Beleidsplan 2015 – 2019 - Hervormde Gemeente Werkendam

Beleidsplan 2015 – 2019
van de
Hervormde wijkgemeente 2
Werkendam
1
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
1.1.
1.2
2.
Het Convenant als basis voor ons bestaan in de Protestante Kerk in Nederland
Verdere verwoording van de grondslag
De plaats en visie van de kerkelijke gemeente
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Een belijdende gemeente
Getuigenis en dienst
Plaatselijke situatie
De kerkenraad (de ambten)
3.1.
3.2
3.2.
4.
Principieel
Beleidsvoornemens 2015 - 2019
Praktisch
De eredienst
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
5.
Pastoraat
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
Inleiding
Huisbezoek
Specifieke vormen van pastorale zorg
Consistorieoverleg
Gesprek met catechisanten
Vorming en toerusting
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
Catechese
Jeugdwerk
Volwassenenvormingswerk
Overige gemeenteopbouw
Tweeklank
Diaconaat
7.1.
7.2.
8.
Inleiding
Activiteiten
Apostolaat
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
Inleiding
Evangelisatiecommissie
Zendingscommissie
Vakantie Bijbel Club
Contact met zendingspredikant
Beheer en financiën
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.
10.
Prediking
Liturgie
Decorum
Sacramenten
Heilige Doop
Heilig Avondmaal
Bijzondere diensten
Inleiding
Beheer
Medewerkers
Gebouwen
Kerkelijke registers en archieven, geldwerving
Financiën
Tenslotte
Blz.
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9
9
10
10
12
12
12
13
13
13
13
13
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
2
1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde wijkgemeente 2 te Werkendam.
Een beleidsplan kan een nuttig hulpmiddel zijn voor het besturen van de gemeente. Het
gaat om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete
onderwerpen, beleidsvoornemens en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze
zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij
wisselingen binnen de kerkenraad.
De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeentezijn en de
prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst. Daarom staat ook in dit
beleidsplan dit centraal.
Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene
overwegingen als leidraad gediend:
1. Het beleidsplan beoogt allereerst het onder ons geldende beleid te verwoorden.
Beleidsvoornemens voor de periode 2015 - 2019 worden apart vermeld;
2. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het beleidsplan
te worden behandeld. Omwille van de volledigheid van het beleidsplan zijn deze zaken op
veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen;
3. Behalve het beleidsplan kennen we ook nog statuten, instructies en reglementen van
de Zendingscommissie, Jeugdwerk, Mannenvereniging, Vrouwenvereniging,
Evangelisatiecommissie en het Ouderencomité
Voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127 vers 1: ‘Als de HEERE het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.’
1.1
Het Convenant als basis voor ons staan in de Protestantse Kerk in
Nederland
Onze Hervormde wijkgemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse
Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale
plaats wordt toegekend aan schriftuurlijke en appellerende prediking in twee erediensten
op zondag en in de erediensten op christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als
onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.
In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening
van de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van God en de
gemeenschap met Christus en met elkaar.
Wij belijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis,
de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Wij willen staan in
de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Wij achten
ons dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie
Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Deze grondslag kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van ambtelijke
vergaderingen van de kerk of van de overheid.
1.2
Verdere verwoording van de grondslag
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen
daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de meerdere vergaderingen
aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
3
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij met Gods hulp acht te geven op en vast te
houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de
sacramenten en het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het
onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen.
Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom
niet zondermeer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder
verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmen Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van
Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de
kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van
Jezus Christus, dat Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de
gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Daarom vermanen wij alle
ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des
Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan
en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente,
zowel ouderlingen als diakenen, door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te
worden mannenbroeders die belijdend lid van de wijkgemeente zijn en vervuld zijn met
de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de
heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven
vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van
Jezus Christus.
6. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een
instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve
samenlevingsvormen zijn onBijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op
Bijbelse wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend
overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen
afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de
kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het
heilige Evangelie der genade Gods.
2. De plaats en visie van de kerkelijke gemeente
2.1. Een belijdende gemeente
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en
norm voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente:
1. het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van de Geest;
2. vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en
zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun kinderen;
3. is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, omdat er tweeërlei
kinderen van het verbond zijn: zij die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn
deelachtig geworden, en zij die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen;
4. geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te
verkondigen van Hem, Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.
In praktische zin kan de Hervormde wijkgemeente 2 te Werkendam worden gerekend tot
de modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De
wijkgemeente heeft de status van Hervormde wijkgemeente.
4
2.2. Getuigenis en dienst
De wijkgemeente 2 te Werkendam weet zich geroepen tot getuigenis van de Ene Naam
die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dat getuigenis richt zich zowel naar binnen
als naar buiten.
De samenkomsten rond Woord en sacrament, alle activiteiten van verenigingen,
commissies en kringen en toerustingswerk, dienen te worden ondernomen vanuit dit
beginsel.
De kerkenraad zal aandacht hebben voor wat er leeft in de verschillende categorieën in
de gemeente. De Heilige Schrift dient daarbij als leidraad en Bijbelse noties als
verdraagzaamheid en respect voor elkaar moeten de toonhoogte bepalen van de
gesprekken.
2.3. Plaatselijke situatie
Per 1-1-2015 is de samenstelling van onze wijkgemeente als volgt:
1846 leden; 789 pastorale eenheden; 544 belijdende leden; 908 doopleden; 372 niet
gedoopte leden en 22 meegeregistreerde/blijkgever van verbondenheid
3. De kerkenraad (de ambten)
3.1. Principieel
Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat
haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen
Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als
tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de
vertegenwoordiging van de gemeente.
De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en
diakenen, is:
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de bediening van het Woord van God en de
sacramenten;
2. geroepen tot herderlijke zorg aan allen die tot de gemeente behoren;
3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
4. belast met de zorg voor de materiële belangen van de gemeente.
Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus.
Hiertoe neemt de bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke
plaats in tijdens de vergaderingen van de kerkenraad.
De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de
gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het
Woord. Zijn verblijf bij de Bron is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking
en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook het benutten van de geldende regelingen voor
permanente educatie, waartoe de kerkenraad hem de ruimte en de mogelijkheden biedt.
Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en
gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar
wat nodig is, bovenal verkondigend de bekering tot God en de verzoening met Hem door
het geloof in Jezus Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met het
oog op de rechte wandel van de gemeente.
De gehele kerkenraad draagt zorg voor de prediking. Onder andere wordt enkele keren
per jaar een preek door een steeds wisselende delegatie van de kerkenraad met de
predikant besproken. De kerkenraadsleden brengen over deze bespreking verslag uit op
kerkenraadsvergadering die volgt op de preekbespreking.
De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht
over leer en leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad en
5
de ouderling-kerkrentmeester behartigt de materiële belangen van de gemeente. De
ouderlingen zien toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verlenen
pastorale zorg aan hen die raad en troost nodig hebben. Ook heeft de ouderling de taak
toe te zien op leer en leven van de predikant. Daartoe zal ook hij Gods Woord ijverig
onderzoeken en overdenken.
De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden
en liefdegaven en het oproepen tot het milddadig geven. Hij dient te onderscheiden waar
nood is en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen,
opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Zo behoort ook het
dienen aan de tafel des Heeren tot zijn taak.
Omdat de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de
gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, de ambten
niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de
gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen die hun gaven daartoe besteden.
3.2. Beleidsvoornemens 2015 – 2019 (NADER OMSCHRIJVEN)
De kerkenraad wil in de komende periode zich in het bijzonder richten op de volgende
onderwerpen:
- Leiding geven aan het kringwerk.
Kringen meer in verbinding brengen met het geheel van de gemeente. De kerkenraad
heeft hierin een stimulerende en coördinerende rol.
- Het verdiepen van het clubwerk en de catechese;
De kerkenraad wil dat leidinggevenden in het jeugdwerk meer toegerust worden op
hun taak. Er dient ook kadervorming te zijn bij leidinggevenden in het jeugdwerk en
catechese. Ook wil de kerkenraad dat de kinderen en jongeren door middel van het
clubwerk en de catechese groeien in geloofskennis.
- Integratie van jeugd binnen het geheel van de gemeente. In dit kader willen we
blijven zoeken naar manieren om met de jongeren, in het bijzonder die van 15 tot 25
jaar, in gesprek te komen;
- Missionaire gemeente.
Het evangelisatiewerk dient gemeentebreed te worden gedragen en uitgevoerd. Nu
lijkt dit deel van het gemeenteleven alleen behartigd te worden door de
evangelisatiecommissie.
3.3. Praktisch
De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde leden van de gemeente
gekozen. De wijze waarop dit wordt gedaan wordt eens per zes jaar in een
stemmingsvergadering bepaald. Stemgerechtigde leden zijn de belijdende leden die in
het register van de gemeente staan ingeschreven.
De huidige wijze van verkiezing in onze gemeente houdt in, dat de gemeente wordt
gevraagd namen in te dienen voor een vacature, waarna de kerkenraad, na overweging
van de ingediende namen, een dubbeltal opstelt, waaruit de gemeente kiest.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, twaalf ouderlingen, waaronder twee
jeugdouderlingen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en vier diakenen. De kerkenraad
vergadert minimaal acht keer per jaar. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden het
moderamen, bestaande uit de predikant, de scriba, een ouderling, een ouderlingkerkrentmeester en een diaken. De kerkenraad benoemd uit haar midden een voorzitter.
Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn in ieder geval een verslag van de
werkzaamheden van de predikant en van de bijstand in het pastoraat, de verantwoording
van de ingestelde kerkenraadscommissies (evangelisatiecommissie, zendingscommissie,
jeugdwerk, ouderencomité etc.) en de begroting en jaarrekening van het College van
Kerkrentmeesters en van de diaconie. De wijkkerkenraad neemt kennis van de begroting
en jaarrekening. De goedkeuring daarvan is de taak van de Algemene Kerkenraad.
6
De kerkenraad nodigt bij het behandelen van het jaarverslag van een commissie een
vertegenwoordiging uit van deze commissie. Jaarlijks vindt een vergadering plaats van
de kerkenraad met (een vertegenwoordiging van) de diverse verenigingen.
De wijkgemeente maakt deel uit van de Hervormde gemeente van Werkendam en maakt
deel uit van de Algemene Kerkenraad van de gemeente. De Algemene Kerkenraad
hanteert daartoe een rooster voor de afvaardiging van de verschillende ambten. De
wijkkerkenraad vaardigt naar de Algemene Kerkenraad af: de predikant, de scriba, twee
ouderlingen, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken.
De taak van de Algemene Kerkenraad omvat:
1. overleg met (een vertegenwoordiging) van de beide wijkkerkenraden over de taak en
de uitvoering van het werk dat aan de Algemene Kerkenraad wordt toevertrouwd;
2. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat
nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke
verscheidenheid;
3. de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
4. datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de
gesalarieerde medewerkers;
5. goedkeuren van de begroting en jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters
en het College van Diakenen.
In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland
behoort Werkendam tot de classis Heusden en Almkerk. De gemeente is hier
vertegenwoordigd door twee leden van de kerkenraad. Via aanwijzing door de classis
worden de ambten afgevaardigd. Van de gang van zaken op de classis doen de
vertegenwoordigers verslag op de kerkenraad. Belangrijke zaken worden vooraf in de
kerkenraad besproken.
4. De eredienst
4.1. Prediking
Wij belijden de prediking als het hart van de eredienst. De prediking is het door de Heere
Zelf geschonken middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is de bediening der
verzoening waarin en waardoor de Heere zondaren roept en brengt tot geloof.
De prediking:
- vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is,
geïnspireerd door de Heilige Geest;
- dient in overeenstemming te zijn met het belijden der kerk, zoals dat verwoord is in de
belijdenisgeschriften van onze kerk (zie 1.1);
- dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en
Heilige Geest.
Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid en de weg die naar het
verderf leidt. Van deze laatste weg wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te bekeren
en te onthouden, wetend van de eeuwigheid die komt. Zodoende is de prediking de
bediening van de sleutels van het hemelrijk. Daarbij wordt de prediking gekenmerkt door
de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid. Vanuit een grondige exegese vindt een
pastorale en praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden,
met als doel hen te bewegen tot geloof evenals het gewerkte geloof te versterken. Het
geheel der gemeente, zowel qua leeftijd en qua levensomstandigheden, wordt hierbij in
het oog gehouden.
