Wilma Nijborg - VluchtelingenWerk Nederland

Zuid-Holland Noord nieuws uit uw regio
Voorlichting maakt diepe
indruk op scholieren
Ingrijpend
Vijf jaar geleden begonnen we
in de regio Zuid-Holland Noord
met het geven van voorlichting
aan scholieren en studenten
van 16 jaar en ouder. Onder
de titel ‘Vluchten doe je niet
zomaar...’ maken we aan de
hand van een presentatie
en het levensverhaal van
een vluchteling duidelijk wat
het betekent om te moeten
vluchten en welke ingrijpende
consequenties dat heeft.
Vrijwilliger Jaap van
VluchtelingenWerk: ‘De eerste
jaren werden de lessen vooral
aangevraagd door leraren
maatschappijleer. Nu komen
ook aanvragen van leraren
Nederlands die met de klas
het jeugdboek De gelukvinder gelezen hebben. Meestal
worden we gevraagd om
terug te komen, dus het wordt
gewaardeerd!’
Directeur Wilma
Nijborg (tweede
van rechts).
Wilma Nijborg: ‘Soms
werkt stille diplomatie
het beste’
Het kinderpardon is een
voorbeeld van succesvolle belangenbehartiging
door VluchtelingenWerk.
Directeur Wilma Nijborg
van VluchtelingenWerk
Zuid-Holland Noord vertelt
wat we nog meer doen om
de belangen van vluchtelingen te behartigen.
‘VluchtelingenWerk behartigt
de belangen van vluchtelingen,
zowel individueel als collectief’,
vertelt Nijborg. ‘Ook op gemeentelijk niveau zijn we actief.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben
we bijvoorbeeld alle fracties in
onze regio een brief gestuurd
met daarin de standpunten van
VluchtelingenWerk. Nieuwe
wethouders en raadsleden
hebben we vervolgens benaderd voor een gesprek, waarin
we toelichtten waarom mensen
vluchten en welke ondersteuning zij nodig hebben om een
volwaardig bestaan op te
bouwen in Nederland .’
50 lessen
Jaarlijks worden circa vijftig lessen verzorgd op vmbo, havo en
vwo, het ROC, de Hogeschool
Leiden en studieverenigingen
van de Leidse Universiteit.
Daarmee bereiken we jaarlijks
zo’n 1.500 leerlingen en studenten. De lessen worden gegeven door veertien vrijwilligers,
waarvan er tien als vluchteling
naar Nederland kwamen.
Vrijwilligers geven
voorlichting op
scholen.
Individueel
Jaap van Meijgaarden
zomer 2014
Bert Slager
‘Wat erg wat u heeft meegemaakt en wat dapper dat
u ons dat wilde vertellen’,
reageren leerlingen nadat
Ronas uit Irak zijn verhaal
heeft gedaan in hun klas.
Ronas geeft voorlichting
op scholen over wat het
betekent om te moeten
vluchten voor je leven.
‘Ik kom uit Noord-Irak, het
Koerdische deel’, vertelt Ronas
na afloop van de les. ‘Door een
gifgasaanval van het regime
van Saddam Hoessein heb ik
diverse familieleden verloren.
Die aanval van zoveel jaren
geleden zegt kinderen hier
weinig, maar het heeft mij getekend. Door het toenemende
moslimfundamentalisme moest
ik alles achterlaten in mijn land.
Mijn vrouw en zoon heb ik drie
jaar niet gezien. Mijn diploma
was hier niets waard, alsof ik
voor niets had gestudeerd.
Jarenlang heb ik mijn familie
niet kunnen spreken. Zelfs de
begrafenis van mijn vader heb
ik niet kunnen bijwonen. Als ik
dat vertel, gaan de kinderen
begrijpen dat een vluchteling
in een heel andere situatie leeft
dan een andere migrant.’
‘We behartigen ook de
belangen van individuen’, zegt
Nijborg. ‘We bemiddelen
bijvoorbeeld om passende
huisvesting te regelen als een
27
cliënt gezinshereniging heeft
aangevraagd. Je wilt natuurlijk
niet dat een gezin in een te
krappe woning moet leven.’
Stille diplomatie
In sommige gevallen zoeken
personen zelf de media op.
VluchtelingenWerk zoekt niet
altijd de publiciteit. Nijborg legt
uit: ‘Bij acties voor individuele
vluchtelingen moet je afwegen
wat het effect is op de persoon
en de zaak. Soms is stille
diplomatie beter.’
REGIO
zuid-holland
noord
Colofon
REDACTIE Gerard Faber en Bert Slager
t 071 566 3128
E [email protected]
w vluchtelingenwerk.nl/zuidhollandnoord