Schoolgids PCBS Guido de Brès Baarn 2014 2015

Schoolgids
2014 / 2015
Schoolgids Guido de Brès 2014-2015
Christelijke Basisschool ‘Guido de Brès’
Begoniastraat 2
3742 TG Baarn
Corr.adres: Postbus 464
3740 AL Baarn
Telefoon:
E-mail:
Website:
035-5415497
[email protected]
www.guidodebres.nl
1. De school............................................................................................................................................ 3
1.1 Stichting PCBO Baarn-Soest............................................................................................................. 3
1.2 PCBS Guido de Brès ......................................................................................................................... 3
1.3 De Gebouwen .................................................................................................................................... 3
1.4 Leerling- en ouderpopulatie ............................................................................................................... 3
1.5 De leerkrachten ................................................................................................................................. 4
2. Missie en visie op kind, maatschappij en school. ......................................................................... 5
3. Huishoudelijke en organisatorische zaken..................................................................................... 7
3.1 Aanmelden nieuwe leerlingen ........................................................................................................... 7
3.2 Vakanties en vrije dagen 2014 / 2015 ............................................................................................... 7
3.3 Urenbesteding / Schooltijden............................................................................................................. 7
3.4 Groepsorganisatie 2014/2015 ........................................................................................................... 8
3.5 Gym (bewegingsonderwijs) ............................................................................................................... 8
3.6 Ouderraad.......................................................................................................................................... 9
3.7 Medezeggenschapsraad ................................................................................................................... 9
3.8 Oudercontact ..................................................................................................................................... 9
3.9 Stagiaires ......................................................................................................................................... 10
3.10 Vervanging .................................................................................................................................... 10
4. Gewoonten en afspraken op een rij ............................................................................................... 12
4.1 Gymnastiek en spel ......................................................................................................................... 12
4.2 Uitstapjes/excursies ......................................................................................................................... 12
4.3 Kleuterdag/schoolreis/schoolkamp .................................................................................................. 12
4.4 Goede doelen .................................................................................................................................. 12
4.5 Kinderopvang .................................................................................................................................. 12
4.6 Verjaardagen ................................................................................................................................... 13
4.7 Speelgoeddag groepen 1 en 2 ........................................................................................................ 14
4.8 Eten en drinken ............................................................................................................................... 14
4.9 Gebruik van boeken en materialen ................................................................................................. 14
4.10 Op de fiets naar school...........? Nee.......... tenzij. ....................................................................... 14
4.11 Mobiele telefoons .......................................................................................................................... 14
4.12 Gevonden voorwerpen .................................................................................................................. 14
4.13 Mededelingen ................................................................................................................................ 15
4.14 Informatiebronnen ......................................................................................................................... 15
4.15 Hoofdluizencontrole ....................................................................................................................... 15
4.16 Huisbezoeken ................................................................................................................................ 15
4.17 Verzuim.......................................................................................................................................... 15
4.18 Schorsing/verwijdering .................................................................................................................. 15
4.19 Verlofregeling ................................................................................................................................ 16
4.20 Dossiervorming .............................................................................................................................. 16
4.21 Wat te doen bij klachten of problemen .......................................................................................... 16
5. Het onderwijs/Vak- en vormingsgebieden .................................................................................... 18
5.1 De groepen en vakgebieden ........................................................................................................... 18
5.2 Godsdienstige vorming .................................................................................................................... 19
5.3 Actief burgerschap en sociale integratie ......................................................................................... 19
5.4 Methodes ......................................................................................................................................... 19
5.5 Het leerlingvolgsysteem .................................................................................................................. 22
5.6 Overgang naar het voortgezet onderwijs ........................................................................................ 23
5.7 Dyslectische leerlingen .................................................................................................................... 23
5.8 Plusklas ........................................................................................................................................... 24
6. Externe instanties ............................................................................................................................ 25
6.1 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling & de verwijsindex ............................................ 25
6.2 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) .............................................................................................. 26
7. Financiën .......................................................................................................................................... 28
7.1 Schoolfonds ..................................................................................................................................... 28
7.2 Begroting schooljaar 2014-2015 ..................................................................................................... 28
BIJLAGEN:
Schoolregels (pag. 29)
Veiligheidsplan (pag. 32)
1
Woord vooraf
De basisschool: “…….met oog op het kind.”
