Spelregels 2014-07

Spelregels Korfbal
Uitgave van de K.B.K.B. Vlaamse Liga vzw.
Vertaling en samenvoeging van de officiële Engelse spelregels en toelichtingen.
Enkel geldig voor de Belgische competitie
Geldig vanaf 01-07-2014
Legende:
ALGEMEEN
4
DEFINITIE EN INLEIDING
5
HOOFDSTUK 1: SPEELVELD EN MATERIAAL
6
§ 1.1 SPEELGEBIED
a)
Speelveld
b)
Aangrenzend gebied
c)
Bank
§ 1.2 AFBAKENING
§ 1.3 PALEN
§ 1.4 KORVEN
§ 1.5 BAL
§ 1.6 UITRUSTING VAN SPELERS EN OFFICIËLEN
§ 1.7 SCHOTKLOKTOESTELLEN
6
6
6
6
6
11
11
12
13
13
HOOFDSTUK 2: PERSONEN
14
§ 2.1 SPELERS
14
a)
Aantal en indeling
14
b)
Opstelling en onvoltallige ploegen
14
c)
Vervanging van spelers
14
§ 2.2 AANVOERDER, COACH, VERVANGENDE SPELERS EN ANDERE TOT DE PLOEG BEHORENDE PERSONEN
17
a)
Aanvoerder
17
b)
Coach en Assistent-coach
17
c)
Vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen
18
§ 2.3 SCHEIDSRECHTER
18
a)
het keuren van zaal, speelveld en materiaal; het letten op veranderingen, die tijdens het spel optreden 18
b)
het handhaven van de regels van het spel
19
c)
het gebruiken van de officiële scheidsrechtergebaren om zijn beslissingen te verduidelijken
20
d)
het ingrijpen, wanneer onbillijke bevoordeling van één van de ploegen door niet tot het spel behorende
omstandigheden wordt teweeggebracht
20
e)
het kennisgeven van het beginnen, onderbreken, hervatten en beëindigen van het spel en het beginnen en
beëindigen van een time-out door een fluitsignaal
21
f)
het optreden tegen wangedrag van spelers, coaches, vervangende spelers en andere tot een ploeg
behorende personen
21
g)
het optreden tegen overlast van het publiek
23
§ 2.4 TIJDOPNEMER EN TELLER
23
a)
Een tijdopnemer wordt, waar mogelijk, aangesteld
23
b)
Een teller wordt, waar mogelijk, aangesteld
23
c)
Wanneer het spel is onderbroken kan de tijdopnemer de scheidsrechter door middel van een geluidssignaal
attent maken op het feit dat één van de ploegen heeft verzocht om een time-out of vervanging
23
§ 2.5 ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER
23
HOOFDSTUK 3: HET SPEL
24
§ 3.1 WEDSTRIJDDUUR EN TIME-OUT
a)
Wedstrijdduur
b)
Time-out
c)
Vervanging
§ 3.2 DOELPUNTEN
a)
Geldige doelpunten
b)
Voorafgaande overtreding
c)
Ongeldige doelpunten
d)
De ploeg aan wie de scheidsrechter de meeste doelpunten toekent wint de wedstrijd
§ 3.3 OPSTELLING
1 juli 2014
SPELREGELS
24
24
25
26
26
26
26
26
27
27
2 van 57
a)
Keuze van aanvalsvak, indeling en opstelling
27
b)
Wijziging van de indeling
27
§ 3.4 VAK- EN KORFWISSELING
28
§ 3.5 UITWORP
28
§ 3.6 SPELOVERTREDINGEN
28
a)
lichte overtredingen, die bestraft worden met een spelhervatting.
28
b)
zware overtredingen, die bestraft worden met een vrije worp.
29
c)
overtredingen, die herhaaldelijk het aanvalsspel onbehoorlijk belemmeren, die bestraft worden met een
strafworp aan de andere ploeg(§ 3.11a, sub B).
29
d)
zeer zware overtredingen, waardoor een scoringskans verloren gaat, die bestraft worden met een strafworp
aan de andere ploeg(§ 3.11a, sub A).
29
Spelovertredingen van aanvallers worden onderscheiden in:
29
TIJDENS HET SPEL IS HET VERBODEN:
29
a)
de bal met been of voet aan te raken
29
b)
de bal met de vuist weg te slaan
30
c)
De bal vast te pakken, te vangen of te tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten, de
vloer raakt
30
d)
met de bal te lopen
30
e)
alleen te spelen
31
f)
de bal aan een medespeler over te geven
33
g)
het spel op te houden
33
h)
een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen
34
i)
een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden
34
j)
een tegenstander te zwaar te hinderen
36
k)
een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal te hinderen
37
l)
een tegenstander te hinderen die al door een ander wordt gehinderd
38
m ) buiten het eigen vak te spelen
38
n)
in verdedigde positie te schieten
39
o)
te schieten na snijden langs een andere aanvaller
40
p)
vanuit het verdedigingsvak van de aanvallende ploeg of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting
te scoren
41
q)
te schieten bij het spelen zonder directe tegenstander
41
r)
een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen
41
s)
de paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten
42
t)
bij het nemen van een vrije worp of strafworp de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden
42
u)
op een gevaarlijke wijze te spelen
43
v)
een tegenstander bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden
43
§ 3.7 UITBAL
44
§ 3.8 SCHEIDSRECHTERSWORP
45
§ 3.9 SPELHERVATTING
45
a)
Het toekennen van een spelhervatting
45
b)
Plaats van de spelhervatting
46
c)
Het nemen van de spelhervatting
46
§ 3.10 VRIJE WORP
47
a)
Het toekennen van een vrije worp
47
b)
Plaats van de vrije worp
47
c)
Het nemen van de vrije worp
48
§ 3.11 STRAFWORP
51
a)
Het toekennen van een strafworp
51
b)
Plaats van de strafworp
52
c)
Het nemen van de strafworp
52
§ 3.12 IN DE AANVAL DE TOEGESTANE TIJDSLIMIET TE OVERSCHRIJDEN (SCHOTKLOKREGEL)
53
SPELREGELS
56
BIJLAGE
56
DEFINITIES VAN WOORDEN EN UITDRUKKINGEN GEBRUIKT IN DE KORFBALSPELREGELS
1 juli 2014
SPELREGELS
56
3 van 57
Algemeen
Deze uitgave is de, in opdracht van de K.B.K.B. gemaakte Nederlandse vertaling van de spelregels zoals, in
het Engels, uitgegeven door IKF en uitsluitend geldig binnen de Belgische competitie.
Alle onderdelen van de, Engelse, spelregels nl.:
-
Spelregels Zaal
Spelregeltoelichtingen zaal
Spelregels Veld
Spelregeltoelichtingen Veld
Scheidsrechtersgebaren
Spelregelsbijlage
zijn in één document samengevoegd.
De basis zijn de spelregels en toelichtingen Zaal waarbij de afwijkingen veld worden gemeld.
In voorkomend geval staat de afwijking op de spelregel of op de spelregeltoelichting, steeds onmiddellijk
onder de spelregel of toelichting van de spelregels zaal in een afwijkende kleur, zoals u hieronder terugvindt.
Zwarte tekst = spelregels
Blauwe tekst = spelregeltoelichtingen
Rode tekst = meest recente spelregelwijzigingen
Groene tekst = veldkorfbal
Bruine tekst = toelichtingen veldkorfbal
Teksten in cursief, vet of in welke kleur dan ook, geven bijkomende informatie m.b.t. de spelregel of de
toelichting waartoe zij behoren.
1 juli 2014
SPELREGELS
4 van 57
Spelregels korfbal (ingang 1 juli 2012)
Afwijking veld
Overal, waar over “vloer” wordt gesproken is voor de toepassing van de spelregels voor veldkorfbal het
woord “grond” van toepassing.
Definitie en inleiding
Korfbal is een sport waarbij de bal alleen met de handen wordt gespeeld. Het wordt op een rechthoekig veld
gespeeld en elke ploeg bestaat uit vier spelers en vier speelsters, die de bal in de korf proberen te schieten.
De belangrijkste kenmerken van de sport zijn: veelzijdigheid, samenspel, gecontroleerd fysiek contact en
gelijkheid van geslachten.
Overal waar "spelers" staat, worden ook "speelsters" bedoeld.
Verschillende woorden en uitdrukkingen worden integraal gebruikt in de korfbalregels. Definities van deze
woorden en uitdrukkingen worden vermeld in de bijlage van deze spelregels.
De hier beschreven regels zijn bedoeld voor wedstrijden voor volwassenen en in het bijzonder voor IKFtoernooien en vriendschappelijke interlands. Toch kunnen bijvoorbeeld regels met betrekking tot de grootte
van de bal, het speelveld, de duur van de wedstrijd, het aantal vervangingen en het aantal time-outs per ploeg
aangepast worden aan de landelijke omstandigheden; waar dit wordt toegestaan spreekt men van
“wedstrijdregels”. Wanneer de term “wedstrijdregels” wordt gebruikt, kan dit ook gelezen worden als
“wedstrijdreglement of competitiereglement”.
Korfbal is een gecontroleerde contactsport. Dit betekent dat gedurende het spel contacten tussen de spelers
van beide ploegen zijn toegestaan maar dat de scheidsrechter moet fluiten wanneer het contact tussen spelers
er toe leidt dat een speler uit dit gecontroleerd contact voordeel behaalt. In dat geval dient hij de
desbetreffende speler te bestraffen in overeenstemming met de regel die is overtreden. Uiteraard dient hij in
gevallen van ongecontroleerd contact de desbetreffende speler te bestraffen volgens de regel die is
overtreden.
Deze toelichtingen dienen om van nut te zijn bij het leiden van korfbalwedstrijden, alsmede om aan te geven
in welk geval in een wedstrijdreglement de algemene korfbalregels mogen worden gewijzigd of aangepast.
1 juli 2014
SPELREGELS
5 van 57
Hoofdstuk 1: Speelveld en materiaal
§ 1.1 Speelgebied
Het speelgebied bestaat uit het speelveld, het aangrenzende gebied en de banken.
a ) Speelveld
De afmetingen van het speelveld zijn 40 x 20 m. Het speelveld wordt door een lijn evenwijdig aan de
korte zijden in twee even grote vakken verdeeld.
De vrije hoogte dient bij voorkeur 9 m, maar ten minste 7 m te bedragen.
Een wedstrijdreglement kan kleinere speelveldafmetingen voorschrijven of toelaten, waar de
normale veldafmetingen niet mogelijk zijn en voor wedstrijden, waarin jonge spelers uitkomen.
De verhouding tussen lengte en breedte moet altijd 2:1 zijn.
Het speelveld moet vlak, stofvrij en mag niet glad zijn.
b ) Aangrenzend gebied
Om het gehele speelveld dient een obstakelvrije ruimte van ten minste 1 m aanwezig te zijn.
c ) Bank
Twee banken moeten worden geplaatst nabij één van de zijlijnen en, indien mogelijk, op ten minste 2
meter van het speelveld; zij staan op een onderlinge afstand van ten minste 2 meter, aan beide zijden
van de middenlijn één.
Afwijking veld
a)
Speelveld
De afmetingen van het speelveld zijn 60 x 30 m.
Het speelveld wordt door een lijn evenwijdig aan de korte zijden in twee even grote vakken
verdeeld.
Een wedstrijdreglement kan kleinere afmetingen voorschrijven of toelaten dan 60 x 30m. De
aanbevolen minimumafmeting van het speelveld voor seniorenwedstrijden wordt bepaald op
40 x 20 m. Een wedstrijdreglement mag voor wedstrijden, waaraan slechts jeugdige spelers
deelnemen, nog kleinere afmetingen voorschrijven of toelaten.
De verhouding tussen lengte en breedte moet altijd 2:1 zijn.
Het speelveld moet vlak, veerkrachtig en stofvrij zijn en mag niet glad zijn. Een goed
onderhouden, kort gemaaid grasveld op behoorlijk drainerende bodem, of een kunstgrasveld
met zand tussen de polen van het kunstgras, verdient de voorkeur.
b)
Aangrenzend gebied
Om het gehele speelveld dient een obstakelvrije ruimte van, bij voorkeur, 2 m maar ten
minste 1m aanwezig te zijn.
§ 1.2 Afbakening
Het gehele speelveld is met duidelijk zichtbare lijnen met een breedte van 3,0 –5,0 cm afgebakend, zoals
aangegeven op de tekening.
1 juli 2014
SPELREGELS
6 van 57
De afbakening mag ook geschieden door op het speelveld geplakte lijnen van 3,0 – 5,0 cm breed. Het
strafworppunt moet of rond zijn met een diameter van 8,0 – 10,0 cm of een rechthoek van ongeveer 15,0 cm bij
5,0 cm.
Om te helpen bij de controle van de vervangingen, mogen vervangingspunten worden aangebracht op de
vloer buiten het speelveld, 1m van de zijlijn en tussen het einde van iedere ploegbank en zo dicht mogelijk
bij de middenlijn of de jurytafel (indien gebruikt). De voorgestelde afmetingen van de vervangingspunten
zijn voor een rechthoek 90 cm bij 60 cm of een cirkel met een diameter van 90 cm.
De strafworppunten moeten worden aangebracht op 2,50 m vóór de paal in de lengteas van het speelveld.
De afstand vanaf de paal tot de achterzijde van het strafworppunt bedraagt 2,50 m. Voor de vereiste grootte
van het strafworppunt, zie de toelichtingen.
Een strafworpgebied, zoals aangegeven op de tekening, mag op het speelveld worden aangebracht rond
iedere paal. Deze gebieden kunnen worden aangegeven in een opvallende kleur, die afwijkt van die van het
speelveld en andere op het speelveld aanwezige lijnen, of door op het speelveld aangebrachte lijnen, die de
grenzen van het gebied aangeven.
Het strafworpgebied toont een gebied waarvan de buitengrens 2,50 m verwijderd is (in alle richtingen) van
het strafworppunt, de paal en ieder punt van de denkbeeldige lijn tussen het strafworppunt en de paal.
De vrije worp cirkel is een cirkel met een straal van 2,50 m gemeten van de rand van het strafworppunt dat
het verst is van de paal.
Het meest donker gekleurde gebied toont een gebied tussen een denkbeeldige lijn van de rand van het
strafworppunt, evenwijdig met de middenlijn en de paal. De nemer van de vrije worp of de strafworp mag de
grond in dit gebied niet raken tot de bal zijn hand(en) heeft verlaten.
(Nota: wanneer de vrije worp cirkel is afgebakend op het speelveld met een vaste kleur is het niet
noodzakelijk het meest donker gekleurde gebied in een verschillende schaduw of kleur te hebben. Het is op
het diagram enkel donkerder afgebeeld om de regels te verduidelijken)
1 juli 2014
SPELREGELS
7 van 57
P = Paal
Outline = achterlijn of zijlijn
S = Strafworppunt
Inner dividing line = middenlijn
1 juli 2014
SPELREGELS
8 van 57
Het gekleurde (gele) gebied duidt het gebied aan waar geen enkele speler mag verblijven tijdens het nemen
van de vrije worp, behalve de nemer van de vrije worp, die direct achter het strafworppunt moet staan met
één voet en de andere voet binnenin het licht gekleurde (gele) gebied. De nemer mag het strafworppunt of
het donkergekleurde (rode) gebied niet raken tot de bal zijn hand(en) heeft verlaten. Vanaf wanneer de
aanvallende en verdedigende spelers het gebied mogen binnentreden en hoe een medeaanvaller de bal in het
spel zou kunnen brengen zie § 3.10 c.
Nota: alle afmetingen zijn gemaakt tot de buitenzijde van de lijnen
Post = paal
Penalty spot = strafworppunt
Korf outline = korfomtrek
1 juli 2014
SPELREGELS
9 van 57
Het gekleurde gebied duidt het gebied aan waar geen enkele speler mag verblijven tijdens het nemen van de
strafworp, behalve de strafworpnemer, die direct achter het strafworppunt moet staan. Geen enkele andere
speler mag in het gekleurde gebied binnentreden totdat de bal de hand(en) van de nemer verlaten heeft.
Nota: alle lijnafmetingen zijn gemaakt tot de buitenzijde van de lijnen
P = Paal
Korf outline = Korfomtrek
S = Strafworppunt
1 juli 2014
SPELREGELS
10 van 57
Afwijking veld
Het gehele speelveld is met duidelijk zichtbare lijnen of linten met een breedte van 3,0 – 5,0 cm
afgebakend.
Op grasvelden worden de linten strak en vlak op de grond bevestigd.
Op andere dan grasvelden mogen naast linten ook lijnen worden gebruikt. Deze dienen duidelijk
zichtbaar te zijn en hun kleur moet afwijkend zijn van die van het speelveld.
Lijnen en linten hebben een breedte van 3,0 – 5,0 cm.
Het strafworppunt moet of rond zijn met een diameter van 8,0 – 10,0 cm of een rechthoek van 15,0 bij
5,0 cm.
Het strafworppunt dient zodanig te zijn aangebracht, dat geen gevaar bestaat voor struikelen of voor
letsel voor de spelers.
§ 1.3 Palen
Palen met een uitwendige diameter van 4,5 – 8,0 cm worden loodrecht in of op het speelveld geplaatst,
in beide vakken in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van de
lengte van het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen.
Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende zware
en grote metalen plaat met een diameter van 80 cm en een dikte van 1,0 cm. De plaat moet volkomen
vlak zijn. In het bijzonder moeten de platen vlak op de vloer liggen; zij mogen geen dwarsverbindingen
hebben.
De bevestiging van de paal in of op de vloer mag geen gevaar opleveren voor struikelen of voor letsel bij
vallen of langs lopen.
Wanneer vloerplaten gebruikt worden mag de maximale dikte 1 cm bedragen en dient er een poging
gedaan om de stabiliteit van de paal te verhogen door bv. de vloerplaat vast te kleven met tape op de
vloer.
