Nieuwsflits MR juli 2014 - Prins Mauritsschool Tiel

Nieuwsflits Medezeggenschapsraad
Juni - Juli 2014
18 Juni heeft alweer de laatste vergadering plaatsgevonden van de MR dit
schooljaar. Een jaar met een aantal personele wisselingen en nieuwe gezichten
binnen de MR en met een heel gezellige en prettige overlegsfeer.
Invoering continurooster In deze laatste vergadering is nog geen verdere
opvolging gegeven aan het agendapunt. Na de zomervakantie zal er eerst een
ouderenquête worden opgesteld waarmee wordt onderzocht hoe ouders tegenover
de invoering van een continu rooster staan en waarmee tevens inzichtelijk kan worden gemaakt met
welke factoren er allemaal rekening moet worden gehouden. Omdat ook andere scholen binnen het CPOB
wijziging van schooltijden op de agenda hebben staan, zal de Prins Mauritsschool op dit onderwerp met
deze scholen samen optrekken. Komend schooljaar zult u hiervan dus meer horen.
Plusklas
Komend schooljaar wordt de plusklas bij de Prins Mauritsschool anders georganiseerd. Vanaf de
herfstvakantie zal er een plusklas in de wijk starten waaraan de verschillende basisscholen uit Passewaaij
meewerken. De plusklaskinderen van de Prins Mauritsschool zullen dan niet langer naar de plusklas van
het CPOB gaan. Hierdoor hoeven deze kinderen voor de plusklas niet meer ver uit de wijk naar een andere
school. Om de plusklas en de toelating daartoe goed vorm te geven zullen de betrokken scholen
gezamenlijk beleid vaststellen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De opzet voor het beleidsplan dat
binnen de werkgroep hoogbegaafdheid van de Prins Mauritsschool als is uitgewerkt, zal hiervoor
belangrijke input zijn.
Tot de herfstvakantie zal Jojanneke Wesselink ter overbrugging de plusklas op de Mauritsschool voor de
groepen 5 t/m 7 verzorgen. De plusklas voor groep 8 blijft wel binnen CPOB verband draaien, omdat zij
vanwege hun meesterwerkproject niet het hele jaar in klasverband werken. De ouders van de huidige
plusklaskinderen worden door de directie van school hierover nader geïnformeerd.
Gespreksarrangementen Verder is gesproken over de pilot met de gespreksarrangementen die dit jaar in de
groepen 3 en 7 zijn gehouden. Het docententeam heeft besloten om het gespreksarrangement over alle
groepen op Passewaaij uit te rollen. Ouders van de kinderen die aan de pilot hebben meegedaan, zijn
gevraagd om feedback te geven op het gespreksarrangement. Deze feedback zal bij de verdere uitwerking
worden meegenomen. In september start het gespreksarrangement met de zogenaamde
afstemmingsgesprekken tussen de ouders en leerkrachten. In dit gesprek is het de bedoeling dat ouder die
informatie over hun kind aan de docent geven, die zij relevant achten. Zo kan de leerkracht met het kind in
de klas een goede start maken. Op locatie West wordt komend schooljaar met de pilot op de
gespreksarrangementen gestart.
ICO certificering
De Prins Mauritsschool is zeer actief betrokken bij de opleiding van nieuwe leerkrachten. Dit doet
de school in samenwerking met de Marnix academie. Binnen de school zijn drie leerkrachten opgeleid tot
begeleider van studenten. Dit jaar is er een audit geweest op dit punt waarbij de school positief is
beoordeeld. Dat betekent dat de Prins Mauritsschool volgend jaar het predicaat gecertificeerde
leerschool/opleidingsschool krijgt.
Visie en missie
Vervolgens is de visie en missie van de Prins Mauritsschool in de vergadering vastgesteld. Deze
visie en missie zal worden opgenomen in het schoolplan en wordt de komende vier jaren verder
uitgewerkt.
