Download het infoblad als PDF.

Woord vooraf
Beste stadsgenoten,
Binnen enkele weken is het weer zover, dan klinken we op een boeiend, gezond en vreugdevol 2015. Maar alvorens de feestelijkheden van start gaan willen we u toch graag nog
even op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in onze stad en de talrijke eindejaarsactiviteiten die hier zullen plaatsvinden, met uiteraard de kerstmarkten, Driekoningen
en Carnaval als absolute aanraders.
Nu fase 1 van de stadskernrenovatie definitief van start is gegaan met de werken aan het
Stationsplein, kunnen we eindelijk onze stadskern de vernieuwing en verfrissing geven die
het nodig heeft. Na het bouwverlof, op 12 januari 2015 zal, indien de weersomstandigheden het toelaten, fase 2 van de werken starten in de Stationsstraat. Nadien zal er gefaseerd verder gewerkt worden richting Markt, Zavel en tot slot de Hoogstraat. In totaal
zouden de werken zo’n 160 werkdagen duren.
We zullen even door de zure appel moeten bijten, maar deze renovatie zal Zottegem absoluut ten goede komen. Uiteraard zullen we u van het verdere verloop van de werken op
de hoogte houden.
Nu de donkere winterdagen er aankomen, willen we in deze editie graag nog wat tips
meegeven voor wat u best doet in geval van een stroomafschakeling. Hoewel de kans
dat het effectief tot een afschakeling zal komen vrij klein is wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt om zijn energieverbruik te beperken, kunnen we ons maar beter maximaal
voorbereiden.
We willen u ook enkele veiligheidsvoorzorgen meegeven, zoals de reglementering rond
vuurwerk tijdens de eindejaarsfeesten, wat u moet doen bij ijzel of sneeuw en we waarschuwen u voor het verhoogde risico op CO-vergiftiging.
Verder in dit nummer staan we even stil bij de Groote Oorlog, die 100 jaar geleden begon
en ook Zottegem niet onberoerd liet. Zo werd in Erwetegem de molen gedynamiteerd
opdat deze niet zou gebruikt worden als observatiepost.
Ons cultuurcentrum Zoetegem heeft weer een hele reeks ‘culturele zoethoudertjes’ voor
u tijdens de wintermaanden. U kunt er genieten van een uitgebreid en gevarieerd aanbod,
voor ieder wat wils.
De SAMWD telde dit jaar meer dan 1000 leerlingen. Graag stellen we u enkele van hun
werken voor, waaronder het project van de hogere graden rond ‘Bog, een poging het leven
te reconstrueren’.
DECEMBEr 2014
In dit nummer gaat heel wat aandacht naar een aantal maatregelen om mensen die het
iets minder hebben een helpende hand te reiken. Een sociale opdracht die we als stad
nauw ter harte nemen.
Tot slot wens ik u veel leesgenot, een vrolijke Kerst, een spetterend eindejaar en bovenal
een gezond en voorspoedig 2015 toe!
Jenne De Potter
Burgemeester
-1-
Inhoud
WOOrD VOOrAF
1
INHOUD
2
EVEN VOOrSTELLEN
Het College van Burgemeester en Schepenen
5
NIEUWS UIT DE GEMEENTErAAD
Beknopt overzicht van de notulen
6
ALGEMEEN
Stad Zottegem bereidt zich maximaal voor op mogelijke elektriciteitschaarste
8
Nieuwe straatnamen: Hof van Sivoor, Motesteeg en Wantenplein
9
Graven tussen de merct en de kercke
10
HErDENKING GrOOTE OOrLOG
Molen gedynamiteerd in Erwetegem
13
LOKALE POLITIE
Vuurwerk tijdens de eindejaarsfeesten
14
Verhoogd politietoezicht tijdens koopjesdagen
15
IJzel/sneeuw
15
Contact
16
BrANDWEEr
CO. De stille moordenaar
17
MIDDENSTAND
Kerstshopping – Opendeurdagen
19
Kerstmarkten
19
FEESTELIJKHEDEN
Zottegem in het teken van Driekoningen en Carnaval
20
DECEMBEr 2014
CULTUUrCENTrUM ZOETEGEM
Culturele zoethoudertjes tijdens de wintermaanden
25
SAMWD en CC Zoetegem - partners in cultuur
27
Ciné Local. Voorjaarsprogramma
28
-2-
Inhoud
Vrijwilliger bij CC Zoetegem. Het kan.
28
CC Zoetegem ook voor kinderen
28
STEDELIJKE ACADEMIE MUZIEK, WOOrD EN DANS
Meer dan 1000 leerlingen in SAMWD Zottegem
30
Facebookpagina
30
CC Zoetegem en SAMWD – partners in cultuur
31
Altvioolklas in De Singel in Antwerpen
31
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
32
Project hogere graden rond “Bog, een poging het leven te herstructureren”
32
STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
Nieuwjaarsreceptie
33
Berlinde De Bruyckere
33
Kunst K(linkt). Dag van het DKO
33
STADSBIBLIOTHEEK
Tentoonstelling ‘Iedereen bibliothecaris’
34
Grote boeken- en cd-verkoop in de Bevegemse Vijvers
35
Tentoonstelling: Circus van A tot Z
35
Tentoonstelling ‘De Groote Oorlogsroute’ in de stadsbibliotheek van Zottegem
35
Jeugdboekenweek
36
Cursussen i.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
36
MUSEUM VOOr FOLKLOrE
De lotingtrommel
37
STEDELIJK JEUGDCENTrUM DE MUZE
De zomer 2014 was er eentje vol jong geweld
39
Ben je op zoek naar een fijne jeugdbeweging?
40
DECEMBEr 2014
SPOrT
Openingsuren zwembad
42
Gewijzigde openingsuren zwembad
42
Zwemlessen
42
Seniorenzwemmen
43
redderscursus
44
Interscholensportkalender
44
-3-
Inhoud
Multimove voor kinderen
45
Sportkampen
46
Sportgala
46
Like onze facebookpagina
46
ONTWIKKELINGSSAMENWErKING
Week van de Fair Trade
47
SOCIAAL HUIS
De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingsvermindering
48
Gratis huisvuilzakken, GFT-stickers en een toelage voor het gebruik van het containerpark.
Een overzicht van de sociale correcties
49
Pensioenquiz
50
Schooltoelage kleuter- en basisonderwijs
53
Praatcafé Dementie Vlaamse Ardennen regio Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde
Programma 2015
54
Netwerk Levenseinde. Uit respect voor het leven. Over palliatieve zorg en voorafgaande
zorgplanning
55
HUIS VAN HET KIND
Zibo
58
Zibotheek
59
PWA
60
UIT in Zottegem
61
COLOFON
64
DECEMBEr 2014
De toekomst van het PWA
-4-
EvEn voorStEllEn
het College van Burgemeester en Schepenen
Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer, veiligheid, College, Gemeenteraad, briefwisseling, autonoom gemeentebedrijf, ICT
09 364 64 51 – [email protected]
Zitdagen: na afspraak
Peter roman, eerste schepen
Sport, tewerkstelling
09 364 53 27 – [email protected]
Zitdagen: Sportdienst, kabinet van de schepen, Bevegemse Vijvers, op afspraak
Paul Lievens, tweede schepen
ruimtelijke ordening en stedenbouw, park- en groenvoorziening, leefmilieu, feestelijkheden,
openbare werken, reinigingsdienst, rioleringen en nutsvoorzieningen
09 364 65 08 – [email protected]
Zitdagen: - kabinet van de schepen, Trapstraat 43 (ingang: parking Molenstraat), woensdag van 14 tot 16.30 uur
Sandra De roeck, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur
09 364 64 68 – [email protected]
Zitdagen: kabinet van de schepen, Kasteel van Egmont (zij-ingang, conciërgewoning), vrijdag
van 17 tot 18 uur
Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten
09 364 64 42 – [email protected]
Zitdagen: dienst Financiën, kabinet van de schepen, OCMW-campus, Deinsbekestraat 23,
elke vrijdag, na afspraak
Peter Vansintjan, vijfde schepen
Personeel, lokale economie, middenstand, patrimonium, verkeer en mobiliteit
09 364 64 84 – [email protected]
Zitdagen: thuis (rodestraat 20), na afspraak en na 20.30 uur op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
Lieselotte De roover, zesde schepen
Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking, landbouw, begraafplaatsen
09 364 64 66 – [email protected]
Zitdagen: stadhuis, kabinet van de schepen, op afspraak
DECEMBEr 2014
Kurt De Loor, OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege
Sociale zaken, huisvesting, communicatie, city marketing, toerisme
09 364 57 06 – [email protected]
Zitdagen: OCMW (bureau voorzitter), Deinsbekestraat 23, elke woensdag van 15 tot 17 uur
Bart De Cock, wnd. stadssecretaris
09 364 64 52; [email protected]
-5-
GEmEEntEraad
Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 15 september 2014
15 september 2014
Een opvolger als titelvoerend lid van de gemeenteraad in vervanging van een overleden titularis
werd aangesteld.
De voorrangstabel van de raadsleden werd vastgesteld.
Kennis werd genomen van het ontslag van een OCMW-raadslid en de eedaflegging van een opvolgend OCMW-raadslid.
Kennis werd genomen van de goedkeuring door de Vlaamse Overheid van de naamswijziging en
de statutenwijziging van IGS Westlede.
De principebeslissing van 28 april 2014 houdende het gedeeltelijk afschaffen en verplaatsen met
vaststelling rooilijnplan van de voetweg nr. 55 gelegen in de deelgemeente Sint Maria Oudenhove
werd ingetrokken en het gedeeltelijk afschaffen en verplaatsen met vaststelling rooilijnplan van de
voetweg nr 55 gelegen in de deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove werd principieel beslist.
De principebeslissing van 28 april 2014 houdende het gedeeltelijk afschaffen en verplaatsen met
vaststelling rooilijnplan van de voetwegen nrs. 25 en 26 gelegen in de deelgemeente Leeuwergem
werd ingetrokken en het gedeeltelijk afschaffen en verplaatsen met vaststelling rooilijnplan van de
voetwegen nrs. 25 en 26 gelegen in de deelgemeente Leeuwergem werd principieel beslist.
De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van een multifunctionele werktuigdrager met stuurcabine werd goedgekeurd.
Het tracé en rooilijn langsweg voor het aanleggen van een langsweg in KWS-verharding + grachten in functie van afschaffing overweg 65 (Lentestraat) werd goedgekeurd.
Het tracé en de rooilijn voor het aanleggen van wegen + gescheiden rioleringsstelsel in functie van
sociaal huisvestingsproject Bijloke IV werd goedgekeurd.
De samenstelling van het Autonoom Gemeentebedrijf werd aangepast.
Het meerjarenplan 2014-2019, de strategische en financiële nota met toelichting van het Autonoom
Gemeentebedrijf werd goedgekeurd.
Het budget 2014, de strategische en financiële nota met toelichting van het Autonoom Gemeentebedrijf werd goedgekeurd.
DECEMBEr 2014
Het meerjarenplan 2014-2019, eerste aanpassing, de strategische en financiële nota met toelichting
van het Autonoom Gemeentebedrijf werd goedgekeurd.
De wijzigingen van het subsidiereglement voor sportverenigingen werd goedgekeurd.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2000 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Zottegem inzake het filiaal Oosterzele, filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd gewijzigd.
-6-
GEmEEntEraad
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (parking Nijverheidsstraat) werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Grotstraat) werd goedgekeurd.
Het aanvullend politiereglement op het verkeer van 26 september 2005 (Welzijnstraat) werd ingetrokken.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Parkstraat) werd goedgekeurd.
Bij de brandweer werden 8 betrekkingen van brandweerman-vrijwilliger bij de hoofdpost vacant verklaard en een wervingsreserve werd aangelegd.
Bij de brandweer werden 2 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger bij de hoofdpost vacant verklaard.
Voor de brandweer werd de zonale verdeelsleutel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
goedgekeurd.
De benaming projecten Nieuwstraat/Van Aelbrouckstraat en klooster Sint-Maria-Oudenhove werd
principieel beslist.
De betrekking van stadssecretaris werd vacant verklaard.
De functiebeschrijving van stadssecretaris werd vastgesteld.
De selectieprocedure van stadssecretaris werd vastgesteld.
Aanvullende punten
Extra kosten uit de hand gelopen brandoefening
Geen parkeercontroles kermisdinsdag
Jaarrekening 2012
Werkgroep ‘trage wegen’
Mijnwerkerspad
Leliekapel
Langestraat
DECEMBEr 2014
Motie NMBS
-7-
alGEmEEn
Stad Zottegem bereidt zich maximaal voor op een mogelijke elektriciteitschaarste
recent was er in de media heel wat te doen over mogelijke stroomonderbrekingen mocht er tijdens
de winter een tekort aan stroom ontstaan, onder meer door het stilliggen van een aantal kerncentrales. De stad Zottegem wil zich maximaal voorbereiden op een mogelijke elektriciteitschaarste.
Daartoe ging de veiligheidscel van start met de opmaak van een bijzonder noodplan waarbij in kaart
werd gebracht wat de mogelijke risico’s zijn.
Elektriciteitszones
In Vlaanderen zijn 6 mogelijke uitvalzones opgemaakt, die bij elektriciteitschaarste door een beurtsysteem maximaal drie uur tussen 17 en 20 uur gecontroleerd afgeschakeld kunnen worden van het
elektriciteitsnet.
Zottegem behoort, tot zone 4, met uitzondering van de Kachputtenstraat en een gedeelte van de
Astridstraat, de Balegemstraat en de Oombergenstraat, die tot zone 1 behoren. Voor de straten die
deels in zone 4, deels in zone 1 vallen is het evenwel niet mogelijk dit tot op het huisnummer uit te
splitsen.
hoe gaat een mogelijke afschakeling in zijn werk:
Bij een gecontroleerde afschakeling zal eerst zone 6 aan bod komen, bij een volgende afschakeling zal zone 5 zonder elektriciteit worden gezet, dan zone 4, dan zone 3… Bij een internationaal
energieschaarsteprobleem wordt dit beurtsysteem omgedraaid en zal zone 1 eerst aan bod komen.
Bij iedere gecontroleerde afschakeling zal zeven dagen op voorhand een verwittiging in de media
verspreid worden, wat de burgers de kans moet geven om zich aan te passen en energiebesparender te werk te gaan. Mogelijk zullen dan ook verbodsmaatregelen worden opgelegd door de hogere overheid. Indien deze waarschuwing niet volstaat, dan zal de Minister 24 uur op voorhand de
beslissing tot gecontroleerde afschakeling nemen en dat communiceren.
Energiebesparend
Belangrijk is dat midden oktober de FOD economie is gestart met een grootschalige informatiecampagne rond energiebesparing en zuinig omgaan met energie teneinde energieschaarste te vermijden.
Als stadsbestuur zetten we daar uiteraard volledig onze schouders onder. Voor meer info kan u terecht op onder meer www.energiesparen.be en op www.offon.be.
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, is het zelfs goed mogelijk dat er zelfs geen afschakeling
nodig zal zijn. In ieder geval is er geen reden tot paniek.
DECEMBEr 2014
Prioritaire afnemers
In onze stad zijn er ook twee prioritaire afnemers die in geval van afschakeling prioritair opnieuw
zullen worden ingeschakeld (in principe binnen de 15 min). Het betreft het AZ Sint-Elisabeth en het
Psychiatrisch Ziekenhuis (Velzeke).
meer informatie vindt u ook op www.elia.be
-8-
alGEmEEn
nieuwe straatnamen: hof van Sivoor, de mote, motesteeg en Wantenplein
hof van Sivoor
De gemeenteraad keurde op 28 april 2014 principieel de straat ‘Hof van Sivoor’ goed voor het
benoemen van de verkaveling aan de Wolvenstraat.
De stedelijke commissie voor straatnaamgeving
adviseerde voor dit binnengebiedje tussen de
Wolvenstraat en de Kasteelstraat terug te grijpen naar de vroegere benaming voor de aanzet
van de Molenkouter: Sivoorstraat/Civoorstraat.
Deze straatnaam werd afgeleid van ‘(re)servoir’
/ ‘Servoer’ wat spaarbekken betekent.
de mote / motesteeg
De gemeenteraad keurde op 15 september 2014 principieel de straatnamen ‘De Mote’ en ‘Motesteeg’ goed voor het benoemen van het project ‘De Mouterij’ tussen de Nieuwstraat, het Stationsplein en de Van Aelbrouckstraat.
‘Mouterijstraat’, refererend naar de mouterij Van Oudenhove die daar was gevestigd, kan niet worden gebruikt: de straatnaam bestaat al.
De commissie adviseerde respectievelijk voor ‘De Mote’ en ‘Motesteeg’, verwijzend naar de omwalde kasteelboerderij “De Mote” die in de onmiddellijke omgeving van “De Mouterij” stond, met
name op de hoek van de Nieuwstraat en geflankeerd door de latere Stationsstraat.
DECEMBEr 2014
Wantenplein
De gemeenteraad keurde op 15 september 2014 principieel ook de straatnaam ‘Wantenplein’ goed
voor het benoemen van het project op de site van het voormalige klooster in Sint-Maria-Oudenhove.
-9-
alGEmEEn
Het project, aan de Lilarestraat is eigenlijk een aaneenschakeling van pleinen, die moeilijk afzonderlijk kunnen benoemd worden.
Daarom adviseerde de commissie een pleinnaam, meer bepaald ‘‘Wantenplein’.