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven of toelaten dat kortere palen worden gebruikt, waardoor de
bovenzijde van de korf minder dan 3,50 m boven de grond is, bijvoorbeeld als het gaat om wedstrijden
voor zeer jeugdige personen.
De uiteinden van de palen mogen ten behoeve van de verbindingen met de korven en voetstukken
vierkant zijn.
De palen moeten rond zijn; zij mogen van massief hout of van kunststof zijn, dan wel een metalen buis.
Als kunststof wordt gebruikt moeten de eigenschappen van dit materiaal lijken op die van massief hout
of op die van een metalen buis.
§ 1.4 Korven
Tegen elke paal wordt aan de naar het midden gekeerde kant een korf bevestigd, met de bovenrand
overal 3,50 m boven de vloer. De korven zijn cilindervormig zonder bodem, hebben een hoogte van 23,5
– 25,0 cm, een binnenranddiameter van 39,0 – 41,0 cm aan de bovenkant en 40,0 – 42,0 cm aan de
onderkant en een bovenrand van 2,0 – 3,0 cm breedte.
De korven dienen te zijn gemaakt van een goedgekeurd synthetisch materiaal (zie IKF
Reglementeringen). Zij moeten onderling gelijk zijn en in een hardgele kleur.
De bevestiging van de korf aan de paal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
zij mag geen onderlinge beweging toelaten;
de paal mag niet boven de korf uitsteken.
1 juli 2014
SPELREGELS
11 van 57
Voor de synthetische korven is de goedgekeurde hardgele kleur ingeschreven op de lijst van IKF Korf
Reglementeringen onder het kleurnummer Ral 1023 (verkeersgeel).
Wanneer deze kleur zich onvoldoende onderscheidt van de achtergrond, mogen wedstrijdreglementen
een andere kleur voorschrijven of een andere goedgekeurde kleur toelaten.
Wedstrijdreglementen mogen reclame op de korven toelaten. Deze reclame moet voldoen aan de IKF
Korf Reglementeringen.
Waar geen goedgekeurde synthetische korven beschikbaar zijn, mogen wedstrijdreglementen rieten (of
rotan) korven toelaten of voorschrijven.
Wanneer met rieten korven een ondersteuning in metaal onder de korf wordt gebruikt, is deze enkel
toegelaten aan de paalzijde van de korf, over ten hoogste een kwart van de omtrek; wanneer metalen
strippen tegen de buitenzijde van de korf gebruikt worden, dan zijn zij slechts toegelaten over ten
hoogste een derde van de omtrek; in- noch uitwendig mogen bij de bevestigingssystemen uitsteeksels
van meer dan 1,0 cm voorkomen.
§ 1.5 Bal
Er wordt gespeeld met een ronde bal nr. 5 van een type, dat is goedgekeurd door de IKF.
De bal is tenminste tweekleurig en bij voorkeur zwart-wit; de omtrek bedraagt 68,0 – 70,5 cm. Het
gewicht van de bal mag niet minder dan 445 g en niet meer dan 475 g bedragen. De bal moet zijn
opgepompt tot de voorgeschreven en op de bal aangegeven druk zodat – wanneer men de bal op het
speelveld laat vallen van 1,80 m hoogte, gemeten vanaf de onderkant van de bal – deze behoort te stuiten
tot een hoogte van ten minste 1,10 m en ten hoogste 1,30 m, gemeten vanaf de bovenkant van de bal.
Onder een tweekleurige buitenbal wordt verstaan een bal waarop een patroon is aangebracht in een van
de grondkleur van de buitenbal afwijkende kleur. Dit patroon moet zodanig symmetrisch zijn
aangebracht, dat bij een draaiende beweging van de bal het visuele effect van de ronde vorm niet
verloren gaat.
De buitenkant van de bal bestaat uit leer of uit een ander goedgekeurd materiaal, dat geen gevaar
oplevert voor de spelers. Het oppervlak van de bal behoort niet glad te zijn; de spelers moeten een goede
greep op de bal kunnen hebben, bijvoorbeeld door de naden van de bal. Op het oppervlak van de bal
behoort de marge te worden aangegeven waarbinnen de druk van de bal, afhankelijk van het gebruikte
materiaal, zich moet bevinden. De druk behoort te worden aangegeven in bars; een extra aanduiding in
“pounds per square inch” is toegestaan.
Wanneer kunststof wordt gebruikt moet de buitenkant van de bal in alle opzichten een volwaardige
vervanger zijn van leer. De IKF bepaalt steeds welke materialen worden goedgekeurd. Deze materialen
krijgen een goedkeuringscertificaat.
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven of toelaten dat in wedstrijden voor jonge spelers met een bal
nr. 4 (omtrek 64,0 – 66,0 cm; gewicht 370 - 390 gram) wordt gespeeld en dat in wedstrijden met zeer
jonge spelers met een bal nr. 3 (omtrek 59,0 – 60,0 cm; gewicht 310 - 330 gram) wordt gespeeld.
Nationale Organisaties kunnen voorschrijven dat in hun competitiewedstrijden moet worden gespeeld
met een door de IKF goedgekeurde bal met de aanduiding “IKF Approved” of “International Match
Standard”.
Bij internationale wedstrijden moet gespeeld worden met een bal met de aanduiding “Ínternational
1 juli 2014
SPELREGELS
12 van 57
Match Standard”.
§ 1.6 Uitrusting van spelers en officiëlen
De spelers van iedere ploeg dienen gekleed te zijn in uniforme sportkleding, die voldoende te
onderscheiden is van die van de andere ploeg.
De scheidsrechter en zijn assistent zijn gekleed in een sportkleding, dat voldoende afwijkt van dat van
beide ploegen.
Het is niemand toegelaten verboden voorwerpen te dragen die tijdens het spel letsel kunnen veroorzaken.
Alle voorwerpen die tijdens het spel gevaar kunnen opleveren, zoals brillen zonder montuur, armbanden,
halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. Deze moeten ofwel worden
verwijderd ofwel in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen veroorzaken.
Een wedstrijdreglement kan verlangen dat de spelers van de ploegen sportkleding dragen voorzien van een
nummer.
De spelers en officiëlen moeten geschikt sportschoeisel dragen.
§ 1.7 Schotkloktoestellen
Schotklokken zullen worden geplaatst op een hoogte van tenminste 0,90 m op een duidelijk zichtbare
plek buiten het speelgebied en dicht bij het midden van beide achterlijnen. De schotklokken zullen
worden gecontroleerd vanaf de tellerstafel.
Wedstrijdreglementen zullen de maximale toegestane hoogte bepalen.
Wedstrijdreglementen mogen voorschrijven bij welke wedstrijden deze toestellen zullen gebruikt
worden.
Afwijking veld
Niet van toepassing
1 juli 2014
SPELREGELS
13 van 57
Hoofdstuk 2: Personen
§ 2.1 Spelers
a ) Aantal en indeling
Het spel wordt gespeeld door twee ploegen, elk van vier spelers en vier speelsters, van wie in elk vak
twee spelers en twee speelsters worden ingedeeld.
b ) Opstelling en onvoltallige ploegen
Wanneer één of beide ploegen onvoltallig zijn, kan de wedstrijd aanvangen of doorgaan, mits een
indeling mogelijk is waarbij in geen enkel vak minder dan drie spelers van één ploeg zijn opgesteld
en in geen vak twee spelers en een speelster van één ploeg staan tegenover één speler en twee
speelsters van de andere ploeg.
Met de beginindeling moet in het algemeen de gehele wedstrijd worden gespeeld.
Indien echter als gevolg van het tijdens de wedstrijd uitvallen of wegzenden van een speler een
duidelijke wijziging in de toestand optreedt, kan de scheidsrechter op verzoek van een coach en na
raadpleging van de andere coach wijziging toestaan. Hij zal de wijziging gelasten indien het alleen
dan mogelijk is om aan de bovengenoemde voorwaarden te blijven voldoen of indien het aantal
spelers met directe tegenstander, kleiner is dan strikt noodzakelijk.
Wanneer een ploeg een speler niet heeft opgesteld of wegens een geldige reden (ongeval of
onvoltalligheid van de andere ploeg) heeft laten uitvallen, heeft zij te allen tijde het recht die speler
in het veld te doen komen in het vak waar hij behoort (behoudens toepassing van §2.1b, waardoor
het in bijzondere gevallen mogelijk wordt hem ook in een ander vak op te stellen).
Als één van beide ploegen over minder dan zes spelers beschikt of de situatie zich voordoet, zoals
beschreven in de eerste alinea van § 2.1b, wordt de wedstrijd afgelast.
De wedstrijd kan geen doorgang vinden wanneer bijvoorbeeld ploeg A beschikt over vier spelers en
twee speelsters en ploeg B over twee spelers en vier speelsters.
Wanneer het op meer dan één wijze mogelijk is, aan de gestelde voorwaarden te voldoen, beslist de
scheidsrechter - na inwinnen van het advies van beide coaches - welke van de mogelijke
verplaatsingen zal worden toegepast. Hij tracht daarbij onbillijke bevoordeling van één van de
ploegen te voorkomen en overigens het aantal verplaatsingen zo gering mogelijk te laten zijn.
Wanneer er geen coach is wordt de aanvoerder geraadpleegd. Deze heeft bij afwezigheid van de
coach ook het recht om een verplaatsing te vragen in de eerste opstelling.
c ) Vervanging van spelers
Het wedstrijdreglement zal voorschrijven hoeveel vervangingen er zullen toegestaan worden zonder
goedkeuring van de scheidsrechter, alsook welke vervangen speler kan terugkomen in het spel en in
welk geval en op welke wijze vervangingen kunnen doorgevoerd worden.
Er zijn twee mogelijkheden – een vervanger speler wordt toegestaan terug te keren (mogelijkheid A)
of een vervangen speler wordt niet meer toegelaten terug te keren (mogelijkheid B).
A. Wedstrijdreglement staat het terugkeren van een vervangen speler toe
Waar het wedstrijdreglement toestaat dat een vervangen speler kan terugkeren in de wedstrijd is het
aanbevolen dat een maximum van acht (8) vervangingen zijn toegelaten.
1 juli 2014
SPELREGELS
14 van 57
Wanneer het toegestaan is een vervangen speler te laten terugkeren in het spel dienen de volgende
voorwaarden te worden toegepast:


Uitgezonderd zoals hieronder is vastgelegd, moeten de spelers gespeeld hebben in de
beide aanvals- en verdedigingsvakken alvorens zij in aanmerking komen om te kunnen
gewisseld worden;
 Wissels kunnen alleen gedaan worden bij het wisselen van de vakken en alleen voor spelers
die in de aanvalsvakken worden ingebracht. (Dit betekent dat deze mogelijkheid voor de
eerste maal kan worden doorgevoerd bij de tweede vakwisseling, bv. na vier (4) doelpunten
in de wedstrijd). Spelers die op deze manier gewisseld zijn worden toegestaan terug te keren
in de wedstrijd bij een volgende “vakwisselvervanging”.
 Uitzonderingen:
1) Een ploeg mag om maximaal twee (2) tactische wissels verzoeken op gelijk welk
tijdstip tijdens een spelonderbreking. Deze wissels zullen beschouwd worden als een
deel van het maximum aantal toegestane wissels (bv. een deel van de hierboven
vermelde acht (8)). Een speler die door deze bepaling werd vervangen, kan niet
terugkeren in de wedstrijd.
2) In het geval van een kwetsuur mag de gekwetste speler tijdelijk worden vervangen
terwijl de verzorgingsbehandeling wordt verder gezet. Als de gekwetste speler klaar is
om terug te keren is het hem toegelaten terug in de plaats te komen van zijn tijdelijke
vervanger. Deze tijdelijke wissel zal tellen als een van de maximale toegestane wissels
en verder mag hij niet later terugkeren dan drie (3) minuten (werkelijke speeltijd) vanaf
de eerste onderbreking bij het verlaten van het veld. Indien hij niet speelklaar is om
terug te keren binnen die periode dan zal de wissel beschouwd worden als een (1) van de
twee (2) tactische wissels als beschreven in 1 hierboven.
Een vervangen speler kan niet gebruikt worden als een tactische vervanging tijdens dezelfde
spelonderbreking wanneer hij het veld verlaat om te worden vervangen. Hij moet wachten tot de
volgende spelonderbreking – bijvoorbeeld moet het spel hernomen zijn en alleen dan zal hij
geschikt zijn om als tactische wissel doorgevoerd te worden wanneer de scheidsrechter opnieuw
fluit om het spel te stoppen.
Weggezonden spelers: Een speler
wie de scheidsrechter de verdere deelname aan het spel heeft ontzegd,
mag worden vervangen. De wissel zal worden beschouwd als een (1) van de twee (2) tactische
wissels als beschreven in uitzondering 1 hierboven. Bovendien, wordt de weggezonden speler niet
vervangen, dan wordt de ploeg geacht één (1) van de twee (2) bovengenoemde tactische
spelersvervangingen gebruikt te hebben en mag bovendien de betrokken ploeg geen spelers meer
vervangen van hetzelfde geslacht als de weggezonden speler. * totdat deze vervanging alsnog heeft
plaats gevonden
Als het maximumaantal tactische vervangingen (2) of het maximumaantal vervangingen (8) reeds
heeft plaatsgevonden, mag een speler die is weggezonden of mag een geblesseerde speler, die niet
meer tot verder spelen in staat is, na toestemming van de scheidsrechter, nog steeds worden
vervangen.
B.
Wedstrijdreglement staat het terugkeren van een vervangen speler niet toe
Wanneer het wedstrijdreglement voorschrijft dat een vervangen speler niet kan terugkeren in het spel
dan gelden de volgende voorwaarden:
 Tijdens een wedstrijd is voor de eerste vier spelersvervangingen in een ploeg de goedkeuring
van de scheidsrechter niet nodig.

Een vervangen speler mag in dezelfde wedstrijd niet meer aan het spel deelnemen.
 Zulke vervanging is alleen mogelijk tijdens een spelonderbreking.
 Een speler wie de scheidsrechter de verdere deelname aan het spel heeft ontzegd, mag
worden vervangen. Wanneer één van de hierboven genoemde spelersvervangingen nog niet
heeft plaatsgevonden, moet de vervanging van een weggezonden speler als één van deze
1 juli 2014
SPELREGELS
15 van 57

vervangingen worden beschouwd en de regel, zoals hierboven vermeld, om een
weggezonden speler niet te vervangen, zal ook hier gelden.
Als het maximumaantal vervangingen heeft plaatsgevonden mag een speler, die is
weggezonden of mogen geblesseerde spelers, die niet meer tot verder spelen in staat zijn, na
toestemming van de scheidsrechter, nog steeds worden vervangen.
Het wedstrijdreglement zal bepalen wanneer een speler kan terugkeren in de wedstrijd of niet en mag
de volgende variaties bevatten:
 Het aantal vervangingen dat kan gemaakt worden zonder de goedkeuring van de
scheidsrechter (het is toegelaten dat het wedstrijdreglement geen beperking van het aantal
vervangingen voorziet);
 De maximum tijd waarover een gekwetste speler beschikt om speelklaar terug te keren in de
wedstrijd zonder beschouwd te worden als een tactische wissel, waarna de gekwetste speler
ongeschikt wordt verklaard om terug te keren in de wedstrijd (de periode zal starten vanaf
het ogenblik dat de scheidsrechter fluit voor het herbeginnen van het spel volgend op de
tijdelijke vervanging van de speler).
De coach (zie §2.2b) meldt een vervanging bij de scheidsrechter. Op zich kan een vervanging geen
reden zijn het spel te onderbreken. Het niet informeren van de scheidsrechter omtrent een
spelersvervanging moet als wangedrag worden beschouwd..
De tijd, die voor een vervanging nodig is geweest, behoort niet tot de speeltijd (zie § 3.1c,
toelichting).
Het vervangen van een speler dient snel te gebeuren. De scheidsrechter kan langzaam vervangen als
een overtreding van § 3.6g (het spel ophouden) beschouwen.
Een speler die wordt vervangen moet het speelveld verlaten vooraleer de vervangende speler het
speelveld mag betreden.
Wanneer vervangende spelers niet onmiddellijk beschikbaar zijn, moet de opstelling gewijzigd
worden in overeenstemming met § 2.1b om de wedstrijd te kunnen voortzetten. Wanneer
geblesseerde spelers - die niet zijn vervangen - terugkeren, of vervangende spelers beschikbaar
komen, wordt de oorspronkelijke opstelling weer ingenomen.
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het aanvragen van een spelersvervanging door de
coach gedaan dient te worden via de teller (§ 2.4b).
Vervanging van spelers
De scheidsrechter brengt zijn handen boven het hoofd.
Met de wijsvingers naar elkaar toe maakt hij een
heen- en weergaande beweging.
1 juli 2014
SPELREGELS
16 van 57
§ 2.2 Aanvoerder, coach, vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen
a ) Aanvoerder
Van elke ploeg is één van de spelers aanvoerder. Deze draagt een duidelijk zichtbare band of tape in
een contrasterende kleur aan die van de trui om de bovenarm (of bij mouwloze truien bovenop een
schouder). Hij vertegenwoordigt de ploeg en is verantwoordelijk voor een behoorlijk optreden van
zijn spelers. Bij afwezigheid van een coach, wanneer er geen assistent-coach aanwezig is, neemt hij
de taken, als vermeld in § 2.2b, over.
Hij heeft het recht de scheidsrechter te wijzen op alles wat hem in het belang van een goede
voortgang van de wedstrijd wenselijk voorkomt.
De benadering geschiedt op een redelijke en correcte wijze, met een goede intentie en niet te vaak.
