de Utrechtse erfgoedmonitor 2014

DE UTRECHTSE
ERFGOEDMONITOR 2014
DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
P ROV I N C I E- U T R EC H T. N L
1
Abcoude
Eemnes
Spakenburg
Vecht
Bunschoten
Baarn
Vinkeveen
Laagte van Pijnenburg
Soest
Breukelen
Maarssen
Bilthoven
Kasteel
De Haar
L
Amersfoortseweg
UTRECHT
Vleuten
De Bilt
Valleilandgoede
Zeist
Amelisweerd
De Meern
Wo
dgoed Linschoten
water
Amersfoort
Maarn
Bunnik
Driebergen-Rijsenburg
Doorn
Nieuwegein
Montfoort
IJsselstein
Houten
Vianen
Stichtse
Lustwarande
Langbroekerwetering
Wijk bij
Duurstede
DE UTRECHTSE
ERFGOEDMONITOR 2014
Leusden
DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN
IN DE PROVINCIE UTRECHT
eren
oudenberg
Veenendaal
Leersum
Amerongen
Rhenen
IN OPDRACHT VAN: PROVINCIE UTRECHT
3
4 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
VOORWOORD
Op 31 oktober 2013 heb ik de Utrechtse Erfgoedmonitor voor historische buitenplaatsen gepresenteerd bij
het symposium Utrechtse Buitenplaatsen. Ik heb toen aangekondigd dat wij verder gaan met het monitoren van
rijksbeschermde monumenten. Nu, nauwelijks een jaar verder, ben ik blij u deze brochure aan te bieden. In deze
brochure laten wij van een aantal monumentcategorieën zien hoe de rijksbeschermde objecten er per gemeente
bij staan. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen eigenaren, gemeenten, financiers en beleidsmakers
komen tot een integrale aanpak van beheer en behoud van de monumenten. Ik ben er trots op dat de provincie
Utrecht de eerste is die dit doet!
De monitor hebben we laten maken om inzicht te krijgen in aard, omvang en ernst van de restauratieopgaven,
in leegstand, herbestemming en huidig gebruik. Daarnaast kan door het samenvoegen van de informatie in beeld
gebracht worden binnen welke monumentcategorieën, zoals buitenplaatsen, industrieel erfgoed of verdedigingswerken of in welke gemeenten de problematiek het grootst is.
Jan-Hylke de Jong van Fenicks en Gertjan Zijp van de Monumentenwacht Utrecht (MWU) hebben deze monitor
gezamenlijk gemaakt, in opdracht van de provincie Utrecht. Zij hebben dit gedaan door gegevens uit de inspectierapporten van de MWU aan te vullen en te combineren met digitale informatie over monumenten. Zo is een
totaalbeeld van de restauratiebehoefte van ruim 2800 rijksbeschermde monumenten (met uitzondering van de
woonhuizen) in Utrecht ontstaan.
De provincie Utrecht is al een aantal jaren benoemd tot Topregio: regio van kennis en cultuur, waar het heel
aantrekkelijk is om te wonen en te werken. De provincie wil deze toppositie behouden en niet in de laatste plaats
is cultuur en cultureel erfgoed hierbij van groot belang. Want mensen van binnen en buiten de provincie beleven
graag het historisch erfgoed dat Utrecht te bieden heeft.
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur
5
DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR:
BASIS VOOR ONDERBOUWDE KEUZES
De provincie Utrecht telt ruim 5800 rijksmonumenten, variërend van kerken tot buitenplaatsen, van parken
tot fabrieken, van forten tot tuinhuisjes. Mede dankzij deze rijkdom en diversiteit aan erfgoed is de provincie
bijzonder aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven.
De provincie ziet het als haar taak om andere overheden en eigenaren te ondersteunen bij de instandhouding
van de vele rijksmonumenten. Die kunnen immers behalve een lust soms ook een grote last zijn, omdat er veel
expertise en geld nodig is om monumenten in goede staat te krijgen en te houden. De provincie levert daaraan
in het kader van de nota Cultuur van U (Cultuurnota 2012-2015) een directe bijdrage in de vorm van medefinanciering van restauraties uit het fonds Erfgoedparels. Daarnaast levert zij een indirecte, voorwaardenscheppende
bijdrage in de vorm van ondersteuning van eigenaren, fondsen en beleidsmakers met informatie en kennis.
De Utrechtse Erfgoedmonitor is daar een goed voorbeeld van.
Reikwijdte en doel van de erfgoedmonitor
De erfgoedmonitor is een periodiek onderzoek dat de aard en staat van onderhoud in kaart brengt van een groot
deel van de monumenten die zijn aangewezen als rijksmonument.
De Monumentenwacht Utrecht en MonumentenMonitor tekenen samen voor de methodiek en uitvoering van het
onderzoek. Opdrachtgever is de provincie Utrecht.
In 2013 verscheen de eerste erfgoedmonitor. Dat onderzoek beperkte zich tot de buitenplaatsen.1 In 2014
werd dit onderzoek uitgebreid naar openbare gebouwen, verdedigingswerken, religieuze gebouwen, liefdadige
instellingen, agrarische gebouwen, molens, weg- en waterwerken, horeca-instellingen, losse objecten en industrieel erfgoed. Alleen archeologische vondsten en woonhuizen werden niet meegenomen in het onderzoek.
De provincie kan aan de hand van de erfgoedmonitor gericht en vroegtijdig problemen signaleren met betrekking
tot achterstallig onderhoud en/of herbestemming. Ook kan de provincie de gegevens gebruiken bij de selectie
van projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie uit het fonds Erfgoedparels.
Deze samenvattende rapportage bevat de belangrijkste uitkomsten van de Utrechtse Erfgoedmonitor 2014.
Overheden, eigenaren en monumentenorganisaties kunnen hiervan gebruik maken bij het maken van (beleids)keuzes.
Opzet van de erfgoedmonitor
Het vertrekpunt van de erfgoedmonitor is de beschrijving van de objecten in het Monumentenregister van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De erfgoedmonitor heeft betrekking op 2809 rijksmonumenten en ruim 3000
objecten. Een rijksmonument bestaat vaak uit meerdere objecten.
Het Monumentenregister onderscheidt verschillende categorieën monumenten. Deze indeling is in de erfgoedmonitor overgenomen. Wel is het industrieel erfgoed als nieuwe categorie toegevoegd.
