IBM - Kbc

IBM
Risicoprofiel: Zeer dynamisch
Productscore:
Hoofdsector:
Koers:
Koersdoel:
Datum koers:
Regio:
Beurs:
ISIN code:
Bron:
Recentste wijziging van de
aanbeveling:
Aanbeveling: afbouwen
Informatietechnologie
151,55 USD
140,00 USD
28-01-2015
USA & Canada
NYSE
US4592001014
KBC Asset Management
06-11-2014
Analist: Yves Dalemans
KBC Asset Management
Opinie
22-01-2015
•
IBM bracht gemengde resultaten uit over het vierde
kwartaal van 2014. Zo was de omzet met 24 miljard
USD teleurstellend, de nettowinst daarentegen was beter
dan verwacht.
• IBM is een van de vroegere technologiegiganten. Hun
technologie is gedateerd en ze zitten opgescheept met
een
verouderd
productenaanbod..
Ze
hebben
tevens onvoldoende ingespeeld op de veranderende
marktomstandigheden. De toegenomen concurrentie
komt zowel van grote bestaande spelers als nieuwe, kleine
spelers die vaak goedkope en betere applicaties
aanbieden. Positief is dat de serverdivisie en de
halfgeleiderdivisie, die niet meer tot de kernactiviteiten
behoren, verkocht werden.
• De toekomst van IBM zit in software, voornamelijk
cloudsoftware en applicaties. Het aanbod dat IBM daarin
heeft op dit moment is evenwel niet competitief. Om dit
te verbeteren zullen er zware inspanning nodig zijn in
Onderzoek&Ontwikkeling en gerichte overnames. Vermits
IBM al veel schulden heeft, zal dit waarschijnlijk met de
creatie van nieuwe aandelen betaald moeten worden. Dit
zal wegen op de toekomstige winstgroei per aandeel.
• De shift naar cloud diensten en software zal ook een
negatieve impact op de operationele marge hebben.
• Onze aanbeveling luidt 'afbouwen'
Sterktes
• Focus op software en diensten.
Zwaktes
•
•
•
Zware concurrentie voor cloud divisie.
Zwak presterende hardware divisie.
Te uitgebreid productenaanbod
Alternatieven (zie voetnoot (1) op volgende bladzijde)
Yahoo! (KBCAM)
Overzicht van de wijzigingen van aanbeveling
gedurende de voorbije 12 maanden:
06-11-2014: van houden naar afbouwen
1/2
IBM
Bedrijfsportret
Activiteiten
IBM is het grootste IT-bedrijf ter wereld en het is actief in
meer dan 170 landen. Het bedrijf biedt verscheidene diensten
aan zoals consultancy, software en hardware. Het bedrijf
levert ook componenten voor de bouw van grote
informatiesystemen.
Verklaring van de aanbeveling
kopen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal stijgen
opbouwen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal stijgen
houden:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden maximum 5% zal dalen of stijgen
afbouwen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal dalen
verkopen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal dalen
(1) De alternatieven zijn een selectie van aandelen binnen dezelfde sector waarvoor KBC Asset Management of KBC Securities een aanbeveling 'kopen' of 'opbouwen' geven'. De entiteit die de
aanbeveling geeft, staat tussen haakjes vermeld.
Dit document is een publicatie van KBC Asset Management (KBC AM). De bevoegde controleautoriteit is de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). De aanbevelingen in dit document vallen niet
onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële
instrumenten, doch zijn publicitaire mededelingen, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze
aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De
beloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten
van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de
resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC AM
noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Voor een aantal
essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u de "Algemene richtlijnen m.b.t.
de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management" raadplegen op www.kbcam.be/aandelen
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)