Notulen provincieraad 22 mei 2014 - Provincie West

Provincieraad
van de provincie West-Vlaanderen
dd. 22/05/2014
Notulen
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
1
PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
Vergadering van donderdag 22 mei 2014
Voorzitter: de heer Anthony Dumarey
Secretarissen: mevrouw Sigrid Vandenbulcke, de heer Gunter Pertry, mevrouw Lies Laridon, mevrouw
Elke Carette
***
De voorzitter opent de vergadering om 14 uur.
Volgende provincieraadsleden zijn aanwezig:
de dames Elke Carette, Charlotte Castelein, Reinhilde Castelein, Annie Cool, Marie De Clerck,Carine De
Jonghe, Marleen De Mulder, Hilde Decleer, Isabel Desoete, Tania Janssens, Annick Lambrecht, Lies
Laridon, Sophie Mespreuve, Marleen Rogiers, Gerda Schotte, Sigrid Vandenbulcke, Martine Vanbrabant,
Machteld Van Hee, Myriam Vanlerberghe, Martine Vanryckegem en Marianne Verbeke en de heren Wim
Aernoudt, Simon Bekaert, Koen Bultinck, Rik Buyse, Alex Colpaert, Jurgen Content, Luc Coupillie, Claude
Croes, Jean de Bethune, Franky De Block, Bernard De Cuyper, Dirk De fauw, Eric De Keyser, Hugo De
Plecker, Immanuel De Reuse, Peter De Roo, Guido Decorte, Christof Dejaegher, Franky Demon, Anthony
Dumarey, Peter Herman, Kurt Himpe, Luk Hoflack, Herman Lodewyckx, Lieven Lybeer, Hans
Mommerency, Bart Naeyaert, Gunter Pertry, Kristof Pillaert, Kurt Ravyts, Johan Rollez, Peter Roose, Rik
Soens, Maarten Tavernier, Jan Van Meirhaeghe, Piet Vandermersch, Frank Vandevoorde, Wouter
Vanlouwe, Luc Vannieuwenhuyze, Marc Vanwalleghem, Carl Vereecke, Hendrik Verkest, Gilbert
Verkinderen, Jef Verschoore, Nick Verwimp, Tijl Waelput, Bart Wenes en Axel Weydts.
Volgende provincieraadsleden zijn verontschuldigd:
de dames Eliane Spincemaille, Kaat De Waele, Mieke Van Hootegem en de heer Luk Hoflack
OPENBAAR
Agendapunt 1 mondelinge vraagstelling
Voor een samenvattend verslag van de gestelde vragen en antwoorden : zie bulletin vragen en
antwoorden van de maand mei 2014.
***
Agendapunt 2 Goedkeuren van de benoeming van één bedrijfsrevisor voor het autonoom
provinciebedrijf Westtoer
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 2de commissie over dit agendapunt.
De heren Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, en Axel Weydts, sp.a-raadslid, merken op
dat ze moeilijkheden ondervinden om de vergaderdocumenten digitaal te raadplegen. Ze
vragen om er bij het veranderen van bijvoorbeeld de website rekening mee te houden dat
de raadsleden de stukken moeten kunnen raadplegen. Nu is het moeilijk om de vergadering
te volgen.
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat de diensten de deputatie
gewaarschuwd hadden voor mogelijke problemen bij de overgang naar de nieuwe website.
Hij vraagt om begrip op te brengen voor deze situatie. De diensten communicatie en IT
doen er alles aan om de problemen zo vlug mogelijk op te lossen.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2.
Het besluit wordt aangenomen met 52 ja-stemmen bij 1 onthouding.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete, Janssens,
Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe en Verbeke
en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes,
De Cuyper, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe,
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
2
Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest,
Verkinderen, Veschoore, Wenes en Weydts.
Het volgende raadslid onthoudt zich:
mevrouw Castelein R.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT BENOEMEN VAN EEN BEDRIJFSREVISOR VOOR
WESTTOER APB
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
het provinciedecreet, inzonderheid artikel 236 §1
het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf
met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen
het besluit van de provincieraad van 25 oktober 2012 tot goedkeuring van de statuten van Westtoer
apb, inzonderheid artikel 28
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad benoemt één bedrijfsrevisor voor Westtoer apb in uitvoering van artikel 236 §1 van het
provinciedecreet en van artikel 28 van de statuten van Westtoer apb.
Art. 2:
Voor de benoeming van de bedrijfsrevisor, die dient te worden gekozen onder de leden van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren, gebeurt de toewijzing als overheidsopdracht voor de aanneming van diensten
op grond van de onderhandelingsprocedure.
Voor de uitvoering hiervan wordt machtiging gegeven aan de deputatie.
***
Agendapunt 3 Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Provincie/PCVO en het CVO IVO
Brugge m.b.t. de overheveling van de HBO5-uren en opleidingen
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 3de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3.
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte,
De Jaegher, Demon, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency,
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch,
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore,
Wenes en Weydts.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET GOEDKEUREN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN
DE PROVINCIE VOOR HET PCVO EN DE SCHOLENGROEP 25 VOOR HET CVO IVO BRUGGE IHKV
DE OVERHEVELING VAN HET HBO5-STRUCTUURONDERDEEL
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
3
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikel 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging) en artikel 42 (bevoegdheden provincieraad);
Het decreet betreffende het secundair na secundair en het hoger beroepsonderwijs, zoals laatste
gexwijzigd bij het decreet van 12 juli 2013 betreffende de versterking van het hoger
beroepsonderwijs;
De omzendbrief VWO/2011/01 van 15 juni 2011 m.b.t. de erkenning en financiering of subsidiëring
van de centra voor volwassenenonderwijs en latere wijzigingen;
Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere
wijzigingen;
Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 en latere wijzigingen;
De overeenkomst moet vóór 31 mei goedgekeurd zijn omdat de verklaring van overheveling voor 31
mei voorafgaand aan het schooljaar waarin de overheveling start moet worden doorgegeven aan de
Vlaamse administratie;
Het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1: De overeenkomst tussen de Provincie voor het PCVO en de Scholengroep 25 voor het CVO
IVO Brugge ihkv de overheveling van het HBO5-structuuronderdeel van het PCVO West-Vlaanderen naar
het CVO IVO Brugge wordt goedgekeurd.
