Toelichting op cruciale verbeterpunten 1 Positie van

Toelichting op cruciale verbeterpunten
1 Positie van verzekerden moet stevig zijn
Wij willen in de wet verankeren dat de cliënt kan kiezen tussen een persoonsgebonden budget, een
persoonsvolgend budget of zorg in natura. Bij een persoonsvolgend budget zijn meerdere varianten
mogelijk, zoals de Coalitie voor Eigen Regie voorstaat. Zelf afspraken maken met zorgaanbieders;
met anderen een collectief vormen en gezamenlijk afspraken maken met aanbieders; de
verzekeraar/zorgkantoor opdracht geven zorg te organiseren op basis van een inkoopplan dat
verzekerde en zijn vertegenwoordigers heeft opgesteld. Het budget kan in beheer zijn van de
verzekerde of de verzekerde kan het in handen geven van een andere partij, en de inkoop kan in
handen zijn van de verzekerde of de andere partij. De verzekerde sluit een contract met de
zorgaanbieder/hulpverlener over de te verkrijgen zorg en ondersteuning. Hij betaalt dit uit
collectieve middelen en waar gewenst uit eigen middelen. Verantwoording vanuit de
hulpverlener/zorgaanbieder vindt voornamelijk plaats naar de cliënt en minder dan nu naar
‘controlesystemen’. Het principe van plan is realisatie wordt hierin leidend. De verzekerde kan in
iedere fase een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning als hij dat wenst of nodig heeft.
a.
Zorgplan
Het contract is beschikbaar voor extern toezicht, het zorgplan is een vertrouwelijk document
tussen verzekerde en hulpverlener. Het zorgplan dient eigendom van de verzekerde te zijn.
Wij vinden dat ook als mensen kiezen voor een MPT, er sprake moet zijn van een aantal
(deel)zorgplannen. Verzekerden die kiezen voor een modulair pakket thuis kan een persoonlijk plan
opstellen, afzonderlijke zorgplannen kunnen ze met de zorgaanbieders maken. In hun persoonlijk
plan beschrijven ze hoe ze de zorg willen gaan organiseren en inkopen.
Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat niet de zorgaanbieder eigenaar is van het zorgplan, maar
dat het zorgplan in samenspraak met de verzekerde en zijn vertegenwoordigers wordt opgesteld
nadat de verzekerde een keuze heeft gemaakt bij welke aanbieders en hulpgevers hij de zorg en
ondersteuning wil regelen.
In het huidige wetsvoorstel wordt vastgelegd welke onderwerpen besproken moeten worden in het
zorgplan. Wij achten het verstandiger om dit te regelen in lagere regelgeving omdat het dan ook
makkelijker aan te passen is. Bovendien geldt ook hier dat de regie bij de verzekerde zou moeten
liggen. Hierdoor kunnen per sector de onderwerpen worden bepaald die passend zijn en kan per
sector worden aangesloten bij de domeinen die worden onderscheiden bij de eerder genoemde
kwaliteitskaders. Ook is flexibiliteit en aanpassing van de onderwerpen mogelijk bij ontwikkelingen
in het kwaliteitskader en/of ontwikkelingen in de samenleving.
b.
Kwaliteit en IGZ
De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en heeft middelen om in te grijpen als er sprake
is van slechte zorg. De werkwijze van de Inspectie is vernieuwd en zal de komende jaren verder
ontwikkelen. Van belang is hier in mee te nemen dat veel regels in de zorg niet door de Inspectie
zijn opgesteld maar door instellingen zelf zijn ingevoerd. Soms hebben verzekerden en
medewerkers hier hinder van. We moeten in de nieuwe wet zorgen dat regels de kwaliteit van zorg
en leven vergroten.
Pagina 5 / 8
c.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het is van belang dat ook in de Wlz mensen altijd een beroep kunnen doen op onafhankelijke
verzekerden ondersteuning. Instellingen kennen nu veelal een cliëntvertrouwenspersoon en een
klachtencommissie in het kader van de wet klachtrecht. Maar op het moment dat er een
‘ondersteuningsvraag’ is, kan men alleen bij de eigen aanbieder terecht. Waar moeten de mensen
die kiezen voor een pgb terecht? In de Wlz is cliëntondersteuning toebedeeld aan de zorgkantoren,
maar dat zal niet zo zijn bedoeld, voor wat wij verstaan onder cliëntondersteuning. Daarom is het
belangrijk dat ook in de Wlz een beroep gedaan kan worden op onafhankelijke verzekerden
ondersteuning.
d.
Rol IGZ/ versus zorgkantoor in kader kwaliteit
De IGZ houdt toezicht op de basiskwaliteit en veiligheid van zorgaanbieders. Mensen moeten er
van uit kunnen gaan dat die basiskwaliteit overal geborgd is. Inkoop door het zorgkantoor moet
aansluiten bij de keuze van verzekerden. We horen regelmatig dat mensen wel zorg kunnen krijgen
maar niet bij de aanbieder van hun keuze omdat het niet meer past binnen de contractafspraken
die de aanbieder met het zorgkantoor heeft gemaakt. Dat vinden wij niet acceptabel.