In acht jaar basisschool vertrouwt u uw kind vele uren toe aan de zorg van juffen en meesters. Dit is
een belangrijk deel van het kinderleven. De basisschool legt de basis voor verder onderwijs, voor het
groeien in kennis en vaardigheden. U hebt de schoolgids van het schooljaar 2014-2015 voor u. De
gids is bestemd voor ouder(s) en verzorger(s) waarvan de kinderen momenteel op de Guido de Brès
zitten en voor ouders van toekomstige leerlingen.
De Guido de Brès is een school waar wij werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Bij ons
onderwijs en onze opvoeding zijn Bijbelse waarden en normen het uitgangspunt. Iedereen die zich
thuis voelt bij deze manier van leven en werken is welkom op onze school.
In de schoolgids vindt u, naast uitgangspunten en werkwijze in de groepen, veel praktische informatie.
U begrijpt dat een schoolgids nooit een compleet beeld van een school kan geven. Door het jaar heen
wordt u via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Het team van de Guido de Brès wil samen met de kinderen en hun ouder(s), verzorger(s) een
schoolgemeenschap vormen, waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt, waar kinderen de ruimte
krijgen om te groeien in hun ontwikkeling, waar zij zich de nodige kennis en vaardigheden eigen
maken en waar iedereen met plezier naar toe gaat.
We hopen met allen, die bij onze school betrokken zijn: kinderen, team, ouders, ouderraad,
medezeggenschapsraad en het bestuur met het bovenschools management op een goed schooljaar,
in een fijne sfeer en een goede samenwerking.
Namens het team van de Guido de Brès,
Jan Visscher (directeur)
2
1. De school
1.1 Stichting PCBO Baarn-Soest
De school valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest. Het adres van
de Stichting is: Nijverheidsweg 13, Postbus 3178 3760DD
Soest, tel.: (035) 60 99 235,
fax: (035) 60 99 230, e-mail: [email protected], website: www.pcbobaarnsoest.nl.
Deze Stichting bestaat uit 10 scholen. De dagelijkse leiding ligt bij één algemeen directeur. Het
stichtingsbestuur wil inhoud geven aan het behoud van de protestants-christelijke signatuur van het
onderwijs in de gemeenten Soest en Baarn, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit
behoudt. In het Identiteitsdocument van de stichting staan grondslag en doel van de stichting verwoord.
De stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige
kwaliteit van de tien aangesloten scholen. Haar visie is gebaseerd op drie ankers: Veelzijdig,
Verantwoordelijk en Verbonden.
De doelstellingen, criteria en maatregelen van het tactisch beleidsplan zullen in de komende 4 jaren op
schoolniveau worden gerealiseerd. In het schoolplan worden schoolspecifieke zaken nader uitgewerkt.
In dit schoolbeleidsplan zal regelmatig verwezen worden naar beleidsstukken die in de afgelopen jaren
op bovenschools niveau zijn vastgesteld. Deze beleidsstukken zijn terug te vinden op de website van de
Stichting.
1.2 PCBS Guido de Brès
De naam: “Wie was Guido de Brès?”
Daarvoor moeten we even terugblikken in het verre verleden.
Guido de Brès was in het jaar 1561 predikant in de Zuidelijke Nederlanden. In die tijd, waarin de Staat
het R.K.-geloof als enig juiste beschouwde, werden velen om hun protestantse geloof vervolgd,
gemarteld en gedood. Dit leidde bij velen tot (gewapend) verzet, waar De Brès tegen was. Hij was zeer
verdraagzaam tegenover "andersdenkenden". Hij wilde de Roomse koning Filips II van Spanje en tevens
"Heer der Nederlanden" overtuigen van de goede trouw, maar vooral informeren over het geloof van zijn
Nederlandse onderdanen, om zodoende de vrede en rust te herstellen. Hij schreef daartoe de
"Nederlandse Geloofsbelijdenis" welke hij eenvoudig noemde "Belijdenis des Geloofs".
