pdf bestand

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VIIe KAMER
ARREST
nr. 225.622 van 28 november 2013
in de zaak A. 205.209/VII-38.557.
In zake :
de NV ELECTRAWINDS
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Alex De Visscher
kantoor houdend te 8000 Brugge
Ezelstraat 25
bij wie woonplaats wordt gekozen
tegen :
de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN
Tussenkomende partij :
de GEMEENTE HAMME
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Wim De Cuyper en Stefan Walgraeve
kantoor houdend te 9100 Sint-Niklaas
Vijfstraten 57
bij wie woonplaats wordt gekozen
-------------------------------------------------------------------------------------------------I. Voorwerp van het beroep
1.
Het beroep, ingesteld op 13 juni 2012, strekt tot de
nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
van 19 april 2012 waarbij het beroep aangetekend tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hamme van 25 oktober
2011, houdende weigering van de milieuvergunning aan de NV Electrawinds voor
het exploiteren van een windturbine, gelegen aan de Priester Edward Poppestraat te
Hamme, niet wordt ingewilligd en de beroepen beslissing wordt bevestigd.
VII-38.557-1/22
II. Verloop van de rechtspleging
2.
De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend
en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.
De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot
tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van
17 september 2012. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.
Eerste auditeur Peter Provoost heeft een verslag opgesteld.
De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het
geding en een laatste memorie ingediend. De tussenkomende partij heeft een
laatste memorie ingediend.
De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft
plaatsgevonden op 27 juni 2013.
Kamervoorzitter Luc Hellin heeft verslag uitgebracht.
Advocaat Dries Tanghe, die loco advocaat Alex De Visscher
verschijnt voor de verzoekende partij, jurist Fabienne Vanderstraeten, die
verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Clive Rommelaere, die loco
advocaten Wim De Cuyper en Stefan Walgraeve verschijnt voor de
tussenkomende partij, zijn gehoord.
Eerste auditeur Peter Provoost heeft een met dit arrest
eensluidend advies gegeven.
Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der
talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973.
VII-38.557-2/22
III. Feiten
3.1.
Op 5 september 2011 dient de verzoekende partij een
milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een windturbine aan de
Priester Edward Poppestraat te Hamme, deelgemeente Moerzeke. Tijdens het
openbaar onderzoek worden dertien bezwaren ingediend. Op 25 oktober 2011
weigert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hamme de
vergunning.
3.2.
De verzoekende partij dient een administratief beroep in.
3.3.
De volgende adviezen worden hierop verleend :
- de afdeling Milieuvergunningen adviseert ongunstig;
- het Vlaams Energieagentschap en de Interdepartementale Windwerkgroep
adviseren gunstig;
- de provinciale milieudeskundige adviseert gunstig, en stelt bijzondere
vergunningsvoorwaarden voor;
- de afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen adviseert stilzwijgend
gunstig;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie adviseert gunstig, en stelt
bijzondere vergunningsvoorwaarden voor.
3.4.
Op 19 april 2012 wordt de bestreden beslissing genomen : de
vergunning wordt geweigerd.
Zij luidt onder meer als volgt :
"Gelet op het beroepschrift op ingediend door mr. CRIVITS & PERSYN
(voor de exploitant), dat de volgende beroepsargumenten bevat:
1. m.b.t. het planologisch aspect:
- Op basis van de clichering kunnen windturbines in landbouwgebied
toegestaan worden. Het college houdt ten onrechte en op verkeerde
wijze rekening met enige bepalingen van het ruimtelijk structuurplan
en verwijst in haar weigeringsbeslissing verschillende keren naar het
provinciale beleidskader windturbines, dat deel uitmaakt van het
VII-38.557-3/22
provinciaal ruimtelijk structuurplan. Beide vormen geen
beoordelingsgrond
voor
de
weigering
van
een
milieuvergunningsaanvraag. (schending van art. 2.1.2§7 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
- Het college maakt in haar beslissing een tegenstrijdige redenering.
Het college stelt aan de ene kant dat de aanduiding van de potentiële
inplantingslocaties slechts indicatief is (en dus niet exact bepaald),
maar aan de andere kant stelt ze daarbij dat de inplanting van de
aangevraagde
windturbine
zich
buiten
de
potentiële
inplantingslocaties voor windturbines bevindt, en verbindt ze
daaraan een beslissende rol.
- Het algemeen belang primeert en dit is gebaat met de inplanting van
de betreffende windturbine.
2. m.b.t. geluid:
- Krachtens art. 5.20§2 van VLAREM II zijn er geen geluidsnormen
van toepassing; wel zijn er volgens de Omzendbrief
milieukwaliteitsnormen, maar deze kunnen niet verplicht worden
opgelegd.
- Gelet op de afstand van de woningen tot de windturbines is er geen
sprake van geluidshinder en is er volgens de omzendbrief geen
geluidsstudie nodig. Toch heeft Electrawinds een geluidsstudie laten
uitvoeren. Uit deze studie blijkt dat de richtwaarden kunnen gehaald
worden.
- Het college stelt dat 'het voldoen aan de richtwaarde niet wil zeggen
dat de turbine(s) daarom niet hoorbaar zijn ter hoogte van de
dichtstbijzijnde woning of woonzone, terwijl het eerder al had
erkend dat de normen niet van toepassing zijn op het project. Het
college gaat daarmee volledig in tegen haar eigen motivering en de
bestaande normen.
3. m.b.t. slagschaduw:
- Ook hier heeft de omzendbrief geen verordenende kracht. Toch heeft
de exploitant een studie uitgevoerd. Uit deze studie blijkt dat,
behalve bij receptor A, overal onder de norm van 30 uur effectieve
slagschaduw per jaar wordt gebleven.
- Het college stelt ten onrechte dat de ervaring met de 2 bestaande
turbines leert dat het effect van de slagschaduw niet mag worden
onderschat en dat het slagschaduweffect steeds als hinderlijk zal
ervaren worden.
Verder bevat het beroepsschrift nog een bespreking van de
bezwaarschriften geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Daaruit besluit
men dat het college duidelijk een verkeerde toepassing maakt van de
verschillende richtlijnen, in tegenstelling tot de motivering van de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij toekenning van de stedenbouwkundige
vergunning.
