Feiten of fabels, 7 claims over TTIP

Platform Authentieke Journalistiek
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Transnational Institute
1 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Titel Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Uitgegeven door Platform Authentieke Journalistiek, TNI en SOMO
Auteurs Sophia Beunder, Bas van Beek, Roeline Knottnerus, Ivo Kuppens, Jilles Mast
Eindredactie Noor Backers
Vormgeving Brigitte Vos, www.brigittevos.nu
ISBN 978-94-6207-043-1
Juni 2014
2 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
4
Inleiding
1: “De Nederlandse economie groeit” 7
2: “Een succesvolle onderhandeling kan
honderdduizenden banen creëren”
11
3: “Standaarden worden niet verlaagd”
15
4: “Democratie blijft gewaarborgd”
19
5: “
Het verdrag voorziet in een goede balans tussen investeringsbescherming en de beleidsruimte van overheden”
22
6: “
Effecten op het milieu en klimaat zijn verwaarloosbaar”
27
7: “TTIP is ook goed voor de rest van de wereld”
31
35
Conclusie
3 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Inleiding
Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is
het vrijhandelsverdrag waarmee de VS en de EU het grootste
handelsblok ter wereld willen vormen. Als we de voorstanders
mogen geloven zal een succesvol akkoord leiden tot honderden
miljarden aan extra economische groei en miljoenen nieuwe
banen. TTIP wordt dan ook wel gepresenteerd als de goedkoopste
weg om uit de crisis te komen. Maar volgens critici betekent het
verdrag vooral een afbraak van de bestaande regelgeving rondom
milieu, arbeid en veiligheid en is de beloofde economische groei
een luchtkasteel.
Omdat de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden hebben nog maar weinig mensen van TTIP gehoord. Laat
staan dat ze er een mening over hebben kunnen vormen. De informatie die met dank aan enkele Europarlementariërs is uitgelekt, de uitkomsten van de openbare onderzoeken die in opdracht
van de Europese Commissie zijn uitgevoerd en de onafhankelijke
en kritische studies die hierop volgden vanuit het maatschappelijk middenveld, geven echter een zeer verontrustend beeld.
Dit beeld heeft tot nog toe niet de aandacht gekregen die het verdient. In deze factsheets ontleden we zeven claims van politici
en onderhandelaars over de voordelen van dit verdrag.
Het TTIP-verdrag is enorm ‘ambitieus’ en bevat veel meer dan alleen het opheffen van handelstarieven. Het voornaamste onderwerp van gesprek tijdens de onderhandelingen is het terugdringen van zogenaamde non-tarifaire handelsbarrières. Hier moet
de groei van de economie en banen vooral vandaan komen (claim
1 en 2). Deze barrières betreffen voornamelijk de uiteenlopende
regelgeving tussen de VS en de EU die bedoeld is om de veiligheid
van producten te garanderen, en arbeidsomstandigheden en
het milieu te beschermen. Het doel om deze regelgeving te harmoniseren of anders wederzijds te erkennen moet de productie
goedkoper maken en de handel stimuleren. Tegen welke prijs dit
gebeurt is het onderwerp van claim 3 en 4.
4 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
In claim 5 behandelen we het meest omstreden onderdeel van
de onderhandelingen, het Investor to State Dispute Settlement
mechanisme (ISDS) dat bedrijven in staat stelt overheden aan
te klagen als deze beleid invoeren dat de bedrijfsvoering – lees
winstverwachting - aantast. Hierdoor worden overheden beperkt
in het uitvoeren van wetgeving die dient om milieu en burgers
te beschermen wanneer het ten koste zou gaan van de winstmogelijkheden van bedrijven. Het op dit moment geldende verbod
op het boren naar schaliegas zou hiermee bijvoorbeeld ongedaan
kunnen worden gemaakt, of leiden tot een schadeclaim aan het
adres van de Nederlandse overheid.
In claim 6 en 7 gaan we in op de mogelijke gevolgen van TTIP
voor het milieu en de effecten die dit verdrag kan hebben op de
rest van de wereld. In het bijzonder voor opkomende economieën
en ontwikkelingslanden.
Kritiek TTIP studies
In het publieke debat over de mogelijke baten van het TTIP verdrag wordt
steeds teruggegrepen op een viertal
studies, die in opdracht van de Europese Commissie tot stand zijn gekomen.
De studies zijn van Ecorys (2009), CEPR
(2013), CEPII (2013) en Bertelsmann/
IFO (2013). Alle vier de rapporten concluderen dat het TTIP-verdrag zal leiden tot minimale, maar toch positieve
effecten op het Bruto Nationaal Product, handelsstromen en reële lonen.
In een onlangs verschenen rapport
van het ÖFSE (Austrian Foundation
for Development Research)1 wordt de
onderzoeksmethode van deze vier
studies bekritiseerd. De onderzoekers
van ÖFSE concluderen dat alle vier
5 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
de onderzoeken gebaseerd zijn op
onjuiste aannames en onrealistische
voorspellingen. Daarnaast maken alle
studies voor een groot deel gebruik van
dezelfde economische modellen, zonder alternatieve modellen te gebruiken
om hun resultaten te toetsen.
12
Ook het onderzoeksbureau van het Eu
ropese Parlement (EP) bekritiseert de
onderzoeksmethode van één van de
studies. In een recent verschenen rapport 3 stelt het EP dat de studie die in
opdracht van de Europese Commissie
is uitgevoerd (door het CEPR) gebruik
maakt van een model dat niet in staat
is om veranderingen in werkgelegenheid en lonen in Europa en de VS te
voorspellen.
Verder wordt de omvang van bepaalde
effecten “willekeurig” vastgesteld.4
1 ÖFSE (2014). Assessing the Claimed
Benefits of the Transatlantic Trade and
Investment Partnership. p. 13.
http://guengl.eu/uploads/plenary-
Zo worden de spill-over effecten voor
derde landen waarschijnlijk overschat.
Volgens het EP is er geen bewijs voor de
aanname van het CEPR dat deze effecten 20 procent zullen bedragen van de
totale baten van het opheffen van niettarifaire belemmeringen (NTBs). Het is
onduidelijk hoe het CEPR op dit getal is
gekomen. Het is extreem moeilijk om
spill-over effecten te voorspellen, en in
dit geval nog moeilijker omdat de CEPR
studie voltooid is nog voordat de onderhandelingen begonnen en het dus
nog onduidelijk was over welke sectoren onderhandeld zou worden.
Ten slotte is de neutraliteit van de
onderzoeken naar de effecten van
TTIP discutabel. Zo wordt het CEPR
gefinancierd door Deutsche Bank, BNP
Paribas, Citigroup, Santander, Barclays
en JP Morgan. Allemaal internationale
banken die veel profijt zullen hebben van TTIP.5 Bedrijven die het CEPR
financieren krijgen volgens de eigen
website6 de mogelijkheid om ‘actief invloed’ uit te oefenen op het onderzoek
van CEPR.
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
2 ÖFSE (2014). Assessing the Claimed
Benefits of the Transatlantic Trade and
Investment Partnership. p. 13.
eu-us-transatlantic-trade-and-invest-
http://guengl.eu/uploads/plenary-
ment-partnership-detailed-appraisal-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
of-the-european-commissions-impact-
3 http://epthinktank.eu/2014/05/26/
eu-us-transatlantic-trade-and-invest-
assessment/
5 http://corporateeurope.org/
ment-partnership-detailed-appraisal-
trade/2013/09/busting-myths-
of-the-european-commissions-impact-
transparency-around-eu-us-trade-deal
assessment/
4 http://epthinktank.eu/2014/05/26/
6 http://www.cepr.org/content/
corporate-membership
6 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 1/7:
De Nederlandse economie groeit
“Het belangrijkste doel van TTIP is het aanzwengelen van onze
economieën en groei en welvaart te stimuleren. Niet alleen
in de EU en de VS maar ook in de rest van de wereld. TTIP kan
structureel € 119 miljard toevoegen aan de economie van de EU
en US $ 90 miljard aan die van de VS. Geen slecht resultaat!” 1
Lilianne Ploumen,
minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Claim 1
feit of fabel?
1
In tijden van economische crisis
mag € 119 miljard extra per jaar,
zonder dat overheden hoeven te
investeren, als een welkom cadeau
worden beschouwd. Karel de Gucht,
voorzitter van de onderhandelingen
namens de EU, noemt TTIP dan
ook wel het “goedkoopst denkbare
stimuleringspakket”2. De maximale
1 Ploumen, L The Next Step in Transatlantic
Relations, gehouden bij The Center of
Transatlantic Relations op de John Hopkins Universiteit, 27 Juni 2013.
http://dc.the-netherlands.org/
news/2013/06/minister-ploumen-ttipspeech.html
2 De Gucht. K. A European Perspective
on Transatlantic Free Trade.
