Verzuim als team te lijf

18
Unieke multidisciplinaire samenwerking richt
zich op pas bevallen politieagentes
Verzuim als team
te lijf
Tekst: Ard Agteresch
beeld: Jeroen van Kooten
Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures eigenlijk nooit een goede en duurzame oplossing. Niet zo vreemd:
elke verzuimcasus heeft een andere achtergrond en vereist een
andere aanpak. Liefst eentje waarbij alle betrokkenen nauw
samenwerken en ook de medewerker een belangrijke inbreng én
verantwoordelijkheid heeft. Vanuit die gedachte ontwikkelde
de Politie, Eenheid Noord-Nederland een nieuwe aanpak van
verzuim. Na een succesvolle pilot onder aanstaande en jonge
moeders is deze in Nederland unieke aanpak klaar om breder te
worden geïmplementeerd.
Politieagenten staan bloot aan grote
wilden onze mensen maatwerk kunnen
risico’s en de werkdruk is hoog. Niet zo
bieden om ze bij uitval snel weer aan
gek dat het verzuimcijfer bij de politie
het werk te krijgen en te houden. Elke
wat hoger ligt dan het landelijke gemid-
situatie is immers volledig anders. Wij
delde. Verzuimreductie staat er dan ook
wilden een omgeving creëren waarin
traditioneel hoog op de agenda, vertelt
medewerkers kunnen rekenen op pas-
Jan de Jong, beleidsadviseur arbeids-
sende zorg.”
‘Werknemers kregen regelmatig tegenstrijdige adviezen’
omstandigheden bij de Politie, Eenheid
Hij vond hiervoor een gewillig oor bij Irina
Noord-Nederland (Groningen, Friesland
Dvortsina, bedrijfsarts bij de Eenheid:
en Drenthe): “Natuurlijk zijn er de wet-
“Bij re-integratietrajecten zijn meestal
telijke procedures bij verzuim, maar wij
verschillende partijen betrokken. Denk
19
Samenwerking houdt
politieagente aan het werk
op de wederzijdse rechten en plichten,
maar ook over de eventuele fysieke en
psychische risico’s op het werk voor
Uit onderzoek blijkt dat meer aandacht
de agente en haar ongeboren kind.
voor de periode voor en na de beval-
Eventueel worden daar op voorhand
ling leidt tot een aanzienlijk lager ver-
al maatregelen voor genomen. Ook
zuim. De pilot PREM Pol (Preventie
na de bevalling is er contact, coa-
Re-integratie Moeders Politie) van de
ching en ondersteuning als het gaat
Eenheid Noord-Nederland richtte zich
om bijvoorbeeld het voorkomen van
op zwangere vrouwen en jonge moe-
lichamelijke klachten en het facilite-
ders, een groep met een opvallend
ren van borstvoeding, kinderopvang en
hoog verzuimcijfer.
ouderschapverlof.
Bedrijfspsycholoog Anouk Faber kan
In de gevallen dat er interventie nodig
aan de bedrijfsarts, medici, psycholo-
deze cijfers wel verklaren: “Jonge moe-
was, hebben de betrokken specialisten
gen, zorgverzekeraars, arbodeskundigen,
ders moeten enorm wennen aan hun
ook onderling nauw contact en stem-
leidinggevenden en niet te vergeten de
nieuwe situatie en verantwoordelijkhe-
men hun aanpak op elkaar af. Jan de
medewerker zelf. Waar ik me regelmatig
den. Ook het feit dat ze hun werk niet
Jong van de Eenheid Noord-Nederland:
over verbaas is dat elke vorm van regie
meer op de eerste plaats kunnen of
“De positieve uitkomsten laten zien dat
in dergelijke multidisciplinaire trajecten
soms willen zetten is nieuw voor hen.
deze aanpak werkt. Alle agentes die
vaak ontbreekt. Ik zie het regelmatig
Je weet als zwangere gewoon niet wat
een traject volgden, waren weer kort
gebeuren dat er tegenstrijdige adviezen
je te wachten staat na de bevalling.
na de bevalling inzetbaar en zijn nog
worden gegeven of dat verschillende
Niet iedereen is direct weer klaar om
steeds aan het werk.”
specialisten van elkaar niet weten dat
aan het werk te gaan.”
Jan de Jong
ze dezelfde cliënt behandelen. Het was
al heel lang mijn wens daar verandering
In een PREM Pol-traject wordt ruim
in te brengen. Toen ook de politie aangaf
voor de bevalling het gesprek aange-
het ziekteverzuim anders aan te willen
gaan met de agente. Er wordt ingegaan
pakken, bleek dat het perfecte moment
voor een nieuwe, integrale zorgaanpak.”
Het resultaat was PREM Pol: Preventie
Anouk Faber
Re-integratie Moeders Politie, een
samenwerking tussen de Eenheid NoordNederland, MaetisArdyn, het Martini
Ziekenhuis en De Gezonde Zaak. Deze
pilot was gericht op zwangere vrouwen
en jonge moeders, een groep die een
opvallend hoog verzuimcijfer liet zien.
Deze pilot is gestart in 2010 en had meerdere doelen: het voorkomen van uitval,
het verbeteren van de gezondheid en het
verminderen van de zorgconsumptie. Het
interventieprogramma loopt nog steeds
en is op alle fronten erg succesvol gebleken (zie het kader).
20
Irina Dvortsina: “Eigenlijk is het idee ach-
voor een groot deel gedrag: bij ziekte of
ject met elkaar te laten communiceren en
ter dit project vrij simpel: samen met de
overbelasting zijn veel mensen geneigd
inzichten over de cliënt te laten delen. Dit
werkgever stel ik voor elke medewerker
thuis af te wachten tot ze ‘beter’ zijn.
levert betere, uitgebalanceerde oplossin-
een risicoprofiel op en als dat nodig is
Onze insteek is gebaseerd op het idee
gen.” Anouk: “Klopt. door niet te werken
zorg ik voor de juiste interventie. Daar
dat het juist gezonder is om aan het
op eilandjes kun je sneller schakelen.”
betrekken we diverse specialisten bij. Dit
‘zorgteam’ komt maandelijks bij elkaar,
‘Werken is gezonder dan thuis blijven zitten’
houdt gedurende het traject onderling
nauw contact en zorgt voor een goede
onderlinge informatievoorziening. Samen
monitoren we de voortgang, denken met
werk te zijn. En vaak kun je verzuim of
Jan de Jong: “De resultaten van de pilot
elkaar mee over de beste oplossing en
ziekte vóór zijn, door op tijd signalen te
PREM Pol hebben ons positief verrast.
stemmen de aanpak op elkaar af.” Ook
herkennen en maatregelen te nemen.
Niet alleen daalde het verzuim; ook ver-
de werkgever wordt nauw betrokken bij
Vaak zijn kleine, simpele aanpassingen
beterde de relatie met onze medewerkers
de uitvoering, uiteraard voor zover het
al voldoende om langdurige uitval te
enorm. Dat vind ik minstens zo belangrijk,
medisch geheim dat toelaat. De regie
voorkomen.”
zeker voor de lange termijn. We laten
zien dat we een betrokken werkgever zijn
ligt gedurende het traject altijd bij de
Irina: “Een andere misvatting in onze
die oog heeft voor de individuele situatie
ogen is dat fysieke klachten en psy-
van de agent. Ook merk ik dat de manier
Anouk Faber is bedrijfspsycholoog bij
chische klachten als twee losstaande
van denken over verzuim is veranderd
De Gezonde Zaak en ook betrokken in
werelden worden gezien. De praktijk
binnen de politie. Mensen geven steeds
deze nieuwe aanpak: “Wat ik hier heel
leert echter dat als iemand niet lekker in
sneller aan als ze aanvoelen dat de kans
sterk aan vind is het preventieve karak-
zijn vel zit, dit kan leiden tot een fysiek
op uitval optreedt. Ook collega’s onder-
ter en dat de medewerker uitgedaagd
mindere prestatie. En andersom geldt
ling hebben veel meer oog voor elkaar
wordt zelf meer verantwoordelijkheid
precies hetzelfde. Ook dat is een reden
gekregen en spreken elkaar eerder aan
te nemen. Verzuim is in onze optiek
om verschillende specialisten in één tra-
bij dreigende problemen.”
bedrijfsarts.
Irina Dvortsina
21
Beweging
in de praktijk
GRATIS
Demo!