Monumentenwacht Utrecht vulde de gegevens uit het Monumentenregister aan met de gegevens die zij beschikbaar heeft op basis van de door haar uitgevoerde monumenteninspecties. Ook leverde de Monumentenwacht
kengetallen met betrekking tot kosten van onderhoud en restauratie.
MonumentenMonitor, specialist in het digitaal verzamelen, beoordelen, combineren en ontsluiten van actuele
informatie over monumenten, voegde waar mogelijk informatie toe, ook over monumenten die niet door de
Monumentenwacht zijn geïnspecteerd. Vrijwel alle door MonumentenMonitor als slecht beoordeelde objecten
zijn alsnog bezocht door de Monumentenwacht. Ook is in sommige gevallen gebruik gemaakt van de parate
kennis van beheerders en/of eigenaren van de monumenten, met name van molens en verdedigingswerken.
1. De Utrechtse Erfgoedmonitor historische buitenplaatsen, uitgave provincie Utrecht 2013, te downloaden van www.provincie-utrecht.nl,
onder onderwerpen>cultureelerfgoed>De Utrechtse Erfgoedmonitor>documenten en downloads.
6 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
Niet over alle monumenten konden (genoeg) gegevens worden gevonden; noch langs digitale weg, noch
via fysieke inspectie.
Aan de hand van de inspectierapporten en -quickscans kon de betrouwbaarheid van de gegevens van de
MonumentenMonitor over staat van onderhoud worden getoetst. Ditzelfde geldt voor de inschatting van de
totale restauratiekosten. De inspectierapporten en de kengetallen van de Monumentenwacht zijn gebruikt
als toetsingskader en voor de onderbouwing en verfijning van het rekenmodel waarmee de totale restauratiebehoefte op provinciaal niveau is bepaald.
De aldus verzamelde gegevens hebben betrekking op:
• de staat van het onderhoud van elk afzonderlijke rijksmonument, met name van gevels en de afwerking daar
van, gevelopeningen, glas- en schilderwerk, daken, goten en hemelwaterafvoeren;
• de constructieve staat van het casco: de dragende onderdelen en het omhulsel van een gebouw, bestaande uit dak, kappen met spantconstructies, balklagen en vloeren, gevels, dragende muren met wandopeningen, funderingen, kelders en gewelven (als het een Monumentenwachtabonnee betreft waar een inspectie ter
plaatse is uitgevoerd);
• leegstand, (her-)bestemming, huidig gebruik en gebruikers;
• fysieke kenmerken, zoals de oppervlakte, de ruimtelijke ligging en bestemmingsplannen en (voor zover online
bekend) sloopvergunningverlening;
• aanwezigheid en herkenbaarheid van eventueel aanwezige kenmerkende landschappelijke elementen zoals
die zijn beschreven in het rijksmonumentenregister, de gaafheid van deze elementen, de staat van onderhoud
en het beheer van de aanleg.
Al deze gegevens zijn vastgelegd in de erfgoedmonitor. De provincie Utrecht is eigenaar van de data. Het bestand is niet openbaar, omdat de privacy van eigenaren hier in het geding is. Overheden en eigenaren kunnen
de gegevens per monumentnummer opvragen bij de provincie.
Bepalen van de restauratiebehoefte
Voor de monumenten met een slechte staat van onderhoud zijn speciaal voor dit onderzoek de schattingen
van de kosten van de restauratiebehoefte gebaseerd op een elementenbegroting of ‘educated guess’. Daarnaast beschikt de Monumentenwacht over veel parate informatie vanuit eerder gemaakte begrotingen. Een elementenbegroting is een vereenvoudigde eerste inschatting en dito rapportage van de restauratiekosten. Daarbij
zijn alleen de benodigde kosten voor het materiaal en manuren voor de feitelijke verwerking ervan meegenomen.
BTW en indirecte bouwkosten worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De Monumentwacht heeft de meeste
objecten binnen deze groep fysiek bezocht. Daarnaast zijn deze gegevens aangevuld met rapportages van
eerder uitgevoerde inspecties.
Voor monumenten met een matige en redelijke tot goede staat van onderhoud zijn ook inschattingen gemaakt
van de kosten van de restauratiebehoefte. Deze zijn gebaseerd op beschikbare kostenkengetallen, informatie
over de omvang, de actuele lokale marktwaarde in combinatie met gegevens over de staat van onderhoud, plus
ervaringscijfers van de Monumentenwacht.
Dankzij deze voor Nederland unieke aanpak is een actuele en betrouwbare totaalopname van het Utrechtse
monumentenbestand gerealiseerd.
7
UITKOMSTEN VAN DE ERFGOEDMONITOR
De erfgoedmonitor geeft niet alleen inzicht in de restauratiebehoefte op provinciaal niveau, maar ook per
gemeente en op het niveau van afzonderlijke monumenten. Door slim gebruik te maken van de verzamelde
gegevens kan informatie ook gegroepeerd worden per erfgoedcategorie, zoals buitenplaatsen, industrieel
erfgoed of verdedigingswerken. Ook levert het onderzoek informatie op over huidig gebruik, leegstand en mate
van herbestemming.
Deze rapportage laat de uitkomsten per erfgoedcategorie zien, te beginnen met de categorie met de grootste
restauratiebehoefte en eindigend met de categorie met de kleinste opgave.
Kastelen, buitenplaatsen en landhuizen
De meeste als rijksmonument aangewezen buitenplaatsen, landhuizen en kastelen vormen harmonieuze en
nauw samenhangende complexen met verschillende gebouwde en landschappelijke elementen. Naast het
hoofdgebouw omvatten ze vaak nog andere monumentale elementen, zoals poortgebouwen, follies, hekwerken,
kassen, lanen, waterpartijen en moestuinen.
Van de naar schatting 6.000 buitenplaatsen die Nederland aan het einde van de 19e eeuw telde, zijn er nu
nog maar zo’n 500 over. Utrecht telt maar liefs 285 buitenplaatsen, waarvan 119 als complex de status van
rijksmonument hebben.
Specifiek over de kastelen en buitenplaatsen liet de provincie Utrecht in 2013 al een erfgoedmonitor uitvoeren.