Art. 2: Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling
administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van 60
dagen die ingaat de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend of, indien het hem niet
betekend diende te worden, de dag waarop hij er kennis van heeft gehad.
De overeenkomst tussen de Provincie voor het PCVO en de Scholengroep 25 ihkv de overheveling van
het HBO5-structuuronderdeel van het PCVO West-Vlaanderen naar het CVO IVO Brugge wordt
opgenomen als bijlage 1.
***
Agendapunt 4 Goedkeuren van de krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur Luchthaven
Wevelgem
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 5de commissie over dit agendapunt.
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, merkt op dat het voorliggende dossier een
serieuze investering van de provincie vraagt. Hij stelt het economisch nut van de
luchthaven in vraag. De investering gebeurt niet vanuit rationele overwegingen, zo meent
hij. Hij uit zijn twijfels bij de haalbaarheid van een commerciële uitbating en staaft deze
uitspraken met enkele cijfergegevens.
Vervolgens licht de heer Tavernier toe dat er nieuwe Europese regels uitgevaardigd zijn in
verband met de staatssteun aan de luchthavensector. Na een overgangsperiode van tien
jaar mogen er geen overheidsmiddelen meer gaan naar de exploitatie van een luchthaven.
Hij vraagt zich af hoe dat gerealiseerd zal worden.
De Groen-fractie stelt voor om de terreinen van de luchthaven als industriezone te
gebruiken. Het rendement en de tewerkstelling zullen heel wat hoger liggen en er wordt
elders open ruimte mee uitgespaard, zo stipt de heer Tavernier aan.
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, merkt op dat de opeenvolgende
Vlaamse regeringen bijna steeds van mening waren dat de exploitatie van een luchthaven
geen taak was voor de Vlaamse overheid. Ze vonden dat er uitgekeken moest worden naar
een andere beheersvorm, waarin de privésector een grotere rol speelt.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
4
Voor Vlaams belang hebben de regionale luchthavens in Vlaanderen steeds een belangrijke
toegevoegd waarde gehad, zo vervolgt mevrouw Castelein. De Vlaams Belang-fractie
benadert het dossier dus op een positieve manier, maar toch zijn er enkele vragen gerezen,
zo deelt ze mee. Uit het dossier blijkt dat Franse exploitant niet staat te trappelen voor de
uitbating van deze luchthaven. De WIV heeft een onderconcessieovereenkomst met de
private vennootschap FIA voor de commerciële exploitatie van het luchthavengebouw en de
daaraan verbonden rechten en diensten. Wie de luchthaven wil uitbaten kan niet om de
infrastructuurproblematiek heen.
Mevrouw Castelein hoopt dat er met de nieuwe constructie snel resultaten geboekt worden.
Ze vraagt om erover te waken dat de investeringen die nodig zijn om het ICAO-certificaat
te behalen, gerealiseerd worden.
Het voorliggende dossier betekent dat er een overheidsexploitatie tot stand komt, zij het in
de gedaante van een NV van privaat recht waarin de provincie hoofdaandeelhouder wordt.
De provincie zal nu dus ook nog eens een luchthaven uitbaten, omdat het Vlaams gewest
budgettair niet sneller kan of wil optreden, zo stelt mevrouw Castelein vast.
Er is sprake van een overgangsperiode 2013-2018, waarbij het de bedoeling zou zijn om
het LOM-LEM-model te realiseren. De bevoegd Vlaams minister sprak in het persbericht
evenwel over een overgangsperiode van 10 tot 15 jaar. Mevrouw Castelein vraagt meer
duidelijkheid daaromtrent. Ze besluit dat de luchthaven na tientallen jaren WIV nog steeds
ter plaatse trappelt.
Ten slotte verwijst mevrouw Castelein naar het Europees project Green Sustainable Airports
en de studie inzake duurzame renovatie en bouw van infrastructuur voor kleine en
middelgrote luchthavens. De vraag is hoe de aanbevelingen uit die studie benut zullen
worden, zo stipt ze aan.
Mevrouw Castelein deelt mee dat de Vlaams Belang-fractie dit agendapunt zal goedkeuren.
Mevrouw Marie De Clerck, CD&V-raadslid, spreekt haar tevredenheid uit over dit dossier.
Dit is bijzonder belangrijk voor de gemeente Wevelgem, maar ook voor de hele regio. Ze
bedankt gedeputeerde de Béthune voor de energie en tijd die hij in dit dossier geïnvesteerd
heeft.
De heer Jean de Béthune, gedeputeerde, licht toe dat er een fundamentele vraag gesteld is,
met name of de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem een comparatief voordeel oplevert
voor de provincie. Hij merkt op dat experten het erover eens zijn dat regionale
luchthaveninfrastructuren een bijzondere troef voor de toekomstige economische
ontwikkeling zijn, zeker als ze een internationale certificatie hebben.
Het is al tien jaar duidelijk, zo stipt de heer gedeputeerde aan, dat er absoluut geïnvesteerd
moet worden om de luchthaveninfrastructuur op peil te brengen zodat deze voldoende
garanties kan bieden om in de toekomst die belangrijke rol op economisch vlak te kunnen
spelen.
Hij merkt ten aanzien van mevrouw Castelein op dat niet verwacht kan worden dat een
privéfirma een hoge concessievergoeding biedt terwijl niet zeker is dat de infrastructuur zal
blijven voldoen voor een internationale certificatie.
De uitbating was in handen van een intercommunale, maar het kan niet de taak zijn van de
gemeenten om een internationale luchthaven uit te baten, zo vervolgt de heer
gedeputeerde. Dat is een taak voor Vlaanderen, zo meent hij.
Het betekent een grote doorbraak, zo benadrukt de heer de Béthune, dat Vlaanderen nu
niet alleen steun geeft, maar ook toetreedt tot het kapitaal. Vlaanderen neemt 33% van het
kapitaal en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 57%. Dit gebeurt in een
overgangsfilosofie, in de wetenschap dat Vlaanderen op korte termijn haar
aandeelhouderschap naar meer dan 50% zal brengen.