Gelet op de aangetekende brief van 24 november 2011 waarmee dit beroep
ontvankelijk en volledig verklaard werd;
Gelet op het ongunstig advies van 19 januari 2012 van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst
VII-38.557-4/22
Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), overwegende:
- dat inzake geluid de meest kritische woningen gelegen zijn op
ca. 300 m ten oosten in de Priester Poppestraat; dat de nachtnorm op
de limiet zou kunnen gehaald worden t.h.v. deze woningen; dat een
immissieberekening op een hoogte van 4 m dient aan te tonen dat de
norm kan gehaald worden; dat de aard en het karakter van het geluid
wel hinder kan veroorzaken bij maximaal toerental; dat een reductie
van het toerental ambtshalve kan opgelegd worden indien de norm
t.h.v. de dichtst bijzijnde woningen overschreden wordt;
- dat inzake slagschaduw er voerschrijdingen zijn van de 8-uur norm
t.h.v. 8 receptoren; dat het niet duidelijk is hoeveel woningen en/of
kantoorgebouwen door de 8-uur contour zullen gevat worden; dat
een bijkomende berekening van de 8-uur contour vereist is, evenals
een engagement dat de turbine stilgelegd wordt tijdens deze
periodes;
Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke
Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);
Gelet op het gunstig advies van 4 januari 2012 van het Vlaams
Energieagentschap (afgekort VEA);
Gelet op het gunstig advies van 9 januari 2012 van het Vlaams
Energieagentschap - Interdepartementale Windwerkgroep (afgekort VEA);
Gelet op het gunstig advies van 16 februari 2012 van de provinciale
milieudeskundige, waarin het volgende wordt gesteld:
Het ingediende beroep wordt deels gegrond verklaard.
De bestreden beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen
van de gemeente Hamme van 25 oktober 2011 wordt opgeheven.
De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar onder de
gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:
• dat voorliggende aanvraag de exploitatie beoogt van 1 windturbine;
• de ligging van de projectzone volgens het gewestplan in agrarisch
gebied, een bestemming waarmee de inrichting strikt genomen niet
planologisch verenigbaar is;
• dat, door de recente wijziging van de Vlaamse Codex, de overheid
die dient te beslissen in het kader van de milieuvergunningsaanvraag
kan afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van het
gewestplan, gelet op de standaardtypebepalingen van landbouw;
• dat er tijdens het openbaar onderzoek in eerste aanleg
13 bezwaarschriften ingediend werden;
• dat de windturbine net niet gelegen is in een gebied dat volgens het
goedgekeurde provinciale beleidskader 'Windturbines' aangeduid is
als zijnde een potentiële zoekzone; dat de bundeling met het
industrieterrein Zwaarveld en de 2 in exploitatie zijnde windturbines
wel in overeenstemming is met de beleidsvisie van de provincie;
• dat de geplande windturbine identiek (qua type en afmetingen) zal
zijn aan de bestaande windturbines;
• dat de dichtste woongebieden en de dichtste vreemde woningen op
meer dan 250 m van de inplantingsplaats gelegen is;
• dat significante effecten op avifauna en vleermuizen niet verwacht
VII-38.557-5/22
worden;
• dat uit de veiligheidsstudie blijkt dat het directe risico voor personen
in de omgeving voldoet aan de in Vlaanderen gehanteerde criteria;
• de definitieve goedkeuring van de sectorale voorwaarden m.b.t
windturbines door de Vlaamse Regering;
• dat uit de bijkomende geluidsgegevens van het cumulatieve project
blijkt dat de richtwaarden ter hoogte van het woongebied langsheen
de Priester E. Poppestraat overschreden worden; dat bijkomende
maatregelen noodzakelijk zijn om deze richtwaarden te respecteren;
dat de windturbine dient uitgerust te worden met een
reduceermodule waardoor bij mogelijke overschrijding van de
geluidsnormen, de windturbine trager gaat draaien;
• dat uit de bijkomende slagschaduwstudie m.b.t. de 3 windturbines
blijkt dat er zich binnen de 8 uur-contour meerdere woningen
gesitueerd zijn; dat de aanvrager zich engageert om de windturbine
met een automatische stilstandregeling uit te rusten;
• dat
mits
het
naleven
van
de
opgelegde
milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en
milieu tot een minimum beperkt is.
Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale
Milieuvergunningscommissie:
'De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.
De vertegenwoordiging van de gemeente licht toe waarom de
vergunning werd geweigerd:
- er waren veel bezwaren en deze waren grotendeels terecht.
- In principe worden voor het plaatsen van windturbines de
lijninfrastructuren gevolgd. Hier wijkt men af van dat principe
en kiest men voor een cluster. Daarnaast is er ook een aanvraag
ingediend door een concurrent die wel de lijninfrastructuur wil
volgen.
- Er zijn overschrijdingen van de geluidsnormen.
- Wat de slagschaduw betreft zal men naar een 0-norm moeten
gaan aangezien er reeds 2 turbines zijn die voor slagschaduw
zorgen.
LNE licht haar ongunstig advies toe. Men heeft ongunstig geadviseerd
omdat het onduidelijk was of de normen kunnen gehaald worden.
Bovendien werd bij 2 plaatsbezoeken vastgesteld dat er effectief al
geluidshinder is van de 2 bestaande windturbines.
Wat de slagschaduw betreft zal men een manier moeten vinden om
geen bijkomende hinder te veroorzaken.
De voorzitter merkt op dat er ondertussen wel een bijkomende
geluidsstudie werd ontvangen.
De provinciale milieudeskundige stelt dat deze geluidsstudie pas werd
ontvangen de avond voor de zitting van de commissie. In deze studie
wordt niet ontkend dat er al een overschrijding van de geluidsnorm is
(nl. 3 dB(A)). Het cumulatief effect zal echter zeer beperkt zijn, indien
men het brongeluid 's avonds en 's nachts beperkt tot 99 dB(A)
(mode 3).
VII-38.557-6/22
Dit zou dan tot effect hebben dat ten zuiden van de windturbines de
richtwaarden kunnen gehaald worden en ten noorden dat er geen
bijkomende overschrijdingen zullen zijn.
Ter beperking van de slagschaduwhinder wordt opgelegd dat de
windturbines moeten voorzien worden van een sensor die de turbines
stillegt als de norm wordt overschreden. Hierbij krijgen de reeds
bestaande windturbines wel voorrang.
Het is inderdaad zo dat meestal de lijninfrastructuur wordt gevolgd,
maar ook het clusterprincipe wordt aanvaard.
De voorzitter merkt op dat de stedenbouwkundige vergunning
ondertussen wel werd verleend.
De vertegenwoordiging van de gemeente stelt dat er wel beroep werd
aangetekend bij de Raad voor vergunningsbetwisting.
LNE merkt op dat de bestaande windturbines in 2015 ook aan de
nieuwe normen moeten voldoen. Zal de norm dan ook nog kunnen
gehaald worden met die bijkomende turbine van Electrawinds?
De provinciale milieudeskundige stelt dat er sowieso moet voldaan
worden aan de nieuwe normen; ook Electrawinds zal dus het nodige
moeten doen.
