special - Samen voor elkaar

Hulp en ondersteuning
26 juni 2014
Wat verandert er in 2015?
Samen voor elkaar
AWBZ
2
Jeugdzorg
3
Zorg voor ouderen,
chronisch zieken en mensen
met een beperking.
Hulp bij opvoeden en
opgroeien.
Participatiewet 4
U vraagt zich als inwoner van
Haarlem misschien af wat er voor
u verandert volgend jaar als het
gaat om hulp en ondersteuning.
De wetgeving verandert en de
Rijksoverheid voert grote bezuinigingen door. U maakt zich wellicht
zorgen of de hulp die u nu krijgt,
of in de toekomst nodig heeft, wel
beschikbaar blijft. Bij wie kunt u
met uw vragen terecht? En wat
kunt u nu zelf al doen om u op de
veranderingen voor te bereiden?
Iedereen doet mee.
Uw situatie
Wanneer krijg ik
duidelijkheid.
4
Wij zijn de komende jaren als Haarlemse wethouders verantwoordelijk
voor de ondersteuning van onze
inwoners en willen u goede antwoorden geven op uw vragen. Samen
met onze partners in de stad zorgen
U wilt zo zelfstandig mogelijk mee
kunnen doen aan de Haarlemse samenleving. Ook als u een beperking
heeft of daarmee te maken krijgt als
u ouder wordt. Soms heeft u daar
hulp of ondersteuning bij nodig. Dat
kan een plek zijn om samen met
anderen te eten, wijkactiviteiten
waaraan u kunt meedoen, hulp bij
een klusje in huis of informatie over
maaltijden aan huis. Het kan ook zijn
dat u op zoek bent naar een vrijwilliger om u te helpen bij de (mantel)
zorg voor bijvoorbeeld een familielid.
De gemeente zorgt ervoor dat hier voorzieningen voor zijn. Zo zijn er overal
in de stad plekken waar u andere Haarlemmers kunt ontmoeten of informatie
kunt vinden over bijvoorbeeld activiteiten in de wijk. Het kan ook zijn dat u
juist iets wilt doen voor anderen. Als vrijwilliger bij een organisatie, als maatje
voor een Haarlemmer, of door u af en toe voor iemand in te zetten als het
u uitkomt. Voor al deze informatie kunt u terecht bij Loket Haarlem. U kunt
informatie zoeken op de website www.lokethaarlem.nl, maar u kunt ook
bellen met Loket Haarlem via 023 - 543 0990 (maandag - vrijdag: 9.00-12.30
uur) of langsgaan bij één van de vijf spreekuren:
Bomenbuurt
Pijnboomstraat 17
Openingstijden: maandag 9.00-12.00 uur; woensdag 9.00-12.00 uur
Delftwijk
Jan Gijzenkade 305B
Openingstijden: maandag 9.00-12.00 uur; dinsdag 9.00-12.00 uur;
donderdag 9.00-12.00 uur
Parkwijk
Leonard Springerlaan 1
Openingstijden: dinsdag 9.00-12.00 uur; donderdag 9.00-12.00 uur
Rivieraplein 4
Openingstijden: maandag 9.00-12.00 uur, dinsdag 9.00-12.00 uur en 13.0015.30 uur; woensdag 9.00-12.00 uur; donderdag 9.00-12.00 uur en 13.0015.30 uur; vrijdag 9.00-12.00 uur
Slachthuisbuurt
Noormannenstraat 1
Openingstijden: woensdag 9.00-12.00 uur
Ook doen we mogelijk een beroep
op u als vrijwilliger of mantelzorger,
om hulp samen te organiseren en er
voor elkaar te zijn. Wij willen vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteunen. Zij zijn van onschatbare
waarde voor de samenleving.
Haarlem krijgt vanuit het Rijk extra
taken toebedeeld die vragen om
een sociale en betrokken stad. De
stad als gemeenschap waar eigen
kracht en ondersteuning voor hen
die dat nodig hebben hand in hand
gaan en waar de overheid toeziet
op veiligheid. We zullen het door de
Rijksbezuinigingen vanaf volgend
jaar met minder geld moeten doen
in Haarlem. Tegelijkertijd zoeken we
naar meer kwaliteit en efficiency in
de zorg. We willen maatwerk bieden
en erop toezien dat de meest kwetsbare inwoners bij de bezuinigingen
worden ontzien. En we zorgen ervoor dat mensen die nu hulp krijgen,
ook straks hulp ontvangen. Al kan
de manier waarop mensen ondersteuning krijgen wel veranderen.
Samen met onze partners werken
we aan een nieuwe uitvoeringsorganisatie waarin u als burger centraal
staat, met minder bureaucratie en
minder overlap in taken.