SPEECH/13/178, gegeven bij de European Conference op de Harvard Kennedy
School, 2 Maart 2013.
7 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
economische winst voor Nederland
zet minister Ploumen op € 4,1 miljard, ofwel 0,5 procent extra economische groei per jaar 3. De Europese
Commissie stelt dat als de onderhandelingen succesvol worden afgerond elk huishouden er € 545 per
jaar op vooruit gaat 4.
Bovenstaande uitspraken zijn gebaseerd op studies naar de kosten
en baten van TTIP door het Nederlandse onderzoeksbureau Ecorys 5
en het Europese onderzoeksbureau
CEPR6. Karel de Gucht noemt de
http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-13-178_en.html
3 Rijksoverheid Nieuwsbericht ‘Ploumen
bespreekt TTIP met Amerikaanse onderhandelaar’, 11 April 2014.
http://www.rijksoverheid.nl/
nieuws/2014/04/11/ploumen-bespreekt-ttip-met-amerikaanse-onder-
gematigd positieve uitkomsten van
deze studies zelfs nog ‘conservatief 7.
Maar de claim dat de Europese economie met € 119 miljard per jaar zal
groeien, is volgens critici een luchtkasteel.
De eventuele opbrengst van het
verdrag is namelijk afhankelijk van
de hoeveelheid regelgeving die ‘geharmoniseerd’ wordt en het aantal
handelstarieven (zoals importheffingen) dat naar nul wordt gebracht.
Uit de bovengenoemde studies blijkt
dat er alleen sprake is van 0,5 procent economische groei in het geval
van een veelomvattend akkoord.
Een akkoord waarin álle handelstarieven naar nul gaan en maar liefst
50 procent van de bestaande regelgeving wordt ‘geharmoniseerd’.8 9 In een meer realistisch en bescheiden scenario, waarin 25 procent
van de regelgeving wordt geharmoniseerd daalt de opbrengst al snel
handelaar.html
4 CEPR (2013). Reducing Transatlantic barriers
to Trade and Investment - An economic assess-
7 De Gucht, K. Interview met WDR Moni-
ment. VII.
tor, 30 Januari 2014. 13:06.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
http://www.wdr.de/tv/monitor/extra/
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
interviews/gucht_140130.php5
5 ECORYS (2012) Study on “EU-US High Level
8 CEPR (2013). Reducing Transatlantic barriers
Working Group”.
to Trade and Investment - An economic assess-
http://www.ecorys.nl/contents/up-
ment. p.2.
loads/factsheets/350_1.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
6 CEPR (2013). Reducing Transatlantic barriers
to Trade and Investment - An economic assess-
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
9 ECORYS (2012) Study on “EU-US High Level
ment.
Working Group”. p. 31.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
http://www.ecorys.nl/contents/up-
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
loads/factsheets/350_1.pdf
8 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
naar € 67 miljard voor de EU en € 1,4
miljard voor Nederland1 0.
Het ‘harmoniseren’ van regelgeving
vormt verreweg het belangrijkste
onderdeel van de onderhandelingen en het verdrag. Maar liefst 80
procent van de verwachte opbrengst
van TTIP zou moeten voortkomen
uit het gelijkschakelen en/of wederzijds erkennen van elkaars regels
op het gebied van onder andere
milieu en veiligheid. Harmonisatie
is echter bijzonder lastig en het is
niet voor niets dat de VS en de EU
hier al meer dan twintig jaar over
aan het praten zijn zonder tot een
oplossing te komen. Er bestaan
namelijk fundamentele verschillen tussen de VS en de EU in de
manier waarop regelgeving op het
gebied van bijvoorbeeld chemische
producten, landbouw en voedsel- en
productveiligheid tot stand komt1 1.
Onafhankelijke onderzoekers van
de universiteit van Manchester en
Gent noemen de aanname in het
door Ecorys en het CEPR onderzochte scenario dat 50 procent van de regelgeving gelijk kan worden gescha-
keld dan ook ‘over-optimistisch’1 2.
De economische opbrengst die
vervolgens op basis hiervan wordt
berekend is volgens hen zwaar overdreven en onhaalbaar.
Iets anders dat zelden naar voren
wordt gebracht door voorstanders
van TTIP is dat de genoemde groeicijfers gelden voor het jaar 2027. Pas
in dat jaar zal de Europese economie
als er een verdrag wordt gesloten 0,5
procent meer groeien dan wanneer
er geen verdrag wordt gesloten1 3.
Als we uitgaan van een implementatieperiode van tien jaar1 4, dan
zorgt TTIP voor een extra economische groei van slechts 0,05 procent
per jaar. Professor internationale
betrekkingen Clive George noemt
deze extra groei dan ook ‘triviaal’1 5.
Handelscommissaris Karel de Gucht
1 2 Siles-Brügge G. EU-US trade deal claims
‘vastly overblown’, 19 November 2013.
http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=11096
1 3 ÖFSE (2014) Assessing the Claimed Benefits
of the Transatlantic Trade and Investment
Partnership. 7-8.
http://guengl.eu/uploads/plenaryfocus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
1 0 De gepresenteerde baten zijn o.a. hier
terug te vinden:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-
1 4 Deze periode wordt gehanteerd in de
CEPR en Ecorys studies
1 5 Clive G. What’s really driving the EU-US Trade
focus/ttip/questions-and-answers/ of
deal? 8 Juli 2013.
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-
http://www.opendemocracy.net/
focus/ttip/about-ttip/
ourkingdom/clive-george/whats-really-
1 1 Zie ook claim 3
driving-eu-us-trade-deal
9 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
gaat discussie hierover liever uit
de weg door te zeggen: “(...) dat we
niet moeten redeneren in [groei]
percentages”1 6.
Er moeten dus grote kanttekeningen bij de genoemde groeicijfers
worden geplaatst. Intussen maken
de voorstanders van TTIP wel dankbaar gebruik van deze groeicjfers
om het publiek te overtuigen van
het nut van dit verdrag. Want welk
Europees huishouden is tegen € 545 extra per jaar? Het is echter
zeer de vraag of er überhaupt iets
van de voorspellingen van economische groei terecht gaat komen.
Laat staan dat de opbrengsten gelijk
worden verdeeld over alle Europese
huishoudens.
Tegelijkertijd zijn aan deze marginale extra groei wel allerlei kosten
verbonden. Kosten die door de voorstanders graag worden genegeerd of
gebagatelliseerd. Het invoeren van
het verdrag kost overheden namelijk
geld omdat importtarieven wegvallen en omdat er geld moet worden
vrijgemaakt om de veranderingen
op de arbeidsmarkt op te vangen1 7.
Het ÖFSE en het onderzoeksbureau
van het Europees Parlement schatten dat er in de implementatieperiode van 10 jaar tussen de € 33 en
€ 60 miljard aan kosten zijn waar
geen rekening mee wordt gehouden
in de studies van het CEPR en Ecorys.1 8 Bovendien zijn dit kosten die
uiteindelijk door belastingbetalers
moeten worden opgevangen, terwijl
vooral het internationale bedrijfsleven zal profiteren van de opbrengsten van TTIP 1 9.
komsten uit loonbelasting zullen zodoende afnemen en geld moet worden vrijgemaakt om uitkeringen te bekostigen.
1 8 ÖFSE (2014). Assessing the Claimed Benefits
of the Transatlantic Trade and Investment
Partnership. P.18
http://guengl.eu/uploads/plenaryfocus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
http://epthinktank.eu/2014/05/26/
1 6 De Gucht, K. Interview met WDR Moni-
eu-us-transatlantic-trade-and-invest-
tor, 30 Januari 2014. 5:02.
ment-partnership-detailed-appraisal-
http://www.wdr.de/tv/monitor/extra/
of-the-european-commissions-impact-
interviews/gucht_140130.php5
assessment/
1 7 Door TTIP ontstaat in ieder geval op de
1 9 http://corporateeurope.org/sites/
korte termijn werkloosheid doordat
default/files/attachments/transatlantic-
sommige sectoren zullen krimpen. In-
corporate-bill-of-rights-oct13.pdf
10 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 2/7:
Een succesvolle onderhandeling kan
honderdduizenden banen creëren.
“Er kan geen banenplan op tegen TTIP.” 1
Lilianne Ploumen,
minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Claim 2
feit of fabel?
