17 december - Gemeente Utrecht

Informatie
Kijk ook op www.utrecht.nl/gemeenteberichten
BEKENDMAKING
• Publicatie 1.3.1 Bro - Vooraankondiging
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat de onderstaande bestemmingsplannen worden
voorbereid:
• Bestemmingsplan Lunetten, Utrecht
De Wet ruimtelijke ordening bevat de opdracht tot het actueel houden van bestemmingsplannen. Het plangebied Lunetten moet in december 2015 geactualiseerd zijn en is een van
de eerste bestemmingsplannen onder de nieuwe actualiseringsopgave. Het doel van het
bestemmingsplan is het maken van een eenduidige en samenhangende juridisch-planologische regeling voor het gebied Lunetten. Het bestemmingsplan richt zich voornamelijk
op het beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke
structuur. Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Utrecht en is omsloten door autosnelwegen in het zuiden en het oosten, een stedelijke hoofdweg (Waterlinieweg) in het
westen en de spoorlijn Utrecht - ‘s Hertogenbosch in het noordoosten. Aan de noordzijde
grenst het gebied aan het Beatrixpark.
Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2015 ter
inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.
• Bestemmingsplan Hoge Woerd, 1 e herziening
Het bestemmingsplan Hoge Woerd wordt herzien. De herziening van het bestemmingsplan
Hoge Woerd heeft betrekking op een regeling voor het Castellum Hoge Woerd. De herziening
regelt onder andere evenementen en geluid, detailhandel en zaalverhuur op deze locatie.
Het plangebied ligt ten noorden van de rivierloop Leidsche Rijn en woongebied De Woerd,
ten zuiden van de spoorlijn Utrecht - Den haag/Rotterdam, ten westen van de woongebieden
Parkwijk en Langerak en ten oosten van de wijk Vleuterweide en de kern De Meern.
Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in december 2014 of eerste kwartaal
2015 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.
• Bestemmingsplan Kanaalweg 59 Wilheminawerf
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van circa 162
woningen rondom een nieuw uit te graven binnenhaven. Naast woningbouw zal er een
horecavoorziening aan de haven gerealiseerd worden. Het plan wordt gerealiseerd op
het perceel Kanaalweg 59 te Utrecht (hierna: plangebied). Het plangebied grenst aan het
Merwedekanaal en is gelegen tegenover de woonwijk Parkhaven.
Naar verwachting zal het plan in het eerste kwartaal van 2015 ter inzage worden gelegd
voor het indienen van zienswijzen.
• Bestemmingsplan Oog in Al
De Wet ruimtelijke ordening bevat de opdracht tot het actueel houden van bestemmingsplannen. Het plangebied Oog in Al moet in 2015 geactualiseerd zijn en is een van de eerste
bestemmingsplannen onder de nieuwe actualiseringsopgave. Het doel van het bestemmingsplan is het maken van een eenduidige en samenhangende juridisch-planologische regeling
voor het gebied Oog in Al. Het bestemmingsplan richt zich voornamelijk op het beheer van
de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur.
Het plangebied wordt begrensd door het Merwedekanaal in het oosten, inclusief bruggen
en de onderdelen behorende bij het sluizencomplex (waaronder de dienstwoningen aan
de Keulsekade, maar uitgezonderd de Abel Tasmanbrug). Aan de westzijde vormt het
Amsterdam Rijnkanaal de plangrens en in het zuiden de Weg der verenigde Naties en
de Ds. Martin Luther Kinglaan.
Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2015 ter
inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.
Er is gelet op de aard van de bestemmingsplannen vooralsnog geen aanleiding voor het
raadplegen van externe deskundigen.
BEKENDMAKING
• Beheersverordening "Diverse beheersverordeningen,
partiële herziening"
De gemeenteraad heeft bij besluit van 30 oktober 2014 de beheersverordening “Diverse
beheersverordeningen, partiële herziening” vastgesteld.
Plangebied en doelstelling
Het verordeningsgebied omvat de gebieden waar de beheersverordeningen ‘Griftpark’,
‘Lombok Oost, kantorengebied Smakkelaarsveld e.o.’, ‘Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.’,
‘Veldhuizen’ en ‘Voordorp-Voorveldsepolder’ gelden.
De partiële herziening ziet op het toevoegen van een regeling in de genoemde beheersverordeningen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde (erfafscheidingen), omdat deze
regeling in deze beheersverordeningen ontbrak.