In de morgendiensten wordt tot verootmoediging en als leidraad tot een leven in
dankbaarheid de wet des Heeren voorgelezen. In de avonddiensten wordt het christelijk
7
geloof beleden, bij voorkeur met de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis
van Nicea, omdat hierin de verbondenheid met de wereldwijde kerk het meest tot
uitdrukking wordt gebracht.
Leerdiensten
In de avonddiensten waarin de eigen predikant voorgaat, staat doorgaans het
leerelement centraal in de verkondiging. Uitgangspunt is in de regel de
belijdenisgeschriften. In een vacaturetijd wordt aan de gastpredikant verzocht het
leerelement in de avonddienst centraal te stellen.
4.2. Liturgie
Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de
werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door
middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in
liturgie (= orde van dienst) en decorum (= het uiterlijk welvoeglijke).
Overzicht
De orde van dienst bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Voorspel orgel
Binnenkomst kerkenraad
Afkondigingen
Aanvangspsalm
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst (eventueel)
Aanvangspsalm
Lezing van de Wet des Heeren (ochtenddienst) of een geloofsbelijdenis
(avonddienst)
10. Instemming door de gemeente met het zingen van een psalm
11. Gebed voor de opening van het Woord
12. Schriftlezing
13. Collecten
14. Psalm
15. Preek
16. Psalm
17. Dankgebed en Voorbeden
18. Psalm
19. Zegen (staande)
20. Binnengaan consistorie van de kerkenraad en predikant
21. Uitleidend orgelspel
Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
Gastpredikanten worden verzocht zich aan deze liturgie te houden.
Praktische uitwerking
In de morgendiensten wordt tot verootmoediging en als leidraad tot een leven in
dankbaarheid de wet des Heeren voorgelezen. In de avonddiensten wordt het christelijk
geloof beleden, meestal met de Apostolische Geloofsbelijdenis, soms uit een der andere
belijdenisgeschriften.
De Bijbelvertaling die gebruikt wordt, is de Herziene Statenvertaling. Met name voor de
verkondiging van het Woord maar ook voor het gebruik bij de clubs, catechese,
verenigingen en commissies van de gemeente wordt zij door ons gewaardeerd vanwege
haar zeer zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen.
8
Tijdens de diensten wordt iso-ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de
berijming van 1773 en de zogeheten enige gezangen. Voor de dienst wordt een
aanvangspsalm gezongen.
Voorafgaand aan bijzondere diensten, zoals met Kerst, met Pasen, Pinksteren, worden
enkele gezangen of andere liederen gezongen. Het Volkslied wordt op de zondag na
Koningsdag en op de zondag na bijzondere gedenkdagen (zoals 4 en 5 mei) na de
zegenbede van de ochtenddienst gezongen.
De ouderling-kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de
kerkdiensten. Zij laten zich daarin bijstaan door een koster, een organist en eventueel
extra collectanten.
De kerkdiensten worden uitgezonden via diverse media.
4.3 Decorum
Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding
en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover na te denken in het
licht van Gods Woord. Van vrouwen die deelnemen aan het Heilig Avondmaal en die
Openbare Belijdenis afleggen of kinderen ten doop houden wordt gevraagd met gedekt
hoofd de diensten bij te wonen.
De kerkenraad staat voor zover mogelijk bij de gebeden en is uniform zwart gekleed. Bij
hoge temperaturen kunnen kerkenraadsleden ervoor kiezen hun jasje niet te dragen. Dit
laatste geldt niet voor de ouderling van dienst en bij de avondmaalsdiensten. Als het
jasje niet wordt gedragen wordt een overhemd met lange mouwen gedragen.
4.4 Sacramenten
Bij het bedienen van de sacramenten wordt gebruik gemaakt van de hertaalde
formulieren.
4.4.1 De Heilige Doop
Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn nageslacht,
waarin na Pinksteren ook heidenen zijn ingelijfd, wordt de Heilige Doop bediend aan de
jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit
sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige
Doop is teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van Jezus
Christus. Ook wil ze de belofte van God verzegelen dat de Heilige Geest persoonlijk wil
toe-eigenen alles wat wij in Christus hebben ontvangen. De Heilige Doop wordt bij
voorkeur bediend in een morgendienst in de Dorpskerk, in het midden van de gemeente.
Pastorale zorg omtrent de Heilige Doop
Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt dooponderricht plaats door de predikant zo
mogelijk met de dienstdoende ouderling (doopzitting). De ouders worden onderwezen in
de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier. Eventueel vindt een
pastoraal bezoek plaats bij de doopouders thuis om met hen te spreken over het
persoonlijk leven met de Heere in verband met de aanstaande doopbediening. Hierbij
komt ook aan de orde het stimuleren en ontwikkelen van geloofsopvoeding en
huisgodsdienst.
De Heilige Doop is op grond van de Schrift een bevel van God. Daarbij hoort een
christelijke levenswandel, christelijke opvoeding en een regelmatige kerkgang van de
ouders. Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of
levenswandel van de doopouders, zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden.
Indien de ouders verandering van levenspatroon en een regelmatige kerkgang
toezeggen, zal de doop aan hun kind bediend worden. Indien de ouders de gedane
9
toezeggingen niet nakomen en om de doop van een volgend kind verzoeken, zal de
kerkenraad ernstig overwegen de doop uit te stellen.
Rond de geboorte van een kindje, waarbij de ouders ongehuwd zijn zal de kerkenraad als
volgt handelen: Van de geboorte wordt niet op de gebruikelijke wijze afkondiging gedaan
in de kerkdienst, omdat afkondiging gezien wordt als een instemming met de bestaande
situatie. Ook is het moeilijk dit vervolgens in de voorbede te verwoorden. Alleen ouders,
die met elkaar gehuwd zijn, kunnen hun kindje ten doop houden. Ouders zal hierop
worden gewezen bij de pastorale bezoeken.
