IB-tekst PDF - CBG-MEB

Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
1.
Page 1
1311-V4
mei 2014
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Budesonide Sandoz 32 microgram/dosis, neusspray, suspensie
Budesonide Sandoz 64 microgram/dosis, neusspray, suspensie
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
De werkzame stof is budesonide.
Budesonide Sandoz 32 microgram/dosis, neusspray, suspensie
De afgegeven (gemeten) dosis van 0.05 ml neusspray, suspensie, bevat 32 microgram
budesonide.
Budesonide Sandoz 64 microgram/dosis, neusspray, suspensie
De afgegeven (gemeten) dosis van 0.05 ml neusspray, suspensie, bevat 64 microgram
budesonide.
Hulpstof(fen):
0.06 mg kaliumsorbaat / 0.05 ml neusspray, suspensie
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Neusspray, suspensie.
Witte homogene suspensie
4.
KLINISCHE GEGEVENS
4.1
Therapeutische indicaties
Behandeling en voorkoming van tekenen en symptomen van seizoensgebonden en
langdurige allergische rhinitis
Behandeling van tekenen en symptomen van neuspoliepen
4.2
Dosering en wijze van toediening
Dosering
Alleen voor gebruik via de neus.
De dosering moet individueel worden bepaald. De laagst mogelijke dosis zou moeten
worden toegediend, waarbij de symptomen effectief onder controle worden gehouden.
De duur van de behandeling met Budesonide Sandoz neusspray zou moeten worden
beperkt tot de periode van blootstelling aan allergenen en hangt af van de aard en de
eigenschappen van het allergeen. Voor maximaal resultaat van de behandeling is
regelmatig gebruik noodzakelijk.
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 2
1311-V4
mei 2014
Allergische rhinitis
Startdosering
Volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar:
De aanbevolen startdosering van 256 microgram kan eenmaal daags in de ochtend
worden toegediend, of verdeeld in twee porties, in de ochtend en in de avond.
Budesonide Sandoz 64 µg/dosis, neusspray, suspensie
2 verstuivingen in elk neusgat eenmaal daags in de ochtend of
1 verstuiving in elk neusgat in de ochtend en in de avond
Budesonide Sandoz 32 µg/dosis, neusspray, suspensie
4 verstuivingen in elk neusgat eenmaal daags in de ochtend of
2 verstuivingen in elk neusgat in de ochtend en in de avond
Kinderen dienen te worden behandeld onder begeleiding van een volwassene.
Behandeling van seizoensgebonden allergische rhinitis moet zo mogelijk worden gestart
voorafgaand aan de blootstelling aan allergenen.
Soms is gelijktijdige behandeling van ziekteverschijnselen aan het oog nodig die zijn
veroorzaakt door de allergie.
Onderhoudsdosering
Het gewenste klinische effect wordt binnen ongeveer 1-2 weken bereikt.
Daarna dient de laagste dosering te worden gekozen waarbij de patiënt klachtenvrij blijft.
Van een dosis groter dan 256 microgram wordt geen hogere effectiviteit verwacht.
Neuspoliepen
Volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar:
De aanbevolen dosering voor de behandeling van neuspoliepen is 256 microgram. De
dosering kan eenmaal daags in de ochtend worden toegediend, of verdeeld in twee
porties, in de ochtend en in de avond.
Budesonide Sandoz 64 µg/dosis, neusspray, suspensie
2 verstuivingen in elk neusgat eenmaal daags in de ochtend of
1 verstuiving in elk neusgat in de ochtend en in de avond
Budesonide Sandoz 32 µg/dosis, neusspray, suspensie
4 verstuivingen in elk neusgat eenmaal daags in de ochtend of
2 verstuivingen in elk neusgat in de ochtend en in de avond
Kinderen dienen te worden behandeld onder begeleiding van een volwassene.