Het decreet bepaalt dat de exploitatie geprivatiseerd moet worden, maar de infrastructuur
moet publiek zijn, zo licht de heer gedeputeerde toe. Voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem
gaat het naar een LOM-LEM-structuur, weliswaar na een overgangsperiode. De exploitatie
kan niet op een zinvolle manier geprivatiseerd worden als niet eerst de investeringen
gerealiseerd zijn.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
5
Vlaanderen heeft zich geëngageerd om 10 miljoen euro steun te geven. De provincie zal
gronden aan Vlaanderen verkopen en die opbrengst zal geïnvesteerd worden. Via een
borging van de Vlaamse investering kunnen middelen vrijgemaakt worden voor de
investeringen. Het is een complex dossier, zo stipt de heer gedeputeerde aan.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat
de luchthaven Kortrijk-Wevelgem geïncorporeerd wordt in een Vlaams netwerk waarbij
Vlaanderen meerderheidsaandeelhouder is en dat de exploitatie geprivatiseerd wordt zodat
de toekomstige rendabiliteit van de luchthaven gegarandeerd wordt, zo besluit de heer
gedeputeerde.
Mevrouw Castelein vraagt of de overgangsperiode tot 2018 aangehouden wordt.
De heer gedeputeerde antwoordt dat er een aantal jaar geïnvesteerd zal moeten worden.
Intussen zullen de gesprekken over de privatisering opgestart worden. Het is vooral
belangrijk dat nu aan toekomstige private investeerders de garantie gegeven kan worden
dat de Vlaamse en provinciale overheid en intercommunale Leiedal op één lijn staan om de
investeringen te realiseren. Hoe sneller de privatisering van de exploitatie gerealiseerd kan
worden, hoe beter. De heer gedeputeerde kan daarvoor evenwel geen exact jaartal
opgeven.
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, vraagt om de toelichting bij dit
agendapunt beter te verzorgen. Zo was er geen overeenstemming met het persbericht van
de Vlaamse regering. Bovendien is de belangrijke informatie over de tender, Egis en Best
And Final Offer (BAFO) niet in de toelichting te vinden. Hij wil als provincieraadslid niet via
de toelichting op een verkeerd spoor gezet worden.
De heer de Béthune verduidelijkt dat de Vlaamse regering de aanbesteding in juli 2013
heeft stopgezet, net vóór de BAFO moest ingediend worden. De concessieprijs die men toen
zou geboden hebben, zou wellicht vrij laag geweest zijn omdat er geen zekerheid was over
de investeringen.
Vandaag dient de kans zich aan om de luchthaven op een correcte manier een perspectief
te geven, ook wat betreft de privatisering van de exploitatie. De heer gedeputeerde hoopt
dat de raad dit voorstel zal steunen.
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, hoopt op hetzelfde enthousiasme en dezelfde
inspanningen voor het dossier inzake de grensoverschrijdende spoorverbindingen.
De heer Tavernier merkt op dat hij het Europese dossier inzake de staatssteun heeft
doorgenomen. Daaruit bleek inderdaad dat het belangrijk is om luchtvaartverbindingen
mogelijk te maken voor gebieden die niet goed ontsloten zijn. De regio Zuid-WestVlaanderen kan evenwel bezwaarlijk beschouwd worden als een achtergestelde regio op het
vlak van ontsluiting, zo stelt hij.
De heer Tavernier stelt vast dat de regio sterk inzet op samenwerking, behalve dan op het
vlak van luchtvaart. Op enkele kilometers van elkaar zijn er drie regionale luchthavens. De
economische ontsluiting van Zuid-West-Vlaanderen zal dus niet in het gedrang komen als
de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zou verdwijnen.
Tot slot merkt de heer Tavernier op dat hij erg benieuwd is naar de situatie na de
overgangsperiode.
De heer de Béthune licht toe dat het voorliggende dossier niet los gezien mag worden van
het dossier van Oostende. Het is de betrachting om die twee infrastructuren complementair
te ontwikkelen. De samenwerking tussen beide luchthavens zal overigens preferentieel
onderzocht worden.
Vervolgens merkt de heer gedeputeerde op dat Zuid-West-Vlaanderen uiteraard geen
achtergestelde regio is. Het gaat evenwel over een faciliteit die belangrijk is voor de regio,
maar ook voor de provincie, voor Vlaanderen en voor België.
Tot slot vraagt de heer de Béthune om het dossier te bekijken in een Europese
grensoverschrijdende context.
De heer Lodewyckx vraagt een verduidelijking in verband met de complementariteit.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
6
De heer de Béthune antwoordt dat binnen het kader van de ontwikkeling van kenniscentra
goed onderzocht moet worden hoe de kennis- en expertisecentra op elkaar en op de
realiteit afgestemd kunnen worden. Oostende heeft wat betreft passagiers een belangrijke
roeping.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4.
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Content,
Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher,
Demon, Dumarey, Herman, Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert,
Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze,
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts.
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit:
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
GOEDKEUREN KRACHTLIJNEN VAN DE NIEUWE BEHEERSSTRUCTUUR LUCHTHAVEN KORTRIJKWEVELGEM, M.I.V. DE ONTWERPSTATUTEN EN HET ONTWERP VAN
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN IN DE OP TE RICHTEN
VENNOOTSCHAP VOOR HET BEHEER VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM EN DE
LASTGEVINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE EN DE POM WEST-VLAANDEREN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens
Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen;
De beslissing van de Vlaamse overheid tot niet plaatsen van de concessie in navolging van de
opgestarte LOM/LEM procedure voor de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, wegens een te grote
financiële impact voor de LOM en zijn aandeelhouders;
Het voorstel van de nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, namelijk een
naamloze vennootschap van privaatrecht (met publiekrechtelijk karakter);
Het ontwerp van “overeenkomst met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de
regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter beschikkingstelling van de luchthaveninfrastructuur
en verdere afspraken tussen de toekomstige aandeelhouder”, het ontwerp van de statuten en het
ontwerp van lastgevingsovereenkomst;
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
In te stemmen met de algemene principes voor het vorm geven aan de nieuwe beheersstructuur van de
luchthaven Kortrijk-Wevelgem volgens het in bijlage 1 opgenomen algemeen kader en in het bijzonder
met het uitgangspunt dat de provincie West-Vlaanderen zal bijdragen tot de kapitaalconstructie via de
verkoop van gronden.