Overdoop
Als een gemeentelid zich heeft laten overdopen en hij of zij zijn visie op de doop niet
wijzigt, zal hij of zij geen toegang hebben tot het Heilig Avondmaal en tot de ambten en
bedieningen binnen de gemeente.
4.4.2 Het Heilig Avondmaal
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in
de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader
in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de
voortdurende verzorging door de Vader van hen die Hij in Zijn huisgezin heeft
opgenomen. Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij die Jezus Christus
door een waar geloof zijn ingelijfd. Daarom laat de kerkenraad hen toe tot het Heilig
Avondmaal die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van
tucht van toepassing zijn.
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden van de
gemeente. Dit geschiedt vier maal per jaar. De avonddienst op de zondag van de
bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacrament. De diensten
van de voorbereiding op het avondmaal, het avondmaal en de dankzegging daarop
vormen één geheel. De avondmaalsgangers worden geacht zo mogelijk bij alle diensten
aanwezig te zijn. Gasten/bezoekers die geen lid van de gemeente zijn en aan het Heilig
Avondmaal wensen deel te nemen, worden verzocht vooraf contact op te nemen met de
kerkenraad.
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
De zondag voorafgaande aan de viering wordt voorbereiding gehouden op het Heilig
Avondmaal. In de voorbereidingsweek wordt Censura Morum gehouden. De bedoeling
van Censura Morum is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid
gehouden wordt. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend
zijn of gemeld worden, worden behandeld middels pastorale zorg en/of vermaning.
Bezinningsavond
In de week van voorbereiding vindt een bezinningsuur plaats. In bijzondere
omstandigheden zoals b.v. in een vacaturetijd kan daarvan worden afgeweken.
4.4.3. Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig)
Openbare belijdenis van het geloof
De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het
midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en
hart uitspreken van:
- de overgave met heel het hart aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest;
- de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de Heere te
dienen;
- de belofte om trouw te zijn in het lezen van en leven naar Gods Woord en het gebed,
zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk. Zij die reeds gedoopt zijn, willigen
hiermee tevens het verbond in, dat in de Heilige Doop aan hun voorhoofd is betekend en
10
verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament na de openbare
belijdenis van het geloof.
Tevens houdt de openbare belijdenis in:
- een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de
drie formulieren van enigheid;
- een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal;
- een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
Voorbereiding
Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen, worden de belijdeniscatechisanten
gedurende ten minste een seizoen onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op
de belijdeniscatechisatie. Zij die lange tijd geen catechese meer gevolgd hebben, wordt
aangeraden om twee seizoenen deze catechese te volgen. Van degenen die belijdenis
van het geloof wensen af te leggen, wordt een trouw kerkelijk meeleven verwacht met de
gemeente.
Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God
beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend
worden. De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het
midden der gemeente. Gebruikt wordt het hertaalde huwelijksformulier. Namens de
kerkenraad wordt het bruidspaar de zogeheten trouwBijbel overhandigd. Het bruidspaar
kan kiezen tussen de Herziene Statenvertaling en de Statenvertaling.
Voorbereiding
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die een aanvraag tot
huwelijksbevestiging en inzegening indienen, omdat alleen een leven in Gods wegen in
Zijn zegen zal kunnen delen. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een
huwelijksgesprek van de predikant met het aanstaande bruidspaar, waar in ieder geval
het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Ook de invulling van de dag wordt ter sprake
gebracht en dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en inzegening. Het
bruidspaar wordt daarover ook een brief overhandigd. Een huwelijk tussen hen die
tevoren reeds samenleefden, kan alleen bevestigd en ingezegend worden na
schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en na gebleken inkeer door
verbreking van het samenleven.
Hertrouw
Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten,
zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een tweede huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal
per situatie op pastorale wijze met betrokkenen besproken worden.
Rouwsamenkomsten
Op verzoek van de familie kan er in de aula of in een van de kerkgebouwen een
rouwbijeenkomst worden gehouden. Een rouwdienst is geen ambtelijke eredienst, hoewel
het wel gewenst is dat een ambtsdrager aanwezig is.
Predikant en overige kerkenraadsleden zijn niet ambtelijk aanwezig bij de crematie van
een overleden gemeentelid. Dit geldt zowel voor een samenzijn in een crematorium als
voor een bijeenkomst die voorafgaande aan een crematie elders plaatsvindt.
Bovenstaande laat onverlet dat de kerkenraad bereid is optimale pastorale zorg te
verlenen aan de nabestaanden van de overledene. Daartoe behoort ook de bereidheid
verantwoording af te leggen van bovenvermeld standpunt.
11
Overig
Op Bid- en Dankdag wordt ’s avonds een kerkdienst belegd. ’s Middags wordt een
kindermiddag gehouden.
Op de zondag van of rond Hervormingsdag worden ’s morgens na de zegenbede twee
coupletten van het Lutherlied gezongen. Vanuit de gemeente wordt geparticipeerd in de
speciale interkerkelijke herdenkingsbijeenkomst in Werkendam ter gelegenheid van
Hervormingsdag.
Op de zondag van of na de verjaardag van ons staatshoofd en op de zondag van of na
Koningsdag en op de zondag van of na de gedenkdagen 4 en 5 mei worden ’s morgens
na afloop van de dienst het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.
Veranderingen in orde en stijl van kerkdienst en liturgie zullen door de kerkenraad
beoordeeld worden. De kerkenraad zal hierbij enerzijds beducht zijn voor een
krampachtige opstelling waarbij alles bij het oude moet blijven en anderzijds voor het
invoeren van veranderingen die tot onrust kunnen leiden. Voorstellen tot verandering
zullen na bespreking met gemeente door de kerkenraad worden genomen.
Bedacht dient te worden dat de keuze van de in de belijdenisgeschriften opgenomen
onderwerpen mede bepaald is door de leergeschillen die toen aan de orde waren. Thans
kunnen onderwerpen actueel zijn die als zodanig niet in de belijdenisgeschriften
verwoord zijn. Het zal nuttig zijn ook aan deze onderwerpen in de avonddienst met enige
regelmaat aandacht te schenken vanuit een toepasselijk Bijbelgedeelte.
De keuze van de gastpredikanten is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad en
wordt uitgevoerd door het daartoe aangewezen kerkenraadslid. Voorafgaand hieraan
wordt aan de kerkenraadsleden gevraagd namen in te dienen van te benaderen
predikanten en proponenten. Het inroosteren van de gastpredikanten gebeurt regelmatig
gespreid over het jaar.
5. Pastoraat
5.1. Inleiding
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een
bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast
alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten.
Pastoraat is essentieel in het gemeentezijn tot opbouw en uitbreiding van Gods
Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en
andere specifieke vormen van pastoraat, zoals beschreven bij punt 5.3.
5.2. Huisbezoek
Wijkgemeente 2 is verdeeld in negen secties, met voor iedere sectie een eigen ouderling.
Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle in de wijkgemeente geregistreerde adressen
eens in de anderhalf jaar worden benaderd voor huisbezoek. Eventueel gaat de ouderling
op huisbezoek met een bezoekbroeder of andere ambtsdrager. Deelname van de
kinderen en jongeren aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Een
terugkoppeling van algemene bevindingen uit het huisbezoek door de ouderlingen aan de
predikant tijdens de consistorievergaderingen is van belang, met name ook met het oog
op de Woordverkondiging: enerzijds om te horen hoe de uitwerking van de prediking is,
anderzijds om pastorale noden en vreugden te kunnen betrekken bij de
preekvoorbereiding en het pastoraat. Zo nodig worden bijzonderheden tussentijds
doorgegeven.
Een belangrijk aspect van het huisbezoek is de ontmoeting waarin plaats is voor
hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden.
Daarbij gaat het om de toespitsing op het leven met de Heere. Vanuit algemene
12
omstandigheden moet via de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook het
persoonlijk geloofsleven aan de orde komen. Het gaat daarbij ook om de uitwerking
van de prediking en de sacramenten en om de huisgodsdienst (Bijbel lezen).
5.3. Specifieke vormen van pastorale zorg
Bezoek nieuw ingekomenen
Nieuw ingekomenen ontvangen allereerst bezoek van de begroetingscommissie. Zij
ontvangen een welkomstpakket met daarin een brief van de predikant, Kerkklanken,
Tweeklank etc. Daarna bezoekt de wijkouderling de nieuw ingekomene.
Bejaardenpastoraat
De bejaarden van 80 jaar en ouder worden kort na hun verjaardag door de predikant
bezocht. Bejaarden worden ook door de kerkelijk werker bezocht indien deze is
benoemd.
Pastoraat bij zieken
Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen, worden zo mogelijk wekelijks door
de predikant of een ouderling bezocht. Ook na thuiskomst wordt zo mogelijk een bezoek
gebracht. Dit kan ook door de wijkouderling of pastoraal werker worden gedaan.
Langdurig zieken die thuis of in een verzorgingstehuis worden verpleegd, krijgen bezoek
van hun ouderling, predikant, of pastoraal werker.
Crisispastoraat
Crisispastoraat (stervensbegeleiding, (psychische) nood) behoort primair tot de taak van
de predikant. Indien nodig wordt doorverwezen naar professionele hulp. Eventueel kan
ook worden doorverwezen naar het pastoraal/diaconale team ‘NaastElkaar’.
5.4. Consistorieoverleg
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan opzicht en pastorale aangelegenheden, is
het consistorieoverleg. Voor dit overleg worden alle kerkenraadsleden die betrokken zijn
bij het pastoraat in de wijkgemeente en de bezoekbroeders uitgenodigd. Het overleg
wordt minimaal twee maal per jaar gehouden. Bij één overleg per jaar worden de
bezoekbroeders uitgenodigd. Structureel worden aan de orde gesteld: de onderlinge
vorming en toerusting, hoe gaat het met de gemeente, specifieke pastorale onderwerken
zoals het pastoraat rond de bediening van de Heilige Doop en de viering van het Heilig
Avondmaal. Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met
inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk
karakter van het huisbezoek.
5.5. Gesprek met catechisanten
Met de catechisanten wordt één keer per seizoen een ‘tien-minuten-gesprek’ gehouden.
Met de belijdeniscatechisanten wordt door de predikant een persoonlijk gesprek
gehouden. De predikant wordt in het catechesewerk ondersteund door het
Catecheseteam. De leden van dit team geven ook catechese aan groepen jongeren /
kinderen. Jeugdpastoraat wordt uitgevoerd door de jeugdouderlingen eventueel in
samenwerking met andere gemeenteleden. Indien mogelijk worden jonge gezinnen
worden door de predikant bezocht.
6. Vorming en toerusting
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de
gemeente in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week meerdere
gelegenheden om bekendgemaakt te worden met de genade van Jezus Christus en
daarin toe te nemen tot eer van God en opbouw van de gemeente.
6.1. Catechese
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en
de leer van de kerk, in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en gericht
13
op het doen van openbare belijdenis. Primair wordt dit gedaan door de predikant en de
jeugdouderlingen, bijgestaan door een catecheseteam. Dit geschiedt in de periode van
eind september tot de Paasvakantie. De gebruikte methode is passend bij de
leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof en is ook uitgangspunt
van de gesprekken. Er zijn per seizoen 20 catechese-uren per groep.
Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Het streven is de openbare
belijdenis te doen plaatsvinden op of rond Eerste Paasdag. Uitnodigingen voor de
belijdeniscatechese gaan in de regel uit naar de gemeenteleden boven de 18 jaar. Zij die
te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis, volgen
een seizoen lang (indien nodig meerdere seizoenen) specifieke catechese met een
verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke levens en
geloofsvragen. In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin
aan de orde komt of de belijdeniscatechisant daadwerkelijk wil overgaan tot het doen
van belijdenis. Vlak voor de belijdeniszondag wordt het voornemen om belijdenis te doen
aan de gemeente bekendgemaakt via de afkondigingen in de dienst en via het kerkblad.
Tevens heeft een delegatie van de kerkenraad op de laatste catecheseavond
(aannemingsavond) de gelegenheid zich ervan te vergewissen dat geen verhindering
bestaat tot het laten doen van openbare belijdenis na vragen over het persoonlijk geloof
van de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten aangenomen als belijdend
lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend.
6.2. Jeugdwerk
Het jeugdwerk heeft tot doel dat jongeren als gelovigen staan in de werkelijkheid van alle
dag, daarbij gevoed door de gemeente als gemeenschap rond het Woord van God. (Bron:
HGJB).
Als medewerkers binnen het jeugdwerk stellen we onszelf de volgende zaken ten doel:
1. de deelname van de jeugd van onze gemeente aan het jeugdwerk vergroten;
2. de jeugd van onze gemeente bij God, Zijn Woord en de gemeente behouden;
3. het stimuleren en begeleiden van elkaar als leidinggevenden.
Bredere omschrijving van bovengenoemde punten:
1. Brede zorg voor jongeren van de gemeente.
Om het aantal deelnemers aan het jeugdwerk te vergroten, moeten kinderen zo vroeg
als mogelijk gestimuleerd worden deel te gaan nemen aan de clubactiviteiten. De kleinste
kinderen moeten meteen als ze de geschikte leeftijd hebben uitgenodigd worden om de
club te bezoeken. Oudere jeugd moet gestimuleerd worden deel te gaan nemen aan de
clubactiviteiten. Hierbij dienen activiteiten zo goed als mogelijk afgestemd te worden op
hun denk- en leefwereld.
2. Het behouden van onze jeugd bij Gods Woord.
Met elkaar dienen we alert te zijn op kinderen en jongeren die we missen op de clubs of
die we innerlijk zien ‘afhaken’. Het is onze gemeenschappelijke verantwoording deze
kinderen en jongeren bij de gemeente te behouden. Speel de signalen door aan elkaar en
aan de jeugdouderlingen. Binnen de kerkenraad worden deze zaken van pastorale aard
als agendapunt besproken, zodat er acties ondernomen kunnen worden deze
kinderen/jongeren te behouden.
3. Het stimuleren en begeleiden van elkaar als leidinggevenden.
Als leidinggevende van een club heb je verantwoording voor elkaar. Spreek elkaar aan en
stuur elkaar bij. Voor nieuwe leidinggevenden zijn de cursussen en toerustingsactiviteiten
van de HGJB een prima middel om dit te bevorderen. De taak van de jeugdouderlingen is
gelegen in het persoonlijke pastoraat en de persoonlijke coaching.
Clubactiviteiten
In kleine kracht – groep 3 en 4 basisonderwijs (jongste jongens en meisjes)
In kleine kracht – groep 5 en 6 basisonderwijs (middelste meisjes)
In kleine kracht – groep 7 en 8 basisonderwijs (oudste meisjes)
14
Benjamin – groep 5 en 6 basisonderwijs (middelste jongens)
Benjamin – groep 7 en 8 basisonderwijs (oudste jongens)
Credo – tieners vanaf voortgezet onderwijs t/m 15 jaar
De Inloop – tieners en jongeren vanaf voortgezet onderwijs
Ichthus – jongeren vanaf 16 jaar
Ichthus 2- Jongeren vanaf 20 jaar
20+ Open huis – jong volwassenen vanaf 20 jaar
6.3. Volwassenenvormingswerk
Ouderencomité
Het ouderencomité stelt zich tot taak om de ouderen zo lang het mogelijk is bij het
gemeentewerk te betrekken en hen in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten in
de gemeente en daarbij het evangelie van Jezus Christus aan hen te verkondigen.
Daartoe belegt het samenkomsten (vijf tot zes keer per jaar) en worden de ouderen
bezocht door dames uit de gemeente.
Mannenvereniging Elim
De mannenvereniging komt eenmaal per maand op woensdagavond bijeen. Nadat een
van de leden een (bij voorkeur Bijbels) onderwerp heeft gehouden, wordt de stof door de
aanwezigen besproken. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden. De
vereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op
Gereformeerde Grondslag.
Vrouwenvereniging Ora et Labora
De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging zijn eenmaal per maand op
donderdagavond. De Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw worden gevolgd. Het bestuur
bewaakt de inhoud van de avonden. De vereniging is aangesloten bij de Bond van
Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Lidmatenkringen
Enkele lidmatenkringen (voortgekomen uit, maar niet beperkt tot, groepen van
belijdeniscatechisanten) komen in het winterseizoen eenmaal per maand samen om
Bijbelse onderwerpen te behandelen.
Vrouwengesprekskringen
Eenmaal per maand komen in het winterseizoen vrouwengesprekskringen samen om
Bijbelse onderwerpen te behandelen.
6.4. Overige gemeenteopbouw
Internet
Met de aanwezigheid van de wijkgemeente te Werkendam op het internet streeft de
kerkenraad in beginsel drie doelen na:
1. presentatie aan de buitenwereld wat de Hervormde wijkgemeente 2 te Werkendam wil
zijn, op zichzelf, binnen de centrale gemeente en binnen het geheel van de Protestantse
kerk;
2. het bieden van een intern communicatiekanaal;
3. het bieden van een platform voor een algemeen kerkelijke/christelijke doelgroep,
bijvoorbeeld ter verspreiding van de woordbediening in preeksamenvatting en
geluidsbestanden, maar ook van de navigeerbare en doorzoekbare Bijbel, psalmen,
catechismus en andere geschriften.
6.5. Tweeklank
Vanuit de wijkgemeente wordt Tweeklank uitgegeven. Dit contactblad voorleden van
wijkgemeente 2 verschijnt vier keer per jaar. Uitgave gebeurt onder verantwoordelijkheid
van de wijkkerkenraad.
15
7. Diaconaat
7.1. Inleiding
In het Oude Testament worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg
aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in
Handelingen 6, wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken.
De wijkdiaconie maakt deel uit van een groter geheel: de centrale diaconie.
De centrale diaconie bestaat uit een moderamen (dagelijks bestuur: voorzitter,
secretaris, en penningmeester) en afgevaardigden uit de beide wijkgemeenten.
Conform de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt er jaarlijks
een jaarrekening en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het
gevoerde beleid en goedkeuring wordt gevraagd voor het te voeren beleid. Het beleid
dient te passen in de financiële kaders die zijn geschapen binnen het geheel van de
centrale gemeente.
De gemeente dient op haar diaconale roeping gewezen te worden, gestimuleerd te
worden om invulling te geven aan die roeping en geholpen te worden bij het uitvoeren
van haar roeping. Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen
(wijk)gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen
worden we geleid door de vraag "wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te)
bezwijken", wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.
Naast de zorg voor de eigen kerkelijke en burgerlijke gemeente, zal steun aan landelijke
en particuliere organisaties worden gegeven. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op die
organisaties, die binnen de gereformeerde gezindte op een brede steun mogen rekenen.
7.2. Activiteiten
De wijkdiaconie kent diakenen die allen verantwoordelijk zijn voor een of meer taken.
Voorts kent de diaconie een drietal functies, te weten de functie van voorzitter, secretaris
en penningmeester. De taken van de diaconie zijn als volgt kort te omschrijven:
1. het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel
plaatselijk, landelijk als wereldwijd);
2. het bijstaan van hen die door materiële noden en zorgen hulp nodig hebben;
3. het bijstaan van hen die sociale en lichamelijke noden en moeiten kennen;
4. het dienst doen aan de avondmaalstafel;
5. het zorg dragen voor de kerkradio;
6. het zoeken naar wegen om te komen tot (meer) gerichte diaconale huisbezoeken om
(nog) beter inzicht te krijgen in de materiële, sociale en lichamelijke noden van de
gemeente. Waar noodzakelijk zal de diaconie in het kader van bovengenoemde punten
professionele hulp inschakelen. In het licht van de genoemde taken is een goede
samenwerking met de pastorale ouderling in veel gevallen onontbeerlijk.
Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de
noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot leniging van de noden
worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en
gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op
de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.
8. Apostolaat
8.1. Inleiding
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht en belofte gegeven om, door de kracht van de
Heilige Geest, in deze wereld te getuigen van Hem als de enige Naam gegeven tot
zaligheid.
8.2. De evangelisatiecommissie
Doelstelling:
De hoofddoelstelling van de evangelisatiecommissie is mensen die rondom ons leven
zonder Jezus Christus, kennis te laten maken met de inhoud van het evangelie.
Uitgangspunten:
16
De opdracht om getuige van Jezus Christus te zijn is in de eerste plaats gegeven aan de
gehele gemeente. We zullen er daarom als wijkgemeente op gericht zijn om het
missionaire aspect te integreren in alle terreinen van het gemeente-zijn. Evangeliseren is
dus geen zaak van een bepaalde commissie alleen, maar van alle gemeenteleden. De
gemeente daarvan bewust maken en daarin bijstaan, is een belangrijk uitgangspunt van
het evangelisatiewerk zelf.
We geloven in één heilige algemene christelijke kerk. Vanuit die belijdenis willen we ons
inspannen om, waar mogelijk, samen te werken met andere christelijke gemeenten in
Werkendam.
Taken en werkzaamheden:
De hoofdtaak van de evangelisatiecommissie is het uitvoeren en bewaken van het
evangelisatiebeleid zoals dat wordt opgesteld en bijgesteld door de kerkenraad. Tevens
kan de evangelisatiecommissie middelen (evangelisatiemateriaal, e.d.) beschikbaar
stellen aan de evangelisatiemedewerkers.
8.3. De Zendingscommissie
Algemeen De leden van de zendingscommissie zijn allen overtuigd van de noodzaak om
zending, dit is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, in de ruimste zin te
bevorderen, zowel in ons land als over de gehele wereld. Dit tot lof en eer van onze God,
aan Wie alle eer toekomt.
Zij zullen de ter beschikking staande middelen, zoals de Bijbel, zendingslectuur enz.
volledig en naar beste vermogen benutten. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien,
zullen in overleg met elkaar en met de leden van de kerkenraad uitgevoerd worden. Voor
een nadere uitwerking van het bovenstaande verwijzen wij naar het reglement, dat
vastgesteld is in de vergadering van de kerkenraad van de wijkgemeente op 24-10-1977
en gewijzigd is op enkele punten in 1978 en 1987.
De gelden die door de commissie verzameld worden, komen ten goede aan de
Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.), de Inwendige Zendingsbond (I.Z.B.), en
incidenteel aan een jeugdproject van de H.G.J.B. of evangelisatiecommissie van de
gemeente.
De zendingscommissie is verantwoording schuldig over het gevoerde beleid en de
verdeelde gelden aan de kerkenraad van de wijkgemeente. Eens per jaar wordt het
jaarverslag in een vergadering van de kerkenraad besproken en desgewenst toegelicht
door enkele leden van de commissie.
De commissie vergadert meestal zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden ingevuld
met eerst een uur Bijbelstudie en daarna afhandeling van de lopende zaken. Veel
gemeenteleden zijn bij het zendingswerk betrokken door hulp aan de collectes, bij het
inzamelen van de goederen voor de zendingswinkel en rommelmarkt en bij de
oliebollenverkoop.
Activiteiten
De nadruk bij de activiteiten die genoemd worden in het reglement van de commissie,
ligt op de geldwerving.
De geldwerving geschiedt door:
1. het houden van collectes: voorjaarscollecte, pinkstercollecte, najaarscollecte;
2. contributies innen van leden van G.Z.B. en I.Z.B.;
3. kalenderverkoop aan geïnteresseerden in de zending;
4. inzameling via zendingsbusjes bij de ingang van de kerk, waarvan de opbrengst wordt
gedeeld door beide wijkgemeenten;
5. het ophalen van tweedehands goederen en het verhandelen daarvan in de
zendingswinkel aan de Calandstraat, die elke zaterdagochtend (uitgezonderd 3
vakantieweken) van 10 tot 12 uur is geopend;
6. diverse verkoopacties zoals de verkoop van oliebollen, elk jaar in maart en november.
Verder wordt er elke twee jaar een zendingsavond belegd voor de gemeenteleden,
waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.
Enkele leden van de commissie hebben als speciale taak het werven van leden voor
genoemde bonden. Ter controle van de lopende en komende werkzaamheden heeft de
17
commissie een draaiboek opgezet, waarin de werkzaamheden en activiteiten voor elke
maand vermeld staan.
Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk is in eerste instantie bestemd voor een
bepaald zendingsproject. Zo’n project wordt op voordracht van de zendingscommissie en
met goedkeuring van de kerkenraad voor een periode van vijf jaar gekozen. Daarnaast is
de zendingscommissie bevoegd om voor acuut noodlijdende mensen direct deze gelden
ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld via de door de wijkgemeente uitgezonden
hulpverleners.
8.4 Vakantie Bijbel Club
Eenmaal per jaar, in de herfstvakantie, wordt de Vakantie Bijbel Club gehouden, waarbij
met name geprobeerd wordt de rand- en buitenkerkelijke jongeren te benaderen en op
deze wijze de drempel naar de kerkdienst te verlagen.
8.5 Contact met zendingspredikant
Om de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk te stimuleren wordt een
band onderhouden met een van de uitgezonden zendelingen. Deze band komt tot
uitdrukking in correspondentie met en voorbede voor deze medewerker. Indien de
zendingsmedewerker predikant is, wordt hij tijdens verlof gevraagd om in de gemeente
voor te gaan.
9. Beheer en financiën
9.1. Inleiding
De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle andere in
dit plan genoemde zaken, mogen voluit worden aangemerkt als een geestelijke
aangelegenheid. Het College van Kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle
stoffelijke zaken van de wijkgemeente – voorzover niet van diaconale aard – en verricht
de daaraan verbonden werkzaamheden volgens een daartoe opgestelde Plaatselijke
Regeling.
9.2. Beheer
De taken van de kerkrentmeesters zijn ruwweg te onderscheiden in personeelsbeheer,
gebouwenbeheer, financieel beheer, geldwerving en het bijhouden van de kerkelijke
registers en archieven. Afstemming vindt plaats binnen het centrale College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van Werkendam.
9.2.1. Medewerkers
Predikant
De wijkgemeente beschikt over een eigen predikantsplaats.
Kerkelijk werker
De wijkgemeente beschikt over een parttime kerkelijk werker.
Organist
Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de rouw- en huwelijksdiensten heeft
de centrale gemeente twee organisten in vaste (deeltijd-)dienst. Minimaal één keer per
jaar wordt het functioneren van de vaste en reserve organisten besproken in een
evaluatiegesprek dat het College van Kerkrentmeesters met ieder van hen voert.
Koster
Het dagelijks beheer met alle daarbij behorende werkzaamheden in de kerkgebouwen en
bijbehorende zalen is in handen van een koster met een arbeidscontract. Bij afwezigheid
van de koster neemt een hulpkoster diens taken waar. Minimaal één keer per jaar wordt
18
het functioneren van de koster besproken in een evaluatiegesprek dat het College van
Kerkrentmeesters met hem voert.
9.2.2. Gebouwen
Kerkzaal en zalen, en pastorie De kerkrentmeester is binnen de grenzen van zijn
mandaat en volmacht verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van beheer en
onderhoud. De koster is, met uitzondering voor wat betreft de pastorie, belast met het
feitelijke alledaagse beheer en is in het algemeen het eerste en meest herkenbare
aanspreekpunt voor de gebruikers.
Gebruik van kerkzaal en zalen
De primaire functie voor samenkomst van de wijkgemeente tijdens de erediensten blijft
onverlet, evenals het gebruik van de zalen voor catechisaties, clubs, verenigingen,
gemeenteavonden, commissie- en kerkenraadsvergaderingen en overige dergelijke
activiteiten. Met de belangrijkste gebruikers vindt regelmatig overleg plaats.
9.2.3. Kerkelijke registers en archieven, geldwerving
Een van de ouderlingen-kerkrentmeesters houdt zich bezig met de registratie van leden,
blijkgevers en andere meelevenden.
9.3. Financiën
Algemene gang van zaken
Het gaat hier over twee onderwerpen: de kosten die het gevolg zijn van de hiervoor
genoemde zaken van beheer (uitgaven) en: waar het geld vandaan komt om die kosten
te kunnen betalen (inkomsten) Een begroting dient het uitgangspunt te zijn voor het
financiële handelen in het kalenderjaar waarop het betrekking heeft.
Kosten / bestedingen
Alle kosten worden zo nauwkeurig mogelijk begroot: zowel de personeels- en
gebouwenexploitatiekosten, als de aan (de) hogere kerkelijke organen af te dragen
bedragen.
Inkomsten / werving
Met betrekking tot de inkomsten is het College van Kerkrentmeesters vrijwel geheel
aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente. Twee derde hiervan komt
beschikbaar via de vrijwillige bijdragen. De overige bijdragen van de gemeenteleden
worden ingezameld via collecten tijdens de erediensten, de bid- en dankdagcollecte, de
vijfjescollecte enzovoort.
10. Ten slotte
In het voorafgaande heeft de kerkenraad een beeld geschetst van zijn visie op het wezen
van de gemeente met als uitgangspunt de Schriftgegevens hierover. Ook valt te lezen
hoe die visie in de praktijk gestalte krijgt, zodat een totaalbeeld ontstaat van de
Hervormde wijkgemeente 2 te Werkendam. In dit beleidsplan zijn ook
beleidsvoornemens / speerpunten opgenomen; zaken waaraan we hopen te werken om
(nog) beter samen gemeente te kunnen zijn. Samen het lichaam van Christus zijn,
waarin ieder lid zijn of haar plaats heeft.
Gemeentewerk blijft mensenwerk en geschiedt in afhankelijkheid van de Heere. Dit
beleidsplan wil ons opscherpen in dat wat we doen en wat we daaraan zouden kunnen
verbeteren. Het plan moet immers geen plan blijven, maar wil ons aanzetten tot
handelen. Dit handelen, is alleen zinvol door Woord en Geest. Opdat allen zullen komen
tot het belijden van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als middel
zendt Hij Zijn dienaren om mensen te brengen tot Hem. Daarbij zien wij niet op
uiterlijke omstandigheden alleen. Het geloof richt zich ook op de dingen die niet gezien
worden en klemt zich vast aan Gods onwankelbare belofte dat eens de aarde vervuld zal
zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken.
19
Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente 2 te Werkendam
in haar vergadering van (datum invullen) 2014.
Voorzitter,
A.A.C. de Rooij.
Scriba,
C.J. van Eekelen.
20