Dit goede, maar ook gevaarlijke werk heeft hij uiteindelijk op 31 mei 1567 met de dood moeten bekopen.
Guido de Brès werd 45 jaar.
Hij was een man die stond voor wat hij zei en die probeerde met argumenten de mensen te
overtuigen, om iedereen in zijn/haar waarde te laten. Kortom: een naam waardig te dragen met
een ‘gedachtegoed’ dat tijdloos is.
1.3 De Gebouwen
De Christelijke Basisschool "Guido de Brès" is ondergebracht in twee gebouwen. Het hoofdgebouw
heeft negen leslokalen. De lokalen zijn in twee bouwlagen om een ruime hal gegroepeerd. De hal is
ingericht met o.a. een documentatiecentrum, een bibliotheek en een netwerkplek met computers. Verder
wordt de hal gebruikt voor diverse activiteiten als: vieringen, sluitingen,werkplekken voor leerlingen e.d.
De groepen 1 en 2 zijn gehuisvest in een afzonderlijk gebouw, waarin zich drie ruime speelwerklokalen
en een eigen speel-/gymlokaal bevinden. Een ruime tuin en ruime speelmogelijkheden maken het
geheel compleet. In de gemeentelijke gymzaal ‘De Driesprong’, worden de gymnastieklessen gegeven
aan de groepen 3 t/m 8; deze zaal staat naast de school. Verder mag de school gebruik maken van het
geasfalteerde speelveld tussen het hoofdgebouw en de gymzaal. Op dit ‘veld’ kan bij goed weer door de
bovenbouwgroepen gespeeld en/of gesport worden; de speelruimte op het plein is dan gereserveerd voor
de groepen 3 t/m 6.
1.4 Leerling- en ouderpopulatie
De ‘Guido de Brès’ wordt bevolkt door ruim 260 leerlingen uit de wijk ‘Oosterhei’ te Baarn. Bijna alle
leerlingen komen uit deze wijk en de directe omgeving. Het leerlingenaantal is stabiel. Aan de ene kant
van de wijk bevinden zich sociale huurwoningen: flats en eengezinswoningen. Een groot
renovatieproject is in volle gang. Aan de andere kant van de wijk staan koopwoningen. In de beginjaren
’80 heeft in de wijk een instroom van allochtone gezinnen plaatsgevonden. De landelijke trend dat beide
ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen, is ook hier merkbaar. Ook het
aantal eenoudergezinnen is de afgelopen jaren toegenomen.
3
1.5 De leerkrachten
We streven naar een maximum van twee leerkrachten per groep, maar door het grote aantal parttimers
is het in bepaalde gevallen niet uitgesloten dat een groep te maken krijgt met drie leerkrachten.
Daarnaast bestaan er combinatiegroepen, wat mede afhankelijk is van de formatieve ruimte en het
aantal kinderen.
Ook kent de school leerkrachten die naast de lesgevende taak, extra taken uitvoeren. We kennen de
IB-er (Intern Begeleider), RT-er (Remedial Teacher), ICT-er, ICO-er( Interne Coördinator Opleidingen),
Bouwcoördinator en Cultuurcoördinator.
Een goed arbeidsklimaat ondersteunt en stimuleert leerkrachten bij het geven van kwalitatief goed
onderwijs en bij het verlenen van zorg aan de leerlingen.
Alle lesgebonden en niet-lesgebonden taken op school worden verdeeld naar draagkracht, interesse en
kwaliteit (taakbeleid). Een gericht wervingsbeleid draagt bij aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van
het team, waardoor verdeling van taken mogelijk wordt. Door middel van de gesprekscyclus kunnen
knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en kunnen afspraken worden gemaakt over veranderingen
in takenpakket, het volgen van ondersteunende cursussen, loopbaanplanning etc.
4
2. Missie en visie op kind, maatschappij en school.
De schoolmissie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen is:
“Ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil en waarom. Ik maak keuzes om dit
voor elkaar te krijgen”.
Schoolvisie, waar we voor gaan
De Guido de Brès is een Protestants Christelijke basisschool in beweging, waarin de leerkracht vanuit
een begeleidende rol het beste uit elke leerling haalt.