Inz ien
De beheersverordening “Diverse beheersverordeningen, partiële herziening” wordt op grond
van artikel 139 Gemeentewet op 17 december 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De
digitale beheersverordeningen, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zijn op de landelijke
website, www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. De digitale beheersverordeningen
op de landelijke website zijn authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie. De
beheersverordening “Diverse beheersverordeningen, partiële herziening” is bij elke
beheersverordening te vinden als bijlage bij de regels.
De gemeente Utrecht biedt de beheersverordeningen vanaf 25 december 2014 ook aan via
de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.
U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen, bestaande uit een
toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 25 december 2014 inzien via de receptie van
het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
De beheersverordening “Diverse beheersverordeningen, partiële herziening” en daarmee de
wijzigingen van de beheersverordeningen, treedt in werking op 25 december 2014, zijnde
de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene
wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.
BEKENDMAKING
• Beheersverordening "Facetbeheersverordening Technische
herziening erfbebouwingsregels"
De gemeenteraad heeft bij besluit van 4 december 2014 de facetbeheersverordening
“Technische herziening erfbebouwingsregels” vastgesteld.
Plangebied en doelstelling
Het verordeningsgebied omvat de gebieden waar de beheersverordeningen ‘Dichterswijk,
Kanaleneiland, Transwijk‘, ‘Griftpark’, ‘Lombok Oost, kantorengebied Smakkelaarsveld e.o.’,
‘Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.’, ‘Tuindorp’, ‘Veldhuizen’, ‘Voordorp-Voorveldsepolder’
en ‘Zuilen’ gelden.
De facetbeheersverordening ziet op de afstemming van het begrip ‘erf’ op de op
1 november 2014 van kracht geworden wijziging van het Besluit omgevingsrecht en op de
correctieve verduidelijking van de regeling in de genoemde beheersverordeningen voor bijbehorende bouwwerken, waarin onbedoeld een verwijzing naar het achtererfgebied ontbrak.
Inzien
De facetbeheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op
17 december 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordeningen,
waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zijn op de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl
raadpleegbaar. De digitale beheersverordeningen op de landelijke website zijn authentiek
en rechtsgeldig boven de analoge versie. De facetbeheersverordening is bij elke beheersverordening te vinden als bijlage bij de regels.
De gemeente Utrecht biedt de beheersverordeningen vanaf 25 december 2014 ook aan via
de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.
U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen, bestaande uit een
toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 25 december 2014 inzien via de receptie van
het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
De beheersverordening “Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels” en daarmee de wijzigingen van de beheersverordeningen, treedt in werking op
25 december 2014, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge
artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening
geen beroep mogelijk.
Officiële publicaties op internet lezen?
Kijk op:
www.utrecht.nl/gemeenteberichten
Voorkom woninginbraak!
Tijdens de donkere maanden van het jaar organiseren gemeente Utrecht, politie,
OM en woningcorporaties activiteiten waarmee u uw veiligheid kunt vergroten.
Helaas wordt in het najaar en in de winter vaker ingebroken.
De belangrijkste tips
• Zorg voor goede sloten
Woninginbraak is nooit helemaal te voorkomen. Maar u kunt veel zelf
• Leg dure spullen, sleutels en geld niet op een zichtbare plaats
doen om de kans te verkleinen. 90% van de inbraken is een
• Vertel het een van uw buren als u op vakantie gaat
gelegenheidsinbraak.
• Zorg voor goede buitenverlichting
Wat kunt u zelf doen?
• Sluit altijd ramen en deuren, ook al bent u maar even weg
Activiteiten
• Laat nooit sleutels aan de binnenkant van de deur zitten
In Utrecht zijn er diverse activiteiten. Zo is er in een aantal buurten een
• Laat onbekenden niet via de intercom binnen
veiligheidsschouw en zijn er bijeenkomsten speciaal voor senioren.
• Zet verpakkingen van dure apparatuur niet bij het huisvuil
Bent u benieuwd welke activiteiten in uw buurt georganiseerd worden?
• Registreer uw waardevolle spullen, graveer waardevolle dingen
• Maak foto’s van sieraden en noteer serienummers van elektronica
Kijk voor meer informatie en tips op:
• Gebruik de app ‘Stop heling’
www.houddediefbuitendedeur.nl.
• Hang uw adres niet aan uw sleutelbos
Daar kunt u doorklikken naar de website van uw eigen wijk.
• Bel 1-1-2 bij verdachte situaties
Een inbraak is altijd een ingrijpende gebeurtenis.
Laat het ú niet gebeuren en maak het dieven moeilijk.
www.houddediefbuitendedeur.nl