Onderstaande uitkomsten zijn uit dat onderzoek afkomstig; nieuw onderzoek is nu niet gedaan.
Landgoed Wickenburgh in ‘t Goy
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
41% van de hoofdgebouwen verkeert in goede staat van onderhoud; 45% is er redelijk aan toe. Circa 12 % van
de buitenplaatsen vergt groot herstel vanwege de matige staat van onderhoud van de hoofdgebouwen. Slechts
een klein percentage van de hoofdgebouwen is er slecht aan toe. Het casco van vrijwel alle hoofdgebouwen
verkeert in goede staat.
8 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
41% Goed
45% Redelijk
12% Matig
2%
Slecht
Figuur 1: Staat van onderhoud hoofdgebouwen
Opvallend is dat onder de groep gebouwen waarbij de eigenaar lid is van de Monumentenwacht er relatief
meer hoofdgebouwen zijn met een goede staat van onderhoud. De periodieke inspecties hebben een positieve,
preventieve invloed en zetten eigenaren aan tot meerjarenplannen voor onderhoud en herstel.
Ook blijkt duidelijk dat een gebouw altijd beter af is naarmate het intensiever gebruikt wordt. Gebouwen zonder
functioneel gebruik verkeren in slechtere staat van onderhoud dan gebouwen met een (gewijzigde) gebruiksfunctie. Het verschil tussen de staat van onderhoud tussen de op buitenplaatsen aanwezige boerderijen, die
vaak nog bewoond en in gebruik zijn en andere, in onbruik geraakte opstallen is in dit verband illustratief.
De staat van het ‘groen’
Veel beschreven groene elementen op de buitenplaatsen waren tijdens de opnamen voor het monumentenregister al in matige of slechte staat. Dat is in de loop der jaren alleen maar erger geworden. Elk element heeft, passend bij zijn oorspronkelijke functie, specifiek beheer nodig. Als daarin niet wordt voorzien, lijdt de herkenbaarheid van een element daar sterk onder. Een hakhoutperceel bijvoorbeeld dat wordt beheerd alsof het een gewoon
stuk bos is, is na enkele jaren niet meer herkenbaar als houthakperceel. Ook een gebrek aan middelen speelt het
groen parten. Als er wordt beknibbeld op onderhoud, gaan de landschappelijke elementen razendsnel achteruit.
Voor veel van de structuurdragers geldt dat ze incompleet zijn en soms nauwelijks te herkennen in het landschap. Restauratie is niet altijd een optie; sommige structuurdragers zijn daarvoor te oud en moeten totaal
worden vervangen. Omdat veel eigenaren niet altijd uitgaan van planmatige vervanging van groene structuurdragers, blijven zij te lang proberen om deze elementen te herstellen terwijl dat geen zin meer heeft. Om een
wezenlijke en structurele verbetering in de staat van het groen te bewerkstelligen, ontkomen eigenaren niet aan
planmatige vervanging, bijvoorbeeld van lanen.
Huidig gebruik en bestemming hoofdverblijven
Ongeveer 55% van de hoofdgebouwen is in gebruik als hoofd-woonverblijf. Iets minder dan 45% van de hoofdverblijven is herbestemd; vaak tot kantoor of appartementen en in een enkel geval tot zorgverblijf. Iets meer dan
8% van de hoofdverblijven staat op dit moment leeg. Soms houdt dat verband met een (onlangs uitgevoerde of
lopende) restauratie.
8% Ja
92% Nee
55% Ja
45% Nee
Figuur 2: Herbestemming hoofdverblijven
Figuur 3: Leegstand hoofdverblijven
9
De omvang van de onderhoudsopgave
Het noodzakelijk herstel van kastelen, buitenplaatsen en landhuizen vergt naar schatting 37 miljoen euro. Dat is
nodig om objecten die in matige en slechte staat zijn terug te brengen tot een redelijke tot goede staat. Voor het
groen is de inschatting moeilijker te maken, maar hier moet ten minste worden gerekend op 23 miljoen euro om
de structuurdragers van een matig naar een redelijk niveau van onderhoud te krijgen.
N: 131 = aantal onderzochte Rijksmonumenten nummers per gemeenten
Figuur 4: spreiding en staat van onderhoud kastelen, buitenplaatsen, landhuizen
Religieuze gebouwen en onderdelen van kerkelijke gebouwen
Binnen de categorie van objecten die zijn gebouwd voor religieus gebruik vallen vooral kerkgebouwen, grafkapellen en pastorieën. In sommige gevallen betreft het niet zozeer objecten die als gebouw het beschermen waard
zijn, maar is de aanwijzing tot rijksmonument te verklaren uit een in het pand gesitueerd monumentaal religieus
object, zoals een orgel. De provincie Utrecht kent 226 religieuze gebouwen en -onderdelen die de status van
rijksmonument hebben.
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
De objecten binnen deze groep staan er doorgaans redelijk tot goed bij in de provincie Utrecht. Dat is vooral
te danken aan het onderhoud en de restauraties van de afgelopen jaren. De provincie heeft daaraan vanuit het
fonds Erfgoedparels een belangrijke bijdrage geleverd: kerken vormden het speerpunt van het fonds in de jaren
2008-2011. De problemen beperken zich dan ook tot een gering aantal objecten. Bij 8 kerken is er sprake van
grote problemen. Ook al is het aantal probleemgevallen gering, de onderhoudsproblemen bij dit type gebouwen
zijn vaak groot en al snel kostbaar.
10 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
42% Goed
45% Redelijk
10% Matig
3% Slecht
Figuur 5: staat van onderhoud religieuze gebouwen
Huidig gebruik en bestemming
Het valt niet mee om voor een religieus object herbestemming te vinden. De omvang en indeling van de gebouwen en de hoge onderhoudskosten werpen voor nieuwe gebruikers een forse drempel op. Dat is terug
te zien in de erfgoedmonitor. Slechts een kwart van de religieuze gebouwen heeft een nieuwe bestemming
gevonden. Kerken lenen zich vooral voor de huisvesting van meervoudige functies.
Tot dusver is de leegstand in deze categorie beperkt gebleven. Dat komt doordat de meeste kerken nog
als kerk gebruikt worden, zij het steeds minder intensief. Wekelijkse kerkdiensten maken plaats voor tweewekelijkse of zelfs maandelijkse bijeenkomsten. Daardoor zijn de gebouwen moeilijker te exploiteren en zullen
steeds meer kerkgenootschappen gebouwen moeten afstoten.
