AGENDA RAAD 11/02/2014 GOEDKEURING VAN

AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 11/02/2014
AGENDA RAAD 11/02/2014
Geachte Raadslid
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op
11/02/2014 om 20:00 uur.
De vergadering wordt georganiseerd in de raadszaal van het hoofdgebouw van het OCMW,
August Demaeghtlaan 30 te 1500 Halle.
Alle documenten zijn te consulteren via [email protected]
- de agenda, ontwerpnotulen en bijlagen op datum van de zitting
- de goed te keuren notulen op datum van de vorige zitting.
De ontwerpnotulen en bijlagen liggen tevens vanaf heden ter inzage in de dossierkast op de
bovenste verdieping van het administratieve hoofdgebouw van het OCMW en kunnen
ingekeken worden tijdens de openingsuren van het algemeen onthaal. Indien gewenst kan dit
ook op afspraak. Hiertoe dient u contact op te nemen met de secretaris.
Tevens kan u de laatste goedgekeurde notulen van het Vast Bureau en van het Bijzonder
Comité Woonzorg raadplegen in de respectievelijke zittingen via [email protected]
De goedgekeurde notulen van het Bijzonder Comité Sociale dienst vindt u terug in bijlage.
Met de meeste hoogachting,
Annelies Debilde, secretaris wnd.
Marie-Rose Harnie, voorzitter
GOEDKEURING VAN DE NOTULEN
De notulen van de Raad van 14/01/2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
OPENBARE ZITTING
Ondersteunende afdelingen
1.
FADI
Gunning: "Levering van voedingsmiddelen en het beheer van de cafetaria
van het WZC "Zonnig Huis" en de centrale keuken met
voedingsbereiding."
2.
PO
IMZ- verzorgende, vacantverklaring van de functie en organisatie van
volwaardige selectieproeven voor invulling via interne mobiliteit en
aanwerving.
1
AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 11/02/2014
3.
PO
TMZ- vacantverklaring van 1vte statutaire serviceflatverantwoordelijke
B1-B3 en 1 vte contractuele dienstencentrumleider B1-B3, en organisatie
van selectieproeven voor invulling via interne mobiliteit en aanwerving.
4.
PO
Personeel - Sociale Maribel : aanvraag bijkomende arbeidsplaatsen en
verhoging van het bedrag van de financiële tussenkomst in 2014.
Departement Woonzorg
5.
WO
Schenking van een rollator met handrem en winkelwagentje.
Departement Welzijn
6.
WE
IGS - Bekrachtiging van het huishoudelijk reglement Halse woonraad
7.
WE
Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en het sociaal
economie-initiatief EATvzw te Schaarbeek betreffende de tewerkstelling
van OCMW-cliënten in het kader van Art.60§7 van de organieke wet.
GESLOTEN ZITTING
Ondersteunende afdelingen
8.
PO
FIDI - financieel deskundige, voltijdse benoeming vanaf 01/02/2014.
9.
PO
WELZIJN - Voltijds hoofdmaatschappelijk assistent, verlenging
benoeming op proef vanaf 01/02/2014.
10.
PO
EMZ - Verzorgende, disponibiliteit wegens ziekte vanaf 09/12/2013.
11.
PO
IMZ - Bevordering tot hoofdverpleegkundige IMZ met ingang van
1/2/2014.
AKTENAME
12.
WE
Aktename
2