NIEUWSBRIEF 47

NIEUWSBRIEF 47
Lokaal Democratie
Alternatief Anders
mei 2014
Agenda
Colofon
maandag 02 juni, 20.00 uur
openbare fractievergadering
Veerburg, Anna Paulowna
bestuur
Voorzitter
Ebe Elzinga
0224-542703
[email protected]
Secretaris
Willem Kerkhoven
0224-722289
[email protected]
Penningmeester/ledenadministratie
JaapJan van Essen
06-51781883
[email protected]
Leden
Han Koppe
0227-823400
[email protected]
Lavinia Grooten
06-14891872
[email protected]
dinsdag 03 juni, 20.00 uur
raadsvergadering, installatie college
maandag 10 juni, 20.00 uur
fractievergadering, partijkantoor
maandag 16 juni, 20.00 uur
openbare fractievergadering
De Koppeling, Nieuwe Niedorp
donderdag 26 juni, 20.00 uur
raadsvergadering
fractie
fractievoorzitter
Henk van Gameren
Wieringerwaard
06-24441659
[email protected]
fractiesecretaris
Peter Couwenhoven
Nieuwe Niedorp
06-25311671
[email protected]
Rob Ravensteijn
Winkel
0224-541776
[email protected]
Henk-Jan Wittink
Hippolytushoef
06 - 51333709
[email protected]
Ard Smit
Nieuwe Niedorp
06 -23990598
[email protected]
Lida Brussaard
Winkel
06-47683159
[email protected]
maandag 30 juni, 20.00 uur
LADAoverleg, partijkantoor
In dit nummer
Ledenvergadering
Eerste burgerraad in Amersfoort
Toelichting coalitievorming en
keuzeoverwegingen
Onze wethouder
Beste allemaal
Fractieverslag
LADA steunt DOP
LADA in Den Oever
Lezers schrijven
redactie
[email protected]
In 60 seconden
Gemeentebestuur versus
bedrijfsbestuur
www.lada2010.nl
Zuigkracht bestuur en bureaucratie
bank 123077966
tnv penningmeester LADA
Nog geen witte rook
LADA valt door de mand
LADAnieuwsbrief 47
1
mei 2014
LEDENVERGADERING
Naast een aantal huishoudelijke zaken stond de ledenvergadering vooral in het teken van het toetreden van LADA tot het college. Het campagneteam
werd nogmaals bedankt voor de grote inzet waarmee de campagne gevoerd is.
Het gesloten akkoord stemt tot tevredenheid en kan
op brede steun rekenen. De vergadering vond het
een goede keus dat de fractie een wethouder van
buiten heeft aangetrokken waardoor er wat afstand
tussen fractie en wethouder is wat goed past in het
duaal functioneren. Fractievoorzitter Henk van Gameren bespreekt het akkoord en vindt de portefeuilleverdeling evenwichtig omdat de partijen hun eigen
“ding” hebben gekregen. Daarop komt de opmerking: “Geïntegreerd beleid staat in tegenstelling dat
iedere partij zijn eigen domeintje heeft binnengehaald. Durf wel grenzen te overschrijden.”
Onze (kandidaat)-wethouder Frits Westerkamp stelt
zich voor aan de vergadering en zet kort uiteen hoe
hij gaat werken. Zijn visie: “De overheid participeert
bij de burger en niet andersom. Ik zal vragen: wat
heeft u nodig? Hoe denkt u het uit te voeren? Burgers er goed bij betrekken. In het land zijn voorbeelden hoe dat goed functioneert. Daar moet je gebruik van maken. Ik heb als wethouder een eigen
verantwoordelijkheid en ben er voor alle burgers.”
En: “Als er wat is, neem contact op met mij. Doe
dat”.
Er ontstond een geanimeerde discussie waarin Frits
zich goed thuis voelde. Zijn visie op burgerparticipatie past goed bij LADA werd geconstateerd. De leden van de fractie krijgen het advies mee om zich
vooral met de eigen specialisaties bezig te houden
en zich daarin te verdiepen. Het is ondoenlijk om je
overal mee bezig te houden, dan gaat het fout:
”Richt je alleen op je eigen taak, anders brand je
af!”
Doordat Lida Brussaard en Peter Couwenhoven in
de fractie zijn gekozen, moeten zij het bestuur verlaten. Hun plaatsen worden ingenomen door Lavinia Grooten (Slootdorp) en Han Koppe
(Hippolytushoef). Het nieuwe bestuur heeft de taak
om LADA verder uit te bouwen en de organisatiestructuur die de vergadering kreeg voorgelegd uit te
werken. Kernpunten zijn: een goede ondersteuning
van de fractie, breed gedragen in Hollands Kroon
en werken aan verjonging.
De jaarverslagen worden goedgekeurd. Hoewel de
verkiezingscampagne een forse aanslag op de middelen heeft gedaan, is de financiële situatie gezond.
Bij de presentatie van het fractieverslag merkt teruggetreden fractievoorzitter Rob Ravensteijn op
dat het een moeilijk jaar voor de fractie en ook voor
hem persoonlijk is geweest.