Het klooster ging in 1847 immers in op de vraag van een Franse zakenman om als uitgever van
handschoenen te willen optreden. Hiermee speelde het klooster een bepalende rol in het ontstaan
van de handschoennijverheid in Sint-Maria-Oudenhove en de ruime omgeving, een (huis)nijverheid die tussen 1850 en 1960 voor heel wat tewerkstelling zorgde.
Een ‘want’ is het ABN voor een handschoen zonder vingers. In de volksmond sprak men over ‘wanten’ en over ‘het wantenfabriekje’.
DL
Graven tussen de merct en de kercke te Zottegem
DECEMBEr 2014
Naar aanleiding van de geplande stadskernvernieuwing te Zottegem voerde de archeologische
dienst van SOLVA een opgraving uit naast de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Bij de heraanleg
van de Markt hoort namelijk een nieuwe toegangspartij voor de crypte van de Graaf van Egmont,
aan de noordelijke zijde van de kerk. Gezien de historische waarde van deze zone adviseerde het
agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de toekomstige
werken.
De oudste vermelding van de Zottegemse parochiekerk dateert van 1162 na Christus. Vermoedelijk bevond deze zich toen op het domein van de Heer van Egmont, ter hoogte van de huidige stedelijke bibliotheek. In de loop van de 13de of de 14de eeuw wordt de parochiale bidplaats verplaatst
- 10 -
alGEmEEn
naar de actuele locatie tussen de Markt en de Zavel. De oudste bewaarde sporen van de OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaartkerk dateren uit de 14de - 15de eeuw, wanneer het bestaande romaanse
gebouw wordt omgebouwd tot een éénbeukige gotische kruiskerk. De daaropvolgende eeuwen volgen verscheidene renovaties na plunderingen of vernielingen. In de tweede helft van de 18de eeuw
ondergaat de kerk opnieuw enkele grondige wijzigingen, waarbij onder meer twee zijbeuken worden toegevoegd, alsook een nieuw zijkoor en een sacristie langs de zijde van de Markt.
Uittreksel uit Sanderus’
Flandria Illustrata
(1641-1644) van de
Zottegemse stadskern
met aanduiding van het
onderzoeksgebied
(rood) langs de noordelijke zijde van de OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
Uit historische bronnen blijkt dat de ruimte rond de kerk van het begin van de
14de tot het begin van de 19de eeuw dienst deed als kerkhof. Het bestond uit een
ommuurde, niet zo brede strook rond de kerk, met toegangen langs de Markt en
de Zavel. Geestelijken en vooraanstaande burgers kregen in de kerk zelf een
laatste rustplaats, vaak voorzien van sterk uitgewerkte graftombes of gedenkstenen. De meerderheid van de bevolking werd echter anoniem op het kerkhof
begraven, meestal zonder opschrift of grafsteen.
Het archeologisch onderzoek langs de noordelijke zijde van de kerk leverde enkele opmerkelijke vondsten op. Onder meer de bakstenen muur rondom het kerkhof is er aangetroffen. Tussen de muur en de kerk bevinden zich talrijke graven
bestaande uit kisten die de stoffelijke resten bevatten. De opgraving bracht alvast
94 graven aan het licht.
DECEMBEr 2014
Een goed bewaard skelet
De recentste liggen nauwelijks 0,5m onder het huidige plein, de oudste ongeveer 1,8m. Het gaat
steeds om begravingen in een houten kist. Het hout is meestal vergaan maar de skeletten zijn goed
bewaard. Ze zijn overwegend west (hoofd) - oost (voeten) georiënteerd, geheel volgens de christelijke traditie. Volwassenen vormen de overgrote meerderheid, hoewel tevens verscheidene kinderen aanwezig zijn.
- 11 -
alGEmEEn
De fragiele resten van een van de babyskeletten.
Opvallend is hun aanwezigheid vlakbij de kerkmuur.
Mogelijk gaat het om ongedoopte pasgeborenen
Opvallend is de vondst van een aantal babyskeletten die zich steeds
vlakbij de kerkmuur bevinden. Mogelijk gaat het om ongedoopte pasgeborenen. Uit de historische bronnen blijkt dat het kerkhof minstens
500 jaar in gebruik is geweest. Het schrijnende plaatsgebrek tijdens
die lange periode is duidelijk af te leiden uit de archeologische sporen. Verschillende oudere graven zijn gedeeltelijk verspit bij de aanleg van een jongere grafkuil. Dit wijst erop dat de graven bovengronds
niet of slechts kortstondig gemarkeerd waren. Op een dieper niveau
troffen de archeologen tevens een knekelput aan. Waarschijnlijk is
een van de oudere delen van het kerkhof geruimd om plaats te
maken voor nieuwe graven. De opgedolven beenderen deponeerde
men vervolgens in de knekelput. De dateringen van de individuele
graven stellen de archeologen voorlopig voor een aantal problemen.
Er zijn nagenoeg geen dateerbare archeologische vondsten aanwezig. Mogelijk brengt een radiokoolstofdatering van de graven soelaas.
Bij de opgraving kwamen ook enkele interessante gegevens naar boven over de bouwhistorische
geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. De archeologen legden onder meer de
fundering bloot van een voormalige toegang tot het noordelijke deel van het transept. De overige
bakstenen en natuurstenen massieven weerspiegelen de verschillende fases in de funderingen van
de kerk, vermoedelijk onder andere de verbouwingen gedurende de 18de eeuw. Hierbij werd een
deel van de begraafplaats overbouwd.
DECEMBEr 2014
Grote publieke belangstelling voor de opgravingen langs de kerk.
In de sleuf is de bakstenen muur te zien die het kerkhof afsloot
Na afloop van het archeologisch veldwerk zullen de skeletten bestudeerd worden door een fysisch
antropologe, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit onderzoek zal informatie opleveren
i.v.m. leeftijd, geslacht, dieet, eventuele ziektepatronen,… en een beeld schetsen van een deel van
de Zottegemse populatie tijdens de late en post-middeleeuwen. De resultaten van de opgraving en
het skeletonderzoek zullen door SOLVA vervat worden in een eindrapport.
rP
- 12 -
hErdEnkInG GrootE oorloG
molen gedynamiteerd in Erwetegem
Luc De Portemont, kleinzoon van de toenmalige molenaar rené De Portemont, schonk aan de stad
Zottegem een aantal foto’s en een prentbriefkaart van de molen die op de Molenberg, vrij dicht bij
het centrum van Erwetegem stond.
Het was een achtkantige stenen graanwindmolen. Hij werd in 1728 opgetrokken of verbouwd,
getuige het jaartal in baksteen op de molen aangebracht.
In het begin van de 19de eeuw had hij, naast
een koppel stenen voor het malen van graan,
ook een koppel stenen om schors te malen en
werd hij dus ook als schorsmolen gebruikt. Omstreeks 1850 wordt hij vermeld als ‘stampkotmolen’, een molen die werd gebruikt om olie te
stampen of te persen uit lijnzaad en koolzaad.
In 1871 werd de molen eigendom van de familie De Portemont, met eerst Charles-Louis en later zijn
zoon rené.
De molen stond op het hoogste punt
van Erwetegem. Toen op 9 november 1914 Duitse Ulanen het dorp binnenreden, kropen ze meteen in de
molen en stelden ze vast dat men
van hieruit de torens van Gent kon
zien. Er vast van overtuigd dat de
molen als observatiepost werd gebruikt, dynamiteerden ze de molenkap. De molen brandde drie dagen
en nachten en werd nooit meer hersteld.
Volgens de pastoor, hadden de Duisters ook het plan opgevat
om bij het begin van de oorlog de kerktoren op te blazen, maar
uiteindelijk zagen ze er van af. Op 9 november1918 werd door
de terugtrekkende troepen opnieuw geprobeerd om de kerktoren op te blazen maar ook nu werd het plan gelukkig niet uitgevoerd.
De molenstomp werd kort na de oorlog afgebroken.
DECEMBEr 2014
DL
- 13 -
PolItIE
vuurwerk tijdens de eindejaarsfeesten
Ik wil vuurwerk afsteken. Waar moet ik rekening mee houden?
Wie vuurwerk aankoopt, bezit of aansteekt moet zich aan de regels houden. Dit voor de veiligheid
van anderen, maar ook voor zichzelf.
Welk soort vuurwerk mag ik als particulier
bezitten?
Feestvuurwerk
Als particulier mag u enkel in het bezit zijn van
feestvuurwerk, dat maximum 1000 gr pyrotechnische sas (scheikundige producten die voor het
gewenste effect van vuurwerk zorgen) bevat.
Onder feestvuurwerk wordt verstaan: ‘klein’ vuurwerk zoals knalstenen, voetzoekers, zevenklappers,…
Ontploffend vuurwerk
Behoort het feestvuurwerk tot ontploffend vuurwerk dan moet u als particulier steeds een toelating
vragen aan de burgemeester voor het bezit ervan, zelfs bij geringe hoeveelheid. Het commissariaat van uw woonplaats levert de toelating af.
Ontploffend vuurwerk is feestvuurwerk dat als doel heeft een harde knal te produceren: hagelvuurpijlen - bommen – vuurpotten - zwermpotten – kanonslagen – geweerslagen - voetzoekers – zevenklappers – vulkanen – staartsterren.
Niet alle feestvuurwerk is dus ontploffend vuurwerk.
Spektakelvuurwerk
Het bezit van spektakelvuurwerk door particulieren is verboden.
hoe oud moet ik zijn om vuurwerk te kopen en te bezitten?
Om vuurwerk te kopen en te bezitten, moet u minimum 16 jaar zijn. Bezit van vuurwerk voorzien van
een lont is sowieso verboden voor personen jonger dan 16 jaar.
Kinderen, jonger dan 16 jaar mogen wel in het bezit zijn van:
-
knalbonbons, bloemenkaarten en blaadjes collodiumpapier
knalerwten, knalgranaten en andere soortgelijke pyrotechnische voorwerpen
knalstenen
klappertjes voor kinderspeelgoed, knalstroken en knalringen
DECEMBEr 2014
Wanneer mag ik feestvuurwerk aansteken?
Het aansteken van vuurwerk en het doen ontploffen van voetzoekers is verboden, tenzij u over een
voorafgaande toelating van de burgemeester beschikt.
Gepaste veiligheidsmaatregelen zijn steeds vereist!
- 14 -
PolItIE
verhoogd politietoezicht tijdens koopjesdagen
Tijdens de eindejaarsperiode en ter gelegenheid van de koopjesdagen en kerstmarkten zal er een
verhoogd politietoezicht zijn in Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Tijdens deze periode
wordt er dagelijks ook een extra toezichtsploeg ingezet om te patrouilleren in de winkelstraten en centra. Zij zullen tevens regelmatig halt houden op de parkings van grootwarenhuizen in onze politiezone en in de valavond worden er voetpatrouilles uitgevoerd om het veiligheidsgevoel van zowel
de handelaars als de kopers te verhogen.
“De gelegenheid maakt de dief” zegt men weleens en daarom geven we enkele tips mee om die gelegenheden te vermijden:
voor de klanten:
Neem zo weinig mogelijk geld mee in uw geldbeugel, betaal zo veel mogelijk met betaalkaarten.
Houdt uw handtas bij het bekijken van koopwaar altijd voor u, nooit op uw rug! Draag uw handtas
met een lange riem die u gekruist over uw lichaam kunt dragen, zodat deze niet kan losgetrokken
worden.
Ziet u iets verdacht, contacteer dan gerust uw lokale politie (09/364 47 30), voor dringende gevallen belt u 101.
voor de handelaars:
raadt uw klanten aan om in de mate van het mogelijke betaalkaarten te gebruiken, zodat u zo weinig mogelijk baar geld in uw geldlade heeft.
Breng de inhoud van uw geldlade op tijd en stond naar de bank en dit op onregelmatige tijdstippen,
zodat potentiële dieven geen patroon vinden.
Bij verdachte gedragingen verwittigt u het best onmiddellijk uw lokale politie (09/360 47 30) of in dringende gevallen belt u het nummer 101.
IJzel/sneeuw
IJzel of sneeuw betekent niet alleen winterpret maar zorgt ook voor gevaarlijke situaties en soms
voor overlast! Het niet ruimen van de sneeuw en/of het ijs leidt tot gevaarlijke situaties voor de gebruikers van het trottoir.
Elke gebruiker van een onroerend goed of eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend
aan de openbare weg moet instaan voor het reinigen. U kunt immers verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen!
DECEMBEr 2014
Volgens de wettelijke bepalingen moeten de trottoirs - zelfs in verkeersvrije straten en pleinen - altijd begaanbaar zijn over een breedte van 1 meter.
De verwijderde sneeuw- en ijsmassa moet worden opgestapeld aan de rand van het trottoir zodanig dat ze niet op de rijbaan terechtkomt. Als er geen ruimte is, dan mag het op de rijbaan. De autobushaltes, rioolmonden, … moeten uiteraard steeds vrij blijven en er moeten openingen zijn om
het afvloeiend water door te laten.
- 15 -
PolItIE
Het gebruik van dooizout is toegelaten behalve in de omgeving van bomen die zich bevinden in de
trottoir - of bermstrook.
Een inbreuk op het politiereglement kan aanleiding geven tot een administratieve geldboete van 60
euro (ingeval van herhaling kan de geldboete oplopen tot maximum 250 euro). Daarenboven kunt
u aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen.
Contact
Commissariaat Zottegem
Meengracht 1 (kmo-zone aan de Buke, te bereiken via de Leeuwerikstraat)
Tel 09 364 47 30
Fax 09 364 47 47
E-mail: [email protected]
www.lokalepolitie.be/5429
DECEMBEr 2014
openingsuren
Maandag tot vrijdag: 9 – 21 uur
Zaterdag tot zondag: doorlopend open van zaterdag 9 uur tot zondag 21 uur
Voor dringende politietussenkomst gelieve telefonisch contact op te nemen met het noodnummer
101.
onze waarden
Beleefdheid/Professionalisme/respect
- 16 -
BrandWEEr
Co. de stille moordenaar
CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België! Koolstofmonoxide, ook
CO genoemd, is een geurloos en kleurloos, giftig en dodelijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas (aardgas en butaan- of propaangas),
kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout. In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor
de productie van warm water mogelijke bronnen van
CO.
Koolstofmonoxide mengt zich in de omgevingslucht.
Via de ademhaling dringt het door in het bloed en verstoort het transport van zuurstof door de rode bloedlichaampjes. De organen krijgen dus onvoldoende
zuurstof. De hersenen en het hart zijn het meest gevoelig voor dit gebrek aan zuurstof.
DECEMBEr 2014
oorzaken van Co vergiftiging
- te weinig luchtverversing
- warmwatertoestellen en boilers op gas in een niet geventileerde badkamer
- een 5 liter gasgeiser, aangesloten op een douche
(die toestellen zijn daar niet voor berekend en zijn enkel geschikt voor de keuken of wastafel)
- kolenkachels in over-geïsoleerde kamers met weinig luchtverversing
- kolenkachels die gesmoord worden (dichttrekken van de schuif)
- overgedimensioneerde kachels (kachels met té groot vermogen in verhouding tot de te verwarmen
ruimte)
- kachels die aangesloten zijn op een slecht trekkende schouw
- een plotse verhoging van de buitentemperatuur
- mobiele verwarmingstoestellen als gas - en petroleumkachels die niet aangesloten zijn op een
schouw, in beperkte ruimtes zonder luchtverversing
- uitlaatgassen van voertuigen in een gesloten garage
risico
CO is gevaarlijk voor iedereen, maar er zijn ook risicogroepen:
- Zwangere vrouwen vormen een bijzondere risicogroep omdat foetale rode bloedcellen gemakkelijker CO opnemen dan volwassen rode bloedcellen. De concentratie in het bloed van de foetus
kan 10 tot 15 % hoger zijn dan in het bloed van de moeder.
- Een snellere ademhaling versnelt ook de opname van CO. Jonge kinderen ademen vlugger dan
volwassenen en zullen CO dan ook vlugger opnemen in het bloed. Volwassenen die een inspanning leveren waardoor de ademhalingsfrequentie stijgt zullen sneller geïntoxiceerd worden dan
iemand in rust.
- Mensen die lijden aan bepaalde ziektes kunnen sneller symptomen van een intoxicatie ontwikkelen: hart- en vaatziekten, schildklierproblemen, astma, bloedarmoede (minder rode bloedcellen).
Ouderen lopen een verhoogd risico omdat bij hen vaak nog niet erkende hart- en ademhalingsproblemen aanwezig zijn.
- Bij bepaalde beroepen is er een verhoogd risico op blootstelling aan CO: brandweer personeel van
ondergrondse parkeergarages, verkeerspolitie, werken met machines op benzinemotor,…
- 17 -
BrandWEEr
Symptomen intoxicatie
Een CO-intoxicatie geeft weinig uitgesproken symptomen. Als men niet aan CO denkt, kan men de
diagnose makkelijk missen. Het zijn vooral de omstandigheden die een blootstelling aan CO doen
vermoeden:
- als een gezinslid onwel wordt in een badkamer uitgerust met een heetwatertoestel op gas
- als er meerdere personen in huis klagen over hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken en
deze symptomen telkens optreden in dezelfde ruimte en weer verdwijnen zodra men die ruimte
verlaat
acute intoxicatie
Bij blootstelling aan heel hoge concentraties CO kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden.
