De achterkant van de kalender - Stichting Katholiek Onderwijs

1
Inhoud achterkant kalender
Pag.
1
1
2
2-3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8-9
9-10
10
10
10
10
10
11
11
12-13
12-13
14
15
16
Onderwerp
De achterkant van de kalender
Het team van de Windroos
Groepsindeling
Andere taken
Gymtijden
Gymnastiek schooljaar 2014-2015
Ouders helpen mee, bijvoorbeeld in de oudercommissie
Leden van de oudercommissie
Ouders praten mee in de medezeggenschapsraad
Ontmoetingsgroep
IKC (Integraal Kindcentrum) Het Bastion
Peuterspeelzaal Speelkasteel
De Gouden Weken
Belangrijke data
Kijkochtenden
Informatieavonden
Andere Schooltijden
Vrije dagen onderbouw (gr. 1 en 2) en overige groepen
Ouder- (rapport) gesprekken
Overblijfmogelijkheden
Feesten en andere leuke dingen
Kunst- en cultuureducatie
Windroostheater
Vakantierooster
Jeugdtijdschriften
Regels
Regels van de Windroos
De Gezonde School
Een aanbeveling m.b.t. eten en drinken
Voorkom ongelukken
Verkeersveiligheid
Roken verboden
Adressen en telefoonnummers
Ouderhulp
Toekomstperspectief (TPP)
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Inhoud van de schoolgids
Traject zorgverbreding
Plattegrond van de Windroos
De achterkant van de kalender
Bij de informatievoorziening vanuit de school naar de ouders
behoort ook “de achterkant van de kalender”. De schoolgids
ontvangt u bij inschrijving van uw kind op onze school en op
verzoek. Ook kunt u de actuele schoolgids op onze website vinden.
In de schoolgids staat informatie over de school die in principe voor
meerdere jaren geldt. Omdat er jaarlijks ook een deel van de
informatie verandert, denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van de
leerkrachten over de groepen, de vakantietijden en feesten, geven
we u aan het begin van elk schooljaar een nieuwe
schooljaarkalender. Het is de bedoeling dat u deze ergens in huis
een plaatsje geeft waar u hem dagelijks onder ogen komt. U kunt er
ook belangrijke zaken voor uzelf in vermelden. Denk bijvoorbeeld
aan de verjaardagen van de gezinsleden, van ouders en
grootouders, enz. Omdat een kalender ook een achterkant heeft
willen we die benutten voor de jaarlijkse informatie die dus niet in de
schoolgids geplaatst wordt.
Beide zaken, schoolgids en schooljaarkalender, zijn dus voor u van
belang! We hopen dat ze aan de verwachtingen voldoen en dat u er
die aandacht aan geeft die nodig is.
Het team van De Windroos
De directie bestaat uit:
Directeur:
mevr. Mariël Wesselink
Adjunct-directeur:
mevr. Marga Haarhuis
tel. 053 - 431 22 30
tel: 053 - 538 58 61
Waar vindt u wie? Welke juf of meneer heeft mijn zoon of dochter?
Welke leraar / lerares heeft in het schooljaar 2014-2015 de zorg over de
groep waarin uw zoon / dochter zit?
2
Groepsindeling
Groep 1
Groep 1/2
Juf Annemarie Oude Ophuis (op ma/di)
en Juf Petra Beune (op wo/do/vr)
Invulling compensatieuren
Interne invulling door
leerkrachten.
Groepsondersteuning
Meneer Aziz Bulut
Juf Fatima Mezouar
RT (Remedial Teaching)
Juf Milly Schoot Uiterkamp
ICT-er (Informatie- en
communicatie technologie)
Meneer Peter Harkink
ISB-er (Interne Stagebegeleider
stagiaires van de PABO)
Dit schooljaar niet van
toepassing.