LADAnieuwsbrief 47
2
De fractie heeft een nieuw e-mail adres:
[email protected]
Eerste burgerraad Amersfoort
Op 22 maart, drie dagen na de verkiezingen, organiseert een groep inwoners van
Amersfoort een burgertop in de Rijtuigenloods. Maximaal duizend Amersfoortse
inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen, van de overheid en
van kunstenaars gaan dan met elkaar in
gesprek over wat er volgens hen belangrijk is voor Amersfoort in de komende vier
jaar. De G1000 Burgertop is bedoeld om
een agenda voor de komende 4 jaar voor
Amersfoort op te stellen van zaken die belangrijk zijn voor de stad. De agenda
wordt opgesteld in de vorm van projectvoorstellen en ideeën die na de G1000
verder uitgewerkt moeten worden. De
agenda bestaat uit de 10 belangrijkste
voorstellen en ideeën. De beslissing welke
projecten en ideeën dat zijn wordt aan het
einde van de dag genomen door de 600
gelote burgers.
De voorstellen worden elk door 6 burgers,
samen met een werkgever, een politicus
of ambtenaar en een kunstenaar geformuleerd, bijgestaan door een tafelsecretaris.
In totaal werken dus 10 mensen aan één
voorstel. Door ook werkgevers, overheid
en kunstenaars bij het gesprek te betrekken is de hele gemeenschap van Amersfoort betrokken bij de voorstellen. Aan het
einde van de dag en aan het begin van de
Burgerraad zijn er 100 voorstellen om uit
te kiezen.
Beschrijving
Het idee voor de G1000 komt uit België.
Op 11-11-2011 kwam in Brussel voor het
eerst een grote groep burgers bij elkaar
voor een burgertop met de naam G1000.
Met als doel een agenda voor België op te
stellen en om aan te tonen dat je dat ook
als burgers met elkaar kunt en daar niet
persé het bestaande partij-politieke systeem voor nodig hebt.
www.vng.nl
mei 2014
Toelichting coalitievorming en de keuzeoverwegingen
1: De inbreng bij de formateur was op basis van het LADA-programma, uitspraken gedaan tijdens
de verkiezingscampagne en fractie/bestuursoverleg, soms in klein verband.
2: De fractie heeft haar eigen inbreng nooit voor zichzelf gehouden, andere partijen in de raad zijn
tot op dit moment niet duidelijk over eigen opvattingen m.b.t. de collegevorming. Mogelijk dat in
de raad van 3 juni daar verandering in komt. Met name de door de informateur gestelde acht vragen moeten meer zicht geven op de samenwerkingsmogelijkheden met partijen die niet bij de collegevorming zijn betrokken. De samenwerking van LADA wordt ook begrensd door de bereidheid
die andere partijen tonen om zelf samen te werken.
3: Over het resultaat: LADA heeft met 6 van de 29 zetels het gevoel voldoende herkenbaar te zijn
in het coalitieakkoord. Tegelijk zijn er ook onderwerpen die duidelijk niet van LADA zijn. In onze
opvatting is dit ook een aspect van democratie. Respectvol omgaan met “andersdenkenden”, de
kunst van het goed omgaan met minderheden willen wij uitdragen, zeker ook richting burger.
4: Over de portefeuilleverdeling: Het karakter van elk van de partijen komt terug in de globale
taakverdeling binnen het college.
5: LADA heeft extern een wethouderskandidaat geworven: Frits Westerkamp.
6: Het akkoord is goed leesbaar voor burger en bestuur. Veel doelstellingen zijn concreet en gesloten geformuleerd zonder dat het “dichtgetimmerd” is. Er is ruimte voor onderzoek en voortschrijdend inzicht. Ook werkruimte voor het college.
7: Met de leden zullen we regelmatig in overleg gaan over het voortgangsproces, de tussentijdse
resultaten, het voortschrijdend inzicht m.b.t. maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Besturen is ook een leerproces. Ook binnen de raad en met het college zullen we dit (uiteraard) doen.
Wat willen we bereiken?
- Burgers ervaren een verkleining van de kloof burger – bestuur.
- Burgers ervaren dat het bestuur processen heeft aangepast. Er wordt gewerkt
vanuit belangen van burgers. Inclusief communicatie.
- Burgers ervaren het lokale bestuur als een partij waarmee SAMEN gewerkt wordt
aan oplossingen. Duaal werken is praktijk.
- Burgers ervaren de woon(hoofd)kern als het belangrijkste voor de identiteit en de
leefbaarheid. Er zijn volop burgerinitiatieven die worden ondersteund.
- Burgers ervaren het sociaal domein als het domein waar burgers en bestuur elkaar vinden in het oplossen van de problemen die zich voordoen
- Klein wat klein kan, groot wat moet
Op onze website www.lada2010.nl vindt u een uitgebreid verslag
Openbare fractievergaderingen
Maandag 02 juni, Veerburg, Sportlaan 21,
Anna Paulowna. Aanvang 20.00 uur.
Maandag 16 juni, De Koppeling, Koperwiek,
Nieuwe Niedorp. Aanvang 20.00 uur.