Een leegstaande kerk wordt in de regel slechter onderhouden en gaat als gevolg daarvan snel achteruit,
met onherstelbare schade tot gevolg. De toekomstige probleemgevallen onder de kerkelijke gebouwen zijn
waarschijnlijk vooral die objecten met een bijzondere of complexe structuur en/of een grote omvang, zoals
de Cuneratoren in Rhenen en de Andrieskerk in Amerongen. Het is moeilijk om voor dergelijke gebouwen herbestemming te vinden. Hoewel de erfgoedmonitor een vrij gunstig beeld laat zien van de religieuze gebouwen,
behoeft deze categorie daarom toch veel aandacht in de komende jaren.
7% Ja
77% Nee
26% Ja
74% Nee
Figuur 6: herbestemming religieuze gebouwen
16% Niet van
toepassing
Figuur 7: leegstand religieuze gebouwen
Figuur 7 laat voor de leegstand van kerken een aanzienlijk aandeel ‘niet van toepassing’ zien. Het rijksmonument
is deze gevallen een onderdeel van of een object in een kerkgebouw, zoals een orgel.
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
Het gaat binnen de provincie Utrecht op dit moment nog relatief goed met het religieus erfgoed. Wel dreigt in de
nabije toekomst het gevaar van toenemende leegstand en verval. De verwachting is dan ook dat de restauratieopgave de komende jaren snel zal toenemen.
Kerken worden duur wanneer de staat van onderhoud achteruit gaat. Het is daarom verstandig om het onderhoud goed bij te houden. Om verdere achteruitgang te voorkomen van de religieuze gebouwen die in matige tot
slechte staat van onderhoud verkeren, is naar schatting 43 miljoen euro nodig. Deze inschatting is gebaseerd
11
op een sobere en doelmatige aanpak van de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. In ongeveer 3% van de
gevallen is er sprake van grote problemen.
N: 131 = aantal onderzochte Rijksmonumenten nummers per gemeenten
Figuur 8: spreiding en staat van onderhoud religieuze gebouwen
Verdedigingswerken
De onderzochte objecten binnen categorie Verdedigingswerken zijn ooit gebouwd voor militaire en/of verdedigingsdoeleinden. De provincie Utrecht telt 355 verdedigingswerken die zijn ingeschreven en 109 die voorlopig
zijn erkend als rijksmonument. Het gaat om forten, dijklichamen of afsluitingen ten behoeve van de inundatiegebieden, kazematten, fortwachterswoningen en opslagloodsen. Forten en andere verdedigingslinies bestaan
vaak uit meerdere objecten.
Asschatterkeerkade in Leusden, onderdeel van de Grebbelinie
12 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
De verdedigingswerken zijn robuust gebouwd. De staat van het casco is in de meeste gevallen dan ook redelijk
tot goed. De staat van onderhoud is niet zo best: 52% verkeert in een matige of slechte staat van onderhoud.
Vooral de zogenaamde natuurforten, die in beheer zijn bij natuurorganisaties en een natuurbestemming hebben,
zijn slecht onderhouden.
De meest voorkomende problemen in deze categorie zijn het gevolg van langdurig achterstallig onderhoud.
Gevels, daken en afwatering hebben daarvan bij uitstek te lijden. Daken, goten en hemelwaterafvoeren die niet
voldoen, zorgen op termijn dat ook het casco in verval raakt, hoe robuust dat ook is.
15% Goed
33% Redelijk
43% Matig
9% Slecht
Figuur 9: staat van onderhoud verdedigingswerken
De staat van het ‘groen’
Het groen maakt een wezenlijk onderdeel uit van de meeste verdedigingswerken. De staat van onderhoud
van het groen is vaak matig en soms uitzonderlijk slecht. Bomen en andere bosschages overwoekeren de
bouwwerken. Wortelgroei beschadigt metselwerk, dakbedekking en druipkokers. Sloten, grachten en inundatiekanalen zijn in veel gevallen dichtgegroeid en ‘verland’.
Huidig gebruik en bestemming
Objecten in de categorie verdedigingswerken vervullen slechts zelden nog de oorspronkelijke functie. Herbestemming is soms lastig; de objecten lenen zich daar niet altijd goed voor. De leegstand is dan ook aanzienlijk (25%).
De forten hebben uiteenlopende nieuwe functies: natuurfort, museum, horecagelegenheid, kantoorruimte,
opslagplaats en camping- of recreatieplaats. Fortwachterswoningen hebben een overzichtelijk omvang en
dienen vaak als woon- en/of kantoorruimte. Een enkele kazemat wordt ingezet voor voorlichtingsdoeleinden.
Met het oog op de klimaatverandering zullen sommige verdedigingswerken in de toekomst wellicht een functie
krijgen bij de waterberging.
Wat opvalt in de taartdiagrammen is het hoge aandeel ‘niet van toepassing’. Het betreft hier doorgaans bruggen, sluizen, kolken en aardwerken die niet ‘leeg’ kunnen staan of herbestemd kunnen worden omdat het hier
niet gaat om gebouwen maar om andersoortige bouwwerken.
34% Ja
41% Nee
25% Niet van
toepassing
Figuur 10: herbestemming verdedigingswerken
18% Ja
25% Nee
57% Niet van
toepassing
Figuur 11: leegstand verdedigingswerken
13
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
Voor het behoud van de gebouwde (rode) verdedigingswerken die in een matige tot slechte staat van onderhoud verkeren, is naar schatting 21 miljoen euro nodig. Vooral het rood op de natuurforten is vaak erg slecht
onderhouden. Een slechte staat van onderhoud leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van het casco.
Consolidatie van het onderhoud kan ernstiger schade en hogere kosten voorkomen.
Een positieve uitzondering vormen de forten met een actief en functioneel gebruik, zoals Fort aan de Klop en
Fort Vechten. Forten met een nieuwe (commerciële) bijeenkomstfunctie hebben vaak een redelijke tot goede
staat van onderhoud. Een flink aantal forten heeft een tijdelijke ‘low-budget’ bestemming en huisvest sociaalmaatschappelijke functies zoals scoutingclubs en andere verenigingen. Deze forten verkeren vaker in een
redelijke tot matige staat van onderhoud.