We zetten ons ervoor in dat zoveel
mogelijk Haarlemmers mee kunnen
doen in de maatschappij. Want alles
wat wij samen doen, zorgt voor een
sterk en sociaal Haarlem. Samen
voor elkaar. Wij maken ons hier
sterk voor en rekenen ook op u!
Joyce Langenacker, Jack van der
Hoek en Merijn Snoek
Wethouders sociaal domein Haarlem
Huishoudelijke ondersteuning
Zelfstandig meedoen
Schalkwijk
wij ervoor dat uw hulpvraag straks
op de juiste plek terecht komt en dat
er een passend antwoord op komt.
Daarbij doen wij een beroep op uw
eigen mogelijkheden. We zullen u
aanspreken op wat u wel kunt, en
of u met hulp van uw eigen familie, vrienden, buren en kennissen
eenvoudige hulpvragen zelf kunt
oplossen. Digitaal vanuit huis of in
gesprek met een professionele zorgaanbieder.
Een schoon en leefbaar huis
Marjan Sanders (76) woont sinds 1974
in Haarlem. Tien jaar geleden kwam zij
er alleen voor te staan. Ze heeft haar
kleine eengezinswoning in Parkwijk al
die jaren zelf schoon gehouden maar
het huishouden wordt nu te zwaar voor
haar. Vooral de grote klussen, zoals
de badkamer en de ramen wassen.
Marjan heeft goede contacten in de
buurt en haar twee kinderen komen af
en toe langs. Zij redt zich prima met de
maaltijdservice aan huis die haar vier
keer per week eten brengt. Daarnaast
gaat zij af en toe naar een buurtactiviteit in wijkcentrum De Zuidparker.
Marjan vraagt zich af of ze in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente.
Paul Marselje, voorzitter Stichting
Eerstelijnszorg Haarlem-Oost
(SEHO)
“De huisartsen in Haarlem-Oost zien
regelmatig ouderen die moeite hebben
om alles zelf te blijven doen.
En veel oudere mensen vinden het
ook lastig om hulp te vragen. De kinderen zijn druk en je wil niemand lastig
vallen.
Er zijn ook ouderen die vooral
behoefte hebben aan contact. Voor
kleine hulpvragen kunnen bewoners
in de buurt rondvragen of contact
opnemen met BUUV. Niet alleen voor
kleine klusjes in en rond het huis,
maar ook om eens met andere Haarlemmers samen te eten. Wanneer
iemand langdurige professionele hulp
thuis nodig heeft, verwijst een huisarts
door naar het Wmo-loket van de gemeente.”
F O T O : D E N AT I O N A L E B E E L D B A N K / I V O N N E W I E R I N K
Iedereen wil in een schoon en leefbaar huis wonen. U bent daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor.
Als u het niet (meer) zelf kan, wordt
onderzocht of u in aanmerking komt
voor huishoudelijke ondersteuning.
Daarbij wordt ook besproken welke
hulp er vanuit uw sociale netwerk
(uw familie, vrienden, kennissen of
buren) mogelijk is.
Vanaf januari 2015 stelt het Rijk 40%
minder budget voor huishoudelijke
ondersteuning ter beschikking. Daarom kijken we goed wat u nog wel zelf
kan doen, met hulp van anderen, en
waar u professionele hulp voor nodig
heeft. Hierover voert een zorgaanbieder een gesprek met u bij u thuis. Dat
betekent dat het niet vanzelfsprekend
is dat u in 2015 dezelfde ondersteuning bij het huishouden krijgt als nu
gewend bent.
In het geval van mevrouw Sanders
bleek uit dat gesprek dat zij zelf kan
stofzuigen, haar zoon af en toe de ramen wil wassen en er via BUUV hulp
bij het opruimen van de zolder komt.
Hulp en ondersteuning • 26 juni 2014 • pagina 1
Voor het schoonmaken van het
sanitair komt er regelmatig betaalde
hulp via de gemeente.
Heeft u vragen over huishoudelijke
ondersteuning? Neem dan contact
op met de Wmo-medewerkers van
de gemeente via 023 - 5114368.
Het kan ook zijn dat u niet alleen in
het huishouden hulp nodig heeft,
maar ook bij uw persoonlijke verzorging; met wassen en aankleden
bijvoorbeeld. Dan kan er zorg op
maat voor u worden ingekocht
bij zorgaanbieders. In de nieuwe
zorgcontracten, die in oktober 2014
afgesloten worden, werken professionals vaker samen met vrijwilligers.
Vrijwilligers nemen lichte zorgtaken
over.
Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ontvangt
u al hulp en heeft u vragen, dan kunt
u daarvoor bij uw huidige zorgaanbieder terecht.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking
Mark Bergen (49) kreeg op jonge
leeftijd een hersenbloeding. Hij
zit in een rolstoel en doordat zijn
geheugen is aangetast, kan hij niet
meer zelfstandig functioneren. Zijn
vrouw Anneke zorgt voor hem zoveel ze kan. Als zij naar haar werk
is, gaat Mark naar een dagcentrum
om anderen te ontmoeten. Daar
krijgt hij ook therapie om verdere
achteruitgang tegen te gaan. De
zorg voor haar man valt Anneke
steeds zwaarder. Het stel heeft
geen kinderen en de familie en
naasten vinden het moeilijk om met
de situatie om te gaan. Anneke
maakt zich zorgen of Mark met al
die bezuinigingen nog wel gebruik
kan maken van de dagopvang als
zij naar haar werk is.
Teake Ettema, hoofd Cliënt,
Organisatie & Ontwikkeling
bij SHDH
“Voor mensen als Mark is het van
groot belang dat er goede dagopvang met mogelijkheden voor
zinvolle dagbesteding blijft. Naast
deze begeleiding en therapie hebben Mark en Anneke ondersteuning
nodig om samen thuis te kunnen
wonen. Mensen die zulke professionele hulp nodig hebben, zullen
dat ook in 2015 krijgen. De hoeveelheid hulp of de manier waarop
ze hulp krijgen, kunnen wel veranderen. Daarom zijn hulpbehoevenden, en hun mantelzorgers, zoals
Anneke, enorm gebaat bij vrijwilligers die af en toe willen
bijspringen.”
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
wordt op dit moment uitgevoerd door de Rijksoverheid. Via de AWBZ vergoedt het Rijk de langdurige
zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met
een beperking. Zij hoeven dan zelf geen hoge kosten
te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Het kabinet hervormt de AWBZ
ingrijpend en bezuinigt fors op het budget. Dat is nodig
om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.
Vanaf 2015 vergoedt het Rijk alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente regelt dan lichtere vormen
van zorg via de Wmo: de individuele begeleiding en
dagbesteding. En sommige zorg gaat over naar de
zorgverzekering. De gemeente is op dit moment in gesprek met zorgaanbieders om deze zorg in te kopen.
Vanwege de Rijksbezuinigingen kunnen we het huidige niveau van zorg in de toekomst niet ongewijzigd
voortzetten. Om die reden zetten we in op omvorming
van ons sociaal domein. Belangrijke uitgangspunten
daarbij zijn het bevorderen van zelfredzaamheid en de
eigen kracht van inwoners. Hierbij is 2015 een overgangsjaar. Wanneer uw AWBZ-indicatie nog doorloopt
in 2015, hoeft er voor u niets te veranderen. Heeft u
hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw
zorgaanbieder of huisarts.
F O T O : D E N AT I O N A L E B E E L D B A N K / R E N E W O LT E R S
Kim Krabben (45) heeft drie kinderen. De oudste dochter
is verstandelijk en lichamelijk beperkt. De andere twee
kinderen zijn nog jong en hebben ook volop aandacht nodig.
Voor haar oudste dochter krijgt Kim hulp van de Hartekamp
Groep. Een ambulant begeleider komt drie keer per week
langs om verschillende taken, zoals verzorging, begeleiding
en hulp bij opvoedvraagstukken, van Kim en haar man
Nico over te nemen of te bespreken. Ook maken ze af en
toe gebruik van een deskundige avondoppas als zij er samen
even tussenuit willen. Kim en Nico vragen zich af hoe het
verder moet met hun dochter als zij niet meer voor haar
kunnen zorgen. Komt de zorg dan bij de andere kinderen
te liggen? Ze praten hierover met een maatschappelijk
werker.
Charissa de Ruijter, teamcoach specialistische
wijkteams bij de Hartekamp Groep
“Er gaat veel veranderen en voor veel cliënten is het onduidelijk
hoe hun situatie er in 2015 uitziet. Het is voor iedereen duidelijk
dat er minder geld is voor hulp en ondersteuning, maar mensen
worden niet aan hun lot overgelaten. Kim en haar gezin kunnen bij elkaar blijven wonen, doordat er ambulante begeleiding
aan huis wordt geboden. Alle vragen die zij heeft, zowel over
de verzorging en begeleiding van haar dochter als over haar
opvoeding, kan zij met deze begeleider bespreken. Wij geven
cliënten en hun mantelzorgers voorlichting over wat de veranderingen voor hen gaan betekenen. We gaan in gesprek over
welke begeleiding professioneel moet en waar vrijwilligers
taken kunnen overnemen.”
