ICHIEF - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

ICHIEF
GEMEENTE
BEUNINGEN
Gemeenteraad Beuningen
Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN
Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp
1 6 OKT 2014
UI14.Ö5454
André Goudriaan
14 024
Reactie Actal op Verordening jeugdhulp Beuningen 2015
Geachte raad,
Bij de totstandkoming van de Verordening jeugdhulp Beuningen 2015 hebben we als college Actal
gevraagd om het regionale concept te toetsen op regeldruk. Actal - een college dat de regering en
Staten-Generaal adviseert inzake de vermindering van regeldruk - heeft met ingang van 26
september jl. de bevoegdheid om gemeenten te adviseren en deze mogelijkheid heeft Beuningen als eerste gemeente van Nederland - benut. Via deze brief willen we u laten weten wat het advies
van Actal was en tot welke aanpassingen dat heeft geleid in de Verordening jeugdhulp Beuningen
2015.
Inhoud van het advies
Kort samengevat adviseert Actal ons op de volgende punten:
ï . Het bieden van één loket inzake de toegang tot jeugdhulp;
2. Het beperken van het aantal lagen regelgeving (nadere regels opnemen in verordening en niet in
door het college vast te stellen nadere regels);
3. Het aanleveren van gegevens tijdens het gesprek en legitimatie tijdens het gesprek;
4. Verduidelijking van artikel 4 inzake de toegang tot jeugdhulp.
Onze reactie op het advies
In grote lijnen kunnen we als college instemmen met het gegeven advies. Hieronder gaan we kort in
op de door Actal geformuleerde aandachtspunten.
Bied inwoners één loket inzake de toegang tot jeugdhulp
In artikel 4 van de verordening is de toegang tot de jeugdhulp geregeld. Daar staat dat jeugdigen en
ouders zich rechtstreeks kunnen wenden tot algemeen toegankelijke voorzieningen. Naast het
Sociaal Team Beuningen, waar inwoners terecht kunnen inzake jeugdhulp, zijn er bepaalde
voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. Dit
P O S T A D R E S : G E M E E N T E BEUNINGEN, POSTBUS 1 4 , 6 6 4 0 A A BEUNINGEN
BEZOEKADRES: V A N HEEMSTRAWEG 4 6 , 6 6 4 1 A E BEUNINGEN
TELEFOON: 1 4 0 2 4 , TELEFAX: 0 2 4 - 6 7 7 8 0 7 8
E-MAIL: [email protected], INTERNET: VVWW.HHUNINGEN.NL
IBAN: NL55 B N G H 0285 0 0 1 0 78, BIC: B N G H N L 2 G
GEMEENTE
5tf* . B E U N I
betekent dat deze voorziening vrij toegankelijk is. Dit beperkt de bureaucratische last rondom het
gebruik maken van deze algemeen toegankelijke voorzieningen.
Actal typeert deze constructie als het werken met twee loketten. Als college betwijfelen we of dit in
de praktijk inderdaad zo ervaren gaat worden door burgers. Als de toegang tot deze voorzieningen
noodzakelijk via het sociaal team moet gaan lopen, betekent dat - ten opzichte van de situatie
waarin mensen rechtstreeks zich tot deze voorziening kunnen wenden - een extra stap (inclusief
bijbehorende administratie). Dit brengt ons tot het voorstel om het aanbod van vrij toegankelijke
voorzieningen te handhaven zoals in de verordening staat aangegeven, waarbij we wel in 2015 toe
zullen zien of dit door de burger ervaren wordt als 'het werken met twee loketten'. Hoewel we conform het advies van Actal - streven naar het beschikbaar hebben van één punt waar mensen
terecht kunnen voor jeugdhulp, stellen we voor om artikel 4 van de verordening ongewijzigd te
laten, maar wel alert te blijven of burgers deze situatie als ongewenst of onprettig ervaren.
Wat betreft de toegang tot jeugdhulp zoals in artikel 4 beschreven, hebben we bij artikel 4 nog wel
toegevoegd dat het gaat om een hulpvraag inzake jeugdhulp.
