aanvullend reglement op de expertise en rdr

Versie 21 februari 2014
AANVULLEND REGLEMENT OP DE EXPERTISE EN RDR-OVEREENKOMST
INZAKE DE KEUZE, DOOR DE ONDERNEMINGEN, VAN DE EXPERTS BELAST
MET OPDRACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOEMDE OVEREENKOMST
Goedgekeurd door
21 november 2013.
de
Afdelingsvergadering
Motorrijtuigen
tijdens
de
zitting
van
INHOUDSTAFEL
1.
Memorie van toelichting
2.
Toelatingsvoorwaarde
3.
De vereiste kennis
4.
Goedkeuringsprocedure
5.
De commissies
6.
De verplichtingen van de erkende experts
7.
De persoonlijke dossiers van de experts
BIJLAGE
Inschrijvingsformulier voor het examen met het oog op de opname in de lijst van de erkende
experten in het kader van de Expertise en RDR-overeenkomst
2
HOOFDSTUK 1
MEMORIE VAN TOELICHTING
De Expertise en RDR-overeenkomst waartoe de ondernemingen zijn toegetreden, heeft tot
gevolg dat, voor wat de evaluatie van de schade betreft, deze ondernemingen gebonden zijn
door expertises die zullen worden uitgevoerd door experts die, in vele gevallen, niet aangesteld
werden door de onderneming die het risico zal moeten dekken.
Deze toestand heeft noodzakelijk tot gevolg dat elke toegetreden verzekeringsonderneming
hetzelfde vertrouwen en dezelfde waarborgen van bevoegdheid en onpartijdigheid moet
kunnen hebben inzake de evaluatie van een schade uitgevoerd door een expert aangesteld
door een andere toegetreden onderneming, als wanneer zij hem aangesteld had.
Daartoe hebben de toegetreden ondernemingen besloten een regime voor de erkenning van de
expert uit te werken in het kader van de opdrachten die onder de toepassing van de
voornoemde overeenkomst vallen, waarbij overeengekomen wordt dat de expertises die door
de erkende experts uitgevoerd worden in het kader van deze overeenkomst bindend zijn voor
de toegetreden onderneming.
Dit reglement omvat voorschriften en voorwaarden die door de experts moeten worden
nageleefd bij de uitvoering van de opdrachten die hen in het kader van de Expertise en RDRovereenkomst worden toevertrouwd.
DEFINITIE
Erkende expert
Dit is een erkende expert in het kader van de Expertise en RDRovereenkomst.
3
HOOFDSTUK 2
TOELATINGSVOORWAARDE
Artikel 1
Om erkend te worden als motorrijtuigexpert in het kader van de Expertise en RDRovereenkomst moet men de titel van motorrijtuigexpert hebben en dus ingeschreven zijn als
lid of stagiair bij het instituut overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en
bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de autoexperts.
HOOFDSTUK 3
DE VEREISTE KENNIS
Artikel 2
Om erkend te worden, moet de motorrijtuigexpert, ten einde de controle en de evaluatie van
de schade in het kader van de Expertise en RDR-overeenkomst correct uit te voeren,
beschikken over de noodzakelijke kennis inzake:
1) Het volledige beheer van een opdracht, vanaf de ontvangst tot de afsluiting, zowel op
technisch als op administratief en informaticavlak.
2) De verzekering:
a) Het principe van de aansprakelijkheid (art. 1382), alsook de bestaande wetten op de
verplichte burgerrechtelijke-aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de
modelovereenkomst;
b) De soorten verzekeringsovereenkomsten die gesloten kunnen worden in verband met het
gebruik van rijtuigen, de draagwijdte en de gevolgen ervan voor de aan de expert
toevertrouwde opdrachten;
c) Draagwijdte en werking van de Expertise en RDR-overeenkomst;
d) De elementen die deel uitmaken van de schade, waaronder ook de eventuele belastingen
en de rol van de expert in de evaluatie van die schade;
e) De knipperlichten “ verdachte gevallen ”.
3) Op juridisch vlak:
a) De gerechtelijke organisatie in België;
b) Basiskennis van het verkeersreglement in het kader van de toepassing van de bepalingen
ervan op het beroep van expert;
c) De technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen (KB 15/03/1968) alsook de technische eisen
waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (KB
van 10/10/1974).
4) De verplichtingen van de erkende expert die voortvloeien uit de Expertise en RDRovereenkomst.
4
HOOFDSTUK 4
GOEDKEURINGSPROCEDURE
Opening van het dossier
Artikel 3
De kandidaat die wenst toegelaten te worden op de lijst van de erkende experts en
stagiairs doet dit verzoek schriftelijk aan:
Assuralia
Mijnheer Ives Verbaeys
de Meeussquare 29
1000
Brussel
Daartoe bezorgt hij een volledig dossier met:
a) het inschrijvingsformulier voor het examen met het oog op de opname in de lijst van
de erkende experten in het kader van de Expertise en RDR-overeenkomst, als bijlage
bij dit reglement, behoorlijk ingevuld en ondertekend;
b) een recente foto formaat identiteitskaart;
c) het inschrijvingsbewijs als effectief lid of stagiair bij het en afgeleverd door het
Instituut van de auto-experts (IAE);
in het geval van een stagiair bij het IAE: een document afgeleverd door IAE waaruit
blijkt dat, sinds zijn inschrijving op de lijst van het IAE, de stagiair een stage heeft
gevolgd gedurende minstens drie maanden bij een stagemeester die effectief lid is bij
het IAE.
Mondeling examen
Artikel 4
Wanneer het dossier ontvankelijk is, zal de kandidaat een mondeling examen moeten
afleggen voor de erkenningscommissie. Bij dat examen is de aanwezigheid van de
stagemeester verplicht als waarnemer.
De datum waarop de commissie zitting houdt, wordt aan de betrokkene ten minste
vijftien dagen vóór zijn verschijning meegedeeld. De lijst met de leden van de commissie
zal gevoegd worden bij de convocatie aan de betrokkene.
Die laatste kan eventueel gedurende die termijn inzage nemen in zijn dossier conform
artikel 20 van dit reglement. Aanvullende stukken kunnen vóór de debatten en minstens
acht dagen vóór de zitting bij het dossier worden gevoegd.
5
Artikel 5
Om geldig zitting te kunnen houden moeten alle leden aanwezig zijn. Een verhinderd
effectief lid moet door een plaatsvervanger worden vervangen.
De erkenningscommissie zal beslissen overeenkomstig artikel 15 van dit reglement. Ze
kan ofwel de erkenning toekennen ofwel deze weigeren. Als de kandidatuur verworpen
is, kan de kandidaat opnieuw een mondeling examen afleggen na verloop van minimaal
de volgende termijnen:

naar aanleiding van een eerste mislukking, na drie maanden;

naar aanleiding van een tweede mislukking, na zes maanden;

daarna blijft een examen ieder jaar mogelijk.
Kandidaten die geslaagd zijn voor het examen worden opgenomen op de lijst met experts
of als erkende stagiairs in zoverre ze blijven voldoen aan de voorwaarden bij het
instituut.
Lijst van de erkende experts
Artikel 6
De experts en stagiairs die erkend zijn voor de toepassing van de Expertise en RDRovereenkomst worden opgenomen in de “lijst van de experts en stagiairs erkend voor de
toepassing van de Expertise en RDR-overeenkomst”.
Die lijst, die bijgehouden wordt door Assuralia, wordt behandeld overeenkomstig de wet
van 8.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Artikel 7
In de lijst waarvan sprake is in voorgaand artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen
de als stagiair erkende experts en de erkende experts. De vermelding stagiair zal
verwijderd worden zodra de stageperiode bij het instituut afgelopen is.
De datum van hun erkenning zal eveneens worden vermeld.
6
HOOFDSTUK 5
DE COMMISSIES
Artikel 8
Om de erkenning van de experts die belast zijn met opdrachten in het kader van de
Expertise en RDR-overeenkomst te waarborgen, hebben de toegetreden ondernemingen
de volgende organen opgericht:
 een erkenningscommissie van de nederlandstalige experts;
 een erkenningscommissie van de franstalige experts;
 een beroepscommissie (tweetalig).
Artikel 9
Deze erkenningscommissies zijn als volgt samengesteld:


de erkenningscommissies:
o
twee vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen. Deze
vertegenwoordigers alsook hun plaatsvervangers worden aangewezen door
de toepassingscommissie in het kader van de Expertise en RDRovereenkomst;
o
een vertegenwoordiger van de experts. Deze vertegenwoordiger alsook zijn
vervanger worden aangewezen door het instituut en erkend door Assuralia.
De beroepscommissie:
o
wordt voorgezeten door een advocaat. Hij en zijn plaatsvervanger worden
aangewezen door de OVB/Avocats.be;
o
twee vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen. Deze
vertegenwoordigers alsook hun plaatsvervangers worden aangewezen door
de toepassingscommissie in het kader van de Expertise en RDRovereenkomst;
o
een vertegenwoordiger van de experts. Deze vertegenwoordiger alsook zijn
plaatsvervanger worden aangewezen door het instituut en erkend door
Assuralia.
Eenzelfde persoon kan niet aangewezen worden om tegelijk te zetelen in meerdere
commissies.
Het secretariaat van de commissies wordt verzorgd door Assuralia, zonder stemrecht.
7
Duur van de mandaten
Artikel 10
De duur van het mandaat van de voorzitter en van de leden-experts en ledenverzekeraars, effectief of plaatsvervangend, wordt vastgelegd op vier jaar. Een zelfde
mandaat kan worden verlengd.
Bij sterfte, ontslag of andere verhindering van meer dan drie maanden van een effectief of
plaatsvervangend lid zal tot een gedeeltelijke vernieuwing worden overgegaan volgens de
hieronder beschreven wijze van aanwijzing.
Bezoldiging
Artikel 11
De leden-verzekeraars van de commissies worden niet bezoldigd.
De voorzitters en de leden-experts ontvangen een presentiepenning, waarvan de waarde
door de Afdelingsvergadering Motorrijtuigen wordt bepaald.
Bevoegdheid
Artikel 12
De erkenningscommissies van de experts:
 laten de kandidaat tot de stage toe of verwerpen de kandidatuur;
 spreken zich uit over de niet-naleving door de experts en de stagiairs van de
informatieplicht van de opdrachtgever dat het onderzochte voertuig tengevolge van een
ongeval, beschadigingen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of de
reminrichting vertoont of een volledig verlies ondergaan heeft in de zin van artikel 23
sexies §1, 2° d) en 63 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,
hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Zij kunnen, ambtshalve of na klacht, de comparant een verwittiging geven of hem hetzij
tijdelijk met of zonder uitstel, hetzij definitief van de lijst van de erkende experts en
stagiairs schrappen. Het uitstel mag maximum één jaar bedragen. De klagers maken
geen deel uit van de disciplinaire aanleg maar kunnen door de commissie worden gehoord.
De beroepscommissie is ermee belast in laatste instantie een uitspraak te doen over alle
beroepen ingediend tegen alle beslissingen van de erkenningscommissies van de experts.
8
Procedure voor de commissies
Artikel 13
De beraadslagingen van de commissie zijn geheim. De leden mogen die dus niet openbaar
maken. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Het aantal
stemmen “voor” of “tegen” wordt niet in het proces-verbaal vermeld. Dit wordt als minuut
opgesteld en vormt het origineel dat bij het persoonlijk dossier van de expert wordt