In de praktijk blijkt dat een verdedigingswerk pas weer structureel wordt onderhouden als het voor een lange
termijn een nieuwe bestemming heeft. Met name allerlei kleine objecten, zoals in de Grebbelinie, of juist hele
grote objecten die zich niet voor herbestemming lenen, zoals voormalige dijklichamen, verkeren in een matige
staat van onderhoud. Wel is er de afgelopen jaren al flink in de verdedigingswerken geïnvesteerd. Verschillende
onderdelen van de Grebbelinie, zoals de Asschatterkeerkade (Leusden) en het Fort aan de Buursteeg
(Renswoude) zijn inmiddels hersteld en aarden wallen en structuurdragers zijn weer zichtbaar gemaakt.
Om de groene structuurdragers binnen de categorie verdedigingswerken zichtbaar te houden is sober en
doelmatig onderhoud nodig voor een bedrag van naar schatting 9 miljoen euro. Het accent zal daarbij moeten
liggen op het beperken van de wilde begroeiing en het verwijderen van begroeiing die schade toebrengt aan de
bebouwing.
N: 131 = aantal onderzochte Rijksmonumenten nummers per gemeenten
Figuur 12: spreiding en staat van onderhoud verdedigingswerken
Industrieel erfgoed
Het industrieel erfgoed wordt niet als aparte categorie onderscheiden in het Monumentenregister, maar is in de
provincie Utrecht wel een categorie van wezenlijk belang. De provincie Utrecht vond het zinvol het industrieel erfgoed apart in kaart te brengen, omdat deze categorie gebouwen specifieke eigenschappen en problemen kent.
Het industrieel erfgoed bestaat doorgaans uit grotere en soms ook samengestelde objecten en complexen met
14 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
specifieke bouwkundige kwaliteiten. Vaak vormen deze objecten kenmerkende landmarks. Deze groep objecten
verdient vanuit bouwkundig perspectief en de potentie voor herbestemming specifieke aandacht. De erfgoedmonitor onderscheidt daarom 33 specifieke objecten die een industrieel karakter hadden of nog steeds hebben.
Het betreft fabrieksgebouwen, stoomgemalen, pakhuizen en fabrieksschoorstenen.
Voormalige Stichtse olie- en lijnkoekenfabriek (Cereol) Utrecht
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
Het rijksmonumentaal industrieel erfgoed geeft een wisselend beeld. Een kwart van de objecten heeft een goede
staat van onderhoud. Een aanzienlijk deel (30%) verkeert in matige tot slechte staat.
24%
46%
12%
18%
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Figuur 13: staat van onderhoud industrieel erfgoed
Huidig gebruik en bestemming
Ongeveer 60% van alle als rijksmonument aangewezen industriële objecten heeft een andere dan de oorspronkelijk functie. Vaak gaat het om woonfuncties en sociaal-culturele functies. Bijna een vijfde van de objecten is
helemaal niet meer in gebruik en staat leeg.
15
18% Ja
70% Nee
12% Niet van
toepassing
61% Ja
36% Nee
3% Gesloopt
Figuur 14: herbestemming industrieel erfgoed
Figuur 15: leegstand industrieel erfgoed
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
In het industrieel erfgoed is er sprake van een grote groep objecten (30%) met een matige tot slechte staat van
onderhoud. In combinatie met de leegstand in deze categorie, met maar liefst 18% de hoogste van alle in de
erfgoedmonitor onderzochte categorieën, is dit een groot en urgent probleem. Bovendien gaat het hier in de
meeste gevallen om omvangrijke en complexe monumenten die dure restauraties vergen. Om de onderhoudsopgave voor de objecten die in matige tot slechte staat van onderhoud verkeren op een sobere en doelmatige
manier aan te pakken teneinde de situatie te consolideren, is naar schatting 27 miljoen euro nodig.
N: 131 = aantal onderzochte Rijksmonumenten nummers per gemeenten
Figuur 16: spreiding en staat van onderhoud industrieel erfgoed
Agrarische gebouwen
De provincie Utrecht kent 623 agrarische rijksmonumenten. Het gaat hierbij om objecten die oorspronkelijk zijn
gebouwd met het oog op agrarisch gebruik, zoals boerderijen, stallen, schuren, bakhuizen, pompen, hekwerken
of hooibergen.
16 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
Dwarshuisboerderij in Benschop
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
Het agrarisch erfgoed binnen de provincie Utrecht staat er relatief goed bij, zeker vergeleken bij het agrarisch
erfgoed in bijvoorbeeld de Nederlandse grensregio’s.
De objecten met een matige tot slechte staat van onderhoud zijn geconcentreerd in het zuidwesten van provincie
Utrecht (Lopikerwaard).
42%
41%
13%
4%
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Figuur 17: staat van onderhoud agrarische gebouwen
Huidig gebruik en bestemming
Slechts ongeveer 35% van de agrarische objecten vervult nog de oorspronkelijke functie.
De boerderijen in het zuidwesten van de provincie, met name in de Lopikerwaard, zijn er in verhouding slechter aan
toe. Zij fungeren ook relatief vaak nog als boerenbedrijf. De erfgoedmonitor maakt duidelijk dat objecten die nog
in gebruik zijn voor agrarische doeleinden doorgaans in slechtere staat verkeren dan herbestemde objecten. Restauraties zijn kostbaar en dienen doorgaans niet het bedrijfsvoeringsbelang van de boeren. Voor hen is het daarom
niet altijd aantrekkelijk om hun monumentale bedrijfsobjecten in hun oorspronkelijke staat te houden of te brengen.
Agrarisch erfgoed leent zich goed voor herbestemming. Ongeveer driekwart van de objecten heeft een nieuwe
bestemming gekregen: veelal woonruimte, al dan niet in combinatie met kantoor- of niet-agrarische bedrijfsruimte.
De beperkte en daardoor ‘behapbare’ omvang van de boerderijen en schuren draagt bij aan de succesvolle herbestemming tot woonruimte.
Daarnaast herbergen voormalige boerderijen vooral zorgfuncties en bijeenkomst- en logiesfuncties, al dan niet in
combinatie met (educatieve) agrarische activiteiten.
