(2014). Onderzoekend leren: Hoe begeleid je leerlingen bij hun

Oriëntatie op mens en wereld
Onderzoekend leren
Hoe begeleid je leerlingen
bij hun eigen onderzoek?
Bij onderzoekend leren gaan leerlingen op onderzoek uit op basis van hun eigen onderzoeksvragen. De leerkracht heeft hierbij niet meer de rol van inhoudelijk expert, maar is veel
meer een procesbegeleider. In dit artikel vind je suggesties, voorbeelden en hulpmiddelen die
je als leerkracht kunt gebruiken bij het begeleiden van het onderzoeksproces.
Marieke Peeters is
projectmanager van het
Wetenschapsknooppunt
Radboud Universiteit (WKRU)
Nijmegen (www.wkru.nl)
Jan van Baren-Nawrocka
is projectleider bij het WKRU
Nijmegen
De stappen van
ren
onderzoekend le
lijken op de
jke
wetenschappeli
cyclus
O
nderzoekend leren geeft leerlingen de
mogelijkheid om vanuit hun nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding op onderzoek uit te gaan. Deze didactiek wordt steeds
vaker gebruikt met name bij wetenschap en
technologieonderwijs, ofwel de vakken rondom
oriëntatie op mens en wereld.
Kleine wetenschappers
De stappen van onderzoekend leren (zie afbeelding hieronder) sluiten aan bij de natuurlijke
manier van leren van alle leerlingen. Vanuit verwondering ontstaan allerlei vragen. Door zelf
op onderzoek uit te gaan zijn leerlingen actief
betrokken bij hun eigen leerproces. Het onderzoekend leren is daarbij geen doel op zich,
maar een middel om antwoorden te krijgen op
vragen die leerlingen hebben en die aansluiten
bij het thema van het project. Onderzoekend
leren komt het beste tot z’n recht als het binnen
een project ingezet wordt in plaats van als losse
activiteit. Leerlingen doorlopen, veelal in groepjes, het onderzoeksproces. Daarbij maken ze
zich onderzoeksvaardigheden eigen, zoals:
plannen, observeren, meten, analyseren, evalueren, rapporteren en presenteren van gegevens.
Dit zijn allemaal stappen en vaardigheden waar
wetenschappers in hun onderzoek ook gebruik
van maken. Kinderen zijn net kleine
wetenschappers!
Afwisseling tussen doen en denken
De verschillende stappen in een onderzoekproces bieden ruimte voor de afwisseling tussen
Bron: WKRU
18
JSW 4 december 2014
WKRU
denken en doen, ook wel hands-on en minds-on
genoemd (Van den Berg, 2010). Door ervaring
met en het verkennen van betekenisvolle materialen (hands-on) in de introductie- en verkenningsfase ontstaat verwondering en komen leerlingen
met allerlei vragen (minds-on). Sommige vragen
zijn direct om te buigen naar onderzoekbare
vragen (zie ook het artikel van Peeters en Meijer
in het meinummer van JSW 2014) en daarmee
de basis voor de opzet en uitvoering van een
eigen onderzoek. De gegevens die leerlingen
daarbij verzamelen, verwerken ze in tabellen en
grafieken, op basis waarvan ze conclusies trekken. Dankzij de afwisseling tussen hands-on en
minds-on komen verschillende vaardigheden
aan bod en worden verschillende talenten aangesproken, zoals plannen, creativiteit, waarnemen en het verrichten van metingen, presenteren
en filosoferen.
Enthousiaste leerkrachten
Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) ontwikkelt al jarenlang samen met
leerkrachten en wetenschappers projecten
onderzoekend leren. Uit onderzoek blijkt dat
leerkrachten die deelnamen aan projecten erg
enthousiast zijn over het onderzoekend leren
(Coppens, Peeters en Verhoeff, 2013). Ze zien
een grote betrokkenheid bij hun leerlingen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun
eigen onderzoek en dat zie je terug in hun motivatie. Ze regelen zelfstandig materialen en
proefpersonen en de waarde van samenwerking
wordt hen duidelijk. De kritische onderzoekende
houding komt tot uiting en deze houding zie je
vervolgens terug in andere vakken. Meer dan
eens verbazen leerkrachten zich in positieve zin
over de talenten van individuele leerlingen die
komen bovendrijven: ‘Wat ik een geweldige
opbrengst vind, is dat als je kinderen de ruimte
en leeromgeving biedt, dan zie je kinderen
tevoorschijn komen die je eerder niet hebt
gezien’, aldus een leerkracht.