Participatieraad
Ondersteuning voor
mantelzorgers
Er zijn in Haarlem veel mensen
die in het dagelijks leven hulp
nodig hebben. Omdat ze ouder
worden en het alleen niet meer
goed redden. Omdat ze met een
beperking geboren zijn of daar
later in hun leven mee te maken
kregen. Of omdat het een tijdje
wat minder goed met ze gaat,
door ziekte bijvoorbeeld.
Meestal zijn het naaste familieleden die de zorg voor hun
partner, een kind of hun ouders
op zich nemen. Dit heet mantelzorg. Mantelzorg moet niet
verward worden met vrijwilligerswerk. Mantelzorg overkomt
je, dat doe je omdat je je verantwoordelijk of betrokken voelt bij
de direct betrokkene.
Misschien bent u ook mantelzorger voor iemand uit uw directe
omgeving of ontvangt u hulp van
een naaste. U weet dan als geen
ander dat mantelzorg verlenen
soms zwaar is.
De organisatie Tandem ondersteunt mantelzorgers in Haarlem.
Soms is een gesprek voldoende.
Soms is er meer nodig. Tandem
zorgt voor trainingen, begeleiding,
lotgenotengroepen, netwerkversterking, bemiddeling bij de inzet
van vrijwilligers en ondersteuning
Als Participatieraad geven wij de
gemeente gevraagd en ongevraagd
advies over allerlei onderwerpen
op sociaal gebied. Dat doen we namens u, de bewoners van Haarlem.
bij het regelen van professionele
hulp. Tandem is een non-profitorganisatie die met subsidie van
gemeentes ondersteuning aan
mantelzorgers biedt.
Annet Hilgersom, mantelzorgconsulent bij Tandem
“Vrijwilligers zijn van onschatbare
waarde voor mantelzorgers. Zij
kunnen ervoor zorgen dat mantelzorgers de ondersteuning aan
een naaste langer vol kunnen
houden. Negen samenwerkende
organisaties hebben onlangs 25
Haarlemse Maatjes geworven.
Een maatje kan iemand die ondersteuning nodig heeft gezelschap bieden, om zo de dag wat
op te fleuren. Een mantelzorger
heeft op zo’n moment zijn handen
vrij om even iets voor zichzelf te
doen. In Haarlem heeft 15 % van
de inwoners behoefte aan tijdelijke ondersteuning, omdat zij weinig contacten hebben of moeilijk
de deur uit kunnen. Dat kan zijn
vanwege een handicap, een zieke
partner, psychische klachten of
een hoge leeftijd.”
Heeft u vragen, belt u dan met
Tandem via 023 - 891 0610
www.tandemmantelzorg.nl
Ook maatje worden? Kijk op
www.haarlemse-maatjes.nl
Ontvangt u al AWBZ-zorg?
Als u al AWBZ-zorg krijgt, die overgaat naar de nieuwe
Wmo of de Zorgverzekeringswet, dan ontvangt u in het
najaar een brief van de gemeente of uw professionele
zorgaanbieder waarin precies wordt aangegeven of en
wat er voor u gaat veranderen. Vanaf dan kunt u ook
de gemeente voor vragen bellen.
Kijk voor meer informatie nu alvast op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
hervorming-langdurige-zorg
De Participatieraad bestaat uit vijftien
betrokken Haarlemmers van verschillende leeftijden en achtergronden
en een onafhankelijk voorzitter. We
geven de gemeente advies over
wonen, welzijn en zorg, werk en
inkomen en diversiteit en de multiculturele samenleving. Kortom, onderwerpen waar iedereen vroeg of laat
mee te maken krijgt.
Als de gemeente voor een van deze
onderwerpen nieuw beleid ontwikkelt, nemen we dat kritisch onder de
loep. Dat geldt ook voor beleid over
de nieuwe taken die de gemeente er
vanaf 2015 bij krijgt, zoals jeugdzorg
en het zorgen voor dagbesteding voor
mensen met een beperking.
Om dat goed te kunnen doen, hebben we contact met bewoners en
organisaties in Haarlem. De signalen
die zij doorgeven, gebruiken we om
onze adviezen te onderbouwen. Ook
kunnen de signalen reden zijn om
een ongevraagd advies aan het col-
lege van burgemeester en wethouders of aan de gemeenteraad uit te
brengen.
Wilt u ook een signaal doorgeven? Vul
dan de signaalkaart in op de website
www.participatieraadhaarlem.nl
U kunt ook contact opnemen met
onze secretaris Saskia Augustin via:
[email protected]
023 - 511 5273
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Ruth Nelemaat, voorzitter
Participatieraad Haarlem
Ik zoek hulp, en nu?