Beperken van het aantal lagen regelgeving
Actal adviseert om het aantal lagen regelgeving te beperken, zodat daarmee duidelijkheid gecreëerd
wordt. In de verordening jeugdhulp waarover uw Raad op korte termijn moet beslissen, kri jgt het
college vooral ruimte om nadere regels te stellen inzake de hoogte van het pgb-tarief en de manier
waarop het college onderzoek kan doen naar de inzet van individuele voorzieningen. Het betreffen
hier zaken die de uitvoering raken van de door uw Raad gestelde kaders. Gezien de praktijk en de
onzekerheden die zich inzake de uitvoering voor zullen gaan doen, houden we als college graag de
ruimte om op deze punten nadere regels te kunnen stellen. Wel zetten we ons in om de burgers
actief te informeren over het beleid, zodat burgers goed op de hoogte zijn.
Bovenstaande leidt niet tot een wijziging van de verordening zoals u die ter besluitvorming voor
hebt liggen.
Aanleveren gegevens tijdens het gesprek
Actal adviseert een aanpassing van artikel 5 lid 2. De oude formulering luidt dat voor het gesprek alle
benodigde informatie aan het college verstrekt wordt. Actal adviseert dat te wijzigen in de zin dat
de jeugdige ten behoeve van het gesprek alle benodigde informatie verstrekt. Op die wijze krijgt de
informatieplicht van de burgers een regelluwe invulling.
Ditzelfde geldt voor het zich legitimeren. Wij passen de bepaling aan door te zeggen dat ten
behoeve van het gesprek informatie verstrekt wordt. Daarmee wordt voorkomen dat onduidelijkheid
bij de burger ontstaat wanneer de benodigde informatie verstrekt moet worden (niet per se
voorafgaand aan het gesprek, maar gelijktijdig met het gesprek).
Het is misschien goed om aan te geven dat wij deze wijziging ook hebben overgenomen in de
Verordening maatschappelijke ondersteuning.
Verwijzing naar begripsomschrijving
jeugdwet
Actal adviseert in artikel 1 van de verordening expliciet te verwijzen naar de begripsomschrijvingen
zoals de Jeugdwet die zelf formuleert. Dit creëert duidelijkheid. Wij hebben dit advies
overgenomen.
m
GEMEENTE
3*
LEUNINGEN
Vermindering van regeldruk geniet onze aandacht
Als college hechten we aan de vermindering van regeldruk. Hoewel de ruimte daartoe op basis van
de Jeugdwet beperkt is, zoeken we naar manieren om de regeldruk te verminderen. Dat heeft ons
ertoe gebracht om de adviezen van Actal over te nemen en enkele veranderingen in de verordening
jeugdhulp door te voeren.
Met vriendelijke groet,
uders
I
Dyanne Koeken
Cretans
Carol van Eert
burgemeester
Bijlage 1: Advies Actal inzake Verordening jeugdhulp Beuningen 2015 (IN14.05144)
3
'N14.05144
'VwuiiwiMnii
/vctai
Datum
7 oktober 2014
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Beuningen
Postbus14
6640 AA BEUNINGEN
Onderwerp
Advies
Modelverordening
Jeugdhulp
Uw kenmerk
Ons kenmerk
JtH/RvZ/JT/MK/2014/098
Bijlage(n)
Geacht College,
U heeft ons op 15 juli 2014 verzocht advies uit te brengen over het eerste concept van
de Modelverordening jeugdhulp. U heeft deze modelverordening gebaseerd op de VNGmodelverordening en deze vertaald naar uw gemeente. Wij komen graag aan uw verzoek
tegemoet. Wij waarderen zeer het belang dat u hecht aan een inrichting en uitvoering van
de jeugdzorg met zo min mogelijk regeldruk voor uw ingezetenen en de betrokken
jeugdzorgorganisaties. Onze adviespunten over de Modelverordening treft u hieronder aan.