2 Afbakening en toegang
De wijze waarop de toegang geregeld gaat worden is cruciaal voor de uiteindelijke werking van de
Wlz. Wij vragen u de toegang tot de Wlz op maat te regelen voor mensen met een levenslange en
levensbrede 24 uurs zorgvraag. Hieronder vallen ook kinderen en jongeren met een zware
beperking die nog thuis wonen en ook mensen die 24 uur zorg op afroep thuis willen organiseren
en zij die gebruik willen maken van een 24 uurs assistentiebudget.
Wij vragen ook een duidelijke en tijdige oplossing voor de groep mensen die nu thuis woont met
zorg uit de AWBZ en een indicatie heeft in functies en klassen, waarbij vaak ook structureel
kortdurend verblijf aan de orde is. (zie brief VGN en Ieder(in), d.d. 30 juli 2014; de brief van de
groep #oudersvoorgoedezorg d.d. 24 juni 2014, de gezamenlijke brief van werkgroep de Rode Bril,
Per Saldo, Ieder(in), Spierziekten Nederland, werkgroep de Rode Bril en #oudersvoorgoedezorg
d.d. 26 augustus 2014).
a.
Indicatiestelling
Het is goed dat de Wlz uitgaat van een onafhankelijke indicatiestelling. Maar we zien bij de
meerzorg aanvraag, dat het zorgkantoor de zorgvraag beoordeelt. Zorgvraagbeoordeling en
toekenning zijn hierbij geen gescheiden verantwoordelijkheden. We zien dat graag hersteld. CIZ
moet ook deze aanvragen beoordelen, waarbij zij advies van CCE kan inroepen als er
gedragsproblemen zijn. De indicatiestelling zelf moet worden afgegeven op basis van een gesprek.
Het moet dan wel gaan om een indicatie op maat en niet om een bij benadering best passend
profiel. Een onafhankelijk indicatieorgaan stelt de gehele individuele zorgvraag vast van de persoon
die zorg nodig heeft. Dus inclusief eventuele meerzorg die noodzakelijke is vanwege een bijzondere
of extreme zorgzwaarte, of vanwege meerdere beperkingen. Wij stellen voor om naast een aantal
algemene profielen een zorgzwaarteprofiel op maat te hanteren, zoals in de brief van Per Saldo,
Ieder(in) e.a. van 28 augustus wordt voorgesteld. Duidelijke afspraken over de indicatie en
vertaling naar persoonlijk plan en financiering zijn hierbij cruciaal.
Pagina 6 / 8
Het persoonlijk plan dat in samenspraak met de verzekerde, zijn familie en vertegenwoordigers tot
stand komt, is het uitgangspunt voor zorg en zorginkoop. Mensen moeten kunnen kiezen tussen
zorg thuis en/of in een instelling. Op basis van hun persoonlijk plan krijgen mensen een budget
toegewezen en kan men kiezen voor persoonsvolgende bekostiging, pgb of een combinatie
daarvan. Het persoonlijk plan wordt periodiek geëvalueerd in gesprek tussen cliënt en zorgverlener
en op basis hiervan wordt de zorg en ondersteuning bijgesteld. Ook in geval van een modulair
pakket thuis zal een persoonlijk plan opgesteld moeten worden.
Op 30 juli stuurden VGN en Ieder(in) een brandbrief over het belang van een goede afbakening
tussen de indicatie voor mensen die nu thuis wonen met een indicatie in functies en klassen
enerzijds en de Wmo en Jeugdwet anderzijds. De brief van Per Saldo e.a. van 26 augustus sluit
hier op aan. Voorkomen moet worden dat veel mensen die hun zorg nu goed geregeld hebben
eerst naar de Wmo moeten en vervolgens weer terug naar de Wlz. Vanuit het perspectief van
mensen die vaak na jaren strijd de zorg voor mensen met een zware beperking met familie en een
netwerk goed geregeld hebben, is dat niet wenselijk. Ieder(in) en VGN hebben er in de brief voor
gepleit dat mensen die nu thuis wonen met een indicatie in functies en klassen waaronder een
indicatie kortdurend verblijf in de AWBZ/Wlz moeten blijven.
Het in de 2de nota van wijziging voorgestelde traject om deze mensen in 2015 een fictief zzp te
geven met budgetgarantie tot eind 2015 brengt deze mensen in grote onzekerheid. In 2015
moeten ze in een zzp worden geherindiceerd en vervolgens moeten ze meerzorg aanvragen als ze
in de hoogste zzp zitten. In 2016 volgt dan weer een herindicatie in de nieuwe
zorgzwaarteprofielen. Dit maakt mensen wanhopig, met name door al het extra werk en de
onzekerheid.
b.