Nadat het gewenste klinische effect is bereikt, dient de laagste dosering te worden
gekozen waarbij de patiënt klachtenvrij blijft.
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 3
1311-V4
mei 2014
Wijze van toediening
1. Snuit, indien nodig, voorzichtig uw neus om de neusgaten schoon te maken.
2. Schud de flacon (figuur 1). Verwijder de beschermdop.
Figuur 1.
3. Houd de flacon vast zoals aangegeven in figuur 2. Voordat u Budesonide
Sandoz neusspray de eerste keer gebruikt, moet u de verstuiver gebruiksklaar
maken (d.w.z. de verstuiver vullen met het geneesmiddel). Maak een aantal (510) pompbewegingen met de verstuiver, spray in de lucht tot er een
gelijkmatige nevel zichtbaar is. Budesonide Sandoz neusspray is nu klaar voor
gebruik gedurende ongeveer 24 uur. Indien een langere periode verstrijkt
voordat de volgende dosis wordt toegediend, dan moet de verstuiver opnieuw
gebruiksklaar worden gemaakt (d.w.z. de verstuiver vullen met het
geneesmiddel). Indien Budesonide neusspray met kortere tussenpozen wordt
gebruikt, dan kan worden volstaan met slechts één keer in de lucht te sprayen.
Figuur 2.
4. Breng het uiteinde van de verstuiver in uw neusgat, zoals aangegeven in figuur
3, en spray eenmaal (of zoveel vaker als uw arts heeft voorgeschreven).
Herhaal dit voor het andere neusgat. Let op, u hoeft niet in te ademen terwijl u
de spray toedient.
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 4
1311-V4
mei 2014
Figuur 3.
5. Veeg de verstuiver schoon met een schone tissue en plaats de beschermdop
terug.
6. Bewaar de flacon rechtop.
Schoonmaken van de verstuiver van Budesonide Sandoz neusspray suspensie
U dient de plastic verstuiver van Budesonide Sandoz neusspray, suspensie regelmatig
schoon te maken, en in ieder geval wanneer de verstuiver niet zo goed werkt als zou
moeten. Indien dit het geval is, controleer dan eerst of de verstuiver gebruiksklaar is
gemaakt met geneesmiddel (zie boven). Als de pomp nog steeds niet werkt nadat u de
verstuiver gebruiksklaar heeft gemaakt, maak dan de verstuiver schoon aan de hand
van de volgende instructies:
 Verwijder de plastic verstuiver met een schone tissue en was deze in warm niet heet - water.
 Spoel de verstuiver grondig, droog deze en plaats deze terug op de opening
van de flacon.
 Probeer de verstuiver nooit te ontstoppen met behulp van een naald of een
ander scherp voorwerp.
 Na het schoonmaken moet de verstuiver weer gebruiksklaar worden gemaakt
(d.w.z. de verstuiver vullen met het geneesmiddel).
4.3
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstoffen.
4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Systemische effecten van nasale corticosteroïden kunnen zich voordoen, in het
bijzonder bij hoge doseringen die zijn voorgeschreven voor langere perioden.
Deze effecten zijn minder waarschijnlijk dan bij gebruik van orale corticosteroïden en
kunnen variëren bij individuele patiënten en tussen verschillende corticosteroïdepreparaties. De mogelijke systemische effecten omvatten het syndroom van Cushing,
Cushingoïde kenmerken, adrenale suppressie, groeivertraging bij kinderen en
adolescenten, verminderde botmineraaldichtheid, cataract en glaucoom en zeldzamer
een reeks psychische of gedragsstoornissen waaronder psychomotorische
hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie of agressie (met name bij kinderen).
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 5
1311-V4
mei 2014
Behandeling met hogere dan de aanbevolen dosering van corticosteroïden via de neus
kan leiden tot klinisch significante bijniersuppressie. Indien aantoonbaar is dat hogere
dan de aanbevolen dosering is toegepast, dan dient aanvullend vervanging worden
overwogen van systemische corticosteroïden, gedurende perioden van stress of nietdringende operatieve ingrepen.
