geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde

Geneesmiddelen, hormoonverstoorders
en andere vreemde stoffen in het water
2014
44
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
2014
44
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
In de media verschijnen steeds vaker berichten over geneesmiddelen, hormoonverstorende
stoffen en andere ‘microverontreinigingen’ in ons drinkwater, ons afvalwater, ons grondwater en oppervlaktewater. Steeds meer mensen vragen zich af waar deze verontreinigingen vandaan komen, hoe ze in het water terecht komen en hoe schadelijk ze zijn. Hoe kunnen we voorkomen dat deze stoffen in het oppervlaktewater terecht komen? In deze
brochure vindt u beknopte antwoorden op deze vragen. De nadruk ligt hierbij op geneesmiddelen maar andere microverontreinigingen worden ook behandeld.
2
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
3
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
Microverontreinigingen, wat zijn dat?
Afvalwater van ziekenhuizen, zorginstellingen en verpleeghuizen bevat relatief hoge con-
‘Microverontreinigingen’ is de verzamelnaam voor een grote groep stoffen met verschillen-
centraties geneesmiddelen. Logisch, want daar worden veel geneesmiddelen gebruikt. Maar
de toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen. Denk aan hormonen, humane
ook het huishoudelijk afvalwater uit woonwijken bevat dergelijke stoffen, en daarnaast
en dierlijke geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, weekmakers in plastic, brandvertragen-
andere stoffen als weekmakers, brandvertragers, desinfectiemiddelen en geurstoffen. Deze
de stoffen, UV-filters (in zonnebrand), conserveringsmiddelen en dergelijke. De stoffen heb-
komen vrij door huishoudelijke activiteiten zoals (af)wassen en verdwijnen via de afvoerput-
ben met elkaar gemeen dat ze allemaal in het afvalwater, het oppervlaktewater, het drink-
jes in huis in het riool.
water en het grondwater worden aangetroffen, terwijl ze daar niet in thuis horen. Vandaar
dat we spreken over microverontreinigingen.
Er zijn behalve het riool en de afvalwaterzuivering ook andere routes waarlangs microverontreinigingen in ons water terecht komen. De stoffen komen bijvoorbeeld via de grote rivie-
Waar komen microverontreinigingen vandaan?
ren uit het buitenland ons land binnen. Ze kunnen door atmosferische depositie vanuit de
De stoffen waar het om gaat, zitten hoogstwaarschijnlijk al veel langer in het water dan we
atmosfeer in het oppervlaktewater terecht komen (met name brandvertragers). Ze komen in
denken. Maar door steeds betere analysetechnieken kunnen we ze tegenwoordig steeds een-
het water terecht door lozingen vanuit de industrie. Diergeneesmiddelen en hormonen kun-
voudiger en in steeds lagere concentraties opsporen. Bovendien neemt het aantal stoffen
nen via het uit- en afspoelen van mest (waarin resten van deze stoffen zitten) vanaf land-
waarvoor detectiemethoden worden ontwikkeld, snel toe. Vandaar dat de lijst met in het
bouwgronden direct in het oppervlaktewater terechtkomen.
watersysteem aangetroffen stoffen steeds langer wordt.
In welke concentraties komen deze microverontreinigingen voor?
Hoe komen ze in het water terecht?
De concentraties van de aangetroffen stoffen zijn meestal laag. Ze liggen in de orde van
Veel van de microverontreinigingen die in het water worden aangetroffen, komen daarin
grootte van nanogrammen (of lager) tot microgrammen per liter. De tientallen of honderden
terecht via ons afvalwater. Zo scheiden wij zelf resten van gebruikte geneesmiddelen en hor-
individuele stoffen kunnen samen wel tot aanzienlijke concentraties leiden.
monen uit via urine en feces. Deze stoffen komen met het afvalwater in het riool terecht en
vervolgens op een afvalwaterzuivering. Een conventionele afvalwaterzuivering verwijdert
Zijn er effecten aangetoond van microverontreinigingen?
microverontreinigingen slechts gedeeltelijk. Alle niet-verwijderde verontreinigingen wor-
De lage concentraties waarin de stoffen in het water voorkomen, roepen bij sommige men-
den met het gezuiverde afvalwater op het oppervlaktewater geloosd.
sen de vraag op of we ons er druk over moeten maken. De meeste wetenschappers zijn het er
echter over eens dat we de (mogelijke) effecten van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en hormonen wel degelijk serieus moeten nemen, om meerdere redenen.