De aanvoerder blijft aanvoerder van zijn ploeg gedurende de gehele wedstrijd; hij kan deze taak
alleen overdragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. In dat geval dient een andere speler als
aanvoerder te worden aangewezen.
Misbruik van het recht van de aanvoerder om de scheidsrechter te wijzen op alles, wat hem in het
belang van een goede voortgang van de wedstrijd wenselijk voorkomt en/of kritiek op de
scheidsrechter, kunnen als wangedrag worden beschouwd en bestraft worden met een formele
waarschuwing (gele kaart) of wegzending (rode kaart).
b ) Coach en Assistent-coach
Bij een ploeg kan een coach aanwezig zijn. De coach behoort te zitten op de bank die aan zijn ploeg
is toegewezen. Het is de coach niet toegestaan het speelveld te betreden zonder toestemming van de
scheidsrechter.
Het is de coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven vanaf de bank op een wijze die niet
storend is voor anderen. Een wedstrijdreglement kan toestaan dat de coach zijn plaats op de bank
tijdelijk, voor een korte periode verlaat om zijn spelers aanwijzingen te geven. Dat moet gebeuren
aan dezelfde zijlijn waar de banken zijn geplaatst; hij dient daarbij buiten het speelveld te blijven.
De coach mag de bank tijdelijk verlaten voor het uitvoeren van de volgende aanvullende taken:
-
verzoeken om en gebruik maken van een time-out (§ 3.1b);
aanvragen van een spelersvervanging (§ 2.1c);
aanbrengen van een noodzakelijke wijziging in zijn ploeg (§ 2.1b);
meedelen aan de scheidsrechter en de coach van de andere ploeg welke aanvaller als de nietschietende speler moet worden beschouwd (§ 3.6q).
Wedstrijdreglementen mogen ook aan iedere ploeg een assistent-coach toelaten. Een assistent-coach
neemt de taken van de coach over zoals hierboven vermeld, alleen wanneer deze niet meer aanwezig
is. Tot die tijd moet hij te allen tijde blijven zitten op de bank die aan zijn ploeg is toegewezen.
Indien er geen coach of assistent-coach (meer) aanwezig is, gaan de genoemde taken over op de
aanvoerder (§ 2.2a).
Bij een ploeg mag slechts één persoon als coach fungeren. Hij dient zich voor de wedstrijd bij de
scheidsrechter als zodanig kenbaar te maken.
Wanneer de coach als speler gaat deelnemen aan de wedstrijd wordt hij niet langer beschouwd als
coach; zijn rechten als coach vervallen.
1 juli 2014
SPELREGELS
17 van 57
Gedurende de time-out bevinden de coach en de spelers zich op of in de directe omgeving van de
bank, die aan hun ploeg is toegewezen.
Wedstrijdreglementen mogen bepalen welke communicatiemiddelen mogen gebruikt worden in de
bankzone.
c ) Vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen
De vervangende spelers en alle andere personen, die op de bank mogen zitten, behoren tot de ploeg .
Zij mogen tijdens de wedstrijd de bank niet verlaten, behalve in de volgende gevallen.
Vervangende spelers mogen de bank verlaten voor een warming-up voorafgaand aan een
spelersvervanging.
Een lid van de medische staf mag de bank verlaten om een geblesseerde speler te onderzoeken en/of te
behandelen. Hij mag alleen na toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreden.
Een speler die is vervangen mag plaatsnemen op de bank. Een speler, die is vervangen omdat hem een
rode kaart is getoond, mag echter niet op de bank plaatsnemen; hij dient het speelgebied te verlaten.
Wanneer een ploeg wordt vergezeld van vervangende spelers en/of andere personen die tot de ploeg
behoren, moeten deze personen tijdens de wedstrijd op de bank zitten. Op de bank mogen geen
andere personen plaatsnemen.
Het maximaal aantal vervangende spelers dat op de bank mag plaatsnemen is acht.
Het maximaal aantal andere tot de ploeg behorende personen dat mag plaatsnemen op de bank is,
behalve de coach, vier.
Een wedstrijdreglement kan bepalen dat, wanneer een persoon een bepaalde straf is opgelegd, deze
toch op de bank mag plaatsnemen als een van de vier andere personen, en indien niet, waar zulk een
persoon zich dan mag bevinden gedurende de wedstrijd.
Een wedstrijdreglement kan bepalen dat genoemde aantallen anders zijn.
§ 2.3 Scheidsrechter
De scheidsrechter heeft de leiding van het spel.
De leiding van de wedstrijd berust volledig en uitsluitend bij de scheidsrechter.
Tot zijn taak behoort:
a ) het keuren van zaal, speelveld en materiaal; het letten op veranderingen, die tijdens het spel
optreden
Redenen van afkeuring kunnen zijn:
- zeer glad speelveld;
- water op het speelveld;
- gevaarlijke obstakels in de zaal.
De scheidsrechter overtuigt zich er vóór de aanvang van de wedstrijd van dat de zaal en het speelveld
1 juli 2014
SPELREGELS
18 van 57
geschikt zijn, dat de afmetingen van het speelveld, de lijnen, de strafworppunten, de palen en de
korven aan de gestelde eisen voldoen en of alles gereed is om te beginnen. Hij mag slordigheid in dit
opzicht niet toestaan.
De scheidsrechter geeft zich rekenschap van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van kwetsuren en
ziekten, die de spelers kunnen oplopen als gevolg van een slechte gesteldheid van het speelveld. Hij
mag er van uit gaan, dat de spelers in goede gezondheid verkeren.
Ook ziet hij erop toe dat geen gevaarlijke uitrusting door de spelers wordt gedragen.
Afwijking veld
Tot zijn taak behoort:
a ) het keuren van weer, speelveld en materiaal; het letten op de veranderingen, die tijdens het spel
optreden
Redenen van afkeuring kunnen zijn:
een zeer glad veld;
hard bevroren, niet volkomen vlak veld;
zeer modderig veld;
grote plassen op het veld;
regen, gepaard gaande met koud weer;
snerpende wind bij felle vorst;
onweer en bliksem.
De scheidsrechter overtuigt zich er vóór aanvang van de wedstrijd van dat het weer en het
speelveld geschikt zijn, dat de afmetingen van het speelveld, de lijnen, de strafworppunten,
de palen en de korven aan de gestelde eisen (zie Hoofdstuk 1) voldoen en of alles gereed is
om te beginnen. Hij mag slordigheid in dit opzicht niet toestaan.
De scheidsrechter geeft zich rekenschap van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van
ongevallen en ziekten, die de spelers kunnen oplopen als gevolg van een slechte
gesteldheid van het weer of het speelveld.
Hij mag ervan uitgaan, dat de spelers in goede gezondheid verkeren.
Ook ziet hij erop toe, dat geen gevaarlijke uitrusting door de spelers wordt gedragen.
b ) het handhaven van de regels van het spel
De scheidsrechter bestraft de overtredingen. Wanneer bestraffing in het nadeel is van de nietovertredende ploeg, kan de scheidsrechter besluiten een overtreding niet te bestraffen
("voordeelregel").
De scheidsrechter bestraft ieder moment van de wedstrijd de overtreding van de spelregels, ook
wanneer het spel is onderbroken.
Voordeelregel: wanneer de bal na een overtreding in het bezit blijft van de niet-overtredende ploeg
op een moment dat de overtredende ploeg uit positie is geraakt, zal de scheidsrechter doorgaans niet
fluiten; zeker niet wanneer de straf slechts een spelhervatting zou zijn.
Wanneer een uitbal zou moeten toegekend worden, zal de scheidsrechter geen voordeel toekennen
door het niet bestraffen van de uitbal, zelfs als de niet-overtreder de bal verwerft.
Wanneer na een met een strafworp te bestraffen overtreding de niet-overtredende ploeg direct daarop
een scoringskans verwerft en de scheidsrechter fluit, terwijl de bal de handen van de speler heeft
verlaten en op weg is naar de korf, zal volgens § 3.2b en c bij scoren het doelpunt worden toegekend
1 juli 2014
SPELREGELS
19 van 57
(en dan uiteraard geen strafworp worden gegeven); bij het missen van het schot wordt echter alsnog
een strafworp toegekend.
Hij beslist in twijfelgevallen, zoals:
-
wanneer twee tegenstanders menen de bal het eerst te hebben bemachtigd, kan de scheidsrechter
de bal aan één van hen toekennen, of als hij niet kan beslissen wie de bal het eerst bemachtigde,
een scheidsrechtersworp geven (§ 3.8);
een speler wordt belet de bal te bemachtigen doordat publiek de grenslijnen heeft overschreden.
Indien het de scheidsrechter duidelijk is, dat de speler anders de bal zou hebben bemachtigd,
kent de scheidsrechter hem deze toe. Bij twijfel geeft hij een scheidsrechtersworp (§ 3.8).
Wanneer twee overtredingen tegelijkertijd plaatsvinden, bestraft de scheidsrechter de belangrijkste
overtreding.
Voorbeelden van twee tegelijkertijd plaatsvindende overtredingen zijn:
gedurende de periode dat een vrije worp wordt genomen, bevindt een verdediger zich binnen
2,50 m afstand van het punt waarop de vrije worp wordt genomen en staan twee medespelers
van de nemer van de vrije worp binnen 2,50 m van elkaar zonder voordeel uit die situatie te
willen behalen. In dat geval bestraft de scheidsrechter de overtreding van de verdediger;
gedurende de periode dat een vrije worp wordt genomen, bevinden spelers van beide ploegen
zich op dezelfde onjuiste afstand van het punt waarop de vrije worp wordt genomen. In dat
geval bestraft de scheidsrechter de overtreding van de speler van de aanvallende ploeg.
Voordeel
De scheidsrechter wijst met beide opgestoken
armen de speelrichting aan.
c ) het gebruiken van de officiële scheidsrechtergebaren om zijn beslissingen te verduidelijken
Nadat de scheidsrechter gefloten heeft voor een overtreding, zal hij normalerwijze eerst aangeven of
het een vrije worp betreft of een spelhervatting en welke de niet-overtredende ploeg was door middel
van een richtingsteken. Vervolgens geeft de scheidsrechter door het overeenkomstige teken aan
welke soort overtreding het betrof.
d ) het ingrijpen, wanneer onbillijke bevoordeling van één van de ploegen door niet tot het spel
behorende omstandigheden wordt teweeggebracht
Voorbeelden van onbillijke bevoordeling zijn:
de scheidsrechter belemmert een verdediger in zijn spel, waardoor een aanvaller een
scoringskans krijgt;
bij een botsing tussen een aanvaller en een verdediger, zonder dat er sprake is van een
overtreding door één van hen, komt de verdediger ten val.
In deze gevallen fluit de scheidsrechter en geeft de verdediger gelegenheid om positie te nemen; de
bal blijft in het bezit van de aanvaller.
1 juli 2014
SPELREGELS
20 van 57
e ) het kennisgeven van het beginnen, onderbreken, hervatten en beëindigen van het spel en het
beginnen en beëindigen van een time-out door een fluitsignaal
Bij het beginnen en hervatten van het spel fluit de scheidsrechter zodra de speler die de worp neemt
gereed staat en aan alle gestelde regels (§ 3.9 en 3.10) is voldaan.
Onderbreken van het spel is vereist:
-
wanneer een doelpunt is toegekend;
wanneer een overtreding moet worden bestraft;
wanneer onbillijke bevoordeling is geconstateerd;
wanneer een scheidsrechtersworp moet worden gegeven;
in geval van een bloedende speler;
wanneer maatregelen nodig zijn als gevolg van veranderingen in speelveld, aan materiaal of bij
spelers of als gevolg van wangedrag of overlast;
wanneer de halve speeltijd is verstreken.
Beëindiging van het spel is vereist:
-
wanneer de gehele speeltijd is verstreken;
wanneer als gevolg van veranderingen in speelveld, aan materiaal of bij spelers of als gevolg
van wangedrag of overlast het verder spelen onmogelijk is.
De scheidsrechter fluit kort en krachtig.
Bij een time-out handelt de scheidsrechter conform de toelichting op § 3.1b.
Een wedstrijdreglement zal bepalen hoeveel tijd is toegestaan om een gekwetste speler te behandelen
op het speelveld.
In het geval van een bloedende speler dient de speler onmiddellijk het speelveld te verlaten en
mag hij pas terugkeren nadat het bloeden is gestopt, de wond volledig is afgedekt en het bloed
is verwijderd.
Wanneer een tijdopnemer is aangesteld conform § 2.4a en een wedstrijdreglement voorschrijft, dat in
de laatste twee minuten van iedere speelhelft de klok wordt gestopt wanneer de scheidsrechter fluit
voor het onderbreken van het spel (zie § 3.1, toelichting) geeft de tijdopnemer het eindsignaal van de
halve en hele speeltijd.
f ) het optreden tegen wangedrag van spelers, coaches, vervangende spelers en andere tot een ploeg
behorende personen
In geval van wangedrag kan de scheidsrechter iedere persoon die tot een ploeg behoort formeel
waarschuwen (gele kaart) of de persoon in kwestie van het speelgebied wegzenden (rode kaart).
Naast de bovengenoemde formele waarschuwingen kan de scheidsrechter een speler, coach,
vervangende speler of andere tot de ploeg behorende persoon ook informeel waarschuwen dat hij
zijn spelmethode of optreden moet herzien.
Voorbeelden van wangedrag vindt men terug in de toelichtingen.
Bij wangedrag van grove aard tijdens de wedstrijd volgt direct wegzending.
De scheidsrechter heeft ook het recht de coach:
1 juli 2014
SPELREGELS
21 van 57
-
te verbieden de bank tijdens de rest van de wedstrijd te verlaten zonder zijn toestemming;
Onder wangedrag valt zeker:
het slaan, stompen, schoppen of ruw omver lopen van een tegenstander;
het - ook na waarschuwen - bij herhaling blijven plegen van overtredingen;
het opzettelijk bewegen van de paal tijdens een schot;
opzettelijk werpen van de bal tegen het been van een tegenstrever (zie spelregeltoelichtingen §
3.6 a);
het uiten van beledigingen tegen wie dan ook;
het maken van op- of aanmerkingen betreffende de spelregelkennis van de scheidsrechter;
het zonder geldige reden verlaten van het speelveld;
het treuzelen bij het weer opstellen na een time-out;
het niet informeren van de scheidsrechter bij een spelersvervanging.
Van wangedrag is ook sprake wanneer beide ploegen om beurten het spel ophouden (§ 3.6g). De
scheidsrechter waarschuwt beide aanvoerders gelijktijdig zodra hij deze speelwijze van beide
ploegen constateert. Volharden beide ploegen na de waarschuwing van de scheidsrechter in deze
speelwijze, dan staakt de scheidsrechter de wedstrijd.
Ook ander onsportief optreden, zoals ontoelaatbaar appelleren of demonstratieve gedragingen, de
leiding betreffende, kan de scheidsrechter als wangedrag beschouwen.
Tijdens de wedstrijd geeft de scheidsrechter de formele waarschuwing door het tonen van een gele
kaart aan de betrokken speler, coach, vervangende speler of andere tot de ploeg behorende persoon.
De scheidsrechter zendt iemand weg door hem een rode kaart te tonen. Hij wordt rechtstreeks
uitgesloten als er sprake is van ernstig wangedrag (voorbeelden hiervan kunnen teruggevonden worden
in de toelichtingen over de codering van de overtredingen). In geval van ernstig wangedrag volgt
onmiddellijk het tonen van de rode kaart ongeacht of aan deze persoon al eerder een gele kaart is
getoond.
Wanneer een speler, coach, vervangende speler of een andere tot de ploeg behorende persoon voor
de tweede maal een gele kaart wordt getoond, wordt hij weggezonden.
In dat geval toont de scheidsrechter hem eerst de gele kaart, onmiddellijk gevolgd door het tonen van
de rode kaart.
Bij wangedrag van een speler, coach, vervangende speler of andere tot de ploeg behorende personen
tijdens de rust, nadat de spelers het speelveld hebben verlaten, wordt de gele of rode kaart op dat
moment aan de betrokkene getoond. De aanvoerders en de coaches van beide ploegen worden voor
het begin van de daaropvolgende speelhelft door de scheidsrechter geïnformeerd.
Vindt wangedrag van een speler, coach, vervangende speler of een andere tot de ploeg behorende
persoon direct na de wedstrijd plaats, dan wordt de gele of rode kaart op dat moment aan de
betrokkene niet getoond. Niettemin, wordt de betrokkene en de beide aanvoerders en de beide
coaches door de scheidsrechter geïnformeerd.
Wanneer aan een coach of vervangende speler een rode kaart is getoond, kunnen zij nadien niet
deelnemen aan het spel; zij mogen ook niet meer op de bank zitten en dienen het speelgebied te
verlaten.
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven of toelaten dat bij het geven van een formele
waarschuwing aan een speler of bij het wegzenden van een speler geen gebruik wordt gemaakt van
1 juli 2014
SPELREGELS
22 van 57
een gele, respectievelijk een rode kaart, indien het gaat om wedstrijden waaraan slechts spelers
beneden een bepaalde leeftijdsgrens deelnemen.
g ) het optreden tegen overlast van het publiek
Wanneer hem dit noodzakelijk voorkomt kan hij het publiek laten waarschuwen of kan hij de
wedstrijd schorsen of voortijdig beëindigen.
Bij overlast van de zijde van het publiek draagt de scheidsrechter de aanvoerder op het publiek te
waarschuwen. Bij herhaling schorst of staakt de scheidsrechter de wedstrijd al naar gelang de
omstandigheden dat eisen.
