Preventie - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Preventie- en Handhavingsplan alcohol
Gemeente Dongen 2014 - 2018
Auteur
Matty de Bruijn
John van Kruijsbergen
Johan Meesters
Datum
28 april 2014
Versie
1.0
Status
Definitieve versie
Inhoudsopgave
1. ALGEMEEN ................................................................................................................. 3
1.1.
1.2.
1.3.
DE NIEUWE DRANK- EN HORECAWET .................................................................... 3
W AT IS HET PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL? .................................... 3
VERBINDING PREVENTIE EN HANDHAVING .............................................................. 4
2. ALCOHOLGEBRUIK DOOR JONGEREN .................................................................. 6
2.1.
2.2.
2.3.
SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK ................................. 6
GEGEVENS ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN IN DONGEN ............................................ 6
ALCOHOLVERSTREKKING AAN JONGEREN .............................................................. 9
3. DOELSTELLINGEN PREVENTIE EN HANDHAVING ............................................. 10
3.1.
3.2.
AMBITIE ............................................................................................................. 10
DOELSTELLINGEN .............................................................................................. 10
4. ROLVERDELING ....................................................................................................... 11
5. PREVENTIE ............................................................................................................... 13
6. HANDHAVING EN REGELGEVING ......................................................................... 14
6.1.
6.2.
HANDHAVING ..................................................................................................... 14
REGELGEVING ................................................................................................... 16
7. RESULTATEN ........................................................................................................... 18
LITERATUUR ................................................................................................................ 20
2
1. Algemeen
1.1. De nieuwe Drank- en Horecawet
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Het
belangrijkste element van de wetswijziging betreft een uitbreiding van de bevoegdheden van
gemeenten, met het oog op de bescherming van de volksgezondheid (vooral van jongeren) en
het voorkomen van alcohol gerelateerde ordeverstoring. De nieuwe DHW stelt de gemeente beter
in staat om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat aansluit op de lokale situatie en
problematiek van drankverstrekking en -gebruik. De gemeente reguleert, houdt toezicht en kan
handhaven. De instrumenten uit de DHW ondersteunen en versterken een preventieve aanpak. De
burgemeester heeft de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de DHW en
sancties op te leggen. Dit sluit aan bij zijn verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde
en veiligheid.
Voor de invoering van de nieuwe DHW zijn diverse maatregelen of besluiten nodig ter uitvoering
van de nieuwe taken en bevoegdheden op basis van de DHW, bijvoorbeeld het vaststellen van
regels over paracommercie en het vaststellen van een handhavingstrategie. De regels over de
paracommercie en het alcohol- en horecasanctiebeleid zijn inmiddels vastgesteld, evenals het
Beleidsplan Integrale Handhaving 2013 - 2016 waarin rekening is gehouden met deze nieuwe
toezicht- en handhavingstaken. Onderhavig plan sluit dan ook aan op dat beleidsplan.
Op 1 januari 2014 is er een tweede wetswijziging van de DHW doorgevoerd. Hiermee is de
leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol op voor het publiek toegankelijke plaatsen
verhoogd naar 18 jaar. Dit betekent dat jongeren vanaf dat moment geen alcohol mogen kopen
als zij nog geen 18 jaar zijn. Ook is geregeld dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen
bezitten op voor het publiek toegankelijke plaatsen.
In de wetswijziging (artikel 43a DHW) is eveneens opgenomen dat gemeenteraden periodiek een
preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. Hiermee wil de wetgever stimuleren dat
gemeenten actief nadenken over en uitvoer geven aan het verbinden van de beleidsterreinen
Maatschappelijke welzijn (beleid, preventie, voorlichting en bewustwording), Milieu en Bouwen en
Veiligheid (beleid, vergunningen en handhaving) als het gaat om alcoholpreventie en -handhaving.
Al deze beleidsterreinen zijn van belang voor effectieve alcoholpreventie en -handhaving bij
jongeren.
1.2. Wat is het preventie- en handhavingsplan alcohol?
Bij de wetswijziging op 1 januari 2014 van de DHW is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek
een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststelt.
Voorliggend preventie- en handhavingsplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op
de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de wet. Dit plan richt zich met name op
de jongeren tot en met 23 jaar in samenhang met hun sociale leefomgeving.
In dit plan wordt aangegeven:
a) wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsplan;
b) welke acties ondernomen worden om alcoholgebruik te voorkomen, vooral onder
jongeren en al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s vanuit de Wet
Publieke Gezondheid (artikel 2, tweede lid, onderdeel d);
c) de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in
de door het plan bestreken periode worden ondernomen;
d) welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te
worden.
3
Het preventie- en handhavingsplan dient uiterlijk zes maanden (per 1 juli 2014) na
inwerkingtreding van het voorstel tot wijziging van de DHW per 1 januari 2014 vastgesteld te
worden.
Na deze eerste vaststelling kan het preventie- en handhavingsplan in de toekomst gelijktijdig met
de Nota Lokaal (vanaf 2016 Regionaal) Gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Dit hoeft dan
geen apart document meer te zijn. In de nota k an dan ook verwezen worden naar de
activiteiten op het gebied van handhaving, zoals beschreven in het Beleidsplan Integrale
Handhaving 2013-2016 van de gemeente Dongen.
1.3. Verbinding preventie en handhaving
Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk?
Wetenschappelijke studies laten zien dat een integrale benadering van de problematiek rondom
alcohol een cruciaal kenmerk is van effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003). Recent onderzoek
van het RIVM Centrum voor Gezond Leven, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
en het Trimbos-instituut bevestigt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest
1
effectief is als het integraal wordt aangepakt (Mulder, Bovens, Franken & Sannen, 2013).
De belangrijkste pijlers waarop alcoholbeleid moet zijn gebaseerd, zijn: regelgeving (grenzen
stellen), handhaving (grenzen bewaken), educatie & bewustwording (grenzen overdragen) en
preventie (voorkomen dat grenzen worden opgezocht).
Figuur 1. Integraal beleidsmodel voor effectief lokaal alcoholbeleid (Reynolds, 2003).
