IdJ 140715 memo WKR gerichte vrijstellingen

OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
Van
:
Datum :
Betreft :
mr. Inka de Jong
15 juli 2014
WKR
Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en
buiten het forfait blijven (de gerichte vrijstellingen) en de voorzieningen die de werkgever kan
verstrekken of ter beschikking stellen (dus geen vergoedingen!) die op nihil of op een vast
bedrag mogen worden gewaardeerd.
GERICHTE VRIJSTELLINGEN EN NOODZAKELIJKE KOSTEN
1.
•
•
Vervoer in kader van de dienstbetrekking waaronder woon-werkverkeer
Openbaar vervoer: de werkelijke kosten of € 0,19 per kilometer;
Ander vervoer: € 0,19 per kilometer, met de mogelijkheid om een vaste vergoeding te
geven aan een werknemer die op ten minste 128 dagen per kalenderjaar reist naar een
arbeidsplaats. Deze vergoeding mag dan worden berekend alsof de werknemer 214
dagen per kalenderjaar naar die arbeidsplaats reist.
2.
Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
Tijdens dienstreizen:
• maaltijden met ten minste 10% zakelijk belang;
• overnachtingen
De vrijstelling geldt ook voor een vergoeding of verstrekking van maaltijden tijdens overwerk of
op koopavond. Als de werknemer door zijn werk ’s avonds niet op de gewone tijd (tussen 17.00
en 20.00 uur) thuis kan eten, is in elk geval sprake van een meer dan bijkomstig zakelijke
maaltijd.
Zodra er geen sprake meer is van tijdelijk verblijf, mag u de kosten van het verblijf niet meer
onbelast vergoeden. Zie hierna onder Waardering op een lagere waarde.
3.
Cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke
Vergoedingen of verstrekkingen die u uw werknemer geeft voor het onderhouden en
verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zoals cursussen,
congressen en vakliteratuur, zijn onbelast. Dat geldt ook voor inschrijving in een
beroepsregister en outplacement.
De vrijstelling voor inschrijving in een beroepsregister geldt voor registraties die vereist zijn
voor de uitoefening van de functie. Dit geldt zowel voor wettelijk voorgeschreven registraties
als voor registraties, die vanuit de beroepsgroep worden opgelegd, met het oog op het
veiligstellen en bewaken van bepaalde kwaliteitsnormen. Vakbondscontributie valt hier niet
onder, de vergoeding hiervoor is slechts onbelast als deze in de vrije ruimte valt.
Outplacement is het geheel van diensten en adviezen voor de werknemer om op zo kort
mogelijke termijn een passende nieuwe werkkring te vinden door het verbeteren van kennis en
vaardigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van een loopbaanscan.
1.
OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
4.
Opleiding of studie
Onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking.
Het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en
woning. Hieronder valt ook het volgen van een procedure erkenning verworven competenties
(EVC-procedures) waarvoor een verklaring is afgegeven door een erkende instantie.
Er zijn 3 voorwaarden voor de gerichte vrijstelling:
• De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
• De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
• U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de
kosten worden gemaakt.
Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en
reiskosten voor lesbezoek.
5.
Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
Dit is een regeling voor werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken. De
werkgever kan 30/70 van het fiscale loon onbelast vergoeden.
6.
Verhuiskosten
De kosten van het verhuizen van de inboedel vermeerderd met € 7.750 als sprake is van een
verhuizing in verband met de dienstbetrekking.
Iedere verhuizing binnen twee jaar na de aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na
overplaatsing binnen de bestaande dienstbetrekking waarbij de woon-werkafstand voor de
verhuizing ten minste 25 kilometer was en door de verhuizing de woon-werkafstand met ten
minste 60% wordt verkleind, wordt beschouwd als een verhuizing in het kader van de
dienstbetrekking.
7.
Personeelskorting
Als u aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit
eigen bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden onbelast:
• De producten zijn niet branchevreemd.
• De korting of vergoeding bedraagt per product maximaal 20% van de waarde van dat
product in het economische verkeer.
• De korting of vergoeding bedraagt niet meer dan € 500.
8.
Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke
apparatuur.
Als u het noodzakelijk acht dat uw werknemers gebruik maken van deze voorzieningen, kunt u
deze onbelast aan uw werknemers verstrekken. Voorwaarde is dat u hierover beslist en de
kosten volledig voor uw rekening neemt. U mag dus geen bijdrage van de werknemers vragen.
9.