t de
De notulist houd
afspraken bij
Procesbegeleider
Onderzoekend leren vraagt andere vaardigheden van een leerkracht dan gebruikelijk. Je bent
niet zozeer inhoudelijk expert, maar neemt de
rol aan van procesbegeleider. Dat betekent dat
leerlingen binnen gestelde kaders zelf aan de
slag gaan en dat je als leerkracht bijstuurt als je
merkt dat leerlingen de verkeerde kant opgaan
of vastlopen. In het eerder genoemde artikel dat
verschenen is in het meinummer van JSW
(2014) hebben we stilgestaan bij hoe je leerlingen kunt begeleiden een goede onderzoeksvraag op te stellen. Daarin beschreven we aan
welke criteria een goede onderzoeksvraag moet
voldoen, evenals hulpmiddelen die je kunt inzetten, zoals een ‘vragenmachientje’. Het opstellen
van een onderzoeksplan is het volgende onderdeel van het onderzoeksproces dat leerkrachten
vaak lastig vinden om te begeleiden. De suggesties die we in dit artikel geven kun je zien als
JSW 4 december 2014
19
WKRU
Voor meer voorbeelden en
good practices van onderzoekend leren, kijk op:
www.wetenschapdeklasin.nl
Geen bèta-achtergrond? Je kunt
ook een andere tak van wetenschap kiezen en onderzoekend
leren hiervoor inzetten.
een stappenplan; door ze stapsgewijs te volgen
doorloop je met je leerlingen deze fase van het
onderzoeksproces.
Suggestie 1. Stel groepjes samen en
verdeel de rollen
Onze ervaring is dat het onderzoek het best
gedaan kan worden in groepjes van vier leerlingen. Wij hebben goede ervaringen met de volgende rollen:
•Voorzitter: hij/zij zorgt dat ieders mening
gehoord wordt, de taakverdeling goed verloopt, er heldere afspraken komen en controleert of deze worden nagekomen.
•Proefjesman/-vrouw: hij/zij is verantwoordelijk voor de proeven, leidt het proces
en zorgt voor de materialen en de
proefpersonen.
•Notulist: hij/zij houdt bij welke afspraken
gemaakt zijn, wie meedoen aan de proeven
en noteert de resultaten.
•Controleur: hij/zij houdt bij of alle anderen hun werk doen, of het experiment goed
uitgevoerd wordt en helpt waar dit direct
nodig is of valt in als iemand afwezig is.
Suggestie 2. Introduceer een onderzoekslogboek
In een onderzoekslogboek kunnen leerlingen
per groepje hun ervaringen beschrijven die ze
opdoen tijdens het project, maar ook:
•wat ze geleerd hebben;
20
JSW 4 december 2014
•de vragen die ze hebben en waar ze tegenaan lopen gedurende het onderzoeksproces;
•de rolverdeling en afspraken in hun groepje;
•hun onderzoeksplan;
•de stappen die ze achtereenvolgens gaan
nemen in hun onderzoek;
•de verzamelde gegevens;
•de ervaringen die ze opdoen tijdens het
onderzoek opzetten en uitvoeren.
Het is de taak van de notulist om het onderzoekslogboek bij te houden. Een logboek helpt
de leerlingen om na afloop de stappen van hun
onderzoek te reconstrueren en soms ook om verklaringen te vinden voor hun bevindingen. Ook
biedt het een mooi houvast om hun presentatie
voor te bereiden, omdat ze hun ervaringen op
papier hebben.
Suggestie 3. Bespreek wat ‘eerlijk
onderzoeken’ inhoudt
Eerlijk onderzoeken houdt in dat je maar één
variabele verandert en de andere omstandigheden hetzelfde blijven in je onderzoek. Dit doe je
om zeker te weten dat je niet per ongeluk de verkeerde vraag beantwoordt. Je kunt dit het best
uitleggen met een voorbeeld dat ze zich goed
kunnen voorstellen, bijvoorbeeld de groei van
een zonnebloem. Een onderzoeksvraag kan hierbij zijn: Waar groeit een zonnebloem het snelst;
in het volle zonlicht, in de schaduw of in het donker? Vervolgens kunnen leerlingen hier hypothesen over opstellen. Daarna plant je drie zaadjes
Laat je leerlinge
n een onderzoe
ksplan
opstellen dat ho
uvast en struct
uur biedt
in verschillende potjes. Wat moet veranderen is
de hoeveelheid licht die de zonnebloem zal krijgen en daarmee de plek waar we die zonnebloem laten groeien; in de zon, schaduw en in
het donker. Wat hetzelfde moet blijven is de rest.