U kunt kennismaken met de fractie en met de leden
in gesprek gaan. Wilt u op een specifiek onderwerp
inspreken, dat melden bij fractiesecretaris Peter
Couwenhoven, [email protected]
LADAnieuwsbrief 47
3
mei 2014
ONZE WETHOUDER
Ik ben Frits Westerkamp, 56 jaar oud,
geboren en getogen Alkmaarder.
17 Jaar geleden ben ik met mijn gezin
verhuisd naar Oudkarspel. In 1998 werd
ik voor de PvdA in de gemeenteraad
van de gemeente Langedijk gekozen en
ben fractievoorzitter tot mijn aantreden
als wethouder in 2011 geweest.
Van beroep ben ik IC/CCU verpleegkundige. In 1999 ben ik bij de meldkamer
ambulance/brandweer gaan werken als
teamleider ambulancezorg om uiteindelijk in 2011 bij de Veiligheidsregio NHN
te eindigen als senior specialist meldkamer ambulance/brandweer/politie.
De afgelopen 3 jaar heb ik van het vak
wethouder enorm genoten. Het was en
is in Langedijk geen makkelijk tijd, enorme bezuinigingen zijn er aan de orde.
Duidelijke en zeker niet makkelijke keuzen moesten en moeten worden gemaakt. Maar ik ben die niet uit de weg
gegaan. Mijn uitdaging was juist om samen met betrokkenen te kijken waar
dan nog wel de kansen lagen. Hoe kan
je zaken zo anders organiseren, dat er nog wel mogelijkheden zijn. De overheid is dan niet meer
de vanzelfsprekende partner, maar anderen kunnen dat ook zijn: de eigen inwoners of zelfs
marktpartijen. Ik had graag in Langedijk doorgegaan met de klus waar ik aan begonnen was. De
verkiezingsuitslag maakte dat helaas niet mogelijk.
De lokale politiek ligt mij aan het hart, waardoor een carrière in Den Haag of de Provincie voor mij
niet in beeld is. Toen ik werd getipt, dat LADA op zoek was naar een wethouder, heb ik, na het
lezen van het verkiezingsprogramma, geen moment geaarzeld om te solliciteren.
LADA heeft 3 punten aangegeven die vooral van belang zijn: burgerparticipatie, accommodatiebeleid en onderwijsvernieuwing en dat laatste vooral gezien de krimp in de dorpen. Onderwerpen
die ik in Langedijk in mijn portefeuille had en waar vernieuwend beleid tot stand is gekomen. Ik
voel een sterke betrokkenheid bij de fractie op deze punten, die ik ook deel. In deze tijd waarin de
overheid een andere rol aanneemt, waar meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van
de burger, moet je bereid zijn ook andere wegen te gaan bewandelen. Die uitdaging neem ik
graag aan.
Graag zet ik mij dan ook in voor Hollands Kroon, maar dat doe en kan ik niet alleen. Daarvoor is
de inbreng van inwoners en organisaties van groot belang. Samen met mijn collega-wethouders
ga ik mij inzetten voor de gemeente Hollands Kroon. Dat ik van buiten uw gemeente kom, zou
een nadeel kunnen zijn, maar in Langedijk heb ik de ervaring met Jan Piet Beers en Ilse Overzier
gehad als wethouders van buitenaf voor een lokale partij. Dat is prima gegaan en het werkte ook
verfrissend. Minder verleden, gericht op de toekomst. Dat ben ik ook.
Ik heb 5 kinderen, en 3 kleinkinderen en geniet volop van ze. Mijn grootste hobby is koken en dan
vooral de Aziatische keuken. Indoor sportklimmen en de watersport is de sportieve kant van mij,
waar ik helaas in mijn tijd als wethouder te weinig aan toekwam.
<
LADAnieuwsbrief 47
4
mei 2014
Beste allemaal,
Ik heb vandaag contact gehad met het partijbureau van de PvdA. Het klopt wat Rob verteld. Ik
kan niet landelijk lid blijven van de PvdA als ik voor een andere partij wethouder wordt. Ook al
is dat in een andere gemeente.
De argumentatie is dat het de plaatselijke PvdA in een lastig pakket kan brengen. Persoonlijk
vind ik dit krom en heb dat ook gemeld. Ik heb een plicht richting de burger om zo snel mogelijk van mijn wachtgeld af te komen. Daarnaast is er nu het dualisme. Maar het staat zo in de
statuten.
Alleen als de PvdA afdeling Hollands Kroon geen bezwaar heeft en dit kenbaar maakt aan het
hoofdbestuur zou ik lid kunnen blijven.
Dat ga ik niet doen, dus in het weekend stuur ik mijn opzegging van het lidmaatschap van de
PvdA weg.
Dit ter informatie.
Met vriendelijke groet
Frits Westerkamp
FRACTIEVERSLAG MEI 2013 - MEI 2014
door: Rob Ravensteijn
Voor LADA (Democratie Anders) was het afgelopen jaar het meest turbulente in haar geschiedenis. In mei 2013 opereerde de fractie in nauwe samenwerking met andere oppositiepartijen.
SHK, PW, PVL, GL en LADA, samen goed voor 10 zetels. LADA vormde een gezamenlijk front
tegen de coalitie van VVD, CDA en PvdA. Voor de oppositie was geen ruimte om vroegtijdig invloed uit te oefenen. Heel frustrerend en niet van het soort lokale democratie dat LADA voorstaat (Democratie Anders!).