§ 2.4 Tijdopnemer en teller
a ) Een tijdopnemer wordt, waar mogelijk, aangesteld
Het is de taak van de tijdopnemer de scheidsrechter te waarschuwen even voor het einde van iedere
speelhelft, tenzij een wedstrijdreglement voorschrijft dat het opnemen van de tijd de
verantwoordelijkheid is van de tijdopnemer (§ 3.1). De scheidsrechter draagt de
verantwoordelijkheid en ziet erop toe, dat de klok correct wordt gestopt en gestart conform de regels.
De assistent-scheidsrechter kan als tijdopnemer optreden.
b ) Een teller wordt, waar mogelijk, aangesteld
Het is de taak van de teller de stand van de wedstrijd bij te houden.
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het aanvragen van een time-out en een
spelersvervanging via de teller en niet direct bij de scheidsrechter wordt gedaan.
c ) Wanneer het spel is onderbroken kan de tijdopnemer de scheidsrechter door middel van een
geluidssignaal attent maken op het feit dat één van de ploegen heeft verzocht om een time-out of
vervanging
Het geluidssignaal mag geen geluid zijn dat kan worden verward met het geluid van een fluitsignaal
van de scheidsrechter.
Als de tijdopnemer een geluidssignaal gebruikt om een verzoek om een time- out of vervanging aan
te geven, moet dit een zoemer, bel of toeter zijn.
Wanneer een dergelijk geluidssignaal wordt gebruikt, geeft de teller een teken om aan te geven of
een time-out of een vervanging is aangevraagd en door welke ploeg.
§ 2.5 Assistent-scheidsrechter
Bij iedere wedstrijd is één assistent-scheidsrechter, die tot taak heeft de scheidsrechter te assisteren bij
het leiden van de wedstrijd.
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat geen assistent-scheidsrechter bij een wedstrijd aanwezig
is.
Voor het uitvoeren van zijn taak gebruikt de assistent-scheidsrechter een vlag. Hiermee brengt hij de
scheidsrechter ter kennis dat de bal “uit” is of dat er een overtreding in zijn nabijheid is gemaakt.
De scheidsrechter kan de assistent-scheidsrechter vragen hem te assisteren bij het uitvoeren van andere van tevoren afgesproken - taken.
1 juli 2014
SPELREGELS
23 van 57
De assistent-scheidsrechter is bij voorkeur gekleed in hetzelfde sporttenue als de scheidsrechter (§1.6).
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat, naast de vlag, aanvullende communicatiemiddelen mogen
worden gebruikt door de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter zoals een microfoon en een oortje,
alsmede een in de vlag ingebouwde zoemer (trilvlag).
Andere taken, die de assistent-scheidsrechter kan uitvoeren, zijn:
-
de taak van de tijdopnemer (§2.4, toelichting);
het aan de scheidsrechter kenbaar maken van wangedrag van spelers, coaches, vervangende
spelers en andere tot de ploeg behorende personen;
het aan de scheidsrechter kenbaar maken van iedere andere gebeurtenis die plaatsvindt buiten
het gezichtsveld van de scheidsrechter;
het aan de scheidsrechter kenbaar maken van een verzoek van een coach, betrekking hebbend
op het uitvoeren van taken, als vermeld in § 2.2b (zoals een verzoek om een time-out of een
spelersvervanging).
De scheidsrechter wijst de assistent-scheidsrechter de positie aan die hij moet innemen. Gedurende de
wedstrijd bevindt de assistent-scheidsrechter zich binnen het speelgebied (§ 1.1), maar buiten het
speelveld.
De scheidsrechter vraagt in twijfelgevallen het oordeel van de assistent-scheidsrechter over te nemen
beslissingen in het speelveld. Op advies van de assistent-scheidsrechter kan hij een eenmaal genomen
beslissing herroepen, mits hij het spel niet heeft hervat.
Het is de assistent-scheidsrechter toegestaan het speelveld voor een korte tijd te betreden, maar alleen
nadat de scheidsrechter hem daartoe toestemming heeft verleend.
De scheidsrechter heeft het recht de assistent-scheidsrechter van zijn functie te ontheffen en - zo
mogelijk - een vervanger aan te stellen.
Hoofdstuk 3: Het spel
§ 3.1 Wedstrijdduur en time-out
a ) Wedstrijdduur
De speeltijd en de rust zal bepaald worden door het wedstrijdreglement.
Met niet tot het spel behorend oponthoud wordt rekening gehouden. De hiervoor benodigde tijd
behoort niet tot de speeltijd.
Dit betreft ook: time-outs (zie b hierna) en de tijd, benodigd voor een vervanging.
Een wedstrijdreglement zal de wedstrijdduur en de rust bepalen. Zulke bepaling mag werkelijke
speeltijd toestaan. Voor wedstrijden waar de werkelijke speeltijd niet wordt toegepast, zal de
aanbevolen wedstrijdduur 2 x 30 minuten bedragen.
Een kortere wedstrijdduur is wenselijk voor wedstrijden met jongere spelers.
De aanbevolen rust zal maximaal 10 minuten bedragen.
Bij overtreding van § 3.6g (toelichting, punten 2 en 4) of bij invloeden van buitenaf (inclusief het
verzorgen van blessures), die de speeltijd van een speelhelft naar het oordeel van de scheidsrechter
belangrijk beïnvloeden, verlengt hij de speeltijd van de desbetreffende speelhelft met de duur van het
oponthoud.
1 juli 2014
SPELREGELS
24 van 57
Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door
het geluidssignaal van de tijdopnemer en niet door het fluitsignaal van de scheidsrechter, wanneer
een tijdopnemer is aangesteld conform § 2.4.
Verder kan een wedstrijdreglement voorschrijven dat tijdens een periode vóór het einde van een
speelhelft de klok wordt gestopt wanneer de scheidsrechter fluit om het spel te onderbreken. Deze
periode bedraagt maximaal 5 minuten. De klok wordt opnieuw gestart wanneer de scheidsrechter
fluit om het spel te hervatten (behalve bij het nemen van een strafworp). In dat geval wordt de klok
opnieuw gestart:
a.
bij de uitworp na een doelpunt;
b.
bij het eerste balcontact van een speler na het missen van de strafworp.
Stoppen van de speeltijd
De scheidsrechter steekt de arm, waaraan hij een stopwatch draagt,
omhoog en geeft met de andere hand aan dat hij de tijd stil zet.
Om duidelijk te maken dat hij de speeltijd hervat geeft hij hetzelfde
teken en start hij de tijd.
b ) Time-out
Een time-out is een onderbreking van de speeltijd gedurende 60 seconden; de duur van een time-out
behoort niet tot de speeltijd.
Het aantal time-outs per ploeg zal bepaald worden door het wedstrijdreglement.
Na de time-out wordt het spel hervat op de plaats en op de wijze waarop het spel zou zijn hervat
wanneer geen time-out had plaats gevonden.
Een wedstrijdreglement kan nadere bepalingen bevatten over de speelklassen en leeftijdsgroepen
waarin men gebruik kan maken van het recht op een time-out aan te vragen.
Een time-out kan alleen gedurende een spelonderbreking worden aangevraagd bij de scheidsrechter
door de coach. Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het aanvragen van een time-out door
de coach gedaan dient te worden via de teller (§ 2.4b). De coach meldt het verzoek om een time-out
bij de scheidsrechter door het maken van een T-teken met beide handen.
De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en tegelijkertijd een fluitsignaal, het begin van
de time-out aan. Na 45 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan
dat beide ploegen zich dienen op te stellen. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van
de time-out hervat te worden.
Wanneer een speler gekwetst is, zal de verzorging volledig dienen uitgevoerd te zijn alvorens een
time-out kan toegestaan worden. Gedurende de verzorging van een kwetsuur moeten de spelers in
hun vakken blijven en moet de coach op zijn bank blijven zitten.
1 juli 2014
SPELREGELS
25 van 57
Na een time-out dient het spel eerst hervat te worden vooraleer een nieuwe time-out kan worden
aangevraagd.
Time – out
De scheidsrechter maakt een “ T- teken” met beide handen om aan te
geven dat hij een time-out toestaat.
c ) Vervanging
De duur van een vervanging behoort niet tot de speeltijd.
Aangezien de duur van vervangingen niet tot de speeltijd behoren wordt de tijd gestopt op het
moment dat een coach zijn verzoek om een vervanging bekend maakt aan de scheidsrechter. De tijd
wordt gestart op het moment dat er gefloten wordt voor het hervatten van de wedstrijd. Ingeval een
speler een rode kaart is getoond wordt de tijd gestopt op het moment dat de coach een vervanging
aanvraagt.
Afwijking veld
a. Wedstrijdduur
De speelduur bedraagt 2 x 35 minuten met ten hoogste 10 minuten rust.
Geen schotklok en schotkloktijd met wedstrijdklokregels worden gebruikt bij veldkorfbal.
§ 3.2 Doelpunten
a ) Geldige doelpunten
De scheidsrechter kent een ploeg een doelpunt toe, behoudens in de onder c genoemde gevallen, als:
- de bal van boven af volledig door de in het aanvalsvak van die ploeg geplaatste korf is gevallen;
- vaststaat dat de bal van boven af volledig door de korf zou zijn gevallen, maar door een
verdediger van onderaf is teruggetikt.
Wanneer een verdediger de bal door de in zijn vak geplaatste korf werpt kent de scheidsrechter een
doelpunt toe aan de andere ploeg.
b ) Voorafgaande overtreding
Wanneer de scheidsrechter heeft gefloten voor een overtreding van een verdediger voordat de bal
volledig door de korf is gevallen, kent hij het doelpunt toe indien vaststaat dat de bal op het moment
van fluiten de handen van de schietende speler al had verlaten en zich buiten het bereik van enige
verdediger bevond, behoudens in de onder c genoemde gevallen.
c ) Ongeldige doelpunten
De scheidsrechter kent een doelpunt niet toe, wanneer:
1 juli 2014
SPELREGELS
26 van 57
-
-
hij gefloten heeft (of het geluidssignaal is afgegaan) voor het verstrijken van de halve of gehele
speeltijd tenzij, op het ogenblik van het fluit- of geluidssignaal voor de halve of gehele speeltijd,
de bal de hand(en) van de schietende aanvaller heeft verlaten en buiten bereik is van gelijk welke
speler, in welk geval het schot door de korf is gevallen en hij het doelpunt toekent;
hij een overtreding van een aanvaller heeft geconstateerd voordat de bal door de korf is gevallen;
de bal door de korf is gevallen als gevolg van een worp uit de verdediging van de aanvallende
ploeg of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting;
hij tevoren onbillijke bevoordeling van de aanvallende ploeg heeft geconstateerd;
de bal eerst van onderaf door de korf is geworpen en er daarna van bovenaf door terugvalt.
De scheidsrechter kent een doelpunt niet toe wanneer hij, voordat de bal door de korf is gevallen, een
overtreding van de aanvallende ploeg heeft geconstateerd en pas fluit voor de overtreding nadat de
bal door de korf is gevallen.
d ) De ploeg aan wie de scheidsrechter de meeste doelpunten toekent wint de wedstrijd
§ 3.3 Opstelling
a ) Keuze van aanvalsvak, indeling en opstelling
Een wedstrijdreglement bepaalt welke ploeg het vak kiest, waarin zij de eerste helft zal aanvallen en
welke ploeg als eerste haar spelers indeelt en opstelt.
Indien er geen wedstrijdreglement is of indien er in een wedstrijdreglement niets hierover is bepaald
zal elke ploeg de scheidsrechter meedelen welke spelers eerst zullen aanvallen; door tossen wordt
dan bepaald in welk vak iedere ploeg zal aanvallen.
Tijdens IKF-toernooien zullen de ploegen tossen om te bepalen welke ploeg naar welke korf zal
aanvallen in de eerste helft. Bij vriendschappelijke IKF-wedstrijden zal de thuisploeg kiezen.
Tijdens IKF-toernooien zal elke ploeg op voorhand aan de scheidsrechter of jury aangeven welke
spelers beginnen:
in het aanvalsvak;
in het verdedigingsvak;
op de bank.
Tenzij onderling anders is overeengekomen wordt hetzelfde principe tijdens vriendschappelijke IKFwedstrijden gehanteerd.
Wanneer beide ploegen onvolledig zijn, dient de aanvoerder van de ploeg, die de eerste helft niet de
uitworp heeft, zijn opstelling zo te regelen, dat het aantal spelers, dat zonder directe tegenstander
speelt, niet groter is dan strikt noodzakelijk.
b ) Wijziging van de indeling
Met uitzondering van het bepaalde in § 2.1b moet met de beginindeling de gehele wedstrijd worden
gespeeld.
Zie § 2.1b.
1 juli 2014
SPELREGELS
27 van 57
§ 3.4 Vak- en korfwisseling
Telkens als er twee doelpunten zijn toegekend, wisselen alle spelers van taak; aanvallers worden
verdedigers en verdedigers worden aanvallers. Dit wordt bereikt door de spelers van vak te laten
wisselen.
Na de rust vindt geen taakwisseling plaats, maar wordt alleen van korf gewisseld.
Een wedstrijdreglement kan andere bepalingen betreffende vak- en korfwisseling voorschrijven
wanneer het gaat om wedstrijden, waaraan jonge spelers deelnemen of tijdens tornooien waar de
wedstrijden veel korter duren.
Vak- en korfwisseling na twee doelpunten
De scheidsrechter maakt een cirkelvormige beweging
met één gestrekte vinger boven zijn hoofd.
§ 3.5 Uitworp
Een uitworp wordt genomen:
bij het begin van de wedstrijd door de ploeg, aangewezen in overeenstemming met het
bepaalde in een wedstrijdreglement (of de winnaar van de toss volgens § 3.3);
bij het begin van de tweede helft door de ploeg, die in de eerste helft de uitworp niet heeft
genomen;
na elk toegekend doelpunt door de ploeg, waartegen het doelpunt is toegekend.
De uitworp wordt genomen door een speler uit de aanval vlak voor het midden van de middenlijn.
Voor de uitworp gelden dezelfde bepalingen als voor een spelhervatting (zie § 3.9).
Tijdens IKF-tornooien zal de ploeg, die de toss heeft gewonnen (zie § 3.3a), ook de uitworp nemen bij de
aanvang van de wedstrijd. In geval van vriendschappelijke IKF-wedstrijden zal de thuisploeg dit doen.
Richting
De scheidsrechter wijst met één opgestoken arm
de speelrichting aan.
§ 3.6 Spelovertredingen
Spelovertredingen worden onderscheiden in:
1. overtredingen van verdedigers;
2. overtredingen van aanvallers.
Spelovertredingen van verdedigers worden onderscheiden in:
a ) lichte overtredingen, die bestraft worden met een spelhervatting.
Lichte overtredingen zijn:
1 juli 2014
SPELREGELS
28 van 57
1. technische overtredingen (o.a. lopen met de bal, de bal met been of voet aanraken
en ophouden van het spel);
2. fysieke overtredingen die niet gericht zijn op het ontregelen van het aanvalsspel en
waarbij ook geen sprake is van ongecontroleerd contact.
b ) zware overtredingen, die bestraft worden met een vrije worp.
Zware overtredingen zijn:
1. fysieke overtredingen waarbij sprake is van ongecontroleerd contact (onder andere
de bal uit de handen slaan, duwen, vasthouden en afhouden);
2. overtredingen die ten doel hebben of die resulteren in het ontregelen van het
aanvalsspel.
c ) overtredingen, die herhaaldelijk het aanvalsspel onbehoorlijk belemmeren, die bestraft worden
met een strafworp aan de andere ploeg(§ 3.11a, sub B).
d ) zeer zware overtredingen, waardoor een scoringskans verloren gaat, die bestraft worden met een
strafworp aan de andere ploeg(§ 3.11a, sub A).
Spelovertredingen van aanvallers worden onderscheiden in:
a) lichte overtredingen, die bestraft worden met een spelhervatting;
b) zeer zware overtredingen waardoor een scoringskans voor de andere ploeg in het andere vak
verloren gaat, die bestraft worden met een strafworp aan de andere ploeg.
Nationale organisaties mogen in hun wedstrijdreglement bepalen of zij het onderscheid tussen lichte
en zware overtredingen van verdedigers toepassen en in welke speelklassen en leeftijdsgroepen.
Wanneer een nationale organisatie geen onderscheid wenst te maken tussen “lichte” en “zware”
overtredingen door de verdedigers, dienen alle overtredingen als zwaar beoordeeld. In dat geval zal
de vrije worp worden genomen van de plaats van de overtreding. Is de overtreding begaan tegen een
bepaalde persoon (§ 3.6 h, i, j, k, l en soms m), dan wordt de vrije worp genomen van de plaats waar
deze speler zich bevond.
Tijdens het spel is het verboden:
a ) de bal met been of voet aan te raken
Met been worden de knie en de lichaamsdelen daaronder bedoeld.
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een spelhervatting wanneer het contact met
het been of de voet onopzettelijk plaatsvindt.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp wanneer het contact met het
been of de voet opzettelijk plaatsvindt met behaald voordeel als resultaat dan wel wanneer de
aanvalsopzet door de verdedigende ploeg wordt onderbroken.
Wanneer, volgens het oordeel van de scheidsrechter, een bal opzettelijk is geworpen tegen het
been van een tegenstrever dan zal de tegenstrever niet beschouwd worden als de overtreder. In
plaats daarvan zal de werper geacht worden schuldig te zijn wegens wangedrag en zal hij met
een spelhervatting bestraft worden.
Verder, wanneer de werper zijn overtreding herhaalt, mag de scheidsrechter de betrokken speler
een gele kaart tonen.
1 juli 2014
SPELREGELS
29 van 57
De bal met been of voet aan te raken
De scheidsrechter raakt de buitenzijde
van zijn been beneden de knie aan.
Het been kan opgeheven worden.
b ) de bal met de vuist weg te slaan
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp.
Elk slaan met gebalde vuist is strafbaar, dus ook als daarbij de bal met bijvoorbeeld de pols of de rug
van de hand wordt geraakt.
