KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend

1/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
Bulletin der Aanbestedingen
off-label interventies: aanbesteding
van de juridische analyse
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD P&O – Wetstraat, 51 B-1040 Brussel
+32 27905200
[email protected]
www.publicprocurement.be
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming:
Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg
Postadres:
Kruidtuinlaan 55
Plaats:
bruxelles-Brussel
Land:
België
Contactpunt(en):
De Gauquier Kristel
T.a.v.:
De Gauquier Kristel
E-mail:
[email protected]
Nationale identificatie: _____
Postcode: 1000
Tel. +32 22873388
Fax +32 22873385
Internetadres(sen) (indien van toepassing)
Adres van de aanbestedende dienst (URL): www.kce.fgov.be
Adres van het kopersprofiel (URL):
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=173771
Elektronische toegang tot informatie (URL):
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Andere: (Bijlage A.I invullen)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een
dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Andere: (Bijlage A.II invullen)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Andere: (Bijlage A.III invullen)
I.2) SOORT AANBESTEDENDE DIENST (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte
aankondiging)
Ministerie of andere nationale of federale instantie,
met regionale of plaatselijke onderverdelingen
ervan
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of
internationale organisatie
Andere: (specificeren)
2/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.3) HOOFDACTIVITEIT (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)
Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere: (specificeren)
I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
ja
neen
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt)
3/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van
off-label interventies en het gebruik van evidence-based off-label interventies: aanbesteding van de juridische
analyse
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van
de diensten
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van
uw opdracht of aankoop/aankopen)
Werken
Uitvoering
Ontwerp en uitvoering
Uitvoering ongeacht
met welke middelen in
overeenstemming met de door
de aanbestedende diensten
opgegeven vereisten
Leveringen
Aankoop
Diensten
Dienstencategorie nr: 27
Zie voor de dienstencategorieën
bijlage C1
Leasing
Huur
Huurkoop
Een combinatie daarvan
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
NUTS-code: BE10
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem
(DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
De aankondiging betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst (indien van toepassing)
Raamovereenkomst met verschillende
ondernemingen
Aantal
of (indien van toepassing)maximumaantal
deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Looptijd van de raamovereenkomst
Jaar/jaren:
of In maanden:
Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar:
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst (indien
van toepassing, alleen cijfers geven)
Geraamde waarde zonder btw:
of Tussen
Munt:
en
Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten: (indien bekend)
Munt:
4/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
Het registreren van een geneesmiddel in Europa gebeurt via de zogenaamde Centrale Procedure bij het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency). Bij goedkeuring krijgt de fabrikant een
Europese handelsvergunning van de Europese Commissie die geldig is in alle EU-lidstaten. Het is echter
mogelijk dat een fabrikant omwille van economische redenen niet overweegt om studies uit te voeren naar de
veiligheid en werkzaamheid van een interventie en ook geen registratie aanvraagt voor en andere indicatie.
Vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief kan het wenselijk zijn om het opzetten van vergelijkend
onderzoek te stimuleren om de veiligheid en werkzaamheid van bepaalde off-label interventies in kaart te brengen
(Vb. het Avastin-Lucentis verhaal). Eenmaal er hierover evidentie is, alsook over de kosten-effectiviteit, kan het
wenselijk zijn om het gebruik ervan in de praktijk toe te passen. De studie zal nagaan welke procedures in de
Belgische gezondheidszorgcontext toegepast kunnen worden.
Deze aanbesteding omvat het juridische luik van het project waarbij de Europese en (inter)nationale wetgeving in
kaart wordt gebracht. De onderzoeksvragen zijn de volgende:
- Welke juridische instrumenten bestaan er voor het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid en
werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based off-label interventies in België?
- Welke juridische instrumenten bestaan er voor het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid en
werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based off-label interventies in een selectie
van landen (o.a. VK en VS)?
Ook de impact op aansprakelijkheid moet bij voorgaande vragen uitgewerkt worden.
- Welke juridische initiatieven kunnen genomen worden om het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de
veiligheid en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based off-label interventies
beter te reguleren? Een aftoetsing van de mogelijkheden waarbij rekening wordt gehouden met zowel nationale
alsook Europese regelgeving is hierbij noodzakelijk.
De contractant dient over de volgende competenties te beschikken:
- Bewezen expertise in Europese en nationale wetgeving over het gebruik van off-label interventies.
- Een wetenschappelijke tekst in het Engels kunnen schrijven.
De onderaannemer wordt verondersteld in september 2014 van start te gaan om in april 2015 een
wetenschappelijk rapport af te leveren. Het opstellen van het rapport zal gebeuren onder begeleiding van en in
samenwerking met een KCE-equipe, waar ook een jurist deel van uit maakt.
Dit project is nauw verbonden met het KCE project 2013-01 (HSR) “Opties voor een gefaseerde introductie van
CE-gelabelde apparaten en implantaten in België”, dat voorwerp is van een aparte aanbesteding. De teams die
geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen voor beide projecten.
5/ 13
Standaardformulier 2 - NL
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
Hoofdcategorieën
73000000
Hoofdopdracht
Subcategorieën (indien van toepassing)
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
ja
neen
II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken)
ja
neen
Zo ja, moeten inschrijvingen worden ingediend voor (1 vakje aankruisen):
1 perceel
1 of meerdere percelen
alle percelen
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd
ja
neen
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties)
(indien van toepassing, alleen cijfers geven)Waarde zonder btw: 51000.00
Munt: EUR
of Tussen
Munt:
en
II.2.2) Inlichtingen over opties (indien van toepassing)
Opties
ja
neen
(Zo ja) Beschrijving van deze opties:
_____
(indien bekend) Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing)
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Aantal mogelijke verlengingen: (indien bekend) of Tussen en
(indien bekend) In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor
verdere opdrachten:
In maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Periode in maanden: 8
of dagen:
of Aanvang
(dd/mm/jjjj)
Voltooiing
(dd/mm/jjjj)
(vanaf de gunning van de opdracht)
6/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing)
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande
Gespreide betaling naargelang de uitvoering van de studie. Betaling binnen een termijn van 30 dagen vanaf de
goedkeuring van de schuldvordering of factuur door de aanbestedende autoriteit.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
(indien van toepassing)
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing)
ja
neen
Zo ja, beschrijving van de bijzondere voorwaarden
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in
het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
- Voor de Belgische aanvrager: inschrijvingsnummer van de aanvrager bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- Voor de buitenlandse aanvrager: een attest afgeleverd door de bevoegde administratie waarin blijkt dat de
aanvrager in orde is met zijn verplichtingen inzake betalingen van sociale zekerheidsbijdragen volgens de
wettelijke beschikkingen van het betrokken land, evenals een attest van niet-faillissement afgeleverd door de
overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is, en een attest waarin wordt bevestigd dat de aanvrager in
orde is met betrekking tot de betaling van taksen en belastingen.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de
vereisten is voldaan:
Eventueel vereiste minimumeisen
(indien van toepassing):
Communicatie van de gerealiseerde omzet in het
onderzoeksdomein over de drie laatste boekjaren.
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de
vereisten is voldaan:
Eventueel vereiste minimumeisen
(indien van toepassing):
- ter evaluatie van de algemene wetenschappelijke Klasse: N/A, Categorie: N/A
bekwaamheid,
een
verklaring
over
de
algemene wetenschappelijke bekwaamheid van het
onderzoeksteam bewezen door de curriculum vitae van
de voornaamste leden en een lijst van publicaties in
gerenommeerde internationale publicaties.
- ter evaluatie van de specifieke bekwaamheid
en ervaring, een verklaring waarin wordt uitgelegd
in welke zin de kandidaat bekend is met
het onderzoeksonderwerp en de vermelding van
elementen die de belangstelling tonen voor het
specifieke onderzoeksdomein van de opdracht, met
nauwkeurige referenties in de bijgevoegde curriculum
vitae.
- ter evaluatie van de mogelijkheid tot pluridisciplinaire
aanpak, de verklaring in welke zin de bekwaamheden
en ervaring van de personen die eventueel zouden
7/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
meewerken nuttig zijn voor het betrokken project (met
off-label
interventies: aanbesteding van de juridische analyse
referentie in de bijgevoegde curriculum vitae), en
of deze personen al eerder op een pluridisciplinaire
manier gewerkt hebben.
- ter evaluatie van de lidmaatschap van nationale
of internationale netwerken, een beschrijving van de
wetenschappelijke en/of gezondheidsnetwerken tot
dewelke de kandidaat behoort, de maat waarin hij bij
deze netwerken betrokken is, alsook het jaar en het
kader waarbinnen deze samenwerking plaatsvond. Het
moet ook beschreven worden waarom dit lidmaatschap
een extra troef is voor het project.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)
De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma’s voor beschermde arbeid
8/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
ja
neen
Zo ja,verwijzen naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met
de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast
ja
neen
9/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
AFDELING IV: PROCEDURE
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure
Openbaar
Niet-openbaar
Versneld niet-openbaar
Motivering voor het gebruik van een versnelde
procedure:
Onderhandeling
De gegadigden zijn reeds geselecteerd
ja
neen
Zo ja, naam en adres opgeven van ondernemers die
reeds zijn geselecteerd overeenkomstig afdeling VI.3)
Nadere inlichtingen
Versnelde onderhandelingsprocedure
Motivering voor het gebruik van een versnelde
procedure:
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te
nemen (niet-openbare procedures en onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialoog)
Beoogd aantal ondernemingen 3
OF Beoogd minimumaantal
en , indien van toepassing, maximumaantal
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Zie punt III.2.3
IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de
dialoog (onderhandelingsprocedure, concurrentiegerichte dialoog)
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken
oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
ja
neen
10/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen)
Laagste prijs
OF
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in
afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk
is)
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende
document vermelde criteria
Criteria
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
Weging
_____
_____
_____
_____
_____
Criteria
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
Weging
_____
_____
_____
_____
_____
IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
ja
neen
Zo ja, nadere inlichtingen over de elektronische veiling (indien van toepassing)
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (indien van toepassing)
KCE-2014-12 (HSR)-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
ja
neen
Zo ja,
Vooraankondiging
Aankondiging via een kopersprofiel
Nummer van de aankondiging in het PB:
van
(dd/mm/jjjj)
Andere eerdere aankondigingen (indien van toepassing)
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een
DAS) of een beschrijvend document (in geval van een concurrentiegerichte dialoog)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum 03/06/2014 (dd/mm/jjjj)
Tijdstip 13:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten
ja
neen
Zo ja, prijs (alleen cijfers):
Betalingstermijnen en -methode:
Munt:
11/ 13
Standaardformulier 2 - NL
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
Datum 04/06/2014 (dd/mm/jjjj)
Tijdstip 13:00
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde
gegadigden (indien bekend): (in het geval van niet-openbare procedures en onderhandelingsprocedures, en
concurrentiegerichte dialoog)
Datum
(dd/mm/jjjj)
IV.3.6) TAAL OF TALEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN OF VERZOEKEN TOT
DEELNEMING
Elke officiële EU-taal
Officiële EU-taal (talen)
ES
CS
Andere:
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SK
SL
FI
SV
12/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien van toepassing)
ja
neen
Zo ja, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:
VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET
MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
ja
neen
Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s):
VI.3) NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
Een formulier voor kandidaatstelling kan gedownload worden van de KCE website (www.kce.fgov.be) of via
E-notification. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) aanvaardt kandidaturen die via
e-mail ([email protected]) ingediend worden. De datum van het ontvangstbewijs, dat door het KCE via
e-mail verzonden wordt aan de kandidaat, dient als bewijs dat de kandidatuur binnen de termijn voor ontvangst
van deelnemingsaanvragen werd ingediend.
VI.4) BEROEPSPROCEDURES
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:
Postcode:
Land:
Tel.
E-mail:
Fax
Internetadres (URL):
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing)
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:
Postcode:
Land:
Tel.
E-mail:
Fax
Internetadres (URL):
VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.4.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
13/ 13
BE001 24/04/2014 - BDA nummer: 2014-508874
Standaardformulier 2 - NL
KCE studie 2014-12 (HSR) Het uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de veiligheid
en werkzaamheid van off-label interventies en het gebruik van evidence-based
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
off-label interventies: aanbesteding van de juridische analyse
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:
Postcode:
Land:
Tel.
E-mail:
Fax
Internetadres (URL):
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
24/04/2014 (dd/mm/jjjj)