Opleidingsplan - Jongerenplan banksector

Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Jongerenplan 2014 – 2015
Opleidingsplan
De sociale partners in de banksector hebben een Jongerenplan 2014 – 2015’ opgesteld.
Via dit ‘Jongerenplan 2014 – 2015’ wensen de sociale partners in het Comité voor de banken
(PC310) een traject van alternerend leren met een duur van vier maanden aan te bieden aan jonge
werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt.
Doel van het opleidingsplan
Met dit opleidingsplan wordt aan de deelnemers de kans geboden om de kennis te verwerven die
momenteel in de financiële sector vereist is voor de uitoefening van een functie van ‘front office
medewerk(st)er’, in het kader van een traject dat bestaat uit een combinatie van specifieke
opleidingsprogramma’s (e-learning en cursussen ter plaatse) en bedrijfsstages.
De functie van ‘front office medewerk(st)er’
Het betreft een ‘front office’-functie, aangezien degene die deze functie uitoefent, wordt beschouwd
als een ‘persoon die in contact komt met het publiek’. Dergelijke personen vallen onder de
afkorting worden ‘PCP’s’. Aan die functie zijn regels gekoppeld: wie een dergelijke functie uitoefent
in de banksector, moet minstens houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs en geslaagd
zijn voor een door de FSMA erkende cursus bestaande uit modules. Die cursus (en het
getuigschrift) wordt voorgesteld in het traject van alternerend leren in het kader van het
‘Jongerenplan 2014 – 2015’.
Principe van alternerend leren en structuur van de opleiding
Als opleidingsmethode werd gekozen voor alternerend leren.
Page | 1
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Het traject van alternerend leren zoals voorgesteld in het ‘Jongerenplan 2014 – 2015’ verloopt
dus voor een deel bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, en voor
een deel in de onderneming.
In het kader van dit traject van alternerend leren wordt de kennis die momenteel in de financiële
sector is vereist voor de uitoefening van de functie van ‘front office medewerk(st)er’, voor een deel
(2 maanden) opgedaan bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, in het
kader van een opleidingsprogramma dat e-learning en cursussen ter plaatse omvat, en voor een
deel (2 maandeen) via een bedrijfsstage, bij een bank die deelneemt aan het Jongerenplan, in het
kader van een beroepsinlevingsovereenkomst.
Page | 2
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Opleidingsplan
Deel I – E-learning en cursussen ter plaatse
Het traject van alternerend leren zoals voorgesteld in het ‘Jongerenplan 2014 – 2015’ verloopt
dus voor een deel bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, en voor
een deel in de onderneming.
In het kader van dit traject van alternerend leren wordt de kennis die momenteel in de financiële
sector is vereist voor de uitoefening van de functie van ‘front office medewerk(st)er’, voor een deel
(2 maanden) opgedaan bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, in het
kader van een opleidingsprogramma dat e-learning en cursussen ter plaatse omvat, en voor een
deel (2 maandeen) via een bedrijfsstage, bij een bank die deelneemt aan het Jongerenplan, in het
kader van een beroepsinlevingsovereenkomst.
Deel 1 : E-learning en cursussen ter plaatse
Page | 3
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Overzicht opleidingsplan
Kick-Off Meeting
Doelstelling en inhoud programma
Introductie tot de financiële wereld
E-learning
Examen
Wet Willems
Zelfstudie
Examen
Coachings (3d)
Opleidingsfase
Time
Management
(1d)
Externe en
interne
klantgerichtheid (1d)
ProjectTaalopleiding Management
verdieping (42u
voor niet project
coaching+
managers (1d)
zelfstudie)
Bureautica
(2d)
Loopbaanbegeleiding
Everything DiSC® (1d)
Attitude op de werkvloer (0,5d)
STAGE (2 maanden)
Loopbaanbegeleiding (halfweg de stage, 0,5d)
Page | 4
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Overzicht opleidingsfiches
 Kick-Off Meeting
pg 6
 Introductie tot de financiële wereld
pg 7
 Wet Willems – bankbemiddeling
pg 8
 MS-Office applicaties
pg 10
 Taalopleiding
pg 11
 Time Management – Efficiënter je tijd beheren
pg 12
 Interne en externe klantgerichtheid
pg 14
 Projectmatig werken voor niet-projectmanagers
pg 16
 Loopbaanbegeleiding - Everything DiSC® – team training
pg 18
 Loopbaanbegeleiding - Attitude op de werkvloer
pg 19
Page | 5
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
KICK-OFF MEETING
De Kick-Off meeting, die georganiseerd wordt voor de start van het opleidingstraject, heeft tot doel
de deelnemers het volledige programma voor te stellen.
Zij zullen een overzicht krijgen van:
 Doelstellingen van het project
 Verloop van het programma
 Timing
 Inhoud programma’s
 Examens
 Engagement deelnemers
 Inhoud stage
De meeting is ook het eerste kennismakingsmoment met de andere deelnemers en de
verantwoordelijken van het project.
Page | 6
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
INTRODUCTIE TOT DE FINANCIËLE WERELD – E-LEARNING
Structuur van het programma
De opleiding is modulair opgebouwd en zowel tijdens een leermodule als na afwerking van een
leermodule, kan een test worden afgelegd aan de hand van meerkeuzevragen om de opgedane kennis
te toetsen.
De e-learning beschikt ook over een lexicon waarbij de meest courante termen kunnen worden
geconsulteerd voor toelichting.
Inhoud programma
Module 1 : Functie van de banken