De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de
opmerkingen van de commissie aanhoort en die het volgende stelt:
- De geluidsstudie hield reeds rekening met de nieuwe
Vlaremnormen.
- Er wordt als voorwaarde opgelegd dat er een
veiligheidsinformatieplan dient opgemaakt. Wat is hiervan de
meerwaarde? Er is immers geen menselijke activiteit in de
buurt en de mensen die er wonen zijn betrokken bij het project.
De voorzitter antwoordt dat dit een standaardvoorwaarde is die wordt
opgelegd voor alle windturbines in agrarisch gebied.';
Gelet op het gunstig advies van 21 februari 2012 van de Provinciale
Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn van 20 jaar
onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;
Gelet op de beslissing van 19 januari 2012 van de Deputatie om de
behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;
Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld
worden:
Voorliggende aanvraag beoogt de exploitatie van 1 windturbine met een
elektrisch vermogen van 2.300 kW, een rotordiameter van 82 m, een
masthoogte van 98 m. De tiphoogte bedraagt aldus 139 m. Er wordt geopteerd
voor een windturbine van het type Enercon E82.
De mast zal uitgevoerd worden in staal en beton. De kleur van de turbine is
niet-reflecterend wit.
De windturbine zal worden aangesloten op het openbare distributienet. Om
verliezen ten gevolge van het transport tot bij de hoogspanningspost zove(e)l
mogelijk te beperken, wordt de stroom ter hoogte van de windturbine
getransformeerd naar middenspanning. Hiertoe wordt de windturbine uitgerust
met een kleine transformator.
Van hieruit wordt de stroom afgevoerd via een ondergrondse kabel naar het
VII-38.557-7/22
distributienet. Volgens het aanvraagdossier wordt de gemiddelde jaarproductie
geraamd op ca. 5.000 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van
ongeveer 1.400 gezinnen.
De turbine wordt voorzien ten zuiden van het industrieterrein 'Zwaarveld' te
Hamme, dat op zijn beurt aanpalend is aan de gewestweg N41 (Sint-Niklaas
- Hamme - Dendermonde). De turbine vindt aansluiting met de 2 reeds
operationele windturbines van SPE Luminus om aldus een cluster van
3 windturbines te vormen.
Het inplantingsperceel situeert zich volgens het gewestplan 'Dendermonde' in
agrarisch gebied. Het perceel in kwestie wordt momenteel gebruikt voor
landbouwdoeleinden.
De inplantingsplaats van de windturbine wordt gekenmerkt door de volgende
Lambert 72-coördinaten: X: 133599; Y: 195629.
De windturbine wordt ingeplant op ca. 430 m van het dichtste woongebied,
zijnde het woongebied langsheen de Priester Edouard Poppestraat. De afstand
tot het industriegebied bedraagt ca. 50 m.
De dichtste vreemde woning bevindt zich op 307 m ten westen van de
windturbine.
De windturbine situeert zich op resp. 344 en 482 m van de in exploitatie
zijnde windturbines van SPE Luminus.
Vermeldenswaard is dat SPE Luminus momenteel een uitbreiding van hun
windturbineproject tot 4 windturbines voorziet binnen de grenzen van het
industrieterrein 'Zwaarveld'.
Het beschikkingsrecht van het inplantingsperceel wordt aangetoond in
bijlage A9 van het aanvraagdossier.
Het aanvraagdossier bevat een milieunota waarin zowel de ruimtelijke
inpassing van de windturbine als de milieu-impact beschreven wordt, evenals
een analyse van de externe risico's.
In de loop van de beroepsprocedure werden bijkomende gegevens aangaande
geluid, slagschaduw en veiligheid aan het dossier toegevoegd.
Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan
gesteld worden:
De turbine is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.
Agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin.
Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten
de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten
benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een
leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen
bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht op ten minste
300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter
betreft. De afstand van 300 m en 100 m geldt evenwel niet in geval van
uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is
toegestaan overeenkomstig de bepalingen van art. 35 van het Veldwetboek,
betreffende de afbakening van landbouw- en bosgebieden.
De inrichting is aldus niet in overeenstemming met de bepalingen van het
gewestplan.
VII-38.557-8/22
Gelet op de recente wijzigingen van het art. 5.6.7 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO) bij decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van
diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS van
15 juli 2011) kan de vergunningverlenende overheid die beslist over
milieuvergunningen afwijken op de bepalingen van een stedenbouwkundig
voorschrift voor zover voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden:
1. de goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, hetgeen in
bijzonder betekent dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied
niet wordt overschreden en dat de voorzien verweving van functies
(de) aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke
omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort;
2. de inrichting in afwijking van de bepalingen van het
stedenbouwkundig voorschrift vergunbaar is of, voor zover het gaat
om een bestaande inrichting, hoofdzakelijk vergund is.
Art. 4.4.9§1 van deze codex stelt dat het vergunningverlenende
bestuursorgaan bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning in een gebied dat sorteert onder de voorschriften van
een gewestplan, kan afwijken van de bestemmingsvoorschriften, indien het
aangevraagde kan worden vergund op grond van de voor vergelijkbare
categorie
of
subcategorie
van
gebiedsaanduiding
bepaalde
standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst is
vastgesteld bij het besluit van 11 april 2008.
De standaardtypebepalingen die hier moeten worden toegepast zijn deze
van 'landbouw'.
Overeenkomstig deze standaardtypebepalingen zijn in het agrarisch gebied ook
volgende werken toegelaten: het aanbrengen van windturbines en
windturbineparken, alsook andere installaties voor de productie van
(hernieuwbare) energie of energierecuperatie. De mogelijke effecten van de
inplanting ten aanzien van effeciënt bodemgebruik, eventuele verstoring van de
uitbating(smogelijkheden) en landschappelijke kwaliteiten dienen in een
lokalisatienota te worden beschreven en geëvalueerd.
Er dient opgemerkt dat het agentschap Ruimtelijke Ordening
Oost-Vlaanderen op 14 november 2011 een stedenbouwkundige vergunning
afgeleverd heeft. Tegen deze beslissing werd enerzijds door het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hamme, en anderzijds door SPE
Luminus beroep aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.
Overeenkomstig de bepalingen van punt 4.4 - Advisering
vergunningsaanvragen van de Omzendbrief: EME/2006/01 - RO/2006/02:
Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines,
dient de lokalisatienota een toetsing aan het lokaal en provinciaal structuurplan
te bevatten.