gevoegd. Het wordt ondertekend door alle aanwezige leden.
De procedure voor de commissies is gratis.
De commissies zetelen naar gelang van de behoeften en op de door het secretariaat
vastgelegde data.
Wraking
Artikel 14
Het effectief lid (of de plaatsvervanger die geroepen wordt om zitting te hebben) dat met
de comparant, ingevolge zijn beroepsactiviteiten, relaties heeft onderhouden die zijn
onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen of die met hem een verwantschapsband
of een band ingevolge aanhuwelijking heeft, tot in de 4 e graad, wordt automatisch
gewraakt.
Het lid dat zich in dit geval zou bevinden, moet het secretariaat daarvan in kennis stellen
zodat hij kan worden vervangen.
De comparant mag om de wraking van een lid van de commissie verzoeken. Dit verzoek
moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren; het moet uiterlijk acht dagen na de convocatie
van de zitting van de commissie, per aangetekende brief, bij het secretariaat van de
commissie worden betekend.
Elke comparant mag om ten hoogste twee wrakingen verzoeken, tenzij de wrakingen
steunen op de onder § 1 hierboven vermelde redenen.
Beslissingen
Artikel 15
De commissie beraadslaagt en maakt haar beslissing onmiddellijk bekend. Deze wordt
opgenomen in een proces-verbaal dat door alle aanwezige leden wordt ondertekend en dat
tijdens de vergadering wordt voorgelezen.
 Een exemplaar van de notulen zal bij het persoonlijke dossier van de betrokkene
gevoegd worden en het secretariaat zal alle maatregelen treffen wat betreft het
bijhouden van de persoonlijke dossiers, de aan te brengen wijzigingen op de lijst van de
erkende experts alsook de communicatie naar de toegetreden ondernemingen.
 Een tweede exemplaar zal worden betekend aan de betrokkene.
Tegen de in deze
beroepscommissie.
materie
genomen
beslissing
is
beroep
mogelijk
voor
de
9
Beroep
Artikel 16
De beslissingen van de erkenningscommissies van de experts zijn vatbaar voor verhaal
voor de beroepscommissie van de experts.
De verzoeken moeten aan Assuralia worden gericht.
Die moeten, op straffe van nietigheid:
a) per aangetekende brief ingediend worden binnen de termijn van 30 dagen vanaf de
betekening; de postdatum geldt als bewijs;
b) de betwiste beslissing vermelden, alsook de redenen waarop men zich beroept tot
staving van het beroep en de stukken waarvan de eiser van plan is gewag te maken.
Het origineel of een fotocopie ervan moet bij het verzoekschrift worden gevoegd;
c) gedagtekend en door de eiser ondertekend zijn.
De voorzitter legt de datum vast van de zitting tijdens welke het beroep zal worden
onderzocht.
De kandidaat, die uitgenodigd is om gehoord te worden, mag:
 getuigen oproepen. Deze kunnen echter alleen gehoord worden indien hun naam en
exacte identiteit minstens acht dagen vóór de zitting aan het secretariaat zijn
meegedeeld;
 een beroep doen op een raadsman.
HOOFDSTUK 6
DE VERPLICHTINGEN VAN DE ERKENDE EXPERTS
Artikel 17
De motorrijtuigexpert, die opgenomen is in de lijst als erkend stagiair of expert, verplicht
zich ertoe, te handelen overeenkomstig de aan hem toevertrouwde opdrachten in het
kader van de Expertise en RDR-overeenkomst, en bovendien de hierna vastgelegde
regels na te leven :