Werkplek gerelateerde voorzieningen
In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een
nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde
voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking
gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Hiervoor zullen dan wel
bepaalde administratieve eisen gaan gelden. Welke dit zijn wordt bekendgemaakt in het
Belastingplan 2015.
2.
OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
NIHILWAARDERINGEN
Let op! De hierna volgende regelingen gelden niet voor vergoedingen van de genoemde
kosten. Om duidelijk te maken dat de nihilwaardering ook geen betrekking heeft op de
situatie waarin de eigendom overgaat naar de werknemer, wordt de term ‘ter
beschikking gesteld’ gebruikt.
Let op! In zijn brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat
het noodzakelijkheidscriterium zal worden ingevoerd voor gereedschappen, computers,
mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
Tevens zal een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd voor een aantal werkplek
gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de
ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Hiervoor
zullen dan wel bepaalde administratieve eisen gaan gelden. Welke dit zijn wordt
bekendgemaakt in het Belastingplan 2015.
De waarde van de volgende voorzieningen, in redelijkheid, wordt gesteld op nihil, ingeval deze
geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden:
1. Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze buiten de werkplek te
gebruiken of verbruiken
Voorbeelden:
− het gebruik van de vaste computer, het kopieerapparaat en van de vaste telefoon;
− de koffie- en frisdrankautomaat;
− de fietsenstalling of de parkeergarage op het bedrijfsterrein van de werkgever;
− het gebruik van een fitnessruimte op de werkplek;
− ter beschikking gestelde materialen, gereedschappen en hulpmiddelen die op de
werkplek gebruikt worden voor zover het gebruikelijk is deze daar na afloop van de
werktijd achter te laten, zoals pennen, papier en dergelijke.
2. Voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid
van de werkgever
Voorzieningen in het kader van een zogenoemd ARBO-plan, worden op nihil
gewaardeerd.
Voorbeelden:
− geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en
verzuimbeleid;
− een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser, een zonnebril
voor een chauffeur of piloot, of een beeldschermbril;
− een EHBO-cursus;
− speciale isolerende of beschermende kleding;
− een stoelmassage op de werkplek.
3. Ter beschikking gestelde kleding
Het betreft hier kleding die
a. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de
dienstbetrekking te worden gedragen, of
3.
OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
b. achterblijft op de werkplek, of
c. werkkleding met een logo van ten minste 70 cm²
Andere kleding komt, als de werkgever deze als eindheffingsbestanddeel heeft
aangewezen, tegen de factuurwaarde of waarde in het economische verkeer ten laste
van het forfait.
Voorbeelden van werkkleding genoemd onder 1:
a. het uniform van de politieagent, brandweerman, piloot, militair en stewardess;
b. de sloof van een medewerker in de horeca, het jasschort van de slager;
c. de doorwerkjas in de bouw.
Ook de reinigingskosten van deze kleding komen niet ten laste van het forfait.
4. Consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd
Het kan hierbij gaan om allerlei consumpties zoals koffie, thee, snacks, soep, een gebakje
bij een verjaardag of een drankje aan het einde van de werkweek.
5. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen
Met hulpmiddelen worden ook bedoeld computers en dergelijke apparatuur,
gereedschappen en toebehoren, die ook buiten de werkplek gebruikt kunnen worden.
Bijkomende voorwaarde is dat de hulpmiddelen voor ten minste 90% zakelijk gebruikt
worden. De waarde van het privégebruik (dus maximaal 10%) van laptops (notebooks en
netbooks), die op de werkplek maar ook daarbuiten worden gebruikt, is nihil.
We benadrukken nog dat het ter beschikking gestelde hulpmiddelen betreft, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat deze hulpmiddelen eigendom van de werkgever blijven.
6. Ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen waarvan het zakelijke
gebruik van meer dan bijkomstig belang is.
Het gaat hier niet om computers en dergelijke apparatuur maar bijvoorbeeld om de
mobiele telefoon, inclusief een blackberry of smartphone.
Het zakelijk gebruik moet meer dan 10% bedragen. De nihilwaardering is ook van
toepassing in de situatie waarin de werknemer gebruik maakt van een eigen mobiele
telefoon en de werkgever hem daarvoor een telefoonabonnement ter beschikking stelt.
7. Openbaar vervoer- en voordeelurenkaart
De waarde van het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking
gestelde openbaarvervoer- of voordeelurenkaart wordt, als aannemelijk is dat deze kaart
mede dient voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer, gesteld op nihil.