Het provinciaal beleidskader voor windturbines, dat beschouwd dient te
worden als een addendum aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan, werd
door de provincieraad van Oost-Vlaanderen definitief vastgesteld op 17 juni
2009 en door de Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening
goedgekeurd op 25 augustus 2009. Dit plan geeft de potentiële locaties weer
VII-38.557-9/22
voor de inplanting van midden- en grootschalige windturbines in
Oost-Vlaanderen.
De windturbine die het voorwerp uitmaakt van deze aanvraag is gelegen in
het deelgebied 'E l7-netwerk'.
M.b.t. dit gebied wordt in het beleidskader vermeld dat de inplanting van
grootschalige windturbines binnen het E l7 netwerk zowel lineair kan gebeuren,
langsheen de grote verscheidenheid aan transportinfrastructuur, als in
regelmatige clusters op de bedrijventerreinen, of op de versnipperde agrarische
gebieden binnenin het netwerk.
Het perceel waarop de windturbine gepland wordt, is niet expliciet
aangeduid als zijnde een potentiële zoekzone. De inplantingsplaats sluit echter
wel zeer sterk aan bij het als potentiële zoekzone aangeduide industrieterrein
van Zwaarveld.
In het beleidskader wordt verder vermeld dat de potentiële zoekzones werden
afgebakend op macro-schaal. De grenzen hebben derhalve een indicatieve
waarde en kunnen geen juridische afdwingbaarheid met zich meebrengen op het
kadastrale niveau.
In het nieuwe ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is de gemeente Hamme
aangeduid als een bijzonder economisch knooppunt.
In de lokalisatienota wordt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Hamme niet aangehaald.
Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende
kan gesteld worden:
Geluid
In de lokalisatienota wordt het aspect 'geluid' getoetst aan de bepalingen
van de omzendbrief EME/2006/01 - RO/2006/02 betreffende het
afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines.
Op 23 december 2011 werd evenwel de 'Actualisatie van de VLAREM 2011'
definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze aanpassing van de
Vlaremregelgeving omvat o.a. de sectorale voorwaarden voor windturbines.
Deze voorwaarden worden van toepassing na effectieve publicatie in het
staatsblad en met terugwerkende kracht op alle windturbines die na 1 januari
2012 vergund werden.
Gelet op bovenstaande wordt voorliggende aanvraag derhalve getoetst aan de
nieuwe sectorale voorwaarden.
Naar aanleiding van de lopende beroepsprocedure werd door de aanvrager een
bijkomend akoestisch onderzoek, uitgevoerd door een erkend deskundige
'Geluid en Trillingen', overgemaakt.
Het nieuwe artikel 5.20.6.4.2 stelt dat het specifieke geluid in open lucht in
de nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde
woongebied, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt per
beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in bijlage 5.20.6.1 of
tot het achtergrondgeluid, vermeld in bijlage 4B, punt F14, 3 van titel I van dit
besluit: Lsp ≤ MAX(richtwaarde, L ).
In het geval het achtergrondgeluid maatgevend is als norm, geldt dat de afstand
van de windturbines tot de woningen, meer dan drie maal de rotordiameter moet
bedragen.
De dichtste woning situeert zich in agrarisch gebied, op ca. 300 m van de
A95
VII-38.557-10/22
inplantingsplaats van de windturbine doch op minder dan 500 m van een
industriegebied, zodat overeenkomstig de bijlage 5.20.6.1 van VLAREM II de
richtnorm voor het specifieke geluid tijdens de nachtperiode 45 dB(A) bedraagt.
Voor woongebieden op minder dan 500 m van een industriegebied, i.c. de
woongebieden langsheen de Priester E. Poppestraat/Boonstraat, de Neerstraat
en de Moerzekestraat, geldt als richtnorm voor de nachtperiode, 43 dB(A).
De aanvullende akoestische studie bestaat enerzijds uit de bepaling van het
specifiek geluid van één bijkomende windturbine van Electrawinds ter hoogte
van de dichtstbijzijnde woningen, en anderzijds een bepaling van de impact van
het reeds bestaande windturbinepark van SPE, samen met de nieuwe turbine
van Electrawinds.
Voor de evaluatie van het geluid werden 9 beoordelingspunten (bewoningen) in
overweging genomen.
De berekeningen zijn uitgevoerd met het akoestisch rekenmodel
IMMI 2011-2, gebaseerd op de bepalingen van de ISO 9613-2-norm.
In het rekenmodel werd gerekend naar een immissiehoogte van 4 m
(gemiddelde slaapkamerhoogte). De bodemabsorptiefactor (G) is over het
gehele model 0,8 verondersteld (agrarische omgeving). Enkel voor het
industriegebied werd een bodemabsorptiefactor van 0,2 (verhard oppervlak)
toegepast.
De berekeningen zijn verder gebaseerd op de technische gegevens van een
windturbine type Enercon E82 - E2 (2,3 MW), met een hubhoogte van 98 m en
een brongeluid van 104,0 dB(A) gemeten bij een windsnelheid van 8 m/s op
10 m boven het maaiveld en bij 95% van het nominale vermogen.
De bekomen resultaten werden getoetst aan enerzijds de goedgekeurde
sectorale normen voor windturbines, en anderzijds aan de richtwaarden zoals
aangehaald in de omzendbrief EME/2006/01 - RO/2006/02.
Uit de uitgevoerde akoestische studie blijkt dat bij toetsing aan de
toekomstige sectorale voorwaarden er met enkel de windturbine van
Electrawinds, er ter hoogte van de beoordelingspunten geen overschrijdingen
vastgesteld worden. Met de turbines van SPE erbij, worden er ter hoogte van
5 beoordelingspunten overschrijdingen vastgesteld. De grootste overschrijding
wordt vastgesteld ter hoogte van het beoordelingspunt BP2 (Moerzekestraat)
met 4,2 dB(A). Kleinere overschrijdingen (0,7 à 1,9 dB(A)) worden
waargenomen ter hoogte van de beoordelingspunten BP6, BP7 en BP8 (Priester
E. Poppestraat).
De geluidsdeskundige stelt dat de turbine van Electrawinds ter hoogte van BP2
geen grote bijdrage tot de overschrijding levert. De turbine van Electrawinds zal
ter hoogte van de woningen van de Priester E. Poppestraat, gekenmerkt door de
beoordelingspunten BP6, BP7 en BP8, wel de belangrijkste windturbine zijn
qua geluid.
Toetsing aan de omzendbrief levert ook bij het samengestelde project geen
overschrijdingen op.
Het aanvraagdossier vermeldt geen maatregelen ter beperking van de
geluidshinder. Gelet op de mogelijke overschrijding van de gestelde
richtwaarden is het noodzakelijk dat de windturbine uitgerust wordt met een
reductiemodule waardoor het geluid aan de bron kan gereduceerd worden in
voor het geluid ongunstige omstandigheden (windsnelheid, windrichting).