IOB-er (Interne
Opleidingsbegeleider
stagiaires van het ROC)
Juf Adele de Lange
Juf Maaike Koop (op ma/di)
en Juf Adele de Lange (op wo/do/vr)
Groep 2
Juf Henriette de Kroon (op ma/di/do/vr)
en Juf Marjolein Voogt (op wo)
Groep 3
Juf Christel ter Horst (op ma/di/wo/vr)
en Juf Marjolein Voogt (op do)
Groep 4
Juf Corinne Eijkelenkamp (op ma/vr)
en Juf Maureen Visser (op di/wo/do)
Groep 5
Juf Ilse Peters (op ma/di/wo)
en Juf Margret Sprakel (op wo/do/vr)
Groep 6
Juf Nancy de Wals (op ma/di/wo)
en Juf Marion Olde Dubbelink (op do/vr)
Groep 7
Men. Hans Gerritsen (op ma/di)
en Juf Suzanne van Beusekom (op wo/do/vr)
Groep 8a
Men. Peter Harkink (op ma/di)
en Juf Manon Nieuwenkamp (op wo/do/vr)
Groep 8b
Andere taken
Juf Marion Bolscher (op ma/di/wo/vr)
en men. Peter Harkink (op do)
Schakelklas Juf Alies Oosterwijk (op di/wo/do)
IB-er (Interne Begeleider)
VVE-coördinator/
Piramide-coördinator
Juf Marga Haarhuis
Juf Daniëlle Hoendervangers
Juf Suzanne van Beusekom
Juf Adele de Lange
3
Onderbouwcoördinator
Middenbouwcoördinator
Juf Petra Beune
Gymtijden
Gymlessen verzorgt door
men. Jan Herman:
Overige gymnastieklessen door de
groepsleerkracht gegeven:
Dinsdagmorgen:
Tijd
Groep
08.30u - 09.10u……3
09.10u - 09.50u……4
09.55u - 10.40u……5
10.40u - 11.20u……6
11.20u - 12.00u……7
Maandagmorgen:
Tijd
Groep
10.15u - 11.00u……8a
11.00u - 11.45u……8b
Juf Christel ter Horst
Bovenbouwcoördinator
Juf Marion Bolscher
Vakleerkracht gym
Meneer Jan Herman Wilmink
Vakleerkracht muziek
ICC-er
Juf Miriam Kroeze
Schoolcontactpersoon
Meneer Aziz Bulut
Administratieve ondersteuning
Juf Annet Grunder
BHV-ers
Juf Corinne Eijkelenkamp
Meneer Aziz Bulut
Juf Maureen Visser
Juf Mariël Wesselink
Meneer Peter Harkink
Contactpersonen Ongewenste
Intimiteiten
Juf Marion Bolscher
Juf Ilse Peters
Juf Daniëlle Hoendervangers
Meneer Aziz Bulut
Dinsdagmiddag:
Tijd
Groep
12.30u - 13.15u……1-1/2
13.15u - 14.00u……2
Vrijdagmorgen:
Tijd
Groep
08.30u - 09.15u……3
09.15u - 10.00u……4
10.15u - 11.00u……5
11.00u - 11.45u……8a/8b
Vrijdagmiddag:
Tijd
Groep
12.30u - 13.15u……6
13.15u - 14.00u……7
Op de maandagmorgen en vrijdagmiddag kan het zijn dat de gymzaal niet
beschikbaar is in verband met bijvoorbeeld de judolessen, of andere
sportactiviteiten voor de groepen. In de gymzaal hoeven de kinderen van
groep 1 en 2 nog geen gymkleding en gymschoenen te dragen om mee
te doen in de gymlessen. Vanaf groep 3 is dit echter verplicht. In plaats
van een korte broek, mag dit ook een langere sportbroek zijn. We hebben
de regel dat groep 4 t/m 8 een eigen washandje en handdoek meeneemt,
zodat de kinderen zich na de gymles even op kunnen frissen.
4
Met ingang van 1 januari 2014 is er i.v.m. bezuinigingen geen
schoolzwemmen meer. Dit betekent dat onze leerlingen geen
schoolzwemmen meer hebben.
De bijdrage voor het Sportprogramma van school bedraagt voor dit
schooljaar € 12,50.
Gymnastiek schooljaar 2014-2015
Het komende jaar is het vijfde jaar dat de groepsleerkrachten werken
volgens het nieuwe vakwerkplan. De leerkrachten maken gebruik van de
leskaarten die door een groep vakleerkrachten is samengesteld. Op deze
leskaarten wordt er over het algemeen in drie groepen gewerkt zodat de
kinderen een zo veelzijdig mogelijk bewegingsaanbod zullen krijgen. De
leskaarten zijn voorzien van situatiefoto’s en tekeningen hoe de
materialen in de zaal moeten worden neergezet. Ook staat er
aangegeven hoe de oefeningen moeilijker/makkelijker gemaakt kunnen
worden en tevens worden er de manieren van hulpverlenen aangegeven.
Het werken in drie vakken houdt ook in dat er zelfstandig gewerkt gaat
worden. Elkaar helpen en als scheidsrechter fungeren wordt in speelse
situaties geoefend.
Naast de reguliere lessen gymnastiek worden er door het project Leefstijl
en Gezond gewicht extra beweegmomenten aangeboden. Het belang van
gezonde voeding is ook één van de pijlers van dit project. In het najaar
zullen er testen plaatsvinden. De resultaten worden met de ouders
besproken.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de vakleerkracht
gymnastiek, Meneer Jan Herman Wilmink, of met de groepsleerkrachten
of de directie.
Ouders helpen mee,
bijvoorbeeld in de oudercommissie
Het doel van de oudercommissie is: het zorg dragen voor een goed
contact tussen ouders en leerkrachten, tussen de ouders onderling en
voor de behartiging van de belangen van het kind op onze school.
De OC bestaat uit ongeveer 10 personen, allen ouders van kinderen van
onze school. Het OC verzorgt samen met de leerkrachten voor uw
kinderen allerlei activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld: St. Nicolaas,
Kerstfeest, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp van groep 8 en het
afscheid van groep 8. Ook helpen ze verder bij het organiseren en
assisteren van andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de rommelmarkt.
