Kaart 4: Verwerken waarneemberichten via HIS - Medicom

INFORMATIE
KAART
Kaart 4: Verwerken waarneemberichten via HIS
(Medicom)
Een patiënt kan online toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens.
Daarna kan een huisarts het dossier aanmelden bij het LSP en kan de professionele
samenvatting worden opgevraagd op de huisartsenpost (HAP). Na een consult van uw patiënt
op de HAP, ontvangt u via het LSP een waarneembericht. Hoe u dat waarneembericht kunt
verwerken, leest u in deze informatiekaart.
Instellen automatisch verwerken
waarneemberichten
Via menukeuze Praktijkbeheer, Onderhoud,
Praktijkgegevens, Onderhoud praktijk artsen
stelt u in of de LSP waarneemberichten vanuit
de HAP via de Postverwerking rechtstreeks in
het HIS moeten worden verwerkt of handmatig.
Let op: dit heeft geen invloed op de verwerking
van de OZIS waarneemberichten.
Postverwerking
Open de Postverwerking
Automatisch
verwerken?
Indien Automatisch verwerken is ingesteld, dan
zijn deze berichten automatisch in het dossier
van de patiënt verwerkt en hebben de
waarneemberichten de status Afgewerkt. Ze
worden vermeld in het Snuffelverslag. Bij een
foutsituatie dient het waarneembericht
handmatig verwerkt te worden.
Verwerk waarneembericht
per patiënt via knop
(Ctrl+Shift+ F11)
Het waarneembericht bevat:
- De journaalregistratie van het waarneemcontact
- Medicatievoorschriften
- Meetwaarden van de HAP
- Episode voorstellen van de waarnemer
- Waarneemnotities (de waarneemnotities
bevatten aanvullende tekstuele informatie die
door de HAP opgenomen kunnen worden. Deze
worden als signaalactie in de actielijst van de
patiënt gezet)
Pas desgewenst de
journaalregistratie aan van het
contact
De inhoud van het waarneembericht is in het
dossier opgenomen:
- Het contact in het journaal geregistreerd. De
tooltip van de kolommen ‘Mw’ en ‘Arts’ bevat
informatie over de waarnemend arts
- Episode voorstellen zijn in de episodelijst
opgenomen
- Medicatievoorschriften zijn in de
medicatiehistorie en –status opgenomen
- Meetwaarden zijn opgenomen in het
diagnostisch dossier
Nee
Ja
In de Postverwerking staan alle ontvangen
waarneemberichten voor patiënten die op de
HAP zijn geweest.