Participatie is geen doel maar bijvangst, zegt Mark Rutte

Participatie is geen
doelmaar bijvangst,
zegt Mark Rutte
Participatiesamenleving
Burgers willen zelf aan de
slag. Daar moet de overheid
zich niet mee bemoeien.
Dat scheelt ook geld.
Door onze redacteur
Petra de Koning
DEN HAAG. Denken Nederlanders
nu al bijna een jaar lang dat ze van
het kabinet-Rutte II moeten ‘participeren’ in een ander soort samenleving? En dat de grote hervormingen
van het afgelopen jaar – in werk,
zorg, pensioenen – bedoeld zijn om
dat voor elkaar te krijgen?
Misverstand, zei premier Mark
Ruttte (VVD) gisteravond in de
Tweede Kamer. Op aandringen van
vooral de ChristenUnie kwam hij
daar, een heel parlementair jaar later, uitleggen wat in september was
bedoeld met de belangrijkste boodschap uit de Troonrede: dat Nederland verandert in een participatiesamenleving.
Maar het kabinet vindt zo’n soort
samenleving helemaal „geen na te
streven heilstaat”. „Sterker nog”,
zei Rutte, „wij roepen de samenleving zelfs niet op om te participeren.” Het begrip was alleen een „feitelijke constatering”: het probleemoplossend vermogen van burgers
wordt groter, ze worden zelfstandiger en verwachten niet meer hetzelfde van de overheid als vroeger.
De hervormingen en decentralisaties zijn bedoeld om daarop „aan te
sluiten”. Dat je er ook fors mee bezuinigt, is „bijvangst”.
Veel weerstand riep hij er niet
mee op. Ook al was het debat over
de participatiesamenleving begonnen met forse kritiek op de Troonrede-boodschap: van de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en
ook, een beetje, van de SGP. Was de
participatiesamenleving een „goedkoop trucje” om het begrotingstekort terug te dringen (ChristenUnie-leider Arie Slob)? Kon het kabinet niet bedenken dat je zoiets niet
„van bovenaf oplegt” (D66-leider
Alexander Pechtold)? Had het idee
een „ideologische basis” of was het
een loze „leus” (Sybrand van
Haersma Buma, CDA)?
Ruim voordat Rutte zelf aan het
woord kwam, waren de partijen al
onderling in een ideologisch debat
terechtgekomen. En zo stond, op de
op één na laatste dag van het parlementaire jaar, Van Haersma Buma
zijn ideeën over de middenklasse als
ruggengraat van de samenleving en
de behoefte aan een krachtig gezinsbeleid te verdedigen tegenover
Pechtold. De D66’er op zijn beurt
kreeg uitgebreid de kans om uit te
leggen dat het individu de basis is
van het samenleven, omdat elk
mens „intrinsiek de neiging heeft
om samen te werken”. De ‘naaste’
van het CDA, zei Pechtold, bestond
ook al vóór het jaar nul. En: „De
mens is, als je het tot de kern wilt terugbrengen, een kuddedier.”
Bij de SP had fractievoorzitter
Emile Roemer, die een optreden
had in een voetbalprogramma van
RTL, het debat overgelaten aan Kamerlid Sadet Karabulut. Zij kwam de
grote ideologische gedachten verstoren met voorbeelden uit de, zoals
zij het noemde, „zoek-het-maar-uit-
A an het eind van het
debat was iedereen
tevreden met zichzelf
maatschappij” van Rutte: over ouderen die worden gedwongen om
naar een ander verzorgingstehuis te
verhuizen of Ruttes buurman die op
een dag misschien wel de rug van
Rutte zou moeten wassen.
Dat irriteerde PvdA-leider Diederik Samsom. Het was een „karikatuur” en Karabulut moest stoppen
met „die bangmakerij”. Zíjn vergezicht: een overheid die „minder
lomp” is, de „helpende hand” uitsteekt als het nodig is. Hij spreekt
zelf liever niet van een participatiesamenleving maar van „zorgzame
samenleving”.
Rutte zag de maatschappij als
„driehoek”: in de ene had je de participatiemaatschappij „als feit”, in
de andere „het bezielend verband
waar wij allemaal naar streven” en
in de derde de „normen en waarden” die moeten worden „ingebed”
in de maatschappij. Over die driehoek kwamen geen vragen. De politieke leiders waren tegen middernacht vooral tevreden over zichzelf.
„We spreken in dit huis veel te weinig over wat ons drijft”, zei Buma.
„Een mooi debat”, vond Slob.