Voor al deze activiteiten vergaderen ze regelmatig waarbij ook de directie
en een teamlid aanwezig zijn. De oudercommissie is aangesloten bij de
Nederlandse Katholieke Oudervereniging (N.K.O.). Hierdoor blijven wij
ook landelijk gezien op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op
onderwijsgebied. De ouderbijdrage die geïnd wordt door de
Oudercommissie is € 42,50. Contant betalen is mogelijk, maar liever per
bank. U krijgt daar informatie over via de maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u
de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk betalen in verband met de vele
activiteiten?
Leden van de oudercommissie
mevr. S. Aslan, mevr. K. Mirza, mevr. G. Safarian
mevr. C. Koureye, mevr. S. Mansur, en mevr. A. Martinus
5
Ouders praten mee in de medezeggenschapsraad
Zoals u in de Schoolgids kunt lezen heeft ook de Windroos een
medezeggenschapsraad. In deze MR hebben namens het personeel
zitting, mevr. P. Beune, mevr. M. Bolscher en mevr. H. de Kroon.
Namens de ouders hebben mevr. Husers en mevr. Zakaria zitting in de
MR. Er is één plaats vacant. Voor de scholen van de Stichting Katholiek
Onderwijs Enschede, is er ook een GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad). Onze MR is daarin vertegenwoordigd.
Juf Marion Bolscher vertegenwoordigt daarin onze school.
Ontmoetingsgroep
Elke vrijdag wordt er bij ons op school in de personeelskamer een
themaochtend georganiseerd voor ouders van de kinderen uit de groepen
1 en 2.
De ochtend duurt van 9.00 uur tot 10.30 uur en wordt geleid door juf
Fatima en juf Danielle. Tijdens deze themaochtend worden allerlei
opvoedkundige thema's besproken zoals: hoe stel ik grenzen; welke
spelletjes kan ik spelen met mijn kind; hoe moet ik omgaan met straffen
en belonen? Ook kan de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker hierbij een rol spelen.
Naast opvoedkundige thema's worden er ook schoolse thema's
besproken zoals: wat is dyslexie; hoe moet ik het rapport van mijn kind
lezen; hoe is de zorg geregeld op de Windroos?
Alle ouders van de groepen 1 en 2 hebben de mogelijkheid om aan deze
themaochtend deel te nemen.
IKC (Integraal Kindcentrum) Het Bastion
Met ingang van 1 augustus 2013 vormen wij samen met obs Harry
Bannink en de Stichting Kinderopvang Enschede een Integraal
Kindcentrum, genaamd IKC Het Bastion. Binnen het IKC zal er sprake
zijn van een doorgaande ontwikkelingslijn en bieden wij een volledig
dagarrangement aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Peuterspeelzaal Speelkasteel
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen 2 of 4 dagdelen per week de
peutergroep bezoeken. In overleg met de peuterleidsters wordt bekeken
op welke ochtend/middag uw peuter geplaatst kan worden. De
peuterspeelzaal is gehuisvest in het Bastion aan Het Bijvank 101,
(tel. 476 78 21). Inschrijvingen van peuters kan op elke ochtend en
middag bij de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is aangesloten bij
SKEP (Stichting Kinderopvang Enschede - Peuteropvang).
De Gouden Weken
In de eerste twee weken van dit schooljaar willen we graag extra
aandacht besteden aan het pedagogische klimaat binnen de groep en
binnen de school. In deze zogenoemde "Gouden Weken" wordt de basis
gelegd voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de kinderen in de
groep. We hanteren als school de slogan: "samen staan we sterk".
Daarbij is het voor ons belangrijk om vanaf het eerste moment te werken
aan de relatie van de leerlingen onderling, maar ook aan de relatie met
de leerkracht. Dit willen we bewerkstelligen door middel van
kennismakingsspelen, samenwerkingsactiviteiten (sport/spel/toneel),
coöperatieve werkvormen en door wederzijdse verwachtingen
bespreekbaar te maken.
In de groepen 1 t/m 3 worden er kijkochtend georganiseerd. Ouders
kunnen dan een kijkje nemen in de groep van hun kind. In de groepen 4
t/m 8 worden de informatieavonden aangehouden. De kinderen uit de
desbetreffende groepen zullen, naast de groepsleerkracht(en), ook een
rol hebben op deze avonden.
6
Belangrijke data
Andere Schooltijden
Op de kalender treft u alle belangrijke data aan die bij het begin van het
schooljaar al bekend zijn. Soms wordt een datum gewijzigd of er wordt
een nieuwe gebeurtenis toegevoegd. In zo’n geval wordt u via de
maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Het beste is dan om die
nieuwe datum meteen op deze kalender te vermelden.
Met ingang van het afgelopen schooljaar zijn we overgegaan naar Andere
Schooltijden en wel het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle
kinderen elke dag om 8.30 uur beginnen en eindigen om 14.00 uur. Met
uitzondering van groep 1 en 2. Zij hebben woensdag om 12.00 uur vrij.