Bewustwording creëren is een noodzakelijke voorwaarde voor gedragsverandering. We kunnen
gedragsverandering bereiken door e en helder beleid te voeren op het gebied van alcoholpreventie
gericht op jongeren en hun sociale leefomgeving. Door handhaving kunnen we aanvullende
effecten bereiken op het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dit is
ook het uitgangspunt van het landelijke alcoholpreventiebeleid. Naast het voorkomen van
schadelijk alcoholgebruik vanuit het perspectief van de volksgezondheid en het jeugdbeleid, is
het landelijke beleid ook gericht op het terugdringen van verstoringen van de openbare orde.
1
Zie de brochure Effectief Alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan?, te downloaden via
http://www.loketgezondleven.nl/gemeente-en-wijk/gezonde-gemeente/alcohol/.
4
Alcoholgebruik is niet alleen een persoonlijke en bewuste keuze. Drinkgedrag wordt voor een
groot deel bepaald door de omgeving, zoals de ouders, de prijs van alcohol, het productaanbod,
verkoopregels, normen, tradities en het sociale netwerk. De World Health Organization (W HO)
laat in een overzichtsstudie naar alcoholbeleid zien dat maatregelen die de beschikbaarheid van
alcohol beperken het meest effectief zijn in het terugdringen van alcoholgebruik (Babor e.a.,
2010).
De volgende omgevingsfactoren zijn van invloed op het drinkgedrag van jongeren:
- de prijs van alcohol;
- het beschikbare assortiment;
- het aantal verkooppunten;
- de leeftijdsgrenzen en naleving en handhaving daarvan;
- de aanwezige promotie van alcohol;
- de normen in de sociale omgeving van het individu (bijvoorbeeld van
ouders);
- het overheidsbeleid.
Preventiestrategieën die gebaseerd zijn op handhaving van wet- en regelgeving, training van
alcoholverstrekkers en voorlichting hebben meer kans van slagen, dan wanneer voor een
eenzijdige aanpak - gericht op slecht één of twee van de factoren - wordt gekozen.
5
2. Alcoholgebruik door jongeren
2.1. Schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik
Terwijl het gebruik van alcohol breed geaccepteerd is, zijn de risico’s ervan groot. Overmatig
alcoholgebruik brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De hersenen van kinderen zijn
nog in ontwikkeling. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is daarom voor hen extra schadelijk.
Alcohol kan de ontwikkeling van sommige delen van de hersenen verstoren en dat kan leiden tot
blijvende gedragsveranderingen. Naast de directe effecten die alcohol op het lichaam heeft, heeft
het ook invloed op latere leeftijd. De kans op alcoholverslaving wordt groter als iemand vroeger
e
begint met drinken. Uit onderzoeken blijkt, dat jongeren die voor hun 13 beginnen met drinken, een
kans van 30% hebben om later verslaafd te raken aan alcohol. Daarnaast vergroot overmatig
alcoholgebruik de kans op ongelukken en zorgt het voor maatschappelijke schade zoals overlast,
vernielingen en criminaliteit.
2.2. Gegevens alcoholgebruik jongeren in Dongen
GGD
In 2011 zijn 657 jongeren bevraagd over hun alcoholgebruik ten behoeve van de
Gezondheidsmonitor jongeren (12 t/m 18 jaar) 2011. Hierbij hebben 348 jongeren de vragen
ingevuld. Dit komt neer op een respons van 53%. Het onderzoek is gehouden door middel van
schriftelijke enquêtes. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er wenselijke antwoorden gegeven
kunnen worden maar daar is rekening mee gehouden in het onderzoek. De cijfers geven een beeld
en kunnen gebruikt worden als basis voor de aanpak van het verminderen van alcoholgebruik door
jongeren.
De GGD voert in 2015 een nieuwe gezondheidsmonitor uit in deze leeftijdscategorie, zodat in 2016
de cijfers kunnen worden vergeleken met voorgaande jaren.
Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 (tabel 3):
Alcoholgebruik
Dongen 2007 in %
Dongen 2011 in %
Heeft alcohol gedronken in de
50%
42%
laatste 4 weken
Drinkt 20 glazen alcohol of meer
3%
5%
per week
Heeft in de afgelopen 4 weken bij
33%
29%
een gelegenheid 5 glazen of
meer gedronken (=binge drinker)
Is in de afgelopen weken
20%
21%
dronken of aangeschoten
geweest
Conclusie: veel bingedrinkers 29% (in regio Hart van Brabant ligt dit nog hoger namelijk 31%).
Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 (tabel 3):
Dongen 2007 in %
Dongen 2011 in %
e
Leeftijd 1 glas alcohol
jonger dan 12 jaar
10%
3%
12-13 jaar
34%
22%
14-15 jaar
47%
58%
16-18 jaar
9%
17%
Conclusie: de leeftijd waarop jongeren beginnen met het drinken van alcohol schuift op, maar
nog steeds is 83% jonger dan 16 jaar.
6
Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 (tabel 3):
Dongen 2007 in %
Hoe kom je aan alcohol
Ik koop het zelf
30%
Anderen kopen het en ik betaal
4%
terug
Van vrienden
6%
Van mijn ouders
15%
Van andere familieleden
2%
anders
5%
Dongen 2011 in %
28%
3%
7%
6%
0,9%
4%
Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 (tabel 3):
Dongen 2007 in %
Dongen 2011 in %
Wat vinden ouders van het
alcoholgebruik
Ze vinden het goed
61%
59%
Ze vinden dat ik minder moet
3%
9%
drinken
Ze raden het af
13%
19%
Ze verbieden het
4%
2%
Ze weten het niet
2%
5%
ze zeggen er niets van
18%
7%
Conclusie: In Dongen vindt 59% (regio 55%) van de ouders het goed, dat hun kind, jonger dan 16
jaar, drinkt en slechts 2% (regio 3%)verbiedt dit hen.
Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 (tabel 1 en 2):
GGD monitor 2011
GGD monitor 2011
Dongen
regio Hart van Brabant
Waar wordt gedronken
thuis (alleen)
2%
2%
thuis (met anderen)
20%
23%
Bij anderen thuis
28%
28%
Op schoolfeest
5%
9%
In discotheek
22%
24%
In cafe/bar/snackbar/terras
23%
25%
In restaurant
5%
5%
in sportkantine / bij vereniging
6%
7%
Op straat/park/anders/buiten
4%
3%
In keet/hok/schuur
4%
4%
Ergens anders
4%
3%
NB: Uit gesprekken met Novadic-Kentron, GGD en politie blijkt dat de risico’s van overmatig
alcoholgebruik het grootst zijn bij evenementen en feesten, carnaval, kermis, festivals, en
tentfeesten Daarnaast zijn de risico’s groot bij thuis (in)drinken. Hiervoor is een cultuuromslag nodig
bij zowel de ouders als de jongeren
7
Novadic Kentron veldonderzoek rapportage december 2013
De gemeente Dongen heeft aan Novadic Kentron opdracht gegeven om een onderzoek uit te
voeren naar het middelengebruik (inclusief het alcoholgebruik) onder hangjongeren in Dongen.
Dit ter aanvulling van de gegevens uit de Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 van de GGD, om
hiermee een breder beeld te krijgen van het middelengebruik onder jongeren in Dongen.
Een veldwerker van Novadic Kentron en een jongerenwerker van Stichting Richting hebben hiervoor
200 jongeren op straat en op hangplekken geënquêteerd.
De verdeling van de respondenten naar leeftijd en geslacht:
Man
Vrouw
Totaal
13 tot en met 15 jaar 26,3% (N=41)
47,7% (N=2)
31% (N=62)
16 tot en met 18 jaar 35,3% (N=55)
40,9% (N=55)
36,5% (N=73)
19 jaar en ouder
38,5% (N=60)
11,4% (N=5)
32,5% (N=65)
Totaal
78% (N=156)
22%
(N=44)
100% (N=100)
Van de respondenten is 91,5% (183) woonachtig in de gemeente Dongen.
Conclusies uit dit rapport met betrekking tot het alcoholgebruik door jongeren in Dongen:
- Vrijwel alle respondenten in dit onderzoek hebben ooit alcohol gedronken;
- De gemiddelde startleeftijd is 13,5 jaar;
- Twee derde van de ondervraagde jongeren heeft voor het eerst alcohol gedronken thuis of
bij vrienden thuis;
- Het merendeel (83%) van de respondenten heeft in de afgelopen maand alcohol
gedronken; Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen;
- Het alcoholgebruik van de respondenten wijkt nauwelijks af van dat van andere
Nederlandse jongeren;
- De mannelijke respondenten in Dongen drinken gemiddeld genomen meer (elf)
standaardglazen alcohol per week dan de vrouwelijke respondenten (zeven); Dit geldt voor
de jongeren vanaf 16 jaar;
- In de leeftijdsgroep 13 tot en met 15 jaar drinken de vrouwen meer (vijf standaardglazen)
dan de mannen (vier standaardglazen);
- De jongeren van 19 jaar en ouder drinken gemiddeld genomen de meeste standaardglazen
per week (14 standaardglazen);
- De respondenten geven niet veel vaker aan alcohol te drinken in zowel het afgelopen jaar
als in de afgelopen maand, dan jongeren in de algemene Nederlandse bevolking van
vergelijkbare leeftijd;
- Er zijn wel relatief veel jongeren onder de 16 jaar (72,6%) die aangeven in de maand
voorafgaand aan de enquêtering alcohol gedronken te hebben;
- Slechts 1,5% van de respondenten drinkt dagelijks alcohol.
NB: Aanvullende opmerkingen bij dit onderzoek:
- het onderzoek is uitgevoerd tijdens een vakantieperiode;
- voor dit onderzoek zijn niet alleen jongeren op hangplekken, maar ook jongeren op straat
geënquêteerd.
8
2.3. Alcoholverstrekking aan jongeren
Uit landelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2
(VWS) blijkt dat supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines zich in 2011 niet goed hielden
aan de leeftijdsgrens van 16 jaar. Jongeren van 14 en 15 jaar hebben geprobeerd alcohol te
kopen. Onderstaande tabel laat zien hoeveel procent van de instellingen de leeftijdsgrens correct
naleefde.
Verkooppunt
Correcte naleving
Slijterijen
Supermarkten
Horeca
Sportkantines
40%
30%
11%
4%
Deze cijfers komen in grote lijnen overeen met de situatie in de gemeente Dongen. Daarbij
verwachten we dat de verhoudingen van correcte naleving grotendeels overeenkomen met cijfers
over correcte naleving nu de leeftijd naar 18 jaar is verhoogd. De komende jaren zullen hierover
meer ervaringsgegevens bekend worden.
Overzicht verkooppunten in de gemeente Dongen
Hieronder geven we een overzicht van de gelegenheden die alcohol verkopen.
Verkooppunt
Aantal locaties
in de gemeente Dongen
Horeca (incl. buurthuis,wijkcentra)
Supermarkten
Slijterijen
Sportkantines
42
7
5
15
Evenementen in Dongen
Naast bovenstaande vaste locaties waar alcohol wordt verstrekt, is er een aantal grote
evenementen waarbij alcohol wordt geschonken, zoals de kermis, carnaval, het Oranjeparkfestival,
de Jaarmarkt en het Dorpsfeest Klein-Dongen-Vaart.
Hangplaatsen in Dongen
De gemeente Dongen kent een aantal hangplaatsen waar jongeren bij elkaar komen. De
hangplaatsen zijn op dit moment (april 2014) op de navolgende locaties:
- Park Vredeoord aan de achterzijde van De Cammeleur;
- Dongepark;
- De Bergen;
- parkeerterrein trimbaan/kanovijver;
- Rembrandtplein;
- Rosariopark;
- Europaplein;
- speeltuintje Schubertstraat;
- Beljaart Buiten;
- Kanaaldijk-Zuid.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij jongeren op elk moment een hangplaats kan worden
verplaatst naar een andere locatie.