Geld als grondstof
Functies van de banken
Nieuwe financiële diensten
Uitdagingen voor de toekomst
Module 2 – Bankproducten en -diensten





De zichtrekening
Spaar- en depositoproducten
Beleggingsproducten
Hypothecaire producten
Consumentenkredieten
Module 3 – Bankbeheer, risico’s en risicobeheer
Module 4 – Interne organisaties bouwstenen
 Uitbesteden of niet
 Het bestuur
 Distributiekanalen
Module 5 – Externe organisatie




Controle over de banken
Europese Centrale Bank
Depositogarantie
Febelfin
 Bemiddelingsdienst
Page | 7
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
WET WILLEMS - BANKBEMIDDELING
Structuur van het programma
Het programma is samengesteld uit, aangevuld met drie klassikale dagen coaching

vijf modules

vijf syllabi

e-learning samengesteld uit een reeks vragen om de kennis van de leerstof te toetsen tijdens
de opleiding en zich beter voor te bereiden op het examen

3 dagen praktische workshop met een duidelijk overzicht over de 5 modules

een eindevaluatie, die bij succes recht geeft op een certificaat.
Inhoud van de vijf modules 1. Basisbeginselen van het bank- en financiewezen 2. Compliance 3.
Betalingsverkeer en spaarproducten 4. Beleggingsproducten en beleggingsadvies 5. Hypothecaire- en
consumentenkredieten
Het examen over ieder van de vijf modules van het programma bestaat uit tien schriftelijke vragen
van het meerkeuzetype. Voor een voldoende resultaat moet de cursist minstens 60 % behalen voor
ieder module. De geslaagden ontvangen een certificaat die bewijst dat zij een door de CBFA erkende
gespecialiseerde cursus in bank- en beleggingswezen hebben gevolgd.
Inhoud programma
Module 1 - Basisbeginselen van het bank- en financiewezen
Module 1 geeft een inzicht in de omgeving en in de belangrijkste regels van het bank- en
financiewezen. De module wordt onderverdeeld in vier delen: 1. De bankomgeving 2.
Basisbeginselen van het Burgerlijk Recht 3. Grondslagen van de bankwetgeving 4. Bescherming van
het privé-leven Module 2 - Compliance
Module 2 geeft een overzicht van de regels die verband houden met de integriteit van het bankieren.
Zij richten zich tot iedere medewerker van een bank.
De module wordt onderverdeeld in vijf delen: 1. Rol van de compliance 2. Level playing fields (LPF)
3. Deontologie van het bankwezen 4. Verplichting tot informatie 5. Anti-witwaswetgeving Module
3 - Betalingsverkeer en spaarproducten
Module 3 is een gespecialiseerd onderwerp gericht op de studie van het betalingsverkeer en bank-,
spaar- en depositorekeningen. De module wordt onderverdeeld in twee delen: 1. Bankrekeningen en
betalingsverkeer 2. Spaar- en depositorekeningen
Page | 8
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Module 4 - De beleggingsproducten en beleggingsadvies
Module 4 is een gespecialiseerde module gericht op de studie van de financiële markten en het
monetair beleid en op de courante beleggingsproducten voor particulieren. Er wordt bijzondere
aandacht besteed aan het beleggingsadvies.
Deze module wordt onderverdeeld in vijf delen: 1. De financiële markten en het monetair beleid 2.
De aandelen 3. De obligaties 4. De instellingen voor collectieve belegging (ICB) 5. De afgeleide
financiële producten
Module 5 - Hypothecaire en consumentenkredieten
Module 5 is een gespecialiseerde module gericht op de studie van de hypothecaire en
consumentenkredieten en van de desbetreffende wetgevingen.
De module is onderverdeeld in twee delen: 1. Consumentenkredieten 2. Hypothecaire kredieten
Page | 9
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
MS OFFICE APPLICATIES
Structuur van het programma
Het programma wordt op maat gemaakt: u kunt tegen uw eigen tempo precies aanleren wat u nodig
hebt, volgens een vooraf uitgestippeld parcours, met de hulp van een opleider.
Deze leervorm is ideaal voor mensen met zeer specifieke behoeften of heterogene groepen. Via
een vooraf ingevulde vragenlijst wordt per deelnemer gepeild naar de gewenste onderwerpen,
waarna er per persoon een aangepaste syllabus aangemaakt wordt waarin deze topics in detail
uitgewerkt worden.
De deelnemer wordt uitgenodigd voor een Office à la Carte sessie (open of in-company) waar hij de
beschikking krijgt over een PC en zijn persoonlijk cursusmateriaal dat hij op eigen ritme
doorloopt. Hij wordt hierbij begeleid door een ervaren software coach. De grote voordelen van
deze leervorm zijn:

De gebruiker leert enkel wat hij nodig heeft

Hij kan desgewenst topics kiezen uit verschillende applicaties

Gebruikers met verschillende noden kunnen samengebracht worden in één groep, het is niet
meer nodig om homogene groepen te vormen

Het gehele Office à la Carte aanbod is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels

Verschillende softwareversies en softwaretalen worden ondersteund
Page | 10
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
TAAL – ZELFSTUDIE MET COACHING
Structuur van het programma
Na deze training moet de deelnemer in staat zijn om vlotter te communiceren in het Frans in een
bancaire omgeving.
Tijdens de training ligt er een sterke focus op het bereiken van concrete resultaten en een spontane
beheersing van de competenties die ingeoefend worden.
Er wordt aan alle deelnemers van de groep gevraagd om een behoefteanalyse in te vullen.
Op basis daarvan wordt het programma op maat van de groep opgemaakt (coaching sessies per
halve dag). Alle onderwerpen die aan bod komen zijn bank gerelateerd. Het leertraject wordt
modulair opgebouwd en er wordt zeer praktisch geoefend via korte en doelgerichte rollenspelen.
Deelnemers worden verondersteld om alle sessies aanwezig te zijn en tussentijds zelfstandig te
werken met e-TOLO (online oefenplatform). In e-TOLO vinden de deelnemers alle nieuw geziene
woordenschat en sleutelzinnen terug.
Inhoud van het programma
Deze training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig Frans zullen moeten gebruiken in een
bancaire context.
Voorbeelden van onderwerpen:









Onthaal van klanten:
Telefonisch: boodschap nemen, doorverbinden, afspraak vastleggen
Aan het loket: klant onthalen en eventueel doorverwijzen
Op een eenvoudige manier courante bancaire verrichtingen beschrijven
Op een eenvoudige manier courante bancaire producten beschrijven
Cijfergegevens uitwisselen
Eenvoudige mails opstellen
Documenten invullen
Dossiers beheren
 ….
De onderwerpen die hierboven beschreven worden, zijn niet limitatief. De trainer en de trainees
zullen samen de inhoud van de training valideren.
Page | 11
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
TIME MANAGEMENT – EFFICIENTER JE TIJD BEHEREN
Structuur van het programma
 Interactieve training van 1 dag waar de belangrijke bouwstenen voor een goed tijdsbeheer
worden aangereikt.
 De link wordt zo veel mogelijk gelegd met de eigen werksituatie bij uw bedrijf
 Er worden integratieoefeningen gedaan om de opgedane kennis te gebruiken om cases op te
lossen. Debriefing in groep met tips van de trainer.
Je wordt je bewust van je eigen productiviteit en je krijgt kapstokken aangereikt die je meer greep
doen krijgen op je eigen werksituatie. Je leert een onderscheid te maken tussen prioriteiten en
bijkomstigheden en je weet zodoende je beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door
elementen die voor afleiding zorgen beter te leren beheersen, neemt je effectiviteit toe en neemt je
stressniveau af.
Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen:
 Hoe je tijd het best indeelt en je taken structureert
 Hoe je je tijd op een productievere en efficiëntere manier kan benutten
 Hoe efficiënt je vandaag werkt en wat je persoonlijke valkuilen zijn
 Hoe je prioriteiten kan bepalen
 Welke taken je best delegeert
Inhoud programma
 Inzicht in je eigen werkefficiëntie aan de hand van een aantal oefeningen
 Het E3 profiel: de balans tussen efficiëntie, effectiviteit en energie
 Takenhiërarchie: op welke manier kan ik mijn prioriteiten bepalen
 De belangrijkste wetten van tijdsbeheer
 Wat zijn de belangrijkste tijdrovers en hoe ga ik daar mee om
 Efficiënt vergaderen
Page | 12
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
 Werkplekorganisatie – het nieuwe werken!
 Het efficiënt beheren van de mailbox
 Communicatie als bron van efficiëntie
Page | 13
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
INTERNE EN EXTERNE KLANTGERICHTHEID
Structuur van het programma
Om een klantgerichte organisatie te worden, is klantgericht leiderschap en klantgericht volgerschap
cruciaal. Klantgerichtheid moet verankerd zijn in de organisatie om houdbare, lange termijn
resultaten te kunnen boeken. Maar vooral ook in de uitvoering van het werk is klantgerichtheid
cruciaal. Een klantgerichte organisatie zonder commitment van iedereen is ondenkbaar. Essentiële
elementen van de klantgerichte medewerker zijn:
 Ziet de noodzaak in om de focus van de organisatie te leggen bij de behoeften van de klant
 Laat de visie op klantentevredenheid zien en de noodzaak en urgentie ervan
 Zorgt ervoor dat er genoeg middelen en tijd beschikbaar zijn voor de realisatie van doelen
 Laat commitment zien voor klantentevredenheid en voor de noodzakelijke veranderingen
 Mobiliseert commitment op alle niveaus in de organisatie en zorgt ervoor dat obstakels
overwonnen worden
De werkwijze van deze opleiding van 1 dag is actief en concreet. Gebruikte methoden en
werkvormen zijn aantrekkelijk, spannend, leuk. Van de deelnemers wordt een grote inzet en
betrokkenheid verwacht en dat mogen zij zeker ook verwachten van de trainer.
U krijgt geen belerende aanpak wat u allemaal moet doen om klantvriendelijk te zijn. U krijgt wel een
ander kijk hoe je klantgerichter kan zijn.
Deze workshop heeft als doel:
 Ervaring, verhalen en voorbeelden te delen waar we klantgericht werkten
 Oplossingen te vinden voor eigen uitdagingen door afspraken te bedenken of door adviezen
uit te wisselen
 Afspraken te maken die stappen zijn om een klantgerichtere organisatie te bouwen
 Tips om gesprekken aan te gaan die klantgericht werken bevorderen
Deze workshop richt zich op alle medewerkers ; dus niet alleen die in contact staan met externe
klanten, maar ook die moet omgaan met interne klanten.
De interactiviteit schept de mogelijkheid om met een doelpubliek te werken van leidinggevende
maar ook uitvoerende medewerkers.
Page | 14
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Inhoud van het programma
 Oplossingsgericht werken ipv probleemgericht werken
 Trends benoemen die de interne en externe klantgerichtheid beïnvloeden
 Model van Grönroos - Total Perceived quality model
 Beïnvloeden van de service kwaliteit – Oefening in duo
 Presenteren van ‘trots op’ en ‘spijt van’
 Verschil tussen product en service kwaliteit
 De service kwaliteit - wat valt hier voor onze dienst allemaal onder?

Overtreffen

Anticiperen

Bedienen

Negeren

Misnoegen
 Managen van klantenverwachtingen – oefening in duo

Terechte klantenverwachtingen die beantwoorden aan de opdracht van uw business unit

Onterechte/onrealistische verwachtingen

Moeilijk in te lossen verwachtingen

Impliciete verwachtingen

Te lage verwachtingen
 Visbokaal simulatie – Gesprek met interne/externe klant
 Actieplan naar aanleiding van deze opleiding
Page | 15
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
PROJECTMATIG WERKEN VOOR NIET-PROJECTMANAGERS
Structuur van het programma
De fundamenten van projectmanagement in één dag
U werkt mee aan een aantal projecten. U doet uw uiterste best om het gewenste resultaat en de deadline te halen. Toch
gaan uw projecten soms serieus over tijd. Of rijzen de kosten de pan uit. Of is de kwaliteit niet wat u voor ogen had.
Was het project te ambitieus of is de mislukking te wijten aan een gebrekkige (plannings)methode?
In deze basisopleiding maakt de deelnemer kennis met de kritische succesfactoren van
projectmanagement. In één dag professionaliseert men de aanpak. En hij/zijgaat naar huis met
concrete tools om projecten succesvol op te starten, te plannen, te beheersen en te controleren.
Inhoud programma
 Wat is projectmatig werken?
Drie verschillende werkvormen
Wat is een project?
Soorten projecten
Voorwaarden voor toepassen projectmatig werken
 Mensen en projecten
Hoe ziet de omgeving (stakeholders) van een project er uit?
Opstellen van een projectkaart door de projectleider
Aandachtspunten rondom performance management voor zowel de projectleider als de projectleden
 Organisatiecultuur en projectcultuur
De cultuur van de moederorganisatie - Cultuurtypen
De cultuur van de projectorganisatie: welke invloed heeft een projectleider hierop?
 Matrixorganisatie
Organisatiestructuur: lijn en staf
Page | 16
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Projectstructuur: optimale opdrachtgever, projectleider en projectleden. Inventarisatie van de
verschillende noodzakelijke competenties
Recept succesvol team: hoe maak je met elkaar een succesvol team?
 Ontstaan van een project
Waar komt een project vandaan?
De start van een project door de opdrachtgever en de projectleider
Analyse van het project
De weg in kaart brengen
Lessen uit het verleden: wat moet je als organisatie wel/niet doen?
 Faseren van een project
De verschillende fasen in een project
 Het beheersen van projecten
Beslissen en beslispunten
De verschillende beheersaspecten binnen een project waar een projectleider mee kan sturen
 Project- of netwerkplanning
Wat is planning?
Projectplanning
Netwerkplanning
 Afronden van een project
Afronding / Overdracht / Onderhoud / Evaluatie van de projectaanpak / De wetten van
projectmanagement
Page | 17
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
EVERYTHING DISC® TEAM TRAINING
Structuur van het programma
In deze opleiding van 1 dag vol interactie en actieve participatie van de deel wordt getoond hoe men
beter kan leren omgaan met anderen, hoe men de verschillende communicatie-stijlen kan ontdekken
en deze kan gebruiken in de dagelijkse relaties met een team.

Deelnemers leren hoe de communicatiestijl van anderen te ontdekken.
Het resultaat is dat men zijn stijl aanpast om een beter contact te hebben.

Meer en betere contacten realiseren.

Het team past zich aan, aan elk verschillend teamlid.
Het gevolg is minder conflicten, waardering tonen aan collega's en het gehele team sterker
maken.
Deze opleiding is bedoeld voor diegenen die resultaten willen bereiken in het samenwerken met
collega's, medewerkers, leidinggevenden, klanten, leveranciers enz...
Inhoud programma










Instrument DiSC® Classic - paper version.
Ontdek 4 gedragsstijlen en ontdek jouw gedragsvoorkeuren.
Ontdek je sterkten en wat er gebeurt bij overdadig gebruik.
Ontdek je gedrag bij conflict.
Ontdek hoe de stijlen van anderen te analyseren.
Ontdek hoe anderen jouw stijl evalueren.
Ontdek hoe je stijl aan te passen om gemakkelijker contact te hebben met anderen.
Ontdekt wat je motiveert.
Ontdek hoe omgaan met doelstelling en angst.
Ontdek hoe je managementstijl aan te passen
Page | 18
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Loopbaanbegeleiding – Attitude op de werkvloer
Structuur van het programma
Vele jonge, beginnende werkkrachten hebben maar weinig voeling met hoe het er precies aan toe
gaat in de werkcontext van een professionele bank. Ze weten vaak niet goed wat ze precies moeten
verwachten. Hoe moet ik mij gedragen? Welke attitude is wenselijk? Wat is niet wenselijk? Hoe
reageer ik het beste in bepaalde situaties? Hoe ga ik om met feedback? Hoe zichtbaar of onzichtbaar
maak ik mij?
Je kan je pas op een zelfzekere manier integreren in een organisatie als je enige voeling hebt met de
gewenste werkattitude. Elke beginnende werkkracht heeft impliciet bepaalde verwachtingen en
doelstellingen omtrent zijn/haar werk. Hij/zij zal echter moeten leren hoe je deze kan bijstellen of
net op een gepaste manier kan realiseren.
Na deze training heeft de deelnemer een antwoord op volgende vragen:
 Wat is mijn werkmotief?
 Wat zijn mijn doelstellingen en verwachtingen omtrent werk en zijn deze realistisch?
 Hoe communiceer ik het best op het werk?
 Hoe ga ik om met tegenslagen en feedback?
Methodologie
 Interactieve training waarbij belangrijke bouwstenen van een goede werkattitude worden
aangereikt
 Deelnemers leren van elkaar door in te gaan op elkaars doelstellingen en verwachtingen.
 Deelnemers ervaren dingen en gaan hier nadien over “reflecteren”.
 Gecontroleerde en constructieve feedback van de groep en de trainer met een open geest, waar
leren plezierig is
 Er wordt steeds zo veel mogelijk een link gelegd met de specifieke werksituatie – een
professionele bank
Tijdsduur: 2 halve dagen voor elke deelnemer (1/2 dag voor en 1/2 dag na de werkervaringsvorming)
Page | 19
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Inhoud programma
Dag 1: Wat zijn mijn verwachtingen omtrent het werk & mijn beeld over de gepaste werkattitude?
 Analyse van de huidige werkmotieven via een interactieve serious game
 Wat zijn mijn verwachtingen over de werksituatie en waarom verwacht ik dit?
 Hoe kom ik erachter of dit realistische verwachtingen/doelstellingen zijn?
 Waarom is een gepaste werkattitude zo belangrijk?
 Communicatie als bron van efficiëntie (~ klantgerichtheid)
 Hoe ga ik om met kritiek? Hoe ga ik om met een meningsverschil?
 Hoe geef ik op een constructieve manier feedback?
Dag 2: Zijn mijn verwachtingen omtrent het werk en de werkattitude veranderd?
 Heb ik nog steeds dezelfde werkmotieven? Hoe komt dit?
 Zijn mijn verwachtingen/doelstellingen ingelost? Waarom niet? Wat is mijn aandeel hierin?
 Hoe efficiënt werk ik vandaag en wat zijn mijn persoonlijke valkuilen?
= Inzicht in je eigen werkefficiëntie aan de hand van een aantal oefeningen
 Hoe bepaal ik prioriteiten?
 Hoe structureer ik het best mijn taken?
 Hoe kan ik mijn tijd op een productievere en efficiëntere manier benutten?
= Wat zijn de belangrijkste tijdrovers en hoe ga ik daarmee om?
Page | 20
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Opleidingsplan - Deel II
Bedrijfsstage
Het traject van alternerend leren zoals voorgesteld in het ‘Jongerenplan 2014 – 2015’ verloopt
dus voor een deel bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, en voor
een deel in de onderneming.
In het kader van dit traject van alternerend leren wordt de kennis die momenteel in de financiële
sector is vereist voor de uitoefening van de functie van ‘front office medewerk(st)er’, voor een deel
(2 maanden) opgedaan bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, in het
kader van een opleidingsprogramma dat e-learning en cursussen ter plaatse omvat, en voor een
deel (2 maandeen) via een bedrijfsstage, bij een bank die deelneemt aan het Jongerenplan, in het
kader van een beroepsinlevingsovereenkomst.
Deel II – De beroepsinlevingsovereenkomst
De onderneming biedt de stagiair(e) een plaats aan gedurende een periode van twee opeenvolgende
maanden en zal bijdragen tot zijn (haar) opleiding door het toevertrouwen van taken waarvan het
opleidingsaspect een verruiming en uitdieping vormt van de theoretische opleiding bij Febelfin
Academy vzw.
De opleiding van de stagiair(e) in de onderneming gebeurt op basis van een
‘beroepsinlevingsovereenkomst ’ (BIO). De arbeidsvoorwaarden (sociale voordelen en rechten,
uurschema, arbeidstijd, enz.) zijn die welke zijn vastgelegd in de geldende wetgeving en de financiële
vergoedingen staan vermeld in de beroepsinlevingsovereenkomst
(‘beroepsinlevingsovereenkomst’ - model).
Tijdens de bedrijfsstage verwerft de stagiair(e) de vereiste kennis doordat hij/zij wordt betrokken bij
de werking van de onderneming en taken uitvoert die een deel kunnen vormen van het
productieproces van de onderneming en waarvoor hij/zij een vergoeding krijgt (de maandelijkse
Page | 21
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
vergoeding van 751 EUR toegekend tijdens de twee maanden bedrijfsstage mag, in voorkomend
geval, worden gecumuleerd met een sociale uitkering).
Verbintenis vanwege de deelnemende bank
Een bank die deelneemt aan het ‘Jongerenplan 2014 – 2015 ’ en een plaats geeft aan een stagiair(e)
voor een periode van twee opeenvolgende maanden op basis van een
beroepsinlevingsovereenkomst, verbindt zich ertoe:

de stagiair(e) taken te laten verrichten die vergelijkbaar zijn met die welke in het betrokken
beroep worden uitgeoefend, en de stage niet te beperken tot de uitvoering van uitsluitend
taken van ondergeschikt belang;

de stagiair(e) de middelen te verschaffen die nodig zijn voor de goede uivoering van de hem
(haar) opgelegde taken;

de stagiair(e) die in het kader van het opleidingsplan komt werken, niet de plaats van een
vaste medewerker te laten innemen;

rekening te houden met het opleidingsplan en toe te zien op het goede verloop ervan alsook
zich te houden aan de wetsbepalingen met betrekking tot de belasting- en
socialezekerheidsbijdragen.
Verbintenis vanwege de stagiair(e)
Door de ondertekening van een beroepsinlevingsovereenkomst in het kader van het Jongerenplan
2014 - 2015’ verbindt de jongere zich ertoe :

het uurschema van de stage en de instructies in acht te nemen ;

te laten blijken dat hij/zij beroepskennis en -vaardigheden wil opdoen en verruimen ;

rekening te houden met de regels van de deelnemende bank op het gebied van de veiligheid,
het huishoudelijk reglement en de plichtenleer. Hij/zij zal zijn/haar best doen om zich zo
goed mogelijk in de bank in te werken ;
Page | 22
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector

om, wanneer de opleiding in de onderneming ten einde loopt, elk document, elk instrument
of elke uitrusting terug te bezorgen waarover hij/zij tijdens de opleidingsperiode heeft
kunnen beschikken ;