De bal met de vuist weg te slaan
De scheidsrechter steekt één gebogen arm op en
maakt een vuist. Hij beweegt deze arm licht op en neer.
c ) De bal vast te pakken, te vangen of te tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de
voeten, de vloer raakt
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Wanneer een speler, die de bal reeds in bezit heeft, valt, is het hem toegestaan om eerst op te staan en
dan de bal te werpen dan wel de bal vanuit gevallen positie te werpen.
De bal vast te pakken, te vangen of te tikken
terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten,
de grond raakt
De scheidsrechter buigt door de knieën en
raakt de grond aan.
d ) met de bal te lopen
Zich verplaatsen met de bal in de hand of handen is alleen toegestaan in de volgende drie te
onderscheiden situaties:
1. Bij het ontvangen van de bal staat de speler stil. Hij mag in dit geval één voet naar willekeur
verzetten, mits de voet van zijn standbeen (het been waar het lichaam op rust) op zijn plaats
1 juli 2014
SPELREGELS
30 van 57
blijft.
Draaien op de laatstgenoemde voet is toegestaan.
Hij mag van standbeen veranderen, mits de oorspronkelijke positie niet verandert.
Stilstaand is het niet geoorloofd om een voet te verplaatsen en daarna de andere voet op te tillen
alvorens de bal de hand(en) heeft verlaten, met name bij een schot.
Opspringen is geoorloofd mits bij het afzetten de voet van het standbeen wordt gebruikt. Komt
de speler na de sprong nog met de bal in handen neer op nagenoeg dezelfde plaats dan waar hij
afzette, dan wordt dit niet als een overtreding van het verbod om met de bal te lopen gezien.
Het is een speler bij een verre worp vanuit stilstaande positie toegestaan een voet naar voren te
zetten en aan het einde van de werpbeweging de andere voet op te tillen, zelfs als dit gebeurt nog
voordat de bal is losgelaten.
Een speler zal, wanneer hij bij een niet doorgezette worp iets over de vloer schuift, niet worden
bestraft.
2. Bij het ontvangen van de bal is de speler in loop of sprong; hij komt eerst tot stilstand en werpt
of schiet daarna.
Eis is daarbij, dat hij onmiddellijk na het ontvangen van de bal ten volle heeft getracht tot
stilstand te komen. Na het tot stilstand komen gelden voor hem dezelfde regels als onder 1.
vermeld.
Bij de beoordeling of een speler ten volle heeft getracht tot stilstand te komen, zijn de toestand
van het speelveld, alsmede de snelheid en de technische capaciteiten van de speler
bepalend.
3. Bij het bemachtigen van de bal is de speler in loop of sprong en werpt of schiet, voordat hij
volledig tot stilstand is gekomen. In dit geval mag de speler de bal niet meer in zijn bezit hebben
op het moment dat hij voor de derde maal na het ontvangen van de bal een voet op de vloer
plaatst.
De scheidsrechter moet goed letten op het moment waarop de in beweging zijnde speler de bal
ontvangt. De richting waarin de speler zich beweegt is bij de toepassing van deze regel niet van
belang.
Ontvangt de speler de bal terwijl hij duidelijk waarneembaar contact heeft met de vloer, dan
dient dit contact te worden beschouwd als de eerste maal dat hij een voet op de vloer heeft
geplaatst na het ontvangen van de bal.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Met de bal te lopen
De scheidsrechter houdt beide armen gebogen
voor het lichaam en maakt een draaiende beweging
met beide armen.
e ) alleen te spelen
Alleenspel is het bewust vermijden van samenspel; dat wil zeggen: als een speler, die in het bezit is
van de bal zijn positie tracht te veranderen zonder samen te spelen.
1 juli 2014
SPELREGELS
31 van 57
Alleenspel is niet strafbaar:
-
wanneer de speler op dezelfde of nagenoeg dezelfde plaats blijft;
wanneer het vermijden van samenspel zonder opzet gebeurt.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Voorbeelden van alleenspel zijn:
- een speler werpt bal weg met de bedoeling hem elders weer te bemachtigen. Dit is niet
toegestaan, ook wanneer hij daarbij de bal tegen het lichaam van een andere speler of
tegen de paal werpt. Wanneer een speler echter tracht de bal te plaatsen naar een
medespeler en deze mist de bal, dan is het de eerste speler wel toegestaan de bal
opnieuw te bemachtigen.
- een speler tikt de bal al lopende voort.
Voorbeelden van alleenspel, die niet strafbaar zijn:
- Zonder verplaatsing is alleenspel dus nimmer strafbaar (voorbeeld: een speler werpt
stilstaand de bal van de ene hand in de andere of hij tikt de bal eerst tegen de vloer en
pakt hem daarna).
- Wanneer een speler zich wel verplaatst, gaat het erom of het samenspel bewust is
vermeden.
- Het voorttikken van de bal blijft onbestraft indien het ineens bemachtigen niet mogelijk
is; kan daarentegen de bal ineens worden bemachtigd, dan is het niet geoorloofd die al
lopende voort te tikken en daarna te bemachtigen. Ook indien het lopende voorttikken
niet geschiedt om voordeel te behalen maar uit gemakzucht, moet het worden bestraft.
- Herhaaldelijk gebeurt het dat twee tegenstanders om de bal strijden, of door er naar te
springen, of door - zich naast elkaar voortbewegend - er in gebukte houding naar te
reiken. Heeft een speler voldoende voorsprong, dan zal hij meestal de bal ineens kunnen
bemachtigen. Is die voorsprong daarvoor niet toereikend, dan is het hem geoorloofd de
bal voort te tikken in een voor hem voordelige richting en daarna de bal te bemachtigen.
Dit houdt in dat daarna ook mag worden geschoten. Bij zo’n duel kan het voorkomen,
dat de bal verschillende malen moet worden aangeraakt voordat hij definitief in handen
komt van één van de spelers. Ook dit is geoorloofd. Hetzelfde geldt voor de speler, die
tracht de bal binnen de grenzen van zijn vak te houden. De scheidsrechter fluit eerst dan,
wanneer hij van oordeel is, dat het bemachtigen eerder had kunnen plaatsvinden.
Het is duidelijk, dat de scheidsrechter hierbij de technische vaardigheid van de spelers moet
beoordelen. Hoe vaardiger de speler, des te sneller kan opzet om samenspel te vermijden worden
aangenomen.
Alleen te spelen
De scheidsrechter beweegt een hand op en
neer voorstellend een opspringende bal.
1 juli 2014
SPELREGELS
32 van 57
f ) de bal aan een medespeler over te geven
Wanneer een speler de bal van een medespeler krijgt zonder dat deze eerst vrij in de lucht of vrij op
de vloer is geweest, is er sprake van overgeven.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Indien twee spelers van dezelfde ploeg bij het bemachtigen van de bal vrijwel gelijktijdig de bal
vastpakken en één van de spelers de bal daarna loslaat, kan dit niet als een overtreding van deze regel
worden beschouwd.
De bal aan een medespeler over te
geven
De scheidsrechter start met zijn armen
voor zijn lichaam met de beide handen
verticaal.
Hij maakt een draaiende beweging met
beide armen die het geven van de bal
aan een medespeler aangeeft.
g ) het spel op te houden
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Voorbeelden van spel ophouden zijn:
1. treuzelen bij het overplaatsen van de bal;
2. de bal van de aanval naar de verdediging terugplaatsen, tenzij dit gebeurt om een aanval beter
op te zetten;
3. ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het opbrengen van de bal naar het
aanvalsvak;
4. ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het scheppen van schotkansen;
5. het bewust negeren van duidelijke schotkansen;
6. plaatsen en houden van de bal tussen de dijen.
Wanneer er niet met werkelijke speeltijd wordt gespeeld en er zijn voorbeelden van wangedrag (bv.
de bal ver buiten het speelveld werpen of de bal wegschoppen wanneer het spel is onderbroken) of
treuzelen bij het wisselen van vak dan is het de scheidsrechter toegestaan tijd toe te voegen ter
compensatie van de verloren tijd.
Bij de beoordeling door de scheidsrechter of er van spel ophouden sprake is, houdt hij rekening met:
de technische vaardigheid van de spelers, zoals in § 3.6d en e aangegeven;
de stand en de fase van de wedstrijd;
de zichtbare inspanning, die de andere ploeg zich getroost om schotkansen te voorkomen of
de bal te bemachtigen.
Dit houdt in dat een scheidsrechter niet direct voor spel ophouden fluit, wanneer een ploeg in de
laatste fase van een wedstrijd bij een geringe voorsprong een voorzichtiger speelwijze gaat hanteren
en grote risico's tracht te vermijden. Ook wanneer de verdedigende ploeg door een minder actief
volgen en hinderen van de aanvallers tracht af te dwingen dat de aanvallende ploeg moet gaan
schieten en daarbij het risico van een doelpunt accepteert, maar hoopt bij een mislukt schot op een
gemakkelijker wijze de bal te kunnen bemachtigen, geeft de scheidsrechter de aanvallende ploeg de
1 juli 2014
SPELREGELS
33 van 57
tijd zich op deze speelwijze in te stellen. In beide gevallen mag het echter niet zo zijn dat alleen
wordt gespeeld om het bezit van de bal te houden en in de speelwijze van de aanvallende ploeg geen
aanvallende acties, gericht op het scheppen en het benutten van schotkansen, herkenbaar zijn.
Wanneer beide ploegen bij dezelfde stand om beurten het spel ophouden of er blijk van geven met de
in de wedstrijd bereikte stand genoegen te nemen en geen wijziging in de stand beogen te bereiken,
waarschuwt de scheidsrechter beide aanvoerders gelijktijdig dat deze speelwijze als wangedrag
wordt aangemerkt en bij voortzetting volgens § 2.3f (toelichting) tot het staken van de wedstrijd zal
leiden. Deze situatie zal zich slechts voordoen wanneer in de wedstrijd een stand is bereikt, waaruit
beide ploegen menen voordeel te halen.
Het spel op te houden
De scheidsrechter wijst met één vinger op zijn stopwatch.
h ) een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen
Het criterium is of de tegenstander de bal behoorlijk in zijn macht had. Dit in de macht hebben kan
zowel met één als twee handen zijn en kan ook bestaan uit een rusten van de bal op de handpalm of
vingers.
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een spelhervatting wanneer er sprake is van een
lichte overtreding respectievelijk een vrije worp wanneer er sprake is van een zware overtreding.
Een tegenstander de bal uit de hand(en) te
slaan, te nemen of te lopen
De scheidsrechter steekt één van zijn armen met
de handpalm naar boven gericht omhoog.
Met de andere hand maakt hij een vegende
beweging van het lichaam af over de opgeheven
hand. Het gebaar kan ook gemaakt worden boven
het niveau van de schouder wanneer de regel is
overtreden tijdens het springen.
i ) een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden
Elke belemmering van de vrije beweging van de tegenstander is verboden, ongeacht of dit al dan niet
opzettelijk geschiedt.
Dit verbod om de vrije beweging van de tegenstander te belemmeren wordt bestraft, ongeacht of de
tegenstander wel of niet in het bezit van de bal is en ook als de bal in het andere vak is.
De regel verplicht een speler niet voor een tegenstander plaats te maken; elke speler mag zich
opstellen en zich verplaatsen zoals hij verkiest.
Alleen wanneer hij zich zo plotseling in de baan van een lopende tegenstander plaatst, dat een
botsing onvermijdelijk wordt, wordt hij bestraft.
1 juli 2014
SPELREGELS
34 van 57
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een spelhervatting wanneer er sprake is van een
lichte overtreding respectievelijk een vrije worp wanneer er sprake is van een zware overtreding.
Het verbod van afhouden vloeit onmiddellijk voort uit het feit, dat korfbal een behendigheids- en
niet een krachtsport is.
Voorbeelden van het belemmeren in de vrije beweging zijn:
- wegduwen;
- omverlopen;
- na het opspringen op een stilstaande tegenstander landen;
- belemmeren van een tegenstander in het opspringen of opstaan;
- in de baan van een opspringende tegenstander bukken;
- uitsteken van een arm of een been naar een toe- of voorbijlopende tegenstander, waardoor
deze wordt gedwongen tot het maken van een omweg om deze speler te ontwijken.
Bij het uitsteken van armen of benen naar een tegenstander gaat het niet alleen om het werkelijk
tegenhouden van een lopende tegenstander. Ook wanneer de tegenstander daadwerkelijk een grotere
omweg moet maken om de armen of benen te ontwijken, is van een overtreding sprake.
Een speler mag in de baan van een toelopende aanvaller gaan of blijven staan, mits:
- dat hij niet tracht door uitspreiden van armen en benen de tegenstander tot een grotere
omweg te dwingen dan nodig is om het lichaam van de verdediger te ontwijken;
- hij zich niet zo plotseling in de baan van een tegenstander plaatst dat deze niet meer in staat
is de botsing te vermijden.
Bij herhaald overtreden van deze voorwaarden is een strafworp volgens § 3.11a, verklaring B op zijn
plaats.
Anderzijds heeft een aanvaller de plicht zich in te spannen om een botsing met de verdediger te
voorkomen. Wanneer een aanvaller tegen een verdediger oploopt om hem uit zijn evenwicht te
brengen of als hij hem met een arm of schouder uit zijn verdedigingspositie wegdrukt, overtreedt de
aanvaller § 3.6i.
Wanneer een verdediger een aanvaller niet kan volgen omdat een andere aanvaller zich opzettelijk in
de baan van de verdediger begeeft, dan overtreedt de andere aanvaller § 3.6i (afhouden).
Het komt vaak voor dat twee spelers in een poging om een bal te bemachtigen, elkaar aanraken. Dit
is alleen strafbaar, als deze aanraking een gevolg is van een onbesuisdheid of afhouden. In dat geval
moet de scheidsrechter beslissen wie de schuldige is, hetgeen zowel het geval kan zijn met de speler
op wie de bal werd geplaatst, als met zijn tegenstander die trachtte de bal te onderscheppen. Ook het
zogenaamde ‘springen aan de lijn’ is alleen dan strafbaar, als de tegenstander in het vrije gebruik van
zijn lichaam wordt belemmerd. Wanneer de verdediger de bal tikt, vóór deze in het bereik van de
aanvaller is gekomen, is dit niet strafbaar. Dit is echter wel het geval, als de verdediger, staande
naast of achter de aanvaller, over hem heen hangt, hem belemmert in het vangen en dan de bal tikt.
Het in de sprong wegtikken van de bal mag alleen dan worden bestraft, als de aanraking bij het
springen ontaardt in omverlopen of omverspringen.
1 juli 2014
SPELREGELS
35 van 57
Een tegenstander te duwen, vast te houden of af
te houden:
Duwen:
De scheidsrechter wijst met beide handpalmen naar
voren en maakt met beide
armen een duwende beweging.
Afhouden:
De scheidsrechter strekt beide armen zijwaarts,
schuin naar beneden gericht.
j ) een tegenstander te zwaar te hinderen
De hinderende speler mag trachten het werpen van de bal in de gewenste richting te bemoeilijken en
uit te lokken, dat de werper de bal tegen zijn hand of arm werpt.
Het hinderen is slechts zover geoorloofd, dat de werper er door wordt bemoeilijkt de bal in de
gewenste richting te spelen. Voorts mogen de bewegingen van de hinderende speler er op gericht
zijn om uit te lokken, dat de werper de bal tegen zijn hand of arm werpt en voorts op het
onderscheppen van de bal.
Het is toegestaan de bal te blokkeren door de arm in de baan van de bal te brengen; het is echter
verboden:
-
de tegenstander te belemmeren in het vrije gebruik van zijn lichaam door het blokkeren van
zijn arm in plaats van de bal;
slaan naar de werpende arm of de bal, dat wil zeggen de hinderende arm of hand mag zich
niet snel richting de bal bewegen zό dat contact plaats heeft met de bal alvorens de bal de
handen van de tegenstrever heeft verlaten.
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een spelhervatting wanneer er sprake is van een
lichte overtreding respectievelijk een vrije worp wanneer er sprake is van een zware overtreding.
Bij onverwachte bewegingen van de tegenstander zullen zich vaak situaties voordoen, waarbij de
bewegingsvrijheid van een speler wordt belemmerd. Zulke gevallen worden niet bestraft, mits de
hinderende speler streeft naar het direct herstellen van de bewegingsvrijheid van de tegenstander.
Als de hinderende arm of hand in de baan van de werpende arm wordt gebracht in een poging de bal
te blokkeren is er geen sprake van een overtreding als de bal wordt geraakt nadat de bal de hand van
de werpende speler heeft verlaten.
Raakt de hinderende speler de bal als deze nog op de hand van de werper rust, dan is er geen
overtreding, mits de hinderende arm of hand in rust is. Anderzijds wordt een overtreding begaan
wanneer de arm beweegt richting de bal en contact maakt met de bal alvorens de bal is geworpen.
1 juli 2014
SPELREGELS
36 van 57
Wanneer de bal reeds geworpen is, dit wil zeggen de bal heeft de handen van de tegenstrever reeds
verlaten, dan zal dit niet als een overtreding van deze regel worden beschouwd.
Als de slaande actie evenwel is uitgevoerd op een gevaarlijke wijze, bv. naar het gezicht toe van de
tegenstrever, zal de actie worden bestraft volgens § 3.6 u.
Gaat het om een kleine aanraking en wordt de worp er niet ongunstig door beïnvloed, dan kan de
scheidsrechter de voordeelregel toepassen en laten doorspelen.
Zodra het hinderen ontaardt in “slaan”, dient streng te worden opgetreden, zelfs als de worp niet
mislukt (behoudens wanneer uit de worp een scoringskans ontstaat: de scheidsrechter wacht dan het
resultaat af en geeft daarna de desbetreffende speler een waarschuwing).