4
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
5
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
Op dit moment wordt met name onderzoek gedaan naar de effecten van kortdurende bloot-
Minder bekende voorbeelden zijn gedragsveranderingen veroorzaakt door antidepressiva en
stelling van waterorganismen, zoals watervlooien, aan specifieke stoffen. Dit onderzoek
kalmeringsmiddelen. Zo gaan kreeftachtigen onder invloed van Prozac naar het licht toe
gebeurt onder meer voorafgaand aan de toelating van geneesmiddelen. Hierbij zijn voorals-
zwemmen in plaats van naar het donker, waardoor ze makkelijker opgegeten worden. Mos-
nog - bij de concentraties zoals deze in het watermilieu voorkomen - geen effecten aange-
selen gaan zich massaal voortplanten onder invloed van Prozac, ook als de omstandigheden
toond.
voor overleving van het nageslacht ongunstig zijn.
Waterdieren, zoals vissen, kreeften en insecten, worden echter vaak voor een langere perio-
Vissen worden onder invloed van het kalmeringsmiddel Oxazepam asocialer, actiever en
de en soms hun hele leven blootgesteld aan een mengsel van microverontreinigingen. De
eten meer. Dergelijke gedragsveranderingen kunnen van grote invloed zijn op de overleving
methoden voor het meten van dergelijke langdurige combinatie-effecten zijn deels nog in
van de soort en op het evenwicht binnen de voedselketen.
ontwikkeling. De resultaten ervan zijn wisselend en er zijn nog de nodige onzekerheden en
onduidelijkheden. Onder laboratoriumomstandigheden zijn effecten bij concentraties zoals
De laatste jaren zijn ook steeds meer gerichte effectmetingen uitgevoerd in gezuiverd riool-
ze in het milieu voorkomen aangetoond. In het veld zijn effecten lastiger aan te tonen omdat
water, waarin een complex mengsel van microverontreinigingen aanwezig is. Uit deze
zij niet altijd eenvoudig te onderscheiden zijn van de invloed van andere milieuomstandig-
onderzoeken blijkt onder andere dat het huidige gezuiverd afvalwater hormoonverstorende
heden.
effecten heeft op waterorganismen, het immuunsysteem negatief beïnvloedt en de prikkeloverdracht verstoort. Deze effecten zijn soms tot wel kilometers stroomafwaarts van een
Effecten op mensen zijn vooralsnog niet aangetoond. Wel worden streefwaarden voor
lozingspunt meetbaar in het ontvangende oppervlaktewater.
bepaalde stofgroepen in oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterbereiding
regelmatig overschreden. Deze waarden zijn gebaseerd op het voorzorgsprincipe, namelijk
Welke maatregelen kunnen worden overwogen?
dat de stoffen niet in het water aanwezig horen te zijn.
Om te voorkomen dat microverontreinigingen in het (afval)water terecht komen, kunnen
bronmaatregelen of zogenaamde end-of-pipe maatregelen worden genomen waarbij microver-
Welke effecten zijn waargenomen?
ontreinigingen uit het (afval)water verwijderd worden. Daarnaast kunnen microverontrei-
Een bekend voorbeeld van waargenomen effecten in oppervlaktewater is de vervrouwelij-
nigingen bij bijvoorbeeld de productie van drinkwater worden verwijderd.
king van mannelijke vissen, onder invloed van (zeer lage) concentraties natuurlijke vrouwelijke hormonen en het actieve bestanddeel uit ‘de pil’ in het afvalwater.