17
9% Ja
91% Nee
65% Ja
35% Nee
Figuur 18: herbestemming agrarische gebouwen
Figuur 19: leegstand agrarische gebouwen
Conclusies en onderhoudsopgave
De onderhoudsopgave voor agrarische gebouwen die in matige tot slechte staat verkeren is naar schatting
22 miljoen euro groot.
Los van de afzonderlijke objecten die aandacht behoeven, is in het geval van de agrarische monumenten de
landschappelijke context waarin die zich bevinden van groot belang: de landschappelijke profielen en structuren
zoals boerderijlinten en meer in het algemeen de identiteit van het agrarisch landschap.
N: 131 = aantal onderzochte Rijksmonumenten nummers per gemeenten
Figuur 20: spreiding en staat van onderhoud agrarische gebouwen
Openbare gebouwen
De categorie Openbare gebouwen bevat objecten die oorspronkelijk zijn gebouwd als openbaar gebouw of als
gebouw met een maatschappelijk relevante functie. Het gaat hier meestal om (voormalige) gemeentehuizen,
bibliotheken, tolhuizen en scholen. Ook veel objecten met een oorspronkelijke militaire functie, zoals kazernes,
behoren tot de groep openbare gebouwen.
De provincie Utrecht telt 185 rijksmonumenten die te boek staan als openbare gebouwen.
18 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
De openbare gebouwen verkeren doorgaans in een redelijk tot goede staat van onderhoud. Voor 19% van de
monumenten uit deze categorie geldt dat hun matige staat van onderhoud de nodige aandacht vraagt.
Slechts een enkel openbaar gebouw verkeert in een slechte staat van onderhoud. Zolang het onderhoud van de
openbare gebouwen consequent en periodiek wordt uitgevoerd, baart deze categorie dan ook weinig zorgen.
Het is echter wel zo dat de gebouwen in deze categorie vaak erg groot zijn, zodat de slechte staat van één
enkel object een grote en kostbare restauratieopgave kan opleveren.
34% Goed
42% Redelijk
19% Matig
5% Slecht
Figuur 21: staat van onderhoud openbare gebouwen
Gebruik
Veel openbare gebouwen vervullen nog steeds hun oorspronkelijke functie. Waar dat niet het geval is, is in veel
gevallen (73%) sprake van herbestemming. Openbare gebouwen lenen zich, ondanks hun formaat en waarschijnlijk dankzij hun vaak centrale ligging en bruikbare indeling, goed voor herbestemming. Multifunctionele, sociaalculturele en horecabestemmingen komen veel voor. Ook herbestemming naar een andere openbare functie is
aan de orde, bijvoorbeeld bij voormalige kazernegebouwen die nu worden ingezet voor onderwijsdoeleinden.
Van de openbare gebouwen staat 9% momenteel leeg. Dat is hoger dan gebruikelijk in deze categorie. Recente
sluitingen van kazernes spelen daarbij een rol.
73% Ja
26% Nee
1% Niet van
toepassing
Figuur 22: herbestemming openbare gebouwen
9% Ja
85% Nee
6% Niet van
toepassing
Figuur 23: leegstand openbare gebouwen
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
In de categorie Openbare gebouwen is er naar schatting 19 miljoen euro nodig om de gebouwen met een
matige tot slechte staat van onderhoud in stand te houden. Hoewel er sprake is van een overwegend positief
beeld van de staat en de bruikbaarheid van de gebouwen en de leegstand gering is, zijn er binnen deze groep
wel degelijk objecten die aandacht behoeven.
Losse objecten
Onder deze restcategorie beschrijft het Monumentenregister een bonte verzameling van uiteenlopende objecten
zoals grafmonumenten, grenspalen, begraafplaatsen, toegangshekken, barometers maar ook theekoepels,
boerderijen, gedenktekens en hele parken. In deze rapportage zijn aan deze categorie bovendien de 3 objecten
toegevoegd die volgens de indeling van het Monumentenregister onder de categorie ‘delen van gebouwen/woon19
huizen’ vallen. Ook dit is een restcategorie en op zichzelf te klein om zinvol over te rapporteren. Daarom zijn
beide restcategorieën hier samengevoegd.
De provincie Utrecht telt 839 van zulke monumentale objecten, bestaande uit 849 afzonderlijk geïnventariseerde
objecten. Het grootste deel daarvan, circa 500 stuks, maakt deel uit van een complex historische buitenplaats
en is al meegenomen in de erfgoedmonitor over de historische buitenplaatsen uit 2013.
Hoofdgebouw van het Belgenmonument in Amersfoort
Staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
Een eenduidige uitspraak over de staat van onderhoud van het rood van de losse objecten is niet te geven; daarvoor is deze categorie te divers. Wel valt deze groep in negatieve zin uit de toon: bijna 40% van de objecten is in
matige of slechte staat. Het gaat in veel gevallen om kleine objecten en dus ook om relatief kleine kostenposten.
Een uitzondering vormen de resten van voormalig Huis te Vliet in Lopik, dat in matige tot slechte staat verkeert.
Het is duidelijk dat losse objecten het gevaar lopen te worden vergeten, vooral wanneer ze niet erg zichtbaar
zijn en en dus niet opvallen. Dat geldt bijvoorbeeld grens- en dijkpalen, grafzerken en moestuinmuren op niettoegankelijke of afgeschermde landgoederen.
19%
42%
26%
12%
1%
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Geen gegevens
Figuur 24: staat van onderhoud losse objecten
20 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
De staat van het ‘groen’
Zonder specifiek beheer en geregeld onderhoud gaat de herkenbaarheid van losse groene elementen snel
achteruit. Om een wezenlijke en structurele verbetering in de staat van het groen te bewerkstelligen, ontkomen
eigenaren niet aan planmatig onderhoud.
De omvang van de onderhoudsopgave
Voor het rood vergt het noodzakelijk herstel van de vele verwaarloosde losse objecten naar schatting 6,8 miljoen
euro, dit is inclusief het groen. Een aanzienlijk deel daarvan (0,4 miljoen euro) is nodig voor het herstel van de
matige en slechte onderdelen van het Huis te Vliet.
Voor het groen is de inschatting moeilijker te maken, maar hier moet ten minste worden gerekend op 1,5 miljoen
om de structuurdragers van een matig naar een redelijk niveau van onderhoud te krijgen.