Bij een minder ernstige blootstelling vertoont het slachtoffer eerst tekenen van malaise met misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. In dit stadium zou men kunnen denken aan een voedselintoxicatie
of een opkomende griep. Het slachtoffer voelt zich zwak en is snel kortademig bij matige inspanningen. Het kan zijn dat het slachtoffer verward overkomt. Hij kan het bewustzijn verliezen en indien
er geen hulp komt, zal het slachtoffer in coma vallen.
Chronische intoxicatie
De chronische CO-vergiftiging is vaak moeilijk te diagnosticeren, vooral door het lange tijdsverloop.
Toch is het mogelijk om, zeker in het begin, een diagnose te stellen door het verband te leggen tussen de chronologie van de symptomen en een gegeven plaats.
Dit type intoxicatie wordt gekenmerkt door hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken en een
aanhoudende vermoeidheid. Na enige tijd ziet men een verweving met de symptomen van de psychische gevolgen van een chronische vermoeidheid waardoor de kans bestaat dat men een COintoxicatie niet meer als dusdanig gaat herkennen.
Gevolgen tijdens de zwangerschap
De effecten van een blootstelling aan CO tijdens de zwangerschap blijven niet beperkt tot de moeder. Ook het ongeboren kind kan letsel oplopen. Het is mogelijk dat de foetus overlijdt.
Behandeling
Als u een vermoeden heeft van CO-intoxicatie volg dan volgende stappen:
- voorkom dat u zelf bevangen raakt: ga nooit zomaar binnen in een ruimte waar een bewusteloos
slachtoffer ligt. Bel in dat geval onmiddellijk de hulpdiensten.
- verlucht de kamer, zet vensters en deuren open (als u dit kunt doen zonder risico voor de eigen
veiligheid)
- bel de dienst 112 en vermeld dat het vermoedelijk om een CO-intoxicatie gaat. Vertel er ook zeker
bij of het slachtoffer al dan niet bewusteloos is.
- schakel de toestellen die vermoedelijk de oorzaak zijn, indien mogelijk, uit.
- evacueer het slachtoffer uit de kamer.
- begin reanimatie indien het slachtoffer niet meer ademt of...
- leg het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding om te vermijden dat hij of zij stikt in eigen
braaksel.
DECEMBEr 2014
verdere behandeling
De verdere behandeling bestaat uit het toedienen van zuurstof.
Belangrijk!
u kunt van de overheid een premie krijgen om een kapotte of onveilige verwarming of
schouw te herstellen. Bel het gratis nummer 1700 voor de voorwaarden.
- 18 -
mIddEnStand
kerstshopping - opendeurdagen
Op zondag 14, 21 en 28 december 2014.
Organisatie: Verbond van Dekenijen
kerstmarkten
Op zondag 14 en 21 december 2014, telkens vanaf 14 uur.
Organisatie: Stedelijke Middenstandsraad
In Zottegem wordt nu voor de 30ste keer een kerstmarkt georganiseerd.
De kerstmarkt is uitgegroeid tot een aantrekkelijke eindejaarsactiviteit, waar een massa volk op afkomt.
De Stationsstraat, de Markt, de Arthur Scheirisstraat, een gedeelte van de Hoogstraat en de Heldenlaan worden vanaf 13.30 uur verkeersvrij gemaakt.
Zowel op het marktplein, de Heldenlaan en de Zavel, zullen er verkoopsstanden opgesteld staan.
De 40 standen worden ondergebracht in speciale, kleurrijke kerstmarkttenten. Hier zal men kunnen
genieten van allerlei lekkernijen. Ook geschenkartikelen zullen niet ontbreken.
De kinderen worden vanzelfsprekend niet vergeten. Zij kunnen zich amuseren op enkele kermisattracties.
DECEMBEr 2014
Net zoals vorig jaar zal er overal kerstmuziek klinken. Hiervoor zorgt radio Mfm.
- 19 -
fEEStElIJkhEdEn
Zottegem in het teken van driekoningen en carnaval
Begin januari staat Zottegem telkens weer op zijn kop.
Zowel Driekoningen als (Driekoningen)carnaval worden in het centrum en in een aantal deelgemeenten gevierd. Een overzicht.
Zondag 4 januari 2015
Sterzingen
Dat vroeger (en nu nog) door de kinderen aan huis werd gezongen, al dan niet met een draaiende
ster, is alom bekend.
Maar ook de ouderen trokken tot een tiental jaren terug nog in grote groepen van huis tot huis, van
familie naar bekenden.
We vinden dit nu enkel nog terug onder de noemer van een driekoningenfeest, waar in verschillende
herbergen of zalen de verkleedden bij elkaar komen. Zo ook in Zottegem en zijn deelgemeenten.
Op zondag 4 januari 2015 zal het de negenentwintigste keer zijn dat de Drie Koningen van de Zottegemse Macekliersgilde hun mooiste gewaden uit de kast halen en trekken enkele leden in en om
het centrum rond om hun kerstliederen te zingen. Vanaf 15 uur bezoeken ze herbergen waar gratis
wafels of broodjes aan het publiek worden aangeboden.
Met spitsvondige teksten op oude kerstwijsjes hekelen zij plaatselijke, nationale en politieke toestanden.
DECEMBEr 2014
uurrooster drie koningen van de Zottegemse macekliersgilde
15 uur Den Toren
16 uur 't Verval
17 uur Huys te Oudenhove
18 uur Meileken
19 uur Luchtbal
20 uur Kerstevocatie
21 uur Gildenhuis
De Sterzingers gaan voor de dertigste keer op stap met goud, wierook en mirre. Al zingend met muzikale begeleiding brengen we de kerstboodschap onder de mensen.
Dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan, deze jubileumtocht krijgt zo een hoogtepunt met een
speciale kerstevocatie op de Markt.
Een kerstevocatie in het teken van de wereldvrede, dit in samenwerking met de Macekliersgilde, de
koren en figuranten van Zottegem.
- 20 -
fEEStElIJkhEdEn
uurrooster koninklijke hoogheden
10 uur AZ St-Elisabeth
11 uur St-Franciscusinstituut
16 uur rustoord O.L.V. van Deinsbeke
17 uur Imeland
18.30 uur Den Hert
19.15 uur Huys te Oudenhove
20 uur Kerstevocatie
20.45 uur ’t Verval Grotenberge
21.15 uur De Luchtbal Strijpen
22 uur Taptoe “De Kring”
donderdag 8 januari 2015
Zottegem-Centrum. Sleuteloverhandiging
De symbolische stadsleutel zal officieel worden overhandigd door de heer Burgemeester aan Prins
Carnaval om 20.11 uur in het O.C.zaal Ten Berg in Grotenberge.
vrijdag 9 januari 2015
Grotenberge. driekoningenviering – danscafé Gemeentehuis
Inlichtingen: 0493 67 45 57
Sint-Goriks-oudenhove .
Stoet en koninglopen
Inschrijvingen:
- tot 9 januari om 18 uur in café
Huys ’t Oudenhove, Kruiswaterplein 1
- op 9 januari in het Ontmoetingscentrum vanaf 18 tot 20
uur
Vertrek stoet: om 20.30 uur op
het Traveins
Prijsuitreiking om 1 uur in het
Ontmoetingscentrum van SintGoriks-Oudenhove
Inlichtingen: tel 09 361 04 29 –
0468 10 97 74
DECEMBEr 2014
velzeke
kindercarnavalfuif
OC Velzeke, 15.30 tot 18.30
uur
Inkom: 4 €
Animatie, kindergrime en dansinitiatie
Ouders en familie zijn gratis welkom en krijgen één gratis comsumptie
Zitplaatsen voorzien
Carnavalbal
OC Velzeke, deuren open 21.30 uur
Happy Hour tussen 22 en 23 uur
Inkom: 4 €
- 21 -
fEEStElIJkhEdEn
Zaterdag 10 januari 2015
Zottegem-Centrum. Carnaval
Minimum € 5500 aan geldprijzen (excl. ereprijzen).
De reclamewagens vertrekken om 18.15 u. in de Kastanjelaan. Onmiddellijk hierna
komen de carnavalisten.
De reclamewagens stellen zich op in de Kastanjelaan, tussen de Broeder Mareslaan en de
Jules Lootenslaan. Zij kunnen ter plaatse inschrijven tussen 17 en 18 uur. Wie zich dan niet gemeld
heeft, wordt niet meer toegelaten.
Kostprijs: € 30 per wagen (+ € 15 per aanhangwagen); € 15 per moto
De carnavalisten verzamelen in de Zwembadstraat.
de wegwijzer: Kastanjelaan – Godveerdegemstraat – Léonce roelsstraat – Van Aelbrouckstraat –
Kazernestraat - Gustaaf Schockaertstraat – Burgemeester Firmin De Meyerstraat – Meerlaan –
Hoogstraat – Markt – Heldenlaan (rechts naar beneden) – ontbinding van de stoet aan ’t Hof.
De verklede groepen en deelnemers aan de stoet moeten zich laten inschrijven op de Dienst Toerisme, Markt 1:
* op 8 en 9 januari 2015 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
* op zaterdag 10 januari 2015 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur
Bij de inschrijving wordt het deelnemingsreglement meegegeven.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden omstreeks 23 uur in de fuiftent van radio Mfm of op het mobiel
podium op het marktplein.
DECEMBEr 2014
Carnaval & après Ski Party
Zaal De Kring, Markt, vanaf 21 uur
DJ Daddy Cool & DJ Koen
Organisatie: www.event-a.be
- 22 -
fEEStElIJkhEdEn
Zondag 11 januari 2015
Zottegem-Centrum. kindercarnaval
Alle ingeschreven kinderen ontvangen een naturaprijs.
Belangrijke geldprijzen worden toegekend aan groepen met versierde wagens en worden dus beoordeeld door een jury. Alle kinderen die deel uitmaken van zo'n groep
krijgen vanzelfsprekend een cadeautje.
Er worden opnieuw een jeugdprins & jeugdprinses verkozen. De kinderen die hieraan wensen deel
te nemen, dienen dit te melden aan de inschrijvingstafel in café Meileken.
Programma:
Inschrijving: 13.30 – 14.15 uur in café Meileken, Stationsplein 9-10.
Hier zal een schminkstand worden opgesteld, waar de kinderen zich kunnen laten grimeren.
Na het vertrek van de stoet verhuist deze stand naar het Koninklijk Atheneum, waar men nog tot 16
uur terecht kan voor een schminkbeurt.
Vertrek stoet: om 14.15 uur aan café Meileken onder begeleiding van de Tiroler Blaaskapelle.
Bij zeer slecht weer gaan de kinderen rechtstreeks van het Stationsplein naar het Koninklijk Atheneum.
DECEMBEr 2014
Wegwijzer: Stationsplein – Stationsstraat – Markt – Heldenlaan (naar beneden en omhoog) – Markt
– Hoogstraat – Meerlaan (Koninklijk Atheneum refter).
Na aankomst van de stoet in het Koninklijk Atheneum begint daar om 15 uur een wervelende kindercarnavalshow met clown Pleks.
Tijdens de pauze: verkiezing jeugdprins & jeugdprinses.
Bekendmaking uitslag + uitreiking naturaprijzen na voornoemde show.
- 23 -
fEEStElIJkhEdEn
maandag 12 januari 2015
Zottegem-Centrum. Carnaval- & dansnamiddag voor de senioren
Feestzaal Bevegemse Vijvers - deuren open om 13 uur. Vanaf 14 uur is er koffietafel.
Voor de muzikale animatie zorgt Leo’s Lifeband van 15 tot 19 uur.
Onnodig te vertellen dat deze musicus borg staat voor een aangename namiddag, vol vrolijke muziek, zang en dans.
De inkom bedraagt 6 euro per persoon, bijhorende koffietafel (koffie + boterkoeken) inbegrepen.
Kaartenverkoop: Dienst Toerisme, Markt 1, 09 364 64 64
Iedereen die verkleed is, krijgt een gratis drankbonnetje van €1,50.
De Seniorenprins Vic en Seniorenprinses Claudine nodigen uit ten dans.
Voor iedereen zijn er prachtige, unieke carnavalmedailles, hoedje en serpentines,…voorzien.
Keizer en Prins Carnaval zijn vanzelfsprekend ook van de partij.
vrijdag 16 januari 2015
Erwetegem
Stoet
Inschrijving: Café De Hert vanaf 18 tot 19 uur
Stoet vanaf 20.10 t.e.m. 22 uur
Vertrek stoet: bovenaan de Kattenberg: vorming van de reclamestoet om 20.00 uur, praalwagens
aansluitend
Ontbinding stoet: Klemhoutstraat Café De Brug
Prijsuitreiking praalwagens rond 1 uur in de kantine met feesttent op de terreinen van jeugdacademie KSV. Sottegem aan de Kloosterstraat te Erwetegem
Inlichtingen: 0478 58 2121 (Ertegems Carnavalcomité)
Zaterdag 17 januari 2015
Sint-maria-oudenhove
driekoningenstoet
Inschrijving: café De Kroon van 17.30 tot 18.30 uur
Vertrek stoet: Pijperzele om 19.30 uur
Prijsuitreiking: café ‘n Haze, Hazestraat, om 00.30 uur
Prijzenpot: 3.000 €
Inlichtingen: 09 360 68 08
DECEMBEr 2014
maandag 19 januari 2015
Zottegem Centrum - Sleuteloverhandiging
De symbolische stadssleutel wordt officieel teruggegeven aan de heer Burgemeester om 20.11 uur
in de raadzaal van het stadhuis.
- 24 -
CultuurCEntrum ZoEtEGEm
Culturele zoethoudertjes tijdens de wintermaanden
In september ging het zesde seizoen van CC Zoetegem van start. Voor het eerst werden ook familievoorstellingen geprogrammeerd én gesmaakt, was er theater in het speelbos, kregen we kleuters en lagere scholen over de vloer en organiseren we ook theater en muziek op andere dagen dan
donderdag. Al heel wat voorstellingen verblijden of ontroerden het aanwezige publiek.
Ook de komende maanden kunt u in CC Zoetegem genieten van humor, theater, film en muziek,
voor jong en oud. We belichten een aantal voorstellingen uit ons aanbod. Het volledige programma
vindt u op onze website www.cczoetegem.be.
Paul michiels – the lonesome dreamer
Één helft van Soulsister
Paul Michiels komt met zijn solotheaterproject
‘The Lonesome Dreamer’ naar CC Zoetegem. In
zijn avondvullend programma vertelt Paul, gewapend met gitaar, piano en mondharmonica,
zijn levensverhaal. Hij vertelt over zijn jeugdjaren in zijn geboortedorp Heist-op-den-Berg en
hoe hij als zoon van een melkboer ervan
droomde om rockzanger te worden. Met Buddy
Holly en Elvis Presley als grote inspiratoren.
Over hoe hij in zijn tienerjaren de hippieperiode
beleefde en de sfeer in Parijs ging opsnuiven.
Over de gloednieuwe jukebox van moeke Stans
in café Het Pleintje in 1959. Straffe verhalen over
zijn eerste solosingle, eerste liefdes en de keuze
tussen The Beatles en The Stones. De toevallige ontmoeting met Bart Peeters en Jan Leyers,
wat leidde tot het ontstaan van Soulsister en de wereldhit ‘The Way To Your Heart’. En hoe vanaf dan
de wereld er helemaal anders uitzag.
Als zanger zonder blues toont Paul Michiels een kant van zichzelf die men nooit eerder zag. Hij
trakteert het publiek daarbij op muziek van Buddy Holly, ray Charles, Elvis Presley, Jacques Dutronc, George Harrison, The Beatles, The rolling Stones, Steve Winwood, Lady Gaga en Adele.
Ook enkele Soulsistersuccessen staan op het programma, naast werk uit zijn nieuwe album. Het geheel levert een pakkende voorstelling op, met Paul als eenzame dromer die toch met beide voeten
stevig op de grond blijft, terecht trots op en positief over wat het leven hem bracht.
Op woensdag 17 december, 20 uur in CC Zoetegem
€16 / €13 / €14
Tickets en info www.cczoetegem.be
DECEMBEr 2014
okidok – Slips Inside
visuele humor van de bovenste plank
Okidok behoort reeds jaren tot de top van de internationale humoristische circusacts. Vanuit de basisregels van het circus, het etaleren van krachttoeren en het tonen van hun behendigheid, leren we
de twee personages kennen met hun specifieke gektes, hun verzuchtingen, hun onhandigheden en
hun flaters.
- 25 -
CultuurCEntrum ZoEtEGEm
Pierrot en Marcel hebben lichamen om van te
dromen: gespierd, elegant, knap en vaardig.
Daarenboven zijn ze overtuigd van hun eigen
grenzeloze kwaliteiten. Met een straffe demonstratie willen ze iedereen van hun kunnen overtuigen. In een voortdurende strijd proberen ze
elkaar te overtroeven met uitzonderlijke krachttoeren en behendigheidsoefeningen. De flaters
van Pierrot en de blunders van Marcel prikkelen
de verbeelding en leveren heerlijk hilarisch bewegingstheater op.
Op vrijdag 16 januari, 20 uur in CC Zoetegem
€14 / €11 / €12
Tickets en info www.cczoetegem.be
Walter Baele – 16-18
de volgendjaarsconference
Meesterimitator Walter Baele vertelt in deze ‘volgendjaarconference’ wat er zal gebeuren van
2016 tot 2018. Over nieuwe trends, de evoluties
in 3D-printen, uitburgeringscursussen, de doorbraak van de Speedy Pass of Wereldoorlog II
die wegens procedurefouten moet worden overgedaan En wat gebeurt er met Elio Di rupo en
Koning Filip? De show 16-18 is zijn tijd ver vooruit. Met nieuwe of bekende typetjes en spraakmakende imitaties.