Het ene zaadje mag je dan niet in zand zetten
en het andere zaadje in potgrond, omdat we
dan straks niet weten waarom de ene zonnebloem meer is gegroeid dan de andere. Komt
dat doordat die zonnebloem meer licht heeft
gehad of dat het komt doordat de potgrond
vruchtbaarder was?
Suggestie 4. Laat leerlingen een
onderzoeksplan invullen
Het onderzoeksplan is een stappenplan dat houvast en structuur biedt, waardoor leerlingen straks
niet vastlopen of iets vergeten. Hierin komen verschillende onderdelen aan bod waar leerlingen
rekening mee moeten houden bij de opzet van
hun onderzoek. Wat gaan we onderzoeken?
Hoe gaan we dat aanpakken? Wat moeten we
daarvoor regelen, maken, vragen? Hoe gaan
we de gegevens noteren? Wat verwachten we
dat uit ons onderzoek zal komen (de hypothese)?
Het onderzoeksplan dwingt hen heel scherp naar
hun onderzoeksvraag en onderzoeksopzet te kijken en dat stimuleert hun denkvaardigheden.
Suggestie 5. Stel sturende vragen
wanneer je leerlingen vastlopen
In je rol als begeleider stel je sturende vragen
aan je leerlingen als je merkt dat ze niet verder
komen bij hun onderzoek. Geef je leerlingen op
essentiële punten ‘denkzetjes’ (Velthorst & Oosterheert, 2010) waarbij je ze in juiste richting
op stuurt met een vraag. Vraag dóór als je
denkt dat een stap nog niet goed genoeg overdacht is. Hoe gaan jullie dat precies regelen?
Wat hebben jullie daarvoor al klaar? Wanneer
leerlingen bijvoorbeeld willen gaan onderzoeken hoe snel kinderen zwemmen in koud en
warm water weet je dat ze toestemming nodig
hebben van de ouders van de eventuele minderjarige proefpersonen. In plaats van ze dit te vertellen vraag je door.
Suggestie 6. Eerst het onderzoeksplan
goedkeuren, dan pas het onderzoek
laten uitvoeren
Leerlingen willen, nadat ze een onderzoeksvraag
hebben bedacht, vaak meteen aan de slag met
het onderzoek en hebben de neiging het plan
slordig in te vullen. Het is aan te raden om leerlingen de verschillende onderdelen van het plan
één voor één aan je voor te laten leggen. Je
toetst of ze op de goede weg zijn en voorkomt
dat ze onnodig vastlopen en terug moeten naar
eerdere stappen. Uit leerlingevaluaties komt vaak
naar voren dat het dan wel saai was om het
onderzoeksplan in te vullen, maar dat ze er achteraf wel degelijk het nut van inzien. In één project zijn de leerlingen aan de slag gegaan voordat ze alle onderdelen doordacht hadden en
hadden laten goedkeuren. Onder andere de
vraag ‘Hoe ga je je gegevens noteren?’ hadden
ze overgeslagen. Ze gingen enthousiast aan het
werk met het meten van de hartslag van de
proefpersonen, totdat ze er halverwege achter
kwamen dat niemand de hartslag van de proefpersonen aan het opschrijven was.
Suggestie 7. Laat kinderen eigenaar
zijn van hun eigen leerproces
Misschien wel het moeilijkst voor leerkrachten
die met hun klas de uitdaging van onderzoekend leren aangaan is het loslaten. Op het
moment dat je de groepjes hun gang laat gaan
kan het voelen alsof je alle controle verliest. In
zekere zin is dat ook zo, omdat de leerlingen
nu aan zet zijn. In de introductie- en verkenningsfase heb je ze genoeg inhoudelijke
bagage meegegeven om nu zelf aan de slag te
kunnen. Als je ze echt loslaat en ze het gevoel
geeft dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces zullen veel groepjes je verrassen met hun
resultaten, zo blijkt uit de uitspraak van deze
leerkracht: ‘Durven loslaten, dat is het echt! Het
is zo makkelijk om kinderen daarin te willen
sturen, maar juist als je dat niet doet, komt er zo
veel meer uit.’ ●
Meer lezen?