8. Personeelsleningen
Voor personeelsleningen geldt dat, voor zover de verschuldigde rente minder bedraagt
dan de rente die in het economische verkeer verschuldigd zou zijn, dit voordeel tot het
belaste loon behoort.
Er is een uitzondering voor het rentevoordeel van een personeelslening (en de hieraan
verbonden kosten) voor de eigen woning.
De nihilwaardering is van toepassing wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
− De werknemer verklaart schriftelijk aan de werkgever, onder vermelding van het
bestedingsdoel en onderbouwing met schriftelijke bescheiden, dat de geldlening
kan worden aangemerkt als een geldlening waarvan de rente in de
inkomstenbelasting aftrekbaar is.
4.
OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
−
−
De werkgever bewaart de verklaring en bescheiden bij de loonadministratie.
De werkgever vermeldt de toepassing van de nihilwaardering van het
rentevoordeel in de aangifte loonheffingen.
Er geldt ook een nihilwaardering voor personeelsleningen voor de aanschaf van een fiets,
elektrische fiets of elektrische scooter.
5.
OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
WAARDERING OP EEN LAGERE WAARDE
De waarde van de volgende voorzieningen die op de werkplek gebruikt of verbruikt worden,
wordt gesteld op de daarbij vermelde bedragen:
a.
maaltijden
De waarde van op de werkplek verstrekte maaltijden (ontbijt, lunch of diner) wordt
gesteld op € 3,15 (2014).
Dit geldt voor maaltijden die worden genuttigd in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes
op de plaats waar de arbeid wordt verricht. De regeling kan ook gelden voor maaltijden
van ambulante werknemers maar pas vanaf het moment dat sprake is van een vaste
arbeidsplaats.
Het normbedrag min de eventuele eigen bijdrage van de werknemer van maximaal €
3,15 is loon van de werknemer. Maar u kunt de waarde van de maaltijd ook als
eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. U hoeft dan de maaltijden niet per
werknemer te administreren. U houdt alleen het totale aantal maaltijden bij van alle
werknemers samen. U vermenigvuldigt het totale aantal maaltijden met € 3,15 en trekt
van de uitkomst de eigen bijdragen van alle werknemers af. Het bedrag mag niet
negatief worden.
b.
huisvesting en inwoning op de werkplek
De waarde wordt gesteld € 5,35 (2014) per dag inclusief de eventueel verstrekte
energie, water en bewassing.
Het gaat hier niet om de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter
beschikking gestelde woning. Bij huisvesting op de werkplek gaat het uitsluitend om
huisvesting op een plaats waar de werknemer niet woont, maar in het kader van zijn
werkzaamheden verblijft, zoals zich dat voor kan doen aan boord van een schip, op
een boorplatform of in een kermiswagen.
U kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. In dat geval is
administratie per werknemer niet meer nodig. U vermenigvuldigt het aantal
werknemers met het aantal dagen dat u de huisvesting verstrekt en met het
normbedrag van € 5,35 per dag.
Net als bij de verstrekking van maaltijden geldt bij ambulante werknemers dat de
gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfkosten van toepassing is tot het moment dat
sprake is van een vaste arbeidsplaats.
c.
Kinderopvang
Door de werkgever verrichte kinderopvang waarvoor aanspraak op een
kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming kan
ontstaan op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De
waarde wordt gesteld op het aantal uren genoten kinderopvang maal de uurprijs
vastgesteld in die wet. Als de werkgever kinderopvang verstrekt die door hem zelf
wordt verricht buiten de werkplek, wordt de kinderopvang gewaardeerd op de waarde
in het economische verkeer of factuurwaarde. De forfaitaire waarderingsregel geldt ook
niet voor de verstrekking van kinderopvang die de werkgever bij een derde inkoopt.
6.
OVERZICHT GERICHTE VRIJSTELLINGEN, NOODZAKELIJKE
KOSTEN, NIHILWAARDERINGEN EN WAARDERINGEN OP
LAGERE WAARDE
d.
Dienstwoning
De waarde in het economische verkeer van het genot van een ter beschikking gestelde
woning, , wordt ten hoogste gesteld op 18% van het op jaarbasis geldende loon bij een
overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per kalenderweek. Het gebruik moet wel voor
de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking vereist zijn.
Voorbeelden van dienstwoningen zijn de portierswoning, de woning van de
brugwachter of de pastorie.
*****
7.