Een tegenstander te zwaar te hinderen:
Blokkeren van de armbeweging:
De scheidsrechter steekt één arm vooruit en maakt met de andere hand een tikkende
beweging op de uitgestoken arm.
Een tegenstander te zwaar te hinderen:
De scheidsrechter maakt met beide armen voor het lichaam een beweging alsof hij
iemand omarmt.
Doorslaan op het lichaam:
De scheidsrechter tikt met één hand op zijn borst en wijst met de andere hand de
overtredende speler aan.
k ) een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal te hinderen
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp.
Van overtreding van deze regel is eerst sprake wanneer de in balbezit zijnde speler daadwerkelijk
tracht de bal te werpen. Elke handelwijze die het werpen bemoeilijkt, moet daarbij als hinderen
worden beschouwd.
Als de afstand groter is dan twee gezamenlijke armlengten van de desbetreffende spelers, dan wordt dit
1 juli 2014
SPELREGELS
37 van 57
niet als hinderen beschouwd en wordt er bijgevolg geen overtreding begaan.
l ) een tegenstander te hinderen die al door een ander wordt gehinderd
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp.
Evenals in § 3.6k is eerst van een overtreding sprake als de in balbezit zijnde speler daadwerkelijk
tracht de bal te werpen.
Elke handelwijze die het werpen bemoeilijkt, wordt als hinderen beschouwd. Indien twee
verdedigers een in balbezit zijnde aanvaller hinderen, dient de scheidsrechter er scherp op te letten of
de verdediger, die als eerste hinderde, voldeed aan de voorwaarden van §3.6n. Schiet de aanvaller in
dat geval, dan is er geen sprake van een overtreding van § 3.6l (zie ook § 3.6n, toelichting). Voldeed
de als eerste hinderende speler echter niet aan de voorwaarden van § 3.6n en mislukt het schot of het
overplaatsen naar de in scoringspositie staande aanvaller door het hinderen van meer dan één
verdediger, dan bestraft de scheidsrechter de overtreding met een strafworp.
m ) buiten het eigen vak te spelen
Men is buiten zijn vak wanneer men de middenlijn, zijlijn of achterlijn of de vloer buiten die lijnen
van het vak aanraakt of daarvan zijn opsprong heeft genomen.
Het buiten het vak spelen kan zowel bestaan uit het aanraken van de bal als uit het hinderen van een
tegenstander.
Het volgende is toegestaan zonder overtreding van deze spelregel:
-
Het vangen en tikken van de bal over één van de lijnen, mits de speler in zijn eigen vak staat.
Het tikken van de bal, terwijl de speler in zijn sprong niet meer boven zijn eigen vak zweeft mits
de afzet heeft plaatsgevonden in zijn eigen vak.
Het hinderen van een tegenstander in een ander vak, mits de speler in zijn eigen vak staat.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Wanneer een speler buiten zijn eigen vak de bal aanraakt geldt de plaats van aanraking als de plaats
van de overtreding.
De bepaling inzake het aanraken van de bal geldt zowel voor de grens met een ander vak als voor de
grens van het speelveld.
Voor aanraking van de bal buiten het speelveld zie § 3.7.
In geval van ongeoorloofd hinderen wordt volgens § 3.9b de spelhervatting genomen op de plaats
van het hinderen.
Buiten het eigen vak te spelen
De scheidsrechter gebruikt één gestrekte hand en
beweegt deze heen en weer, alsof er een lijn wordt aangegeven.
1 juli 2014
SPELREGELS
38 van 57
n ) in verdedigde positie te schieten
Het schieten wordt als verdedigd beschouwd, wanneer de hinderende verdediger aan de volgende
voorwaarden voldoet:
- hij moet actief trachten de bal te blokkeren
EN
- terwijl hij actief tracht de bal te blokkeren moet hij
i)
binnen armlengte van de aanvaller zijn
ii)
met het gezicht naar de aanvaller toegekeerd zijn
en
iii)
dichter bij de paal zijn dan de aanvaller.
Wanneer de aanvaller zo dicht bij de paal is dat de hinderende verdediger niet dichter bij de paal
kan staan zoals vereist in voorwaarde iii), kan het schot toch als verdedigd worden beschouwd ,
wanneer de verdediger en de aanvaller zich niet aan dezelfde kant van de paal bevinden en aan alle
andere voorwaarden wordt voldaan.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Het verbod tot verdedigd schieten is gebaseerd op de wens om succes in de aanval niet de beloning
te laten zijn van handige hand- en armbewegingen, maar om snelle combinaties te bevorderen om
vrije posities met schotkansen te verwerven.
Uit de regel volgt dat er geen sprake kan zijn van verdedigd schieten, wanneer:
1. de verdediger niet werkelijk tracht het schot te blokkeren (alleen het opheffen van de armen is
niet voldoende);
2. de verdediger met zijn lichaam verder van de paal is dan de aanvaller; het is niet voldoende als
de verdediger slechts een hand of arm dichter bij de paal heeft;
3. de verdediger zich op een grotere afstand dan armlengte bevindt;
4. de verdediger met de rug naar de aanvaller is gekeerd en niet met het gezicht;
5. de verdediger zich er niet van bewust is, dat de aanvaller de bal in zijn bezit heeft (razend vlug
schot, tikken).
Aan alle voorwaarden voldoen houdt niet in dat de verdediger daadwerkelijk in staat is het schot te
verhinderen. Zo zal bij een groot verschil in lengte tussen aanvaller en verdediger een lange
aanvaller vrijwel steeds in staat zijn een schot te lossen, dat door de verdediger niet kan worden
geblokkeerd. Een dergelijk schot moet als verdedigd worden beschouwd, indien de verdediger aan
alle voorwaarden van § 3.6n voldoet.
Hetzelfde geldt indien de aanvaller opspringend de bal schiet of tikt naar de korf over de hinderende
armen van de verdediger.
Indien een aanvaller, die gehinderd wordt door een verdediger die voldoet aan alle voorwaarden van
§ 3.6n, toch schiet nadat een tweede verdediger is gaan hinderen, is er geen sprake van een
overtreding van § 3.6l, maar wordt de aanvaller bestraft wegens schieten in verdedigde positie.
Gewezen wordt nog op de volgende spelsituaties:
-
1 juli 2014
Een aanvaller ontvangt de bal, terwijl hij met de rug naar de korf is gekeerd. De verdediger
bevindt zich achter hem en is dus dichter bij de paal. Een achterover gelost schot moet in deze
situatie als verdedigd worden beschouwd, aangenomen dat de verdediger aan alle voorwaarden
van § 3.6n voldoet.
SPELREGELS
39 van 57
-
-
-
Bij een onderhands schot tegen een lange verdediger bestaat de kans, dat de verdediger de bal
aanraakt. Dit aanraken kan door de verdediger ook worden bereikt door hoog op te springen. Het
aanraken van de bal door de verdediger is op zichzelf geen reden om een schot als verdedigd te
beschouwen. Bepalend is slechts of de verdediger zich binnen armlengte van de aanvaller
bevindt op het moment van het schot als ook alle andere voorwaarden vervuld zijn.
Een aanvaller schiet in een ren naar de paal, waarbij de verdediger zich achter hem bevindt. Van
verdedigd schieten is in deze situatie geen sprake. De verdediger mag proberen door van
achteren te hinderen het schot te blokkeren, doch zal daarbij dikwijls een overtreding begaan van
§ 3.6j (een tegenstander te zwaar te hinderen). Er zal dan een strafworp moeten volgen wanneer
de schending de oorzaak is van het falen van het schot.
Een aanvaller bevindt zich in verdedigde positie. Als de aanvaller achteruit stapt, of springt,
(zonder het verbod om met de bal te lopen - § 3.6d - te overtreden) en schiet, en de verdediger
volgt de beweging van de aanvaller en waarbij hij werkelijk tracht het schot te blokkeren, moet
het schot als verdedigd worden beschouwd, zelfs als de aanvaller zich een korte tijd buiten
armlengte bevindt.
In verdedigde positie te schieten
De scheidsrechter steekt één arm omhoog en
geeft met een vooruitgestoken hand verdedigd
schieten aan (vingers van die hand onder een hoek van 90°).
o ) te schieten na snijden langs een andere aanvaller
‘Snijden’ treedt op wanneer een verdediger die zich in een verdedigende positie bevindt zijn
aanvaller niet kan volgen, omdat de aanvaller zijn weg zo dicht langs een andere aanvaller kiest, dat
de verdediger met laatstgenoemde aanvaller in botsing komt of dreigt te komen en daardoor zijn
verdedigende positie moet prijsgeven.
‘Snijden’ treedt eveneens op, wanneer een verdediger die zich in een hinderende positie binnen
armlengte afstand van zijn tegenstander bevindt, deze aanvaller niet kan volgen, omdat de aanvaller
zijn weg zo dicht langs een andere aanvaller kiest, dat de verdediger met laatstgenoemde aanvaller in
botsing komt of dreigt te komen en daardoor zijn hinderende positie binnen armlengte moet
prijsgeven.
Snijden is niet strafbaar, het schieten na snijden is dat wel.
Schieten is ook strafbaar wanneer de snijdende aanvaller zijn vrije positie eerst nog verbetert door
samenspel met een medespeler en daarna schiet.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Indien de verdediger zich niet binnen armlengte van zijn aanvaller bevindt op het moment dat de
aanvaller vlak langs een medespeler loopt, kan er geen sprake zijn van 'snijden' en moet het daarop
volgende schot worden toegestaan.
Wanneer een verdediger een aanvaller niet kan volgen omdat een andere aanvaller zich opzettelijk in
de baan van de verdediger begeeft, dan is het 'snijden' een vorm van afhouden (§ 3.6i) en dient de
andere aanvaller te worden bestraft met een spelhervatting, onafhankelijk van het feit of de eerste
aanvaller na het 'snijden' schiet of niet.
1 juli 2014
SPELREGELS
40 van 57
Te schieten na snijden langs een andere aanvaller
De scheidsrechter brengt zijn beide onderarmen gekruist voor de borst.
p ) vanuit het verdedigingsvak van de aanvallende ploeg of rechtstreeks uit een vrije worp of
spelhervatting te scoren
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting onder de korf.
q ) te schieten bij het spelen zonder directe tegenstander
Dit treedt op wanneer het verdedigingsvak over slechts drie spelers beschikt, tegenover vier
aanvallers.
In dat geval moet de coach van de aanvallende ploeg aan de scheidsrechter en aan de coach van de
andere ploeg mededelen, welke aanvaller als de niet-schietende speler moet worden beschouwd. Het
is de coach toegestaan hiervoor tijdens de wedstrijd de andere aanvaller aan te wijzen, maar alleen
door mededeling aan de scheidsrechter en aan de coach van de andere ploeg op een moment, dat
voor onderbreking van het spel is gefloten. Deze wisseling van aanvallers mag tussen twee
vakwisselingen ten hoogste tweemaal plaatsvinden. Een geldig doelpunt kan gescoord worden uit
een strafworp, die door de niet-schietende aanvaller wordt genomen.
De numerieke meerderheid van de aanval ten opzichte van de verdediging kan zowel het gevolg zijn
van het feit, dat de andere ploeg geen acht spelers heeft opgesteld als van de omstandigheid, dat
tijdens de wedstrijd één of meer van de opgestelde spelers door verwondingen en dergelijke het veld
hebben verlaten of door de scheidsrechter zijn weggezonden en die niet zijn vervangen door een
reservespeler.
De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting.
Wanneer een speler speelt zonder rechtstreekse tegenstrever de bal tegen de korf werpt, dan zal dit
beschouwd worden als een schot en bestraft worden volgens deze regel.
Indien de coach van de aanvallende ploeg in gebreke blijft de niet-schietende aanvaller aan te wijzen,
zorgt de scheidsrechter ervoor, dat de vereiste mededeling alsnog onmiddellijk wordt gedaan.
r ) een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen
De toelichtingen geven aan welke eventuele acties moeten ondernomen worden.
Indien na het bewegen van de paal door een verdediger de bal volledig door de korf valt, wordt het
doelpunt toegekend. Dit is ook het geval indien de scheidsrechter reeds voor deze overtreding van de
verdediger heeft gefloten (zie § 3.2).
Indien bij het bewegen van de paal door een verdediger de mogelijkheid bestaat dat zonder de
beweging de bal volledig door de korf zou zijn gevallen, wordt wegens het tenietdoen van een
scoringskans een strafworp toegekend.
1 juli 2014
SPELREGELS
41 van 57
Indien bij het bewegen van de paal door een aanvaller de bal volledig door de korf valt, volgt een
spelhervatting voor de verdediging.
Indien bij het bewegen van de paal door een aanvaller de bal niet volledig door de korf valt, zal de
scheidsrechter niet fluiten tenzij de bal in een voor de aanvallende ploeg gunstige richting valt. In dat
geval kent hij een spelhervatting toe aan de verdediging.
Wanneer de paal bewust wordt bewogen door een verdediger zonder het verlies van een doelpunt en
de bal raakt de paal of de korf en komt in de handen van een verdediger, dan zal een spelhervatting
toegekend worden aan de aanval.
Er wordt niet gefloten bij het bewegen van de paal door een verdediger indien het schot zo ver over
of naast de korf gaat dat het resultaat ervan niet wordt beïnvloed door het bewegen van de paal.
Een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen
De scheidsrechter loopt naar de paal en pakt deze vast.
s ) de paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp.
Een speler kan dit doen om:
- bij het springen hoger te reiken;
- met behulp van de paal snel van richting te veranderen;
- zich af te zetten.
De paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten
De scheidsrechter loopt naar de paal en pakt deze vast.
t ) bij het nemen van een vrije worp of strafworp de daarvoor gestelde bepalingen te
overtreden
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp of het opnieuw nemen van de
strafworp(zie § 3.11c).
Het kan gaan om een overtreding van:
- de nemer van de worp raakt het strafworppunt of de grond tussen paal en strafworppunt (zie het
gebied in de schematische voorstelling in § 1.2);
- de nemer van de worp (te lang wachten bij het nemen);
1 juli 2014
SPELREGELS
42 van 57
-
één van zijn ploeggenoten (binnen de voorgeschreven afstand komen);
een tegenstander (binnen de voorgeschreven afstand komen of beïnvloeden van het resultaat
van een strafworp).
u ) op een gevaarlijke wijze te spelen
Een voorbeeld hiervan is wanneer een aanvaller zijn verdediger, die zich binnen armlengte van die
aanvaller bevindt, met vaart in botsing laat komen met een andere aanvaller.
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting.
Een overtreding van een verdediger wordt bestraft met een vrije worp.
Een voorbeeld hiervan is wanneer een aanvaller zijn verdediger, die zich binnen armlengte van die
aanvaller bevindt, met vaart in botsing laat komen met een andere aanvaller.
Deze situatie treedt op, wanneer een aanvaller zijn weg op een zodanige wijze kiest, dat als gevolg
daarvan de verdediger, die zich binnen armlengte afstand bevindt, met vaart in botsing komt met een
andere aanvaller. De verdediger moet zich in deze situatie beslist niet bewust zijn of te laat bewust
worden, dat een aanvaller zich in zijn baan bevindt.
In dergelijke situaties kan er ook sprake zijn van een verdediger, die met opzet de botsing met de
andere aanvaller veroorzaakt, ondanks het feit dat hij wel degelijk op de hoogte is van de aanvaller in
zijn baan, of dit op een zodanig moment bewust wordt, dat de botsing door de verdediger voorkomen
had kunnen worden. In deze situaties dient de scheidsrechter de verdediger te bestraffen door het
toekennen van een vrije worp aan de aanvallende ploeg.
In de beoordeling of er van deze situaties sprake is, dient de scheidsrechter rekening te houden met
het technische en tactische niveau van de spelers en met de snelheid waarmee de aanvaller naar zijn
medeaanvaller beweegt.
Wanneer er sprake is van een lichte botsing, waarvoor de verdediger bestraft zou moeten worden,
maar die geen gevolg heeft voor het spelverloop, kan de scheidsrechter beslissen het spel door te
laten gaan (voordeelregel).
Op een gevaarlijke wijze te spelen
De scheidsrechter brengt één van zijn onderarmen voor
het lichaam met de handpalm verticaal en open.
Met de andere hand maakt hij een vuist en stoot daarmee
tegen zijn handpalm waarbij hij de overtredende speler aankijkt.
v ) een tegenstander bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde bepalingen te
overtreden
Dit komt voor in één van de volgende situaties:
-
1 juli 2014
een speler hindert de tegenstander tijdens een spelhervatting
een speler van één van de twee ploegen raakt de bal vóór die 2,50 m heeft afgelegd vanaf de plaats
van de spelhervatting.
SPELREGELS
43 van 57
De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting en kan worden aangemerkt als
wangedrag bij herhaling.
De overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp en kan worden aangemerkt als
wangedrag bij herhaling.
Aangezien het niet is toegestaan de nemer van de spelhervatting te hinderen noch de bal te raken
vóór deze een afstand heeft afgelegd van 2,50 m vanaf de plaats van de spelhervatting (§ 3.9b) dient
de scheidsrechter erop toe te zien dat de nemer niet wordt gehinderd. Hinderen houdt niet alleen een
actieve vorm van hinderen in, maar ook een passieve vorm.
Passief hinderen betekent dat de tegenstrever voorkomt dat de bal snel in het spel wordt gebracht
doordat plaats wordt genomen voor de nemer binnen armafstand zonder de worp te hinderen door
een beweging van armen of lichaam. Wanneer er enige beweging van armen of lichaam is om de
worp te trachten te blokkeren, dan is het hinderen niet meer passief doch actief.
§ 3.7 Uitbal
De bal is uit zodra hij in aanraking komt met:
-
een zij- of achterlijn van het speelveld;
de vloer, een persoon of een voorwerp buiten het speelveld;
de zoldering of een voorwerp boven het speelveld.