VII-38.557-11/22
Aanvullend onderzoek moet preciseren onder welke omstandigheden
(windrichting, windsnelheid) de reductie moet gebeuren.
Slagschaduw
Als gevolg van de draaiende rotor hebben windturbines een bewegende
schaduw, de zogenaamde slagschaduw. Op bepaalde plaatsen en onder
bepaalde omstandigheden kan de slagschaduw op een raam van een vertrek
vallen en in dat vertrek een hinderlijke wisseling van lichtsterkte veroorzaken.
De mate van hinder wordt onder meer bepaald door de frequentie van de
slagschaduw, door de blootstellingsduur en de intensiteit van de wisselingen in
lichtsterkte. De mate waarin hinder optreedt, is ook afhankelijk van de
opstelling, het type windturbine en de kans op hinder (de kans op zon en de kans
dat de windturbine in bedrijf is). De schaduwweerslag door de rotor is het
hoogst bij zonsopgang en zonsondergang, dus wanneer de zon het laagst aan de
horizon staat. De schaduwprojectie zal verder reiken in de winter dan in de
zomer omdat de zon dan minder hoog staat.
In de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden wordt m.b.t. slagschaduw
gesteld dat, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, er voor elk relevant
slagschaduwgevoelig object een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw
per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag
geldt.
Naar aanleiding van de lopende beroepsprocedure werd door de aanvrager
een bijkomend slagschaduwstudie overgemaakt. De slagschaduw t.g.v. de
windturbine van Electrawinds én de 2 windturbines van SPE Luminus werd
berekend aan de hand van de WindPro versie 2.7-software. In de berekeningen
werd rekening gehouden met de distributie van de windrichting (oriëntatie van
de rotor) en de windsnelheid (stilstanden van de turbine bij te weinig of te veel
wind). Tevens werd rekening gehouden met de statistieken van het aantal
zonneschijnuren per maand in België.
Een aantal woningen in de onmiddellijke omgeving van de windturbine
ondervinden ten gevolge van de 2 windturbines van SPE reeds al slagschaduw.
Een expliciete slagschaduwnorm is niet in de vergunning opgenomen, doch er is
wel gesteld dat de turbines dienden uitgerust te zijn met een slagschaduwsensor
waarbij de windturbine automatisch stilgelegd wordt op het ogenblik dat het als
hinderlijk gevonden schaduweffect zich voordoet. Dit impliceert dat vanaf
1 januari 2015 ook de slagschaduw ten gevolge van deze 2 windturbines dient
beperkt tot 8 uur per jaar en 30 minuten per dag.
Door de inplanting van de windturbine van Electrawinds zal de
slagschaduw vooral ter hoogte van de bedrijven op het industrieterrein en de
woningen langsheen de Priester E. Poppestraat toenemen.
In de bijkomende studie werd de slagschaduwimpact berekend ten gevolge
van de 3 windturbines voor 45 representatieve slagschaduwgevoelige objecten
binnen de 4 uur-contour.
Uit deze berekeningen blijkt dat een 22-tal slagschaduwreceptoren ten gevolge
van beide projecten (Electrawinds en SPE) meer dan 8 uur slagschaduw per jaar
zullen ondervinden.
In het overwegend gedeelte van het besluit van het College van
Burgemeester en Schepenen van 25 oktober 2011 wordt melding gemaakt van
diverse klachten m.b.t. slagschaduw van bewoners en van personeel bij
VII-38.557-12/22
bedrijven. Blijkens de milieuambtenaar zijn het vooral de werknemers van
bedrijven waar in de dakstructuur lichtkoepels verwerkt zijn, die
onaanvaardbare hinder door slagschaduw ondervinden.
In de bijkomende studie wordt verder vermeld dat de aanvrager zich ertoe
verbindt de slagschaduw nauw op te volgen en bij te sturen met milderende
maatregelen zodat steeds aan de sectorale voorwaarden voor windturbines
wordt voldaan op die plaatsen waar de windturbine voor een overschrijding kan
zorgen. Een automatische stilstandregeling zal geïnstalleerd worden in de
windturbine.
Er dient over gewaakt dat voor de slagschaduwreceptoren waar de maximale
norm per jaar of per dag bereikt wordt door de windturbines van SPE, het aantal
uren slagschaduw dat bijkomend kan worden veroorzaakt door de turbine van
Electrawinds, gelijkgesteld wordt aan 0 uur per jaar of 0 minuten per dag.
Lichtreflecties
Het effect van lichtreflecties treedt op wanneer het zonlicht weerkaatst
wordt op de wieken.
Het aspect 'lichtreflecties' wordt in het aanvraagdossier niet aangehaald.
Natuur
Volgens het gewestplan sluit het industriegebied 'Zwaarveld' in het westen
aan op een natuurgebied. De effectieve afstand van de windturbine van
Electrawinds tot het natuurgebied bedraagt ca. 350 m.
De projectsite is niet gelegen in een vogel- of habitatrichtlijngebied. Ten
oosten- en ten zuiden van de projectsite, op ca. 1,3 km van de inplantingsplaats
van de windturbine, situeert het habitatrichtlijngebied 'Schelde en
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en het vogelrichtlijngebied
'Durme en middenloop van de Schelde'.
Deze gebieden zijn eveneens aangeduid als GEN-gebied 'De Vallei van de
Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding'.
De windturbine van Electrawinds, evenals de reeds aanwezige
windturbines van SPE, zijn volgens de Vlaamse Risicoatlas
Vogels-Windturbines versie 2011 (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
gelegen in een risicogebied (oranje kleur).
Volgens de kaart 'potentiële inplantingslocaties: effect op avifauna' horende bij
het goedgekeurde provinciale beleidskader voor windturbines, is het
industriegebied 'Zwaarveld' in het groen aangeduid. Groene gebieden zijn
gebieden waar weinig effecten verwacht worden op avifauna. Gelet op de
inplanting van de windturbine in de onmiddellijke omgeving van dit
industriegebied, mag verwacht worden dat de windturbine van Electrawinds
geen aanzienlijke effecten zal hebben op avifauna.
In het kader van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd
door het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies uitgebracht.
Veiligheid
In de aanvraag wordt m.b.t. de luchtvaart en radar gesteld dat er voor de
projectlocatie en het gebied er rond geen luchtvaartrestricties zijn. De turbine is
evenmin gepland in een radarzone.
Volgens de kaart 'potentiële inplantingslocaties: luchtvaart' horende bij het
goedgekeurde provinciale beleidskader voor windturbines is de inrichting
gelegen in een gebied zonder specifieke aandachtspunten voor de luchtvaart.
