RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING
In de zorgverlening vanuit het VAPH wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen
 rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)
 en niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (nRTH).
De nRTH is hulp waarvoor een erkenning vereist is en een procedure via de Zorgregie.
Dit is het geval voor de hulpverlening die wij in hoofdzaak vanuit Ons Huis aanbieden in het dagcentrum,
tehuis, en beschermd wonen.
Deze nrth is gespecialiseerde en voor de samenleving dure hulp, die slechts verleend mag worden indien dit
strikt noodzakelijk is. In wezen betreft dit ook een langdurige en intensieve ondersteuning.
De RTH – te omschrijven als rechtstreeks toegankelijke handicap specifieke eerstelijns hulpverlening – wordt
als volgt gekenmerkt:
 er is geen instapprocedure vereist, geen zorgregie, geen inschrijving in het VAPH.
 de aangeboden hulp is direct en zonder drempel.
 de aangeboden ondersteuning is laagintensief of laagfrequent en is vlot toegankelijk.
 kan geboden worden aan personen met een nog niet erkende handicap, maar wel met een vermoeden van
handicap (indien het VAPH op een bepaald moment de handicap niet erkent, vervalt het recht om hier
beroep op te doen).
 kan aangeboden worden indien de hulpvrager bij de start van de hulpverlening nog geen 65 is en in België
verblijft.
 kan slecht een beperkte vraag betreffen.
o naar informatie (cf outreachment)
o beperkte ondersteuning in frequentie – bv. niet veel dagen dagbesteding
in duur ( een beperkt aantal dagen naeen)
in intensiteit (een beperkt aantal begeleidingen)
 kan geboden worden door VAPH gefinancierde aanbieders, maar eveneens door aanbieders vanuit andere
sectoren.
Binnen de middelen RTH is volgende ondersteuning mogelijk:
 Begeleiding (algemene psychosociale ondersteuning)
o mobiel (=hulpverlener naar cliënt = ph of zijn netwerk)
o of ambulant (=klant naar hulpverlener)
= max 12 begeleidingen van 1 tot 2u per jaar pp. (gedurende de eerste 2 jaar max 48 begeleidingen per cliënt)
 Dagbesteding / dagopvang (= ondersteuning overdag -halve of hele dag). Max 24 dagen van max 12u per jaar
pp. Dagopvang in halve dagen kan tot max 48 halve dagen per jaar.
 Nachtopvang (= verblijf met overnachting met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend
en avonduren, maar niet overdag): max 12 dagen per jaar pp.
 Outreach (mobiel of ambulant) naar reguliere diensten die aldus handicap specifieke ondersteuning kunnen
geven. Dit betreft kennisoverdracht naar ondersteuners (professionelen, vrijwilligers, mantelzorgers) die nood
hebben aan handicap specifieke knowhow.
Een jaar start voor de gebruiker bij de start van de eerste hulpverlening.
De gebruiker kan deze ondersteuning krijgen bij verschillende zorgaanbieders.
Deze RTH kan niet worden aangeboden aan een persoon die reeds gebruik maakt van nRTH. Ze kan wel
aangeboden worden aan een persoon die wel een vraag heeft naar nRTH ondersteuning, maar die deze nog
niet krijgt.
De RTH mag wel gecombineerd worden met IMB (Individuele Materiële Bijstand) en middelen noodsituatie.
De RTH kan wel worden gecombineerd, maar niet gecumuleerd d.w.z. verschillende vormen van aanbod
mogen, maar de max hoeveelheid RTH mag per jaar niet worden overschreden (bv. 2 maal een dosis
nachtopvang is niet mogelijk).
Betrachtingen met deze RTH middelen
Het VAPH wenst deze RTH uit te bouwen vanuit volgende betrachtingen:
 De zelfredzaamheid van de persoon en zijn sociale context maximale kansen geven.
 Verhinderen van een onnodig /vroegtijdig gebruik van intensievere en duurdere nRTH zorgvormen.
 Vermaatschappelijking van de zorg.
 Realiseren van inclusievere trajecten. = zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk
uitzonderlijk en afzonderlijk….Bijgevolg niet enkel te realiseren vanuit VAPH aanbieders.
 Zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood.
Deze middelen dienen zodanig te worden ingezet dat elke cliënt met een vraag een minimaal aanbod geniet.
Ons RTH-aanbod.
Cliënten kunnen in Ons Huis zowel voor dagopvang en of woonondersteuning.
 Personen met ene verstandelijke beperking in De Nieuwe Notelaar.
 Personen met NAH in De Nieuwe Notelaar.
Vanuit De Nieuwe Notelaar organiseren wij ook begeleiding ambulant en mobiel aan personen met NAH of aan hun
netwerk en outreach betreffende het omgaan met mensen met NAH.
Met vragen voor ondersteuning kan men terecht bij de sociale dienst:
Dimitri Dewulf - 050/327 172 / [email protected]