Art. 2:
In te stemmen met de ontwerpstatuten (bijlage 2) en de flankerende aandeelhoudersovereenkomst
(bijlage 3) van de vennootschap die daartoe wordt opgericht voor zover er geen wijzigingen aangebracht
worden aan de essentie.
Art. 3:
De lastgevingsovereenkomst (bijlage 4) tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM WestVlaanderen goed te keuren en de POM te machtigen om n.a.v. haar participatie in de op te richten
beheersstructuur van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zich sterk te maken voor de provincie West-
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
7
Vlaanderen en hierbij akkoord te gaan met de participatie van de POM West-Vlaanderen namens de
provincie West-Vlaanderen in de nieuwe beheersstructuur van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
Art.4:
De deputatie wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Het algemeen kader, de ontwerpstatuten, de flankerende aandeelhoudersovereenkomst en de
lastgevingsovereenkomst worden opgenomen als bijlages 2, 3, 4 en 5
***
Agendapunt 5 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: aanleg fietspad, kruisingen en natuurzones grondgebied Torhout - Groene 62 - fase 7 met een raming ten bedrage € 608.471,70 (excl.
BTW)
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5.
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte,
Dejaegher, Demon, Desoete, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency,
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch,
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore,
Verwimp, Wenes en Weydts.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE
GUNNINGSWIJZE (OPEN AANBESTEDING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN:
AANLEG VAN EEN FIETSPAD, KRUISINGEN EN NATUURZONES – GRONDGEBIED TORHOUT –
GROENE 62 – FASE 7 MET EEN RAMING TEN BEDRAGE VAN € 608.471,70 (EXCL. BTW)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille
van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad)
De wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten, inzonderheid artikel 24
Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2014000342 (her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale
groene assen
De opdracht van werken: aanleg van een fietspad, kruisingen en natuurzones
Het daartoe opgemaakte bestek
De raming voor een bedrag van € 608.471,70 excl. BTW
De open aanbesteding als gunningswijze
De Belgische bekendmaking
Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota
BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg van een fietspad, kruisingen en natuurzones –
Groene 62 – fase 7 met raming ten bedrage van € 608.471,70 (excl. BTW), hetzij € 736.250,76 (incl.
BTW) wordt goedgekeurd.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
8
Art. 2:
De opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding met Belgische bekendmaking.
***
Agendapunt 6 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: herstellen van groene as; aanleggen van
asfaltverharding langs het Guldensporenpad tussen de Outrijvestraat en de Kouterlosstraat –
Zwevegem/Avelgem met een raming ten bedrage van 119.378,50 € (excl. BTW)
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6.
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Colpaert, Content,
Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte,
Dejaegher, Demon, Desoete, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency,
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch,
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore,
Verwimp, Wenes en Weydts.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE
GUNNINGSWIJZE (OPEN AANBESTEDING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN:
HERSTELLEN VAN GROENE AS; AANLEGGEN VAN ASFALTVERHARDING LANGS HET
GULDENSPORENPAD TUSSEN DE OUTRIJVESTRAAT EN DE KOUTERLOSSTRAAT MET EEN
RAMING TEN BEDRAGE VAN € 119.378,50 (EXCL. BTW)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille
van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad)
De wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten, inzonderheid artikel 24
Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2014000342 (her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale
groene assen
De opdracht van werken: herstellen van groene as; aanleggen van asfaltverharding langs het
Guldensporenpad tussen de Outrijvestraat en de Kouterlosstraat
Het daartoe opgemaakte bestek
De raming voor een bedrag van € 119.378,50 excl. BTW
De open aanbesteding als gunningswijze
De Belgische bekendmaking
Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota
BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek betreffende de opdracht van werken: herstellen groene as; aanleggen van asfaltverharding
langs het Guldensporenpad tussen de Outrijvestraat en de Kouterlosstraat met raming ten bedrage van
€ 119.378,50 (excl. BTW), hetzij € 144.447,99 (incl. BTW) wordt goedgekeurd.
Art. 2:
De opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding met Belgische bekendmaking.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
9
***
Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot wijziging (uitbreiding) van de erfpacht afgesloten
met de Hogeschool West-Vlaanderen m.b.t. gronden en gebouwen gelegen te Kortrijk
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7.
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Content,
Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte,
Dejaegher, Demon, Desoete, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency,
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch,
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore,
Verwimp, Wenes en Weydts.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT
WIJZIGING (UITBREIDING) VAN DE ERFPACHT AFGESLOTEN MET DE HOGESCHOOL WESTVLAANDEREN M.B.T. GRONDEN EN GEBOUWEN GELEGEN TE KORTRIJK
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
-
het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking)
de erfpachtakte d.d. 14 februari 1996 waarbij een perceel grond met erop staande gebouwen
gelegen te Kortrijk door de Provincie in erfpacht werd gegeven aan de Hogeschool West-Vlaanderen,
voor een termijn van 99 jaar, mits een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 1 symbolische frank
de overeenkomst tot ingebruikgeving d.d. 31 oktober 1996, opgemaakt in uitvoering van artikel 13
van voormelde erfpachtakte, waarbij o.a. een gratis gebruiksrecht werd verleend aan de Hogeschool
West-Vlaanderen m.b.t. de prefab-aula en ’t Pand
de vraag van de Hogeschool West-Vlaanderen om de prefab-aula en ’t Pand te willen opnemen in de
erfpacht
het ontwerp van akte tot wijziging (uitbreiding) van de erfpachtakte d.d. met bijhorend plan
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1 :
Machtiging wordt verleend tot wijziging van de erfpacht, afgesloten tussen de Provincie West-Vlaanderen
en de Hogeschool West-Vlaanderen bij akte d.d. 14 februari 1996, in die zin dat de erfpacht wordt
uitgebreid met een perceel grond met erop staande gebouwen, kadastraal gekend onder Kortrijk, 1ste
Afdeling, Sectie E, perceel nummer 439T, met een oppervlakte volgens meting van 2182 m², terwijl de
overige voorwaarden van de erfpacht ongewijzigd behouden blijven.
Art. 2 :
De uitbreiding van de erfpacht geschiedt om reden van algemeen nut, meer bepaald met het oog op het
gebruik als onderwijsinstelling voor het verstrekken van hoger onderwijs en aanverwante activiteiten.