VII-38.557-13/22
Inzake bebakening wordt verwezen naar de Circulaire CIR-GDF 03
'Circulaire Bebakening Hindernissen'. De turbines zijn gelegen in een zone E.
Binnen deze zone is voor de turbines met een maximumhoogte van 150 m
zowel overdag als 's nachts geen bebakening vereist.
Het voorgestelde windturbine is gecertificeerd volgens de IEC II en
bestand tegen een jaarlijkse gemiddelde windsnelheid op ashoogte van
respectievelijk 8,5 m/s. Ter vergelijking, binnen het projectgebied heerst op
ashoogte een jaarlijkse windsnelheid van 6,6 m/s.
De windturbine zal beschikken over een IEC 61400-certificaat.
Om te voorkomen dat een turbine boven het nominale toerental gaat draaien,
wordt zij uitgerust met een redundant aërodynamisch remsysteem. Het
aërodynamisch remmen bestaat erin om elk van de 3 rotorbladen, met
onafhankelijke elektronische besturing en eigen noodvoeding, uit de wind te
draaien (vaanstand).
Om bij blikseminslag schade aan de rotorbladen en mogelijke rotorbladworp te
voorkomen, is elke turbine uitgerust met een adequaat bliksemafleidersysteem.
Om ijsworp te voorkomen wordt de windturbine uitgerust met tenminste
2 ijsdetectiesystemen die diversitair redundant uitgevoerd zijn. De werking van
het ene detectiesysteem mag niet afhankelijk zijn van de werking van het
andere. Indien ijs gedetecteerd wordt, wordt de windturbine stilgelegd.
Wanneer een turbine stilgelegd wordt door het ijsdetectiesysteem, moet ze
manueel heropgestart worden na verificatie of de rotorbladen ijsvrij zijn.
Het aanvraagdossier bevat een analyse van de externe risico's, uitgevoerd
door een erkend veiligheidsdeskundige (Protec Engineering). De externe risico
werden berekend voor een windturbine met een maximale tiphoogte van 139 m,
een maximale ashoogte van 98 m en een rotordiameter van 82 m. Het nominaal
toerental is ≤ 18 tpm.
De volgende ongevalscenario's met windturbines werden als relevant
beschouwd:
- een structurele faling van de mast;
- het naar beneden vallen van onderdelen;
- het afwerpen van een rotorblad.
Met behulp van het beoordelingsinstrument 'Studie Windturbines en
Veiligheid' (Vlaamse Overheid, Vlaams Energieagentschap, Januari 2007) en
op basis van de meteogegevens van een weerstation in Munte, werden de
scheidingsafstanden berekend.
De berekende scheidingsafstand tot externe activiteiten (10-5/j) bedraagt 45 m.
Binnen deze afstand vinden er geen externe activiteiten plaats en zijn er geen
personen permanent aanwezig. Onder de projectie van de rotor zijn enkel akkers
en weilanden gelegen. Met de eigenaars van de percelen, die onder de projectie
van de rotor gelegen zijn, werden overeenkomsten gesloten.
De scheidingsafstand voor gebieden met woonfunctie bedraagt 135 m. Binnen
deze afstand rond de inplantingslocatie zijn geen gebieden met woonfunctie
gelegen.
De scheidingsafstand tot kwetsbare locaties bedraagt door toepassing van het
beoordelingsinstrument 180 m. Binnen deze afstand zijn geen gebieden met
kwetsbare locaties gelegen.
Voor de bepaling van het groepsrisico dat uitgaat van de windturbines dient
VII-38.557-14/22
de kans bepaald te worden dat er bij een eventueel ongeval met een windturbine
gelijktijdig 10 of meer personen dodelijk getroffen kunnen worden.
Binnen de tiphoogte van de geplande windturbine bevinden zich de
bedrijfsgebouwen van twee ondernemingen. De betrokken bedrijfsgebouwen
bevinden zich op tenminste 124 m van de inplantingslocatie en kunnen
uitsluitend door de rotorbladen getroffen worden bij het omvallen van de mast
van de windturbine. Rekening houdend met de beperkte stijfheid van de
rotorbladen, de geringe oppervlakte van de gebouwen die getroffen kan worden
bij het omvallen van de mast en de constructie van de gebouwen (prefab
betonelementen en stalen I-balken), wordt het gelijktijdig doden van 10 of meer
personen bij een mogelijk incident met de windturbine niet verwacht.
Met betrekking tot de indirecte risico's dient de impact van de geplande
windturbine op installaties met gevaarlijke stoffen aanwezig op
Seveso-inrichtingen en transportleidingen (bovengronds- als ondergronds)
onderzocht te worden. De scheidingsafstand tot bovengrondse leidingen en
proces- en opslaginstallaties met gevaarlijke stoffen op een Seveso-inrichting
werd door het beoordelingsinstrument bepaald op 180 m; tot ondergrondse
pijpleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen, 99 m. Vermits geen
Seveso-inrichtingen, noch boven- en ondergrondse pijpleidingen binnen een
straal gelijk aan de berekende scheidingsafstand gelegen zijn, kan besloten
worden dat geen relevante indirecte risico's verbonden zijn aan de inplanting
van de windturbine.
Visueel aspect
De windturbine heeft een maximale tiphoogte van 139 m en een maximale
rotordiameter van 82 m. De turbine heeft een relatief lage rotatiesnelheid. De
kleur van de turbine is niet-reflecterend gebroken wit/grijs. Gelet op de grootte
van de windturbine is het ontegensprekelijk dat de inplanting een belangrijk
effect zal hebben op het landschap.
De inplanting gebeurt aansluitend aan het industrieterrein 'Zwaarveld' te
Hamme en vormt een cluster met de 2 reeds in exploitatie zijnde windturbines
van SPE. Het bestaande windpark heeft reeds een impact op het landschap. De
bijkomende windturbine komt in het open gebied tussen het industriegebied en
de woonzone langsheen de Priester E. Poppestraat, en zal voor deze bewoners
een significante visuele impact hebben.
De windturbine die het voorwerp uitmaakt van voorliggende aanvraag zal van
hetzelfde type zijn, als de reeds aanwezige windturbines.
De windturbine bevindt zich niet in een beschermd gebied of landschap.
Net ten westen van het industrieterrein is er de relictzone 'Hekkenhoek, Gavers,
De Vliet, Wezepoel-hoek' met enkele puntrelicten.
Ten zuiden van de inplantingsplaats, aan de Hebbestraat, is er de relictzone
'Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke' en de ankerplaats
'Vlassenbroekse polder en polder van Kastel, Mariekerke en Sint-Amands'. De
afstand tot de windturbine bedraagt ongeveer 1 km.