6
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
7
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
Brongerichte maatregelen zijn in het verleden bij onder andere bestrijdingsmiddelen en
Het is goed te beseffen dat we via maatregelen op afvalwaterzuiveringen lang niet alle
industriële stoffen effectief gebleken. Wat niet in het water terecht komt, hoef je er immers
microverontreinigingen kunnen verwijderen. Ten eerste omdat dat met de huidige inzame-
ook niet uit te halen. Bij brongerichte maatregelen kun je denken aan het verbieden van
ling en de mogelijke zuiveringstechnieken niet helemaal lukt, maar ook omdat er andere
potentieel gevaarlijke stoffen, het gebruik van alternatieve stoffen of het verminderen van
emissieroutes zijn dan via het afvalwater. Er komen bijvoorbeeld microverontreinigingen
het gebruik zelf. Bijvoorbeeld door zuiniger geneesmiddelen voor te schrijven. Ook bijvoor-
vanuit het buitenland met de grote rivieren ons land binnen, via uitgereden mest of via de
beeld een inzamelsysteem voor restanten van geneesmiddelen, zodat mensen ze niet door
lucht.
het toilet spoelen, en de opvang en aparte verwerking van chemokuurtoiletten zijn voorbeelden van bronmaatregelen.
Kortom: door het nemen van maatregelen op afvalwaterzuiveringen krijg je schoner water,
maar geen schoon water.
Voor een aantal stoffen (zoals bijvoorbeeld vrouwelijke hormonen) zijn brongerichte maatre-
Wat kost het om microverontreinigingen te verwijderen?
gelen echter lang niet altijd realiseerbaar.
Het gebruik van aanvullende zuiveringstechnieken op afvalwaterzuiveringen om microver-
Hoe kun je microverontreinigingen uit (afval)water verwijderen?
ontreinigingen uit het afvalwater te halen, kost veel geld. Als de waterschappen alle zuive-
Een aanzienlijk deel van de microverontreinigingen komt - zoals al eerder aangegeven - via
ringen in Nederland daarvoor zouden uitrusten met bijvoorbeeld een ozon-installatie en
afvalwaterzuiveringen in het water terecht. Waterschappen kunnen met behulp van nieuwe
actief-koolbehandeling, stijgen de jaarlijkse zuiveringskosten van ca. 1 naar 1,8 miljard euro.
zuiveringstechnieken microverontreinigingen - afhankelijk van de specifieke stof - redelijk
Als ervoor wordt gekozen slechts een deel van de rwzi’s aan te passen, of minder vergaand te
tot goed uit het afvalwater verwijderen. Toegepaste technieken zijn onder andere actief kool,
zuiveren, vallen de kosten lager uit.
of oxidatie met peroxide, ozon of UV. Op beperkte schaal worden dergelijke zuiveringstechnieken al in binnen- en buitenland toegepast. Ook technieken die gebruik maken van de
Wat is het Europese beleid op het gebied van microverontreinigingen?
natuurlijke potentie om stoffen te verwijderen - zoals bijvoorbeeld de Waterharmonica - kun-
Bij het beleid op het gebied van microverontreinigingen speelt de Europese Unie een belang-
nen mogelijk worden ingezet.
rijke rol. Onder meer bij het toelaten van geneesmiddelen op de Europese markt. Zo moeten
fabrikanten voorafgaande aan een eventuele toelating onderzoek doen naar de milieueffec-
Op plekken met afvalwaterstromen waarin veel geneesmiddelen zitten, bijvoorbeeld bij zie-
ten van nieuwe geneesmiddelen. Maar dit mag volgens de EU geen reden zijn een geneesmid-
kenhuizen en zorginstellingen, kunnen deze stromen apart behandeld worden. Het voor-
del niet toe te laten. Hier prevaleren de geneeskundige baten van het medicijn dus boven de
deel hiervan is dat de hoge concentraties het eenvoudiger maken de aanwezige microveront-
mogelijke schadelijke effecten ervan in het (water)milieu.
reinigingen effectief te verwijderen. Of dit ook kosteneffectief is, hangt af van de situatie ter
plaatse.
8
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
9
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
Daarentegen is Europees en nationaal productbeleid zodanig dat een verbod om redenen van
Wat doet Nederland?
waterkwaliteit mogelijk is. Dit geldt onder meer voor biociden, industrieel toegepaste stoffen
De Nederlandse regering heeft te kennen gegeven aan te willen sluiten bij het EU-beleid en
zoals brandvertragers en weekmakers, en ook voor consumentenstoffen zoals reinigingsmid-
te kiezen voor een brongerichte aanpak. Dit staat in een brief die de verantwoordelijke
delen, voedselconserveringsmiddelen en kunstmatige zoetstoffen.