Art. 3 :
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
***
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
10
Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond en het in erfpacht nemen van
grond gelegen aan Hill 60
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8.
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo,
Decorte, Dejaegher, Desoete, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency,
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch,
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore,
Verwimp, Wenes en Weydts.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP VAN GROND EN HET IN
ERFPACHT NEMEN VAN GROND GELEGEN AAN HILL 60
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen inzonderheid de artikelen 2
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
De principiële beslissing van de deputatie d.d. 12 februari 2009 om de onderhandelingen in het
kader van de herdenking 100 jaar WOI op te starten;
Goedkeuring van de Gemeenteraad van Ieper in zitting van 4 november 2013 voor de verkoop van
een stuk grond kadastraal gekend als Ieper, 16e afdeling, sectie C met perceelnummer 480/03, met
een oppervlakte van 242m² aan de provincie West-Vlaanderen voor de aanleg van een parking aan
Hill 60;
De beslissing van de deputatie d.d. 5 december 2013 waarbij goedkeuring werd verleend aan de
verkoopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde van machtiging door de provincieraad;
Goedkeuring van de Gemeenteraad van Ieper in zitting van 31 maart 2014 voor het vestigen van
een erfpacht op een stuk grond kadastraal gekend als Ieper, 16e afdeling, sectie C met
perceelnummer 475/04 met een oppervlakte na meting van 651m², voor de aanleg van een
wandelpad aan Hill 60;
Het feit dat deze aankoop de aanleg van een nieuwe parking aan Hill 60 mogelijk maakt en de
erfpacht de aanleg van een nieuw wandelpad aan Hill 60 mogelijk maakt;
Ontwerp van akte van afstand van onroerende goederen en ontwerp van erfpachtakte.
-
Het feit dat de aankoopprijs overeenstemt met de waarde vermeld in het schattingsverslag,
opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Veerle Verschave;
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Machtiging wordt verleend tot verwerving van het perceel gelegen te Ieper, 16e afdeling, Sectie C met
perceelnummer 480/03 met een oppervlakte volgens meting van 242m² tegen een prijs van 847,00 euro
en tot het in erfpacht nemen van een perceel gelegen te Ieper, 16e afdeling, Sectie C met
perceelnummer 475/04 met een oppervlakte volgens meting van 651m² voor de duur van 50 jaar tegen
een eenmalige cijns van 1 symbolische euro.
Art. 2:
De verwerving en de erfpacht gebeuren voor openbaar nut namelijk voor de aanleg van een parking
nabij site Hill 60 en voor de aanleg van een wandelpad op de site Hill 60
Art. 3:
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
11
***
Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot de verkoop van luchthavengronden gelegen in het
luchthavendomein Kortrijk-Wevelgem aan het Vlaamse Gewest (verkoopprijs +/- 4.250.000
EUR)
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9.
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Mulder, Decleer, Desoete,
Janssens, Lambrecht, Mespreuve, Rogiers, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Content,
Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte,
Dejaegher, Demon, Dumarey, Herman, Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry,
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe,
Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en
Weydts.
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit:
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT DE VERKOOP VAN LUCHTHAVENGRONDEN
GELEGEN IN HET LUCHTHAVENDOMEIN KORTRIJK-WEVELGEM AAN HET VLAAMSE GEWEST
(VERKOOPPRIJS +/- 4.250.000 EUR)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 43§2,12° (bevoegdheid
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
De krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur luchthaven Kortrijk-Wevelgem die op heden ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad;
Het feit dat in de overeenkomst met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de
regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur
en verdere afspraken tussen de toekomstige aandeelhouders, voorzien wordt dat een gedeelte van
de luchthavengronden gelegen in het luchthavendomein Kortrijk-Wevelgem, ter waarde van
4.250.000 euro, verkocht zal worden aan het Vlaamse Gewest;
Het feit dat de prijs overeenstemt met de geïndexeerde schatting opgemaakt door het
aankoopcomité;
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Machtiging wordt verleend voor de verkoop van luchthavengronden gelegen in het luchthavendomein
Kortrijk-Wevelgem, ter waarde van 4.250.000 euro, aan het Vlaamse Gewest. Het gaat om de gronden,
kadastraal gekend als: Wevelgem, 2e afdeling, Sectie B, perceelnummers 875t13, 875D6, 875D8,
875N6, 875P6,875P7, 875R7, 875S7, 875T7, 875Y12, 875C2, 875W8, 875T2, 875B4,875C4, 875W2,
875M4,875D4, 875F9 en deel van perceelnummer deel van 875S 13 en Kortrijk, 5e afdeling, Sectie A,
perceelnummers 128B2, 128C2, 128A2, 128F, 128G, 128Z, 128H, 128K.
Art. 2:
De verkoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. in het kader van de nieuwe beheersstructuur van
de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en dit onder de volgende voorwaarden:
een engagement van de Provincie dat zij de integraliteit van de verkoopopbrengst onder de vorm
van subsidie aan de op te richten beheersstructuur door de POM, Leiedal en het Vlaamse Gewest
onder de vorm van een NV, zal toekennen voor investeringsdoeleinden;
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
12
-
de Vlaamse Overheid er zich toe verbindt om de investeringen van deze NV voor een zelfde bedrag
te co-financieren via investeringsubsidie;
gebeurlijke bijkomende investeringen in de toekomst volgens dezelfde werkwijze zullen worden
gefinancierd;
in de verkoopakte een clausule van voorkooprecht wordt opgenomen ten voordele van de verkoper.
Wanneer er zich een bestemmingswijziging voordoet vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening
moeten de gronden aan de verkoper worden aangeboden aan prijs gelijk aan het dubbele van de
prijs die initieel daarvoor is betaald, verhoogd met de toepasselijke index.
Art. 3:
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
***
Agendapunt 10
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Imewo op 23 juni 2014 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de azf-commissie over dit agendapunt.
Zonder verdere bespreking gaat de raad over tot de elektronische stemming over
agendapunt 10.
De dames Machteld Vanhee, Sophie Mespreuve, Charlotte Castelein en de heer Axel Weydts
verrichten, als jongste raadsleden, de stemopneming.