Het aanvraagdossier bevat een 3-tal visualisaties.
Overwegende dat m.b.t. de MER-screening, het volgende kan worden
gesteld:
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van
bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling
VII-38.557-15/22
van bepaalde openbare en particuliere projecten. De aanvraag valt dus onder het
toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 - milieueffectbeoordeling
en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van
het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen
België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet
Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) De inrichting is gelegen op vrij
ruime afstand van vogel- of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar
gebied. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete
plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële
milieueffecten, moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.
Bovendien werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke
milieugevolgen te verwachten zijn.
Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de
milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet
mer-plichtig is;
Overwegende dat m.b.t. de beroepsargumenten het volgende kan worden
gesteld:
- m.b.t het planologisch aspect:
Artikel 2.1.2§7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
stelt inderdaad dat ruimtelijke structuurplannen en zo ook het
provinciale beleidskader 'windturbines' geen beoordelingsgrond
vormen voor vergunningsaanvragen. Strijdigheid met het
ruimtelijk structuurplan of met het beleidskader is aldus geen
rechtstreeks en afdoend argument tot weigering.
De windturbine in kwestie valt net buiten de aangeduide
potentiële zoekzones.
Windturbines kunnen beschouwd worden als een handeling van
algemeen belang wanneer de geproduceerde elektriciteit op het
elektriciteitsnet geïnjecteerd wordt. Dit impliceert echter niet dat
windturbines overal kunnen ingeplant worden en dat geen
rekening dient gehouden te worden met de planologische
voorzieningen. Windturbines worden niet beschouwd als een
kleine handeling van algemeen belang waarvoor altijd
afwijkingsmogelijkheden
van
de
stedenbouwkundige
voorschriften voorzien zijn.
Dit argument is gegrond.
- m.b.t. het geluid:
Op het moment van het indienen van de vergunningsaanvraag
waren overeenkomstig VLAREM II geen geluidsnormen van
toepassing. De wetgeving voorzag aan de vergunningverlenende
overheid wel de mogelijkheid om geluidsemissiegrenswaarden
op te leggen in functie van de omgevingssituatie. Daarbij dient
opgemerkt dat de vergunningverlenende overheid pas het
geluidsaspect kan beoordelen indien het aanvraagdossier
voldoende gegevens over het geluid bevat. Om een dergelijk
project te kunnen beoordelen heeft de wetgever een omzendbrief
verspreid, waarin richtwaarden vermeld worden m.b.t. het
VII-38.557-16/22
geluid.
Stellen dat omwille van de afstand van de windturbine tot de
woningen, er geen geluidshinder kan zijn, zoals vermeld in de
omzendbrief, wordt door de realiteit tegengesproken. Met de
huidige grootte van windturbines worden de richtwaarden, zoals
aangehaald in de omzendbrief, op een afstand van 250 m tot de
windturbine nooit gehaald.
Uit de realiteit blijkt ook dat, niettegenstaande het specifiek
geluid van de windturbines voldoet aan de richtwaarden, dit niet
impliceert dat de windturbines niet hoorbaar zijn en aldus door
omwonenden als hinderlijk kunnen ervaren worden.
Op 23 december 2011 werd de 'Actualisatie van de VLAREM
2011' definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze
aanpassing van de Vlaremregelgeving omvat o.a. de sectorale
voorwaarden voor windturbines. Deze voorwaarden worden van
toepassing na effectieve publicatie in het staatsblad en met
terugwerkende kracht op alle windturbines die na 1 januari 2012
vergund werden. Uit de geluidsstudie blijkt dat ter hoogte van de
woongebieden de richtwaarden van VLAREM II niet gehaald
worden, en dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.
Dit argument is niet gegrond.
- m.b.t. slagschaduw
Het is algemeen bekend dat slagschaduw als zeer hinderlijk
ervaren wordt. Het is bijgevolg meer dan aangewezen dat een
milieuvergunningsaanvraag de nodige informatie bevat
aangaande slagschaduw, teneinde de vergunningverlenende
overheid de mogelijkheid te bieden dit aspect te evalueren. De
omzendbrief stelt dat bij de beoordeling van de
slagschaduwhinder een maximum van 30 uur effectieve
slagschaduw per jaar binnen in de bewoonde woning
aanvaardbaar geacht wordt.
Dat slagschaduw effectief als zeer hinderlijk ervaren wordt,
blijkt ook uit de recent goedgekeurde actualisatie van de
VLAREM II, waarin normen tot max. 8 uur/j en 30 min/dag voor
slagschaduw opgenomen zijn.
Uit bovenstaande blijkt aldus dat het college terecht met de
nodige voorzichtigheid het aspect slagschaduw beoordeeld heeft
Dit argument is niet gegrond.
Overwegende dat inzake de mogelijke geluidshinder en de slagschaduw er
nog aanvullend onderzoek nodig is om te preciseren onder welke
omstandigheden (windrichting, windsnelheid) een reductie moet gebeuren om
de geluidsvoorwaarden te respecteren, alsook wat de beperking van de
slagschaduw betreft;
Overwegende dat de inrichting rekening houdend met haar kenmerken en
omvang, en rekening houdend met de ligging ten overstaan van gebieden die
hindergevoelig zijn, een te grote negatieve impact zou hebben op mens en
leefmilieu;
Overwegende dat de inrichting milieuhygiënisch niet verenigbaar is met de
VII-38.557-17/22
omgeving; dat de milieuvergunning dient geweigerd te worden".
IV. Onderzoek van het enig middel
Standpunt van de partijen
4.
In haar enig middel voert de verzoekende partij de schending aan
van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen. Zij stelt hierbij dat de verwerende partij in de
bestreden beslissing zich beperkt "tot de stereotiepe en niet-concrete (…)
vermeldingen (zonder weerlegging van de argumenten van de Provinciale
Milieuvergunningscommissie en de provinciale milieudeskundige (…)) dat er nog
aanvullend onderzoek nodig is om te preciseren onder welke omstandigheden
(windrichting, windsnelheid)
een
reductie
moet
gebeuren
om
de
geluidsvoorwaarden te respecteren, alsook wat de beperking van de slagschaduw
betreft, dat rekening houdend met haar kenmerken en omvang, en rekening
houdend met de ligging ten overstaan van gebieden die hindergevoelig zijn, de
inrichting een te grote negatieve impact zou hebben op mens en leefmilieu (en) dat
de inrichting milieuhygiënisch niet verenigbaar is met de omgeving".