Daarnaast is onze netwerksamenleving ook
tastbaar via de mail. Zowel via het LADAsecretariaat als via de fractievoorzitter wordt
intensief gecommuniceerd. Onderwerpen varieren van het gemeentebeleid tot LADAstandpunten. Goede zaken die we als fractie
moeten blijven vasthouden. De band burger –
bestuur moet hechter, de kloof kleiner en het
vertrouwen groter.
Samenwerken en verbinden
De fracties trokken gelijk op bij de voorbereiding van de raadsvergaderingen maar hielden
ruimte om tot een eigen standpunt te komen.
Alle raadsvergaderingen werden voorafgegaan
door openbare fractievergaderingen die verspreid door de gemeente werden gehouden.
Onder het motto: “LADA luistert”, “LADA legt
uit” en “LADA zoekt de burger op” zijn veel burgers bereikt. Ondersteunend daarbij is ook de
“verspillingslijn”, later de klachtenrubriek. Het
oplossen van klachten is niet de taak van de
raad als het om de incidenten gaat, dat is veelal uitvoering en ligt bij de ambtelijke organisatie
en het college. Wel is het goed voor de fractie
als we goed contact met burgers hebben over
zaken die spelen. Het levert aanwijzingen op
voor onze kaderstellende en controlerende taken.
Op onze website wordt nog geëxperimenteerd
met verschillende vormen van klachtsignalering
en de afhandeling ervan. De website wordt regelmatig bezocht en gaat richting 25000!! hits.
LADAnieuwsbrief 47
Verkiezingen
Het afgelopen jaar stond in het teken van de
verkiezingen. Vanaf januari 2013 heeft LADA
gestreefd naar meer samenwerking met lokale
partijen. Bereidheid om tot een fusie te komen
moet vooral voortvloeien uit de praktische
meerwaarde. Zover kwam het niet, zo weten
we nu allemaal. GL deed een stapje terug, PVL
nam het besluit zich aan te sluiten bij de SHK
en ook ons eigen fractielid Jip Pankras besloot
om toe te treden tot SHK en werd lijsttrekker,
zonder overigens afstand te nemen van het
>
5
mei 2014
het vertrouwen in het lokale bestuur groeit. Op
22 mei is het akkoord gepresenteerd. We zijn
er trots op en herkennen ons in de ambities.
LADA-programma.Tot de verkiezingen bleef hij
lid van de fractie. Een ingewikkelde situatie die
overigens netjes en met wederzijds respect is
afgerond. In die fase is intensief nagedacht
over de toekomst van de LADA-fractie, alle opties zijn de revue gepasseerd. Lastig ook omdat gelijktijdig gewerkt werd aan de nieuwe
kandidatenlijst.
Verantwoordelijkheid nemen
De verkiezingsperiode was intensief. Fractie,
bestuur, steunfractie en leden trokken vol enthousiasme samen op. Wat opvalt is dat de cultuur bij LADA onvergelijkbaar is t.o.v. andere
partijen. De wijze waarop we de fractievergaderingen invullen wordt als prettig ervaren. Er
is ruimte om hardop te denken, we kunnen relativeren en dragen dit ook uit.
Dualisme: wethouder
Al voor de verkiezingen maakten we duidelijk
dat onze wethouder van buiten zou komen, niet
omdat we er zelf geen op de lijst hebben, maar
principieel omdat raadsleden volksvertegenwoordigers zijn en een wethouder een vakman
of- vrouw moet zijn die de opdrachten van de
raad goed kan omzetten in uitvoering. De verhouding moet ook wat losser zijn, het college
zit er voor de hele raad. De LADA-fractie zal
blijven werken aan goede duale verhoudingen.
Burgers zullen merken dat LADA ook in de
nieuwe rol herkenbaar blijft, al is dat best wel
even wennen.
Vanaf het moment dat LADA naar buiten
bracht dat onze wethouder van buiten zou komen hebben we veel reacties gekregen. Bestuurlijke en politieke ervaring stonden hoog op
ons wensenlijstje, liefst ook in de rol van wethouder. Het LADA-gedachtegoed dient wel onderschreven te worden. Daar hoort ook de cultuur bij van transparant, communicatief en
goed kunnen luisteren. Fractie en bestuur denken er goed in geslaagd te zijn met Frits Westerkamp.
Groei zet door
Uiteindelijk heeft onze visie en werkwijze een
winst opgeleverd van drie zetels. Dat vraagt
om verantwoordelijkheid nemen en dat hebben
we gedaan. We zijn de onderhandelingen constructief ingegaan op basis van ons programma. Met onze antwoorden op de vragen van de
formateur hebben we voorspelbaar gereageerd
zoals terug te vinden in ons programma en tijdens de interviews en debatten: We sluiten
niemand uit die bereid is tot samenwerken, een
raadsprogramma is onze eerste optie en de
verhouding burger – bestuur moet verbeterd
worden. Burgerparticipatie gedijt het beste als
Organisatie:
LADA sterk binnen en buiten de raad
De reorganisatie van zowel fractie als bestuur
is nog druk gaande. Een grotere fractie geeft
meer mogelijkheden om taken te verdelen. Er
is op dit moment al een taakverdeling gemaakt
die de komende tijd nog zal worden verfijnd als
daar aanleiding voor is. Na vier hectische jaren
als fractievoorzitter is deze taak nu in handen
van Henk van Gameren. De nieuwe fractie is
enthousiast, we werken met plezier aan onze
taken en hopen dat we dat komende jaren op
een goede manier kunnen uitbouwen.