Staatssecretaris I&M Wilma Mansveld in juni 2013 over dit onderwerp naar de Tweede Kamer
stuurde.
De Europese Unie kent verder de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De stoffen die in deze richtlijn
zijn aangemerkt als prioritaire stof, worden beschouwd als een risico voor het watermilieu.
De Unie van Waterschappen, de politieke belangenbehartiger van de waterschappen, heeft
EU-lidstaten moeten de emissie van deze stoffen terugdringen, zeker als de normen worden
begin 2014 met de Vereniging van Waterbedrijven In Nederland (Vewin) een beleidsnota uit-
overschreden. De stoffen moeten worden gemonitord en de concentraties in oppervlaktewa-
gebracht over microverontreinigingen. Als uitgangspunt hanteren de partijen daarin het
ter moeten voldoen aan strenge normen. Lidstaten moeten dan aan de Europese commissie
voorzorgsprincipe.
verantwoorden of ze zich voldoende inspannen om lozingen te beperken.
In November 2014 hebben Unie van Waterschappen en de Vewin in een brief aan StaatssecreIn 2013 is de stoffenlijst herzien en zijn een aantal nieuwe stoffen toegevoegd. Veel discussie
taris Wilma Mansveld (I&M) een gezamenlijk plan van aanpak gepresenteerd en verzocht om
ontstond over drie kandidaat prioritaire stoffen: de pijnstiller Diclofenac en twee hormonen,
regie door de rijksoverheid.
waaronder het werkzame bestanddeel van ‘de pil’. Deze stoffen hebben de prioritaire stoffenlijst niet gehaald. Dit vanwege het feit dat de door de Commissie voorgestelde concentratie-
Wat doet de STOWA?
normen betekenden dat lidstaten flink moesten gaan investeren in (dure) nabehandelings-
De STOWA is betrokken bij (afgeronde) onderzoeken naar herkomst, routes, concentraties,
technieken op hun afvalwaterzuiveringen.
effecten, monitoring en end of pipe maatregelen. Een overzicht van de recente kennis rond
humane geneesmiddelen treft u aan in STOWA rapport 2013-06 en 2014-45 (www.stowa.nl). In
het STOWA-netwerk ‘Monitoring nieuwe stoffen’ zijn alle waterschappen verenigd. Zij delen
hier hun kennis en ervaring, signaleren kennisbehoeften en pakken gezamenlijk nieuwe
onderwerpen op.
10
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
11
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
Weten we na meer dan vijftien jaar onderzoek al voldoende?
Hoewel we inmiddels het nodige weten over de bronnen en de routes van microverontreinigingen, zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Het is bijvoorbeeld onvoldoende dui-
Colofon
Amersfoort, 2014
Uitgave
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
delijk of, en zo ja in welke mate (combinaties van) microverontreinigingen in het water
schadelijke effecten bij mens en dier veroorzaken. Vooral bij langdurige blootstelling.
Daarvoor is meer onderzoek nodig. Zeker gezien de verwachting dat door bevolkingstoe-
Tekst
Anja Derksen, Bert-Jan van Weeren, Bert Palsma
name en vergrijzing het medicijngebruik verder stijgt, waardoor de concentraties in het
Met dank aan
water zullen toenemen.
Agnes van Zoelen (HHSK)
Wim van der Hulst (Aa en Maas)
Waterschappen doen, onder meer via STOWA, onderzoek naar nieuwe technieken voor moni-
Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen)
toring en effectieve verwijdering van microverontreinigingen uit het (afval)water. De
Illustraties
kennis rond dit onderwerp zal daarom de komende tijd toenemen. We zullen steeds beter
Thinkstock | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
weten wat mogelijke effecten zijn en hoe deze te monitoren. Er zullen effectievere methoden van verwijdering worden ontwikkeld. De keuze om wel of geen maatregelen te nemen
Vormgeving
Vormgeving Studio B, Nieuwkoop
is echter een maatschappelijk-politieke. Onderzoek kan en zal hier geen uitsluitsel over
kunnen geven.
Druk
Drukkerij Uleman, Zoetermeer
ISBN: 978.90.5773.683.4
STOWA-nummer: 2014-44
12
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water