Niet van toepassing
- de bal is uit zodra hij in aanraking komt met de zoldering.
Bij een uitbal wordt een spelhervatting toegekend aan de ploeg die de bal niet voor het laatst heeft
aangeraakt. Voor de uitbal gelden dezelfde bepalingen als voor een spelhervatting (zie § 3.9).
Het speelveld heeft geen kubieke maat. Met inachtneming van § 3.6m is het dus toegestaan de bal,
waar deze zich ook bevindt, terug te slaan in het speelveld, mits de bal de zij- of achterlijn, de vloer,
een persoon of een voorwerp buiten het speelveld, dan wel de zoldering of een voorwerp boven het
speelveld nog niet heeft aangeraakt.
Bij een uitbal of bij het overtreden van § 3.6m op of buiten de grens van het speelveld, wordt de
uitbal genomen buiten het veld vlak bij de zij- of achterlijn ter plaatse waar de bal of de overtredende
speler de zij- of achterlijn heeft geraakt of overschreden.
De scheidsrechter is verplicht de overtreding te bestraffen en kan geen voordeel toekennen.
Wanneer de bal uit is doordat hij de zoldering of een voorwerp boven het speelveld raakt, wordt de
uitbal genomen bij één van de zijlijnen, het dichtst bij de plaats waar de zoldering of het voorwerp
werd geraakt.
Afwijking veld
Niet van toepassing = “ de zoldering”
Raakt de bal een toeschouwer of een voorwerp in het speelveld, dan geeft de scheidsrechter een
scheidsrechtersworp (§ 3.8), tenzij vaststaat dat de bal zou zijn uitgegaan, in welk geval een uitbal
wordt toegekend.
Indien de nemer van de uitbal, na het fluitsignaal van de scheidsrechter voor het nemen ervan, een
grenslijn of het speelveld aan de andere kant van de grenslijn aanraakt voordat de bal zijn handen
1 juli 2014
SPELREGELS
44 van 57
heeft verlaten, fluit de scheidsrechter en kent hij een uitbal toe aan de andere ploeg.
Buiten het eigen vak te spelen
De scheidsrechter gebruikt één gestrekte hand en
beweegt deze heen en weer, alsof er een lijn wordt aangegeven.
§ 3.8 Scheidsrechtersworp
Wanneer twee tegenstanders de bal gelijktijdig hebben bemachtigd, onderbreekt de scheidsrechter
het spel en gooit de bal op. Hij doet dit ook wanneer het spel moet worden hervat zonder dat één
ploeg recht op de bal heeft.
Het verloop van een scheidsrechtersworp verloopt als volgt:
Voor het opgooien wijst de scheidsrechter twee spelers uit het desbetreffende vak van gelijke sekse
en zo mogelijk van ongeveer gelijke lengte aan. De twee spelers nemen aan weerszijden van de
scheidsrechter plaats, waarbij de verdediger het recht heeft zich als eerste op te stellen. De
scheidsrechter gooit de bal tussen hen op, zodanig dat het hoogste punt buiten bereik van de spelers
is. Op dat moment fluit de scheidsrechter voor het hervatten van het spel. De twee spelers mogen de
bal aanraken, nadat deze het hoogste punt heeft bereikt. De overige spelers, die gedurende het
opgooien een afstand van ten minste 2,50 m tot de plaats van opgooien in acht nemen, mogen de bal
pas spelen nadat één van de twee aangewezen spelers de bal heeft aangeraakt of de bal de vloer heeft
geraakt.
Naast het geval dat twee spelers de bal gelijktijdig hebben bemachtigd zijn andere voorbeelden van
een scheidsrechtersworp:
-
de bal raakt een toeschouwer of een voorwerp in het speelveld (tenzij duidelijk is dat één der
ploegen hem zou hebben bemachtigd (zie § 2.3b, toelichting) of de bal zou zijn uitgegaan (zie §
3.7, toelichting);
nadat het spel is onderbroken en beide ploegen geen recht op de bal hebben.
Scheidsrechtersworp
De scheidsrechter steekt de duimen van beide handen boven zijn hoofd.
§ 3.9 Spelhervatting
a ) Het toekennen van een spelhervatting
1 juli 2014
SPELREGELS
45 van 57
Na een door de scheidsrechter gesignaleerde overtreding (§ 3.6) van de aanvallende ploeg of een als
licht beoordeelde overtreding van de verdedigende ploeg wordt de andere ploeg een spelhervatting
toegekend.
Nadat een doelpunt is toegekend, wordt het spel altijd hervat in overeenstemming met § 3.5. Elke
overtreding van § 3.6g - toelichting, punt 2 en 4 - wordt niet bestraft met een vrije worp of een
spelhervatting voor de andere ploeg.
b ) Plaats van de spelhervatting
Het spel wordt hervat op de plaats waar de overtreding is begaan. Is de overtreding tegen een
bepaalde persoon begaan (§3.6h, i, j, k, l en soms m), dan wordt de spelhervatting genomen van de
plaats, waar de speler zich bevond.
Wanneer de speler de bal raakt terwijl hij de middenlijn raakt wordt de spelhervatting genomen in
het andere vak vlakbij het punt waar de speler de middenlijn raakte.
Wanneer de bal wordt aangeraakt door een speler, terwijl deze zich in het andere vak bevindt, is de
plaats van de aanraking de plaats van de spelhervatting.
Spelhervatting
Wanneer een spelhervatting is toegekend, wijst de scheidsrechter
de plaats aan waar de spelhervatting wordt genomen en wijst de
speelrichting aan met de andere arm.
c ) Het nemen van de spelhervatting
Op het moment dat de nemer van de spelhervatting de bal in de hand heeft, of kan nemen, fluit de
scheidsrechter. Na het fluitsignaal heeft de nemer van de spelhervatting vier seconden de tijd om de
bal in het spel te brengen. De spelers van de andere ploeg mogen hem daarbij niet hinderen.
De bal is in het spel gebracht als de bal ten minste 2,50 m van de plaats van de
spelhervatting is gekomen (gemeten over de grond).
Geen van de spelers van beide ploegen mag de bal aanraken voordat die 2,50 m heeft afgelegd van de
plaats van de spelhervatting.
Indien de speler, die het spel hervat, de bal vier seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter
niet in het spel heeft gebracht, fluit de scheidsrechter en kent een spelhervatting toe aan de andere
ploeg.
Uit een spelhervatting mag de speler, die het spel hervat, niet rechtstreeks scoren. Hij mag eerst
scoren nadat de bal in het spel is gebracht en is aangeraakt door een andere speler. Een overtreding
wordt bestraft met een spelhervatting voor de verdediging van onder de korf.
Wanneer de speler, die het spel hervat - nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het nemen van de
spelhervatting - de middenlijn (of de vloer van het andere speelvak) of een zij- of achterlijn (of de
vloer aan de andere kant van de zij- of achterlijn) aanraakt voordat de bal zijn handen heeft verlaten,
1 juli 2014
SPELREGELS
46 van 57
fluit de scheidsrechter en kent hij de andere ploeg een spelhervatting (zie § 3.6m) respectievelijk
uitbal (zie § 3.7) toe.
Een spelhervatting wordt overgenomen, wanneer de spelhervatting wordt genomen voordat de
scheidsrechter zijn fluitsignaal heeft gegeven.
Het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een spelhervatting of het trachten te
voorkomen van het nemen van een spelhervatting wordt bestraft volgens § 3.6v en kan tevens
worden aangemerkt als wangedrag bij herhaling.
Overtreding van de vier seconden regel:
De scheidsrechter heft één arm omhoog en steekt daarbij vier vingers op.
§ 3.10 Vrije worp
a ) Het toekennen van een vrije worp
Na een door de scheidsrechter gesignaleerde en als zwaar beoordeelde overtreding van de
verdedigende ploeg (§ 3.6) krijgt de aanvallende ploeg een vrije worp.
Een overtreding van § 3.6g, toelichting punt 2 en 4, wordt niet bestraft met een vrije worp of
spelhervatting aan de andere ploeg.
b ) Plaats van de vrije worp
De vrije worp moet worden genomen door een speler, die op dat moment in het aanvalsvak staat;
deze speler dient direct achter het strafworppunt te staan.
In hallen waar het strafworpgebied is aangegeven kan de halve cirkel voor de paal worden
doorgetrokken met een lijn van 3,0 –5,0 cm breed. De lijn behoort tot de oppervlakte van de cirkel
met een straal van 2,50 m. In hallen waar het strafworpgebied niet is aangegeven, kan in overleg met
de eigenaar òf een cirkel met een straal van 2,50 m (met een lijnbreedte van 3,0 –5,0 cm) worden
getrokken òf een cirkel met behulp van een onderbroken lijn van goed te bevestigen doch weer
afneembaar materiaal (bijvoorbeeld tape met een breedte van 3,0 –5,0 cm) worden aangebracht. De
onderbroken lijn of het aan te brengen materiaal behoort tot de oppervlakte van de cirkel met een
straal van 2,50 m.
Alle spelers, behoudens de nemer van de vrije worp, staan dus buiten dit gebied tijdens het nemen
van de vrije worp.
Afwijking toelichting veld
De vrije worp wordt genomen op de plaats van het strafworppunt.
1 juli 2014
SPELREGELS
47 van 57
Op kunstgrasvelden, waar het strafworpgebied is aangegeven, kan de halve cirkel voor de paal
worden doorgetrokken met een lijn van 3,0 – 5,0 cm breed. De lijn behoort tot de oppervlakte van
de cirkel met een straal van 2,50 m.
Op kunstgrasvelden, waar het strafworpgebied niet is aangegeven, kan in overleg met de eigenaar
een cirkel met een straal van 2,50 m (met een lijnbreedte van 3,0 – 5,0 cm) worden getrokken. De
lijn behoort tot de oppervlakte van de cirkel met een straal van 2,50 m.
Alle spelers, behoudens de nemer van de vrije worp, staan dus buiten dit gebied tijdens het nemen
van de vrije worp.
c ) Het nemen van de vrije worp
De nemer van de vrije worp zal met één voet onmiddellijk achter het strafworppunt staan en de
andere voet moet gelijk waar in het gebied achter het strafworppunt geplaatst worden [het licht
gekleurde (gele) gebied in de schematische voorstelling van §1.2]. Hij mag dit punt of de grond,
gelijk waar in de donkergekleurde (rode) zone van de vrije worp in § 1.2, met beide voeten (of gelijk
welk ander lichaamsdeel) niet raken voordat de bal zijn hand(en) heeft verlaten.
Op het moment dat de nemer van de vrije worp de bal in de hand, heeft of kan nemen, steekt de
scheidsrechter één van zijn armen verticaal omhoog en geeft met vier vingers van zijn opgestoken
hand het teken dat hij binnen vier seconden zal fluiten om het spel te hervatten.
Gedurende de vier seconden voorbereidingstijd kan de scheidsrechter elke spelovertreding
bestraffen.
Na het opsteken van zijn arm kunnen zich twee mogelijkheden voordoen (zie hieronder A en B).
Mogelijkheid A:
1. Alle andere spelers dan de nemer van de vrije worp staan buiten de vrije worp cirkel;
2. De andere medeaanvallers, die buiten de vrije worp cirkel staan, nemen bovendien een
onderlinge afstand van ten minste 2,50 m.
Zodra bovenstaande situaties zich voordoen binnen de vier seconden voorbereidingstijd fluit de
scheidsrechter om het spel te hervatten. De nemer van de vrije worp dient de bal nu uiterlijk vier
seconden na het desbetreffende fluitsignaal (§ 2.3e) in het spel te brengen. Indien de nemer van de
vrije worp de bal vier seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter niet in het spel heeft
gebracht, fluit de scheidsrechter en kent een spelhervatting toe aan de verdedigende ploeg.
De spelers van de verdedigende ploeg moeten aan de voorwaarde 1 blijven voldoen totdat de nemer
van de vrije worp een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of been maakt.
De medespelers van de nemer van de vrije worp moeten aan de voorwaarden 1 en 2 blijven voldoen
tot dat de bal in het spel is gebracht.
De bal is in het spel gebracht als één van de volgende drie situaties zich voordoet binnen de vier
seconden nadat de scheidsrechter gefloten heeft voor het nemen van de vrije worp:
1. een verdediger de bal raakt;
2. de bal ten minste een afstand van 1 m (gemeten over de grond) vrij in de lucht werd geworpen en
een medespeler de bal raakt terwijl hij met beide voeten op de grond staat buiten de vrije worp
cirkel;
3. de bal volledig buiten de vrije worp cirkel is gekomen.
Uit een vrije worp kan de nemer van de vrije worp niet rechtstreeks scoren. Hij kan eerst scoren
nadat de bal volgens situatie 1. en 2. in het spel is gebracht of volgens situatie 3. in het spel is
1 juli 2014
SPELREGELS
48 van 57
gebracht en aangeraakt is door een andere speler. Een overtreding wordt bestraft met een
spelhervatting voor de verdediging van onder de korf.
Mogelijkheid B:
Indien de spelers binnen de vier seconden na het teken van de scheidsrechter niet binnen de in A
genoemde voorwaarden 1. en 2. voldoen, fluit de scheidsrechter twee keer kort achter elkaar: de
eerste keer om het spel te hervatten en de tweede keer om het spel weer te onderbreken en bestraft de
overtreder als volgt:
-
als de overtreding is gemaakt door een verdediger: met een nieuwe vrije worp aan de
aanvallende ploeg; maakt de verdedigende ploeg deze overtreding voor de tweede keer
tijdens dezelfde vrije worp, dan kent de scheidsrechter een strafworp toe;
als de overtreding is gemaakt door een aanvaller: met een spelhervatting aan de
verdedigende ploeg.
Wanneer spelers van beide ploegen zich binnen een afstand van 2,50 m bevinden, zal de
scheidsrechter de speler bestraffen, die zich het dichtst bij het punt, waarop de vrije worp wordt
genomen, bevindt.
Wanneer de scheidsrechter constateert dat spelers van beide ploegen zich op dezelfde, onjuiste
afstand bevinden, bestraft hij de speler van de aanvallende ploeg.
De scheidsrechter is de enige die zal oordelen of de bal die werd geworpen door de nemer van de
vrije worp een afstand van ten minste 1 m heeft afgelegd, volledig buiten de vrije worp cirkel is
gekomen of wanneer iedere periode van vier seconden voorbij is.
Een vrije worp moet worden hernomen, wanneer de vrije worp wordt genomen vooraleer de
scheidsrechter heeft gefloten.
De scheidsrechter kan ook gedurende de vier seconden voorbereidingstijd een overtreding bestraffen.
Als de overtreding wordt gemaakt door een verdediger, kan hij de aanvallende ploeg een nieuwe
vrije worp geven. Als de overtreding wordt gemaakt door een aanvaller, kan hij een spelhervatting
geven aan de verdediging.
De scheidsrechter moet er zorg voor dragen elk oneerlijk contact te stoppen, welke spelers begaan bij
het innemen van posities bij een vrije worp, bijzonder in de omgeving van de paal. In de
onmiddellijke nabijheid van de paal en de lijn van de vrije worp cirkel, is het geen enkele speler
toegestaan wijdbeens te staan met de ene voet aan de ene zijde van de paal en de andere voet aan de
andere zijde van de paal. Zij moeten kiezen langs de ene of andere zijde van de paal te staan. Spelers
is het ook niet toegelaten een voet tussen de benen van de tegenstander te plaatsen zodat zij
verhinderen dat de tegenstander zich zou kunnen bewegen in de richting van de cirkel.
De scheidsrechter dient stipt de hand te houden aan de bepalingen betreffende tijd en afstand. Op
hetzelfde moment dat de scheidsrechter zijn arm opsteekt, kan hij de spelers met een gebaar
aangeven of zeggen, dat zij de vereiste afstand in acht moeten nemen. De scheidsrechter behoeft niet
de volle vier seconden te wachten alvorens het spel te hervatten. Hij hervat het spel zodra hij van
mening is dat alle spelers zich op de juiste afstand bevinden.
Indien een verdediger bij herhaling binnen de voorgeschreven afstand komt, kan de scheidsrechter
een strafworp toekennen (§ 3.11a verklaring B), of, bij hoge uitzondering, de overtreding
beschouwen als wangedrag.
Nadat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de vrije worp heeft gegeven, waarbij de
1 juli 2014
SPELREGELS
49 van 57
nemer van de vrije worp vier seconden de tijd krijgt om de bal in het spel te brengen, is het de
tegenstanders toegestaan binnen de vrije worp cirkel te komen, zodra de nemer van de vrije worp een
duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of been maakt. Hierbij doet het er niet toe of de
beweging werkelijk leidt tot een worp of dat zij is bedoeld als schijnbeweging.
De scheidsrechter is de enige die oordeelt over de voorwaarden voor het brengen van de bal in het
spel en er kan geen protest of betwisting volgen tegen zijn beslissing wat betreft de afgelegde
afstanden of de bepaalde tijden vermeld in de regel alsook bij een denkbeeldige cirkel wanneer er
geen vrije worp gebied is afgebakend.
In een wedstrijdreglement kan bepaald worden dat de periode van vier seconden, waarbinnen spelers
de voorgeschreven afstand moeten innemen, voor zeer jeugdige spelers wordt aangepast.
Het ophouden van de voorbereiding voor het nemen van een vrije worp of het trachten te voorkomen
van het nemen van een vrije worp kan aangemerkt worden als wangedrag bij herhaling.
Vrije worp
De scheidsrechter brengt een arm omhoog met een open handpalm en wijst naar het
strafworppunt.
Dit gebaar wordt voorafgegaan door het gebaar dat bij de overtreding past.