<
Opvallendste onderwerpen
Opvallendste onderwerpen in de afgelopen periode: het transformatorstation, de voorbereiding van de 3D’s. Waddenpoort, accommodatiebeleid fase 1, de begroting 2014, het delegatiebesluit, bestemmingsplan buitengebied met
het beleid voor paardenbakken en de woon- en
declaratiesituatie van de burgemeester. Verslaglegging en verantwoording zijn al in een
eerder stadium aan de orde geweest.
LADA steunt DOP in 't Veld
Fractieleden Henk van Gameren, Ard Smit en Peter Couwenhoven waren
aanwezig bij de opening van de supermarkt en de dorps ontmoetingsplek in 't Veld. De bekroning van een prachtig stuk burgerinitiatief dat
als voorbeeld kan dienen voor andere kernen in onze gemeente. Als blijk
van waardering heeft de fractie een donatie van € 100,- aangeboden.
LADAnieuwsbrief 47
6
mei 2014
LADA IN DEN OEVER
Er is weinig belangstelling voor de openbare fractievergadering op dinsdag 13 mei in Den Oever.
Niemand heeft zich aangemeld om in te spreken. Na het voorstellen van de fractieleden worden
een aantal zaken besproken waarvan de coalitievorming het belangrijkste item is. Na het openbare deel van de vergadering wordt de fractie in beslotenheid bijgepraat over de stand van zaken in
de onderhandelingen en over de sollicitatieprocedure om tot een wethouder te komen.
Onderhandelingen coalitie
Fractievoorzitter Henk van
Gameren geeft een korte uiteenzetting. Door de geheimhouding kan er niet inhoudelijk ingegaan worden op de
stand van zaken.
Rob Ravensteijn startte de
onderhandelingen omdat
Henk een week op vakantie
was. Daarna nam Henk zijn
plaats in. Deze wisseling was
lastig, maar het loopt nu goed.
Er wordt in de pers gespeculeerd, het is niet handig om
hier op te reageren.
Er ontstaat discussie over de
keuze van de wethouder.
WR05 heeft ook wethouders
via advertentie geworven.
Han Koppe zou graag een assessment zien
om tot een goede keuze te komen. Dit is een
goede zaak, maar de tijd ontbreekt en het is te
duur. De beoogde kandidaten zullen goed gescreend moeten worden op de referenties die
opgegeven worden en moeten affiniteit hebben
met de te beheren portefeuille.
Achterkamertjes
Het secretariaat krijgt mailtjes waarom LADA
aan het geheim van de achterkamertjes meewerkt. We zullen als de coalitie rond is met een
heel goed document duidelijk moeten maken
hoe het gegaan is.
Accommodatiebeleid
Ebe Elzinga constateert als bestuurder van
Stichting De Kogge dat na meer dan een jaar
accommodatiebeleid nog niets concreet is. Het
ontbreekt aan een visie, er worden alleen ballonnetjes opgelaten. Er komt geen duidelijkheid hoe de taakstelling van € 630.000 bezuinigen gehaald kan worden. Vraagt om een kritisch geluid om het beleid gestalte te geven.
Hans Plantinga brengt naar voren dat accommodatiebeleid een heel belangrijk onderdeel
van het sociaal domein is. LADA moet in doelstellingen ambitie tonen. Je mag best op je
bek gaan. Roept de fractie op de discussie
niet te schuwen: “Laat je tanden zien!”
Bewoning recreatieparken
Onderzoek van Rob Ravensteijn met Pim de
Herder (SHK) heeft duidelijk gemaakt dat er
een fors aantal mensen permanent woont op
de recreatieparken. Probleem is dat voor een
belangrijke groep het ontbreken van betaalbare
huurwoningen de oorzaak is van het bewonen
van een recreatiewoning. Wordt teruggekoppeld naar de fractie om te besluiten wat hier
mee gedaan moet worden.
Hoenderdaell
Naar aanleiding van het bijtincident zijn er
schriftelijke vragen gesteld. Uit de antwoorden
blijkt dat er sinds 2008 de bestemming dierentuin is. Na het incident zijn er maatregelen genomen waardoor de wolven niet meer in contact met het publiek kunnen komen.
LADAnieuwsbrief 47
7
mei 2014
LEZERS SCHRIJVEN
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener.
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen.
Vrienden,
LADA wordt met deze voorgenomen coalitie binnen de kortst mogelijke tijd gegijzeld door de andere partijen. Hoe….? SHK, VVD en CDA komen zodra het pluche bereikt is met een collegevoorstel naar de raad waar een partij als LADA geen ja op kan gaan zeggen omdat zij als partij
niet belust is op macht, maar wel het democratisch gehalte hoog in haar vaandel heeft. Althans
aan haar kiezers voorgehouden heeft. Gevolg: LADA voelt zich gedwongen om de coalitie te verlaten en er blijven nog 15 jaknikkers over die gewoon verder gaan. LADA geëlimineerd. De SHK,
VVD en CDA bedanken de PvdA voor haar support.