Op woensdag 4 februari, 20 uur
in CC Zoetegem
€ 12 / €9 / €10
Tickets en info www.cczoetegem.be
DECEMBEr 2014
daan hugaert en marc Stroobants – the duck variations
twee talenten op het theater
Twee mannen zitten elke dag weer op een bank
in een park aan de oever van een meer. Hun
schijnbaar banale conversaties draaien in veertien variaties rond het leven van eenden. Elke
waarneming van de heren zet hen aan het speculeren over de levenscyclus van de eend, zijn
relatie tot natuurlijke vijanden, het fenomeen van
het alfamannetje en de volgzame anderen, ja,
zelfs de vermoede geheime paargewoontes van
boerderijeenden. De twee meten zich met elkaar
als twee prijsboksers in een komisch, pseudofilosofisch duel. Het zijn hilarische dialogen,
waarin deze zondagsfilosofen elkaar met soms
- 26 -
CultuurCEntrum ZoEtEGEm
tenenkrullende theorieën proberen af te troeven.
Prijsvechters van dienst zijn Daan Hugaert en Marc Stroobants. Zo lopen Van Deun en Dams elkaar
nog eens voor de voeten, tot groot jolijt van de fans!
Op donderdag 12 februari, 20 uur in CC Zoetegem
€12 / €9 / €10
Tickets en info www.cczoetegem.be
de Spelerij – larS
theater met topcast!
Helena, ronald en Adriaan: drie zestigplussers,
misschien niet meer piepjong, maar zeker nog
niet uitgeblust. Van buiten lijkt het of ze door het
leven gehard zijn, maar van binnen zijn ze van
een ontroerende zachtheid. Sluimerende gevoelens kunt u lang onderdrukken. Heel lang.
Geheimen kunt u lang bewaren. Heel lang. Maar
niet eeuwig. Als Helena door de omstandigheden gedwongen wordt een keuze te maken tussen haar mannen zorgt dat voor een explosie
tussen de drie kleine mensen, die groots blijken
te zijn geweest in hun verzwijgen. Kan zij zomaar kiezen, zonder iemand teleur te stellen?
Paula Bangels regisseert 3 straffe acteurs op tekst van Peter De Graef. Een topcast: Camilia Blereau (De smaak van De Keyser, Familie, Lili en Marleen), Jaak Van Assche (De zonen van Van As,
Quiz me quick) en Tuur De Weert (FC De Kampioenen, recht op recht).
Een Aanrader!
Op zaterdag 21 maart, 20 uur in CC Zoetegem
€16 / €13 / €14
Tickets en info www.cczoetegem.be
SamWd Zottegem en CC Zoetegem - Partners in cultuur
DECEMBEr 2014
Nieuw dit seizoen is het opzoeken van andere,
Zottegemse cultuurvrienden en organisatoren.
Omdat het niet altijd solowerk moet zijn, omdat
er al heel wat te beleven valt in Zottegem, en
omdat we samen sterk(er) staan.
De ridderzaalconcerten zijn een initiatief van de
Stedelijke Academie Muziek Woord Dans Zottegem, het filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De
Kluize. Een volledig overzicht vindt u op onze website of verder in dit infoblad, bij SAMWD Zottegem.
Op zaterdag 7 februari verwelkomt CC Zoetegem jazztrompettist en componist Sam Vloemans. Een
- 27 -
CultuurCEntrum ZoEtEGEm
veelzijdig muzikant die in het verleden al samenwerkte met grote namen als Gabriel rios, Pieter
Embrechts, El Tattoo del Tigre e.a. Nu brengt hij ‘New Light’, een concert naar aanleiding van zijn
tweede album; een mix van latin, jazz, soul en pop. In het kader van de Dag van het Deeltijds
Kunstonderwijs geeft Sam Vloemans in de namiddag een masterclass trompet, waar hij de deelnemers onderdompelt in jazz, soul en pop. Alle info op onze website.
De accordeonklas SAMWD Zottegem opent het concert van Tuur Floorizone en Didier Laloy in CC
Zoetegem, op donderdag 19 maart. Deze twee onbetwiste accordeonmeesters uit ons land hebben
na jaren van verkennen en sporadisch samenwerken eindelijk een duoplaat uitgebracht. Maar voor
zij deze aan u voorstellen, mag de Zottegemse accordeonklas een staaltje van haar kunnen geven
op het podium van CC Zoetegem. 2 (of meer) vliegen in één klap!
Ciné local – voorjaarsprogramma
Uiteraard zet CC Zoetegem de traditie van film op dinsdag verder, met de vertrouwde Ciné Local
avonden. Bij het opmaken van deze teksten is onze programmator nog volop bezig met het prospecteren, bekijken en in elkaar puzzelen van een vernieuwend en kwaliteitsvol filmprogramma.
Zodra het nieuwe programma klaar is, vindt u alle info op onze website.
Wie wil kan zich ook inschrijven op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte
van al onze activiteiten, speciale acties en nieuwe titels in ons aanbod. Inschrijven kan heel eenvoudig: u gaat naar www.cczoetegem.be, doorklikken naar ‘nieuwsbrief’.
vrijwilliger bij CC Zoetegem? het kan...
CC Zoetegem gaat op zoek naar vrijwilligers die helpen bij het publieksonthaal. In ruil voor uw enthousiasme bieden wij een gratis ticket en leuk werk in een fijne omgeving. Interesse? Mail dan
naar [email protected]
CC Zoetegem ook voor kinderen
familieaanbod voor iedereen van 1 tot 100!
CC Zoetegem is er ook voor kinderen van 2 tot 12 jaar! Theater, muziek en
film, op maat gemaakt voor deze doelgroep. Om samen te beleven met ouders, grootouders en
vrienden, in het weekend, op woensdagnamiddag of tijdens de vakantie. De kinderen spelen
hier de hoofdrol, maar wees gerust, deze voorstellingen zijn leuk voor het hele gezin!
DECEMBEr 2014
lejo met hands up!
voor iedereen van 4 jaar en ouder
Lejo is dat vingerpoppetje met die oogjes. Hij is
wereldberoemd geworden door zijn voorstellingen en natuurlijk door zijn filmpjes op televisie. U
zou echt vermoeden dat zijn voorstelling gespeeld wordt door twee mensen, maar Lejo
- 28 -
CultuurCEntrum ZoEtEGEm
speelt louter met zijn tien vingers en een grote voorraad houten ogen. Met zijn handen tovert poppenspeler Lejo allerlei vreemde wezens tevoorschijn. Allemaal hebben ze hun eigen karakters en
eigenaardigheden. Een blaffende buldog, stuntelige tapdansers, een monster, een fladderende
vogel, een dirigent met een kinderkoor of een inktvis die door het theater zweeft, het kan allemaal.
Deze voorstelling die van begin tot eind onafgebroken boeit, mag u niet missen!
Leo Petersen (Lejo) is bekend geworden door zijn talrijke live optredens in theaters en op internationale festivals en door zijn filmpjes in de TV serie Sesamstraat.
Op woensdag 25 februari, 15 uur in CC Zoetegem
€8 / €5
Tickets en info op www.cczoetegem.be
ultima thule met Spoor
voor iedereen vanaf 10 jaar en hun (groot)ouders
Het Gentse gezelschap Ultima Thule
brengt vertel- en figurentheater voor jongeren
én
volwassenen.
Met
poppen….. Maar net
echt…..
Gaston is 10. Elke
zondagavond ziet hij
zijn pa vertrekken met
de trein naar La Louvière. Een naam als
in een film. La Louvière. Zijn pa gaat er
in de koolmijnen werken. Op een dag
komt hij niet terug.
Een ontploffing, hoort hij. Mijngas, wordt er verteld. Nochtans, zijn pa had altijd gezegd: “Mij zal
niets gebeuren, Koning Arthur is mee…” Koning Arthur, de gele kanarie… Waar was die dan wel
toen het gebeurde?
Spoor is een pakkende voorstelling over een stuk vergeten geschiedenis. Wim De Wulf liet zich voor
deze voorstelling inspireren door de spoorwegpaden die vanuit Vlaanderen naar de Borinage gaan.
Of hoe wij onze kinderen de geschiedenis van het Zottegems Mijnwerkerspad kunnen bijbrengen…
DECEMBEr 2014
Grootouders die hun kleinkinderen vergezellen naar deze voorstelling krijgen bij deze voorstelling
iets extra!
Op zaterdag 14 maart, 19 uur in CC Zoetegem
€8 / €5
Tickets en info op www.cczoetegem.be
IV
- 29 -
StEdElIJkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
meer dan 1000 leerlingen in SamWd Zottegem
SAMWD Zottegem rondt dit schooljaar de kaap van 1000 leerlingen: maar liefst 1015 leerlingen
hebben zich ingeschreven in onze academie. Dit bevestigt de absolute waarde van het Deeltijds
Kunstonderwijs in onze stad. De stad en de academie mogen hier terecht fier op zijn.
Het lerarenteam van de SAMWD zet zich voortdurend op een kwalitatieve en laagdrempelige manier in om deze leerlingen op te leiden tot zelfstandige muzikanten, acteurs en dansers. Zij zorgen
ervoor dat onze leerlingen optimaal plezier beleven aan het uitoefenen van hun hobby.
Van deze 1015 leerlingen zijn er 116 kinderen en 37 volwassenen en jongvolwassenen dit schooljaar gestart met notenleer aan de SAMWD Zottegem. Ook de jongere kinderen in de muziekinitiatie voor 6- en 7 jarigen schrijven massaal in: het record staat nu maar liefst op 58 kinderen uit het
eerste en tweede leerjaar. In totaal zijn er vandaag zo'n 799 leerlingen die muziek volgen.
DECEMBEr 2014
Net zoals de muziekafdeling, doen ook de woord- en dansafdelingen het zeer goed. Steeds meer
leerlingen vinden ook in deze richtingen de academie: 109 in de woordrichting en 203 leerlingen in
de dansrichting. Heel wat leerlingen combineren ook de verschillende artistieke richtingen die wij
aanbieden.
facebookpagina
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van onze activiteiten, concerten, dansoptredens,
theatervoorstellingen, … Wij posten hierop al onze affiches en leuke foto’s.
- 30 -
StEdElIJkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
CC Zoetegem en SamWd Zottegem - Partners in cultuur
ridderzaalconcerten
De “ridderzaalconcerten” zijn een initiatief van de Stedelijke Academie Muziek Woord Dans Zottegem, het filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize.
Met deze aperitiefconcerten wil de academie de aandacht vestigen op haar maatschappelijke en
culturele rol in de stad Zottegem, de gemeente Oosterzele en in de ruimere regio. Zij richt zich op
een divers publiek van jong én oud waarbij klassiek en modern repertoire op een frisse en toegankelijke manier worden gebracht.
Ieder concert wordt uitgewerkt door een of meerdere leraren, allen ervaren professionele musici. Zij
stellen een zelf samengesteld programma van een uur voor.
Nadien wordt een receptie aangeboden door de stad Zottegem of de gemeente Oosterzele.
De concerten vangen zowel in Zottegem als in Oosterzele aan om 11 uur.
Info en tickets: www.cczoetegem.be of www.gcdekluize.be
• Zondag 11 januari 2015: Andy Sergeant & friends – Wintertime Music in Oosterzele
• Zondag 25 januari 2015: Harm Garreyn (cello) en Andy Dhondt (saxofoon) in Zottegem
• Zondag 15 maart 2015: Beau Concert'eau in Zottegem (Ann Vancoillie viool en Anne Van Melckebeke piano)
• Zondag 22 maart 2015: Jan Lust (piano), Bach + in Oosterzele
accordeonklas SamWd Zottegem opent het concert van tuur floorizone en didier laloy.
donderdag 19 maart 2015, 20 uur, in CC Zoetegem
Tegengestelden trekken elkaar aan! En dat is zeker waar voor Tuur Florizoone en Didier Laloy.
Vlaams en Waals. Folk en jazz. Bovendien wordt aan de ene een geweldig gevoel voor ritme en melodie toegeschreven en staat de andere bekend om zijn uitzonderlijke zin voor harmonie en verrassende klanken.
Het resultaat van deze samenwerking is een meeslepend totaalpakket van stijlen en emoties. Met
opnieuw veel tegengestelden: nostalgisch en vernieuwend, triest en opbeurend, intiem en onstuimig.
De leerlingen Accordeon van de SAMWD verzorgen het voorprogramma.
Info en tickets: www.cczoetegem.be
DECEMBEr 2014
altvioolklas SamWd Zottegem in de Singel te antwerpen
Zondag 25 januari 2015 om 15 uur speelt onze altvioolklas onder leiding van hun leraar Sam Knops
een concert in de Blauwe Zaal van De Singel in Antwerpen. Een fantastische ervaring voor onze
leerlingen. Dit is een samenwerking tussen de academie van Lier, Vilvoorde en Zottegem.
- 31 -
StEdElIJkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
dag van het deeltijds kunstonderwijs op 7 februari 2015
Dit jaar wordt het filiaal Oosterzele in de kijker gezet. Zowel de muziek- als de dansafdeling zullen
hun beste beentje voorzetten om hier een feest voor leerlingen, ouders en geïnteresseerden van te
maken. De activiteiten zullen aangekondigd worden op www.samwdzottegem.be en op de facebookpagina van SAMWD Zottegem.
Ook onze hoofdvestiging in Zottegem organiseert heel wat activiteiten die zullen terug te vinden
zijn op www.samwdzottegem.be en op onze facebookpagina. Dit jaar springt de masterclass van
jazztrompettist Sam Vloemans in het oog. Met onze leerlingen uit de jazz- en lichte muziekafdeling
gaat deze gerenommeerde artiest een namiddag aan de slag tijdens een combomasterclass. Hij zal
onze leerlingen gidsen met zijn eigen tips en tricks.
Hierna volgt om 20 uur een fantastisch concert in CC Zoetegem:
Sam Vloemans: New Light
Sam Vloemans groeide op in een bad vol muziek. Als Dizzy Gillespie & Miles Davis ooit een vertrekpunt waren, is hij ondertussen stevig bij de vibe van Prince beland en heeft onderweg nog het
ritme van Tito Puente opgepikt. Door al deze verschillende facetten is Vloemans op zijn minst verrassend, en dat bewijst hij ook met de tour van zijn tweede album New Light.
Info en tickets: www.cczoetegem.be
Project hogere graden rond ”Bog, een poging het leven te herstructureren
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 2015 om 20 uur vindt ons project van de hogere graden plaats
in GC De Kluize te Oosterzele. Dit wordt een multidisciplinaire voorstelling waarin de leerlingen van
muziek-, woord- en dans samenwerken rond de tekst "Bog, een poging het leven te herstructureren":
BOG. probeert in drie letters zo veel mogelijk van de inhoud te verklappen.
BOG. komt van boog, een boog maken, van kort door de bogt/bocht een totaalbeeld schetsen van
een levensboog.
BOG. poogt het leven op haar manier te herstructureren.
We zoomen uit op de complexe veelheid van het bestaan, tot het grotere geheel ons duidelijk wordt.
Opgelucht zuchtend bij de idee van een overzicht.
Alsof u in een opstijgend vliegtuig ineens de structuren van de chaotische stad herkent.
BOG. zoekt naar de blauwdruk van het ‘ding’ dat later, als u er zelf niet meer zijt, uw leven zal worden genoemd.
Benieuwd? Onze leraren en leerlingen ontmoeten u graag op dit prachtig project.
Alle info is verkrijgbaar op www.samwdzottegem.be / tickets op www.gcdekluize.be
DECEMBEr 2014
AD
- 32 -
StEdElIJkE aCadEmIE BEEldEndE kunSt
nieuwjaarsreceptie
Op dinsdag 6 januari 2015 klinken we op het nieuwe jaar. De ateliers tekenkunst en oriëntatie beeldende vorming zorgen voor een aangepast artistiek kader. Genodigden zijn welkom vanaf 19.00 uur
in de galerij van de academie.
Berlinde de Bruyckere
De studenten van de middelbare graad bezoeken op zaterdag 31 januari 2015 de indrukwekkende
overzichtstentoonstelling in het SMAK van de Gentse en internationaal gerenommeerde kunstenares Berlinde De Bruyckere. De tentoonstelling toont een overzicht van haar oeuvre van 2000 tot nu
en is opgebouwd rond het monumentale werk ‘cripple wood’ waarmee ze in 2013 België vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië.
kunst k(linkt)
DECEMBEr 2014
Met dit thema zet het deeltijds kunstonderwijs van Vlaanderen en Brussel zich in de kijker op zaterdag 7 februari 2015. Van 13.30 tot 17.00 uur staan deze dag van het DKO ook in SABK Zottegem
de deuren voor iedereen open. De ateliers van de hogere graad linken de kunsten aan elkaar. Het
multidisciplinaire atelier monumentale kunsten staat centraal. Ook de ateliers van de lagere en middelbare graad bespelen het thema Kunst (K)linkt en zijn vrij te bezoeken.
PN
- 33 -
StadSBIBlIothEEk
tentoonstelling ’Iedereen bibliothecaris’
In het kader van het ‘Iedereen bibliothecaris’ thema van de Bibliotheekweek bracht de stadsbibliotheek een bezoek aan een aantal Zottegemnaren die ons een blik wilden gunnen in hun persoonlijke bibliotheek. In een kort interview vertelden zij over hun passie voor boeken, muziek of film en
belichtten twee werken uit hun collectie: hun meest dierbare bezit en de ultieme boeken-, muziekof filmtip.