Wanneer u in een situatie terecht
komt waarbij u ondersteuning
nodig heeft, zijn er verschillende
mogelijkheden.
Allereerst kunt u in uw familie en
vriendenkring om raad en advies
vragen. Misschien krijgt u de hulp
die u zoekt dan al aangeboden.
Buren willen vaak wel even bijspringen bij kleine hulpvragen. Verder
kent u misschien mensen van uw
werk, religie of sport/activiteitenclub
die u om hulp kunt vragen.
Mocht u daar niet geholpen worden,
kunt u binnenlopen bij een wijkcentrum in uw buurt of contact opnemen
met een organisatie zoals BUUV:
023 - 5517845, www.buuv.nu
Alle organisaties die u verder
kunnen helpen, vindt u bij
Loket Haarlem: 023 - 5430990,
www.lokethaarlem.nl
In een aantal wijken in Haarlem
zijn al sociaal wijkteams actief. Zij
helpen bewoners met uiteenlopende
ondersteuningsvragen
(zie pagina 3).
Heeft u een algemene zorgvraag,
dan kunt u het beste eerst een afspraak maken met uw huisarts.
Voor vragen op het gebied van
Jeugdzorg kunt u bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin terecht: 088 9958484, www.cjghaarlem.nl
Hulp en ondersteuning • 26 juni 2014 • pagina 2
Vragen over huishoudelijke
ondersteuning kunt u stellen aan het
team Wmo-voorzieningen van de
gemeente via 023 - 511 4368.
Ontvangt u al hulp en heeft u daar
vragen over? Neemt u dan contact
op met uw huidige zorgaanbieder.
Voor informatie over AWBZ
kunt u kijken op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
hervorming-langdurige-zorg
Voor algemene vragen kunt u
contact opnemen met de gemeente
Haarlem telefoon: 14 023
www.haarlem.nl
Jeugdzorg
Hulp bij opvoeden en opgroeien
Nicoline Raatsgever (29) is moeder van de vierjarige Vicky. Ze werkt als
leidster in de kinderopvang en heeft dus veel ervaring in het omgaan met
kinderen. Toch valt de opvoeding van haar eigen dochtertje haar zwaar.
Vicky slaapt slecht en heeft vreselijke driftbuien. Ze drijft Nicoline daarmee
tot wanhoop. Nicoline praat hierover met haar moeder en vriendinnen,
maar ze heeft het gevoel dat ze wat extra ondersteuning kan gebruiken.
Annemarie de Jong, CJG-coach
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
“Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding. Vaak helpt het om
daar met vrienden, familie, buren of kennissen over te praten en ervaringen
uit te wisselen. Er zijn ook handige tips te vinden op de website van het
CJG. Voor ouders die net als Nicoline en haar vriend behoefte hebben aan
wat extra hulp, hebben we bij het CJG een opvoedspreekuur. Ouders en opvoeders kunnen daar terecht met allerlei vragen en problemen. Zonodig kan
een CJG-coach (zoals ik) bij het gezin thuis komen. De coach observeert het
kind in de eigen omgeving en maakt daarna samen met de ouders een gezinsplan. Zo kort of lang als nodig is, kan het gezin een beroep doen op de
coach. Samen met de ouders werkt de coach aan concrete, heldere doelen.
Als blijkt dat er meer aan de hand is in een gezin, zoek ik samen met het
gezin naar de hulp die bij hen past. Soms kunnen voorzieningen in de wijk
al extra ondersteuning bieden, in andere gevallen is (ook) specialistische
hulp nodig. Als het team van CJG-coaches straks op volle sterkte is,
is aan elke basisschool en wijk een CJG-coach verbonden.”
De gemeente is vanaf 2015
verantwoordelijk voor alle
taken op het gebied van jeugdhulp. Niet alleen voor preventieve taken, maar ook voor
opvoedhulp, de jeugd-GGZ
en de AWBZ-gefinancierde
jeugdzorg. In 2015 blijft de gemeente hiervoor samenwerken
met de huidige zorgorganisaties. Als u nu al jeugdhulp
krijgt, hoeft u dus niet te
veranderen van hulpverlener.
Vanaf 2015 stelt het Rijk minder budget aan de gemeenten
beschikbaar. Haarlem heeft
er desondanks vertrouwen in
dat het werken volgens nieuwe
uitgangspunten kan leiden tot
betere en efficiëntere zorg. Het
Centrum voor Jeugd en Gezin
krijgt vanaf 2015 een bredere
rol. Alle betrokkenen bereiden
zich daar nu op voor.