Daarnaast is er een grote verandering tussen de middag: er is geen
overblijf meer door de overblijfouders, want de kinderen eten (een
kwartier) in de groep bij de eigen juf of meneer. Daarna spelen ze een
kwartier buiten onder toezicht van de leerkracht(en).
Kijkochtenden
In de vierde en vijfde schoolweek is het de bedoeling dat de ouders van
de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 een kijkje kunnen nemen in de groep
van zijn/haar kind. U kunt dan kennis maken met de groepsleerkracht van
uw kind en zien hoe uw kind les krijgt. Daarna krijgt u belangrijke info
over zaken die uw kind betreft. U krijgt aan het begin van het jaar een
brief, waarop u uw voorkeur kunt aangeven. Deze kijkochtenden vinden
op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend plaats.
Informatieavonden
Bij het begin van het schooljaar zijn er informatieavonden voor de
groepen 4 t/m 8. Hierbij worden de ouders samen met de kinderen van
een groep uitgenodigd om op school te komen. U kunt dan kennis maken
met de groepsleerkracht van uw kind en met de in die groep gebruikte
methoden. Vaak worden er ook op die avond al afspraken met ouders
gemaakt over bijvoorbeeld projecten die bij dat leerjaar horen.
groep 7, 8a en 8b
Maandag 8 september
groep 5 en 6
Dinsdag 9 september
Woensdag 10 september groep 4

 Alle avonden beginnen om 19.00 uur.
Vrije dagen onderbouw groep 1 en 2
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben elke woensdagmiddag vrij.
Daarnaast zijn er nog een aantal vrije dagen voor de onderbouw. Dit is zo
omdat deze groepen meer onderwijsuren maken dan het wettelijk
verplichte aantal. De leerkrachten van de onderbouwgroepen nemen op
deze vrije dagen hun compensatie-uren op, of vervangen een andere
leerkracht.
Het gaat om de volgende dagen: maandag 20 oktober, dinsdag 21
oktober, woensdag 22 oktober, donderdag 23 oktober, vrijdag 24
oktober, maandag 2 maart, dinsdag 3 maart, woensdag 4 maart,
donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart.
Vrije dagen
Daarnaast zullen er ook studiedagen voor het team gepland worden.
Deze zijn op dit moment nog niet allemaal bekend. Zodra we weten
wanneer dit is, wordt u hierover uiterlijk een week van te voren bericht.
Op dit moment is de volgende dag al gepland: woensdag 24 september.
7
Ouder- (rapport) gesprekken
Feesten en andere leuke dingen
Op verschillende momenten in het jaar kunnen ouders kennis nemen van
de vorderingen van hun kind(eren). De eerste ouder- (rapport)
gesprekken zijn op maandag 24 november en dinsdag 25 november voor
alle groepen. De tweede ouder- (rapport) gesprekken zijn op woensdag
18 februari en donderdag 19 februari.
Heeft u aan een 10-minutengesprek niet voldoende, dan kunt u natuurlijk
een vervolgafspraak maken voor een gesprek over uw zoon of dochter.
Dit kan aansluitend voor of na schooltijd, of telefonisch.
Op maandag 22 juni gaat het overgangsrapport mee. De ouders van de
kinderen uit groep 1 krijgen dit rapport bij het ouder- (rapport) gesprek op
deze dag of op dinsdag 23 juni uitgereikt.
Sport- en spelactiviteit
Windroostheater groep 1, 2, 4, 6 en 8a
Windroostheater groep 1/2, 3, 5, 7 en 8b
Kijkavond themaweek
Voorleeswedstrijd groep 6, 7 en 8
Surpriseavond
Sinterklaasfeest
Adventsviering
Kerstviering
Prins- en prinsesverkiezing
Carnavalsviering
Windroostheater groep 1, 2, 4 en 6
Windroostheater groep 1/2, 3, 5 en 7
Palmpasenoptocht
Paasviering
Koningsspelen
Schoolkamp
Voorleesontbijt
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Afscheid groep 8
Overblijfmogelijkheden
Met ingang van het afgelopen schooljaar is er geen overblijf voor de
kinderen meer nodig.
We werken nu met Andere Schooltijden (het vijf-gelijke-dagenmodel). De
kinderen eten samen met de leerkracht tussen de middag in de eigen
groep. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
27 augustus
29 augustus
29 augustus
9 oktober
10 oktober
18 november
5 december
8 en 15 december
18 december 17.00-19.00 uur
13 februari
13 februari
18 maart
25 maart
27 maart
2 april
24 april
1 juni, 2 juni en 3 juni
3 juni
4 juni
30 juni
Als kinderen om bepaalde redenen in overleg tussen ouders en directie
niet mee kunnen doen aan bijzondere schoolactiviteiten, dan zorgt de
school voor een vervangend lesprogramma waar het kind aan moet
deelnemen.
8
Kunst- en cultuureducatie
Kunst- en cultuureducatie wordt een steeds belangrijkere factor in het
onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat deze educatie kinderen in contact
brengt met de onderliggende waarden in de samenleving.
Het laat ze historische lijnen van de verschillende culturen zien en leert
kunst te waarderen en beoordelen. Bovendien is het een geweldige
mogelijkheid om de creativiteit in doen en denken te ontwikkelen.