1
De Europese Commissie presenteert
TTIP als een grote banenmotor die
zorgt voor 2,2 miljoen nieuwe banen
wereldwijd.2 Honderdduizenden banen in Europa en één miljoen in de
VS. Voor Nederland is de verwachting dat TTIP op termijn 29.535 banen gaat opleveren.3
Het CEPR voorspelt een groei in
werkgelegenheid op basis van een
1 Ploumen, L Algemeen overleg Raad Algemene
Zaken en Raad Buitenlandse Zaken,
13 Februari 2013.
https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/kst-21501-02-1363.pdf
2 European Commission, The EU’s bilateral
trade and investment agreements, where are
we? 1 Augustus 2013.
http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-13-734_en.pdf
3 Bertelsmann Stiftung (2013). TTIP Who
benefits from a free trade deal? p. 41.
http://www.bfna.org/sites/default/
files/TTIP-GED%20study%2017June%20
2013.pdf
11 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
stijging in de ‘prijs’ van lonen. De
redenering is dat stijgende lonen
een teken zijn van een groeiende
vraag naar arbeid, die op zijn beurt
ontstaat door toegenomen productiviteit. Als we de wet van vraag
en aanbod volgen, betekent dit dus
dat stijgende lonen een teken zijn
van meer vraag naar werknemers
en dat de werkloosheid zal dalen.4
5 Dat is een opvallende aanname
omdat normaal gesproken ervan uit
wordt gegaan dat de werkgelegenheid toeneemt als de lonen omlaag
gaan.6 Het blijft dan ook de vraag
of, en hoeveel van de door het CEPR
voorspelde loonstijging zal worden
omgezet in nieuwe banen.
Op korte termijn zal de werkloosheid echter toenemen. Door het
TTIP-verdrag zullen sommige sectoren mensen ontslaan en andere
sectoren juist mensen aannemen
4 CEPR (2013). Reducing Transatlantic barriers
en het kost natuurlijk tijd (en geld)
om een nieuwe baan te vinden. Het
CEPR schat de verwachte arbeidsverplaatsing door TTIP in Europa op
zo’n 0,6 procent.7 Dit komt neer op 6
van de 1000 werknemers, of tussen
de 430.000 en 1,1 miljoen mensen
die (tijdelijk) werkloos zullen zijn.8
Het CEPR gaat ervan uit dat door
de loonstijging die het gevolg zou
zijn van TTIP, werknemers als het
ware worden verleid om van functie
te verwisselen. Dit is echter alleen
het geval als de arbeidsverplaatsing
binnen sectoren (bijvoorbeeld de
bouw, chemie, landbouw etc.) plaats
vindt. Bijvoorbeeld wanneer er binnen het vakgebied van een werknemer nieuwe kansen ontstaan om
carrière te maken. De aanpassingen
op de arbeidsmarkt als gevolg van
TTIP vinden echter vooral plaats
tussen verschillende sectoren. Uit
onderzoek is gebleken dat de lonen
in dit laatste geval juist dalen, in
plaats van stijgen.9 Daarnaast is het
to trade and Investment - An economic assessment, p. 71.
7 CEPR (2013). Reducing Transatlantic barriers
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
to trade and Investment - An economic assess-
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
ment. p. 77.
5 Opnieuw zijn deze berekeningen een
voorspelling van wat er in 2027 zal gebeuren wanneer verwacht wordt dat
TTIP op volle kracht is gekomen.
6 OFSE (2014) Assessing the Claimed Benefits
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
8 OFSE (2014). Assessing the Claimed Benefits
of the Transatlantic Trade and Investment
Partnership, p. 17.
of the Transatlantic Trade and Investment
http://guengl.eu/uploads/plenary-
Partnership, p. 13.
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
http://guengl.eu/uploads/plenaryfocus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
9 OFSE (2014). Assessing the Claimed Benefits
of the Transatlantic Trade and Investment
12 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
proberen te wisselen van vakgebied
voor oudere en laagopgeleide werknemers een lastige zaak en lopen
zij kans om langdurig werkloos te
raken.
De Europese vakbond ETUC (waar
ook de Nederlandse FNV onderdeel
van is) heeft felle kritiek op de aanname van het CEPR dat de loonstijging volledig wordt omgezet in
extra banen. Om te beginnen wijst
de vakbond erop dat de voorspelde
groei van de werkgelegenheid is
gebaseerd op cijfers uit 2010. Deze
zijn behoorlijk vertekend door de
aanhoudende crisis die in de EU
gepaard gaat met een hogere werkloosheid dan normaal en stagnerende of zelfs dalende lonen. Een
ander bezwaar van de vakbond is
dat er geen enkele garantie bestaat
dat de extra winst van bedrijven
gaat naar het aannemen van nieuw
personeel, in plaats van naar winstuitkeringen voor aandeelhouders.
Als laatste en wellicht belangrijkste
voert de ETUC aan dat de hoeveelheid banen op zichzelf niets zegt
over de arbeidsomstandigheden.
De vakbond wijst erop dat de VS de
internationale arbeidsstandaarden
van de International Labour Organisation (ILO) niet erkent en dat het
fundamentele arbeidsrechten regel-
matig schendt.1 0 Ook in Europa zet
het bedrijfsleven de politiek onder
druk om arbeid te flexibiliseren en
het ontslagrecht te versoepelen.1 1
Om concurrerend te blijven met
de VS, waar het minimumloon en
de arbeidsstandaarden lager liggen, zou zo een ‘race to the bottom’
ontstaan, een neerwaartse spiraal
richting de laagste standaard. In
een dergelijk klimaat kan volgens
de vakbond allerminst worden aangenomen dat de gemiddelde werknemer er op vooruit gaat.
Als we kijken naar eerdere vrijhandelsakkoorden kunnen we zien dat
deze zorgen niet ongegrond zijn. Bij
het in 2013 afgesloten vrijhandelsverdrag tussen Zuid-Korea en de VS
(KORUS) en het verdrag uit 1994
tussen Canada, de VS en Mexico
(NAFTA) kwamen de voorspellingen
over banengroei ook niet uit. Zo
heeft het KORUS-verdrag in plaats
van de voorspelde 70.000 nieuwe
banen juist geleid tot 40.000 ar-
1 0 Kirton-Darling, J TTIP and labour rights
- chance or risk?, gehouden op S&D Conference in Brussel, 16 Oktober 2013.
http://www.etuc.org/speeches/sd-conference-panel-ii-ttip-and-labour-rightschance-or-risk
1 1 ETUI (2014) Benchmarking Working
Europe 2014. 69-70.
Partnership, p. 6.
http://www.etui.org/content/down-
http://guengl.eu/uploads/plenary-
load/13827/113937/file/14+BENCHMAR
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
KING+2014+A4+Web+version.pdf
13 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
beidsplekken minder.1 2 Voor NAFTA
was het verschil tussen de beloftes en de resultaten eveneens zeer
groot: in plaats van 200.000 nieuwe
banen te creëren1 3 moest een speci-
kelijk 2,2 miljoen nieuwe banen zal
creëren.
aal fonds worden opgericht om de
miljoenen dankzij NAFTA ontslagen
werknemers op te vangen.1 4 Volgens
het Economic Policy Institute heeft
het handelstekort met Mexico gezorgd voor het verlies van 682.900
banen in de VS. In Mexico raakten
1,1 miljoen boeren hun land kwijt
en daalden de lonen met tot 16 procent.1 5 Er is dan ook weinig reden
om aan te nemen dat TTIP daadwer-
1 2 Scott R.E No Jobs from Trade Pacts. ‘The
Trans-Pacific Partnership could be much
worse than the overhyped Korea Deal.’
18 Juli 2013.
http://www.epi.org/publication/tradepacts-korus-trans-pacific-partnership/
1 3 Clinton, Bill. “NAFTA Will Create 200,000
American Jobs In Two Years.” Philadelphia
Inquirer. 19 September 1993. http://articles.philly.com/1993-09-19/
news/25987801_1_global-trade-naftaamerican-jobs
1 4 OECD (2012) Effects on Nafta on US Employment and Policy Responses. 35.
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/
effects-of-nafta-on-us-employmentand-policy-responses_5k9ffbqlvk0r-en
1 5 Public Citizen – NAFTA’s Legacy for Mexico: Economic Displacement, lower wages
for most, increased immigration p. 1-2.
https://www.citizen.org/documents/
ImpactsonMexicoMemoOnePager.pdf
14 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 3/7:
Standaarden worden niet verlaagd
“Wij hebben in de Europese Unie een hoog niveau van nontarifaire bepalingen vastgesteld op het gebied van gezondheid,
veiligheid en milieu. Dat zal door TTIP niet worden aangetast.” 1
Lilianne Ploumen,
minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Claim 3
feit of fabel?
1
Het belangrijkste onderdeel van de
onderhandelingen over TTIP betreft
de zogeheten niet-tarifaire handelsbelemmeringen (NTB’s). Dit zijn
maatregelen die niet met import- of exporttarieven te maken hebben.
