Mens en Medisch Docentenhandleiding

Future4U
Mens & Medisch
K
R
M
H
M
I
P
H
R
E
L
(SGIRXIR
Duur practicum: 30 minuten
Maximaal aantal leerlingen per groepje: 4
Benodigdheden
Per experiment
Waar verkrijgbaar
Prijs
Bekerglazen van 250 mL
Spuitfles water (kamertemperatuur)
70 g calciumchloride watervrij
Aanwezig op school
Aanwezig op school
Verkrijgbaar via www.laboscientific.nl en
andere leveranciers van chemicaliën
Aanwezig op school
Aanwezig op school
Aanwezig op school
Aanwezig op school
Aanwezig op school
1 kg kost ongeveer
€ 11,-
Lepel
Roerstaafje
Thermometer
Stopwatch
Weegschaal
Voorbereidingen voor docent/TOA
tevoren met hoeveel van de te gebruiken calciumchloride
een maximale temperatuur van 50°C te behalen is. Dit
hangt bijvoorbeeld af van het materiaal van de bekerglazen, isolatie, verdelingsgraad van de calciumchloride
en de starttemperatuur van het water. Pas eventueel de
getallen in de opdracht aan.
Zorg dat de chemicaliën en het glaswerk al klaar staan
voor de leerlingen. De spuitflessen hoeven geen demiwater te bevatten. Bedenk van tevoren of elk groepje
een weegschaal krijgt, of dat een paar weegschalen
klassikaal worden gebruikt. Zet deze vast klaar. Test van
Mogelijke lesindeling
Tijd (min.) Onderwerpen
Activiteit van de begeleider
Activiteit van de leerlingen
0-10
introduceren bètawerelden
(Mens & Medisch in het
bijzonder)
- basispresentatie bètawerelden
geven
- filmpje* over Mens & Medisch laten
zien en hierbij de flyers uitdelen
- luisteren
10-40
practicum Mens & Medisch
- uitdelen practicumvoorschrift
- begeleiden practicum
- uitvoeren practicum
- maken practicumopdrachten
- opruimen materialen
40-50
reflectiemoment en afronding
- kort nabespreken practicum
- instrueren over reflectievragen**
- kort nabespreken practicum
- luisteren naar instructie
- invullen reflectievragen
* www.exactwatjezoekt.nl/betawerelden/video-betawerelden
* Je kunt ook het practicum uitgebreider bespreken en de reflectievragen als huiswerk opgeven!
6
Future4U
Mens & Medisch
K
R
M
H
M
I
P
H
R
E
L
(SGIRXIR
ven met: CaCl2(s) > Ca2+(aq) + 2 Cl–(aq). Calciumchloride
lost op in het water.
Suggesties
− Laat leerlingen de invloed van de verdelingsgraad
onderzoeken door ze vlokken calciumchloride en een
vijzel erbij te geven.
− Laat leerlingen de invloed van het bekerglasmateriaal onderzoeken door ze met plastic bekertjes en
glazen bekerglazen te laten werken.
− Laat leerlingen de invloed van isolatie onderzoeken
door ze verschillende isolatiematerialen te geven.
− Laat leerlingen de invloed van de starttemperatuur
van het water onderzoeken.
− In een volgende les kun je leerlingen met huis-, tuinen keukenmaterialen een prototype laten maken van
het door hun bedachte systeem van de hot pack.
− Laat leerlingen een taakverdeling maken binnen hun
onderzoeksgroep, zodat het dichterbij de werkelijkheid staat.
− Bespreek bij het klassikaal vergelijken van de
resultaten ook het proces waarmee de leerlingen
de benodigde hoeveelheid calciumchloride hebben
bepaald. Werken op kleinere schaal kan namelijk
andere resultaten geven dan telkens met 100 mL
water werken.
− Voer deze les uit bij onderwerpen als ‘exotherm en
endotherm’ of ‘oplosbaarheid’.