Opmerking:
Als het strafworppunt niet wordt gebruikt als de plaats van de vrije worp,
gebruikt de scheidsrechter hetzelfde gebaar en wijst de plaats aan vanwaar de vrije worp
wordt genomen.
Vrije worp
Overtreding van de vier seconden regel:
De scheidsrechter heft één arm omhoog en steekt daarbij vier vingers op.
Dit gebaar wordt ook bij de vrije worp gebruikt om aan te geven dat de scheidsrechter
binnen maximaal vier seconden zal fluiten om het spel te hervatten.
Vrije worp
Binnen 2,5m komen nadat de scheidsrechter heeft gefloten om het spel te hervatten:
De scheidsrechter brengt zijn beide onderarmen voor het lichaam met de handpalmen
verticaal en beweegt de handpalmen naar elkaar toe en van elkaar af.
Opmerking:
Dit gebaar wordt ook gebruikt om aan te geven dat
een speler binnen het strafworpgebied is gekomen voordat de bal de handen van de
strafworpnemer heeft verlaten.
1 juli 2014
SPELREGELS
50 van 57
§ 3.11 Strafworp
a ) Het toekennen van een strafworp
Een strafworp wordt in de volgende gevallen toegekend:
A
Overtredingen die tot gevolg hebben het verloren gaan van een scoringskans voor een
aanvaller. In die gevallen moet de scheidsrechter direct een strafworp toekennen.
B
Overtredingen, door de verdediger herhaaldelijk gepleegd, waardoor de aanvaller wordt
belemmerd scoringskansen te verwerven. Dan kan de scheidsrechter een strafworp
toekennen.
Voorbeelden waarbij een scheidsrechter een strafworp moet toekennen tegen een verdediger:
-
-
Een speler hindert een vrijstaande speelster en omgekeerd (§ 3.6k);
Een speler belet een tegenstander in scoringspositie het schieten, zoals:
a.
door duwen of omverlopen (§ 3.6i);
b.
door te zwaar hinderen (§ 3.6j);
Een speler heeft een scoringskans en een medespeler wordt in het hem tijdig en goed
toespelen van de bal gehinderd doordat:
a.
een tegenstander ongeoorloofd hindert (§ 3.6j);
b.
een tegenstander hem de bal uit handen slaat (§ 3.6h);
c.
een tegenstander hem duwt, omverloopt of vasthoudt (§ 3.6i);
d.
een tegenstander van de andere sekse hem hindert (§ 3.6k);
e.
twee tegenstanders hem hinderen (§ 3.6l);
Een verdediger beïnvloedt een schot ongunstig door de paal te bewegen (§3.6r);
De verdedigende ploeg maakt bij dezelfde vrije worp voor de tweede keer een overtreding
door de regel betreffende het in acht nemen van de voorgeschreven afstand te overtreden (§
3.10).
Het is duidelijk, dat in deze gevallen (waarbij een scoringskans verloren gaat) ook een strafworp
moet worden toegekend voor een dergelijke overtreding begaan door (een) speler(s) uit het andere
vak (§ 3.6 h,i,j,k of l).
Voorbeelden waarbij een scheidsrechter een strafworp kan toekennen tegen een verdediger:
-
1 juli 2014
afhouden, vasthouden of tegen de aanvaller oplopen, zodat het vrijlopen wordt belemmerd
(§ 3.6i);
te zwaar hinderen, waardoor het overplaatsen van de bal wordt belemmerd (§ 3.6j);
de bal uit handen slaan (§ 3.6h);
bij herhaling te vroeg inlopen bij verschillende vrije worpen (§3.10c, toelichting);
bij herhaling niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand van 2,50 m vanaf de plaats
van de vrije worp gedurende de vier seconden voorbereidingstijd bij verschillende vrije
worpen (§ 3.6t).
SPELREGELS
51 van 57
Toekennen van een strafworp:
De scheidsrechter wijst met één gestrekte arm naar het strafworppunt terwijl hij fluit.
Strafworp voor herhaalde overtreding:
De scheidsrechter wijst met een uitgestrekte arm naar het strafworppunt.
De andere arm steekt hij in de hoogte met twee opgestoken vingers en kijkt naar de
overtreder.
b ) Plaats van de strafworp
De strafworp moet worden genomen door een speler, die op dat moment in het aanvalsvak staat. De
strafworpnemer dient direct achter het strafworppunt te staan (zie § 1.2).
c ) Het nemen van de strafworp
De speler die de strafworp neemt staat met één voet direct achter het strafworppunt en de andere voet
moet geplaatst worden ergens in het gebied achter het strafworppunt (het licht gekleurde gebied
getoond in de schematische voorstelling van §1.2). Hij mag dit punt of de grond, gelijk waar in de
donkergekleurde (rode) zone van de vrije worp in § 1.2, met beide voeten (of gelijk welk ander
lichaamsdeel) niet raken voordat de bal zijn hand(en) heeft verlaten.
Alle overige spelers dienen uit het strafworpgebied, zoals getoond in de schematische voorstelling
van § 1.2, te blijven totdat de bal de hand(en) van de strafworpnemer heeft verlaten.
De spelers, de coach en de andere tot de ploeg behorende personen mogen op geen enkele wijze
(acties, opmerkingen) het ongestoord nemen van de strafworp belemmeren.
Voor het nemen van de strafworp wordt zo nodig zowel de eerste als de tweede speelhelft verlengd
tot het duidelijk is dat de bal wel of niet door de korf is gevallen als direct resultaat van de strafworp.
De strafworp wordt overgenomen wanneer hij vóór het fluitsignaal van de scheidsrechter is genomen.
De strafworp kan uitsluitend worden genomen door een speler uit het aanvalsvak.
De viersecondenregel, zoals van toepassing bij de spelhervatting en de vrije worp, geldt niet bij de
strafworp.
1 juli 2014
SPELREGELS
52 van 57
Uit een strafworp mag direct worden gescoord.
Het in alle richtingen van 2,50 m in acht nemen van het strafworppunt, de paal en de (denkbeeldige)
lijn tussen het strafworppunt en paal houdt in, dat de overige spelers zich moeten opstellen buiten het
strafworpgebied, zoals aangegeven in § 1.2 (zie tekening).
Bij het nemen van een strafworp mogen de tegenstanders op de bank, waartoe ook de coach, de
vervangende spelers en de andere tot de ploeg behorende personen worden gerekend, op geen enkele
wijze de aandacht van de strafworpnemer afleiden. De nemer van de worp doet er goed aan te
wachten tot alles rustig is.
Pogingen om het behoorlijk nemen van de strafworp te beletten, hebben -indien de worp mislukteen nieuwe strafworp tot gevolg. Bovendien zijn zij als wangedrag te beschouwen, zeker in geval
van herhaling.
De bepaling van § 3.10c, dat de tegenstanders binnen de voorgeschreven afstand mogen komen,
zodra de nemer van de vrije worp een beweging met de bal, een arm of been maakt, en de bepaling
dat de medespelers van de nemer van de vrije worp in het aanvalsvak een onderlinge afstand van
2,50 m in acht moeten nemen, totdat de bal in het spel is gebracht, zijn niet van toepassing bij het
nemen van een strafworp.
Iedereen moet 2,50 m afstand bewaren tot de bal de handen van de strafworpnemer heeft verlaten.
Wanneer een verdediger te vroeg binnen de voorgeschreven afstand komt en de strafworp wordt
gemist moet de strafworp worden overgenomen. Indien een aanvaller te vroeg binnen de
voorgeschreven afstand komt, is het resultaat van het nemen van de strafworp niet van belang en
moet een spelhervatting worden toegekend aan de verdediging.
De scheidsrechter is de enige die oordeelt over de voorwaarden voor het brengen van de bal in het
spel en er kan geen protest of betwisting volgen tegen zijn beslissing wat betreft de afgelegde
afstanden (of de bepaalde tijden) vermeld in de regel alsook bij een denkbeeldig ovaal wanneer er
geen strafworpgebied is afgebakend.
§ 3.12 in de aanval de toegestane tijdslimiet te overschrijden (schotklokregel)
Een aanvallende ploeg heeft 25 seconden de tijd om met een schot de korf te raken of te scoren.
Deze tijd wordt aangegeven door een schotklok. De overschrijding van de tijdslimiet wordt
aangegeven door de zoemer van de schotklok, waardoor het spel wordt onderbroken. Bij
overschrijding van de tijdslimiet kent de scheidsrechter een spelhervatting toe aan de verdedigende
ploeg. De spelhervatting wordt genomen vanaf de plaats waar de aanvaller de bal in zijn bezit heeft
op het ogenblik dat de zoemer gaat of in bezit had vlak voordat de zoemer klonk.
1. De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het bezit van de bal komt.
2. De schotklok herstart op 25 seconden als de bal na een schot de korf raakt.
3. De schotklok wordt gestopt en op 25 seconden gezet als een verdediger de bal verovert, als een
doelpunt door de scheidsrechter wordt toegekend en wanneer de halve of de gehele speeltijd is
verstreken.
4. a. De schotklok wordt gestopt en op 25 seconden gezet als de scheidsrechter fluit voor:
- een overtreding die wordt bestraft met een vrije worp (genomen direct achter het
strafworppunt)
- een overtreding die wordt bestraft met een spelhervatting (alle overtredingen uit § 3.6
van de spelregels)
- een overtreding die wordt bestraft met een strafworp ( § 3.11 van de spelregels)
1 juli 2014
SPELREGELS
53 van 57
- een spelonderbreking als gevolg van een blessure van een verdediger.
b. Nadat de scheidsrechter het spel heeft hervat door een fluitsignaal, wordt de schotklok weer
gestart zodra een aanvaller in het bezit is van de bal nadat de bal in het spel is gebracht door de
nemer van een vrije worp, een spelhervatting of een strafworp (zie respectievelijk § 3.10, 3.9 en
3.11).
Het moment, waarop de bal in het bezit komt, is dus bepalend voor het weer starten van de
schotklok.
5. a. De schotklok wordt gestopt bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor andere
omstandigheden dan genoemd onder punt 4 hierboven.
Voorbeelden zijn: een uitbal, een scheidsrechtersworp, blessures van aanvallers of onbillijke
bevoordeling.
b. De schotklok wordt weer gestart zodra een aanvaller in het bezit is van de bal en nadat de
scheidsrechter het spel heeft hervat door middel van een fluitsignaal. In die situaties loopt de
schotklok terug vanaf het tijdstip, dat werd aangegeven bij het stoppen van de klok.
Voor een spelonderbreking als gevolg van een blessure van de verdediger (zie punt 4 hierboven)
wordt de schotklok teruggezet naar 25 seconden, waarna deze weer wordt gestart.
Het moment, waarop een aanvaller in het bezit komt van de bal, is dus bepalend voor het weer
starten van de schotklok.
6. In het geval een aanvaller de bal, direct of indirect via een verdediger, terugspeelt naar een
medespeler in het verdedigingsvak, loopt de schotklok door en wordt deze niet opnieuw op 25
seconden gestart indien een aanvaller direct daaropvolgend in het bezit komt van de bal.
7. De scheidsrechter kent ook een doelpunt toe wanneer het geluidssignaal afgaat doch de bal de
hand(en) van de schietende aanvaller had verlaten, onderweg was naar de korf en buiten bereik
van gelijk welke speler door de korf valt.
Een wedstrijdreglement kan bepalen voor welke wedstrijden deze regel wordt toegepast.
Wedstrijdreglementen kunnen ook de duurtijd van de schotklokperiode bepalen (vooral in
wedstrijden met jeugdige spelers). Het is aanbevolen dat zulke periode zal bestaan uit veelvouden
van 5 seconden waarvan de kortste periode 20 seconden en de langste periode 40 seconden zal duren.
De scheidsrechter kent een doelpunt toe als de bal de korf raakt juist voordat de zoemer klinkt en
door de korf valt juist nadat de zoemer heeft geklonken, aangezien er geen gelegenheid is geweest de
schotklok terug te zetten.
Als het niet duidelijk is of de bal de korf heeft geraakt binnen de toegestane tijdslimiet, dan zal de
scheidsrechter aangeven dat hij gezien heeft dat de bal de korf heeft geraakt door het officiële gebaar
te maken: een arm in de hoogte te steken met een gebalde vuist.
Schotklokgebaar
Een gestrekte arm met gebalde vuist zal aan de schotklokbedienaar, bij twijfel,
aangeven dat de bal de korf heeft geraakt binnen de toegelaten tijd.
1 juli 2014
SPELREGELS
54 van 57
§ 3.12 in de aanval de toegestane tijdslimiet te overschrijden (schotklokregel)
Niet van toepassing voor veld
1 juli 2014
SPELREGELS
55 van 57
SPELREGELS
BIJLAGE
Definities van woorden en uitdrukkingen gebruikt in de korfbalspelregels
Werkelijk trachten de bal te blokkeren
 Het bewust gebruiken van de armen en/of handen om op een geoorloofde manier een bal die
zal geworpen of geschoten worden te hinderen.
Armlengte


De lengte van de arm (van de verdediger) gemeten in elke positie (verticaal, gebogen, terwijl
men op de grond staat of opspringt) tot zijn tegenstrever.
Deze maat wordt gebruikt (gemeten van de positie van de verdediger tot de borst van de
aanvaller) als een van de vier voorwaarden om te besluiten wanneer een schot als verdedigd
dient te worden beschouwd.
Contact (gecontroleerd)
 Geoorloofde manier van contact tussen spelers dat, voor geen van beide, leidt tot een
voordeel van een speler tegenover de andere.
Contact (ongecontroleerd)
 Ongeoorloofde manier van contact tussen spelers dat leidt tot een voordeel van een speler
tegenover de andere.
Snijden

Een manier van spelen wanneer een verdediger, die in een verdedigende of hinderende
positie binnen armlengte is, een aanvaller niet kan volgen omdat de aanvaller een weg kiest
zo dicht naast een andere aanvaller dat de verdediger botst met, of waarschijnlijk in botsing
komt met, een tweede aanvaller en daarom gedwongen is zijn verdedigende of hinderende
positie binnen armlengte op te geven.
Overgeven van de bal aan een medespeler
 Ongeoorloofde manier van het spelen van de bal naar een medespeler zonder dat de bal vrij
in de lucht of op de grond is geweest.
Hinderen

Geoorloofde manier van de tegenstrever om het werpen of vangen van de bal te
bemoeilijken
o Voor hinderen tijdens het snijden, zie eveneens snijden
o Voor hinderen in de vrije ruimte, zie afhouden van een tegenstrever om het in stand
houden of innemen van een positie
Hinderen van een tegenstander van de andere sekse
 Een ongeoorloofde manier van hinderen wanneer de tegenstander van de andere sekse
werkelijk tracht de bal te werpen en de afstand tussen de twee spelers minder is dan de
gezamenlijke armlengten van de twee spelers.
Hinderen van een tegenstander die al door een ander gehinderd wordt
 Een ongeoorloofde manier van hinderen van een tegenstrever door twee spelers wanneer de
tegenstrever werkelijk tracht de bal te werpen of tracht gebruik te maken van de vrije ruimte.
1 juli 2014
SPELREGELS
56 van 57
Afhouden van een tegenstander om het in stand houden of innemen van een positie
 Geoorloofde manier van het gebruik van het lichaam gedurende het in stand houden of
innemen van een positie wanneer het gebruik van het lichaam op zulke manier wordt
geplaatst dat de tegenstrever een botsing kan voorkomen.
 Een ongeoorloofde manier van het gebruik van het lichaam gedurende het in stand houden of
innemen van een positie wanneer het gebruik van het lichaam op zulke manier wordt
geplaatst dat de tegenstrever een botsing niet kan voorkomen.
Afhouden van een tegenstander tijdens het in bezit nemen van de bal
 Een ongeoorloofde manier van het gebruik van het lichaam tijdens het in bezit nemen van de bal
door het plaatsen van het lichaam tussen de bal en de tegenstander.
Overtreding
 Een onrechtmatige actie die, in overeenstemming met de spelregels, moet bestraft worden.
We onderscheiden de volgende overtredingen:
o Een (lichamelijke) overtreding - Een overtreding gemaakt door lichamelijke aanraking.
o Een (technische) overtreding - Een overtreding die niet gemaakt wordt door
lichamelijke aanraking.
o Een (lichte) overtreding - Een technische- of lichamelijke overtreding die niet gericht is
op het onderbreken van de aanval en waarbij er geen ongecontroleerde aanraking plaats
heeft.
o Een (zware) overtreding - Een lichamelijke overtreding met ongecontroleerde
aanraking of een overtreding welke erop gericht is de aanval te onderbreken of waarvan
het resultaat resulteert in het onderbreken van de aanval.
o Een (zeer zware) overtreding - Een lichte of zware overtreding waarvan het resultaat
resulteert in het verloren gaan van een scoringskans.
Obstakelvrije zone
 De zone behorend tot het speelgebied genoemd “grensgebied” (in zaal tenminste 1 meter, in
open lucht tenminste 2 meter) waar geen hindernissen (zaken die hinderen, zaken die
belemmeren, tegenhouden of problemen veroorzaken) zijn toegelaten, uitgezonderd de banken
en de personen die daarop mogen plaatsnemen.
Pivotvoet (spilvoet)
 De steunvoet die een speler moet op zijn plaats houden terwijl hij met zijn ander been beweegt
of draait met zijn lichaam.
Slaan naar de bal
 Snelle beweging van een arm richting de bal op zulke wijze dat contact met de bal plaats heeft
alvorens de bal de handen van de tegenstrever heeft verlaten.
Spelen op een gevaarlijke wijze
 Wijze van spelen die gevaarlijk is voor een andere speler.
Scoringskans
 Schietkans met een redelijk grote mogelijkheid tot scoren.
Schietkans
 Kans tot schieten uit een vrije positie.
1 juli 2014
SPELREGELS
57 van 57