Sociaal wijkteams zijn er voor u
De sociaal wijkteams kunnen u helpen bij
ingewikkelde problemen, waar u in uw eentje geen oplossing voor vindt. Bijvoorbeeld
als u door ziekte uw baan kwijtraakt en de
huur niet meer kan betalen. Als u langere
tijd werkloos bent en de problemen zich opstapelen. Of als u een vraag heeft over het
opvoeden van uw kinderen of over uw gezondheid in relatie tot uw woonsituatie.
Het sociaal wijkteam sluit graag aan bij initiatieven in de buurt en denkt graag mee met vragen
die leven in de wijk. Maakt u zich zorgen om
één van uw buren, dan kunt u natuurlijk zelf in
gesprek gaan met uw buurman of buurvrouw,
of u kunt een sociaal wijkteamlid hierover
benaderen. Er zijn nu vier wijkteams actief in
Schalkwijk en Haarlem-Oost. In 2015 zijn er in
heel Haarlem sociaal wijkteams.
Het sociaal wijkteam bekijkt samen met u hoe
het probleem het beste opgelost kan worden
en of familie, vrienden of buren daarbij kunnen
helpen. Heeft u weinig familie of bekenden in
de buurt? Dan helpt het wijkteam u om nieuwe
contacten te leggen.
Anneke Schouten, bewoonster Schalkwijk
“Het sociaal wijkteam wist mijn vertrouwen,
maar nog belangrijker ook dat van mijn man
te winnen. Mijn man is geen prater! Nu hebben
we met hun hulp een stap gezet bij het op de rit
krijgen van ons gezinsleven en is een scheiding
waarschijnlijk van de baan”.
Het sociaal wijkteam zorgt er ook voor dat er
professionele hulp komt als dat nodig is en
houdt vervolgens een vinger aan de pols. Wanneer in een gezin meerdere hulpverleners betrokken zijn, komt er één contactpersoon die ervoor
zorgt dat de hulpverleners goed samenwerken.
Op dit moment kunt u contact opnemen
met de volgende wijkteams:
Wijkteam Boerhaavewijk en Meerwijk
Wijkcentrum De Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
E-mail: [email protected]
Wijkteam Europawijk en Molenwijk
Uitvalsbasis Loket Haarlem
Rivièraplein 4
Het team is ook regelmatig aanwezig in
Wijkcentrum Europawijk, Laan van Berlijn 1
E-mail: [email protected]
Wijkteam Slachthuisbuurt,
Amsterdamsebuurt en
Van Zeggelenbuurt
Het Broederhuis
Nagtzaamplein 67
E-mail: [email protected]
Wijkteam Parkwijk en Zuiderpolder
Voormalige basisschool de Viersprong
Prinses Beatrixdreef 2
E-mail: [email protected]
Hulp en ondersteuning • 26 juni 2014 • pagina 3
F O T O : D E N AT I O N A L E B E E L D B A N K / L E O D E K O R T
Het Centrum
voor Jeugd
en Gezin
Waarom speelt mijn dochter niet met
leeftijdgenootjes? Hoe zorg ik ervoor
dat mijn kind doorslaapt? Hoe houd
ik grip op mijn puber? Wat doe ik als
mijn zoontje een ander slaat of bijt?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er
voor alle ouders, opvoeders, kinderen,
jongeren en professionals in Haarlem,
die vragen hebben over gezond opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat om
een alledaagse of ingewikkelde vraag,
samen met u vinden wij een oplossing
die bij u past.
Het aanbod hiervoor is breed. U kunt bijvoorbeeld een afspraak maken met een
pedagoog bij het opvoedspreekuur of
een bijeenkomst of cursus volgen.
Kijk voor onze openingstijden,
het actuele aanbod en handige
tips en achtergrondinformatie over
onderwerpen zoals pesten, gamen,
zakgeld of het stellen van grenzen op:
www.cjghaarlem.nl
Voor het maken van een afspraak is
het CJG telefonisch bereikbaar via
088 - 995 8484.
Participatiewet
Iedereen doet mee
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. De
nieuwe Participatiewet die met ingang van 1 januari
2015 ingaat, moet ervoor zorgen dat meer mensen
volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.
Bij voorkeur via regulier werk of als dat nog niet
mogelijk is, door op een andere manier te participeren.
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand
(WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en
een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong) samen.
Rianne Smeets (46) raakte acht
jaar geleden bij een reorganisatie
haar baan als receptioniste kwijt.
Ze heeft nu een bijstandsuitkering. Als gescheiden moeder van
twee kinderen is het niet makkelijk om daarvan rond te komen.
