Vergadering MAR van 15 mei 2014

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Voorzitter: Michel Gaelens, 0498/52 35 78, [email protected]
Ondervoorzitter: Paul Rosseel, [email protected]
Penningmeester: Paul Tisaun, [email protected]
Secretaris: Johan Vanheusden, 0473/76 61 19, [email protected]
Schepen: Jo De Clercq, [email protected]
Ambtenaar: Kristel Schoonjans, [email protected]
Contactadres: [email protected]
VERSLAG
Algemene vergadering 15 mei 2014
Oud Gemeentehuis, zaal De Nok, 20u.
Aanwezigen: Gilbert Christiaens, Magda Cool, René Corbeels, Tom Creten, Brigitte De Bal, Jo De
Clercq, Kristel De Reymaeker, Steven Decat, Michel Gaelens, Bart Michiels, Mia Morren, Frank
Parent, Paul Rosseel, Kristel Schoonjans, René Stroeykens, Paul Tisaun, Johan Vanheusden.
Gasten: Annabel Pennings, Jan Verroken.
Verontschuldigd: Paul Saelens, Marc Van Olmen, Ria Budé, Pieter Stessel.
Agenda
1. Voordracht Regionaal Landschap Dijleland
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Burgemeestersconvenant
4. Autodelen
5. Charter bij-vriendelijke gemeente
6. Trage wegen update
7. Woordje van de schepen
8. Varia
15 mei 2014
Verslag vergadering MAR
1
1. Voordracht Regionaal Landschap Dijleland (RLD)
Jan Verroken en Annabel Pennings stellen RLD voor (zie presentatie in bijlage).
Vragen:
1. Is er een regel voor het maaien van bermen.
Hangt af van openbaar domein of privé-domein. Voor openbaar domein wel, dat zit in het
bermdecreet, maar er is altijd de mogelijkheid om een veiligheidsstrook van 1m à 1,5 meter te
maaien op ieder moment van het jaar. Wat privé-domein betreft, zijn er enkel beperkingen als er een
beheersovereenkomst is opgesteld.
2. Waar komen de financiële middelen van de RLD vandaan?
De provincie en de gemeenten.
3. Burgemeestersconvenant
Op 25 juni gaat de gemeente de officiële ondertekening doen. Dit werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van 13 mei. De opleidingen voor de nulmeting zijn begonnen.
Dit convenant is het overkoepelende stuk van de visie van de milieuadviesraad. Er is veel informatie
te vinden op de website van de provincie (zoals over de nulmeting).
De voorzitter maakt duidelijkd dat we dit als raad goed moeten opvolgen. Gaan we akkoord met de
voorgestelde acties van de provincie? Willen we zelf acties ondernemen?
Voorstel om werkgroep binnen de MAR rond dit thema op te richten.
De raad gaat hiermee akkoord en Tom Creten stelt zich alvast kandidaat om dit te trekken. Verder
nog interesse van Frank Parent en Michel Gaelens. Andere kandidaten kunnen zich nog altijd melden.
Voorstel om alle leden uit te nodigen voor de eerste vergadering.
Dit is een thema dat ook andere raden raakt. Vandaar het voorstel om een openMAR te organiseren
in het najaar om dit voor te stellen aan de andere raden.
De raad gaat akkoord om dit in overweging te nemen. Maar hiervoor zal er genoeg achtergrond
moeten verzameld worden.
4. Autodelen
Tom Creten brengt het thema aan. Dit is in de mobiliteitsraad lopende en heeft een raakvlak met de
MAR. (zie presentatie in bijlage)
Idee = wagenpark van de gemeente ter beschikking stellen van de burgers in een project van
autodelen.
Autodelen = delen van een auto en betalen per km. Een gekend voorbeeld is Cambio, maar dit
systeem zou te duur uitkomen voor een gemeente. Vandaar het voorstel om via Autopia te werken
om te kijken of het wagenpark van de gemeente in aanmerking komt voor autodelen met de eigen
bevolking.
Jo wil wel eens luisteren naar Autopia over hoe het systeem werkt en eventueel ook naar een
gemeente/stad gaan kijken waar dit reeds in voege is.
De MAR kan de mobiliteitsraad hiervoor haar steun geven. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de
MAR het onderwerp overneemt.
15 mei 2014
Verslag vergadering MAR
2
Starten met verkennend gesprek tussen schepen mobiliteit, schepen milieu en voorzitters MAR en
Mobiliteitsraad. En dan op het terrein gaan kijken en navragen wat de ervaringen zijn.
Op basis van welke regels worden de auto's uitgeleend?
De raad beslist om het onderwerp mee op te volgen en te steunen via haar afgevaardigde leden in de
mobiliteitsraad en zal waar nodig extra informatie verzamelen en indien nodig ook een advies geven
aan de gemeente.
5. Charter bij-vriendelijke gemeente
1. De vraag of de gemeente het charter wil ondertekenen?
2. De vraag of de gemeente de nodige acties wil ondernemen?
De imkervereniging van Herent telt 30 leden (voorzitter = Jan Stevens).
Voorstel om Jan Stevens uit te nodigen voor een uiteenzetting.
De gemeente staat achter het initiatief. De MAR steunt het initiatief.
Maar kan de MAR dit ook actief ondersteunen? Kunnen we hier een werkgroep voor oprichten?
Zijn er al bestaande projecten waarbij we kunnen aansluiten? Zoals natuurvriendelijke tuinen
(samenwerking tussen Natuurpunt en gemeente). Ook compostmeesters schenken aandacht aan
diversiteit met o.a. het zaaien van bloemenweides. Eventueel ook via scholen werken.
Is dit een onderwerp dat we samen met RLD kunnen uitvoeren?
Mia, René en Magda nemen dit thema verder op.
Mag een imker korven zetten op publiek domein? (vraag nemen we mee naar uiteenzetting)
Bart contacteert Jan Stevens en stelt enkele data voor om een uiteenzetting te komen geven.
6. Trage wegen: stand van zaken
De gemeente heeft de provincie al tweemaal uitgenodigd om over de ruiterpaden te spreken maar er
is nog geen gevolg aan gegeven.
Als er geen overeenkomst is met de gemeente kunnen de ruiterpaden ook niet onderhouden
worden.
De werkgroep neemt dit verder op.
Een voetweg blijft gelden ook bij verkoop van het terrein. De notaris moet dit vermelden in de akte.
Natuurpunt bekijkt nu ook de trage wegen i.f.v. de groene vallei.
7. Woordje van de schepen
De burgemeestersconvenant is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het contract voor de intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (IGL) is unaniem
goedgekeurd voor de lopende legislatuur.
8. Varia
Brigitte: 7 juni is er een repaircafé in de Persilstraat 7. Die van 1 mei op de Wereldmarkt was een
succes.
Jo: IGO leuven eventueel eens uitnodigen voor een uitzetting.
15 mei 2014
Verslag vergadering MAR
3
Michel: project aan vredesboom is goedgekeurd.
Einde vergadering: 22.07u.
Volgende vergadering: donderdag 19 mei om 20u in zaal De Nok, Oud Gemeentehuis.
Verslag opgemaakt door Johan Vanheusden, secretaris.
15 mei 2014
Verslag vergadering MAR
4