Bekendmakingen - Gemeente Soest

Bekendmakingen
2 juli 2014
OMGEVINGSLOKET
Foekenlaan 4 weigeren kap van 10 grove dennen en 1 zomereik
WABO-2014-0263 23-06-2014
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Amersfoortsestraat 83A kappen van een eik en een beuk in de
voor- en achtertuin WABO-2014-0390 13-06-2014
Apollo 5 plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak
WABO-2014-0398 19-06-2014
Bartolottilaan 48 vergroten van de dakkapel in het voorgeveldakvlak
WABO-2014-0403 23-06-2014
Biltseweg 37 tijdelijke bewoning van het atelier i.v.m. nieuwbouw
woning WABO-2014-0404 21-06-2014
Birkstraat 107 wijzigen van bijbehorend bouwwerk (wijziging op
vergunning WABO-2012-0132/891228) WABO-2014-0397 19-06-2014
Duinweg 45 huidige dakkapel in stijl en lijn t.o.v. huidige situatie
verbreden. WABO-2014-0408 23-06-2014
Koninginnelaan 70b aanbouwen van een veranda aan de voorgevel
WABO-2014-0395 19-06-2014
Paulus Potterlaan 5 plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak WABO-2014-0396 19-06-2014
Pijperpad 28 wijzigen van uitrit WABO-2014-0412 24-06-2014
Schoutenkampweg 89 kappen van een grote conifeer in de achtertuin WABO-2014-0405 20-06-2014
Soesterbergsestraat 43 oprichten van winkel/horecapand met 3
bovengelegen appartementen WABO-2014-0399 20-06-2014
Verlengde Paltzerweg 43 verplaatsen en uitbreiden van bestaande
hangar achter nr. 43 t.b.v. Amsterdamse Club voor Zweefvliegen
WABO-2014-0407 20-06-2014
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende
aanvragen de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Koningsweg 14-16 afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een
internetwinkel (legalisatie) WABO-2014-0237 8-04-2014
VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de
aangegeven datum verzonden:
Foekenlaan 4 kappen van 27 grove dennen en 2 zomereiken in de
achter- en zijtuin en weigeren kap van 10 grove dennen en 1 zomereik
WABO-2014-0263 23-06-2014
Gerrit van der Veenstraat 87 kappen van 2 coniferen in de zij- en
achtertuin WABO-2014-0384 01-07-2014
Smitsweg 9 kappen van een sparrenboom in de achtertuin
WABO-2014-0366 01-07-2014
Verlengde Paltzerweg 30 plaatsen van diverse (speel)objecten in het
museumkwartier t.b.v. het Nationaal Militair Museum WABO-2014-0288
24-06-2014
Van Hamelstraat 99 uitbreiding basisschool WABO-2014-0160 19-06-2014
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
De volgende bouwvergunning/omgevingsvergunningen is
geweigerd:
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.
G E W I J Z I G D E V E R G A D E R DATA C O M M I S S I E
R U I M T E L I J K E K WA L I T E I T (C R K ) E N
MONUMENTENCOMMISSIE
De vergaderingen van 11/7 en 25/7 komen te vervallen. In plaats daarvan vergadert de CRK gezamenlijk met de Monumentencommissie op
18/7. Tijdens de vergadering (aanvang 9.30 uur) bent u van harte
welkom. De exacte data van de vergaderingen kunt u vinden op
www.soest.nl. Vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering(en)
kunt u de agenda inzien bij de balie van het Omgevingsloket.
RUIMTE
ONT WERP ‘CORRECTIEVE HER ZIENING
BESTEMMINGSPL AN L ANDELIJK GEBIED’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest maken bekend
dat vanaf donderdag 3 juli 2014 tot en met woensdag 13 augustus
2014 het ontwerp ‘Correctieve herziening bestemmingsplan
Landelijk gebied’ ter inzage ligt. Het ontwerp ‘Correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk gebied’ gaat over een aanpassing
met toepassing van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht waarbij
een deel van het op 19 december 2013 vastgestelde bestemmingsplan Landelijk gebied wordt gecorrigeerd. De aanpassingen zijn zeer
beperkt en van ondergeschikte betekenis. In deze herziening is
zowel een wijziging van de regels als van de verbeelding opgenomen.
