Reglement m.b.t. de tweejaarlijkse prijs van de Belgische I.F.A.

Reglement m.b.t. de tweejaarlijkse prijs
van de Belgische I.F.A. afdeling (2014)
De VZW “Belgische I.F.A. afdeling – Studiecentrum voor fiscaal recht” organiseert om de
twee jaar een wedstrijd tot toekenning van de “tweejaarlijkse prijs van de Belgische I.F.A.
afdeling” aan een geschreven fiscaal artikel.
Deze wedstrijd en toekenning van de prijs gebeuren onder de volgende voorwaarden:
1.
Voor de prijs komt in aanmerking een geschreven artikel dat een fiscaal onderwerp
behandelt. De keuze van het onderwerp is vrij. Het mag gaan om een op zichzelf staand
fiscaal onderwerp dan wel een fiscaal onderwerp dat in zijn relatie tot een andere juridische,
boekhoudkundige of economische discipline wordt behandeld. Voorwaarde is wel dat het
onderwerp niet alleen vanuit een intern Belgisch nationaal fiscaal perspectief maar ook
vanuit een internationaal of rechtsvergelijkend of grensoverschrijdend perspectief wordt
behandeld.
Vereist is ook dat het artikel verder gaat dan een louter descriptieve behandeling van het
gekozen onderwerp en een nieuw inzicht of nieuwe benadering m.b.t. het onderwerp
aanbrengt.
2.
Het artikel moet nieuw zijn. Een reeds gepubliceerd artikel komt niet in aanmerking1.
3.
De auteur die het artikel indient mag niet ouder zijn dan 35 jaar op de datum van
afsluiting van de periode bepaald voor de indiening van de deelnemende artikels. De auteur
hoeft geen lid van IFA te zijn.
4.
Enkel individuele artikels komen in aanmerking; collectieve artikels worden niet
toegelaten.
5.
Enkel een artikel opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels wordt
toegelaten. De omvang van het artikel moet beperkt blijven tot minder dan 10.000 woorden.
6.
Door de Raad van Bestuur van de VZW “Belgische I.F.A. afdeling – Studiecentrum
voor fiscaal recht” wordt een jury aangesteld die instaat voor de organisatie van de wedstrijd
en beoordeling en selectie van de ingediende artikels.
7.
Aan de auteur van het bekroond artikel (de ‘laureaat’) wordt een prijs van 5.000 euro
toegekend. De laureaat mag bovendien aan zijn/haar bekroond artikel de vermelding
“Tweejaarlijkse prijs van de I.F.A.” verbinden.
In de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur van de VZW
“Belgische I.F.A. afdeling – Studiecentrum voor fiscaal recht” kunnen aan de laureaat
bijkomende voordelen worden toegekend, zoals bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de
kosten van deelname aan een I.F.A.-congres.
1
Een artikel dat reeds is voorgelegd aan een thesis- of verhandelingsjury in het kader van een
studieprogramma is ontvankelijk voor zover deze voorlegging niet vroeger heeft plaatsgevonden dan 1
januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van toekenning van de prijs.
8.
De jury kan desgevallend beslissen de prijs niet toe te kennen.
9.
De jury kan eveneens één of meerdere “eervolle vermeldingen” toekennen aan
artikels die al dan niet zijn ingediend voor de wedstrijd.
10.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de wedstrijd dient het artikel per
post of email aan de secretaris generaal van de Belgische I.F.A. afdeling te worden
overgemaakt ten laatste op 1 oktober van het jaar waarin de prijs wordt toegekend.
11.
Alle eventuele geschillen of vragen betreffende de ontvankelijkheid van een
ingediend artikel of de beoordeling en selectie van de ingediende artikels, evenals elke
andere betwisting, worden beslecht door de jury zonder mogelijkheid van verhaal.
_____________________________