‡ %HZHJHQPHHWEDDUPDNHQ
‡ 0RWLYHUHQGH),7SXQWHQ
‡ 'XXU]DPHJHGUDJVYHUDQGHULQJ
‡ 2HIHQJURHSHQHQGRHOJURHSHQ
‡ %HZHHJDGYLHVHQSURJUDPPD
‡ 2RNWKXLVHQEXLWHQEHZHJHQ
‡ *H]RQGKHLGVWHVWHQ¿WWHVW
MyFitplan is een uniek motiverend beweegconcept dat mensen continue ondersteunt om te bewegen hoe,
wanneer en waar ze willen. Met behulp van de modernste technieken is constante begeleiding gegarandeerd.
MyFitplan werkt met een theidsladder, die aangeeft op welk theidsniveau de deelnemer zich bevindt, en FITpunten (gebaseerd op Frequentie, Intensiteit en Tijdsduur). Deze FIT-punten maken theid meetbaar, helpen bij
het behalen van individuele doelen en werken motiverend. Ze maken bewegen extra leuk.
MyFitplan biedt een oplossing om mensen niet alleen in beweging te brengen, maar ook te houden. Het biedt
daarmee groeimogelijkheden voor u als ondernemer: het plan is voor verschillende doelgroepen geschikt en
kan ook als scholingsprogramma ingezet worden. Al uw klanten kunnen op een leuke manier leren bewegen
met MyFitplan.
Voor meer informatie: mail naar [email protected] of kijk op www.myfitplan.com
Op andere vlakken heeft het project ook
werkgever en werknemer goed is. Er moet
en leerzaam, maar levert ook een oplos-
zijn vruchten afgeworpen. Jan de Jong:
wederzijds vertrouwen zijn en een sfeer
sing op die breder wordt gedragen. De
“Verzuimpreventie is geen losstaand tra-
waar problemen bespreekbaar zijn, waar
betrokken zorgverzekeraar is ook enthou-
ject meer, maar wordt op verschillende
deuren altijd open staan en de drempel
siast over deze aanpak en de uitkomsten
manieren geïntegreerd in de werkwijze
van de politie. Bijvoorbeeld bij de pit-
‘Maak van het terugdringen van verzuim
tige IBT-training, voor politiemensen verplicht omdat ze anders bijvoorbeeld geen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid’
wapen mogen dragen. Iemand die thuis
zit, kon daar vaak niet aan meedoen.
Tegen de tijd dat hij of zij wel weer aan
laag is om aan te kloppen bij de bedrijfs-
er van, omdat we hebben aangetoond dat
het werk is, duurt het weken voordat
arts, specialist of leidinggevende.”
het een duurzaam resultaat heeft.”
nu waar mogelijk ook de IBT-trainers
De integrale benadering van verzuim
Anouk Faber: “De pilot PREM Pol richt
bij re-integratietrajecten. Delen van de
zoals de Eenheid Noord-Nederland die
zich specifiek op zwangere vrouwen en
training zijn nu soms onderdeel van het
hanteert, laat zien hoe effectief samen-
jonge moeders. Maar er zijn binnen de
re-integratietraject. Medewerkers voelen
werking tussen de verschillende discipli-
politie natuurlijk meer groepen bij wie
daardoor beter aan wanneer zij weer
nes in de zorgketen kan zijn. Daarnaast
we een bovengemiddelde uitval zien en
klaar zijn voor het werk en ze worden
maakt de aanpak het werken een stuk
bij wie deze integrale aanpak succes-
daar stap voor stap weer op voorbereid.”
leuker voor de betrokken specialisten,
vol kan zijn. Denk aan mensen die te
het certificaat is gehaald. We betrekken
maken hebben gehad met een sterfgeval,
‘Fysieke en psychische klachten worden nog
geweld op het werk, een echtscheiding
te vaak als losstaande werelden gezien’
geworden. Ook voor deze en andere groe-
maar ook mannen die net vader zijn
pen gaan we de geïntegreerde werkwijze
uitrollen.” 왍
Irina Dvortsina: “We dagen de werknemer
stelt Irina: “Door de contacten en interac-
nadrukkelijk uit zelf mee te denken over
tie met andere specialisten kijk je over de
oplossingen. Voorwaarde voor deze aan-
grenzen van je eigen vakgebied heen. Dat
Meer info?
pak is uiteraard dat de relatie tussen de
maakt je werk niet alleen extra boeiend
쏅
23