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING VAN
IMEWO OP 23 JUNI 2014 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN,
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en
feitelijke overwegingen:
-
Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1
Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij
decreet van 18 januari 2013
De uitnodiging dd. 15 april 2014 voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo
op 23 juni 2014 met volgend agendapunten:
Agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen
Het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
13
Artikel 1:
De heer Bernard De Cuyper af te vaardigen op de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 23
juni 2014.
Art. 2:
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de
voorgestelde agendapunten voor deze algemene vergadering / jaarvergadering van 23 juni 2014 goed te
keuren.
Art. 3:
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Imewo.
***
Agendapunt 11
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Gaselwest op 20 juni 2014 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de azf-commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11.
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen tegen bij 25 onthoudingen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
De dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Janssens, Lambrecht,
Rogiers en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Content, Croes, De Block, De Cuyper,
De fauw, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Demon, Dumarey, Lybeer, Mommerency,
Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vereecke,
Verkest, Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydts.
De volgende raadsleden onthouden zich:
Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Schotte, Vandenbulcke, Vanhee en Verbeke
en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman,
Himpe, Lodewyckx, Pillaert, Ravyts, Rollez, Tavernier, Vanlouwe, Verwimp en Waelput.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING VAN
GASELWEST OP 20 JUNI 2014 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN,
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en
feitelijke overwegingen:
-
Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1
De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales
De uitnodiging dd. 17 april 2014 voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest op 20 juni 2014 met volgend agendapunten:
1.
2.
3.
Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de commissarisIBR over het boekjaar 2013
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités,
de commissarissen en de commissaris-IBR met betrekking tot het boekjaar 2013
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
14
4.
5.
6.
-
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen.
Het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de
voorgestelde agendapunten voor deze algemene vergadering tevens jaarvergadering van 20 juni 2014
goed te keuren.
Art. 2:
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Gaselwest.
***
Agendapunt 12
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van IKWV op 25 juni 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de azf-commissie over dit agendapunt.
Zonder verdere bespreking gaat de raad over tot de elektronische stemming over
agendapunt 12.
De dames Machteld Vanhee, Sophie Mespreuve, Charlotte Castelein en de heer Axel Weydts
verrichten, als jongste raadsleden, de stemopneming.
Het besluit wordt aangenomen met 37 ja-stemmen
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IKWV OP 25 JUNI 2014 EN
BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN,
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en
feitelijke overwegingen:
-
Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1
Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij
decreet van 18 januari 2013
De uitnodiging dd. 15 april 2014 voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKWV op
25 juni 2014 met volgend agendapunten:
Agenda van de algemene vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
Goedkeuren werkingsverslag 2013
Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2013
Bestemming resultaat
Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant
Rondvraag
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
15
-
Het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
De heer Franky De Block af te vaardigen op de algemene vergadering van 25 juni 2014.
Art. 2:
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de
voorgestelde agendapunten voor deze algemene vergadering van 25 juni 2014 goed te keuren.
Art. 3:
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IKWV.
***
Agendapunt 13
ordening (PROCORO)
Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 2de commissie over dit agendapunt.
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, licht het door hem ingediende amendement toe.
Het betreft een vervanging van de vertegenwoordiger van de fractie, omwille van praktische
en organisatorische redenen.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement i.v.m. het besluit
van agendapunt 13.
Het amendement wordt aangenomen met 62 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Janssens,
Lambrecht, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanhee,
Vanlerberghe en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Demon, Dumarey, Herman, Himpe,
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens,
Tavernier, Vandevoorde, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest,
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts.
Het volgende amendement wordt aangenomen:
TEKST AMENDEMENT
Na het enig artikel van het ontwerp van besluit (dat hiermee artikel 1 wordt), wordt een artikel
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2 – In het provincieraadsbesluit van 28 februari 2013 tot aanduiding van provinciale
vertegenwoordigers in adviesraden en overlegstructuren wordt bij de provinciale commissie voor
ruimtelijke ordening (PROCORO)/waarnemers namens de fracties de naam “Jurgen Content (sp.a)”
vervangen door “Peter Roose (sp.a)”.”
Zonder verdere bespreking gaat de raad over tot de elektronische stemming over het
geamendeerde besluit van agendapunt 13.
De dames Machteld Vanhee, Sophie Mespreuve, Charlotte Castelein en de heer Axel Weydts
verrichten, als jongste raadsleden, de stemopneming.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
16
Het geamendeerde besluit wordt aangenomen met 52 ja-stemmen
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERVANGEN VAN LEDEN IN DE
PROVINCIALE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (PROCORO)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:

het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind)

Gelet op het Besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2013 houdende de samenstelling van de
PROCORO;

Gelet op de ingediende voordracht zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15
mei 2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening:
Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke ordening
voorgedragen door werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad van
Vlaanderen:

UNIZO
Als effectief lid:
in eerste orde: Mark Desmet
in tweede orde: Frederik Serruys
Voordracht van nieuwe kandidaten door de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor
economie, toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu, onroerend
erfgoed, en cultuur;

Dienst Landbouw
Als effectief lid:
in eerste orde: Sven Jacobs
in tweede orde: Jan Van Winghem
als plaatsvervangend lid:
in eerste orde: Jan Van Winghem
in tweede orde: Sven Jacobs
BESLUIT :
Artikel 1:
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het
bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening worden benoemd in de PROCORO uit voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een
dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke ordening voorgedragen door werkgeversorganisaties,
vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen:

UNIZO
als effectief lid: Mark Desmet

Dienst Landbouw
als effectief lid: Sven Jacobs
als plaatsvervangend lid: Jan Van Winghem
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
17
Art. 2 :
In het provincieraadsbesluit van 28 februari 2013 tot aanduiding van provinciale vertegenwoordigers in
adviesraden en overlegstructuren wordt bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
(PROCORO)/waarnemers namens de fracties de naam “Jurgen Content (sp.a)” vervangen door “Peter
Roose (sp.a)”.”
***
Agendapunt 14
Sociale Zekerheid
Kennisname van het sluiten van een overeenkomst met Kruispuntbank
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 3de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14.
