De berekening en uitbetaling van de uitkering

De berekening en uitbetaling van de uitkering
Hoogte uitkering
Indien de Toetsingscommissie WWB heeft vastgesteld dat de verzoekende
gemeente aan alle voorwaarden voldoet, dan heeft deze gemeente recht op de
IAU-uitkering. De hoogte van de uitkering volgt dan uit de regelgeving. De
hoogte van de IAU-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de omvang van de
netto lasten op titel van artikel 69, eerste lid van de WWB, en 110% van het
definitief toegekende WWB-budget. Voor de omvang van de netto lasten (dat is:
bestedingen minus baten) is de door de gemeente ingediende SiSaverantwoording maatgevend.
Alles of niets
Voldoet de gemeente niet aan alle voorwaarden, dan heeft zij geen recht op een
IAU-uitkering. De IAU is een ‘alles of niets’-voorziening. Een gedeeltelijke
uitkering, bijvoorbeeld omdat een gemeente slechts aan een enkele voorwaarde
voldoet, is niet mogelijk.
Uitbetaling uitkering
Een toegekende IAU-uitkering wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van het
jaar volgend op het kalenderjaar waarin het verzoek is ingediend. Verzoeken die
in 2014 worden ingediend (over 2013) leiden -bij toekenning- tot uitbetaling in
het 1e kwartaal van 2015. Evenals bij de MAU, worden de IAU-uitkering volledig
uit het macrobudget WWB bekostigd.