In geval van infecties van de neus, veroorzaakt door bacteriën of schimmels, mag
Budenoside neusspray alleen worden toegepast indien gelijktijdig een antibacteriële of
antischimmelbehandeling wordt uitgevoerd.
Bij een continue langdurige behandeling dient het neusslijmvlies regelmatig te worden
onderzocht, bijv. iedere 6 maanden.
Een verminderde leverfunctie is van invloed op de farmacokinetiek van corticosteroïden.
Ernstige vermindering van de leverfunctie beïnvloedt de farmacokinetiek van oraal
toegediende budesonide, wat leidt tot een verhoogde systemische beschikbaarheid en
beperkte eliminatiecapaciteit. Echter de intraveneuze farmacokinetiek van budesonide
bij gezonde proefpersonen en bij patiënten met levercirrose is vrijwel gelijk. Het kan
noodzakelijk zijn om potentiële systemische effecten nader te bestuderen bij een
ernstige vermindering van de leverfunctie.
Budesonide Sandoz neusspray wordt niet aanbevolen voor patiënten met epistaxis en
voor patiënten met herpes-infecties in de orale, nasale of oogregio.
Budesonide Sandoz neusspray wordt niet aanbevolen voor patiënten met neuszweren,
als sprake is van recente operatieve ingrepen of neusletsel voordat dit volledig is
hersteld.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met actieve of sluimerende longtuberculose en
bij patiënten met fungale of virale luchtweginfecties.
De patiënt dient er van op de hoogte te worden gebracht dat het volledige effect pas
wordt bereikt na een paar dagen behandeling. Behandeling van seizoensgebonden
rhinitis zou zo mogelijk moeten worden gestart voorafgaand aan de blootstelling aan de
allergenen.
Dit geneesmiddel bevat kaliumsorbaat en kan huidreacties veroorzaken (bijv.
contactdermatitis).
Pediatrische patiënten
De langetermijneffecten van nasale glucocorticosteroïden bij kinderen zijn niet volledig
bekend. Artsen dienen op alle mogelijke manieren de groei van kinderen die langdurig
glucocorticosteroïden gebruiken, nauwlettend in de gaten te houden. Ze dienen de voordelen
van de behandeling met glucocorticosteroïden af te wegen tegen de mogelijke
onderdrukking van de groei.
Groeivertraging is gemeld bij kinderen die nasale corticosteroïden kregen toegediend
volgens toegestane doseringen. Aanbevolen wordt om regelmatig de lengte te
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 6
1311-V4
mei 2014
monitoren van kinderen die langdurig worden behandeld met nasale corticosteroïden.
Indien de groei afneemt, moet de behandeling worden herzien met als doel het
terugbrengen van de dosis nasale corticosteroïden, zo mogelijk tot de laagste dosering
waarbij de symptomen onder controle zijn. Aanvullend kan worden overwogen om de
patiënt door te verwijzen naar de kinderarts.
Overstap naar een andere toedieningsweg
Voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het overzetten van patiënten van
systemische steroïdbehandeling naar Budesonide Sandoz spray als er enige verdenking is
op verminderde werking van de bijnierschors.
4.5
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Budesonide heeft geen interactie laten zien met geneesmiddelen die gebruikt worden bij
de behandeling van rhinitis.
Gelijktijdige toediening van orale ketoconazol 200 mg eenmaal daags en orale
budesonide (een enkelvoudige dosis van 3 mg) verhoogde de plasmaconcentratie van
budesonide gemiddeld met een factor 6. Als de ketoconazol oraal wordt toegediend 12
uur na de budesonide-dosis, dan neemt de concentratie budesonide toe met gemiddeld
een factor 3. Er zijn geen gegevens over deze interactie in combinatie met nasaal
toegediende budesonide, maar verhoogde plasmaconcentraties zijn te verwachten.
Deze combinatie zou moeten worden vermeden, omdat er geen dosis-adviezen zijn voor
deze combinatie, maar als het niet anders kan, dan dient de periode tussen het
toedienen van de twee geneesmiddelen zo lang mogelijk te zijn. Ook kan worden
overwogen de dosering te verlagen. Gelijktijdige toediening van andere krachtige
remmers van CYP3A4 (bijv. itraconazol, ciclosporine en troleandomycine) leidt
waarschijnlijk tot een duidelijke verhoging van de plasmaconcentratie van budesonide.
Verhoogde plasmaconcentraties en versterkte effecten van corticosteroïden zijn
waargenomen bij vrouwen die ook met oestrogenen en contraceptieve steroïden werden
behandeld. Er werd echter geen effect waargenomen met budesonide en gelijktijdige
inname van laag gedoseerde gecombineerde orale anticonceptiva.
Omdat de bijnierschorsfunctie onderdrukt kan worden, zou een ACTH-stimulatietest voor
de diagnostisering van hypofyse insufficiëntie valse resultaten kunnen geven (lage
waarden).
4.6
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Resultaten uit prospectieve, epidemiologische studies en uit wereldwijde post-marketing
ervaring duiden niet op een toegenomen risico op het totaal aangeboren afwijkingen door het
gebruik van inhalatie- of intranasaal budesonide tijdens de vroege zwangerschap.
In dierproeven is reproductietoxiciteit aangetoond (zie paragraaf 5.3). De mogelijke
risico's voor mensen zijn onbekend. Zoals met andere geneesmiddelen dienen de
voordelen voor de moeder te worden afgewogen tegen de risico’s voor de foetus bij het
toedienen van budesonide tijdens de zwangerschap.
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 7
1311-V4
mei 2014
Budesonide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Echter, in therapeutische doses van
budesonide worden geen effecten bij de zuigeling verwacht. Budesonide kan gebruikt
worden gedurende de periode van het geven van borstvoeding.
Onderhoudsbehandeling met geïnhaleerd budesonide (200 of 400 microgram tweemaal
daags) bij astmatische vrouwen die borstvoeding gaven, resulteerde in verwaarloosbare
blootstelling aan budesonide bij zuigelingen.
In een farmacokinetiekstudie, was de geschatte inname van een zuigeling 0,3% van de
dagelijkse dosering aan de moeder op beide dosisniveaus. De gemiddelde
plasmaconcentratie van zuigelingen werd geschat op 1/600-ste van de plasmaconcentraties
van de moeder. Hierbij werd een volledige orale biologische beschikbaarheid bij de zuigeling
verondersteld. Budesonideconcentraties in plasmamonsters van zuigelingen lagen allemaal
onder de detectiegrens.
Op basis van gegevens van geïnhaleerd budesonide en het feit dat budesonide lineaire PK
eigenschappen vertoont binnen de therapeutische doseringsintervallen na nasale,
geïnhaleerde, orale en rectale toedieningen van therapeutische budesonidedoses, wordt
blootstelling aan budesonide bij de zuigeling verondersteld laag te zijn.
4.7
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
bedienen
Budesonide Sandoz heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en
op het vermogen om machines te bedienen.
4.8
Bijwerkingen
Wanneer patiënten overstappen van systemische corticosteroïden (oraal of parenteraal)
op Budesonide Sandoz neusspray, suspensie, kunnen zich buiten de neusregio
ongewenste reacties voordoen, die eerder door de systemische behandeling onder
controle werden gehouden, bijv. allergische conjunctivitis of dermatitis. Deze moeten zo
nodig aanvullend worden behandeld.
Systemische effecten van nasaal toegediende corticosteroïden kunnen voorkomen,
vooral bij gebruik van hoge doseringen gedurende een lange periode (zie rubriek 4.4).
De frequenties van bijwerkingen zijn als volgt onderverdeeld:
- zeer vaak (≥1/10)
- vaak (≥1/100 tot <1/10)
- soms (≥1/1.000 tot <1/100)
- zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000)
- zeer zelden (<1/10.000), onbekend (kan niet worden bepaald op basis van de
beschikbare gegevens)
Orgaansysteemklasse
Frequentie
Immuunsysteemaandoeningen Soms
Bijwerking
Onmiddellijke of verlate
overgevoeligheidsreactie
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 8
1311-V4
mei 2014
(urticaria, uitslag, jeuk,
dermatitis, angio-oedeem)
Endocriene aandoeningen
Zeer zelden
Zelden
Zenuwstelselaandoeningen
Oogaandoeningen
Zeer zelden
Zelden
Ademhalingsstelsel-, borstkas- Vaak
en mediastinum aandoeningen
Zeer zelden
Skeletspierstelsel- en
bindweefsel
aandoeningen
Zelden
Anafylactische reactie
Tekenen en verschijnselen
van systemische effecten van
corticosteroïden, waaronder
bijniersuppressie en
groeivertraging
Dysfonie
Glaucoom, cataract (met
langetermijnbehandeling)
Plaatselijke symptomen als
irritatie van het
neusslijmvlies, lichte
hemorragische secretie,
epistaxis (direct na
toediening)
Zweren van het
neusslijmvlies, perforatie van
het nasale septum, dysfonie
Osteoporose (met
langetermijnbehandeling)
Pediatrische patiënten
Groeivertraging is gemeld bij kinderen die behandeld werden met intranasale steroïden.
Vanwege het risico op groeivertraging bij kinderen, dient de groei gemonitord te worden
zoals beschreven in rubriek 4.4.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl.
4.9
Overdosering
Acute overdosering met Budesonide Sandoz neusspray, suspensie is onwaarschijnlijk,
zelfs wanneer alle spray die de flacon bevat ineens wordt toegediend. Toediening van
doses hoger dan aanbevolen (zie rubriek 4.2) gedurende langere perioden (meerdere
maanden) kan leiden tot suppressie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier as.
5.
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
5.1
Page 9
1311-V4
mei 2014
Farmacodynamische eigenschappen
Pharmacotherapeutische categorie: Decongestiva en andere neuspreparaten voor
plaatselijk gebruik, Corticosteroïden,
ATC Code: R01AD05
Budesonide is een glucocorticosteroïde met een sterk plaatselijke ontstekingsremmende
werking op het neusslijmvlies en zwakke systemische effecten na plaatselijke
toediening.
Corticosteroïden hebben een remmend effect op meerdere celtypen (bijv. mestcellen,
eosinofielen, neutrofielen, macrofagen en lymfocyten) en mediatoren (bijv. histamine,
eicosanoïden, leukotriënen en cytokines) die betrokken zijn bij allergie-gemedieerde
ontstekingen. Ze verlagen ook de concentratie cytokines, leukotriënen en chemokines
(bijv. IL-1 tot IL-6, RANTES, TNF-α, IFN-γ en GM-CSF) die worden uitgescheiden door
ontstekingscellen.
Budesonide bindt aan glucocorticoïd-receptoren hetgeen een complex vormt dat werkt
als een transcriptiefactor door down-regulering van pro-inflammatoire mediatoren of upregulering van ontstekingsremmende mediatoren. Er wordt uitgegaan van ongeveer 10100 steroïde-responsieve genen per cel.
Pediatrische patiënten
Klinische effectiviteit
De therapeutische werking van budesonide neusspray is geëvalueerd in enkele duizenden
volwassenen en kinderen. De meeste studies zijn uitgevoerd met afgegeven doses van
eenmaal daags 32 tot 256 µg budesonide intranasaal. Voorbeelden van representatieve
studies waarin het gebruik van budesonide voor de behandeling van kinderen met
seizoensgebonden of chronische allergische rhinitis worden geëvalueerd, worden hieronder
weergegeven. De primaire werkzaamheidsvariabele was de gecombineerde nasale
symptomen score (CNSS). Dit is de som van de individuele nasale symptoomscores van 3
nasale symptomen (congestie, loopneus en niezen, elk gewaardeerd op een schaal van 03).