De verwerende partij neemt, volgens de verzoekende partij,
integraal de motivering van de Provinciale Milieuvergunningscommissie en de
provinciale milieudeskundige over die de vergunningsaanvraag nochtans gunstig
motiveren, terwijl in de bestreden beslissing "geen (afdoende) redenen voorliggen
die de beslissing formeel (afdoende) schragen en die in het bijzonder motiveren
waarom
afgeweken
wordt
van
de
adviezen
van
de
Provinciale
Milieuvergunningscommissie en de provinciale milieudeskundige waarop
nochtans verweerster haar beslissing steunt". Uit de bestreden beslissing valt niet
op te maken welke overwegingen de verwerende partij er toe hebben gebracht de
inrichting milieuhygiënisch onverenigbaar te achten met de omgeving, en dit op
basis van dezelfde gegevens die de provinciale milieudeskundige en de Provinciale
Milieuvergunningscommissie tot de tegengestelde conclusie hadden geleid.
VII-38.557-18/22
De verzoekende partij begrijpt ook niet waarom de verwerende
partij stelt dat een aanvullend onderzoek nodig is met betrekking tot de
geluidsvoorwaarden en de slagschaduw. Ook worden de te grote impact op mens
en leefmilieu, en de milieuhygiënische onverenigbaarheid met de omgeving niet
concreet toegelicht, terwijl deze beoordeling volgens haar strijdig is met de
beoordeling door de adviesverleners.
5.
De verwerende partij antwoordt dat de laatste twee alinea's van
de bestreden beslissing "standaardbepalingen zijn die ook zo voorzien zijn in de
modellen, zoals bepaald in de bijlagen bij Vlarem I". Zij vervolgt :
"Uit de weergave van de vaststellingen door de Provinciale
milieuvergunningscommissie blijkt duidelijk dat de aanvullende geluidsstudie
pas werd ontvangen de avond voor de zitting van de commissie. In deze studie
wordt niet ontkend dat er al een overschrijding van de geluidsnorm is
(nl. 3 dB(A)). De provinciale milieudeskundige was daarbij van oordeel dat het
cumulatief effect echter zeer beperkt zal zijn, indien men het brongeluid
's avonds en 's nachts beperkt tot 99 dB(A) (mode 3) en dat dit dan tot effect zou
hebben dat ten zuiden van de windturbines de richtwaarden kunnen gehaald
worden en ten noorden dat er geen bijkomende overschrijdingen zullen zijn.
De commissie volgde uiteindelijk deze visie maar er waren wel
bedenkingen van het departement LNE dat al een ongunstig advies had verleend
en zich bleef afvragen of de nieuwe normen voor windturbines wel zouden
kunnen gehaald worden, zowel wat betreft geluidshinder als wat betreft de
slagschaduw.
Uiteindelijk was dit ook de bezorgdheid van de Deputatie. Zij meende dat
er - ondanks de bijkomende studie - toch nog onvoldoende zekerheden waren
omtrent het feit of de geluidsvoorwaarden konden gerespecteerd worden alsook
met betrekking tot het beperken van de slagschaduw. Om die reden oordeelde
de Deputatie dat zij geen milieuvergunning kon verlenen. De Deputatie heeft
dus enkel het voorzorgsprincipe toegepast".
6.
In haar memorie van wederantwoord herhaalt de verzoekende
partij dat de verwerende partij niet verklaart waarom er werd afgeweken van de
adviezen
van
de
provinciale
milieudeskundige
en
de
Provinciale
Milieuvergunningscommissie.
VII-38.557-19/22
7.
De tussenkomende partij betwist de voorstelling die de
verzoekende partij geeft van de formele motivering van de bestreden beslissing. Zij
betwist dat de verwerende partij zich steunt op dezelfde argumenten als de
Provinciale Milieuvergunningscommissie om dan tot een tegenstrijdig besluit te
komen. Zij stelt hierbij dat de bestreden beslissing wel degelijk een geheel eigen
motivering van de verwerende partij bevat als antwoord op de beroepsargumenten
welke de verzoekende partij bij haar aanhangig had gemaakt en citeert hiervoor uit
de bestreden beslissing.
Beoordeling
8.
Met de tussenkomende partij stelt de Raad van State vast dat het
middel geen getrouwe weergave bevat van de formele motivering van de bestreden
beslissing. Niet alleen de argumentatie van de provinciale milieudeskundige en
van de Provinciale Milieuvergunningscommissie worden in de bestreden
beslissing overgenomen, doch deze bevat eveneens de motieven die de
beroepsargumenten van de verzoekende partij beantwoorden.
Zoals de verwerende partij terecht opmerkt zijn de twee alinea's
aan het einde van de bestreden beslissing typeformuleringen die worden
voorgeschreven in de modellen opgenomen in de bijlagen bij het besluit van de
Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).
In de bestreden beslissing wordt bovendien op afdoende wijze
aangegeven dat de mogelijke geluidshinder niet langer, zoals ten tijde van de
aanvraag, moet worden getoetst aan de beleidsinstructies van de toen toepasselijke
omzendbrief,
maar
aan
de
recent
vastgelegde
dwingende
sectorale
milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II). Er
wordt ook gewezen op de tijdens de beroepsprocedure door de exploitant bezorgde
geluidsstudie waaruit blijkt dat overschrijdingen van de sectorale voorwaarden
VII-38.557-20/22
mogen worden verwacht. De verwerende partij stelt daarbij dat daarom
maatregelen
noodzakelijk
zijn
om bij
ongunstige
omstandigheden
de
geluidsproductie te beperken, en dat aanvullend onderzoek nodig is om te
preciseren in welke omstandigheden deze maatregelen moeten worden
geactiveerd. Voor de mogelijke hinder door slagschaduw wordt gewezen op de
noodzaak om bij de beperkende maatregelen rekening te houden met de hinder die
reeds het gevolg is van de werking van de reeds aanwezige windturbines van een
andere exploitant, zodat het ook hier duidelijk is wat het voorwerp is van het nodig
geachte aanvullend onderzoek.
Het enig middel is ongegrond.
BESLISSING
1. De Raad van State verwerpt het beroep.
2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van het beroep tot
nietigverklaring, begroot op 175 euro.
De tussenkomende partij wordt verwezen in de kosten van de tussenkomst,
begroot op 125 euro.
VII-38.557-21/22
Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van
achtentwintig november tweeduizend dertien, door de Raad van State, VIIe kamer,
samengesteld uit:
Luc Hellin,
kamervoorzitter,
Eric Brewaeys,
staatsraad,
Peter Sourbron,
staatsraad,
bijgestaan door
Elisabeth Impens,
griffier.
De griffier
De voorzitter
Elisabeth Impens
Luc Hellin
VII-38.557-22/22