Bovendien wil Rianne graag weer
aan de slag. Tot nu toe hebben
haar sollicitaties helaas nog geen
nieuwe baan opgeleverd. In de
krant las Rianne iets over een
tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Ze vraagt zich af wat
dat voor haar betekent.
F O T O : D E N AT I O N A L E B E E L D B A N K /
FRANK BROEKHUIZEN
Eric Dorscheidt , manager Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bij de gemeente Haarlem
“Die tegenprestatie is een onderdeel van de Participatiewet, die vanaf
1 januari 2015 gaat gelden. Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering dan vragen iets terug te doen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld koffie schenken in een wijkcentrum of helpen met een speeltuin
opknappen. Het nieuwe gemeentebestuur wil deze tegenprestatie niet
verplichten. Wel verwachten we van mensen met een uitkering ook een
bijdrage aan het ondersteunen van andere Haarlemmers. De raad neemt
daar in het najaar een besluit over.”
Wat verandert er mogelijk voor u?
• Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt (WWB),
verwacht de gemeente - uiteraard nog steeds - dat
u actief zoekt naar regulier en betaald werk. Lukt
dat (nog) niet, dan wordt gevraagd of u (tijdelijk)
vrijwilligerswerk kunt doen.
• Per 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm
ingevoerd voor Haarlemmers die een WWB-uitke ring ontvangen. Dat betekent dat uw uitkering lager
wordt als u uw woning deelt met volwassen fami lieleden of andere volwassenen. Heeft u een eigen
huurcontract zoals bij een studentenwoning, waarbij
u voorzieningen deelt, dan valt u hier niet onder.
Ontving u voor 1 januari 2015 al een WWB-uitke ring? Dan geldt er voor u een overgangstermijn van
zes maanden. U krijgt daar in de eerste helft van
2015 verder bericht over.
•
Vanaf 1 januari 2015 kunt u niet meer instromen in
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Werkt u
nu al via de Wsw? Dan houdt u uw huidige rechten
en plichten via de oude wet.
• Vraagt u na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering
aan? Dan krijgt u deze alleen als u al vanaf jonge
leeftijd een handicap of ziekte heeft, en nooit meer
kunt werken.
Haarlemmers die op 1 januari 2015 al een Wajong
uitkering kregen, behouden hun rechten en blijven
bij het UWV. Wel komt er een beoordeling of u toch
mogelijkheden heeft om te werken.
• Jonggehandicapten die wel mogelijkheden hebben
om te werken, kunnen bij de gemeente vragen om
hulp bij het zoeken en houden van werk, of om een
uitkering via de Participatiewet.
Haarlem en de regiogemeenten (Heemstede,
Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude) zetten een Werkplein op, samen met
het UWV, Paswerk en het RMC. Dit Werkplein vormt
de schakel tussen werkzoekenden en werkgevers.
Ook komen er extra banen voor mensen met een
arbeidshandicap. Wanneer het nieuwe gemeentelijke
beleid is vastgesteld, en dit voor u persoonlijk gevolgen
heeft, wordt u hierover per brief op de hoogte gesteld.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van
dit jaar zijn.
Wanneer krijg ik duidelijkheid?
Henk Jensen (58) kreeg op zijn twintigste een auto-ongeluk en liep
daarbij een hersenbeschadiging op. Daardoor is hij snel moe, kan hij
zich slecht concentreren en heeft hij vaak hoofdpijn.
Via de sociale werkvoorziening heeft hij een aangepaste baan
gekregen. Hij kan in zijn eigen tempo werken in een omgeving met weinig prikkels. Hij zou daar het liefst blijven werken tot aan zijn pensioen.
Vragen over uw persoonlijke
situatie kunt u het beste stellen
aan uw huidige zorgaanbieder,
zorgverzekeraar of huisarts. In
de komende periode zullen wij u
verder informeren over mogelijke
veranderingen voor u in 2015.
Eva van Duffelen, Manager afdeling diagnose en onderzoek bij
Pasmatch Personeelsdiensten
“Mensen zoals Henk, die al bij de sociale werkvoorziening (en) werken, kunnen hun baan daar gewoon houden. Dat verandert niet. Alleen
komen er vanaf 2015 geen nieuwe mensen meer bij in de Wet sociale
werkvoorziening. Vanaf dan helpt de gemeente hen bij het vinden van
passend werk. Wij overleggen nu met de gemeenten in de regio over
welke rol we daar als organisatie bij gaan spelen.”
Haarlemmers die gebruik maken
van de gemeentelijke voorziening
huishoudelijke ondersteuning krijgen
in juli een persoonlijke brief waarin
ze worden geïnformeerd.
Bewoners die niet alleen huishoudelijke ondersteuning krijgen, maar ook
gebruik maken van ondersteuning in
de dagelijkse verzorging ontvangen
in oktober een persoonlijke brief.
Dat geldt ook voor Haarlemmers die
een bijstandsuitkering ontvangen,
gebruik maken van de WSW of
Wajong. Voor hen volgt ook duidelijkheid in oktober 2014.
Klanten die gebruik maken van
Awbz-begeleiding ontvangen dit
najaar een persoonlijke brief.
Bewoners die in een beschermde
woonvoorziening verblijven, krijgen
in oktober een brief.
Gezinnen die op dit moment te
maken hebben met jeugdzorg, ontvangen tussen oktober en december
persoonlijke brieven.
In oktober / november maakt de
gemeente een huis-aan-huis krant
waarin we alle wijzigingen voor u op
een rij zetten.
Beschermd wonen
Wonen met psychische problemen
Het ging een paar jaar geleden niet
goed met Ron Eggink (32). Hij blowde
veel, verwaarloosde zichzelf, begon
stemmen te horen en raakte steeds
meer in de war. Het werd zo erg, dat
hij werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daar kreeg hij de
diagnose schizofrenie. Inmiddels gaat
het dankzij behandeling en medicijnen beter met Ron. Hij is ontslagen
uit het ziekenhuis, maar zelfstandig
wonen lukt (nog) niet. Daarom woont
hij in een beschermde woonomgeving, waar als dat nodig is 24 uur
per dag begeleiding aanwezig is.
Die ondersteunt hem om weer meer
zelfstandig praktische dingen op te
pakken, zoals het schoonhouden
van zijn kamer, het voeren van een
administratie, maar ook met het
juiste gebruik van medicijnen en het
maken van een plan om passende
dagbesteding of zelfs (vrijwilligers)
werk te vinden. Ron hoopt dat hij over
een paar jaar geleidelijk de stap kan
maken naar zelfstandig wonen.
Iske ter Haar,
bestuurder bij RIBW K/AM
“Voor mensen als Ron kan de
overstap van opname in een GGZinstelling naar zelfstandig wonen
groot zijn. Beschermd wonen is dan
een tussenstap. Daar wonen mensen
met heel verschillende psychiatrische
achtergronden. Dat kan variëren van
een stoornis in het autistisch spectrum tot schizofrenie of depressie.
Een beschermd wonen-locatie is altijd
midden in een wijk, maakt gewoon
deel uit van een buurt. Je hebt een
eigen kamer of een appartement en
een team gespecialiseerde begeleiders ondersteunt je in het dagelijks
leven. Zij helpen je om je doelen
te bereiken, zoals het vinden van
dagbesteding of werk en het leggen
van sociale contacten. Na een tijd
beschermd wonen gaan mensen vaak
wel weer zelfstandig wonen, al dan
niet met ambulante begeleiding. ”
Voor mensen met psychische of
psychosociale problemen die net als
Ron (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen
wonen, zijn er speciale projecten
voor beschermd wonen. De afgelopen jaren zorgde het Rijk daarvoor,
maar vanaf 2015 wordt het een taak
voor de gemeente. Haarlem zorgt er
vanaf dan voor dat mensen als Ron
onderdak en begeleiding krijgen. Die
begeleiding is erop gericht te zorgen
dat bewoners zoveel mogelijk kunnen
meedoen in de samenleving. De
gemeente geeft die begeleiding niet
zelf maar werkt daarvoor samen met
gespecialiseerde zorgaanbieders.
Mist u informatie in deze krant?
In oktober/november brengen wij nog een informatiekrant uit. Heeft u tips
of wilt u iets meegeven voor deze krant? Wij horen het graag:
[email protected]
Wilt u verhalen van andere Haarlemmers lezen?
Kijkt u dan op www.samenvoorelkaar.nl of
via https://www.facebook.com/samenvoorelkaar023
Colofon
Juni 2014
Gemeente Haarlem
Samen voor elkaar
Oplage: 75.000
Productie: Mediabureau gemeente Haarlem
Fotografie: Nationale Beeldbank
De verhalen in deze krant zijn gebaseerd op gefingeerde personages.
De gebruikte foto’s zijn stockfoto’s; de geportretteerden hebben niets te
maken met de inhoud van het artikel.
Aan deze krant kunnen geen rechten ontleend worden.
[email protected]
www.samenvoorelkaar.nl
www.facebook.com/samenvoorelkaar023

Hulp en ondersteuning • 26 juni 2014 • pagina 4