Het resultaat is een inspirerende tentoonstelling met foto’s en teksten over een aantal thuisbibliotheken. De tentoonstelling is te bewonderen in de Stille Kamer op de tweede verdieping van de
stadsbibliotheek tijdens de openingsuren.
DECEMBEr 2014
Bij Guido Verbiest ontdekken we ‘De waarheid over de zee .‘ Dit boek bevat alle gedichten die in
2003-2004 als literaire stempels op zo’n 70 locaties aan de Belgische kust werden aangebracht.
Guido neemt het boek mee bij elk bezoek aan de kust en gaat op zoek naar de poëzieregels die
gelukkig nauwkeurig zijn weergegeven op handige kaartjes.
Cultureel attaché Danny Lamarcq heeft een wel erg speciale band met het boekje Minneke Poes
van Felix Timmermans. Het is een beetje een fetisj geworden. Hij kan geen zomervakantie laten
voorbijgaan zonder het te lezen.
Bent u ook gepassioneerd door een boek, een film of muziek? Laat het ons weten.
Elke week voegen wij een nieuwe fotolijst toe aan de tentoonstelling. Geef een seintje aan de bibliotheek en u kan ook in het rijtje thuishoren.
- 34 -
StadSBIBlIothEEk
Grote boeken- en cd-verkoop in de Bevegemse vijvers
verkoop door de route 42 bibliotheken op zaterdag 24 januari 2015
De zes bibliotheken van route 42 organiseren zaterdag 24 januari 2015 naar jaarlijkse gewoonte
een grote boekenverkoop met afgevoerde werken uit de bibliotheken van Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. Vanaf 9 uur stipt opent de feestzaal
van de Bevegemse Vijvers zijn deuren. Het aanbod wordt onderverdeeld in jeugdboeken, fiction en
non-fiction voor volwassenen, tijdschriften, cd’s en dvd’s. In de voormiddag koop je een boek of cd
voor 1 euro. In de namiddag dalen de prijzen verder. Ook op deze verkoop wordt een groot aanbod
van afgevoerde cd’s voorzien. Zowel boeken- als muziekliefhebbers kunnen volop koopjes doen!
Zaterdag 24 januari 2015, 9 – 12 uur en 13 – 16 uur, toegang gratis
Bevegemse Vijvers
tentoonstelling: Circus van a tot Z
4 tot 28 februari 2015
De Provincie Oost-Vlaanderen stelt de reizende tentoonstelling 'Circus van A tot Z' ter beschikking
van Oost-Vlaamse openbare bibliotheken.
De tentoonstelling werd samengesteld in samenwerking met het Huis van Alijn uit Gent.
De expo biedt een inkijk in de wereld van acrobaten, clowns, dresseurs, jongleurs en magiërs, dé
circusdisciplines bij uitstek. Kleurrijke circusaffiches, verhalen en foto’s van circusartiesten uit de
rijke circuscollectie van het Huis van Alijn brengen het Belgisch circusverleden tot leven.
Van 4 tot 28 februari 2015 is de tentoonstelling te bewonderen in de stadsbibliotheek van Zottegem.
Circusworkshop voor kinderen
Op woensdag 11 februari 2015 kunnen kinderen een gratis workshop volgen in de bib:
15 – 16 uur: 6 tot 9 jaar
16 – 17 uur: 10 tot 12 jaar
De circusworkshop is enerzijds een rondleiding door de tentoonstelling, geeft extra informatie en
speelt in op de vragen en opmerkingen van de kinderen. Anderzijds ervaren de kinderen hoe het is
om zelf circustechnieken toe te passen, gaande van jongleertechnieken, evenwicht zoeken en eenvoudige acrobatische piramides.
tentoonstelling ’de Groote oorlogsroute’ in de stadsbibliotheek van
Zottegem
DECEMBEr 2014
Gedurende de maand februari 2015 kunt u in de stadsbibliotheek de tentoonstelling ‘De Groote Oorlogsroute’ bezichtigen. Een bibliotheek is de plaats bij uitstek om zich te verdiepen in deze historie.
De collectie herbergt talrijke naslagwerken over de Groote Oorlog, ook regionaal getint.
route 42, de vereniging van bibliotheken langs de N42, zorgt voor een extra invalshoek met steun
van de provincie. Op een groot aanraakscherm kan de gebruiker grasduinen doorheen markante
oorlogsverhalen uit onze streek, toegelicht met tekst en beelden. Daarnaast krijgt u een overzicht
van de activiteiten rond de herdenking in onze streek via een koppeling naar de UIT-databank en
worden enkele werken uit de collectie gelicht die u in de bib kunt terugvinden.
Naast het digitale luik wordt ook een beknopte fysieke tentoonstelling voor de jeugd aangeboden.
- 35 -
StadSBIBlIothEEk
Deze legt aan de hand van tekst en fotomateriaal de belangrijkste begrippen van WO I uit.
Het interactieve gedeelte werd ontwikkeld door TinkerTouch. Dit bedrijf is toonaangevend in Vlaanderen op het gebied van de ontwikkeling van interactieve applicaties op aanraakschermen.
Bibliotheekvereniging route 42 hoopt in de toekomst nog andere toepassingen te ontwikkelen en
haar bezoekers op een hedendaagse, interactieve manier informatie aan te bieden.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Jeugdboekenweek van 14 tot 29 maart 2015
thema humor
Tijdens de Jeugdboekenweek ontvangt stadsbibliotheek Zottegem verschillende jeugdauteurs voor
alle leerlingen van het Zottegemse basisonderwijs. De schrijvers brengen een programma rond het
thema van de Jeugdboekenweek (Humor) voor alle leerlingen van het Zottegemse basisonderwijs.
Voor 2015 zijn Bavo Dhooge, Anne Wyckmans, Tine Mortier, Evelien De Vlieger, Hilde rogge en
Mark Tijsmans al geboekt.
Cursussen i.s.m. vormingplus vlaamse ardennen – dender vzw
Boekhouden in een kleine vzw
Een kleine vzw kan zelf een enkelvoudige boekhouding voeren. Daar is geen professionele boekhouder voor nodig. In twee sessies bespreken we de wettelijke bepalingen en de algemene richtlijnen over het correct bijhouden van de financiële gegevens. U leert de regels toepassen op basis
van fictieve inkomsten en uitgaven. Zo komt u te weten hoe u een kasboek bijhoudt, een inventaris
opmaakt en hoe u de jaarrekening neerlegt.
25 maart en 1 april 2015, van 19.30 tot 22 uur
Prijzen: 14,00 euro (Standaard) – 3,00 euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Jos Gyssels
Plaats: stadsbibliotheek Zottegem (Boekenzolder), Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem
Vormingplus i.s.m. stadsbibliotheek Zottegem en de Vrijwilligersacademie
DECEMBEr 2014
leren ontspannen
Het is niet de kunst om stress te mijden, wel om er goed mee om te gaan. Zonder een gezonde portie stress zou ons leven minder boeiend zijn. Dit vereist uiteraard ‘stressbehendigheid’. Kennis van
uw eigen stresspatronen werkt preventief tegen ernstige gevolgen van langdurige stress. We leren
lichamelijke en mentale signalen herkennen: de start van een nieuwe stressbehendigheid!
4, 11 en 18 juni 2015, van 19.30 tot 22 uur
Prijzen: 30,00 euro (Standaard) – 6,00 euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Hendrik Gaublomme
Plaats: stadsbibliotheek Zottegem (Boekenzolder), Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem
Vormingplus i.s.m. stadsbibliotheek Zottegem
Info en inschrijven
Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender vzw, Kollegestraat 26a, 9500 Geraardsbergen;
054 41 48 02; www. vormingplus-vlad.be
- 36 -
muSEum voor folklorE
de lotingtrommel
In het Museum voor Folklore werd een hoekje ingericht rond de loting. Er zijn verschillende lijsten
met nummers van personen die deel namen aan de loting, u vindt er de lotingtrommel, het ingekaderde nummer ‘73’ van Joseph Teurlinck (°1877) en een beeldje van een tevreden loteling met in de
hand nummer ‘111’. redenen genoeg
om eens dieper in te gaan op zowel
de objecten als op het systeem zelf.
lotingstrommel
De lotingtrommel is een cilindervormige trommel vervaardigd uit hout
en glas die door middel van een metalen draaibare as bevestigd is op
een houten onderstel.
De trommel werd gebruikt bij de aanduiding door loting van dienstplichtigen. Uit de trommel gevuld met
papieren loten werd een nummer gehaald. Wie een hoog nummer trok
was uitgeloot en bijgevolg vrijgesteld
van de legerdienst. Degenen met
een laag nummer waren ingeloot en
voor deze jonge mannen stond een
zware periode in het vooruitzicht.
DECEMBEr 2014
loting
Het systeem van de loting bleef in
België meer dan honderd jaar in gebruik, van het begin van de 19de tot
het begin van de 20ste eeuw. De lottrekking werd bij de onafhankelijkheid
van
België
in
1830
overgenomen van de militiewet van
1817 die bepaalde dat alle jonge
mannen aan de loting moesten deelnemen in het jaar dat ze 19 werden.
Pas in 1909 werd dit systeem afgeschaft.
de loteling
Een loteling was dus een dienstplichtige die door loting was uitgekozen voor de legerdienst.
De jaarlijkse loting vond in het voorjaar plaats en was een sociaal gebeuren. De lotelingen vertrokken in
de vroege morgen, hoed en vest versierd met papieren bloemen, naar de
hoofdplaats van het kanton hun on- 37 -
muSEum voor folklorE
bekende ‘lot’ tegemoet. De impact
daarvan was niet
te onderschatten.
Tal van gezinnen
verloren hun voornaamste kostwinner en drie of vier
jaar
legerdienst
was een zware
dobber.
Op de hoed of de
klep van de muts
werd het getrokken nummer vastgemaakt
zodat
iedereen zag wie
ingeloot of uitgeloot was. De ongelukkigen keerden
bedroefd
huiswaarts om het
slechte nieuws te
melden of gingen
zich bezatten om
het verdriet te verwerken. De gelukkigen
gingen
feesten en de herbergiers
deden
gouden
zaken.
Dikwijls werd het
hoge nummer ingekaderd.
DECEMBEr 2014
Zielehonden
Wie een hoog
nummer trok, kon
zich
vrijkopen.
rijke burgerzonen
betaalden
een
‘vervanger’ die in
hun plaats de legerdienst volbracht. Dat waren uiteraard zonen uit arme(re) gezinnen. Bemiddelaars, de zogenaamde ‘zielehonden’, gingen tegen betaling actief plaatsvervangers ronselen, dit tot misprijzen van
de gewone man.
Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162 (09 345 77 73, [email protected])
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur
AB
- 38 -
StEdElIJk JEuGdCEntrum dE muZE
de zomer 2014 was er eentje vol jong geweld!
De zomervakantie zit er ondertussen al even op, maar wij blikken graag terug op een geslaagde werking. Op het speelplein mochten de enthousiaste animatoren gemiddeld 135 kinderen per dag verwelkomen, in juli kwamen in totaal 3009 kinderen meespelen op het Hemelrijk en in augustus
ravotten 2150 kinderen in het zand, bos,…. Ook de grabbelpas kende dit jaar opnieuw een groot succes, gemiddeld 28 kinderen namen dagelijks deel aan onze activiteiten, 735 kinderen kwamen over
de hele zomer genieten van onze uitstappen, kook- en knutselactiviteiten.
DECEMBEr 2014
Niet alleen de speelpleinwerking en de grabbelpas mochten veel kinderen ontvangen, ook onze
cultuurkampen waren dit jaar opnieuw een succes. Over een periode van 3 weken kregen wij 27
deelnemende tieners tussen 12 en 17 jaar over de vloer, om hun creatiefste kant te laten zien.
Al deze werkingen (grabbelpas, speelplein en cultuurkampen) worden pas mogelijk door de inzet
van vele vrijwilligers. Een team van een 24-tal animatoren stond dagelijks klaar om zowel op het
speelplein als tijdens de grabbelpasactiviteiten en de cultuurkampen jullie kinderen de tijd van hun
leven te bezorgen. Via deze weg willen wij hen dan ook nog eens in de bloemetjes zetten want zonder hen kon onze werking nooit zo een succes zijn.
- 39 -
StEdElIJk JEuGdCEntrum dE muZE
Benieuwd naar welke activiteiten wij aanbieden? Op zoek naar meer informatie over het speelplein
of onze grabbelpaswerking? Of wil je graag meer foto’s zien van deze zomer? Bezoek dan zeker
eens de website www.jonginzottegem.be en schrijf de volgende datums al zeker in je agenda:
In de krokus- en herfstvakantie is er enkel Grabbelpas, in de paas- en zomervakantie bieden wij
naast Grabbelpas ook speelpleinwerking.
Krokusvakantie: 16 t.e.m. 20/2/2015
Paasvakantie: 7 t.e.m. 17/4/2015
Zomervakantie: 1/7 t.e.m. 28/8/2015
Herfstvakantie: 3 t.e.m. 6/11/2015
Ben je op zoek naar een fijne jeugdvereniging?
DECEMBEr 2014
Op 17 oktober liepen de straten van Zottegem terug vol met kinderen & jongeren gekleed in hun
jeugdbeweginguniform. Net als andere jaren konden alle jongeren in uniform een gratis ontbijt krijgen aan het station ter ere van “Dag van de Jeugdbeweging”. ’s Avonds bedankten we graag alle
vrijwilligers van de jeugdverenigingen met een gratis spaghetti. Daarna startte het jaarlijks gevecht
voor de wisselbeker ‘De Slimste jeugdvereniging van Zottegem’. Van de 17 deelnemende ploegen
wint voor het tweede jaar op rij Chiro Sint Andries Strijpen.
Wil je graag zelf naar een jeugdvereniging gaan, dan vind je alle contactgegevens per vereniging
op onze gekende website: http://jonginzottegem.be (doorklikken op jeugdwerk – verenigingen). Je
krijgt een lijst met alle aangesloten jeugdverenigingen binnen de jeugdraad.
- 40 -
StEdElIJk JEuGdCEntrum dE muZE
Je kan op de jeugddienst gratis een plan (voor kinderen en/of jongeren) van Zottegem afhalen waar
duidelijk alle verenigingen op vermeld worden. We geven je op de jeugddienst ook graag meer uitleg over deze verenigingen (wanneer activiteiten, voor wie, waar zijn hun lokalen,…).
Meer info:
Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4 - 09 367 91 98
Jeugdconsulente – Hellen Volckaert – [email protected]
Coördinator animatie – Lien De Schryver – [email protected]
Administratie – Carine Van Den Dooren – [email protected]
DECEMBEr 2014
www.jonginzottegem.be
- 41 -
SPort
openingsuren zwembad
maandag:
08.30 – 09.30 uur
12.00 – 13.15 uur
16.00 – 16.45 uur
19.00 – 21.30 uur
dinsdag:
08.30 – 09.30 uur
15.00 – 16.15 uur
19.00 – 21.30 uur
woensdag: 14.00 – 20.00 uur
donderdag: 08.30 – 09.30 uur
15.00 – 16.15 uur
19.00 – 21.30 uur
vrijdag:
12.00 – 13.15 uur
18.00 – 21.30 uur
zaterdag:
14.00 – 17.00 uur
zondag:
08.30 – 12.30 uur
14.00 – 17.00 uur
(baantjeszwemmen*)
(baantjeszwemmen*)
(seniorzwemmen*)
(baantjeszwemmen*)
(baantjeszwemmen*)
(baantjeszwemmen*)
(baantjeszwemmen*)
(baantjeszwemmen*)
* Geen baantjes- en seniorenzwemmen tijdens de schoolvakanties.
Effectieve zwemtijd is tot het sluitingsuur.
Toegang tot het zwembad tot 30 minuten voor sluitingstijd.
Schoolvakanties (uitgezonderd juli en augustus): van 14 uur tot gewoon sluitingsuur.
Gewijzigde openingsuren zwembad
Het zwembad zal gesloten zijn op:
- zaterdag 20 december 2014: zwemwedstrijd zwemclub First
- woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26 december 2014: kerstperiode
- woensdag 31 december 2014 en donderdag 1, vrijdag 2 januari 2015: eindejaarsperiode
- zondag 22 februari 2015: Nationale Wandeldag
- zondag 5 april 2015: Pasen
Zwemlessen
DECEMBEr 2014
Start nieuwe lessenreeks op:
maandag 5 januari 2015
dinsdag 6 januari 2015
woensdag 7 januari 2015
donderdag 8 januari 2015
zaterdag 10 januari 2015
Inschrijven voor de nieuwe lessenreeks kan vanaf maandag 8 december 2014.
- 42 -
SPort
Prijzen voor reeks van 10 lessen
Watergewenning baby’s en peuters
(ouder en kind): zaterdag van 9 tot
10 uur.
Watergewenning en speelse oefeningen voor ouder en kind.
Prijs: €48,10
Watergewenning/kleuterzwemmen:
vanaf 2,5 jaar tot 6/7 jaar: zaterdag
van 9.30 tot 10.15 uur (groep 1),
van 10.15 tot 11 uur (groep 2) en
van 11 tot 11.45 uur (groep 3).
Watergewenning waarbij eventuele
watervrees wordt weggewerkt. Bedoelt voor kleutertjes tot ongeveer
4 jaar ofwel voor oudere kinderen die watervrees hebben.