Liefdadige instellingen
Onder de rijksmonumenten in de provincie Utrecht bevinden zich 37 objecten en/of complexen die zijn gebouwd
met het oog op de zorg voor minder bedeelden in de samenleving: woonhofjes, gast- en bejaardenhuizen met
daarbij behorende bouwsels zoals poorten en regentenverblijven.
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
De staat van onderhoud van de objecten binnen deze categorie is over het algemeen redelijk tot goed te
noemen. De problemen blijven beperkt tot een gering aantal objecten.
48% Goed
41% Redelijk
11% Matig
Figuur 25: staat van onderhoud liefdadige instellingen
Huidig gebruik en bestemming
De meeste liefdadige instellingen lenen zich door hun oorspronkelijk functie met bijbehorende indeling goed
voor herbestemming tot woonverblijf. Grotere objecten zijn goed bruikbaar als kantoorruimte. Hoewel de
erfgoedmonitor het eigenaarschap niet systematisch in kaart heeft gebracht, bestaat de indruk dat de meeste
als woonverblijven gebruikte objecten momenteel in beheer zijn van stadsherstelorganisaties, stichtingen en
woningcorporaties, waar beheer en onderhoud vaak planmatig georganiseerd en zodoende goed geregeld zijn.
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
Woonhofjes en andere objecten van liefdadige instellingen baren weinig zorgen. Ze staan er goed bij en leegstand is nauwelijks aan de orde en te verwachten.
Om de liefdadige instellingen die in matige staat van onderhoud verkeren niet verder achteruit te laten gaan,
is naar schatting een bedrag van 5 miljoen euro nodig. Daarmee kan sober en doelmatig onderhoud worden
uitgevoerd dat tot consolidatie van de staat van de objecten leidt.
Weg- en waterwerken
Deze categorie rijksmonumenten bevat veel verschillende soorten objecten, zoals bruggen, sluizen en stuwen,
poldergemalen en peilschaalhuizen.
21
In totaal betreft het 136 monumentnummers binnen deze CBS-erfgoedcategorie. Er zijn ook weg- en waterwerken
die in een andere categorie geregistreerd zijn. Veel bruggen en sluizen bijvoorbeeld zijn gelegen op buitenplaatsen
en vallen daarom binnen die categorie. In totaal zijn er 207 weg- en waterwerken geïnventariseerd.
Schutsluizen in Breukelen
34%
35%
22%
9%
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Figuur 26: staat van onderhoud weg- en waterwerken
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
Omdat de groep weg- en waterwerken zo breed en divers is, beperkt deze samenvattende rapportage zich tot
de meest voorkomende subcategorieën:
• bruggen;
• sluizen en stuwen;
• gemalen.
Van de 73 bruggen hebben 5 een matig casco en 2 een slecht casco. Van de 13 objecten in matige tot slechte
onderhoudsstaat, is de staat van het casco nog redelijk.
Voor de sluizen en stuwen geldt, dat er 4 zijn met een in matige staat verkerend casco en één met een casco
in slechte staat. Verder zijn er 8 objecten die een matige onderhoudsstaat hebben, maar waar het casco in de
beoordeling nog redelijk is.
Van de 10 gemalen zijn er 3 waarvan het casco in matige staat verkeert en de staat van onderhoud slecht is.
Objecten met een afgelegen ligging krijgen nauwelijks aandacht. Hetzelfde geldt voor objecten die niet meer of
veel minder intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de waterhuishouding, verkeersregulatie en/of eisen aan het gebruik.
Overigens is er bij de uitvoering van de erfgoedmonitor niet uitvoerig onder de waterlijn gekeken. Nader onderzoek zou dus nog meer tekortkomingen aan het licht kunnen brengen.
22 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
De kosten die gemoeid zijn met onderhoud en consolidatie van de objecten in matige tot slechte staat, bedragen
naar schatting 5 miljoen euro. Wel is vaak met beperkte middelen veel te bereiken als het gaat om de consolidatie van wat nog rest. Aanvullend onderzoek naar deze categorie is wenselijk om te kijken naar de staat van de
objecten onder de waterlijn.
Molens
Molens zijn werktuigen die oorspronkelijk zijn gebouwd om granen te malen, hout te zagen of water te pompen.
In de regel zijn het de welbekende oer-Hollandse objecten met vier wieken. Doorgaans staan ze in het landschap,
soms op een hoge voet temidden van bebouwing. Maar ook enkele (stoom)gemalen vallen onder deze categorie. De provincie Utrecht telt 43 rijksmonumentale molens en bijgebouwen. Daarvan zijn er 30 te beschouwen
als traditionele windmolens. Voor 5 rijksmonumentale molens geldt dat ze zijn omgebouwd tot woning of nog
slechts gedeeltelijk aanwezig zijn.
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
Maar liefst 42 van de 43 molens of molenonderdelen zijn in redelijk tot goede staat van onderhoud. Van de 30
traditionele windmolens zijn er nog 24 maalvaardig. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in deze bijzondere objecten en dat is terug te zien in deze onderzoeksresultaten. De staat van het casco is in 4 gevallen matig.
Traditionele molens zijn zeer onderhoudsgevoelig. Ook molens die in goede staat verkeren, vergen jaarlijks al
gauw duizenden euro’s aan onderhoudskosten. Dit bedrag is vastgesteld op basis van kostenkengetallen voor
regulier onderhoud, dus exclusief grootschalige ingrepen.
41% Goed
59% Redelijk
Figuur 27: staat van onderhoud molens
Huidig gebruik en bestemming
De meeste molens hebben nog de oorspronkelijke bestemming. Herbestemming komt echter wel voor.
Molenrompen worden doorgaans graag ingezet als woonhuizen, al dan niet in combinatie met kantoorruimte.
Van leegstand is bij molens zelden sprake. Sommige molens worden echter slechts incidenteel gebruikt.
Vrijwilligers zetten deze af en toe in werking, maar de resterende tijd staan ze stil. Ze staan dan wel te boek
als zijnde in gebruik in de oorspronkelijke functie. De leegstandscijfers zijn dan ook wellicht iets geflatteerd.
2% Ja
96% Nee
2% Niet van
toepassing
19% Ja
81% Nee
Figuur 28: herbestemming molens
Figuur 29: leegstand molens
23
Conclusies en omvang van de onderhoudsopgave
De totale onderhoudsopgave voor de molens onder de Utrechtse rijksmonumenten is naar schatting 1,2 miljoen.