2
Van Hoof & Krokké (2011)
9
3. Doelstellingen preventie en handhaving
3.1. Ambitie
Het opstellen van het Preventie- en Handhavingsplan start met het vaststellen van onze
ambitie op het gebied van alcohol. Bij het bepalen van onze ambitie is gekeken naar de Nota
lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016. Deze ambitie is vertaald naar concrete doelstellingen.
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Dongen paragraaf 5.2.1:
 Aanpak verslavingsproblematiek jongeren (schadelijk alcohol- en drugsgebruik) en preventie
hiervan.
 Versterking van het gemeentelijk alcoholbeleid is een speerpunt binnen het coalitieakkoord
2010-2014 van Dongen.
Ambitie
 Het verminderen van risico’s en problemen op het gebied van gezondheid,
relaties, openbare orde, veiligheid en verkeer door het aanpakken van
verslavingsproblematiek in Dongen. De focus ligt hierbij op de jeugd tot 23 jaar.
Gewenste resultaten
 Dongen heeft een werkgroep alcohol en drugs.
 Dongen zet zich onder andere via de acties vanuit de werkgroep alcohol
en drugs in om de verslavingsproblematiek terug te brengen.
In het verlengde van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 en de DHW richt de ambitie zich
op twee aspecten:
1. Gezondheid en welzijn: de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de gezondheid en
het welbevinden vermijden en beperken. Dit richt zich voornamelijk op de schadelijke
effecten bij jongeren.
2. Leefbaarheid: het voorkomen en beperken van schade en overlast als gevolg van
alcoholverstrekking en –gebruik door te werken aan een veilige leefomgeving.
3.2. Doelstellingen
Artikel 43a van de DHW schrijft voor dat de doelstellingen van het beleid duidelijk moeten zijn. Op
basis van de Drank- en Horecawet en de Nota lokaal gezondheidsbeleid kunnen twee
doelstellingen worden onderscheiden.
Doelstellingen voor zowel preventie als handhaving zijn:
1. Afname van het alcoholgebruik door jongeren tot en met 23 jaar en het terugbrengen (zo
mogelijk vermijden) van het alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar.
2. Afname dronkenschap in het publieke domein.
10
4. Rolverdeling
Op het gebied van alcoholpreventie en -handhaving werkt de gemeente Dongen samen met een
aantal partners, namelijk GGD, politie, Novadic Kentron (en HALT). Om onze doelstellingen en
ambities te realiseren, maken we met onze partners afspraken over de uitvoering van preventie
en handhaving op het gebied van alcohol.
Gemeente Dongen
De gemeente geeft uitvoering aan haar regierol:
De gemeente neemt jaarlijks via Lokaal Accent van GGD Hart voor Brabant alcoholpreventieactiviteiten op.
Bij de toekenning van vergunningen voor het verstrekken van alcohol (bijvoorbeeld evenementen)
vraagt de gemeente aandacht voor praktische uitwerking van alcoholmatigende maatregelen.
De gemeente stelt periodiek* een Preventie- en Handhavingsplan alcohol op.
*In de toekomst kan het Preventie- en Handhavingsplan gelijktijdig met de Nota Lokaal (vanaf 2016
Regionaal) Gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Dit hoeft dan geen apart document meer te zijn.
In de nota kan dan ook verwezen worden naar de activiteiten op het gebied van handhaving, zoals
beschreven in het Beleidsplan Integrale Handhaving 2013-2016 van de gemeente Dongen.
De gemeente geeft vorm aan haar uitvoerende rol:
De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol.
De gemeente voert toezicht en handhaving van de Drank- en horecawet uit.
Alcoholmatiging jeugd keert terug op het horecaoverleg: hoe zorgt de horeca ervoor dat niet aan te
jonge kinderen wordt geschonken of overmatig wordt gedronken door 18-plussers? Aandacht voor
prijsacties en scholing personeel. Samen met de horeca is een Convenant Veilig Uitgaan afgesloten.
Jaarlijks bespreekt de gemeente met de GGD welke interventies uit Lokaal Accent worden
uitgevoerd.
GGD Hart voor Brabant
-
-
Via de Lokaal Accent-afspraken maken de gemeente en de GGD jaarlijks afspraken over de
ureninzet van de GGD in het kader van alcoholpreventie. De GGD sluit aan bij de werkgroep alcohol
en drugs en zet zich in samenwerking met relevante partners in voor de te behalen doelstellingen.
De GGD voert in 2015 de jongerenmonitor uit onder de 12- t/m 18-jarigen in Hart voor Brabant en
zal in 2016 de resultaten voor de gemeente Dongen beschikbaar stellen.
De GGD organiseert tweejaarlijks een regionale bijeenkomst in het kader van alcoholpreventie voor
de gemeenten in Midden-Brabant waarin ervaringen worden gedeeld en landelijke ontwikkelingen
worden besproken. Ook zorgt zij voor kruisbestuiving tussen de verschillende lokale aanpakken van
alcoholpreventie binnen de regio Hart voor Brabant.
Politie
-
-
De politie levert haar bijdrage in het terugdringen van alcohol- en drugsmisbruik in openbare
gelegenheden en in het publieke domein. Daarbij ligt de nadruk op het verbod op dronkenschap, het
voorkomen van onveiligheid, geweld, vernielingen en het voorkomen van verkeersongevallen. Zij
doet dit vanuit haar algemene handhavingstaak in het publieke domein.
De politie vervult een rol in signalering en advisering van het alcoholmatigingsbeleid.
In voorkomende gevallen, waarbij (strafbare) feiten onder invloed van alcohol zijn gepleegd, treedt
de politie in het kader van haar handhavingstaken repressief op en waar mogelijk verwijst zij
jongeren door naar Bureau Halt.
11
Novadic-Kentron
-
Novadic-Kentron maakt jaarlijks afspraken met de gemeente over haar basistaken, waaronder
preventie en matiging middelengebruik.
Als belangrijke doelgroepen voor activiteiten neemt zij ouders en jongeren op.
Een belangrijke setting blijft het onderwijs, vrije tijd (waaronder uitgaan en sport) en thuis (ouders).
Inzet is dat er substantieel aandacht blijft voor jongeren en alcoholgebruik.