Deze hebben wij maandag 29 september jl. mondeling met de wethouders Driessen en
Hendriks doorgesproken en toegelicht. Bij de advisering gebruiken wij het volgende
beoordelingskader:
I U - I M H flclĨHfţvkillk'l
Wij beoordelen de gevolgen voor de regeldruk a a n de hand va n het ka der:
1.
Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest a a ngewezen
2.
instrument?
Is de regeldruk proportioneel ten opzichte va n het beleidsdoel? Zijn er minder bela stende
alternatieven mogelijk?
3.
Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening?
Gelet op het feit dat onderhavige modelverordening een verplichting is die voortvloeit uit
de Jeugdwet richten wij ons op de bea ntwoording va n de tweede en de derde vra a g. Onze
adviespunten volgen hierna .
Contact
Wijnhaven 26
2511 GA Den Haag
Postbus 16228
2500 BE Den Haag
T (070) 310 86 66
F (070)310 86 79
www actal nl
[email protected]
/Actal
Algemeen
De Jeugdwet moet bewerkstelligen dat hulp en ondersteuning laagdrempelig, vroegtijdig en
integraal worden aangeboden. Uitgangspunt bij inrichting van het nieuwe stelsel is: één gezin,
één plan, één regisseur (de gemeente). Het doel is de regeldruk voor burgers en uitvoerende
organisaties zoveel mogelijk te beperken en de professional meer ruimte te geven om samen
met sociale netwerken in de omgeving van het gezin problemen doeltreffend aan te pakken.
Wij stellen vast dat het ter beoordeling voorgelegde concept zich voldoende rekenschap geeft
van de noodzaak om aan de in de Jeugdwet geformuleerde uitgangspunten een adequate
invulling te geven. Wij zien echter mogelijkheden de verordening nog beter te laten aansluiten
bij de vermelde uitgangspunten. Met de voorgestelde wijzigingen kan de verordening meer
uitstralen dat ingezetenen en gemeente gezamenlijk de problemen te lijf gaan. De voorgestelde
wijzigingen dragen er bovendien toe bij dat de regeldruk voor betrokkenen verder wordt
verlaagd.
Biedt de ingezetene een loket of ingang bij de gemeente
Jeugdigen en ouders kunnen zich voor hulp wenden tot het college of een andere daartoe door
het college aangewezen organisatie. Tevens is het mogelijk dat jeugdigen en ouders zich voor
de overige voorzieningen (ook) rechtstreeks kunnen wenden tot het loket van die
voorzieningen. Dat betekent dat er in de praktijk twee loketten voor ingezetenen zijn. De
geboden (extra) mogelijkheid bij de overige voorzieningen staat haaks op de behoefte van de
burger aan één ingang of loket. Naar wij hebben begrepen is hiermee vooral beoogd de burger
de mogelijkheid te bieden tot een snelle en weinig bureaucratische inzet van instrumenten.
Toch is van belang te bezien of dat ook niet met slechts één loket is te realiseren. Het gebruik
van een tweede loket kan op gespannen voet staan met de integrale benadering van de
problemen waarvoor jeugdigen en hun ouders staan. Er kan ook onduidelijkheid ontstaan over
welk loket voor wat voor zaken moet worden gekozen en dat betekent veelal extra regeldruk
voor de burger. Mocht toch met twee loketten gewerkt (moeten) gaan worden, dan is nodig te
borgen dat ook bij het tweede loket voldoende aandacht voor andere problemen (werk,
inkomen, onderwijs e.d.) is.
Wij adviseren om te komen tot één loket voor de jeugdzorg ter verkrijging van alle
vormen van Jeugdhulp.
Beperk het aant.il lagen in cle regelgeving tot een m i n i m u m
In de concept-modelverordening is de mogelijkheid opgenomen om nadere regels te stellen
(door het College van B en W). Om de complexiteit te beperken en de vindbaarheid voor
ingezetenen te vergroten verdient het aanbeveling om het aantal lagen in de regelgeving te
beperken tot wet, AMvB en verordening. Mocht er behoefte zijn aan nadere regels dan is
het gewenst dat deze direct in de verordening worden opgenomen.