Daarbij gaat het om alle molens, ongeacht in welke staat ze verkeren.
Horeca-instellingen
De provincie Utrecht telt 23 rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als herberg, taveerne, hotel of
brasserie.
Paviljoen Wilhelminapark Utrecht
De staat van onderhoud en casco van het ‘rood’
De staat van de monumentale horeca-instellingen binnen de provincie Utrecht is relatief goed. In het oog springende probleemgevallen ontbreken in deze categorie.
39% Goed
44% Redelijk
17% Matig
Figuur 30: staat van onderhoud horeca-instellingen
Huidig gebruik en bestemming
Ruim tweederde van de horeca-instellingen is nog steeds als zodanig in gebruik. Dat verklaart mogelijk ook de
goede staat van de meeste horecaobjecten. Van leegstand (5%) is slechts in een enkel geval sprake.
De omvang van de onderhoudsopgave
De onderhoudsopgave voor de monumentale horeca-instellingen bedraagt naar schatting 0,8 miljoen euro voor
het naar een goede tot redelijke staat terugbrengen van de objecten die in matige staat verkeren.
24 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
ALGEMENE CONCLUSIES EN OBSERVATIES
De erfgoedmonitor biedt voor het eerst een integraal overzicht van de monumentenportefeuille op basis
van actuele informatie. De eindresultaten van deze eerste inventarisatieronde van alle rijksmonumenten
binnen de provincie Utrecht tonen de toegevoegde waarde van dit onderzoek. De inzichten die de erfgoedmonitor oplevert, stellen de provincie Utrecht in staat om heel precies en effectief de ‘pijnpunten’ binnen de
monumentenportefeuille te benoemen en daarop (bij) te sturen.
Staat van onderhoud
Van alle monumenten in de provincie heeft 71% een redelijk tot goede staat van onderhoud. De overige
29% staat er minder goed voor en is matig tot slecht onderhouden.
32%
39%
22%
7%
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Figuur 31: staat van onderhoud rijksmonumentenbestand excl. woonhuizen en archeologische monumenten
Onderhoudsopgave
De totale onderhoudsopgave van alle rijksmonumenten in de provincie Utrecht bedraagt naar schatting circa
220 miljoen euro. Veruit het grootste deel daarvan komt voor rekening van de 29% van de monumenten die in
matige tot slechte staat van onderhoud verkeren.
Dit laat zien hoe belangrijk het is om de staat van onderhoud minstens op een redelijk niveau te houden teneinde
hoge onderhoudskosten voor toekomstige generaties te voorkomen.
7%
17%
29%
47%
Restauratiekosten goed
Restauratiekosten redelijk
Restauratiekosten matig
Restauratiekosten slecht
Figuur 32: verdeling restauratiekosten (220 miljoen) naar staat van onderhoud totale onderzoeksbestand
Inzicht per erfgoedcategorie
Per categorie monumenten loopt het beeld van de staat van casco en onderhoud en de omvang van de restauratieopgave vrij ver uiteen. In de categorieën Buitenplaatsen, kastelen en landhuizen, Kerkelijke gebouwen,
Verdedigingswerken en Industrieel erfgoed is de totale restauratiebehoefte het grootst.
25
Deze uitkomst rechtvaardigt de in de afgelopen jaren gemaakte beleidskeuzes om vanuit het fonds Erfgoedparels juist deze categorieën te ondersteunen. Het maakt echter ook duidelijk dat het werk nog niet gedaan is.
De totale restauratiebehoefte in euro’s per erfgoedcategorie levert het volgende beeld op:
Buitenplaatsen, kastelen
Kerkelijk gebouw, -onderdelen
Verdedigingswerken
Industrieel erfgoed
Agrarisch
Openbare gebouwen
Losse objecten
Liefdadige instellingen
Weg en waterwerken
Molens
Horeca-instellingen
Delen van gebouwen/woonhuizen
0
10
20
30
40
50
60
Bedragen in miljoenen Euro’s
Figuur 33: omvang restauratiebehoefte (in miljoenen €) per erfgoedcategorie
Voorkomen is beter dan genezen
Dit spreekwoord gaat zeker op als het gaat om monumentenbehoud. Planmatig en geregeld onderhoud voorkomt problemen. Leegstand is funest voor ieder monument en dus is herbestemming een belangrijke strategie
om verval te voorkomen.
Het is belangrijk om leegstaande monumenten actief water- en winddicht te houden. Gebeurt dat niet, dan holt
de staat van onderhoud snel achteruit. In dergelijke gevallen is de vervolgschade groot en gaan oorspronkelijke
bouwmaterialen verloren. Met relatief geringe ingrepen en tegen aanvaardbare kosten kunnen dergelijke problemen voorkomen worden.
Tot slot
De ervaring leert dat de gegevens van een eenmalig onderzoek snel achterhaald zijn. Daarom heeft de provincie Utrecht het voornemen om de erfgoedmonitor te herhalen, in een nader te bepalen frequentie en rekening
houdend met de onderhoudsbehoefte en -activiteit in de verschillende categorieën monumenten.
26 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT
Colofon:
De Utrechtse Erfgoedmonitor is een initiatief van de provincie Utrecht.
Projectleiding:
Inge Huisinga, Jelmer Prins, Patricia Plaizier en Frank Okhuijsen (provincie Utrecht)
De erfgoedmonitor is in opdracht van de provincie Utrecht vervaardigd door Jan-Hylke de Jong van Fenicks
(mede initiatiefnemer MonumentenMonitor) en Gertjan Zijp van de Monumentenwacht Utrecht
(eind)Redactie:
Margreet Windhorst (Raamwerk advies en tekst)
Foto’s
Monumentenwacht Utrecht en Jan-Hylke de Jong
Frank Okhuijsen
Vormgeving
Pier 19 Utrecht
Drukwerkbegeleiding
MultiMediaCentrum provincie Utrecht
© provincie Utrecht, oktober 2014
Objectgerichte vragen kunt u mailen naar: [email protected]
27
Provincie Utrecht
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030 25 89 111
[MMC 17293]
28 I DE UTRECHTSE ERFGOEDMONITOR 2014: DE STAAT VAN DE RIJKSMONUMENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT