Franke, Susanna Johanna (Gehring)

t
In vrede
SUSANNA JOHANNA FRANKE
echtgenote van
HER.VlANUS ANTONIUS GEHRING
ZiJ werd 16 dec. 1918 te Tubberg•m geboren
Onverwacht - voorzien van de z•lving èer zie ken - overleed zij 21 sept. 1970 te Er.schede
W11 legd"n h•ar 25 sept. d.a.v te ruste op de
r.k . begraafplaats t" Overdinkel.
Een echtgenote, zo :iefdevol. zo WIJS e:i zo
sterk .•. een moeder. zo zorgzaam en zo bedacht op hftt wel en wee van baar l<iDder~n _ ..
hoc ging ziJ zo onver·.vacht van 0113 heen!
Wot zijn we verslagen en hoevele vragen komen biJ ons op !
Ons vragen zal hier geen antwoord vinden tenzij in een diepgelovig gebed . . . wees g11,
God, de halsem op ons lood on dompel ons
onder in eon rotsvast v.;;rtrouwen dat uw goedheid en uw wi1sheiè ons mot ui or.tbrekc:i,
Vul aan, Ood, wat aan ons geloof ontbreek: als
''"l door Oll%e tranen heen hulpeloos een beroep op U doen.
Haar belde en voorbeeld zullen zokor vruchtdragen in onze liefde voor elkander in deze
dd\lt!n, maar bijzonder in de dagen dia komen
qaan.
Bewaar de leofsfeer die van hur op het gezin
uitging. lier inner u haar in ç11 ote dankbaarheid
zonls z11 tomiddcn van u leefde, sprak en bad.
llaor onrdse woriing was h3ar Cllerbaar en lief.
W11 bidden da: Z!j een hemelH woning mdg
betrokken vervuld van liefde en vreugde zoals God bereid heeft voor h~ar d1e He:n zo bemmde.
Dat zij ruste in vrede.
Druk: de Lange, Losaor
Voor uw bllJkCn van deelneming
bij het verliEcs van mijn innig geliefde
echtgenote en onze lieve moeder, betuiger. wi) u onze oprechte dank.
:0. A. Gehrmg
Jos
Gerard
Gerda
Alfons
Willy
Theo
Annelies
Paul
Overè.ir.kei, 25 sept. 1970