Modulair pakket thuis en tarieven
In de 2e nota van wijziging wordt een modulair pakket thuis geïntroduceerd dat goed aansluit bij
de wens van mensen die thuis willen wonen, met zorg in natura en pgb vanuit de Awbz/Wlz. Om
het MPT ook daadwerkelijk van de grond te krijgen is een passende tariefstelling noodzakelijk.
In de nota van wijziging lezen wij echter dat er een maximaal tarief komt voor deze groep mensen
die kiest voor thuis wonen met AWBZ/Wlz zorg. In de nota van wijziging staat aangegeven dat het
maximale tarief dat een MPT mag kosten het pgb tarief is van een zzp. Naar verwachting zullen
deze tarieven (als de pgb tarieven in de Wlz verder worden afgeleid van de Nza tarieven) naar
beneden worden bijgesteld. Door de voorgestelde maximering van tarieven zal voor de groep
mensen die nu thuis woont of zijn zorg inkoopt via scheiden wonen zorg een probleem gaan
ontstaan.
Zorg in natura is heel wat duurder. De Nza (CA-451) stelt de zorg in natura tarieven vast per
zorgzwaarte. Deze schommelen rond de 500 euro per week, exclusief toeslagen. Een pgb zzp VG8
met begeleiding groep is in 2014 1.260 euro waarbij voor pgb dagbesteding 326 euro wordt
gerekend. 174 euro meer aftrekken van een pgb per week, maakt dat het pgb niet toereikend is
voor de overige zorg. Vervoer in het pgb is ongeveer 5 euro per dag. Als zorg in natura aanbieders
de zorg in natura tarieven voor vervoer gaan doorberekenen, dan wordt het pgb nog veel lager.
(zie ook Aline Saers in Zorgvisie “Modulair pakket thuis beklemt budgethouders”, 28 augustus).
Pagina 7 / 8
Dit zal in 2016 voor een grote groep mensen die nu thuis woont met indicatie in functies en klassen
en voor bepaalde groepen mensen met een zzp-indicatie vérstrekkende gevolgen hebben, waarbij
voortzetting van bestaande passende zorg voor meer dan 10.000 mensen onzeker is. Op het
moment dat de pgb tarieven te laag worden, is het modulair pakket thuis een farce. Dit kan
worden opgelost door bij de ontwikkeling van zorgprofielen ook te kiezen voor een
maatwerkprofiel, waarbij een passende en toereikende tariefstelling hoort.
3 Voor wie heeft dit gevolgen
1. Mensen die nu een hoge extramurale indicatie hebben in functies en klassen en die op
grond van hun zorgvraag een beroep kunnen doen op de Wlz zullen –aldus het voorstel in
de 2e nota van wijziging, ambtelijk worden omgezet naar de Wlz en in 2015 worden zij
inhoudelijk opnieuw geïndiceerd en in een zorgprofiel geplaatst. Niet iedereen zal in
aanmerking komen voor meerzorg, en of de aanvragen geheel gehonoreerd worden is ook
maar de vraag. Dat betekent dat velen onzeker en angstig worden voor een veel lagere
indicatie (minder zorgomvang, lagere budgetten) dan nu het geval is. Ook voor mensen die
straks voor het eerst een beroep gaan doen op de Wlz om de zorg thuis te regelen of die in
een pgb wooninitiatief gaan wonen, is het onzekerheid troef.
Wij vragen u dringend om de Wlz zo aan te passen dat er een integrale aanvraag voor Wlz
zorg gedaan kan worden, die door CIZ beoordeeld wordt. Per Saldo e.a. heeft in haar brief
van 26 augustus hiertoe een voorstel opgenomen.
2. Mensen die wonen in een woonvorm met een verblijfsindicatie (zzp) waar nu reeds sprake
is van scheiden van wonen en zorg (zoals in ouderinitiatieven en Thomashuizen) komen in
de problemen met een modulair pakket thuis, waarbij bijvoorbeeld dagbesteding en
vervoer bij een zorg in natura aanbieder wordt ingekocht. Ook moet er een oplossing
komen voor ouderinitiatieven, om te voorkomen dat zij zullen omvallen als gevolg van de
maximering van tarieven.
3. Ook is er een groep budgethouders die een budgetgarantie heeft of in een meerjarig
afbouwtraject heeft, waarbij het pgb wordt teruggebracht tot het basistarief pgb zzp. Voor
de mensen in het afbouwtraject wordt het steeds moeilijker om hun zorg goed te
organiseren. Voor mensen met een volledige budgetgarantie bieden de voorstellen in de
Wlz geen informatie over wat er met hun budget gaan gebeuren. Deze mensen dreigen
danig in de knel te komen als ze hun budget niet behouden.
Pagina 8 / 8