Het plangebied van deze correctieve herziening is identiek aan het
plangebied van het bestemmingsplan. In het kort vinden de volgende
aanpassingen plaats:
- Het toevoegen op de verbeelding van een aanduiding voor een
bestaande schuur op het perceel behorende bij Birkstraat 159.
De correctie is naar aanleiding van een beroepschrift;
- Het wijzigen van artikel 57.5: Voor het bouwen van 13 woningen
aan de De Beaufortlaan worden ook regels met betrekking tot de
hoogte en zijdelingse afstand opgenomen. Deze correctie is naar
aanleiding van de reactieve aanwijzing van GS;
- Het aanpassen van de regels 55.8, 55.9 en 55.10 over munitieopslag
nabij de Amersfoortsestraat. Deze regels zijn te absoluut gebleken;
- Op de verbeelding worden de veengebieden conform de in de
Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgestelde kaart weergegeven.
In de regels wordt een verbod opgenomen door het toevoegen van
artikel 55.11 en wordt het verboden bodembewerking uit te voeren
waardoor oxidatie kan ontstaan en bodemverlaging kan optreden.
Deze correctie is naar aanleiding van het voornemen van GS om
een proactieve aanwijzing te geven;
- Het verkleinen van het bouwvlak voor het Gagelgat op Birkstraat
107. Deze correctie is eveneens naar aanleiding van het voornemen
van GS om een proactieve aanwijzing te geven.
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerp ‘Correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk gebied’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 3 juli
2014 tot en met woensdag 13 augustus 2014 ter inzage bij:
- het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest;
- Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertsstraat 49
te Soest;
ADRES EN OPENINGSTIJDEN
Bezoekadres Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest Postadres Postbus 2000, 3760 CA Soest Internet www.soest.nl
Openingstijden: Het Omgevingsloket is elke werkdag geopend van 8.30-13.00 uur en op donderdag van 8.30-17.00 uur.
De balies Burgerzaken zijn elke werkdag geopend van 8.30-13.00 uur en op donderdag van 8.30-20.00 uur.
- Bibliotheek Soesterberg, Rademakerstraat 97 te Soesterberg.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Soest: www.soest.nl/bestemmingsplannen. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is:
IDN NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201. Bij het Omgevingsloket is het
ontwerpbestemmingsplan tegen vergoeding verkrijgbaar. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en
rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge
bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).
Indienen zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk,
mondeling of digitaal geven:
- schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding
van: zienswijze ontwerp ‘Correctieve herziening bestemmingsplan
Landelijk gebied’;
- voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer 035-6093282;
- digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via
www.soest.nl/zienswijze.
Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit
van 19 december 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan
Landelijk gebied hoeven niet opnieuw een zienswijze in te dienen
voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige ongewijzigd gebleven planonderdelen.
Inzage
De genoemde besluiten liggen vanaf vandaag ter inzage bij het
informatiecentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest,
geopend elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot
20.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. W.L.I. Welleman via telefoonnummer: (035) 6093 451.
Inzage
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het
Omgevingsloket. De overige verleende vergunningen kunt u
nalezen in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.
Bezwaar maken
Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of
geweigerde omgevingsvergunning ? Dan kunt u, binnen zes
weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Soest. Voor de andere verleende
vergunningen genomen besluiten geldt een bezwaartermijn van
zes weken na publicatiedatum. Als bij de verleende vergunning
een andere procedure is aangegeven, is deze leidend.
In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
1. uw naam en adres;
2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
4. de redenen waarom u bezwaar maakt;
5. ondertekening met uw handtekening.
Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit.
Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast
uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de
rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een
voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht,
sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.