Veiligheid
Calciumchloride is irriterend voor ogen en huid. Laat
leerlingen een labjas en bril dragen. Je kunt ervoor kiezen om leerlingen ook handschoenen te laten dragen.
Resultaten/antwoorden
Met 45 gram calciumchloride in 100 mL water kan bij goed
roeren ongeveer een maximale temperatuur van 50°C
bereikt worden. De temperatuur na 3 minuten ligt dan
rond de 47°C. Om deze resultaten te verkrijgen is gebruik
gemaakt van glazen bekerglazen (250 mL) en watervrije
calciumchloridevlokken. Test dus eerst zelf de haalbare
resultaten met de eigen te gebruiken materialen.
Voor het systeem om de hot pack direct te kunnen gebruiken zijn meerdere opties. Een voorbeeld kan zijn dat
in het zakje calciumchloride zit, met daarin een kleiner
zakje met 100 mL water. Dit kleine zakje kun je dan kapot
knijpen of slaan, zodat calciumchloride en water met elkaar in contact komen en de hot pack is geactiveerd. Een
beetje kneden of schudden verspreidt de calciumchloride
beter door het water.
Theorie
Een andere optie is dat je twee aparte reservoirs hebt
met een dicht kanaaltje die je open kunt maken door de
hot pack flink in te duwen.
Wanneer calciumchloride in contact komt met water
vindt er een exotherm proces plaats. Het wordt beschre-
Relatie tussen experimentles en lesstof
Wereld
Havo
Vwo
Mens & Medisch
Hot pack
Scheikunde:
A6 Ontwerpen specificatie 7 (SE) en 8 (CE)
B2.6 Eigenschappen en modellen (CE)
C2 Chemisch rekenen (CE)
C3.2 Energieberekeningen (CE)
E5 Onderzoek en ontwerp (SE)
Scheikunde:
A6 Ontwerpen specificatie 7 (SE) en 8 (CE)
B2.6 Eigenschappen en modellen (CE)
B3.7 Bindingen en eigenschappen (CE)
C2 Chemisch rekenen (CE)
C6.2 Energieberekeningen (CE)
E5 Onderzoek en ontwerp (SE)
7
Future4U
Mens & Medisch
'S PSJS R
Bronnen afbeeldingen Mens & Medisch
De Future4U-experimentles ‘Mens & Medisch’
is ontwikkeld door Stichting C3.
Afbeelding 1: www.ecvv.com
Afbeelding 2: www.fuqin-heatpatch.com
Algehele en inhoudelijke projectcoördinatie
en contact Stichting C3:
In deze reeks verschenen ook de experimentlessen:
●
Lifestyle & Design:
Droogshampoo
●
Market & Money:
Katalysatoren
●
Ilonka Mekes
e: [email protected]
t: 070 337 87 85
Met dank aan:
Leon van den Enk, Universiteit Twente en
Twente Academy
Mobiliteit & Ruimte:
Elektromotor
Vormgeving:
t4design, Liesbeth Thomas
●
Science & Exploration:
Tuinieren in de ruimte?
●
Voeding & Vitaliteit:
Eiwitonderzoek
●
Water, Energie en Natuur:
Windauto
De lessen zijn te vinden op:
http://onderwijsmiddelen.C3.nl
De rechten van dit lesmateriaal (uiteraard niet van
de gebruikte bronnen) berusten bij de Stichting C3 te
Den Haag. Het materiaal mag voor onderwijsdoeleinden
vrij worden gebruikt. Voor andere doeleinden dient u
contact op te nemen met Stichting C3.
t^qgbw
B u^
t^qgbwl
` q
bh q
B u^
t^qgbwl
` q
bh q
8
B u^
bh q
l tot stand
Uiteraard is de experimentles met
`q veel zorg
gekomen. Stichting C3 aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het
uitvoeren van deze experimentles.