Prijs: €41,10
De zwemlessen voor kinderen worden georganiseerd op 3 niveaus, telkens op maandag, dinsdag
en donderdag van 18.15 – 19 uur. Tijdens de 1ste les wordt nagegaan tot welk zwemniveau uw kind
behoort. De kinderen zullen verdeeld worden onder volgende niveau’s:
Op niveau 1 dient het kind watergewend (hoofd durven onderdompelen, voeten kunnen vrijmaken
van de bodem, (actief) kunnen drijven) en dieptegewend zijn ( kunnen drijven en vorderen in het
water).
Op niveau 2 dient het kind 25m crawl kunnen zwemmen, op de rug kunnen zwemmen en durven
inspringen.
Op niveau 3 dient het kind 50m crawl kunnen zwemmen, en 1 minuut kunnen watertrappelen.
Prijs: €41,10
Zwemmen volwassenen: zaterdag van 11 tot 11.45 uur: georganiseerd volgens de 3 niveaus.
Prijs: €48,10
Aquagym: woensdag van 19.15 tot 20 uur.
Aquagym is een ideale methode om blessurevrij aan de conditie te werken. Door de weerstand van
het water en het verlies van de zwaartekracht krijgen eenvoudige oefeningen een nieuwe dimensie. De houding, de motoriek en de uithouding verbeteren. De spierkracht neemt toe en de lenigheid vergroot. Een ideale trainingsvorm voor iedereen.
Prijs: €48,10
Het aantal inschrijvingen voor elke lessenreeks is beperkt! Wees er dus snel bij!
Deze lessenreeksen worden 3x per jaar georganiseerd.
De volgende lessenreeks start na de paasvakantie en inschrijven hiervoor kan vanaf 24 maart 2015.
DECEMBEr 2014
Seniorenzwemmen
Elke maandag van 16 tot 16.45 uur. Minstens 4 banen van het zwembad worden dan speciaal voorbehouden voor deze leeftijdscategorie. Aan de ingang betaalt u reductietarief (€1,60).
- 43 -
SPort
redderscursus
Op zaterdag 10 januari 2015 start een nieuwe
redderscursus. Deze cursus gaat over 12 weken
en bestaat uit 60 uren waarvan wekelijks 2 uren
praktijk en 3 uren theorie en toegepaste praktijk.
Vooraleer men mag deelnemen aan deze cursus moet men slagen in een voorbereidend reddersbrevet dat bestaat uit volgende proeven:
Te water gaan met startduik (1) en 25 meter
onder water zwemmen (2), 25 meter op de rug
zwemmen met de polsen uit het water (3) binnen de tijd van 1 minuut en 15 seconden (4); gevolgd door 150 meter zwemmen met de ogen
boven water en naar voor kijkend (5) in een totale tijd van 4 minuten en 30 seconden.
(1) niet toegelaten: inspringen of duiken met
hoofd boven water
(2) niet toegelaten: ogen boven water voor aantikken of crawl zwemmen
(3) niet toegelaten: afstoten/aantikken op de
buik; toegelaten: afstoten onder water met armen opwaarts
(4) wie vroeger aankomt, mag onmiddellijk doorzwemmen
(5) niet toegelaten: waden; toegelaten: wisselen van zwemslag, officiële keerpunten
De examinator van de ingangstest kan een kandidaat een positief of negatief advies formuleren in
functie van de cursusorganisatie. De cursusorganisatie beïnvloedt de slaagkans op het examen.
Neem vooraf contact op met Ivo roelandt via mail [email protected]
Interscholen sportkalender
Samen met de Zottegemse scholen, sportadviesraad en de sportclubs organiseert de stedelijke
sportdienst en SVS een aantal activiteiten zowel voor het lager- als het secundair onderwijs. Hier
vindt u het programma voor eind 2014 – begin 2015:
DECEMBEr 2014
lager onderwijs
woensdag 10 december 2014: unihockey (3de graad) (sporthal van Erwetegem)
zaterdag 24 januari 2015: Sportacross (sportcenrum Bevegemse Vijvers)
woensdag 4 februari 2015: tussen 4 vuren (2de graad) (sportcemtrum Bevegemse Vijvers)
woensdag 4 maart 2015: netbal (3de graad) (sportcentrum Bevegemse Vijvers)
woensdag 25 maart 2015: dans (sportcentrum Bevegemse Vijvers)
Secundair onderwijs
zaterdag 24 januari 2015: Sportacross (sportcentrum Bevegemse Vijvers)
woensdag 28 januari 2015: minivoetbal (1ste graad) (sportzaal Koninklijk Atheneum)
woensdag 28 januari 2015: volleybaltornooi (2de en 3de graad) (Sportzaal Erwetegem)
- 44 -
SPort
woensdag 11 februari 2015: minivoetbal (2de graad) (sportzaal Koninklijk Atheneum)
woensdag 25 februari 2015: dans (NIEUW!!!) (sportcentrum Bevegemse Vijvers)
woensdag 4 maart 2015: tafeltennis – badminton (1ste graad) (sportcentrum Bevegemse Vijvers)
woensdag 4 maart 2015: minivoetbal (3de graad) (sportzaal Koninklijk Atheneum)
woensdag 18 maart 2015: tafeltennis – badminton (2de & 3de graad) (sportcentrum Bevegemse Vijvers)
multimove voor kinderen
Sinds het begin van dit schooljaar wordt er door de sportdienst van Zottegem een lessenreeks Multimove aangeboden door gediplomeerde lesgevers. Multimove voor kinderen biedt kinderen tussen
3 en 8 jaar een gevarieerd, laagdrempelig maar toch uitdagend bewegingsprogramma aan. De
focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden die in tal van sporttakken broodnodig zijn.
Wetenschappelijk onderzoek wees aan dat de ontwikkeling van deze fundamentele bewegingsvaardigheden van cruciaal belang zijn en reeds op jonge leeftijd moeten geprikkeld worden. In deze
lessenreeks gebeurt dit dan ook op een pedagogisch verantwoorde en onderbouwde manier.
De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag in de sporthal (Bevegemse Vijvers):
14.15 tot 15 uur voor de 2de kleuterklas
15 tot 16 uur voor de 3de kleuterklas
16 tot 17 uur voor het lager onderwijs
Aangezien er nog heel wat vrije plaatsen over zijn is het zeker nog mogelijk om in te schrijven en
aan een gereduceerde prijs (€30 bij een instap voor januari) de lessenreeks af te werken!
Ter informatie de data van de volgende lessen:
December: 17
Januari: 7, 14, 21
Februari: 11
Maart: 11
April: 1, 22
Mei: 6, 13, 27
DECEMBEr 2014
Wenst u meer informatie over deze nieuwe lessenreeks? Neem dan zeker eens een kijkje op
www.multimove.be!
- 45 -
SPort
Sportkampen
Naar goede gewoonte kan iedereen ook dit jaar weer tijdens de schoolvakanties (krokus-, paas-,
en zomervakantie) deelnemen aan de sportkampen. Zwemmen, klimmen, dansen, atletiek, paardrijden,… Het is slechts een greep uit de brede waaier aan sporttakken die de Sportdienst aanbiedt.
Noteer alvast in uw agenda volgende periodes:
Krokusvakantie:
16/02 – 20/02
Paasvakantie week 1: 06/04 – 10/04
Paasvakantie week 2: 13/04 – 17/04
Zomervakantie week 1: 29/06 – 03/07
Zomervakantie week 2: 06/07 – 08/07 (3 dagen)
Zomervakantie week 3: 13/07 – 17/07
Zomervakantie week 4: 20/07 – 24/07 (4 dagen)
Zomervakantie week 5: 27/07 – 31/07
Zomervakantie week 6: 03/08 – 07/08
Zomervakantie week 7: 10/08 – 14/08
Zomervakantie week 8: 24/08 – 28/08
Ook in 2015 zullen enkele nieuwe kampen opduiken. Bent u ook zo gek van sporten… kom dan naar
de sportkampen! De brochure met het programma van de sportkampen zal verspreid worden vanaf
eind januari 2015. Pas vanaf dan kan er ingeschreven worden.
Sportgala 2015
Op vrijdag 6 februari vindt opnieuw de sportavond plaats. Tijdens deze avond zullen onze lokale
sporthelden gelauwerd worden en gaat niemand met lege handen naar huis. De prijsuitreikingen zullen opgeluisterd worden met verschillende muzikale, ludieke en sportieve optredens van lokaal talent.
Het thema dit jaar is gala met, uiteraard, de bijhorende dresscode. We verwachten alle genodigden
om 19.30 uur in de feestzaal, het precieze programma zal later nog meegedeeld worden.
Heeft u het voorbije jaar een sportieve prestatie geleverd waar u fier op bent? Stuur dan snel een
e-mail naar [email protected] om een aanvraag in te dienen. De sportdienst zal uw aanvraag behandelen en een uitnodiging sturen. Aarzel niet om een aanvraag in te dienen, de sportavond is voor iedereen toegankelijk!
like onze facebookpagina
DECEMBEr 2014
Blijf op de hoogte van de verschillende evenementen, laatste nieuwtjes, foto’s,… via onze facebookpagina. Via volgende link kunt u onze pagina liken: https://www.facebook.com/sportdienst.zottegem
Voor alle inlichtingen of reservaties:
stedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1 - 9620 Zottegem - tel. 09 364 53 20 - fax. 09 361 15 47
[email protected]
BC/ rD/ JZ
- 46 -
ontWIkkElInGSSamEnWErkInG
Week van de fair trade
DECEMBEr 2014
Van 1 tot 11 oktober 2014 vond een nieuwe editie van de ‘Week van de Fair Trade’ plaats. Deze editie ging gepaard met tal van acties, zoals de lezing van Sabine De Vos, twee kookavonden en de
sap-voor-sap actie van Oxfam Zottegem. Daarnaast werkten ook heel wat scholen rond eerlijke
handel. Het Koninklijk Atheneum Zottegem richtte een heuse fairtrade markt op, de SABK maakte
prachtige kunstwerkjes en diverse andere scholen hielden een speelse kooksessie. Fairtrade Zottegem wil dan ook alle deelnemers en partnerorganisaties bedanken voor hun inzet. Zottegem heeft
zich van zijn meest faire kant getoond en daar zijn we trots op! In de komende maanden zullen er
nog enkele activiteiten plaatsvinden om de eerlijke handel uit het Zuiden in de verf te zetten. Volgend
jaar focust Fairtrade Zottegem op de duurzame lokale handel in onze regio. Want het fairtrade verhaal draait niet enkel om de productie in het zuiden. Ook hier zijn er heel wat handelaars die op een
duurzame en verantwoorde manier producten aanbieden. En die handelaars zijn soms dichterbij dan
u zou denken…
voor meer informatie
www.fairtradegemeenten.be/zottegem
[email protected]
Facebook/fairtrade zottegem
0496 31 34 33
- 47 -
SoCIaal huIS
de vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering
Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen:
u krijgt dezelfde premie, enkel later.
Wat verandert er?
• De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die u vanaf de zomer van 2015
zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie,
ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend.
• De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken
waarvoor u deze kunt aanvragen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald, wijzigt voor de aanvragen vanaf 1
november 2014.
• Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te
vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde
voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij WonenVlaanderen.
Wat gebeurt er nu indien u een aanvraag voor de renovatiepremie wilde indienen tussen 1
november 2014 wanneer de renovatiepremie wordt stopgezet en de zomer van 2015 wanneer
de nieuwe belastingvermindering voor het renoveren van uw woning in werking treedt?
Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te
vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen. Voor deze groep,
zullen facturen vanaf 1 november 2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen
mogen verspreid worden mag echter niet meer zijn dan drie jaar. U houdt uw facturen bij en dient
in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.
Vb. uw oudste factuur dateert van 1 december 2011. Facturen van 1 december 2011 tot en met 1 december 2014 komen in aanmerking. U kunt uw aanvraag indienen zodra de nieuwe belastingvermindering in werking treedt.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nieuwe belastingvermindering en de werken
waarvoor u deze kunt aanvragen blijven dezelfde als die van de huidige renovatiepremie. Enkel de
manier waarop ze wordt uitbetaald wijzigt voor deze aanvragen.
Zullen alle aanvragen voor de vlaamse renovatiepremie voor 1 november 2014 ingediend nog
worden uitbetaald?
Alle aanvragen die recht hebben op de renovatiepremie zullen worden uitbetaald.
DECEMBEr 2014
Ik zou de renovatiepremie nu al kunnen aanvragen maar ik heb nog niet alle werken uitgevoerd. doe ik de aanvraag best nu of wacht ik beter?
Als u wacht, krijgt u de volledige premie wanneer u in aanmerking komt maar dan moet u langer
wachten op de uitbetaling.
U zult het attest voor de belastingvermindering vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dit at- 48 -
SoCIaal huIS
test kunt u dan toevoegen bij uw belastingaangifte van 2016 (voor het inkomstenjaar 2015). Begin
2017 zal de eerste schijf worden uitbetaald, de tweede het jaar nadien en de derde het jaar daarna.
Kijk op www.wonenvlaanderen.be voor de meest recente informatie of heeft u nog vragen, dan mag
u zich wenden tot het Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem, elke werkdag van 8.30 tot
12 uur en donderdagavond van 16.45 tot 19 uur.
Bron: https://www.wonenvlaanderen.be/home/nieuws/de_renovatiepremie_wijzigt_vanaf_1_november_2014.html
KS
Gratis huisvuilzakken, Gft-stickers en een toelage voor het gebruik
van het containerpark. Een duidelijk overzicht van de sociale correcties.
Het stadsbestuur wil samen met onze inwoners voor een beter leefmilieu zorgen.
Wij willen immers voorkomen dat onze kinderen door ons afval, onze lucht-, water- of bodemvervuiling in een ongezonde omgeving moeten opgroeien.
Daarom werken wij als stad op het vlak van het huishoudelijk afval aan een zogenaamd voorkomingsbeleid. Dit wil zeggen dat we proberen om samen met u zo weinig mogelijk afval te produceren. Zo moet er ook minder afval verbrand of gestort worden. Daar wordt het milieu beter van en …
het kost ons minder geld.
De ophaling en de verwerking van het afval kost het stadsbestuur en u handenvol geld. De klemtoon ligt nu op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent echter niet dat we de minstbedeelden
in de kou laten staan. Daarom werden een aantal sociale correcties ingevoerd.
DECEMBEr 2014
Een overzicht
Twee grote groepen kunnen genieten van een vermindering, in de vorm van een aantal gratis huisvuilzakken en/of een aantal gratis GFT-stickers en/of een toelage voor het gebruik van het containerpark: inwoners met een bescheiden inkomen en inwoners die om sociale of medische redenen
meer dan normaal huisvuilzakken gebruiken. Gemeenschappen (ziekenhuizen, opvangtehuizen,
rusthuizen, kloosters) kunnen niet genieten van deze regeling.
Inwoners met een bescheiden inkomen – inkomensplafond niet van toepassing
De volgende personen kunnen jaarlijks 10 gratis huisvuilzakken, 10 gratis GFT-stickers en een toelage van maximum 15 euro voor het gebruik van het containerpark krijgen:
- de gerechtigden op het leefloon (het vroegere bestaansminimum).
* nodig: attest OCMW
- de gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen (het vroegere gewaarborgd inkomen voor
bejaarden) en de gerechtigden op het recht op onvoorwaardelijke rente.
* nodig: attest rijksdienst voor Pensioenen
- de gerechtigde mindervaliden die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of
van een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming.
* nodig: een recent rekeninguittreksel met storting financiële tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid.
- 49 -
SoCIaal huIS
Inwoners die om sociale of medische redenen meer dan normaal huisvuilzakken gebruiken – inkomensplafond wel van toepassing
De volgende personen krijgen gratis een aantal huisvuilzakken, op voorwaarde dat hun gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan het inkomensplafond van toepassing voor de toekenning
van een sociale huurwoning:
- de gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar: 10 zakken per kind en per jaar.
* nodig: een attest ‘samenstelling gezin’ afgeleverd door de Dienst Bevolking
- de zieken en bejaarden die veel gezondheidsafval produceren als gevolg van thuisdialyse of incontinentieproblemen: 10 zakken per jaar per zieke of per bejaarde.
* nodig: een recent doktersattest
Het inkomensplafond moet gestaafd worden met het belastingsaanslagbiljet van het aanslagjaar
2013, inkomen 2012. De geïndexeerde bedragen voor 2015 zijn:
- alleenstaande zonder personen ten laste: 23.302,00 euro
- alleenstaande gehandicapte: 25.254,00 euro
- voor gehuwden – samenwonenden - anderen
* geen personen ten laste: 34.951,00 euro, vermeerderd met 1.954,00 euro per persoon ten laste
* 1 persoon ten laste: 36.905,00 euro
* 2 personen ten laste: 38.859,00 euro
* 3 personen ten laste: 40.813,00 euro
* 4 personen ten laste: 42.767,00 euro
Praktisch
- de gerechtigden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zottegem, mogen niet in
een instelling zijn opgenomen en moeten aan de gestelde voorwaarden voldoen op 1 januari van
het dienstjaar.
- de gratis huisvuilzakken en GFT-stickers kunnen vanaf maandag 5 januari 2015 worden afgehaald in het Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en donderdagavond van 16.45 tot 19 uur. De nodige bewijsstukken en identiteitskaart dienen te worden
voorgelegd.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Sociaal Huis, 09 364 57 53 of
[email protected]
KS
Pensioenquiz
DECEMBEr 2014
Mevrouw rosine Moreels is de gelukkige winnares van de pensioenquiz. Zij wordt in de loop van
januari 2015 persoonlijk uitgenodigd op het stadhuis voor de prijsoverhandiging. De quizvragen met
antwoorden vindt u hieronder.