Mart Haaksma
Een goedendag,
Ik heb uw stukje gelezen in de Wieringerkrant over hoe uw partij LADA invulling wil geven aan de
nieuwe bestuurskracht en daarom de beste wethouders wil aantrekken.
Ik, als oud Wieringer, en nu verbonden aan de politiek in Stedebroec als commissielid GGZ namens Gemeentebelangen verbaas me ook, dat er vaak veel kennis en kunde overboord wordt
gezet met een wisseling van de macht.
Bij ons zijn ook 2 wethouders verwezen naar wachtgeld, terwijl zij te kennen hebben gegeven (en
bewezen) dit werk bijzonder goed maatschappelijk aan te kunnen.
In hoeverre maakt LADA gebruik van ervaren wethouders, die nu buitenspel staan?
Graag stuur ik U mijn visie op de politiek als bijlage.
met vriendelijke groet,
Wijnand Tijsen
Gemeentebelangen Stedebroec
_______________________________________________________
In 60 seconden
Mike Deutekom * [email protected]
__________________________________________________________________________________
Traag
Ligt het aan mij of lijkt het allemaal wel erg traag te gaan met
de coalitievorming in Hollands
Kroon? Ten eerste hebben Senioren Hollands Kroon (SHK), LADA,
CDA en WD twee maanden nodig
om tot een coalitieakkoord te komen. Dat vind ik lang. Al kan ik
me voorstellen dat het niet eenvoudig is voor die vier om op één
lijn te komen. De afgelopen twee
jaar waren CDA en WD als water
en vuur ten opzichte van SHK en
LADAnieuwsbrief 47
LADA. Het heeft dus vast even
gerookt voordat dat akkoord er
lag. Maar goed. Afgelopen vrijdag
werden de handtekeningen gezet
door de vertegenwoordigers van
de vier partijen. Vervolgens zijn
ze fijn weekend gaan vieren voordat maandag rond het middaguur
eindelijk bekend werd gemaakt
dat men eruit was. Alsof twee
maanden nog niet lang genoeg
was.
Afijn, er is dus een coalitie, nu
kunnen de zaken weer voortvarend worden opgepakt in Hollands Kroon zou je denken. Ge-
8
lukkig is er morgen al een raadsvergadering, dus kunnen de beoogde wethouders snel worden
beëdigd en kan het nieuwe college aan de slag! Maar nee, zoveel
vaart zit er niet in. Vrijdag worden
de kandidaat-wethouders bekendgemaakt, die vervolgens pas in
de vergadering op 26 juni worden
beëdigd. Weer een maand verspeeld. Waarom zo traag allemaal? Ik noem het nu al de rollatorcoalitie...
Schager Courant
mei 2014
GEMEENTEBESTUUR VERSUS BEDRIJFSBESTUUR
Ik ben in 2010 betrokken geraakt bij de gemeentelijke politiek. Daarvoor was ik werkzaam in het
bedrijfsleven in een leidinggevende functie en had met een werkweek van rond de 50 uur en onregelmatige diensten nauwelijks tijd voor nevenbezigheden.
Nu zie ik aan de lijve het verschil in besluitvorming tot stand komen en het verbaasd me,
dat dit gemeentelijk zo omslachtig gaat. Misschien is dit wel democratisch, maar geenszins oplossing gericht.
Het dagelijks bestuur (het college van de gemeente) is vergelijkbaar met de raad van bestuur (de directie) van een bedrijf. In een bedrijf voert de raad van commissarissen de
controle over de directie. In de gemeente is dit
dus verglijkbaar met de raad. Nu zitten deze
raadsleden, vergelijkbaar met de commissarissen, veel met een politieke kleur in deze raad
en worden zij gekozen op het aantal stemmen
wat op hun partij is uitgebracht.
En daar zit voor mij nu net het verschil. Voor
mij zouden raadsleden gekozen moeten worden op persoonlijke titel, want zij zitten er toch
allemaal voor het algemeen belang van de gemeente. Dus een lijst van 60, 70 of 100 personen die zich aangemeld hebben onafhankelijk
van hun politieke kleur. De burgers kunnen
dan stemmen op personen, die ze zelf zien
zitten om hen te vertegenwoordigen in de
raad. Zij kunnen op persoonlijke titel hun inbreng geven, omdat een aantal kiezers daar
vertrouwen in heeft.
De volgende stap zou zijn dat de raad uit een
aantal voorgedragen kandidaten, onafhankelijk van hun politieke kleur, onafhankelijk van
hun herkomst waar ook vandaan, de wethouders kiest welke zij capabel vinden de gemeente te leiden. De logische volgende stap
zal dan ook zijn, dat de inwoners van de gemeente, een aantal kandidaten, voorgedragen
door de wethouders en de raad, kiest als burgemeester van de gemeente. De gekozen burgemeester dus. Het lijkt mij zo een daadkrachtiger bestuur, die meer op persoonlijke titel
ons vertegenwoordigd. Dus minder politiek,
maar meer bestuur. Een utopie?