ICT
Op het gebied van ICT zijn verschillende punten over tafel gegaan. Onder meer het punt dat er klachten
zijn ten aanzien van het gebruik van het digibord. Het blijkt dat de beamers van tijd tot tijd niet werken of
dat de verbindingen met de programma’s traag zijn. Dit heeft invloed op lesprogramma’s waarbij de
leerkracht van het digibord gebruik maakt. Helaas is de school op dit punt vaak afhankelijk van externe
leveranciers en het feit dat bepaalde programma’s door heel veel scholen op hetzelfde tijdstip bekeken
Vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsflits? Mail naar [email protected] of aarzel niet ons persoonlijk aan te
spreken.
1
Nieuwsflits Medezeggenschapsraad
Juni - Juli 2014
worden. Het punt heeft de aandacht van de ICT werkgroep van het CPOB en ook de MR zal dit nauw
blijven volgen.
In verband met het gebruik van tablets op school is er een informatieavond voor ouders georganiseerd.
Dit is positief ontvangen door ouders. Het CPOB heeft besloten om niet meer tablets te kopen, maar de
Mauritsschool gaat er wel mee verder. De 30 reeds aanwezige tablets worden breder ingezet. Daarnaast
worden er nog 5 extra tablets gekocht voor locatie West. De leerkrachten die zijn opgeleid om met apps te
werken, delen dit met andere leerkrachten.
Verder zijn leerkrachten bezig met het gebruik social media. Zij geven les in het gebruik van social media,
in ieder geval in de bovenbouw. Het idee is om ook hier een aparte ouderavond aan te wijden. Zodra
hierover meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.
PR
In het kader van de PR van school zijn er een aantal open ochtenden georganiseerd voor nieuwe instroom
van leerlingen in de onderbouw. Hierop hebben een aantal ouders de school bezocht. Omdat hierop
positief werd gereageerd, is het idee om dit komend schooljaar te herhalen. Verder wordt er nog over
andere ideeën nagedacht om ouders van mogelijke nieuwe leerlingen een beter beeld van de school te
geven.
Pesten
In verband met het onderwerp pesten op school zijn er in juni een aantal mensen van de organisatie M5
op school langs geweest om nadere uitleg te geven over M5. De Prins Mauritsschool gaat hier in
september in Passewaaij mee starten met een ouderavond. De Prins Mauritsschool hanteert deze methode
naast de methode van de vreedzame school. Hier is op locatie West mee gestart. Komend schooljaar zal de
vreedzame school op locatie West geheel zijn ingevoerd, waarna ook die locatie met M5 zal starten.
Locatie Passewaaij start komend jaar dus eerst met M5 en zal daarna starten met de invoering van de
vreedzame school. Met de vreedzame school wordt met name samen met de kinderen gewerkt aan sociale
omgangsvormen voor de lange(re) termijn en met M5 wordt specifiek het pestprobleem (op de korte
termijn) aangepakt. Zo denkt de school sociale omgangsvormen en pestgedrag in de volle breedte goed te
kunnen aanpakken.
Op dit moment is M5 nog geen officieel door de minister van onderwijs erkende anti-pest methode. Toch
gaat de school er wel mee aan de slag, omdat de ervaringen van andere scholen met dit programma erg
positief zijn. De vreedzame school is wel een door de minister erkend programma.
TOT SLOT
wil ik nog graag bij u onder de aandacht brengen dat de MR er ook is als spreekbuis voor ouders en dat de
MR daarom graag van u hoort wat u belangrijk vindt op school of waar u graag aandacht voor zou willen
vragen. Daarbij geldt natuurlijk dat u altijd, waar het uw kind zelf betreft, bij de juf of meester, maar zeker
ook bij de directie, Freke Rijpma of Ellen Smit, kunt aankloppen. Een open dialoog tussen school, kind en
ouders staat hoog op de agenda van de school, en zal de sfeer op school en de ontwikkeling van het
onderwijs voor uw kind zeker ten goede komen.
Namens de MR wens ik u een heel fijne zomervakantie!
Marieke van Dijk
secretaris
Vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsflits? Mail naar [email protected] of aarzel niet ons persoonlijk aan te
spreken.
2