Novadic-Kentron werkt samen met bureau Halt m.b.t. de leerstaf alcohol.
Novadic-Kentron heeft ook de doelgroep intermediaire/netwerkpartners. Afhankelijk van de
afspraken kunnen de partners kundig gemaakt worden op gebied van signalering en
gespreksvoering, IVA, Barcode e.a.
Bureau Halt
-
-
De politie kan jongeren van 12 tot 18 jaar, naar Bureau Halt verwijzen voor APV-overtredingen als
openbare dronkenschap en het in bezit hebben van alcohol in openbare ruimten.
Bureau Halt geeft volgens haar activiteitenplan 2015 voorlichting aan het Primair- Voortgezet- en
Speciaal Onderwijs met een door Halt ontwikkelde lestechniek 'Je hebt een keuze'.
Bureau Halt adviseert en informeert gemeenten en ketenpartners over de uitvoering van
werkzaamheden en geeft adviezen op basis van verzamelde informatie en kennis op het gebied van
jeugdcriminaliteit.
Bureau Halt participeert in overlegvormen betreffende jeugd, jeugdcriminaliteit en het voorkomen
hiervan.
De gemeente heeft een subsidierelatie met Bureau Halt.
Stichting Richting
-
Stichting Richting voert straathoekwerk uit, waarbij jongerenwerkers hangplaatsen bezoeken.
De gemeente heeft een subsidierelatie met Stichting Richting.
12
5. Preventie
Effectieve preventie van alcoholproblemen vraagt om een integrale aanpak. Deze speelt in op de
verschillende factoren die schadelijk alcoholgebruik beïnvloeden: maatschappelijke norm,
persoonlijke motivatie, beschikbaarheid van alcohol en toezicht. In dit plan wordt preventie niet
verder uitgewerkt. De uitwerking vindt plaats in de werkgroep Alcohol en Drugs die in maart 2014 is
gestart. De werkgroep komt voort uit de ambities genoemd in de Nota lokaal gezondheidsbeleid
2013-2016 van de gemeente Dongen.
De werkgroep Alcohol en Drugs heeft de opdracht om de problematiek rondom schadelijk alcoholen drugsgebruik lokaal op een integrale manier aan te pakken. Dit betekent dat er vanuit
verschillende kanten ingezet gaat worden op de volgende pijlers:
1. Fysieke & sociale omgeving
Maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert.
2. Voorlichting & educatie
Via bijvoorbeeld programma's en lessen op school, campagnes, websites of folders met
informatie. Deze pijler gaat ook over voorlichting ten behoeve van draagvlak voor
beleidsmaatregelen.
3. Regelgeving & handhaving
Regels, reglementen, wetten, beleidsmaatregelen, protocollen en de handhaving daarvan.
4. Signalering, advies & ondersteuning
Vroegtijdig signaleren van risicofactoren, screening, kortdurend advies en doorverwijzing
naar ondersteuning of behandeling. Intensieve begeleiding en aandacht voor
vaardigheden.
De pijlers zullen zowel vanuit de repressieve als de preventieve kant worden bekeken. De
basisbezetting van de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Dongen,
Novadic Kentron, GGD Hart voor Brabant, politie en Stichting Richting (jongerenwerk).
De werkgroep zal op actieonderwerp worden uitgebreid met andere externe partners zoals:
onderwijs, Halt, Sportfederatie Dongen, Horeca Nederland afdeling Dongen en het Sociaal Team
(voorheen CJG en IMW).
Plan van Aanpak
De werkgroep Alcohol en Drugs stelt een plan van aanpak op voor een periode van 4 jaar, waarin
de ambities en doelstellingen uit het preventie- en handhavingsplan nader worden uitgewerkt. Het
plan van aanpak zal jaarlijks worden geëvalueerd. Hierbij zullen de uit te zetten activiteiten die te
maken hebben met alcohol- en drugsgebruik worden geprioriteerd. Tevens zullen deze met de
beschikbare budgetten/ureninzet en de gemaakte afspraken met (externe) partners worden
afgestemd. In het plan van aanpak worden de uit te zetten acties opgenomen in een jaarplanning.
Hierbij zal de aandacht allereerst uitgaan naar vroegsignalering op het gebied van alcohol en
drugs. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe we het alcohol- en drugsgebruik in Dongen
gaan aanpakken en wie welke acties gaat uitvoeren om het gebruik zo laag mogelijk te houden en
jongeren en hun ouders/verzorgers uitleg te geven en bewust te maken van de gevolgen van
alcohol- en drugsgebruik. Ook wordt er ingestoken op ‘het erbij willen horen’, groepsdruk en
imitatiegedrag.
13
6. Handhaving en regelgeving
6.1. Handhaving
Met de gewijzigde Drank- en Horecawet is de gemeente toezichthouder geworden voor de hele
DHW. Handhaving van de wetgeving rond alcohol is, in tegenstelling tot veel andere wetgeving,
een relatief nieuwe taak voor de gemeente. De wijze waarop de gemeente Dongen dit voor de
andere wetten (bouwen, brandveiligheid, milieu, APV en bijzondere wetten) heeft gerealiseerd
staat beschreven in het Beleidsplan Integrale Handhaving 2013-2016. In dit beleidsplan is al
rekening gehouden met deze nieuwe taak. Het is dan ook logisch dat we in dit plan zoveel mogelijk
aansluiting zoeken bij het bestaande Beleidsplan Integrale Handhaving 2013-2014. De uitwerking
op het gebied van toezicht en handhaving DHW wordt daar waar mogelijk verder uitgewerkt in het
jaarlijkse uitvoeringsprogramma, jaarverslag en de verschillende strategieën (toezicht-, sanctie- en
gedoogstrategieën) behorend bij het beleidsplan. Voor de DHW is in 2013 ook al een
sanctiestrategie vastgesteld.
De hieronder geschetste handhavingsactiviteiten zijn gebaseerd op de ervaringen van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die voorheen de (landelijke)
verantwoordelijkheid had voor de handhaving van de DHW. Daarnaast zijn deze gebaseerd op de
ervaringen van gemeenten die in de afgelopen jaren (bijvoorbeeld als pilotgemeente) al wat meer
ervaring hebben opgedaan met handhaving van lokaal alcoholbeleid. Tevens wordt gebruik
gemaakt van ervaringen van onze eigen toezichthouders, boa's en politie. Op basis van hun
ervaringen en inzichten is gekozen voor een programmatische aanpak, waarbij de volgende
stappen worden onderscheiden:
1. Hotspots inventariseren
2. Inspectiestrategie bepalen
3. Uitvoeren van inspectiestrategie
4. Effectmeting en evaluatie
Zoals eerder aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit in dit plan bij de problemen rondom
alcoholverstrekking aan minderjarigen èn het voorkomen van dronkenschap onder
jongvolwassenen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de volgende wettelijke bepalingen:
Leeftijdsgrens 18 jaar
- Artikel 20, (lid 1 en 4) van de Drank- en Horecawet. Oftewel het bedrijfsmatig of anders dan
om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het duidelijk zichtbaar
aangeven van de leeftijdgrens.
- Artikel 20, lid 4 van de Drank- en Horecawet. Het verplicht aanduiden van de leeftijdsgrens.
Dronkenschap/doorschenken
- Artikel 20, lid 5 van de Drank- en Horecawet. Het verbod om personen in kennelijke staat
van dronkenschap toe te laten in een horecazaak of op het terras.
- Artikel 252 Wetboek van Strafrecht. Verbod om aan dronken personen te schenken.
- Artikel 453 Wetboek van Strafrecht. Verbod om zich in kennelijke staat van dronkenschap
op de openbare weg te begeven.
1. Hotspots inventariseren
Hotspots zijn alcoholverstrekkers waar jongeren (tot 25 jaar) alcoholhoudende drank proberen te
kopen. Op basis van de verstrekte drank- en horecavergunningen en op basis van ons
registratiesysteem zijn de hotspots vastgesteld en worden deze eens per jaar herijkt. Hotspots zijn
bijvoorbeeld: horeca, sportkantines, supermarkten en slijterijen. Maar ook evenementen en
hangplaatsen/ openbare ruimte kunnen als hotspots worden gezien.
14
Per hotspot wordt zoveel mogelijk informatie verzameld, zoals: NAW-gegevens, openingstijden,
toegangsbeleid, doelgroep, tijden waarop jongeren de hotspot bezoeken, nalevingshistorie etc.
Extra aandacht wordt gevraagd voor de evenementen (waaronder de sportevenementen en
schoolfeesten). Er is een evenementenkalender m.b.t. de jongerenevenementen c.q. algemene
evenementen die ook door veel jongeren worden bezocht.
2. Inspectiestrategie bepalen
Op basis van de hotspotlijst worden prioriteiten gesteld. De capaciteit wordt ingezet daar waar de
risico’s het grootst zijn. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de aandacht voor de
leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 18 jaar en de bepalingen rondom dronkenschap, zoals het
niet toelaten van dronken personen in een horecagelegenheid en het niet schenken aan klanten in
kennelijke staat van dronkenschap. Elk jaar worden met het herijken van de hotspots, vooraf de
opgedane ervaringen en het naleefgedrag met elkaar gedeeld. Mede op basis daarvan worden
opnieuw de handhavingsprioriteiten vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma integrale handhaving
wordt rekening gehouden met deze taken. De controletaak is in twee deelgebieden te scheiden, te
weten: inrichting gebonden inspecties (ook wel basiscontrole) en leeftijdsgrenzeninspecties.
Basiscontrole (inrichting gebonden inspecties)
Voordat de leeftijdsgrens/dronkenschap inspecties worden uitgevoerd is het zaak de vergunningen
van in ieder geval de hotspots (inrichtingen) actueel te hebben. Met een basiscontrole wordt
jaarlijks vastgesteld of de vergunning nog op orde is (of er überhaupt een vergunning is) en of de
leidinggevende ook echt aanwezig is. Deze inspecties vinden programmatisch plaats.
Leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie
Alleen een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), die belast is met het toezicht op de
naleving van bepalingen van strafrechtelijke aard, zoals artikel 45 DHW (verbod om als 16-jarige
alcohol bij zich te hebben), kan leeftijdsinspecties uitvoeren. De gemeente heeft deze BOA’s niet
zelf in huis en werkt hiervoor samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).
Bij de OMWB kunnen we gebruik maken van 3 verschillende BOA's. In verband met de
herkenbaarheid willen we de beschikbaarheid van het aantal BOA's uitbreiden. We zijn bezig met
het opzetten van een BOA-pool waar eventueel ook de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en
Heusden gebruik van gaan maken.
De BOA gaat inspecties uitvoeren bij de verschillende hotspots (horeca, sportkantines etc.), bij
grootschalige evenementen (inclusief carnaval) en bij plaatsen waar veel hangjeugd aanwezig is.
De gemeente verwacht door signaalfuncties en preventiemaatregelen de inzet van boa’s beperkt te
houden. De inspecties zullen met name in de weekenden plaats vinden, tenzij de ervaringen
anders bepalen. Samenwerking met de politie is heel belangrijk voor dronkenschap inspecties. De
BOA heeft slechts de bevoegdheid om toezicht te houden op de DHW artikelen (toegang bieden
aan dronken personen en naleving leeftijdsgrens). Handhaving met betrekking tot het schenken
aan dronken personen is voorbehouden aan de politie.
3. Uitvoeren van inspectiestrategie
In het beschrijven van de inspectiestrategie beperken we ons tot de leeftijdsgrens/dronkenschap
inspecties.
Controles
Kern van de inspectiestrategie vormen de observatie inspecties die veelal in burgerkleding
uitgevoerd worden. Doel van deze inspecties is nagaan of de regels nageleefd worden. Bij niet
naleving wordt een maatregel genomen en volgt een herinspectie (binnen 2 maanden).
Als aanvulling kunnen surveillance inspecties ingepland worden waarbij de toezichthouder
opvallend zichtbaar aanwezig is (m.b.v. herkenbare kleding). Hierbij wordt vooraf nauwkeurig
geëvalueerd op welke locaties en op welke tijdstippen dit mogelijk is. Dit in verband met de
veiligheid van de toezichthouder. Bepaalde evenementen zouden bijvoorbeeld geschikt zijn om
zichtbaar aanwezig te zijn als toezichthouder. Samen met de politie worden deze acties goed
voorbereid.
15
Tevens bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor mysteryshoppers. Hierbij worden jongeren
onder de 17 jaar ingezet, om de naleving van de leeftijdsgrenzen te toetsen. De inzet van
mysteryshoppers kan ook een keuze zijn bij het afsluiten van een convenant met de horeca. De
mysteryshoppers toetsen de naleving van de afspraken in het convenant. Zie verderop meer over
dit onderwerp.
Sanctiestrategie
In het Alcohol- en Horecasanctiebeleid hebben we opgenomen welke overtreding tot welke
sanctie leidt. Het Alcohol- en Horecasanctiebeleid beschrijft de aanpak van overtredingen bij
alcoholverstrekkers. Het beleid is opgesteld door de Brabantse werkgroep Drank- en Horecawet.
Hierdoor is op provinciaal niveau een uniforme aanpak van overtredingen bij alcoholverstrekkers.
Het Alcohol- en Horecasanctiebeleid maakt onderdeel uit van het Beleidsplan Integrale
Handhaving 2013-2016.
Nalevingscommunicatie
Communicatie kan het effect van de handhaving versterken. Het kan bijdragen aan een verhoogde
subjectieve pakkans en aan meer draagvlak voor de maatregelen. Het is van belang de
communicatie naar de diverse doelgroepen in goed overleg met andere afdelingen en partijen vorm
te geven. Aangezien communicatie in dit plan vooral een educatief (uitleggen regels) en persuasief
(aanzetten tot betere naleving) doel heeft, wordt dit verder uitgewerkt bij pijler 2 dat gaat over
educatieve activiteiten. Daarnaast is in het Beleidsplan Integrale Handhaving 2013-2016 verder
aangegeven hoe wij invulling geven aan communicatie en voorlichting voor het aspect toezicht en
handhaving.
4. Effectmeting en evaluatie
Door middel van een goede registratie kan worden nagegaan wat de voortgang van toezicht en
handhaving is en daarmee op welke punten extra inspanningen noodzakelijk zijn. Tevens kunnen
de effecten van de inspectiestrategie worden geëvalueerd. Hierbij kan antwoord worden verkregen
op de vragen of de inspectiestrategie moet worden bijgesteld. Als uitgangspunt geldt dat toezicht
en handhaving programmatisch, planmatig en cyclisch worden opgepakt, waarbij minimaal jaarlijks,
conform beleids- en verantwoordingscyclus, wordt gerapporteerd. Ook hier wordt aansluiting
gezocht bij de beleidscyclus van het Beleidsplan Integrale Handhaving 2013-2016.
6.2. Regelgeving
De DHW geeft gemeenten verschillende verordenende bevoegdheden. Regelgeving is geen
verplichtend onderdeel van dit plan, toch is het een onmisbare factor van een integraal
alcoholbeleid. Om die reden bevat dit thema een basispakket van maatregelen, zoals ook
vastgesteld in de DHW.
In het licht van de twee doelen van dit plan (leeftijdsgrens en dronkenschap) is bekeken welke
verordende bevoegdheden een meerwaarde hebben in het terugdringen van de
alcoholproblematiek. Daarbij is gekozen voor de volgende maatregelen:
 beperken schenktijden paracommercie;
 voorwaarden stellen aan evenementen;
 convenant sluiten met horeca ondernemers.
Beperken schenktijden paracommercie
Het vastleggen van de schenktijden in de paracommercie is een wettelijke verplichting voor
gemeenten. De gemeente Dongen heeft al in 2013 een verordening paracommercie vastgesteld
waarmee we alcoholmisbruik tegengaan. In deze verordening zijn voorschriften en beperkingen
opgenomen ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen op het terrein van horecaactiviteiten. In deze verordening zijn de schenktijden opgenomen van de paracommerciële
rechtspersonen. Hierbij is een onderscheid gemaakt in sportkantines en in ontmoetings-, buurten jeugdcentra.
16
Paracommerciële rechtspersonen die een inrichting exploiteren behorende bij of op een
sportveld c.q. park/accommodaties (kantines/clubhuizen) verstrekken uitsluitend
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse één uur voor, tijdens en vier uur na het
sportgebeuren, waaronder wordt verstaan wedstrijden en collectieve trainingen (inclusief
nabespreking) alsmede tijdens clubavonden, met dien verstande dat de alcoholverstrekking
uiterlijk om 24.00 uur wordt beëindigd. Paracommerciële rechtspersonen die een inrichting
exploiteren die geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt voor sociaal/culturele doeleinden
(ontmoetings-, buurt- en jeugdcentra e.d.) verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank voor
gebruik ter plaatse tijdens en één uur na in verenigingsverband georganiseerde bijeenkomsten
met een sociale of culturele strekking of in het kader van activiteiten van de instelling zelf, met
dien verstande dat alcoholverstrekking uiterlijk om 01.00 uur wordt beëindigd.
Voorwaarden stellen aan evenementen
Het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol is moeilijk voor veel alcoholverstrekkers. Dit geldt
ook voor het naleven van de bepalingen rondom dronkenschap en doortappen. Op evenementen is
de naleving nog een fractie lastiger. Door de schaalgrootte, tijdelijke personeelskrachten en het
gebrek aan een structurele controlesystematiek is de naleving vaak slecht. De DHW biedt
gemeenten de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het verlenen van een ontheffing van de
DHW, zoals dat bij evenementen het geval is (artikel 35, lid 2). We gaan van deze mogelijkheid
gebruik maken door een ‘alcoholmodule’ in de aanvraag van de ontheffing mee te nemen. Met de
alcoholmodulen worden aanvragers verplicht om te omschrijven hoe ze op leeftijd (en zaken als
dronkenschap) gaan controleren. Blijkt uit het toezicht en evaluatie van het evenement dat de
alcoholmodule niet werkt in de praktijk dan kan de ontheffing van de DHW het jaar erop gegund
worden aan een andere ondernemer die de kans krijgt de naleving beter te organiseren.
Convenant sluiten met horeca ondernemers
Omdat dronkenschap en uitgaan sterk aan elkaar gerelateerd zijn, hebben we reeds op 6
december 1999 een convenant veilig uitgaan afgesloten met de horeca, politie en openbaar
ministerie. Het convenant is bedoeld om veilig uitgaan te bevorderen en overlast als gevolg van het
uitgaansleven te beteugelen. Op grond van dit convenant bestaat er voor de aangesloten horeca
ondernemers een ontheffing van de plicht tot het hebben van een exploitatievergunning. Aangezien
het convenant al 15 jaar oud is willen we het convenant herzien en met alle partijen nieuwe
afspraken maken. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over happy hours, deurbeleid,
toezicht etc. De horeca die zich conformeert aan deze afspraken wordt minder intensief
gecontroleerd. Controle vindt dan plaats aan de hand van de bevindingen van de zogenaamde
mysteryshoppers. Deze toetsen de naleving van de afspraken in het convenant. Bij het niet
naleven van het convenant wordt overgegaan tot intensivering van inspecties door een BOA aan
de hand van de inspectiestrategie.
17
7. Resultaten
Onderstaande resultaten en percentages zijn gebaseerd op de doelstellingen van dit plan.
Eind 2015 vinden de vierjaarlijkse gezondheidsonderzoeken van de GGD onder de jongeren
van 12 t/m jaar 18 jaar plaats. Dit betekent dat medio 2016 de resultaten hiervan bekend zijn
en er zicht is op het al dan niet behalen van de onderstaande resultaten.
Doelen:
 Afname van het alcoholgebruik door jongeren tot en met 23 jaar en het terugbrengen (zo
mogelijk vermijden) van het alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar.
 Afname dronkenschap in het publieke domein.
Er wordt gestreefd naar de percentages in de kolom 2016. Hierbij is het moeilijk om exacte
percentages te noemen voor een te behalen doel die een maatschappelijke cultuuromslag vraagt
met betrekking tot het drinken van alcohol door jongeren. Ervaring leert, dat een cultuuromslag
een zaak is van een ‘lange adem’. Vooral bij ouders/verzorgers is het noodzakelijk, dat zij ervan
doordrongen worden, wat het alcoholgebruik van hun kinderen op de korte, maar zeker ook op de
lange duur, kan veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor de te
maken maatschappelijke kosten in de toekomst als gevolg van alcoholgebruik op jonge leeftijd.
Daarbij is de tijd tot medio 2015 erg kort om de invloed van de maatregelen op het gebied van
preventie en handhaving al terug te zien in de cijfers.
Door de nieuwe wetgeving is er wel duidelijkheid gekomen over het schenken van zwak en sterk
alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar in openbaar toegankelijke ruimten wat
bijdraagt aan het behalen van de genoemde streefcijfers bij de kopjes ‘waar wordt gedronken’ en
‘hoe kom je aan alcohol’, omdat je hier een handhavingsinstrument kunt inzetten.
Alcoholgebruik
Heeft afgelopen 4 weken
gedronken
Drinkt meer dan 20 glazen
alcohol per week
Heeft afgelopen 4 weken bij een
gelegenheid 5 glazen of meer
gedronken (bingedrinken)
Is in de afgelopen 4 weken
dronken of aangeschoten
geweest
GGD monitor 2011
In 2016 -> monitor 2015
42%
38%
5%
4%
29%
26%
21%
18%
GGD monitor 2011
In 2016 -> monitor 2015
3%
22%
58%
17%
1%
18%
45%
14%
e
Leeftijd 1 glas alcohol
jonger dan 12 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16-18 jaar
18
Hoe kom je aan alcohol
Ik koop het zelf
Anderen kopen het en ik betaal
terug
Van vrienden
Van mijn ouders
Van andere familieleden
Anders
Wat vinden ouders van het
alcoholgebruik
Ze vinden het goed
Ze vinden dat ik minder moet
drinken
Ze raden het af
Ze verbieden het
Ze weten het niet
Ze zeggen er niets van
Waar wordt gedronken
thuis (alleen)
thuis (met anderen)
Bij anderen thuis
Op schoolfeest
In discotheek
In cafe/bar/restaurant/terras
In restaurant
in sportkantine / bij vereniging
Op straat/park/anders/buiten
In keet/hok/schuur
Anders
GGD monitor 2011
In 2016 -> monitor 2015
28%
3%
22%
2%
7%
6%
0,9%
4%
6%
4%
0,7%
3%
GGD monitor 2011
In 2016 -> monitor 2015
59%
9%
51%
15%
19%
2%
5%
7%
25%
5%
5%
6%
GGD monitor 2011
In 2016 -> monitor 2015
2%
20%
28%
5%
22%
23%
5%
6%
4%
4%
4%
4%
20%
30%
0%
11%
14%
3%
2%
3%
7%
4%
19
Literatuur
Babor, T., e.a. (2010). Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy. Second
Edition. Oxford: Oxford University Press. Utrecht: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
(STAP)
Handreiking Gezonde Gemeente - Loket Gezond Leven, RIVM:
http://www.loketgezondleven.nl/gemeente-en-wijk/gezonde-gemeente/alcohol/
Holder, H.D. (1999). Alcohol and the community. A systems approach to prevention. Cambridge:
Cambridge University Press.
Mulder, J., Bovens, R., Franken, F., & Sannen, A. (2013). Proces in uitvoering. Een zoektocht
naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale
alcoholprojecten. Utrecht: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP).
Van Hoof, J.J. & Krokké, J. (2011). Alcoholverkoop aan jongeren. Een landelijk
nalevingsonderzoek. Enschede, afdeling Communicatiewetenschap: Universiteit Twente.
Reynolds, R.I. (2003). Building confidence in our communities. London: London Drug Policy
Forum.
20