Wij adviseren om in de verordening niet de mogelijkheid voor het College van B en W op
te nemen om nadere regels te stellen.
Blad 2/4
/Actal
Aanleveren gegevens tijdens het gesprek
De verordening bepaalt dat de jeugdigen of de ouders alle overige gegevens en bescheiden,
die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij ook
redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen, nog vóór het gesprek aanleveren. Het gevolg is
dat ingezetenen twee afzonderlijke handelingen moeten verrichten. Allereerst moeten zij er
vooraf voor zorgen dat de juiste gegevens bij de gemeente komen. Vervolgens moeten zij op
een ander tijdstip in gesprek gaan met de gemeente en wellicht aanvullende informatie
verstrekken. Minder regeldruk is mogelijk door beide handelingen met elkaar te verenigen. Geef
van tevoren (schriftelijk en/of telefonisch) zo veel mogelijk aan welke documenten en gegevens
nodig zijn. Laat de burger de documenten en gegevens naar het gesprek meenemen en kijk
samen met hem of deze volledig en toereikend zijn. Daar kan dan tevens worden besproken
hoe eventuele ontbrekende informatie kan worden aangeleverd. Deze wijziging kan worden
gerealiseerd door in de verordening "voor het gesprek" te vervangen door "ten behoeve van het
gesprek". Met deze wijziging kan de informatieplicht van de burger op een regelluwe wijze
invulling krijgen. Bovendien sluit de formulering beter aan bij het uitgangspunt om gezamenlijk
tot een oplossing te komen.
Wij adviseren om aan te geven dat alle overige gegevens en bescheiden niet "voor" maar
"ten behoeve van" het gesprek worden verschaft.
Legitimatie pas tijdens het gesprek
In de verordening is tevens bepaald dat de burger zich al tijdens het vooronderzoek legitimeert.
Dat betekent dat hij voorafgaand aan het gesprek al een keer bij de gemeente langs moet om
zich te legitimeren. Om de regeldruk te beperken bevelen wij aan om eerst tijdens het gesprek
inzage in een legitimatiebewijs te vragen.
Wij adviseren om de verordening zo aan te passen dat de burger zich eerst tijdens het
gesprek moet legitimeren.
Verwijs naar definities uit de wet om leesbaarheid te vergroten
In de toelichting op conceptverordening is verwezen naar relevante artikelen uit de Jeugdwet.
De verordening definieert een aantal begrippen die in de verordening voorkomen. Voor een
goede lezing van de verordening is echter ook nodig kennis van definities te hebben die in de
wet zelf zijn opgenomen. Om het leesgemak en de vindbaarheid te vergroten verdient het
aanbeveling om tevens te bepalen dat voor de overige begrippen uit de verordening de
definities van de wet gelden.
Wij adviseren om in de verordening voor de overige begrippen te verwijzen naar de
definitie die daarvan in de Jeugdwet is opgenomen.
Verduidelijk art. 4
In artikel 4: "Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag", betreft het de hulpvraag
met betrekking tot individuele voorzieningen en overige voorzieningen zoals in artikel 2 staat
omschreven. Dit blijkt echter niet direct uit het artikel zelf. Het is voor de burger duidelijker als dit
bij de inleiding van het artikel wordt toegevoegd.
Blad 3/4
/Actal
Wij adviseren om bij artikel 4 helder te maken dat de hulpvraag betrekking heeft op
individuele voorzieningen en overige voorzieningen.
Wij vertrouwen er op met onze adviezen u een aantal handreikingen te hebben gegeven om
nog beter bij de bedoelingen van de wet aan te kunnen en de regeldruk in uw gemeente en de
andere gemeenten in uw regio verder te beperken.
Gelet op het feit dat uw modelverordening is gebaseerd op de Modelverordening van de VNG,
informeren wij u ten slotte dat wij een afschrift van dit advies naar de VNG hebben gestuurd,
opdat relevante adviespunten ook in haar modelverordening kunnen worden aangepast.
Hoogachtend,
i
J. ten Hoopen
Voorzitter
R.W. van Zijp
Secretaris
Blad 4/4