Misschien? De tijd zal het leren.
Wijnand Tijsen
ZUIGkRACHT BESTUUR EN BUREAUCRATIE
Dit lijkt wel een negatief hoofdstuk te zijn, maar dat is het niet. Het is een doorlopende vraag om
je als nieuw raadslid bewust te zijn van de dingen die gebeuren. Want als je dat niet bent, loop je
zomaar het risico dat je als gekozen burger in het domein van bestuur en bureaucratie wordt getrokken. Niet met een vooropgezette bedoeling, maar gewoon omdat het werkproces een enorme
zuigkracht naar die kant heeft. Voor effectief raadswerk is het behoud van positie heel belangrijk.
Besef: je positie is een belangrijk adagium. Je bent en blijft burger. Maar je bent gekozen, wat betekent dat je een andere verantwoordelijkheid hebt dan die van ‘gewoon burger’. Sommige
raadsleden denken dat gekozen zijn betekent op dezelfde manier doorgaan. Ze realiseren zich
niet dat ze vertegenwoordiger zijn geworden. Ze vergeten echter dat een gezonde distantie nodig
is ten opzichte van burgers, net als dat een goede distantie ten opzichte van het bestuur en de
bureaucratie nodig is.
Gekozen zijn betekent ook dat je niet overloopt naar het bestuur. Gekozen zijn betekent dat je de
taal van de straat vertaalt naar de taal van de politiek. En dat is niet dezelfde taal. Dat betekent
dat een raadslid het gevoel uit de buik, via hoofd en mond in de politieke arena brengt, en uiteindelijk besluiten neemt. Raadsleden zijn gekozen om vervolgens zelf te kiezen. In de raadsvergadering worden de uiteindelijke besluiten genomen.
Gekozen zijn betekent doorlopend zoeken naar evenwicht. Dat woord zul je vele malen tegenkomen: evenwicht tussen burger en bestuur. Evenwicht tussen de goede zaken lezen en niet alles
lezen. Evenwicht in tussen de burgers staan, maar niet van de burgers zijn. Evenwicht tussen vergaderen en niet vergaderen. Evenwicht tussen luisteren en spreken. Evenwicht tussen werk en
raadswerk. Evenwicht tussen algemeen belang en belang van groepen en individuen. Evenwicht
tussen minderheid en meerderheid. En dat in een systeem waarbij de meerderheid beslist met
respect voor de minderheid.
www.gemeenteraad.nl
LADAnieuwsbrief 47
9
mei 2014
COLUMN: Nog geen witte rook
door: Ruud Swagerman, 8 mei 2014
HOLLANDS KROON- De geruchten worden steeds duidelijker, er zou een akkoord
zijn tussen de Senioren Partij Hollands Kroon, LADA, CDA en VVD.
Het concept coalitieakkoord zou zelfs al bij de partijen liggen, maar de partijen waarom het gaat hullen zich in stilzwijgen.Nog steeds geen witte rook vanuit het gemeentehuis. Vooral het stilzwijgen van de beoogde coalitiepartijen is bij veel mensen een
doorn in het oog en geeft weinig vertrouwen richting de toekomst. Juist de twee
grootste partijen Senioren Partij en LADA prediken open en transparante politiek en
hebben mede daarom de bevolking achter zich weten te krijgen. Stilzwijgen van juist
die twee partijen is nu net wat de kiezers niet verlangen.Nog voor er begonnen wordt
aan een nieuwe coalitie zijn LADA en Senioren Partij hun beloften al aan het breken.
Daarbij zijn er vraagtekens te zetten bij de gekozen koers van een coalitie met CDA
en VVD, waardoor er een meerderheid gaat ontstaan van 21-8 en de oppositie hun
merkbaar hoorbare stem zal verliezen in de overdreven meerderheid van de coalitie.
En dat is wat mij betreft een aantasting van de democratie, in zoverre de democratie
binnen Hollands Kroon nog bestaat; en staat haaks op de partij-ideologie van zowel
LADA als de Seniorenpartij.
Ook de samenstelling van de coalitie heeft zijn vraagtekens. Was het niet zo dat
fractieleider Jan Swaag van de VVD partijen als LADA uitsloot bij de vorige coalitie
omdat het een lokale partij betrof en Swaag liever met CDA en PvdA wilde regeren.
Stabieler was het woord wat Swaag gebruikte. We hebben het gezien hoe stabiel
Hollands Kroon is. Wat is er nu dan verandert in het gedachten goed van Swaag dat
hij nu wel wil aansluiten bij een coalitie met zelfs twee lokale partijen? Bestuurswellust of krijg je straks een front binnen een front? Samen met PvdA, D66 en Christen
Unie kunnen de landelijke partijen het de lokale nog best moeilijk maken, ook al
heeft de VVD en CDA dan een coalitie gesmeed met de lokalen, maar ja, wat zegt
dat tegenwoordig nu nog.