Het doel van De Windroos is kinderen in een doorlopende leerlijn kennis
te laten maken met kunst (muziek, beeldende kunst, dans en drama) en
erfgoed. Om dit te realiseren gebruiken we o.a. de methode "Moet je
doen!" voor muziek en beeldend. Wij willen de leerlingen naast deze
methode graag een gevarieerd programma aanbieden van kunstzinnige
en culturele activiteiten. Dit doen we bijvoorbeeld via een bezoek aan de
verschillende culturele instellingen in Enschede voor een tentoonstelling,
workshop of voorstelling. Ook nodigen we muzikanten, theatermakers en
kunstenaars uit om met de kinderen te werken op school.
Vorig jaar zijn we, samen met 12 andere scholen in Enschede, gestart
met het project "Cultuureducatie met Kwaliteit", in Enschede "Culturage"
genoemd. De Windroos gaat zich dit jaar richten op toneel en
muziektheater. De Nederlandse Reisopera, Jeugdtheater Sonnevanck,
het Nederlands Symfonieorkest en De Windroos werken hierbij samen
aan een lesprogramma voor onze school. Kinderen, leerkrachten én
ouders worden dit jaar uitgenodigd om een bezoek te brengen aan deze
instellingen. Wat we dit jaar allemaal ervaren willen we bijvoorbeeld gaan
gebruiken als inspiratie voor het "Windroostheater".
Windroostheater
De Windroos heeft een eigen Windroostheater. Dit zal ook dit schooljaar
weer plaatsvinden. De leerlingen gaan optreden voor ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden. Zo kunnen ze laten zien waar ze op
school zoal mee bezig zijn. De leerlingen worden in groepen ingedeeld en
de optredens zullen onder schooltijd plaatsvinden.
In het overzicht Feesten op pagina 7 kunt u zien wanneer de optredens
van uw kind gepland zijn.
Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
13 oktober 2014 t/m 17 oktober 2014
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
23 februari 2015 t/m 27 februari 2015
3 april 2015
5 en 6 april 2015
4 mei t/m 13 mei 2015
14 en 15 mei 2015
25 mei 2015
6 juli t/m 14 augustus 2015
Jeugdtijdschriften
Via de school kunnen ouders een abonnement nemen op een of meer
tijdschriften, zoals Okki of Taptoe. Alle kinderen krijgen aan het begin van
het schooljaar een aantal folders mee naar huis. Via een invulbriefje kunt
u zich dan eventueel abonneren.
Regels
Regels zijn er overal. Dus ook op onze basisschool. Schoolregels worden
niet zomaar gemaakt, maar hebben tot doel om het leerproces te
bevorderen.
9
Het reglement hebben we voor u ook in deze kalender afgedrukt. We
rekenen erop, dat de ouders van onze leerlingen de leerkrachten
ondersteunen bij de taak om kinderen te leren zich aan gemaakte
afspraken te houden. We hopen dat dit alles zal meehelpen om goed
onderwijs te kunnen blijven verzorgen.
We gaan dit schooljaar verder met de basisstappen van Kom Op Voor
Jezelf.
Dit betekent dat er gewerkt wordt met 4 kapstokregels:
1.
Hoe ga ik om met mijzelf
2.
Hoe ga ik om met de ander
3.
Hoe ga ik om met het materiaal
4.
Hoe ga ik om met mijn omgeving
Door middel van deze regels moet het duidelijk zijn wat een ieder wil en
waaraan men zich moet houden. Deze kapstokregels zijn in iedere groep
aanwezig en hangen bij de ingang van de school.
Om kinderen te leren op een duidelijke en normale manier hun grenzen
aan te geven is de vier stappen procedure een belangrijk onderdeel van
de veiligheid op school.
Deze procedure werkt het best wanneer deze verweven is in de
schoolcultuur. Om dit te bereiken moeten dus niet alleen de kinderen
deze regels gebruiken maar iedereen die binnen onze school werkt.
De stappen zijn:
1.
Vraag of de ander op wil houden/stoppen
2.
Geef duidelijk aan dat je de 4 stappen aan het gebruiken bent
3.
Waarschuw de ander dat je stappen gaat ondernemen
4.
Ga naar de leerkracht
U wordt tijdens de informatieavond hier verder over ingelicht.
Regels van de Windroos
Bij het naar binnen gaan
• 10 minuten voor aanvang (om 8.20 uur) van de schooltijd gaan de
deuren open en loop je rustig naar binnen.
• I.v.m. het toezicht kom je niet eerder dan 10 min. voor schooltijd op
school.
• De jas wordt op de vaste plaats gehangen waarna je rustig
naar de klas gaat.
• Tassen worden onder het bankje geplaatst.
In de klas
• Je hebt respect voor de eigendommen van jezelf en van anderen.
Raak je wat kwijt of maak je iets kapot, moet je de schade vergoeden.
• Maak je in de klas ruzie of andere problemen, worden er passende
maatregelen genomen.
• Probeer het toiletbezoek te beperken tot na de uitleg.
Buiten spelen tijdens de pauze
• Als je toestemming krijgt ga je direct naar buiten.
• Voordat je naar buiten gaat ga je naar de wc; niet onder of na de
pauze.
• We gaan niet zonder te vragen naar binnen.
Je vraagt aan de leerkracht die buiten loopt of je naar binnen mag.
• De groepen 1 en 2 spelen op de onderbouwspeelplaats.
• De groepen 3 t/m 8 spelen op de algemene speelplaats.
• We houden het samen netjes: afval hoort in de prullenbak.
• Na school ga je direct naar huis.
De belangrijkste schoolregel is:
Je doet een ander niet aan wat je zelf ook niet leuk vindt;
Je doet niet iets dat een ander stoort.
10
Algemeen:
Zowel in als buiten de klas, als op de speelplaats letten we op ons
taalgebruik. We gebruiken geen scheldwoorden en praten op een gewone
fatsoenlijke manier met elkaar. Op en rond de school spreken we
Nederlands (Ook ouders!).
Buitenschoolse sporttoernooien
Hierbij geldt de volgende afspraak: kinderen die zich niet met een geldige
reden afmelden bij de leerkracht mogen niet deelnemen aan een volgend
sporttoernooi (bijv. het schoolvoetbal.)
De Gezonde School
Met ingang van afgelopen schooljaar is onze school door het Ministerie
erkend als een Gezonde School.
Dit betekent dat wij veel aandacht geven aan de gezondheid van onze
leerlingen, ouders en medewerkers.
Een goed voorbeeld hiervan is ons uitgebreide Sportprogramma.
Daarnaast zijn we een "Schoolgruiten school". Gruiten staat voor
groenten en fruit. Alle leerlingen ontvangen 20 weken 3 stuks groenten en
fruit. Na deze periode stimuleren wij de ouders kinderen groenten en fruit
mee te geven. Onze leerlingenraad speelt hierin ook een belangrijke en
actieve rol.
Een aanbeveling m.b.t. eten en drinken.
In de pauze mag een boterham of fruit gegeten worden. (Geen koeken.)
Er mag niet gesnoept worden; ook geen blikjes frisdrank; Wel melk of
sap. Bij verjaardagen e.d. zouden we het op prijs stellen de traktaties te
beperken tot een kleinigheid. Op school is een map ter inzage aanwezig
met gezonde traktaties. Op www.voedingscentrum.nl kunt u kijken voor
leuke, lekkere en gezonde traktaties.
Voorkom ongelukken
In verband met de veiligheid mogen kinderen op school in de gang, in de
hal en op de trap niet hard lopen of rennen. Uitglijden, met alle gevolgen
van dien, willen we natuurlijk graag voorkomen. Fietsen of brommen op
de speelplaats mag ook niet. Honden moeten buiten aan de lijn blijven en
mogen niet de school in.
Verkeersveiligheid
Stuurt u uw kind niet te vroeg naar school. Drukt u uw kind op het hart,
dat uw kind op de speelplaats blijft. Leer uw kind hoe het moet
oversteken; wij zullen daarbij ook helpen. Samen moeten wij zorg dragen
voor de veiligheid van uw kind. Wij vragen u ook met klem, om uw kind
alleen een fiets mee te laten nemen naar school, als het niet anders kan.
Ook vragen wij u, als u uw kind met de auto brengt of haalt, de auto goed
te parkeren, zodat uw kind veilig kan uitstappen en naar de speelplaats
kan lopen.
Roken verboden
Zoals wellicht bij u bekend is zijn er maatregelen getroffen voor het roken
in openbare gelegenheden, dus ook voor scholen.
Daarom: NIET roken in de school en op het schoolplein.
Na 18.00 u bent u vrij in het roken op het schoolplein.
11
Adressen en telefoonnummers
Ouderhulp
De Windroos
Het Bijvank 107
7544 DA Enschede
tel.: 476 20 82
mail: [email protected]
De laatste jaren zijn er op school heel wat taken bijgekomen. Bij veel van
die werkzaamheden kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. Daarom
vragen wij uw aandacht voor de volgende activiteiten.
Schoolbestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Vlierstraat 79
7544 GG Enschede
tel.: 434 94 00
Oudercommissie
Voorzitter: vacant
Secretaresse: mevr. A. Martinus
Medezeggenschapsraad
Voorzitter: mevr. M. Bolscher
Schoolgericht (voor de school in het algemeen)
• klussen: schilderwerk, timmeren, plastificeren van boeken
• verzorgen van planten
• helpen bij oud papier ophalen (1x per maand)
• helpen bij acties (bv rommelmarkt)
• oudercommissie (als er een vacature is)
Groepsgericht (voor een bepaalde groep)
• vervoer van leerlingen voor bijv. excursies
• helpen bij de uitleen van het spel- en boekenplan
• computerbegeleiding (nascholing)
• begeleiden bij sportactiviteiten en excursies
• schoonmaken van materiaal (eind van het schooljaar)
U kunt zich voor een of meer activiteiten opgeven door middel van het
gekleurde inlegvel. U kunt zich natuurlijk ook op school melden. Wanneer
u eerst wat meer informatie wilt - wat we ons heel goed kunnen
voorstellen - kunt u dat ook aangeven. We kunnen uw hulp heel goed
gebruiken en leggen u graag uit wat een en ander inhoudt.
Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de groepsleerkracht.
12
Toekomstperspectief (TPP)
Het verwachte uitstroomniveau zal vanaf midden groep 7 met de ouders
besproken worden.
(VOOR ALLE LEERLINGEN)
Voor de overgang PO-VO is afgesproken door de besturen dat er wordt
gewerkt met het TPP. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven in de
toekomst van de scholen te verwachten dat zij voor alle leerlingen vanaf
februari groep 6 een onderbouwd uitstroomperspectief opstellen.
Een toekomstperspectief is het verwachte uitstroomniveau van een
leerling op basis van de didactische ontwikkeling.
Het doel van het opstellen van een toekomstperspectief is om de
onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de kinderen beter in kaart te
brengen. En daardoor er beter "te kunnen uithalen wat erin zit". Scholen
kunnen hierdoor beter gedifferentieerd onderwijs bieden.
Op basis van de didactische gegevens wordt een verwacht
uitstroomniveau berekend. Dit kan eenduidig zijn wanneer de leerling bij
alle vakken op eenzelfde niveau presteert. Het kan ook wat complexer
zijn, wanneer een leerling wisselend presteert. Naast de didactische
gegevens kunnen ook belemmerende of beschermende factoren worden
meegewogen in de schatting/verwachting van het uitstroomniveau.
Daarbij zal vervolgens steeds goed gemonitord worden of de verdere
ontwikkelingen dit beeld bevestigen dan wel tegenspreken. Indien nodig
kan het uitstroomniveau worden bijgesteld, indien de resultaten /
ontwikkelingen daarom vragen.
De berekening voor het verwachte uitstroomniveau wordt gedaan op
basis van de tot dan toe behaalde didactische resultaten.
De leerkracht van groep 6, groep 7, groep 8, de interne begeleider en de
directeur zijn betrokken bij het bepalen van het verwachte
uitstroomniveau. Wanneer nodig kan de schoolbegeleider meekijken /
meedenken.
Het uiteindelijke uitstroomniveau in groep 8 is ook afhankelijk van
factoren als motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen en een
positieve ondersteuning vanuit de omgeving, zowel thuis als op school. In
de gevallen dat er een capaciteitenonderzoek aanwezig is, zal dit mee
worden genomen in de berekening van het verwachte uitstroomniveau.
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
(VOOR LEERLINGEN MET EEN SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTE)
De Onderwijsinspectie vraagt van scholen dat zij voor alle leerlingen met
een specifieke onderwijsbehoefte, een ontwikkelingsperspectief opstellen.
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn:
•
•
Leerlingen die aan het eind van groep 8 maximaal het eindniveau van
groep 7 halen (leerrendement <83%)
Leerlingen die uitstromen naar LWOO, VSO of praktijkonderwijs.
Bij een ontwikkelingsperspectief wordt per vakgebied bekeken wat een
realistisch niveau is om te behalen aan het einde van groep 8. Op basis
van een intelligentieniveau en de didactische resultaten of alleen op basis
van de didactische resultaten kan dit worden bepaald. De leerprestaties
van de leerling en het uiteindelijke uitstroomniveau in groep 8 zijn
afhankelijk van factoren als intelligentie, motivatie, werkhouding en
doorzettingsvermogen en een positieve ondersteuning vanuit de
omgeving, zowel thuis als op school.
Aan de hand van de einddoelen worden tussendoelen bepaald. Aan de
hand van de tussendoelen kan steeds gemonitord en geëvalueerd
worden of de ontwikkeling nog op koers loopt en of de tussen/einddoelen
mogelijk moeten worden bijgesteld.
13
Hieronder vindt u een samenvatting van de verschillen tussen het
Toekomstperspectief (TPP) en het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
Toekomstperspectief
Ontwikkelingsperspectief
Voor alle leerlingen
Voor specifieke leerlingen
Toekomstige inspectie eis
Inspectie eis
Wordt opgesteld door de
leerkrachten en IB-er
Wordt opgesteld door IB-er i.s.m.
orthopedagoog/ psycholoog
Pilot fase, enkele scholen hebben
scholing gehad en werken ermee
(zoals De Windroos)
Uitvoerende fase, het wordt
verwacht dat alle hiermee werken
Gericht op verwacht
uitstroomniveau op basis van
leergeschiedenis
Gericht op leerstofaanbod, tussenen einddoelen, uitstroomniveau en
toets-planning op basis van
leergeschiedenis (en IQ)
14
Schoolgids
Bij inschrijving van uw kind heeft u een
gedrukte schoolgids ontvangen. Deze
schoolgids is voor meerdere jaren bestemd.
Toch verandert er elk jaar het nodige. De
actuele schoolgids kunt u vinden op onze
website. Indien u het op prijs stelt kunt u bij de
directie een nieuwe ontvangen.
Inhoud van de schoolgids
Een woord vooraf
Waarom een schoolgids voor ouders?
Wat kunt u er in vinden?
1 De school
Naam en adresgegevens.
2 Waar de school voor staat
Missie, uitgangspunten en prioriteiten, een
katholieke school, levensbeschouwing, de
methode Hemel en aarde, 1e Communie,
het Vormsel, en Actief Burgerschap.
3 De organisatie van het onderwijs
Jaargroepen, groepsgrootte, combinatieklassen, groepsleerkracht, specialisten,
schoolleiding, Sportprogramma, Kunst- en
cultuureducatie, en leerlingenraad.
4 De zorg voor de kinderen
Kennismaking met nieuwe leerlingen en
ouders, de peuterspeelzaal, vierjarigen,
instromers in andere groepen, testen en
toetsen, het rapport, het leerlingvolg-
systeem, het onderwijskundig rapport, zorg
op maat, schakelklassen, Passend
Onderwijs, zorgteam, zitten blijven,
versneld doorstromen, het ondersteuningsplan St. KOE, het ondersteuningsprofiel,
samenwerking met andere scholen, de
begeleiding van de overgang naar het
voortgezet onderwijs, naschoolse
activiteiten, huiswerk, sporttoernooien,
schoolreisjes, excursies, De Gezonde
School, jeugdgezondheidszorg, jeugdtandverzorging, platform brede school
Wesselerbrink, IKC, Brede Talentontwikkeling, Spel- en Boekenplan, maatschappelijk werk, schoolcontactpersoon,
infozuil, en veiligheidsbeleid.
5 De leraren
Leerkrachten, klassenassistenten,
stagiaires, invallers.
6 De ouders
Het belang van de betrokkenheid van
ouders, informatievoorziening aan ouders
over het onderwijs en de school, inspraak
via de MR, ouderactiviteiten, overblijfmogelijkheden, voor- en naschoolse
opvang, klachtenprocedure, medisch
protocol, protocol Sociale Media en internetgebruik, internetprotocol, meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling,
Time-out, schorsen en verwijderen,
klachten m.b.t. ongewenste intimiteiten,
agressieprotocol, pestprotocol,
ouderinformatiepunt, ouderbijdrage, schoolverzekering, en sponsoring.
7 De ontwikkeling van het onderwijs in de
school
Activiteiten ter verbetering van het
onderwijs in de school, terugblik op de
activiteiten van het schooljaar 2013-2014,
activiteiten schooljaar 2014-2015,
Nascholing leerkrachten, leren over en
werken met de computer, opvang allochtone leerlingen, achterstandenbeleid,
verbetering oudercontacten, aanpassing
schoolgebouw, samenwerking met buurtscholen, samenwerking met SBAO school,
bibliotheek, contacten met schoolbegeleiding, contacten met de Pabo en
ROC.
8 De resultaten van het onderwijs
Het werk van de leerlingen, de doorgaande
lijn van groep 2 naar groep 3, de zorg voor
het jonge kind, en behaalde resultaten.
9 Regeling school- en vakantietijden
Andere Schooltijden, Schooltijden, hoe laat
op school?, brengen en halen, schoolverzuim, vakantieregeling en verlof
aanvragen.
10 Namen, adressen en telefoonnummers
Namen en adressen van de directie, het
schoolbestuur, en diverse instanties
11 Woordenlijst
De betekenis van de schuingedrukte
woorden in de schoolgids.
15
Traject zorgverbreding
In onderstaand schema is aangegeven hoe de hulp aan zorgleerlingen gegeven kan worden en welke weg gevolgd wordt, voordat een kind
door de PCL wordt beoordeeld op het al of niet aangewezen zijn op specifieke hulp door de SBAO.
Zorgleerling
Groep
1. Overleg tussen leraar en interne begeleider
coachingsgesprek
Bij positief resultaat
Handelingsplan
Bij negatief resultaat
2. Leerlingbespreking met groepsleerkracht,
IB-er, SBAO consulent, deskundige experts
Bij positief resultaat
Handelingsplan
Bij negatief resultaat
3. Leerlingbespreking met groepsleerkracht,
IB-er, SBAO consulent, deskundige experts
Bij positief resultaat
Handelingsplan
Bij negatief resultaat
Sociaal emotioneel +
medisch probleem
Zorgteam
S
C
H
O
O
L
H
O
U
D
T
O
U
D
E
R
S
O
P
D
E
H
O
O
G
T
E
Steunpunt St. KOE = Commissie van Arrangementen
Interne arrangementen:
Exerne arrangementen:
Bepaalt arrangement op:
- leerlingniveau
- groepsniveau
- schoolniveau
- arrangement SBAO
- herindicatie SO
m.i.v. 1-8-2014
Bijv. plusklas of IOK
ZAT voor
complexe
problematiek/
herindicatie
Subregionale toelaatbaarheidscommissie
SBAO
Centrale toelaatbaarheidscommissie
SWV 23.02
16