Vraag 1
De wettelijke pensioenleeftijd voor werknemers in België is 65 jaar. recent heeft de overheid beslist
de regels voor vervroegd pensioen tot 2016 ieder jaar wat aan te passen. Aan welke voorwaarden
moet iemand voldoen om op vervroegd pensioen te kunnen gaan?
ô a. 60 jaar oud en een loopbaan van 38 jaar
3 b. 62 jaar oud en een loopbaan van 40 jaar
ô c. 63 jaar oud en een loopbaan van 44 jaar
Antwoord: Tot voor kort was het mogelijk om op vervroegd pensioen te gaan op 60 jaar en na een
- 50 -
SoCIaal huIS
loopbaan van 35 jaar. Die voorwaarden zijn aan het veranderen. Om het pensioensysteem betaalbaar te houden wil de overheid dat we met zijn allen langer gaan werken. Daarom worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen gewijzigd. De minimumleeftijd en loopbaan wordt de komende
jaren opgetrokken tot 62 jaar en een 40 jarige loopbaan.
Vraag 2
Tijdens uw loopbaan kunnen er verschillende periodes zijn waarin u niet werkt. Vele van dergelijke
periodes tellen toch mee voor de berekening van uw pensioen. Weet u welke van onderstaande
periodes kunnen meetellen voor uw pensioenberekening?
ô a. loopbaanonderbreking, tijdskrediet, studie, zwangerschapsverlof en militaire dienst
ô b. vakantie, werkloosheid en brugpensioen
ô c. periodes van arbeidsongeschiktheid: arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit
3 d. alle bovenstaande periodes
Antwoord: Het Belgisch sociaal systeem voorziet in tal van opties om uw balans tussen werk en privé
goed te regelen en om periodes van ziekte en pech op te vangen. Een aantal periodes waarin u niet
werkt tellen onder bepaalde voorwaarden toch volledig of gedeeltelijk mee voor de berekening van
uw pensioen. Bekijk welke invloed een verandering in uw loopbaan kan hebben op uw pensioen.
Om dat te doen, aarzel niet om hiervoor naar het gratis nummer 1765 te bellen.
Vraag 3
U geniet een rustpensioen op de wettelijke pensioenleeftijd met 41 loopbaanjaren en geen kind ten
laste en u wenst na uw pensionering als loontrekkende nog bij te verdienen. Weet u hoeveel de toegelaten beroepsinkomsten zijn?
ô a. geen beperking
ô b. 7.718,00 euro bruto-inkomen
ô c. 17.835,00 euro netto bedrijfsinkomen
3 d. 22.293,00 euro bruto-inkomen
Antwoord: Als u de pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt en u wilt bijverdienen als werknemer,
zonder kind ten laste en met 41 loopbaanjaren dan mogen de toegelaten beroepsinkomsten niet
hoger zijn dan 22.293,00 euro bruto op jaarbasis. Pas vanaf 65 jaar zijn de inkomsten uit een beroepsactiviteit onbeperkt wanneer de gepensioneerde een loopbaan heeft van minstens 42 loopbaanjaren (als werknemer, zelfstandig, ambtenaar) op het ogenblik van de pensionering.
DECEMBEr 2014
Vraag 4
Uw overleden echtgeno(o)t(e) genoot een sociale uitkering (werkloosheid, invaliditeit, brugpensioen). U bent 52 jaar en meer dan 1 jaar gehuwd. Heeft u als langstlevende recht op een overlevingspensioen en moet u het aanvragen?
3 a. ja, u moet een aanvraag indienen
ô b. ja, het onderzoek naar het overlevingspensioen gebeurt ambtshalve
ô c. neen
Antwoord: Omdat de langstlevende ouder is dan 45 jaar en minstens 1 jaar gehuwd was met de
overledene, dan heeft zij/hij op basis van uw overleden echtgeno(o)t(e) recht op een overlevingspensioen en moet u een aanvraag indienen.
Enkel wanneer de overleden werknemer of zelfstandige reeds een rustpensioen ontving of indien
de toekenningsprocedure daarvoor reeds gestart was, hoeft u niets te doen. Het overlevingspensioen wordt in dat geval automatisch berekend en toegekend aan de rechthebbende.
- 51 -
SoCIaal huIS
Vraag 5
U bent bruggepensioneerde met een bedrijfstoelage. Weet u wanneer u op pensioen kunt gaan?
ô a. 60 jaar
ô b. 61 jaar
ô c. 62 jaar
ô d. 63 jaar
ô e. 64 jaar
3 f. 65 jaar
Antwoord: Als u in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage zit of bruggepensioneerde bent
(het vroegere voltijds conventioneel brugpensioen), kan uw pensioen slechts ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ingaan en moet u bijgevolg ook geen aanvraag indienen.
Vraag 6
Via het gratis nummer 1765 van het Contact Center kunt u vragen stellen over welk soort pensioen?
ô a. ambtenarenpensioen
ô b. werknemerspensioen
ô c. pensioen voor zelfstandigen
ô d. enkel voor pensioen werknemer en zelfstandige
3 e. alle bovenstaande pensioenen
Antwoord: Voortaan is er nog één enkel, makkelijk te onthouden telefoonnummer voor alle vragen
over het pensioen, het nummer 1765, waarbij ‘17’ staat voor gratis en ‘65’ voor de wettelijke pensioenleeftijd.
Via dit nummer kan de burger voortaan de drie voornaamste pensioeninstellingen contacteren: de
rijksdienst voor Pensioenen (rVP), het rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (rSVZ) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).
DECEMBEr 2014
Vraag 7
U heeft een aanvraag rustpensioen ingediend met een gemengde loopbaan (loontrekkende, zelfstandige) en volgens uw loopbaanjaren kunt u op vervroegd pensioen gaan. Bent u verplicht het
pensioen te nemen?
ô a. ja, u moet het pensioen nemen
3 b. neen, het is geen verplichting het pensioen te nemen
Antwoord: Een pensioenaanvraag in de regeling voor werknemers en zelfstandigen is nooit een
verplichting om dan ook dit pensioen daadwerkelijk op te nemen. U kunt immers steeds de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen.
Vraag 8
U geniet een overlevingspensioen. Kunt u bij een nieuw huwelijk het overlevingspensioen verder blijven genieten?
3 a. neen, het overlevingspensioen wordt opgeschort
ô b. ja, u krijgt verder het overlevingspensioen
ô c. ja, maar het overlevingspensioen wordt herberekend
Antwoord: Als u als langstlevende opnieuw trouwt, wordt de uitbetaling van het overlevingspensioen geschorst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het nieuw huwelijk. De uitbetaling
wordt hernomen vanaf de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de
echtgeno(o)t(e) of ondertussen echtgescheiden echtgeno(o)t(e) met wie de langstlevende echtgeno(o)t(e) hertrouwd was.
Indien het overlevingspensioen uit hoofde van deze overleden echtgeno(o)t(e) of echt gescheiden
echtgeno(o)t(e) evenwel voordeliger is, wordt dit pensioen toegekend.
Overweegt u om te gaan samenwonen dan wordt het overlevingspensioen verder uitbetaald.
- 52 -
SoCIaal huIS
Vraag 9
U vraagt uw rustpensioen aan voor een gemengde loopbaan als loontrekkende, zelfstandige en
niet-statutaire ambtenaar. Weet u welke pensioeninstelling(en) u gaat uitbetalen? De rVP (rijksdienst voor Pensioen), de rSVZ (rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen Der Zelfstandigen)
of de PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector).
ô a. rVP en de PDOS
ô b. rVP en de rSVZ
3 c. enkel de rVP
ô d. rSVZ en de PDOS
Antwoord: Alleen vast benoemde (statutaire ambtenaren) en daarmee gelijkgestelde personeelsleden (zoals stagiairs) hebben recht op een pensioen van de overheidssector (PDOS). Contractuele
personeelsleden (niet-statutaire ambtenaren) krijgen een pensioen als werknemer volgens de regeling van de privésector.
Dus het pensioen van een gemengde loopbaan loontrekkende, zelfstandige en niet-statutaire ambtenaar wordt enkel uitbetaald door de rVP.
Voor vast benoemde personeelsleden (statutaire ambtenaar) kunnen sommige tijdelijke en contractuele diensten die aan de benoeming voorafgingen, echter wel meegeteld worden voor het recht
en de berekening van het pensioen van de overheidssector.
Vraag 10
U bent wettelijk echtgescheiden. Weet u of u recht heeft op een pensioen als echtgescheidene op
basis van de loopbaan van de gewezen echtgeno(o)t(e) in de regeling voor ambtenaren.
ô a. ja, ik kan aanspraak maken op dit pensioen als ik 65 jaar ben
ô b. ja, ik kan aanspraak maken op dit pensioen als ik voldoe om met vervroegd pensioen te gaan
3 c. neen, ik heb geen recht op een pensioen als echtgescheidene
Antwoord: Het pensioen van een ambtenaar is een persoonlijk recht dat niet overdraagbaar is. Vandaar dat de ex-partner geen aanspraak kan maken op een echtscheidingspensioen.
De uit de echtgescheiden echtgeno(o)t(e) kan wel aanspraak maken op een gedeelte van het overlevingspensioen op voorwaarde dat zij/hij niet opnieuw gehuwd is voor het overlijden van de exechtgeno(o)t(e) en niet veroordeeld is geweest om zijn ex-echtgeno(o)t(e) naar het leven te hebben
gestaan.
De oorzaak van de echtscheiding heeft dus geen weerslag op het recht op het overlevingspensioen van de gescheiden echtgeno(o)t(e).
KS
Schooltoelage kleuter en basisonderwijs
DECEMBEr 2014
Naar school gaan kost geld. Een schooltoelage
van de Vlaamse overheid helpt om de kosten te
dragen. Naar schatting heeft 1 op de 4 leerlingen recht op een toelage.
ook u heeft misschien recht op een toelage.
Om een toelage te ontvangen moet u voldoen
aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit, de opleiding en de gezinssituatie van
belang.
- 53 -
SoCIaal huIS
Bedragen schooltoelage schooljaar 2014-2015
Kleuteronderwijs: vast bedrag: 92,20 euro
Lager onderwijs:
Afhankelijk van de gezinssituatie en van uw inkomen heeft u recht op:
• Minimale toelage: 103,72 euro
• Volledige toelage: 155,58 euro
• Uitzonderlijke toelage: 207,44 euro
Een schooltoelage aanvragen
Wanneer?
Voor het schooljaar 2014-2015 kunt u een aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2014 tot en met 1
juni 2015. Na 1 juni 2015 is het te laat.
hoe?
Vraag een papieren aanvraagformulier in het secretariaat van de school, in het Sociaal Huis of
download van de website: www.onderwijs.vlaanderen.be
Doe een online aanvraag via de website www.onderwijs.vlaanderen.be
hulp nodig?
Kom even langs of maak een afspraak in het Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23, tel: 09 364 57 50
KS
Praatcafé dementie vlaamse ardennen regio Zottegem, herzele, Sintlievens-houtem, lierde. Programma 2015
Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van
mensen met dementie.
Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een deskundige uitgenodigd die een bepaald
aspect van dementie toelicht.
Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken.
Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit
te wisselen en contacten te leggen met andere mantelzorgers. Gewoon luisteren kan uiteraard ook.
Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht kunnen.
Dit is een gratis initiatief. U bent van harte welkom!
Programma 2015
DECEMBEr 2014
27 januari – Dementie: basisinfo en diagnosestelling.
31 maart – Humor: contact met de (h)eerlijke lach.
26 mei – Geborgenheid en intimiteit doorheen de verschillende fases van dementie. Hoe ga je
ermee om?
29september – De bovenkamer: een gezelschapsspel met vragen en antwoorden over dementie.
24 november – Zinvolle dagbesteding.
Tijdstip: 19 tot 21 uur. Gratis toegang
Locatie: cafetaria OCMW Zottegem
JK
- 54 -
SoCIaal huIS
netwerk levenseinde. uit respect voor het leven.
over palliatieve zorg en voorafgaande zorgplanning.
ongeneeslijk ziek en toch kwaliteitsvol leven?
Wie het van nabij heeft meegemaakt, kan er wellicht over meespreken. Te horen krijgen dat iemand
in de nabije omgeving ongeneeslijk ziek is, laat staan zelf die diagnose krijgen van de arts, het doet
de wereld in elkaar storten. Er komen zoveel vragen: hoe zal het ziekteproces verlopen? Zal er veel
pijn zijn? Hoe gaan we dat allemaal kunnen dragen, emotioneel en ook financieel? Welke regelingen kunnen of moeten we treffen?
Wat het palliatieve thuiszorgteam doet is dit: samen antwoorden zoeken op al die vragen. Samen
met de patiënt, zijn familie en mantelzorgers, de huisarts, de thuisverpleging. Met al wie belangrijk
is (in de zorg) voor de patiënt.
Vaak merken we echter dat mensen de stap naar palliatieve zorgondersteuning moeilijk zetten. De
angst voor het afscheid overheerst. Of het valt moeilijk een onbekende toe te laten. Jammer genoeg
missen ze daardoor vaak kwaliteit van leven in deze belangrijke periode.
De getuigenissen van patiënten, artsen en nabestaanden geven een beeld van hoe het ook anders
kan:
Ingrid, patiënte: ‘‘Ik had zo het gevoel ‘wat kan een vreemde mij helpen?’. Maar jullie gaven mij kracht,
levenslust, ik kon weer genieten. Weten dat jullie telkens naar een oplossing zoeken, dat op elke
vraag een antwoord komt. Ik wist niet dat ik zo gesteund zou worden. Ik voel mij veilig.’
roland, patiënt: ‘Eigenlijk was ik niet klaar voor ‘palliatieve zorg’, ik heb het afgehouden. Toen het
onvermijdelijk werd dat jullie kwamen, was er zo snel zoveel vertrouwen. Ik vraag me af wat ik heb
gemist, ik wou dat ik jullie vroeger had toegelaten…’
Een huisarts zegt: ‘Sommige mensen denken dat de verpleegkundige van het palliatief thuiszorgteam enkel over sterven en verdriet spreekt. Dat is niet zo. Ik leg dan uit dat jullie voor een beetje
van alles komen. Of niet komen, als er geen behoefte is. Ze hebben vooral weerstand tegen het onbekende. Maar eens de mensen contact hebben gehad, zijn ze zeer enthousiast.’
In palliatieve zorg gaan we – altijd in overleg met de arts – datgene doen wat belangrijk is voor de
patiënt en zijn omgeving: er mee voor zorgen dat de patiënt thuis kan blijven, zorgen dat pijn en andere ongemakken zoveel als mogelijk onder controle blijven, luisteren naar de zorgen en vragen
die hen bezig houden, naar hoe moeilijk het soms is. En evengoed samen genieten van de mooie
momenten die er nog zijn. Samen leggen we de klemtoon écht op kwaliteit van leven.
nu al nadenken over uw levenseinde?
DECEMBEr 2014
Voor veel mensen is het wat raar. Waarom zou u nu al nadenken over uw levenseinde, op een moment dat u kerngezond bent?
En toch horen we het meer en meer, in het nieuws, in gesprekken met vrienden en kennissen. Mensen zeggen dan ‘Zoals mijn tante nu is, zo zou ik niet willen leven.’ of ‘Ik heb mijn papieren in orde
gebracht.’. Het punt is: artsen kunnen medisch zoveel, er zijn zo veel behandelingen mogelijk. En
toch leiden die niet altijd tot meer levenskwaliteit.
- 55 -
SoCIaal huIS
In het tijdschrift ‘Leven’ van de Vlaamse Liga tegen Kanker van oktober 2014, zegt zanger Thé Lau:
‘Er is me nog een behandeling voorgesteld. Maar in ruil voor 2,5 maanden levensverlenging zou ik
er dan zes weken totaal beroerd aan toe zijn. Dat hoeft voor mij niet. Ik wil liever beter dan langer.’
De wet op de patiëntenrechten en de wet op euthanasie bieden ons heel wat mogelijkheden. Zo
heeft elke patiënt het recht te kiezen om de behandeling die de arts voorstelt, wel of niet op te starten. Zelfs om die behandeling nadien stop te zetten.
Elke burger kan ook vooraf keuzes maken: misschien wilt u niet meer gereanimeerd worden, of
wenst u niet dat er kunstmatig voedsel wordt toegediend als u zelf niet meer kan eten.
Wat wij belangrijk vinden, is dat mensen daar met elkaar en met hun arts over praten. Wij merken
immers dat moeilijke beslissingen in een palliatieve levensfase, meestal onnodig veel emotie en
spanning teweeg brengen.
Gelukkig voorziet de wet de mogelijkheid om uw
wensen nu al neer te schrijven. Dat is belangrijk
wanneer u zeker wilt zijn dat uw wens gerespecteerd wordt. Ook als u het zelf niet meer kan
zeggen, bijvoorbeeld omdat u dement bent geworden. Of wanneer de nood aan keuzes zich
opdringt door uw gezondheidstoestand, en u er
rekening mee houdt dat anderen misschien voor
u zullen moeten beslissen. Alles wat wettelijk
kan, mag u in uw wilsverklaring schrijven. En
alles wat u geschreven heeft, mag u nadien ook
weer veranderen.
Zolang u het zelf kunt zeggen, zal men trouwens rekening houden met wat u op dat moment wilt.
De wilsverklaring is vooral belangrijk indien u het niet meer kunt zeggen. Ze geeft dan houvast aan
uw arts en uw naasten. Dat brengt rust in de laatste levensfase. De rust die nodig is om zo kwaliteitsvol als mogelijk te kunnen leven.
Een dame getuigt: ‘Ik wil op papier zetten wat ik belangrijk vind, uit zorg voor diegenen die achterblijven. Zo zorg ik er voor dat ze geen verscheurende keuzes moeten maken. Ik zou niet willen dat
ze een gevoel hebben: ‘ik heb mijn moeder dood gedaan door mijn beslissing’.’
Een dochter zegt: ‘Het doet zo’n deugd dat we ons moeder konden geven wat ze gevraagd heeft.
Dat was voor ons heel belangrijk. Ze zat zo in elkaar. Ze wilde alles in de hand houden.’
Anderzijds mogen we ook dit niet vergeten: u kunt zonder problemen de zorg en beslissingen in handen van uw arts en uw naasten leggen. Voorafgaande zorgplanning is ook dit: ervoor zorgen dat zij
weten dat u op hen vertrouwt.
DECEMBEr 2014
meer weten?
Wenst u meer te weten over mogelijke beslissingen bij het levenseinde? Spreek er dan bij voorkeur
eerst over met uw huisarts.
Daarnaast kunt u terecht bij het Infopunt Levenseinde. Op vrijdag van 10 tot 12 uur kunt u binnenlopen voor informatie en advies. U kunt ook een afspraak maken.
- 56 -
SoCIaal huIS
Op dinsdag 17 februari 2015 organiseert de stad Zottegem in samenwerking met het Netwerk Levenseinde een voordracht. Dhr. Manu Keirse, auteur rond verlies, verdriet en levenseinde komt er
spreken over ‘Zorgen voor morgen’. De voordracht vindt plaats in de feestzaal van de Bevegemse
Vijvers, Bevegemsevijvers 1 – Zottegem, om 19.30 uur. Inschrijving: Sociaal Huis Zottegem, telefoon
09 364 57 00 of [email protected]
Wenst u beroep te doen op het Palliatieve thuiszorgteam of op het Infopunt levenseinde?
Adres: Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde.
Telefoon: 055 20 74 00, op werkdagen van 9 tot 12 uur, of via antwoordapparaat.
Bij dringende vragen voor het Palliatieve Thuiszorgteam kunt u ook uw huisarts contacteren. Hij/zij
kan altijd terecht bij de verpleegkundige van wacht. Wij werken pluralistisch en onafhankelijk. Onze
dienstverlening is gratis voor de patiënt.
DECEMBEr 2014
www.netwerklevenseinde.be; [email protected]
- 57 -
huIS van hEt kInd
Zibo
opvang vakanties
Tijdens de vakantieperiodes is het ZIBO elke werkdag open van 7 tot 18.30 uur en voorzien wij allerlei leuke spelletjes.
Krokusvakantie (16 tot 20/02): inschrijven vanaf 19 januari 2015
Paasvakantie (06 tot 17/04): inschrijven vanaf 9 maart 2015
opvang dommelklasje
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag voorzien wij speciaal voor de allerkleinsten een dommelklasje. In een warme en geborgen sfeer van de opvang kunnen de kindjes na een
drukke voormiddag op school een middagdutje komen doen. Nadat ze even geslapen hebben en
uitgerust zijn, mogen zij vrij spelen in de opvang en is er ook een lekker vieruurtje voor de kindjes.
opvang op woensdagnamiddag
Ook op woensdagnamiddag is het ZIBO open voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar uit alle basisscholen in Zottegem vanaf het sluiten van de school tot 18.30 uur.
kostprijs ZIBo
1/3de dag opvang (minder dan 3uur): 4 euro
Halve dag (tussen 3 en 6uur): 6 euro
Ganse dag (meer dan 6uur): 12 euro
Dommelklasje: 3,50 euro (inclusief vervoer en vieruurtje)
opvang reserveren en annuleren
Het is belangrijk dat uw kind(eren) op voorhand ingeschreven zijn voor de opvang (zowel voor vakantiedagen, schoolvrije dagen, woensdagen als het dommelklasje). De reservatie gebeurt enkel
schriftelijk of via mail! reservaties moeten ten laatste 5 werkdagen voor de gevraagde opvangdag
bij het ZIBO ingediend worden, zoniet kunnen wij niet garanderen dat er plaats is voor uw kind(eren).
DECEMBEr 2014
Gevraagde opvangdagen kunnen enkel schriftelijk geannuleerd worden. Voor onverwittigde of laattijdig verwittigde afwezigheden (minder dan 5 werkdagen op voorhand) wordt een administratieve
kost van 5 euro/per afwezigheid/per kind/per dag aangerekend.
Contactpersonen
Nathalie De Mol en Lotte Beernaert, coördinatoren ZIBO, Kloosterstraat 40B, 9620 Zottegem.
De coördinatoren zijn bereikbaar:
- Maandag: 9 tot 12 en 13 tot 19 uur
- Dinsdag en woensdag: 9 tot 12 en 13 tot 16.30 uur
- Donderdag en vrijdag: 9 tot 12uur
Tel: 09 360 24 86 - [email protected]
- 58 -
huIS van hEt kInd
ZIBotheek
Bent u op zoek naar afwisseling van speelgoed voor bij u thuis, kom dan zeker eens langs in de ZIBOtheek. U kunt hier allerlei degelijk en verantwoord speelgoed ontlenen. Voor slechts 10 euro lidgeld per jaar, kunt u naar hartenlust speelgoed komen ontlenen. Gezinnen woonachtig buiten
Zottegem betalen 15 euro per jaar voor een lidkaart.
Per
ontleenbeurt moogt u 3
stuks
speelgoed meenemen naar huis
voor een periode
van
4
weken.
In de ZIBOtheek kunt u het
speelgoed ook
eerst eens uitproberen vooraleer u het
meeneemt naar
huis.
De ZIBOtheek
is geopend
- Maandag:
van 13.30 tot 19
uur
- Woensdag:
van 8.30 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur
Het uitleenreglement is te verkrijgen op verzoek via telefoon, e-mail of ter plaatse.
DECEMBEr 2014
Contactgegevens
ZIBOtheek, Kloosterstraat 40A - tel: 09 339 04 10 - [email protected]
KDC
- 59 -
PWa
de toekomst van het PWa
Als gevolg van de 6e staatshervorming is het PWA sedert 1 juli 2014 niet langer onder het gezag van
de rVA, maar onder de vleugels van de VDAB gekomen. Tot dusver is het evenwel koffiedik kijken, wat
er in de praktijk kan of zal veranderen. De onzekerheid over de toekomst van het PWA wordt gedeeld
door de raad van Bestuur, waarin vertegenwoordigers zetelen van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fracties en van de beroepsorganisaties. Deze onzekerheid heeft de raad van Bestuur ertoe aangezet een resolutie in verband met de toekomst van de PWA’s, gericht aan de
gemeenteraad, eenparig goed te keuren. Dit gebeurde op 29 april 2014. De resolutie werd besproken
op de gemeenteraad van 16 juni en goedgekeurd met 16 stemmen (CD&V, SP.A, Groen) bij 13 onthoudingen (N-VA, Open VLD).
De resolutie bestaat uit 2 grote delen; het eerste eerder verklarend deel, is een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en het belang van het PWA-kantoor in Zottegem; het tweede en belangrijkste deel
verklaart het waarom van de actie, de ongewijzigde noden en hoe eraan kan worden beantwoord, de
troeven van het PWA en de 3 punten, waarvoor de steun van de gemeenteraad werd gevraagd: (a) het
behoud van het PWA-tewerkstellingsinitiatief, (b) steun voor de vraag om de Lokale Werkwinkel, waarin
het PWA een onderkomen heeft gevonden, in Zottegem te behouden, en (c) een oproep tot de Vlaamse
Parlementsleden desgevallend een actie te ondernemen, niet alleen om de PWA’s te behouden, maar
ze desnoods slagvaardiger te maken.
Naar argumenten moest niet ver gezocht worden. De 1e gebruiker meldde zich aan op 1 december
1995 (2 dagen na de opening van het kantoor); op 31 juli 2014 hadden reeds 1066 privé-personen en
63 vzw’s en verenigingen uit Zottegem ooit beroep gedaan op het PWA; op dezelfde datum stond de teller van de herinschrijvingen op 4074. Alhoewel door de invoering van de dienstencheques (1 maart
2004) huishoudelijke taken, zoals poetsen, onttrokken werden aan het PWA, ligt het maandelijks aantal ingeschreven gebruikers de laatste jaren met gemiddeld rond de 300 zeer hoog; circa 60 PWA-tewerkgestelden staan in voor de gevraagde dienstverlening. Naast de klassieke activiteiten zoals hulp bij
schoolopvang en klein tuin- en ander onderhoud, heeft het PWA veel aandacht besteed aan specifieke
eigen activiteiten: onderhoud van de gemeenschappelijke delen van kleine appartementsgebouwen,
markttoezicht onder begeleiding van de Stedelijke Politie, het (occasioneel) sneeuwruimen en vooral
de bijzonder succesrijke ouderengezelschapsdienst, waarvoor een speciaal team van vrouwelijke PWAtewerkgestelden een aparte opleiding heeft gekregen. In september 2014 was deze dienst werkzaam bij
18 gezinnen voor in totaal 285 uren, ook ’s avonds en tijdens het weekend.
Zeer belangrijk is ook dat inwoners met een laag inkomen (met OMNIO-statuut) van steeds meer gebruik maken van de PWA-dienstverlening, vooral dan van de ouderengezelschapsdienst. Hier is de samenwerking met het OCMW zeer vruchtbaar, terwijl ook het PWA-kantoor heel wat van de eigen
middelen daartoe voorbehoudt en aldus zijn bescheiden deel bijdraagt in de armoedebestrijding.
Ten slotte heeft de ervaring geleerd dat er nog steeds personen zijn, voor wie door allerlei omstandigheden geen plaats is op de reguliere arbeidsmarkt of die te kampen hebben met een zekere arbeidsbeperktheid. Mits een zekere flexibiliteit, vanwege de gebruiker én de PWA-werknemer, kunnen heel wat
klusjes opgeknapt worden. Bovendien krijgen alle PWA-tewerkgestelden de kans om zich bij te scholen,
omdat elk PWA verplicht is ¼ van zijn opbrengsten aan opleiding te besteden. Het PWA-kantoor doet
zelfs heel wat meer dan wettelijk verplicht.
DECEMBEr 2014
Het PWA-kantoor is gesloten vanaf 22 december tot en met 4 januari, maar blijft wel steeds telefonisch
bereikbaar (enkel en alleen voor sneeuwruimen!) op het nummer 09/326 79 79, ook ’s avonds en tijdens de weekends.
Voor eventueel verdere inlichtingen kan men zich wenden tot het PWA-kantoor, gelegen in de Lokale
Werkwinkel, Deinsbekestraat 25 A, iedere werkdag van 9 tot 11.30 uur, bij PWA-beambte Ilse Van Herzeele, telefoon 09 326 79 78, fax 09 326 79 77 of [email protected]
HVW
- 60 -
uIt In ZottEGEm
DECEMBEr 2014
december
zaterdag 13
Joost van hyfte - Gastroseksueel
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 20 uur
zondag 14
ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9, van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: 09 360 00 12
zondag 14
kerstmarkt en kerstshopping Zottegem
Zie p. 19
dinsdag 16
het Cm-mediko Plan - Een vaste premie voor extra bescherming
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
Vormingscentrum De Schakel, Musselystraat 26
om 14 uur
Inlichtingen: 09 267 57 35, [email protected], www.cm.be/agenda
dinsdag 16
Ciné local - transcendence
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 20 uur
woensdag 17
midweekwandeling leeuwergem "Jenevertocht"
Organisatie: Wandelclub Egmont Zottegem
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, [email protected], www.wandelclubegmont.be
woensdag 17
Paul michiels - lonesome dreamer
Zie p. 25
woensdag 17
naaicafé
Organisatie: Femma Zottegem
Vormingscentrum De Schakel, Musselystraat 26,
van 19:30 tot 22:30 uur
Inlichtingen: [email protected], www.femma.be/nl/groep/zottegem
zaterdag 20
Cinélocal voor kinderen - antboy
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 14 uur
zaterdag 20
kerstfeest
Organisatie: VIVA-SVV Socialistische Vrouwenvereniging
Volkshuis, om 18 uur
Inlichtingen: 09 360 75 06
zondag 21
kerstmarkt en kerstshopping Zottegem
Zie p. 19
zondag 28
Wafelentocht te Zottegem
Organisatie: Wandelclub Egmont Zottegem
feestzaal Bevegemsevijvers, van 8 tot 15 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, [email protected], www.wandelclubegmont.be
zondag 28
kerstshopping Zottegem
Zie p. 19
- 61 -
uIt In ZottEGEm
DECEMBEr 2014
Januari
Zondag 4
Sterzingen
Zie p. 20
vrijdag 9
driekoningenviering Grotenberge, Carnavalbal velzeke en Carnaval Sint-Goriks-oudenhove
Zie p. 21
zaterdag 10
driekoningencarnaval Zottegem (Centrum)
Zie p. 22
zondag 11
kindercarnaval
Zie p. 23
zondag 11
ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9, van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: 09 360 00 12
maandag 12
Carnaval & dansnamiddag voor senioren
Zie p. 23
vrijdag 16
Carnavalstoet Erwetegem
Zie p. 24
vrijdag 16
okidok - Slips Inside
Zie p. 25-26
zaterdag 17
driekoningenstoet Sint-maria-oudenhove
Zie p. 24
zondag 18
davidsfonds Zottegem - a Grand oPEra nIGht
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
CC Zoetegem, om 17 uur
Inlichtingen: 09 360 01 47, [email protected]
vrijdag 23
Compagnie Cecilia - angelena
Psychiatrisch Ziekenhuis, Penitentenlaan 9, 20 uur
zondag 25
harm Garreyn & andy dhondt - ridderzaalconcert
Zie p. 31
zondag 25
Winterwandeling met nieuwjaarsdrink
Organisatie: Pasar Zottegem
O.C. Sint Goriks, van 14 tot 18 uur
Inlichtingen: [email protected], www.pasar.be/zottegem
dinsdag 27
Praatcafé dementie vlaamse ardennen
Zie p. 54
februari
maandag 2
Zilverscherm - the Invisible Woman
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 14 uur
- 62 -
uIt In ZottEGEm
woensdag 4
tot zaterdag 28
tentoonstelling Circus van a tot Z
Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Bibliotheek Zottegem. Inlichtingen: 09 267 72 59, [email protected], www.oostvlaanderen.be/circustentoonstelling
woensdag 4
Walter Baele - 16-18
Zie p. 26
zaterdag 7
Sam vloemans - new light
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 14 uur
zondag 8
ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9, van 10 tot 12 uur. Inlichtingen: 09 360 00 12
donderdag 12
daan hugaert & marc Stroobants - the duck variations
Zie p. 26-27
woensdag 25
lejo - hands-up! (4+)
Zie p. 28
zaterdag 28
Winterquiz voor gelegenheidsploegen
Organisatie: Winterquiz voor gelegenheidsploegen
Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove om 20 uur stipt
Inschrijven tot maandag 23 februari bij Anicq Van Meulebroek: 09 361 13 01 of via
[email protected]
DECEMBEr 2014
maart
maandag 2
Zilverscherm - toontje hoger - de mooiste liedjes van toon hermans
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 14 uur
woensdag 4
Geert de Weyer - vrouwen in de strip
CC Zoetegem, Boekenzolder kasteel van Egmont, 20 uur
vrijdag 6
Jef neve - Solo
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 20 uur
zaterdag 7
Ebike initiatie
Organisatie: Pasar Zottegem. De Schakel Zottegem, Musselystraat 26, van 9 tot 11 uur.
Inlichtingen: www.pasar.be/zottegem
zondag 8
ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9, van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: 09 360 00 12
zaterdag 14
ultima thule - Spoor (10+)
Zie p. 29
zondag 15
Beau Concert'eau - ridderzaalconcert
Zie p. 31
donderdag 19
tuur florizoone & didier laloy
CC Zoetegem, zaal rhetorica, 20 uur
- 63 -
Colofon
Stedelijk Informatieblad
Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de stad Zottegem,
2014, nr. 4
redactie:
Dienst Cultuur, Markt 1, 9620 Zottegem,
tel. 09 364 64 61 - fax 09 364 64 79 - e-mail: [email protected]
Werkten mee:
Betty Cosijn, Andy Dhondt, Katrien De Canck, Mathieu De Groote,
Sylvianne De Sutter, robin Doeraene, Johan Kegels, Danny Lamarcq, Marc Lievens, Bernard Magerman, Paul Nys, Karen Schoenmaekers, Alex Van Crombrugge, Ilse Van Herzeele, Nadine Van
Lancker, Anne Van Turtelboom, Hubert Van Wambeke, Hellen Volckaert, Jo Zwaenepoel
Eindredactie:
Danny Lamarcq
Supervisie:
Jenne De Potter (burgemeester) en
Kurt De Loor (schepen van communicatie)
DECEMBEr 2014
druk- en reclamewerving: nv Printor, Vandendriesschestraat 13, 9620 Zottegem
tel. 09 326 71 50; fax 09 326 71 61
- 64 -