Nee, de inwoner wilde verandering, dat bleek wel uit de verkiezingsuitslag maar of
de onervaren Senioren Partij en het al even onervaren LADA zichzelf met deze coalitie een dienst bewezen hebben is nog maar de vraag. En of er een verandering
komt vraag ik mijzelf heel erg af. Of de landelijke partijen ooit echt naar de kiezers of
lokale partijen zullen luisteren en een meer open houding zullen aannemen is ook
nog maar zeer de vraag.
De traagheid waarmee deze coalitie vorm krijgt is wat mij betreft veel zeggend en
zeker geen goed begin voor de komende vier jaar. Maar misschien heb ik ongelijk en
werken CDA en VVD wel goed samen met de lokalen en staat ons, na de magere
jaren nu weer eens vette jaren te wachten. Zelf zou ik al blij zijn met een heel klein
vetrandje aan de jaren die komen gaan. Meer de hand in eigen boezem als het gaat
om bezuinigingen en minder de inwoners laten bloeden voor de investeringsdrift aan
de ene kant en het steeds meer afbreken van voorzieningen die juist de ouderen en
de zwakkere uit onze maatschappij treffen.
www.hollandskroon-plaza.nl
LADAnieuwsbrief 47
10
LADA valt door de mand
door: Eugeen Hoekstra, 26 mei 2014
LADA, de partij van verzettelijke onverschrokkenheid, geboren uit verontwaardiging tegen de verkwanseling van het Niedorpse door de politieke kaste die de gemeentelijke herindeling aangreep
om haar machtspositie te versterken, juist deze partij zwicht voor het machtsdenken en de grijze
muizenpolitiek van CDA en VVD. LADA is door de mand gevallen.
Wie gestemd heeft op LADA om af te rekenen met de machtspolitiek van VVD en CDA moet zich
nu zeer bedrogen voelen. Die kiezers hebben hun buik vol over hoe deze partijen zijn omgegaan
met het Trafo-dossier. Nu lijkt het erop dat LADA het dossier laat rusten. In het coalitieprogramma
wordt geen woord gewijd aan dit dossier.
In haar nieuwsbrief van januari kondigde LADA aan tot het uiterste te gaan om de belangen van
burgers te verdedigen ten aanzien van het trafostation. Ze heeft niet het gevoel dat hiervan sprake is en betreurt zeer dat met haar Niedorper motie niets is gedaan. Nu LADA kan toetreden tot
het bestuur van de gemeente ligt hier de kans om je eigen motie tot uitvoering te brengen. Ze had
dit moeten uitonderhandelen met de andere partijen. Anders ben je geen knip voor de neus
waard. Daarbij komt dat de strijd nog niet is gestreden.
Kijk naar de 800 zienswijzen die tegen de omgevingsvergunning voor de trafo ingediend. Het is
ronduit bizar te noemen dat geen van die zienswijzen het heeft gehaald bij het vorige college. Hier
is sprake van een staaltje machtspolitiek. LADA had ten minste voor elkaar moeten krijgen bij de
onderhandelingen dat deze bezwaarschriften nog een keer worden beoordeeld. Daarmee geeft
ze een duidelijk signaal af naar de kiezers die vanwege dit dossier op LADA hebben gestemd.
Het maakt LADA onwaarachtig als zij in de rechtszaal tegenover de Werkgroep Houd de Dorpen
Groen komt te staan.
LADA kan uitleggen dat het onbenoemd laten van de trafo in het coalitieprogramma de partij de
vrijheid geeft om zich blijvend met dit dossier te bemoeien. Maar met de VVD en CDA aan boord
zal daar weinig van terecht komen.
LADA zegt de partij te zijn van de burgerparticipatie, moet speerpunt van beleid zijn, onze wethouder moet iemand zijn die goed kan communiceren met de inwoners van de gemeente, klinkt
het. Maar wie het coalitieprogramma erop naleest begint te geeuwen van verveling alsof we nog
in de jaren negentig leven: dialoog, dorpsraden, partnerschap en wijkteams alsof de geflopte sociale vernieuwing van toentertijd is teruggekeerd. Waar is het referendum gebleven en het burgerzelfbestuur? LADA is net zo salonfähig geworden als de bestuurlijke elite.
LADA heeft gekozen voor het getal van de macht. Samen met de Seniorenpartij, CDA en VVD
vormen zij een coalitie van 21 zetels. Daarmee nemen ze een voorbeeld aan Schagen waar de
oppositie ook het nakijken heeft. Dit machtsdenken frustreert de democratie waar LADA altijd een
broertje dood aan had, maar nu er zelf voor kiest. LADA had ook kunnen kiezen voor samenwerking met PvdA (3 zetels) en D’66 (2 zetels). Voldoende voor een meerderheid in de raad maar
niet zo groot dat de oppositie niets heeft in te brengen.
Heeft het nog zin om naar de stembus te gaan? LADA heeft laten zien van niet. Je brengt je stem
uit op LADA en je krijgt de VVD en CDA ervoor terug. Net die partijen waarop je absoluut niet wilde stemmen. Nederland is coalitieland. Soms ontkom je er niet aan, maar LADA had een andere
keuze kunnen maken, maar koos voor het machtsdenken.
www.schagenfm.nl
LADAnieuwsbrief 47
11