Het betreft regelgeving, wettelijke
voorwaarden, procedures en standaarden voor producten. Denk aan
regelgeving met betrekking tot het
gebruik van chemische stoffen in
de landbouw en veehouderij, de toevoeging van hormonen in veevoer
of het gebruik van chloor bij het
schoonmaken van kippenvlees. Volgens het CEPR is de geschatte economische opbrengst van TTIP voor
maar liefst 80 procent afhankelijk
1 Ploumen. Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 februari 2014, over
de RBZ-Handelsraad, p.15.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail.jsp?id=2014Z0
2335&did=2014D06738
15 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
van het opheffen van NTB’s.2
Volgens de Commissie is het uitgangspunt van de onderhandelingen om te zien waar de regelgeving
van de EU en de VS ‘onnodig uiteenlopen’.3 Er zijn fundamentele
verschillen in de bestaande regelgeving, maar desondanks noemt
de Europese Commissie het hoge
beschermingsniveau van consumenten, gezondheid en milieu in de
EU ‘ononderhandelbaar’.4 Volgens de
Commissie zullen bestaande standaarden niet worden verlaagd en behouden beide partijen het recht om
eigen standaarden te hanteren.5
Het is echter onduidelijk hoe niettarifaire belemmeringen opgeheven
kunnen worden zonder de Europese
standaarden aan te tasten. Volgens
de Britse milieuwetenschapper George Monbiot is dit überhaupt niet
mogelijk: “Je kunt geen regelgeving
gelijkschakelen zonder onderhandeling. Het resultaat is dat de
regelgeving waarschijnlijk wordt
genivelleerd. Iets anders beweren is
in sprookjes geloven.” 6 Ook minister
Ploumen lijkt dit te begrijpen wanneer ze zegt: “Ik ben er in het algemeen op tegen als het laagste punt
het compromis zou worden. Ik sluit
niet uit dat je dat soms bij een deelonderwerp moet doen.”7 Maar zelfs
wanneer het ‘compromis’ niet het
laagste punt wordt, zal elk mogelijk
resultaat van een onderhandeling
tussen eerdere standaarden in liggen. Wat natuurlijk een verlaging
van de hoogste standaard betekent.
Om de fundamentele verschillen in
bestaande regelgeving te omzeilen
spreken onderhandelaars ook wel
over ‘wederzijdse erkenning’ van elkaars standaarden en regelgeving.8
Wederzijdse erkenning houdt in dat
Amerikaanse producten die niet
aan Europese standaarden voldoen
desondanks ook in Europa toegang
6 http://www.monbiot.com/2014/03/10/
all-give-and-no-take/
2 OFSE (2014) Assessing the Claimed Benefits of
7 Ploumen. Verslag van een algemeen over-
the Transatlantic Trade and Investment Part-
leg, gehouden op 13 februari 2014, over
nership, p. 6.
de RBZ-Handelsraad, p.15.
http://guengl.eu/uploads/plenary-
http://www.tweedekamer.nl/kamer-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
stukken/verslagen/detail.jsp?id=2014Z0
3 http://ec.europa.eu/trade/policy/infocus/ttip/questions-and-answers/
4 http://ec.europa.eu/trade/policy/infocus/ttip/questions-and-answers/
5 http://ec.europa.eu/trade/policy/infocus/ttip/questions-and-answers/
2335&did=2014D06738
8 Seattle to Brussels Network (2013). A
Brave New Transatlantic Partnership, p. 11.
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/
dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf
16 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
krijgen tot de markt (en andersom).
Door het erkennen van Amerikaanse standaarden worden de Europese
standaarden dus in feite waardeloos.
Wederzijdse erkenning van standaarden kan nog meer verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Volgens NRC Handelsblad ontstaat door
wederzijdse erkenning ‘het risico
dat de minst gereguleerde dienst
of het product met de laagste standaard de andere uit de markt drukt,
waardoor in wezen een race naar de
bodem ontstaat.’ 9 In de praktijk is
de kans groot dat door wederzijdse
erkenning de laagste standaard uiteindelijk de norm wordt.
Harmonisering en wederzijdse erkenning van regelgeving zou ook
het voorzorgsprincipe waarop veiligheidsstandaarden in de EU zijn
gebaseerd, ondermijnen.1 0 De kern
van het probleem is de verschillende manier waarop de VS en de
EU deze standaarden benaderen.
Het voorzorgsprincipe houdt in dat
een stof verboden is, tenzij is bewe-
9 “De grenzen van de vrijhandel” Hoofdre-
zen dat deze niet schadelijk is voor
mens en/of milieu. In de VS is dit
omgekeerd: een stof wordt alleen
verboden als wetenschappelijk bewezen is dat deze schadelijk is.1 1 Het
verschil in benadering is de reden
dat regelgeving in de EU vaak veel
strikter is dan in de VS.1 2
Juist in de sectoren waar de regelgeving van de EU en de VS het meest
uiteenloopt, landbouw en chemie,
valt de meeste winst te behalen en
zijn de belangen van de industrie
het grootst. Op basis van het genoemde voorzorgsprincipe zijn veel
genetisch gemanipuleerde landbouwproducten in de EU verboden
en moeten voedselproducten waar
biotechnologie aan te pas is gekomen als zodanig worden gelabeld.
Het gebruik van chemicaliën in de
EU is aan veel strengere regels en
controle onderworpen dan in de VS,
met als gevolg dat Amerikaanse
export van deze producten beperkt
is.1 3 Max Baucus1 4, voorzitter van
1 1 Ibid., p. 19
1 2 Ibid., p. 19
1 3 Center for International Environmental
Law & ClientEarth (2014). Toxic Partner-
dactioneel commentaar NRC over TTIP
ship, p. 1.
[17 maart 2014]
http://www.ciel.org/Publications/
1 0 Seattle to Brussels Network (2013). A
Brave New Transatlantic Partnership, p. 15.
ToxicPartnership_Mar2014.pdf
1 4 Max Baucus onderhoudt nauwe banden
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/
met biotech-gigant Monsanto
dateien/downloads/Brave_New_Atlan-
http://missoulian.com/news/opinion/
tic_Partnership.pdf
columnists/george-ochenski-max-
17 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
de US Senate Finance Committee,
stelt dat het Amerikaanse Congres
niet akkoord zal gaan met een verdrag dat niet de gebieden bestrijkt
waar de VS de grootste economische
winstbelangen heeft, met name in
de industriële landbouw.1 5 De voor-
naamste voorstanders van ‘harmonisering’ van regelgeving zijn dan
ook de Amerikaanse landbouwindustrie en de chemische industrie
aan beide kanten van de oceaan.
de huidige onderhandelingen zou
het zodoende mogelijk kunnen maken dat genetisch gemodificeerde
producten (GMO), hormoonvlees en
talloze vaak giftige chemicaliën
binnenkort hun weg vinden naar
de Nederlandse supermarkten. Met
alle gevolgen van dien voor mens en
milieu.
De belangen van deze industrieën
om hun winsten te vergroten, staan
haaks op het belang dat burgers
hebben bij hoge standaarden. Momenteel is het bijvoorbeeld een officiële EU-doelstelling om tegen 2018
een strategie te hebben ontwikkeld
voor een niet-giftige omgeving.
Onder andere door het uitbreiden
van regelgeving voor chemicaliën.
De poging tot ‘harmoniseren’ zal
naast het verlagen van standaarden ook leiden tot het vertragen
en voorkomen van nieuwe regelgeving.1 6 Een akkoord op basis van
baucus-monsanto-s-puppet/article_
a1238528-cc0a-11e2-9904-001a4bcf887a.html
1 5 Seattle to Brussels Network (2013). A
Brave New Transatlantic Partnership, p. 14.
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/
dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf
1 6 Center for International Environmental
Law & ClientEarth (2014). Toxic Partner-
ship, p. 2.
http://www.ciel.org/Publications/
ToxicPartnership_Mar2014.pdf
18 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 4/7:
Democratie blijft gewaarborgd
“Geen van beide partijen zal in de toekomst afstand doen van
het recht om regelgeving te hanteren op basis van het
beschermingsniveau dat hun burgers willen.” 1
Karel De Gucht, Europees handelscommissaris
Claim 4
feit of fabel?
1
De EU en de VS willen via TTIP toewerken naar harmonisering en/of
wederzijdse erkenning van elkaars
regels en technische standaarden.
Uit gelekte teksten2 blijkt dat het
uiteindelijk de bedoeling is om
voorafgaand aan de Europese en democratische besluitvorming, nieuwe regels op elkaar af te stemmen.
Dit zal gebeuren in een nieuw op te
richten trans-atlantisch ‘regulatory
cooperation council’ (RCC) waarin
het bedrijfsleven direct wordt ge-
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/
2013/october/tradoc_151822.pdf
p.6
2 TTIP: Cross-cutting disciplines and Institutional provisions, Position paper
– Chapter on Regulatory Coherence.
Leaked and published on the Corporate
Europe Observatory website:
http://corporateeurope.org/sites/
default/files/ttip-regulatory-coherence-2-12-2013.pdf
19 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
raadpleegd om ‘onnodige’ handelsbelemmeringen weg te nemen.
De EU wil daarin heel ver gaan,
met grote gevolgen voor het garanderen van bestaande en gewenste
beschermingsniveaus van burgers.
De gewenste aanpassingen gaan namelijk niet alleen over technische
regels maar ook arbeidswetgeving
wordt bijvoorbeeld genoemd als een
belangrijke handelsbarrière.3 Op dit
moment is er volgens de Europese
Commissie geen prikkel voor nationale politici om te kijken naar de
implicaties van binnenlandse regels
voor buitenlandse handels- en investeringsstromen, of zelfs impact
op de handelspartner. Dat moet
anders, zeggen de EU en de VS. TTIP
moet een instrument worden dat de
verdragspartijen dwingt om hier bij
het ontwikkelen van nieuwe regels
wel rekening mee te houden en ook
bestaande regelgeving hierop door
te lichten. Europa erkent dat regulering er is om mensen te beschermen
tegen risico’s, bijvoorbeeld op het
gebied van volksgezondheid, veiligheid, financiële zekerheid en een
schoon leefmilieu.“Maar”, zegt de
EU, “aan die regelgeving hangt een
‘prijskaartje’. Het belemmert internationale handel.”
In de voorstellen van de Europese
Commissie moet TTIP een ‘levend
verdrag’ worden. Een verdrag dat
gestalte geeft aan een doorlopend
proces van doorlichten en aanpassen van nieuwe en bestaande regelgeving en standaarden om ervoor
te zorgen dat handel zo weinig
mogelijk wordt belemmerd4. De EU
en de VS moeten elkaar vanaf de
ontwerpfase gaan updaten over alle
regulering of wetgeving met een potentiële impact op handel en investeringen, en elkaars plannen gaan
becommentariëren. Dat zou moeten
plaatsvinden onder toezicht van een
nieuw te creëren RCC waarin vertegenwoordigers van diverse regulerende instellingen in de VS en de EU
zitting hebben. Deze Raad wordt belast met het houden van toezicht op
de ontwikkeling en implementatie
van wet- en regelgeving in de VS en
de EU en houdt formele consultaties
onder belangengroepen. Voorstellen
4 TTIP als ‘levend verdrag’ betekent ook
dat niet direct hoeft te worden besloten
3 Ecorys (2012). ANNEXES – Non-tariff
over controversiële zaken als toelating
measures in EU-US trade and investment
van hormoonvlees, GGOs of chloorkippen
– An economic analysis, Final Report,
op de Europese markt. Daar kan in het
p. 45.
proces van harmonisatie van regelgeving
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
later op worden teruggekomen, als de
docs/2009/december/tradoc_145614.
commotie die daar nu over heerst wat is
pdf
geluwd.
20 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
van belangengroepen om te komen
tot wederzijdse erkenning van elkaars regelgeving moeten door de
RCC expliciet worden meegenomen
in hun afwegingen. De focus op het
handelsaspect van regels kan een
bredere afweging uit het oogpunt
van het algemeen belang overstijgen. Vooral waar er grote financiële
belangen mee gemoeid zijn.
Het voorstel van de Europese Commissie leunt sterk op voorstellen
van de Europese en de Amerikaanse
bedrijvenlobby, verenigd in BusinessEurope en de US Chamber of
Commerce.5 Het gevolg hiervan is
dat lobbygroepen via de RCC rechtstreeks inspraak krijgen in de vormgeving van Europese wet- en regelgeving. De machtige bedrijvenlobby
aan weerszijden van de oceaan zal
het proces van ‘regulatory cooperation’ gemakkelijk kunnen domineren. Tijdens de consultaties zullen
burgers zelden over vergelijkbare
middelen en kansen beschikken om
publieke belangen te verdedigen. In
de praktijk overschaduwen de be-
langen van het bedrijfsleven die van
mens en milieu.
Als de verdragspartijen verplicht
worden elkaar te informeren over
een nieuwe standaard, regel of
wetsvoorstel, dan zet dit de deur
wagenwijd open voor intensieve
lobbycampagnes. Nog voordat er
een politieke en democratische
afweging heeft kunnen plaatsvinden. Ook kunnen internationaal
opererende bedrijven al in een heel
vroeg stadium gaan dreigen met
investeringsclaims (zie claim 5) om
zo wetsvoorstellen die hen niet aanstaan van tafel te krijgen. Hiermee
raakt het bedrijfsleven rechtstreeks
aan nationale en Europese regelgevende bevoegdheden en democratische besluitvorming.
5 Voor een analyse van het gelekte EUvoorstel op regulatory cooperation, zie Corporate Europe Observatory, ‘Regulation
- none of our business?’, 16 december
2013.
http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-ourbusiness
21 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 5/7:
Het verdrag voorziet in een goede balans
tussen investeringsbescherming en de
beleidsruimte van overheden
“Overheden moeten altijd de vrijheid hebben om regelgeving
uit te vaardigen, zodat zij de bevolking en het milieu kunnen
beschermen. Maar zij moeten ook het juiste evenwicht vinden
en investeerders correct behandelen, zodat zij investeringen
kunnen aantrekken. Internationale investeringsovereenkomsten zoals TTIP moeten ervoor zorgen dat zij zowel het een als
het ander doen.” 1
Karel De Gucht, Europees handelscommissaris
Claim 5
feit of fabel?
1
In TTIP onderhandelt de EU over een
investeringshoofdstuk. We moeten
stevig inzetten op het aantrekken
van buitenlandse investeringen,
zegt EU-handelscommissaris De
Gucht. Buitenlandse investeringen
zijn een directe investering in de
productie of bedrijven in een land
door een buitenlands bedrijf. De
EU steunt een dergelijke kapitaalstroom omdat die volgens hen cruciaal is voor het stimuleren van groei
1 http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-14-56_nl.html
22 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
en werkgelegenheid.2
Investeringsbescherming in TTIP is
een heikel punt dat veel weerstand
oproept. Het geschillenbeslechtingsmechanisme ISDS (investor to state
dispute settlement) geeft buitenlandse investeerders het recht om
staten aan te klagen als de zakelijke
belangen van een bedrijf te lijden
hebben van overheidsbeleid. Een ad
hoc tribunaal van commerciële juristen beslist of een claim gegrond
is zonder te kijken naar het bredere
algemeen belang van maatregelen
en kennen schadevergoedingen toe
die in de vele honderden miljoenen
euro’s kunnen lopen. Onder ISDS
wordt het normale ondernemersrisico voor een transnationaal bedrijf
afgewenteld op de belastingbetaler.
Die draait op voor de kosten als
de staat wordt veroordeeld tot het
betalen van een schadevergoeding
omdat een investeringstribunaal
heeft bepaald dat de overheid de
rechten van de investeerder heeft
geschonden.Veranderingen in nationale wet- en regelgeving, subsidieregelingen en belastingmaatregelen
zijn al onderwerp van investeringsclaims.3 Deze claims vormen een
groot risico voor de belastingbetaler
en kunnen de beleidsruimte van
overheden sterk beperken.
De rechten die investeerders worden
toegekend zijn zo breed geformuleerd dat vrijwel elke overheidsmaatregel aanvechtbaar is als
zijnde in strijd met het recht op een
stabiel investeringsklimaat, omdat
er daarmee iets in verandert. Een te
verwachten negatief effect van een
overheidsmaatregel op een investering kan heel makkelijk worden
geïnterpreteerd als strijdig met een
‘eerlijke en billijke’ behandeling of
een (indirecte) onteigening. De EU
erkent dat dit een probleem vormt,
maar de hervormingen die de EU
voorstelt 4 komen onvoldoende aan
de bezwaren tegemoet.5
May 2013.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
4 Voor een beknopt overzicht van de voorgestelde hervormingen: Europese Commissie, Fact sheet Investment Protection
and Investor-to-State Dispute Settlement
in EU agreements, November 2013.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/november/tradoc_151916.
pdf
2 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
3 United Nations Conference on Trade
5 Corporate Europe Observatory, ‘Still
not loving ISDS: 10 reasons to oppose
investors’ super-rights in EU trade deals’,
and Development (UNCTAD), “Recent
April 2014.
Developments in Investor-State Dispute
http://corporateeurope.org/internatio-
Settlement (ISDS),” IIA Issue Notes No. 1,
nal-trade/2014/04/still-not-loving-isds-
23 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Tribunalen zijn geneigd de rechten
van investeerders heel breed te interpreteren: volgens de statistieken
is tot nu toe 58% van de zaken – al
dan niet middels een schikking – in
het voordeel van de investeerder
beslecht.6 De tribunalen opereren op
een for-profit basis, en internationale
bedrijven zijn de enige partij die
een zaak kan aanspannen. Overheden kunnen zich alleen – tegen
hoge juridische kosten - verdedigen.
Dat wekt op z’n minst de schijn van
partijdigheid. Intussen mogen de
drie commerciële juristen die zo’n
tribunaal vormen, zonder dat er
enige beroepsmogelijkheid bestaat,
wel een oordeel vellen over de soevereine taak van een staat om regelgevend op te treden in het bredere
algemeen belang.
Als een groot bedrijf een schadeclaim indient, kan die gemakkelijk
in de vele honderden miljoenen
lopen. De hoogste schadevergoeding
tot nu toe is toegekend in de zaak
Occidental Petroleum v. Ecuador:
2,3 miljard dollar.7 In Europa loopt
een claim van energiegigant Vattenfall voor een schadevergoeding
van 3,7 miljard euro voor misgelopen winsten vanwege de beslissing
van Duitsland om kernenergie uit
te faseren.8
Als de staat voor elke nieuwe regel
rekening moet houden met mogelijke investeringsclaims, dan zet dit
een duidelijke rem op het invoeren
van nieuwe regelgeving. Dit principe wordt wel aangeduid met de
term regulatory chill. Bedrijven kunnen het dreigen met ISDS-claims
gebruiken om vergunningen af te
in-history-an-overview-of-occidentalpetroleum-corporation-v-the-republicof-ecuador/
8 Voor meer informatie over de Vattenfallzaak, zie: N. Bernasconi, The German
Nuclear Phase-Out Put to the Test in
International Investment Arbitration?
Background to the new dispute Vattenfall v. Germany (II) (2012). IISD schrijft: “The Swedish energy
company Vattenfall has followed through on
its threat to bring an international arbitration
claim against Germany in relation to that
10-reasons-oppose-investors-super-
country›s recent decision to phase out nuclear
rights-eu-trade
power. On May 31, 2012, this second Vattenfall
6 UNCTAD, 2013.
7 Tai-Heng Cheng & Lucas Bento, ‘ICSID’s
case against Germany was registered at the International Centre for the Settlement of Invest-
Largest Award in History: An Overview of
ment Disputes (ICSID). In the meantime, it was
Occidental Petroleum Corporation v the
reported that damages claimed by Vattenfall
Republic of Ecuador’, ITA, 19 Dec 2012.
amount to €3.7 billion, exceeding earlier IISD
http://kluwerarbitrationblog.com/
estimates.” (http://www.iisd.org/invest-
blog/2012/12/19/icsids-largest-award-
ment/dispute/arbitration.aspx)
24 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
dwingen of te zorgen dat regelgeving die hen niet bevalt in de ijskast
wordt gezet.9
De argumentatie om ISDS op te
nemen in TTIP is krom: we moeten
elkaars standaarden wel genoeg
vertrouwen om ze wederzijds te erkennen (zie claim 3), maar elkaars
rechtsstaten vertrouwen we niet.
TTIP is een verdrag tussen twee
goed ontwikkelde rechtsstaten,
waar investeerders echt niet hoeven
te vrezen dat ze in het nationale
rechtssysteem hun recht niet kunnen halen. Bovendien kunnen grote
multinationals uitstekend hun
eigen ondernemersrisico afdekken
door bijvoorbeeld een particuliere
investeringsrisicoverzekering af te
sluiten.
De Nederlandse overheid houdt
graag vol dat we niet zo bang hoeven te zijn voor investeringsclaims.
9 Een goed voorbeeld is de poging het
Nederland houdt er immers al decennia een groot netwerk van bilaterale investeringsverdragen op na,
maar heeft nog nooit met een claim
te maken gehad. Maar het aantal
claims groeit, aangejaagd door
creatieve arbitrageadvocaten, de
laatste jaren explosief. Het aantal
bekende zaken – de meeste vinden
in het geheim en achter gesloten
deuren plaats – is in 2013 opgelopen
tot 568.1 0 Bijna de helft van de 57
nieuwe zaken in 2013 werd aangespannen tegen ontwikkelde landen,
vooral in de Europese Unie.1 1
En onder TTIP zou het risico op
claims ook in Europa en in Nederland enorm toenemen. De investeringsstromen tussen de EU en de VS
zijn groot: 39% van alle buitenlandse investeringen in de EU is afkomstig van de VS en de EU is op haar
beurt verantwoordelijk voor 41% van
alle buitenlandse investeringen in
de VS.1 2 De Amerikanen gaan aan
kop als het gaat om het aanspan-
Canadese Gabriel Mining om middels
dreigen met een ISDS-claim de politieke
besluitvorming in Roemenië rond een
1 0 United Nations Conference on Trade
omstreden goudwinningsproject te be-
and Development (UNCTAD), “Recent
ïnvloeden: ‘Gabriel threatens Romania
Developments in Investor-State Dispute
with billion-dollar lawsuit’, The Globe
Settlement (ISDS),” IIA Issue Notes No. 1,
and Mail, 11 Sept. 2013
April 2014.
http://www.theglobeandmail.com/
http://unctad.org/en/PublicationsLib-
report-on-business/international-
rary/webdiaepcb2014d3_en.pdf
business/european-business/gabrielresources-ceo-vows-to-sue-if-romania-
1 1 UNCTAD, 2014.
1 2 EC, Aankondiging van een raadpleging,
kills-europes-biggest-gold-mine/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
article14240950/
docs/2014/april/tradoc_152394.pdf
25 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
nen van investeringsgeschillen: in
24% van alle bekende, op basis van
investeringsverdragen aangespannen zaken, is de eisende partij een
Amerikaans bedrijf.1 3 Aangezien
Nederland “hét belastingparadijs”1 4
is voor Amerikaanse Multinationals
maakt dat de Nederlandse overheid
extra kwetsbaar voor claims. Uit onderzoek van de organisatie Citizens
for Tax Justice blijkt dat maar liefst
48% van de grootste bedrijven uit
de VS een of meerdere BV’s heeft in
Nederland.1 5 Deze brievenbusfirma’s
worden niet alleen gebruikt voor
belastingontwijking, maar maken
het ook juridisch mogelijk om de
Nederlandse overheid aan te klagen
als het ISDS doorgang heeft.
ISDS vormt een krachtig politiek
wapen voor het bedrijfsleven. Dreigen met claims kan helpen om
overheidsbeleid te parkeren en voor
de toegekende schadevergoedingen
draait de belastingbetaler op. Staat
en burgers kunnen hier alleen maar
bij verliezen.
1 3 UNCTAD, 2013.
1 4 De Volkskrant (11-06-2014:1), “Nederland favoriet belastingparadijs.”
1 5 Idem.
26 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 6/7:
Effecten op het milieu en klimaat zijn
verwaarloosbaar
“Het verdrag zal verwaarloosbare effecten hebben op CO2
emissies en op het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen.” 1
Centre for Economic Policy Research
Claim 6
feit of fabel?
1
Het doel van TTIP is om een toename in productie, handel en consumptie te stimuleren. Als gevolg
hiervan zullen ook het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen, CO2-uitstoot en vervuiling toenemen.2 De
Europese Commissie stelt dan ook
vast dat meer handel – wat onder
elk TTIP scenario het geval is – onvermijdelijk een negatief effect op
het milieu zal hebben en een gevaar
is voor het behoud van biodiversiteit.3 Volgens het CEPR en de Com-
1 CEPR (2013). Reducing Transatlantic Barriers
to Trade and Investment – An Economic Assessment, p. vii.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
2 European Commission (2013). Impact Assessment Report on the Future of EU-US Trade
Relations, p. 49.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/march/tradoc_150759.pdf
3 Ibid.
27 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
missie zijn deze negatieve effecten
echter bescheiden: de effecten zouden gecompenseerd worden door efficiëntere productie4 en een stijging
in de handel van milieuvriendelijke
goederen en diensten.5 Ook in het
geval van een veelomvattend akkoord voorspellen de Commissie en
het CEPR een beperkte stijging in
CO2-emissies.6
Het bewijs van de Commissie voor
deze claims is echter niet overtuigend. De toename in handel is niet
zo duurzaam als voorgesteld. Meer
handel gaat gepaard met meer productie en transport, en dus meer
uitstoot. Er zijn geen aanwijzingen
dat bedrijven zo duurzaam gaan
produceren dat de uitstoot verwaarloosbaar wordt, of dat we omschakelen naar een duurzame diensteneconomie. Bovendien stijgt de handel
in niet-duurzame goederen.
productie.7 Empirische studies laten
echter zien dat wanneer productie
efficiënter wordt, de vraag naar
natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen vaak juist
toenemen. 8
Het CEPR voorspelt een toename
van 0,07 procent in CO2-uitstoot 9,
maar het is onduidelijk waar deze
voorspelling op gebaseerd is. Om
een indicatie te krijgen van de werkelijke toename in uitstoot kunnen we kijken naar de CO2-uitstoot
per euro BNP 1 0, een cijfer dat álle
7 CEPR (2013). Reducing Transatlantic Barriers
to Trade and Investment – An Economic Assessment, p. 3.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
8 Dit staat bekend als de Jevons’ paradox.
Zie bijvoorbeeld: John M. Polimeni &
Raluca Iorgulescu Polimeni (2006). Jevons’
Volgens het CEPR zijn de effecten
van deze groei verwaarloosbaar
dankzij een hogere efficiëntie. Er
is dan een lagere input nodig voor
Paradox and the myth of technological liberation. Ecological Complexity 3(4),
p. 344-353. Zie ook: Richard York (2006).