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Desoete, Janssens, Lambrecht,
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanhee, Vanlerberghe,
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Demon, Dumarey, Herman, Himpe,
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Soens,
Tavernier, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore,
Verwimp, Waelput en Wenes.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
KENNISNAME DOOR DE PROVINCIERAAD VAN DE OVEREENKOMST GESLOTEN DOOR DE
DEPUTATIE MET DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille
van bovenlokale taakbehartiging) en 42§2 (bepalen van het beleid van de provincie);
Het reglement inzake de algemene provinciebelasting, goedgekeurd in de provincieraad van 5
november 2013;
Artikel 5 van bovenvermeld reglement dat enerzijds een volledige vrijstelling invoert voor die
gezinnen waarvan de referentiepersoon recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) en
anderzijds een verminderd tarief invoert van 17,00 euro voor alleenstaanden en 31,00 euro voor
gezinnen bestaande uit twee of meer personen, voor alle andere gezinnen waarvan de
referentiepersoon geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige
verzorging (omnio’s);
De overeenkomst afgesloten door de Deputatie met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met
het oog op de automatische toepassing van dit voordeel door de provincie;
Het verzoek van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om deze overeenkomst ter
kennisgeving voor te leggen aan de leden van de provincieraad;
Het voorstel van de deputatie;
BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad neemt kennis van de overeenkomst gesloten door de deputatie met de
De overeenkomst tussen deputatie en de kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt opgenomen als
bijlage 6
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
18
***
Agendapunt 15
Verlenen van machtiging tot vervreemding van restpercelen langs de
spoorwegbeddingen Groene 62, Keselbergroute, Stroroute en Trimaarzate.
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15.
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Janssens,
Lambrecht, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanhee,
Vanlerberghe en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Demon, Dumarey, Herman, Himpe,
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens,
Tavernier, Vandevoorde, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest,
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts.
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT
VERVREEMDING VAN RESTPERCELEN LANGS DE SPOORWEGBEDDINGEN GROENE 62,
KESELBERGROUTE, STROROUTE EN TRIMAARZATE.
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
De aankoop door de Provincie van diverse gedesaffecteerde spoorwegbeddingen met het oog op de
inrichting van recreatieve fiets- en wandelroutes;
De beslissing van de deputatie d.d. 22 oktober 2009 houdende goedkeuring van de basisprincipes
voor de inrichting van groene assen;
Het feit dat er langs de Groene 62, de Keselbergroute, de Stroroute en de Trimaarzate een aantal
percelen voorkomen die in aanmerking komen voor verkoop;
De aankoopbeloften, verkoopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde van machtiging door
de Provincieraad en ontwerpen van akte van afstand van onroerende goederen om volgende
restpercelen aan te kopen tegen de voorgestelde prijs:
-
Spoorwegbedding Perceelnummer
Oppervlakte Prijs
Prijs/m²
Groene 62
Torhout/2e afd./C /deel van nr. 900/02
578 m²
12 500 EUR
5 EUR/m² en
35 EUR/m²
Groene 62
Torhout/2e afd./C /deel van nr. 900/02
223 m²
7805 EUR
35 EUR/m²
Groene 62
Torhout/2e afd./C /deel van nr. 900/02
70 m²
3500 EUR
50 EUR/m²
Trimaarzate
Zwevegem/6e afd.(Sint-Denijs)/C /deel zonder nr.
387 m²
1161 EUR
3 EUR/m²
Trimaarzate
Zwevegem/5e afd. (moen)/C /deel zonder nr.
143 m²
500,5 EUR
3,5 EUR/m²
Stroroute
Moorslede/1e afd./E/deel van nr. 345/02
331 m²
34 755 EUR
105 EUR/m²
Keselbergroute
Ledegem/1e afd./C /deel van nr. 608B/03 (ex 608/03)
10,11 m²
353,85 EUR
35 EUR/m²
Keselbergroute
Moorslede/2e afd.(Dadizele)/B/deel van nr. 286B/02 (ex
286A/02)
38,91 m²
991 EUR
25,47 EUR/m²
Keselbergroute
Ledegem/1e afd./D/deel van nr. 598/03
146 m²
730 EUR
5 EUR/m²
Keselbergroute
Menen/2e afd. (Menen)/B/deel van nrs. 89A/02 (ex
89/02) en 7/02
648,50 m²
3242,5 EUR
5 EUR/m²
Keselbergroute
Menen/2e afd. (Menen)/B/deel van nr. 89A/02 (ex 89/02) 163 m²
2525 EUR
15,49 EUR/m²
Keselbergroute
Wevelgem/4e afd. (Moorsele)/C /deel van nr. 646A/02
(ex 646/02)
3700 EUR
19,68 EUR/m²
188 m²
De schattingsverslagen opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Veerle Verschave en het feit dat
de prijzen overeenstemmen met de schattingsprijs;
het voorstel van de deputatie
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
19
BESLUIT:
Artikel 1:
Machtiging wordt verleend tot vervreemding van volgende restpercelen langs de diverse
spoorwegbeddingen tegen de volgende prijzen:
Spoorwegbedding Perceelnummer
Oppervlakte Prijs
Prijs/m²
Groene 62
Torhout/2e afd./C /deel van nr. 900/02
578 m²
12 500 EUR
5 EUR/m² en
35 EUR/m²
Groene 62
Torhout/2e afd./C /deel van nr. 900/02
223 m²
7805 EUR
35 EUR/m²
Groene 62
Torhout/2e afd./C /deel van nr. 900/02
70 m²
3500 EUR
50 EUR/m²
Trimaarzate
Zwevegem/6e afd.(Sint-Denijs)/C /deel zonder nr.
387 m²
1161 EUR
3 EUR/m²
Trimaarzate
Zwevegem/5e afd. (moen)/C /deel zonder nr.
143 m²
500,5 EUR
3,5 EUR/m²
Stroroute
Moorslede/1e afd./E/deel van nr. 345/02
331 m²
34 755 EUR
105 EUR/m²
Keselbergroute
Ledegem/1e afd./C /deel van nr. 608B/03 (ex 608/03)
10,11 m²
353,85 EUR
35 EUR/m²
Keselbergroute
Moorslede/2e afd.(Dadizele)/B/deel van nr. 286B/02 (ex
286A/02)
38,91 m²
991 EUR
25,47 EUR/m²
Keselbergroute
Ledegem/1e afd./D/deel van nr. 598/03
146 m²
730 EUR
5 EUR/m²
Keselbergroute
Menen/2e afd. (Menen)/B/deel van nrs. 89A/02 (ex
89/02) en 7/02
648,50 m²
3242,5 EUR
5 EUR/m²
Keselbergroute
Menen/2e afd. (Menen)/B/deel van nr. 89A/02 (ex 89/02) 163 m²
2525 EUR
15,49 EUR/m²
Keselbergroute
Wevelgem/4e afd. (Moorsele)/C /deel van nr. 646A/02
(ex 646/02)
3700 EUR
19,68 EUR/m²
188 m²
Art. 2:
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
***
Agendapunt 16
Verlenen van machtiging tot de ruil van gronden t.b.v. de aanleg van
een fietsverbinding Tillegembos en goedkeuring verlenen aan de ruilovereenkomst
Mevrouw Elke Carette brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen
gevoerd in de 4de commissie over dit agendapunt.
De heer Franky Demon, CD&V-raadslid, merkt op dat hiermee opnieuw een stap gezet is in
de realisatie van de groene gordel, vooral ten behoeve van het recreatief fietsverkeer. Het
is een mooie samenwerking tussen de stad Brugge, de provincie en de VLM. Hij wijst er
evenwel op dat er nog een gevaarlijk punt is, met name de oversteek aan de
Torhoutsesteenweg. Hij vraagt of er al plannen zijn om dit gevaarlijk punt weg te werken.
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, licht kort de realisaties van de provincie toe in het
kader van de fietsgordel. Hij beaamt dat er een gevaarlijk punt is aan de
Torhoutsesteenweg en licht toe dat er drie mogelijke oplossingen zijn, met name de
verkeersveiligheid van de oversteek verbeteren, een ondertunneling of de realisatie van een
doorgang onder de brug van de autosnelweg. De veiligheid van de fietsers ten opzichte van
de autosnelweg moet in dat laatste geval wel nog onderzocht worden.
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16.
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen.
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Janssens,
Lambrecht, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanhee,
Vanlerberghe en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert,
Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Demon, Dumarey, Herman, Himpe,
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens,
Tavernier, Vandevoorde, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vereecke, Verkest,
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts.
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
20
Het volgende besluit wordt aangenomen:
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT DE RUIL VAN
GRONDEN T.B.V. DE AANLEG VAN EEN FIETSVERBINDING TILLEGEMBOS
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen:
Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43§2,12° (bevoegdheid
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking);
De principiële goedkeuring door de deputatie d.d. 16 mei 2013 van de voorgestelde ruil;
Het feit dat door deze ruil een verdwenen dreef kan herbeplant worden en het fietspad dat wordt
aangelegd hierdoor een minder grote bocht moet maken;
Het ontwerp van ruilakte waarbij de percelen grond, gelegen te stad Brugge, kadastraal gekend als
26e afdeling Loppem, 2e afdeling, sectie A, deel van perceelnummer 150A, bouwland, voor een
oppervlakte volgens meting van 181,97m², zijnde lot 4, alsook deel van nr. 167C en deel van 155,
voor de oppervlakte van 463,71m², zijnde lot 3, met een totale oppervlakte van 645,68m²,
eigendom van Ann-Isabel Becquaert wordt geruild tegen percelen grond, gelegen te stad Brugge, 26e
afdeling Loppem, 2e afdeling, sectie A, deel van perceelnummers 0038A (ex 0038, 0037 en 0036G)
en 0039N, bouwland, voor een oppervlakte volgens meting van 409,11m², zijnde lot 1, alsook deel
van nr. 167D voor een oppervlakte van 236,40m², zijnde lot 2, met een totale oppervlakte van
645,51m², eigendom van de Provincie West-Vlaanderen;
het voorstel van de deputatie.
BESLUIT:
Artikel 1:
Machtiging wordt verleend tot ruiling zonder opleg van percelen grond, gelegen te stad Brugge,
kadastraal gekend als 26e afdeling Loppem, 2e afdeling, sectie A, deel van perceelnummer 150A,
bouwland, voor een oppervlakte volgens meting van 181,97m², zijnde lot 4, alsook deel van nr. 167C en
deel van 155, voor de oppervlakte van 463,71m², zijnde lot 3, met een totale oppervlakte van
645,68m², eigendom van Ann-Isabel Becquaert tegen percelen grond, gelegen te stad Brugge 26e
afdeling Loppem, 2e afdeling, sectie A, deel van perceelnummers 0038A (ex 0038, 0037 en 0036G) en
0039N, bouwland, voor een oppervlakte volgens meting van 409,11m², zijnde lot 1, alsook deel van nr.
167D voor een oppervlakte van 236,40m², zijnde lot 2, met een totale oppervlakte van 645,51m²,
eigendom van de Provincie West-Vlaanderen;
Art. 2:
De ruil geschiedt voor openbaar nut, meer bepaald het herbeplanten van een verdwenen dreef en het
aanleggen van een fietspad
Art. 3:
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
***
Agendapunt 17 Voorstel van Maarten Tavernier i.v.m. wijzigen huishoudelijk reglement
provincieraad
Het voorstel werd ingetrokken op vraag van de heer Tavernier voor aanvang van de provincieraad.
***
De voorzitter sluit de vergadering om 18 uur.
Brugge, 22 mei 2014
De Provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS
Notulen van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 mei 2014
De Voorzitter,
Anthony DUMAREY
21
BIJLAGES BIJ DE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN 22 MEI 2014
Bijlage 1 bij agendapunt 3
Overeenkomst tussen provincie en scholengroep 25 i.h.k.v.
overheveling HB05 naar CVO IVO Brugge
Bijlage 2 bij agendapunt 4
Nieuwe beheersstructuur luchthaven Wevelgem :
algemeen kader
Bijlage 3 bij agendapunt 4
Nieuwe beheersstructuur luchthaven Wevelgem :
ontwerpstatuten
Bijlage 4 bij agendapunt 4
Nieuwe beheersstructuur luchthaven Wevelgem :
flankerende aandeelhoudersovereenkomst
Bijlage 5 bij agendapunt 4
Nieuwe beheersstructuur luchthaven Wevelgem :
lastgevingsovereenkomst
Bijlage 6 bij agendapunt 14
Overeenkomst tussen deputatie en Kruispuntbank Sociale
Zekerheid