Voorwoord directeur

Nieuwsbrief
28 februari 2014
Voorwoord directeur
Beste lezers,
Naast de noeste arbeid die wij meestal in stilte verrichten (in
bibliotheek, archief en onderzoek) roert Atria zich dit voorjaar op
allerlei manieren buitenshuis. Op 6 maart in de Tweede Kamer
tijdens een overleg over kindermishandeling en (huiselijk) geweld.
Anticiperend op ingrijpende beleidsontwikkelingen rondom
decentralisering heeft Atria het voortouw genomen en een
uitgebreide factsheet gepubliceerd over internationale ontwikkelingen
die op lokaal niveau van invloed zijn op het terrein van geweld achter
de voordeur. Naar internationaal (mensen-)recht is vanaf 2015
een zogeheten gendersensitief beleid noodzakelijk op het terrein van
preventie van huiselijk geweld, ter bescherming van slachtoffers en
om te komen tot een effectieve aanpak van plegers van huiselijk
geweld. Het factsheet bevat een overzicht van verplichtingen en buigt
zich over de mogelijkheden daaraan te voldoen.
In aanvulling hierop zal Atria in de loop van dit voorjaar nog een
factsheet uitbrengen met de allernieuwste cijfers over geweld tegen
vrouwen in de 28 EU-lidstaten, naar aanleiding van een baanbrekend
Europees onderzoek dat FRA, European Agency for Fundamentele
Rights, op 5 maart a.s. in Brussel presenterrt. Met plezier heb ik
namens Atria de uitnodiging om aan die lanceringsconferentie deel
te nemen aangenomen.
Van 10 t/m 21 maart is de jaarlijkse zitting van de VN Commission on
the Status of Women. Dit jaar is het thema de resultaten van de
implementatie van de Milleniumdoelen voor ontwikkeling van
vrouwen en meisjes wereldwijd. Antia Wiersma (hoofd
Kennisontwikkeling & Advies) zal Atria vertegenwoordigen in de
Nederlandse NGO-delegatie die de vergadering bijwoont. Via de
blogsite AtriaOntmoet.nl zal zij u dagelijks op de hoogte houden van
de ontwikkelingen in New York.
Wegens groot succes organiseert Atria een tweede schrijfmiddag
voor Wikipedia, op vrijdag 14 maart. Experts en geïnteresseerden op
het gebied van emancipatie, feminisme, genderstudies en
vrouwengeschiedenis (v/m) nodigen we van harte uit om (kosteloos)
deel te nemen. Het biedt een unieke gelegenheid o.l.v. experts te
leren hoe voor Wikipedia te schrijven.
De viering van internationale vrouwendag op 8 maart (v.a. 14 uur in
het Muntgebouw) staat bij Atria in het teken van inspiratie en
informatie over actuele zaken op het terrein van vrouwenemancipatie
in binnen- en buitenland. We zijn verheugd dat Minister Lilianne
Ploumen (minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) de openingslezing houdt. Een breed
scala aan sprekers zal verleden, heden en toekomst met elkaar
verbinden. Daarnaast kunt u deelnemen aan diverse workshops en
de 'Geld & Groei' Markt bezoeken. In deze nieuwsbrief leest u meer
over het programma.
Tot slot willen wij u alvast attenderen op de komende expositie van
beeldend kunstenares Ellen Schippers. Dit voorjaar zal werk van
haar over het vrouwelijk verlangen bij Sherezade en Sneeuwwitje in
de Atria-bibliotheek te zien zijn. Meer informatie over de feestelijke
opening op donderdag 17 april komt in onze volgende nieuwsbrief.
We hopen u bij een van onze evenementen te mogen begroeten!
Renée Römkens
Directeur Atria
Publicaties
Factsheet Huiselijk geweld in internationaal perspectief
Feiten en cijfers over partnergeweld, sekseverschillen en gender.
Deze factsheet biedt kennis en informatie over de belangrijkste
nieuwe internationale kaders die voor beleidsmakers en
professionals relevant zijn, ook en juist op lokaal niveau. De
aankomende decentralisatie van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning vergroot de beleidsverantwoordelijkheid van
gemeentes sterk, onder andere in de zorg voor en de opvang van
slachtoffers van huiselijk geweld. In 2015 zal de Istanbul Conventie
van de Raad van Europa over preventie en bestrijding van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld in werking treden. Dat brengt
vergaande verplichtingen mee in de aanpak van geweld in huis. Meer
informatie
Brief over huiselijk geweld
In verband met een algemeen overleg over
Kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties op 6
maart heeft Atria een brief gestuurd aan de vaste Commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede
Kamer. Een van de aanbevelingen is om in algemene
preventie en in de hulpverlening aan daders en slachtoffers
expliciet aandacht te besteden aan het doorbreken van
seksestereotiepe opvattingen over mannen en vrouwen en de
rollen die aan mannen en vrouwen worden toegeschreven.
Meer informatie
Blogs
AtriaOntmoet is het blogplatform van Atria. U vindt hier blogs over de
meest actuele onderwerpen, geschreven door medewerkers van
Atria en bloggers op uitnodiging. Recente blogs:
* Krachtbedrijf: hoe een droom werkelijkheid werd
* Het feminisme van Pussy Riot
* Suze Robertson: “Maar ik schilderde geen lieve gezichies”
* Het sociale domein ook sociaal voor vrouwen?
Agenda Atria
3 maart: Expertmeeting Huiselijk geweld in internationaal
perspecfief
Op deze expertmeeting met Nederlandse gemeenten en betrokken
organisaties, reiken diverse sprekers concrete kennis en informatie
aan voor beleidsmakers op gemeentelijk niveau. Sprekers zijn: Ico
Kloppenburg (beleidsmedewerker Expertisecentrum Sociaal Domein,
VNG), Renée Römkens (directeur Atria), Mariette Christophe
(programmaleider Landelijk programma huiselijk geweld en de
politietaak) en Ronald Sietsma (directeur Stichting Wende, opvang
en aanpak huiselijk geweld in Haaglanden). Meer informatie
8 maart: Maak werk van de toekomst!
Wil je je blikveld verruimen, je netwerk uitbreiden en investeren in
jezelf? Kom dan zaterdagmiddag 8 maart naar de Internationale
Vrouwendag van Atria in het Muntgebouw (oude Geldmuseum) in
Utrecht. Krijg meer zicht op de gevolgen van Nederlands beleid voor
jouw persoonlijke situatie en investeer in vrouwen wereldwijd!
Speciale gast is Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie
14 maart: Schrijfmiddag Wikipedia
Wegens groot succes vindt op vrijdagmiddag 14 maart de tweede
sch schrijfmiddag plaats voor Wikipedia. Experts, liefhebbers en
geïnteresseerden op het gebied van emancipatie, feminisme,
genderstudies en vrouwengeschiedenis (v/m) nodigen we van harte
uit om te komen. Ervaring met schrijven op Wikipedia is niet nodig. Er
is begeleiding aanwezig door ervaren Wikipedianen. Meer informatie
17 maart: Kitchen Table Seminar: 'Juridisch wetenschappelijk
onderzoek en maatschappelijk engagement'
Op maandag 17 maart houdt Titia Loenen een presentatie over de
uitdagingen en dilemma’s die zij tegenkomt binnen het juridisch
wetenschappelijk onderzoek. Titia Loenen is sinds 1 januari 2013
hoogleraar 'Mensenrechten en Diversiteit' aan de Universiteit Leiden.
Daarvoor was zij vele jaren werkzaam aan de Universiteit Utrecht als
hoogleraar Juridische vrouwenstudies/genderstudies' en later
'Rechtstheorie'. Meer informatie
8 maart in het land









7 maart: Vrouwen en Europa: deal or no deal?Voorlichtingsbureau Europees Parlement en de Rode Hoed
(Amsterdam)
8 maart: Pingpongen voor vrouwenrechten - Mama Cash
(Amsterdam)
8 maart: Internationale Vrouwendag in het Nationaal Archief
(Den Haag)
8 maart: Haagse Power Parade
8 maart: Vrouwen in beweging in Sportstad Heerenveen /
Vrouwen van Nu Fryslan
8 maart: Dona Daria Vrouwendagfestival op de SS
Rotterdam
9 maart: Eigen kracht - Feniks (Tilburg)
8 t/m 12 maart: Aletta de Musical - GOOV Muziektheater
(Groningen)
13 maart: Lezing Moedermelk in kunst, cultuur &
gezondheidszorg / Willy Jansen - Radboud Universiteit
Nijmegen
Uitgebreider overzicht
Politieke agenda
Tweede kamer
* Week van 3 maart: Plenair debat Wet hervorming kindregelingen en
Plenair debat Voorstel van wet tot wijziging van de Wet aanpassing
arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen
* 6 maart: Algemeen overleg over kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties
* Week van 10 maart: Plenair debat Wet tegengaan huwelijksdwang
en plenair debat Voorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke
behandeling in verband met het annuleren van de enkelefeitconstructie
* 12 maart: Algemeen overleg over integratiebeleid
* 13 maart: Algemeen overleg over emancipatiebeleid
Meer informatie
Nieuws
Gratis verhuur Auditorium in week van Internationale
Vrouwendag
Speciaal voor maatschappelijke organisaties die een activiteit in het
kader van Internationale Vrouwendag willen organiseren, stelt Atria
van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 maart het Auditorium kosteloos een
dagdeel ter beschikking (ochtend of middag en alleen op voorwaarde
van beschikbaarheid). Meer informatie
En verder...
Aletta Jacobs Fonds- donateurs gezocht
Het Aletta Jacobs Fonds is opgericht om het instituut financieel te
ondersteunen. Dankzij het fonds kunnen wij innovatieve projecten en
activiteiten uitvoeren die niet uit reguliere subsidies betaald worden.
Meer informatie over het fonds en de fiscale mogelijkheden
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door ICATT interactive media door middel van Lyris.
Atria
Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
Secretariaat: (020) 30 31 500
Informatiebalie: (020) 66 50 820
[email protected]
www.atria-kennisinstituut.nl