hij laat aan zijn opdrachtgever weten dat het onderzochte voertuig tengevolge van
een ongeval, beschadigingen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of
de reminrichting vertoont of een volledig verlies ondergaan heeft in de zin van
artikel 23 sexies §1, 2° d) en 63 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Onder “rijtuig” dient in de zin van dit reglement begrepen te worden : alle rijtuigen
die beantwoorden aan de kenmerken vermeld in artikel 1 van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte burgerrechtelijkeaansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

De erkende expert verbindt er zich toe zijn persoonlijk erkenningsnummer te
vermelden in de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten in het kader van de
Expertise en RDR-overeenkomst.
10
Artikel 18
De expert moet Assuralia onmiddellijk in kennis stellen van:

de intrekking van de titel van expert bij het instituut,

een opschorting van zijn activiteiten. Bij een nieuwe aanvraag tot reactivatie van de
erkenning na een opschorting van minder dan twee jaar, gebeurt die reactivatie
zonder verdere formaliteiten. Na een opschorting van meer dan twee jaar zal een
nieuw examen voor de erkenningscommissie moeten plaatsvinden,

iedere wijziging van de administratieve gegevens.
HOOFDSTUK 7
DE PERSOONLIJKE DOSSIERS VAN DE EXPERTS
Artikel 19
De persoonlijke dossiers van de experts zijn vertrouwelijke documenten en worden bij
Assuralia bewaard.
Ze worden, op hun verzoek, aan de voorzitters van de erkenningscommissies voorgelegd.
Artikel 20
De expert of zijn raadsman kan op elk ogenblik tijdens de kantooruren inzage krijgen van
zijn dossier op de zetel van Assuralia. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en uiterlijk
acht dagen vóór de gewenste datum worden ingediend.
Artikel 21
Het persoonlijk dossier van de expert omvat:

alle administratieve gegevens;

een exemplaar van de processen-verbaal van de erkenningscommissie waarbij de
hoedanigheid van erkende expert toegekend wordt;

een exemplaar van het proces-verbaal van de latere beslissingen van de commissies;

de door de commissies behandelde dossiers;

elk ander stuk waarvan de expert meent dat het in het dossier moet worden
opgenomen.
11
BIJLAGE
Formulier behoorlijk ingevuld terug te sturen naar:
Assuralia
Mijnheer Ives Verbaeys
de Meeûssquare 29
1000
Brussel
Inschrijving voor het examen met het oog op de opname in de lijst van de erkende
experten in het kader van de Expertise en RDR-overeenkomst
Ik, ondergetekende,
Naam:
Voornamen:
Volledig adres:
Telefoon / GSM:
Fax:
E-mail:
Geboorteplaats en -datum:
Nationaliteit:

wens me in te schrijven voor het examen om erkend te worden voor de uitvoering van
expertiseopdrachten in het kader van de Expertise en RDR-overeenkomst.

heb er kennis van genomen dat dit examen alleen toegankelijk is voor
motorrijtuigexperts die regelmatig ingeschreven zijn bij het Instituut van de autoexperts (IAE) als effectief lid of stagiair. De stagiair moet een stage van minstens drie
maanden achter de rug hebben bij een expert die effectief lid is van het IAE om
toegelaten te worden tot het examen.

voeg hierbij een volledig dossier met:
-

1 recente foto formaat identiteitskaart;
het inschrijvingsbewijs als effectief lid of stagiair bij het en afgeleverd door IAE;
als stagiair bij het IAE: een document afgeleverd door IAE waaruit blijkt dat, sinds
mijn inschrijving op de lijst van het IAE, ik stage heb gelopen gedurende minstens
drie maanden bij een stagemeester die effectief lid is bij het IAE.1.
bevestig op de eer dat deze verklaring oprecht en conform is. Ik stem ermee in dat ik
opgeroepen word om het examen af te leggen teneinde te worden opgenomen in de lijst
met erkende experten in het kader van de Expertise en RDR-overeenkomst.
.................., ............
Handtekening,
"De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de wet van 8.12.1992 betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Overeenkomstig die wet delen wij u mee dat de
verantwoordelijke persoon in de zin van de wet Assuralia is, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is square de Meeûs 29 te 1000 Brussel.
De via dit formulier betreffende uw persoon verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om uw
aanvraag te kunnen beantwoorden tot opname in de lijst van erkende motorrijtuigexperts in het kader
van de Expertise en RDR-overeenkomst. U hebt toegang tot deze gegevens overeenkomstig artikel 10
van de wet en artikel 6 van dit reglement.
U heeft overigens het recht om indien nodig een correctie of zelfs de schrapping van gegevens te
verkrijgen."
1
niet van toepassing voor examenkandidaten die als effectief lid ingeschreven zijn bij het IAE.