• Peeters, M., Arntz, K., & Mourad, L. (2014). Intrinsieke motivatie en onderzoekend leren.
Mensenkinderen. 144, 22-24.
• Peeters, M., & Meijer, W.,
(2014). Onderzoekend leren:
Hoe stel je een onderzoeksvraag op? JSW, 6-9.
• Velthorst, G., & Oosterheert, I.
(2010). Verleiden tot leerzame
gesprekken, JSW, 9, 6-9.
Downloads
Op de website van JSW onder
‘downloads’ vind je een ingevuld (kort) onderzoekplan en
een leeg (in te vullen) onderzoeksplan van het WKRU.
LITERA
TUUR!
VERDER
KIJKEN!
• Projecten onderzoekend leren
van het WKRU zijn middels videofragmenten te bekijken op
www.wetenschapdeklasin.nl
• Het WKRU en het WKUU hebben een filmpje ontwikkeld
waarin de werking van het in
dit artikel genoemde vragenmachientje duidelijk wordt, zie
bit.ly/1yfhHNA
• Koppens, C., Peeters, M., & Verhoeff, R., (2013).
Wetenschappelijke doorbraken de klas in!
Opbrengsten, uitdagingen en aandachtspunten.
In: M. Peeters, W. Meijer & R. Verhoeff (Eds),
Wetenschappelijke doorbraken de klas in! DNA,
Gedrag en Infecties onder de loep (pp. 197209). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
• Peeters, M., & Meijer, W., (2014).
Onderzoekend leren: Hoe stel je een
onderzoeksvraag op? JSW, 6-9.
• Peeters, M., Meijer, W., & Verhoeff, R. (red.)
(2014). Wetenschappelijke doorbraken de klas
in! Waarnemen en bewegen, onder invloed, en
gevaarlijke ideeën. Nijmegen:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
Nijmegen.
• Van den Berg, E. (2010). Natuurwetenschap en
techniek in het basisonderwijs: van hands-on
naar minds-on, van manipuleren van objecten
naar manipuleren van ideeën. HvA Publicaties:
Amsterdam.
• Velthorst, G., & Oosterheert, I. (2010). Verleiden
tot leerzame gesprekken, JSW, 9, 6-9.
JSW 4 december 2014
21
hét vakblad
voor het
basisonderwijs
Wil je meer lezen?
Neem dan nú een proefabonnement!
KLIK HIER
Nummer
2014
g 98, mei
9, jaargan
w w w.j
sw -o
nl in e. nl
Nummer 8,
jaargang 98,
en Wereld
School
ijs,
Jeugd in
basisonderw
voor het
g
Vakblad
en opleidin
onderwijs
speciaal
w w w. jsw
JSW biedt maandelijks een stevig aanbod van
vakkennis dat direct aansluit op de innovatie
in het onderwijs en dit vertaalt naar de praktijk
van alledag. Elke editie brengt een gevarieerd
overzicht met praktische (overzichts)artikelen,
methodebesprekingen of -vergelijkingen,
ervaringen van leerkrachten met een bepaalde
aanpak of werkwijze en interviews met
onderwijsgevenden en deskundigen.
april 2014
-o nl in e. nl
Jeugd in Scho
ol en Wer
eld
Vakblad voor
het basisonde
rwijs,
speciaal onde
rwijs en oplei
ding
ren
kend le
oe
Onderz
pulairder
steeds po
n!
Nederland
aa
in
t
n
he
le
k
o
h
: pa
Zomersc
kinderen
icht bij
ten?
en
lim
p
Overgew
m
werken co
Wanneer
-1.indd
7_TDS_nr9
JSW14_023
24-04-14
Zoekgedr
Werk je in het (speciaal) basisonderwijs of ben je
(pabo)student? Ontvang JSW geheel vrijblijvend
en inclusief toegang tot het digitale archief, drie
maanden lang voor slechts € 13,50! Zo blijf jij
als professional helemaal op de hoogte!
14:00
ag op intern
1
Gesprekken
over onderw
ijsbehoefte
Kun je reke
n
nen met pr
entenboeke
Zo leer je go
n?
ed gedrag
aan
JSW14_0152_
TDS_nr8.indd
et
1
27-03-14
15:26
Meer weten? Ga naar www.jsw-online.nl of bel 088-2265243