Ecological Paradoxes: William Stanley Jevons
and the Paperless Office. Human Ecology
Review 13(2), p. 143-147.
9 CEPR (2013). Reducing Transatlantic Barriers
4 Volgens het CEPR zal het opheffen van
sessment, p. 79.
een hogere efficiëntie. Zie: CEPR (2013).
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
Reducing Transatlantic Barriers to Trade and
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
Investment – An Economic Assessment, p. 3.
5 http://ec.europa.eu/trade/policy/in6 to Trade and Investment – An Economic As-
niet-tarifaire belemmeringen leiden tot
1 0 D
e gemiddelde uitstoot per euro BNP
in Europa is 0,2 kg CO2. International
focus/ttip/questions-and-answers/
Energy Agency (2012). CO2 Emissions from
Ibid.
Fuel Combustion: Highlights, p. 93.
28 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
economische activiteiten vertegenwoordigt. Voor Nederland zou
een stijging van het BNP met € 4,1
miljard (zoals voorspeld wordt) dan
gepaard gaan met zo’n anderhalf
miljoen ton extra CO2 uitstoot. € 119
miljard extra economische groei in
Europa door TTIP zou dan zorgen
voor 1 procent meer uitstoot. Dit is
een stijging van zo’n 40 miljoen ton
CO2, en niet 3600 ton zoals het CEPR
beweert.1 1 De extra groei in BNP
hoeft niet te leiden tot een toename
van 1 procent in uitstoot. Het grote
verschil tussen 0,07 procent en 1 procent is echter veelzeggend en
doet vermoeden dat de voorspellingen van het CEPR niet kloppen.
Ten slotte wordt het beschermen
van het milieu en het tegengaan
van klimaatverandering moeilijker als er een ISDS-clausule wordt
opgenomen in TTIP (zie claim 5).
Door een dergelijke clausule zouden
Nederland en de EU beperkt worden
in het opstellen van regelgeving
die bedoeld is om het milieu, kli-
maat en burgers te beschermen.1 2
Wanneer bedrijven van mening
zijn dat dergelijke regelgeving hun
winstmogelijkheden beperken, zou
Nederland geconfronteerd kunnen
worden met schadeclaims van miljoenen euro’s. Zo heeft het Zweedse
Vattenfall een claim van € 3,7 miljard ingediend bij de Duitse
overheid vanwege het uitfaseren
van kerncentrales na de Fukushima
kernramp.1 3 En het Amerikaanse
Lone Pine eist op basis van het
vrijhandelsverdrag NAFTA US$ 250
miljoen schadevergoeding van de
Canadese overheid vanwege een
moratorium op schaliega, wat is
ingesteld omdat het boren naar dit
gas een serieuze bedreiging vormt
voor het milieu.1 4 Op dezelfde ma-
1 2 European Parliament (2013). Legal Implications of TTIP for the Acquis Communautaire
in ENVI Relevant Sectors, p. 6.
1 3 Nathalie Bernasconi-Osterwalder & Rhea
Tamara Hoffmann (2012). The German
Nuclear Phase-Out Put to Test in International Investment Arbitration? Background to the new dispute Vattenfall v.
https://www.iea.org/co2highlights/
Germany (II).
co2highlights.pdf
http://www.iisd.org/publications/pub.
Er zijn geen aanwijzingen dat de uitstoot
aspx?id=1613
per euro BNP ineens drastisch omlaag
1 4 The Seattle to Brussels Network, Corpo-
zal gaan wanneer de economie groeit.
rate Europe Observatory and the Trans-
1 1 CEPR (2013). Reducing Transatlantic Barriers
national Institute, 2013. A Transatlantic
to Trade and Investment – An Economic As-
Corporate Bill of Rights.
sessment, p. 79.
http://corporateeurope.org/sites/de-
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
fault/files/attachments/transatlantic-
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
corporate-bill-of-rights-oct13.pdf
29 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
nier zou TTIP het voor Amerikaanse
schaliegasbedrijven mogelijk maken om van Nederland te eisen dat
het beleid wordt opgeheven om
schaliegasboringen te beperken. Het
verdrag vormt zodoende een serieuze bedreiging voor ons milieu en
klimaat.
30 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Claim 7/7:
TTIP is ook goed voor de rest van de
wereld
“TTIP heeft veel positieve spillover effects op derde landen,
waaronder ook ontwikkelingslanden. Dit kan oplopen tot € 86
miljard aan BNP-groei.” 1
Lilianne Ploumen,
minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Claim 7
feit of fabel?
1
Een bilateraal vrijhandelsverdrag
dat de twee grootse economische
grootmachten en een derde van de
totale wereldhandel verenigt, heeft
onvermijdelijk directe invloed op
de rest van de wereld. Europa en
de VS presenteren deze gevolgen
als voornamelijk positief, of in elk
geval niet schadelijk voor andere
landen. Minister Ploumen verwijst 2
1 Ploumen, L. Verslag Algemeen overleg –
Raad Algemene Zaken en Buitenlandse
Zaken – Vastgesteld op 16 Juli 2013 –
debat gehouden op 6 juni 2013
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail.jsp?id=2013Z1
0945&did=2013D24473
2 Ploumen, L The Next Step in Transatlantic
Relations, speech gehouden bij The Center of Transatlantic Relations op de John
Hopkins Universiteit, 27 Juni 2013.
http://dc.the-netherlands.org/
news/2013/06/minister-ploumen-ttip-
31 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
naar de onderzoeksresultaten van
de Bertelsmann Stichting 3 en het
effectbeoordelingsrapport van de
EU. Deze rapporten voorspellen dat
de economische groei van de Amerikaanse en Europese markten zal
leiden tot positieve overloopeffecten
voor andere landen. Volgens de EU
kunnen deze oplopen tot een bedrag
van € 86 miljard.4 Om deze reden
prijst de minister – immers ook verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking - het verdrag als een
‘positieve bijdrage aan de mondiale
agenda’.5
Het valt echter te betwijfelen of
TTIP een positieve bijdrage zal leveren aan de rest van de wereld. Het
voornaamste argument voor de baten voor derde landen is dat ze dan
zowel naar de VS als de EU kunnen
exporteren, omdat ze nog maar aan
één standaard hoeven te voldoen.
Maar de onderzoeksresultaten van
speech.html
3 Bertelsmann Stiftung (2013). TTIP Who
benefits from a free trade deal?
de Bertelsmann Stichting tonen
aan dat het TTIP-verdrag leidt tot
een reductie van het marktaandeel
van de rest van de wereld vanwege
de toenemende handel tussen de
markten van de VS en de EU. Dit
gaat ten koste van hun huidige import uit derde landen.6 Landen die
voorheen nauwe handelsverbanden
onderhielden met de EU en de VS,
zoals Canada, Mexico, Noorwegen,
Turkije en Rusland verwachten dan
ook een forse daling van hun BNP.
Nog verontrustender is de voorspelling dat ook lage-inkomenslanden
getroffen zullen worden door een
afname (gemiddeld -1,4 procent)
van hun BNP, wat lijnrecht tegen de
ontwikkelingsdoelstellingen van de
EU ingaat.
Maar minister Ploumen houdt vol:
“Hoewel het verlagen van tarieven
kan leiden tot negatieve effecten
voor ontwikkelingslanden, kan een
vergaand en veelomvattend akkoord
meer positieve resultaten hebben”.7
Dat is opvallend omdat een veelomvattend akkoord volgens het Bertelsmann-rapport in eerste instantie
http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED study 17June 2013.pdf
4 Europese Commissie (2013). Impact as-
6 Bertelsmann Stiftung (2013). TTIP Who
sessment of TTIP, p. 44.
benefits from a free trade deal? p. 28.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
http://www.bfna.org/sites/default/fi-
docs/2013/march/tradoc_150759.pdf
les/TTIP-GED study 17June 2013.pdf
5 Ploumen, L The Next Step in Transatlantic
7 Ploumen, L The Next Step in Transatlantic
Relations, speech gehouden bij The Cen-
Relations, speech gehouden op The Cen-
ter of Transatlantic Relations op de John
ter of Transatlantic Relations op de John
Hopkins Universiteit, 27 Juni 2013.
Hopkins Universiteit, 27 Juni 2013.
32 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
zal leiden tot nog grotere verliezen
voor derde landen.8 Het is veelzeg-
gend dat er zelfs over gesproken
wordt dat de voorspelde groei van
3,27 procent van het Amerikaanse
en Europese reële inkomen meer
dan genoeg moet zijn om de ‘verliezers’ (lees: de rest van de wereld)
te compenseren.9 Deze voorgestelde
compensatie wordt echter nergens
in het verdrag gewaarborgd en ook
het Bertelsmann-rapport geeft niet
aan hoe dit eruit zou moeten zien.
De redenering die wordt gevolgd is
dat de negatieve effecten voor derde
landen geen probleem hoeven te
zijn, omdat dit hun bereidheid zou
vergroten om de standaarden te accepteren, zoals afgesproken in het
TTIP-verdrag.1 0 1 1 Oftewel, wanneer
opkomende economieën en ontwikkelingslanden zich de vooropgestelde regels eigen maken zouden ook
zij kunnen profiteren van het verdrag.1 2 Zonder succes hebben landen
zoals Canada, Turkije en Mexico al
geprobeerd om deel te nemen aan
de onderhandelingen. Ze wilden
voorkomen dat ze later handelsvoorwaarden zouden moeten accepteren
die eenzijdig bepaald zijn door de
EU en de VS zonder hier enige invloed op te hebben gehad.1 3
Dit dwingende karakter van TTIP
wordt geïllustreerd door minister
Ploumen die weliswaar de hoop
uitspreekt ‘dat andere landen zich
deze standaarden eigen maken’1 4.
Maar hun inspraak afwimpelt: “(...)
omdat de onderhandelingen al complex genoeg zijn, zonder dat andere
landen direct of indirect aanschuiven aan de onderhandelingstafel”.1 5
column/article/the-global-tradingsystem-at-a-turning-point/
1 3 Het eerder afgesloten North American
Free Trade Agreement tussen de V.S,
Canada en Mexico illustreert dit. In haar
twintigjarige bestaan heeft geen enkel
ander land zich bij het verdrag aange-
8 Bertelsmann Stiftung (2013). TTIP Who
benefits from a free trade deal? p. 29.
9 Ibid.
1 0 Bertelsmann Stiftung (2013). TTIP Who
sloten. Chili heeft overwogen om deel
te nemen, maar zag hier op het laatste
moment vanaf vanwege haar gebrek aan
inspraak. (Barker, T On the “Outs”, An early
benefits from a free trade deal? p. 29.
geoeconomic conundrum for the US-EU trade
1 1 Europese Commissie (2013). Impact
deal. https://ip-journal.dgap.org/en/ip-
assessment of TTIP, p. 31-32.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
journal/topics/outs)
1 4 Ploumen, L The Next Step in Transatlantic
docs/2013/march/tradoc_150759.pdf
Relations, speech gehouden op The Cen-
1 2 German Development Institute, The global
ter of Transatlantic Relations op de John
trading system at a turning point, p. 1.
http://www.die-gdi.de/en/the-current-
Hopkins Universiteit, 27 Juni 2013.
1 5 Ploumen, L. VAO Raad Buitenlandse za-
33 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Voor de rest van de wereld blijft
slechts de keuze over tussen twee
kwaden: het accepteren van de voorwaarden zonder enige inspraak of
uitgesloten worden van het grootste
internationale handelsblok. Het is
precies om deze reden dat critici het
akkoord zien als een poging van de
EU en de VS om hun economische
en politieke dominantie veilig te
stellen en opkomende economieën
aan banden te leggen.1 6
ken/handel, Debat in de Tweede Kamer
op 11 juni 2013
http://www.tweedekamer.nl/
downloads/document/index.
jsp?id=3736fc2c-d469-45fc-a470ded1e9a5964e&title=VAO%20Raad%20
Buitenlandse%20Zaken/Handel%20
(AO%20d.d.%206/6)%20(onder%20
voorbehoud)%0A.pdf
1 6 http://www.boell.org/web/143-FalkUnmuessig-TTIP-great-revenge-of-thenorth.html
34 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Conclusie
De manier waarop TTIP aan het publiek wordt gepresenteerd
komt op het volgende neer: TTIP zou, door handelsbelemmeringen weg te nemen, leiden tot meer werkgelegenheid en meer
welvaart aan beide kanten van de oceaan. En zou zelfs positieve
effecten hebben op de rest van de wereld. Bovendien zou, voor zover deze ‘handelsbelemmeringen’ bestaan uit regelgeving die bedoeld is om burgers en milieu te beschermen, deze niet worden
aangetast. Kortom, TTIP is het beste medicijn tegen de crisis.
Een gratis en natuurlijk medicijn zonder bijwerkingen.
Het bewijs dat TTIP de genoemde voordelen zal brengen is dun
en twijfelachtig, en wordt bovendien eenzijdig gepresenteerd. De
Europese Commissie (EC) schuift consequent de meest positieve
– en onwaarschijnlijke – scenario’s naar voren, en voert deze aan
als ‘bewijs’ met een zekerheid die volkomen ongegrond is. Er is
een aantal kritische rapporten die de beweringen van de EC in
twijfel trekken, maar deze worden door de EC stelselmatig genegeerd.
Hier komt nog bij dat de geheimhouding rondom de onderhandelingen er toe leidt dat het publiek niet alleen eenzijdig, maar ook
nog gebrekkig wordt geïnformeerd. Hoewel de onderhandelaars
zelf beweren dat geheimhouding nodig is omdat ze zich niet in
‘de kaarten’ willen laten kijken, heeft dit als bijkomend effect
dat er geen echt maatschappelijk debat kan ontstaan.
Van transparantie over de mogelijke gevolgen, de werkelijke
kosten en de eventuele baten is dus geen sprake. Burgers hebben
geen invloed op de inhoud van dit verdrag en het is nog maar de
vraag of ze een stem zullen hebben in de uiteindelijke goedkeuring of afwijzing van TTIP.
Het internationale bedrijfsleven heeft deze invloed wel. Het is
hun agenda die grotendeels is overgenomen door de onderhandelaars en die op dit moment wordt besproken. Niet alleen krijgen
35 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
multinationals directe invloed op het formuleren van wet- en regelgeving door middel van de ‘Regulatory Cooperation Council’,
ook kunnen overheden worden aangeklaagd indien deze regelgeving invoeren die de bedrijfsvoering (lees winstverwachting)
aantast.
In ruil voor deze machtsoverdracht worden Europese en Amerikaanse burgers economische groei en banen belooft. De economische groei zou wel eens niet meer dan een triviale 0,05 procent
per jaar kunnen bedragen en, met bestaande handelsverdragen
zoals NAFTA en KORUS in het achterhoofd, is het allesbehalve
zeker of er de beloofde duizenden nieuwe banen gecreëerd zullen
worden. Ook komen arbeidsomstandigheden door flexibilisering
verder onder druk te staan. Burgers zullen bovendien geraakt
worden door de waarschijnlijke verlaging van veiligheidsstandaarden op het gebied van voedsel, landbouw, milieu en energie.
Wanneer we de claims goed onder de loep nemen zien we een
TTIP waarin de EU en de VS op basis van valse beloftes van
economische groei en extra banen de democratie uithollen. De
vraag die we moeten stellen is dan ook niet of TTIP ons uit de
huidige crisis zal helpen, maar of met het afsluiten van dit verdrag niet de basis wordt gelegd voor de volgende, meer permanente crisis.
36 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
Platform Authentieke Journalistiek is een samenwerkingsverband van een
groep jonge onderzoekers die door middel van kritische berichtgeving een
bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving.
www.authentiekejournalistiek.org
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een
onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt
zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, ecologisch als economisch.
Sinds 1973 onderzoekt SOMO multinationale ondernemingen en de gevolgen
van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd.
www.somo.nl
Het Transnational Institute (TNI) is een internationale denktank voor
progressieve politiek. Het instituut vestigde zich in 1974 in Amsterdam en
dient als netwerk voor wetenschappers en activisten.
www.tni.org
37 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP
38 Feiten of fabels: 7 claims over TTIP