Seizoensgebonden allergische rhinitis
Pediatrische patiënten
In een 2 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde,
parallelgroep-studie werden de werkzaamheid en veiligheid van budesonide neusspray 16,
32 and 64 μg eenmaal daags geëvalueerd bij 400 kinderen (in de leeftijd van 2 tot 5 jaar)
met allergische rhinitis (seizoensgebonden of chronisch). Het verschil tussen budesonide
neusspray 64 μg en placebobehandeling was niet statistisch significant.
Chronische allergische rhinitis
Pediatrische patiënten
In een 6 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde,
parallelgroep-studie werden de werkzaamheid en veiligheid van budesonide neusspray 128
μg eenmaal daags geëvalueerd bij 202 kinderen (in de leeftijd van 6 tot 16 jaar) met
chronische allergische rhinitis. De primaire werkzaamheidsvariabelen waren de
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 10
1311-V4
mei 2014
gecombineerde nasale symptomen score (CNSS) en waarden van de ‘ piek-nasale inspiratie
flow’ (PNIF)-metingen. Budesonide neusspray verbeterde de CNSS en PNIF statistisch
significant meer dan placebo. De inwerkingtreding van budesonide neusspray was 12 uur na
de eerste dosis op de CNSS en 48 uur op de PNIF.
Klinische veiligheid
Pediatrische patiënten
In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, groeistudie kregen 229
prepuberale kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar budesonide neusspray 64 μg eenmaal
daags of placebo gedurende 12 maanden na een 6-maanden durende basisperiode. Na 12
maanden behandelen was in deze studie de groeisnelheid vergelijkbaar tussen de
budesonide neusspray- en de placebo-behandelingsgroepen: het gemiddelde verschil in
groeisnelheid (placebo- budesonide neusspray) bedroeg 0,27 cm/jaar (95%
betrouwbaarheidsinterval: -0,07 tot 0,62).
Invloed op de plasmacortisolspiegel
In de aanbevolen doseringen veroorzaakt budesonide neusspray l geen klinisch relevante
veranderingen in de basale plasmacortisolconcentratie of in de reactie op ACTH-stimulatie.
Bij gezonde vrijwilligers is een dosis-afhankelijke suppressie van plasmacortisol- en
urinecortisolconcentraties waargenomen na kortdurende toediening van budesonide
neusspray.
5.2
Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
De systemische beschikbaarheid van budesonide uit Rhinocort Nevel, in vergelijkting tot de
aërosol, is 33%. De maximale plasmaconcentratie bij volwassenen na nasale toediening van
256 microgram budesonide uit Rhinocort Nevel is 0,64 nmol/l en wordt binnen 42 minuten
bereikt. De ‘Area Under Curve’ (AUC) na nasale toediening van 256 microgram budesonide
uit Rhinocort Nevel is 2,7 nmol*h/l bij volwassenen.
Distributie
Het verdelingsvolume van budesonide bedraagt circa 3 l/kg lichaamsgewicht. De
plasmaeiwitbinding is gemiddeld 85-90%.
Biotransformatie
Budesonide wordt sterk gemetaboliseerd (~90%), via het first pass effect in de lever tot
metabolieten met geringe glucocorticosteroïde werking. De glucocorticosteroïde werking van
de belangrijkste metabolieten, 6β -hydroxybudesonide en 16α -hydroxyprednisolon, is
minder dan 1% van die van budesonide. Het metabolisme van budesonide vindt
voornamelijk plaats door CYP3A, een subfamilie van het cytochroom P450. Budesonide
ondergaat geen locale metabole inactivering in de neus.
Eliminatie
De metabolieten worden als zodanig of geconjugeerd voornamelijk via de nieren
uitgescheiden. In de urine werd geen onveranderd budesonide aangetroffen. Budesonide
heeft een grote systemische klaring (ongeveer 1,2 l/min) en een gemiddelde
plasmahalfwaardetijd van 2-3 uur na een intraveneuze toediening.
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
Page 11
1311-V4
mei 2014
Lineariteit
Bij klinisch relevante doses is de kinetiek van budesonide dosis-proportioneel.
Pediatrische patiënten
Budesonide heeft een systemische klaring van ongeveer 0,5 l/min bij astmatische kinderen
van 4-6 jaar. Per kg lichaamsgewicht hebben kinderen een klaring die ongeveer 50% hoger
is dan bij volwassenen. Bij astmatische kinderen bedraagt de eliminiatiehalfwaardetijd van
budesonide na inhalatie ongeveer 2,3 uur. Dit is ongeveer hetzelfde als bij gezonde
volwassenen. De ‘Area Under Curve’ (AUC) na toediening van 256 microgram budesonide
uit Rhinocort Nevel is 5,5 nmol*h/l bij kinderen, hetgeen duidt op een hogere blootstelling
aan systemische glucocorticosteroïden bij kinderen dan bij volwassenen. In aanbevolen
klinische doses is de farmacokinetiek van budesonide dosis-proportioneel en
plasmablootstelling is gecorreleerd aan het gewicht van de patiënt. Daarom moet hiermee
rekening gehouden worden bij het vaststellen van de kinderdoseringen.
5.3
Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen bij
therapeutische doses gebaseerd op onderzoek naar chronische toxiciteit, genotoxiciteit
en carcinogeniteit.Glucocorticosteroïden zoals budesonide hebben teratogene effecten
laten zien bij dieren, inclusief gespleten gehemelte en skeletafwijkingen. Het wordt niet
waarschijnlijk geacht dat bij therapeutische doseringen vergelijkbare effecten optreden
bij mensen.
6.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1
Lijst van hulpstoffen
Dispergeerbare cellulose (Microkristallijne cellulose en natriumcarboxymethylcellulose,
(89:11, w/w))
Polysorbaat 80
Kaliumsorbaat E202
Glucose, watervrij
Dinatriumedetaat
Zoutzuur, geconcentreerd
Ascorbinezuur E300
Gezuiverd water
6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing
6.3
Houdbaarheid
2 jaar
Na opening: 3 maanden
Sandoz B.V.
Confidential
Budesonide Sandoz 32/64 microgram/dosis,
neusspray, suspensie
RVG 34889-90
1
6.4
Page 12
1311-V4
mei 2014
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren beneden 30C
Niet invriezen.
6.5
Aard en inhoud van de verpakking
Amberkleurige klasse III glazen fles met een plastic neusspray pomp en een nasale
verstuiver van polypropyleen.
Verpakkingsgrootten: 1x120 doses (1x10 ml), 3x120 doses (3x10 ml), 10x120 doses
(10x10 ml).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
6.6
Speciale voorzorgsmaatregelen voor verwijderen en andere instructies
Geen bijzondere vereisten voor verwijdering.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd
overeenkomstig lokale voorschriften.
7.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH Almere
Nederland
8.
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
RVG 34889: Budesonide Sandoz 32 microgram/dosis, neusspray, suspensie
RVG 34890: Budesonide Sandoz 64 microgram/dosis, neusspray, suspensie
9.
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN VERGUNNING/HERNIEUWING VAN
DE VERGUNNING
Datum van eerste verlening van de vergunning: 1 oktober 2009
Datum van hernieuwing van de vergunning: 30 januari 2011
10.
DATUM EN HERZIENING VAN DE TEKST
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.4, 5.1 en 5.2: 7 augustus 2014.