vertrouwelijke informatie waarvan hij/zij kennis heeft gekregen tijdens de opleiding in de
onderneming, op geen enkele wijze openbaar te maken.
De stagiair(e) verbindt zich ertoe, in geval van afwezigheid, de onderneming, zo nodig telefonisch,
daarvan op de hoogte te brengen vanaf de eerste werkdag waarop hij/zij afwezig is. Voor de dagen
van al dan niet gerechtvaardigde afwezigheid is geen enkele vergoeding verschuldigd.
Page | 23
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Jongerenplan 2014 - 2015
BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST
Model
Artikel 1
Mevr. / Dhr. ........…………………………………………………………………………
gemandateerd door de bank…………………………………………...……………………..
straat …......................................................................................................................................................nr. ….
plaats ................................................................................................................................. postnummer ...........
werft aan als stagiair(e) in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst vanaf (datum) tot en
met (datum):
Mevr. / Dhr. ………………………………………………………………………………
straat …......................................................................................................................................................nr. ….
plaats ................................................................................................................................. postnummer ...........
Artikel 2
In deze overeenkomst wordt de wijze bepaald waarop de stagiair(e) de opleiding in de
onderneming bij bank X zal volgen.
De door bank X voorgestelde opleiding in de onderneming maakt deel uit van het opleidingsplan
voorgesteld in het ‘jongerenplan 2014 – 2015’ dat de sociale partners in het Paritair Comité voor de
banken (PC310) hebben opgesteld.
Het opleidingsplan moet de deelnemers de kans bieden om de kennis op te doen die momenteel
vereist is in de financiële sector voor de uitoefening van een functie van ‘front office
medewerk(st)er’, als onderdeel van een traject bestaande uit een combinatie van specifieke
opleidingsprogramma’s (afstandsonderwijs en lessen ter plaatse) en bedrijfsstages.
Doel van de stage
De inleving van de stagiair(e) in de onderneming heeft tot doel hem (haar) de mogelijkheid te bieden
tot verruiming en ontwikkeling, door middel van arbeidsprestaties, van de kennis,
Page | 24
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
vaardigheden en attitudes die zijn verworven tijdens de theoretische opleiding (lessen ter
plaatse en e-learning) in het kader van het opleidingsplan.
De bepalingen in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn niet van
toepassing op deze overeenkomst.
Artikel 3
De bank wijst mevr. / dhr. …………………………………………………………… aan als
‘stageverantwoordelijke – bedrijfsleermeester’. De ‘stageverantwoordelijke – bedrijfsleermeester’
heeft tot taak de stagiair(e) op regelmatige basis te begeleiden om aldus diens leerproces en
inschakeling in de onderneming te vergemakkelijken. Hij neemt ook deel aan de evaluatie van de
stagiair(e).
Artikel 4
De plaats waar de stage zal plaatshebben, is gelegen te: ..................
...............................................................
Artikel 5
De stagiair(e) zal …….. uur per week aanwezig zijn in de onderneming op basis van het volgende
uurschema:
maandag:............................................... van
tot ............................. en van
..................... tot
dinsdag: ................................................. van
tot ............................. en van
..................... tot
woensdag: ............................................. van
tot ............................. en van
..................... tot
donderdag:............................................ van
tot ............................. en van
..................... tot
vrijdag: .................................................. van
tot ............................. en van
..................... tot
zaterdag:................................................ van
tot ............................. en van
..................... tot
zondag:.................................................. van
tot ............................. en van
..................... tot
Artikel 6
De onderneming betaalt aan de stagiair(e) een vergoeding van 751 EUR per maand. Op die
vergoeding zijn socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.
Page | 25
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector
Artikel 7
De bank verbindt zich ertoe:
-
de stagiair(e) taken te laten verrichten die vergelijkbaar zijn met die welke horen bij de functie
van ‘front office medewerk(st)er’ en de stage niet te beperken tot de uitvoering van uitsluitend
ondergeschikte taken;
-
de stagiair(e) de nodige middelen te verschaffen voor een goede uitvoering van de hem (haar)
opgelegde taken;
-
de stagiair(e) te verzekeren tegen ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de stage
of op de weg van en naar de onderneming.
Artikel 8
De stagiair(e) moet het uurschema van de stage en de instructies in acht nemen en laten blijken dat
hij/zij beroepskennis en -vaardigheden wil opdoen en verruimen.
De stagiair(e) verbindt zich ertoe rekening te houden met de regels van de onderneming op het
gebied van de veiligheid, het huishoudelijk reglement en de plichtenleer. Hij/zij zal zijn/haar best
doen om zich zo goed mogelijk in de bank in te werken.
Hij/zij verbindt zich ertoe om, wanneer de opleiding in de onderneming ten einde loopt, elk
document, elk instrument of elke uitrusting terug te bezorgen waarover hij/zij tijdens de
opleidingsperiode heeft kunnen beschikken.
De stagiair(e) verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie waarvan hij/zij kennis heeft gekregen
tijdens de opleiding in de onderneming, op geen enkele wijze openbaar te maken.
De stagiair(e) verbindt zich ertoe, in geval van afwezigheid, de onderneming, zo nodig telefonisch,
daarvan op de hoogte te brengen vanaf de eerste werkdag waarop hij/zij afwezig is. Voor de dagen
van al dan niet gerechtvaardigde afwezigheid is geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 9
Deze overeenkomst loopt automatisch ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen periode,
zonder opzegging noch vergoeding.
In de volgende gevallen neemt de overeenkomst voortijdig en zonder enigerlei schadeloosstelling
een einde:

verbreking met wederzijdse toestemming;

zware fout van een van de partijen;
Page | 26
Paritair Fonds voor de professionele en syndicale
vorming in de banksector

overmacht van een van de partijen;

overlijden van een van de partijen;
Artikel 10
De stagiair(e) geeft aan de werkgever de toestemming om alle voor hem (haar) bestemde betalingen,
ongeacht welke, te storten op rekeningnummer …………………………..
Eventuele kosten mogen niet worden afgetrokken van de bedragen die worden betaald.
Artikel 12
De stagiair(e) verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben gekregen alsook een kopie
van het arbeidsreglement dat in de bank van toepassing is, en akkoord te gaan met de bepalingen in
het arbeidsreglement.
Artikel 13
Daarenboven wordt het volgende overeengekomen:
Opgemaakt in twee exemplaren te
, op ...........................
Handtekening van de stagiair(e) (voorafgegaan
door de eigenhandig geschreven vermelding
‘gelezen en goedgekeurd’)
Handtekening van de onderneming
(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven
vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)
Page | 27