Visie-uitspraken als basisprincipes
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op de Guido de Brès kunnen zeggen: “Ik hoor er bij”, “Ik ben
iemand” en “Ik kan wat”. Dat willen niet alleen leerlingen van zichzelf kunnen zeggen, maar ook de
leerkrachten en de ouders.
Wij hebben samen een visie opgesteld over wat in onze ogen goed onderwijs is. Deze visie hebben
we in basisprincipes vervat. Het zijn de doelen waarnaar wij streven en die we willen realiseren.
* Kind centraal
Goed onderwijs is ……………
 dat de autonomie van het kind, zijn initiatieven en zijn eigen manier van handelen
optimaal gestimuleerd worden.
 dat het kind leert en leeft in een uitdagende leer- en leefomgeving, waarbij het
verantwoordelijkheid leert dragen.
 dat het belang van het kind uitgangspunt is; er wordt in hoge mate rekening gehouden
met de onderwijsbehoeften en het welbevinden van het kind.
* Kind in relatie tot anderen
Goed onderwijs is ……………
 dat het kind van andere kinderen leert, dit naar waarde accepteert en dat zij zo elkaar
verder helpen in hun ontwikkeling.
 dat het kind gestimuleerd wordt het andere kind en zijn/haar cultuur te ontmoeten, waarbij
nieuwsgierigheid, actieve deelname en de onderlinge dialoog uitgangspunten zijn.
 dat het kind, met respect voor de ander, leert te onderhandelen, te overleggen, af te
stemmen en conflicten constructief op te lossen.
* Kind en onderwijs
Goed onderwijs is ……………
 dat de verschillen tussen kinderen als een kans voor de ontwikkeling worden gebruikt.
 dat er naast kennis verwerven andere kwaliteiten worden ontwikkeld, zoals creativiteit,
nieuwsgierigheid, samenwerking, communicatie, kunnen omgaan met emoties, empathie
en doorzettingsvermogen.
* Leerkracht als professional
Goed onderwijs is ……………
 dat de leerkracht zich verder wil blijven ontwikkelen om het kind zo goed mogelijk te
begeleiden in zijn eigen ontwikkeling.
 dat de leerkracht werkt aan relaties; hij is empathisch en gericht op het welbevinden van
het kind.
 dat er samengewerkt wordt vanuit de lerende organisatie en verantwoording wordt
afgelegd over het handelen.
* Ouders en school
Goed onderwijs is ……………
 dat de ouders volwaardige partners zijn in het proces van opvoeding en onderwijs.
 dat de ouders en leerkracht samen verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van
het kind.
5
Schoolambitie
Wij belonen positief gedrag en zien het maken van fouten als aanleiding om te leren. Gevolg voor het
onderwijs is dat er aandacht is voor: zelfverantwoordelijkheid, coöperatief leren, ontplooien van eigen
initiatief, differentiatie en omgang met verschillen tussen de leerlingen en het waarderen daarvan.
Door opbrengstgericht te werken wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan het verhogen van de
prestaties van leerlingen. De instructie prikkelt leerlingen tot actief meedoen en zelf nadenken.
Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. Lezen, taal en rekenen staan centraal.
Teamleden zijn professioneel en positief ingesteld. Om hun professionaliteit te ontwikkelen zijn de
behoeften van de leerlingen richtinggevend. Handelingsgericht Werken (HGW) ondersteunt daarbij.
6
3. Huishoudelijke en organisatorische zaken
3.1 Aanmelden nieuwe leerlingen
Voor het aanmelden van uw kind kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een
rondleiding. Na het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier welke volledig ingevuld op school moet
worden ingeleverd. U ontvangt binnen een week een bevestiging van de inschrijving van uw zoon of
dochter. De ervaring leert dat het belangrijk is dit vroegtijdig te doen.
Ook voor het aanmelden van uw kind(-eren) in een hogere groep, kunt u contact opnemen met de
directeur. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Mijn kind is aangemeld bij de Guido de Brès school en dan…….?
 In het schooljaar, waarin uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor de informatieavond
van groep 1/2. Deze wordt één keer in het begin van het schooljaar gegeven.
 Deze avond maakt u ook kennis met de andere ouders en de leerkracht(en) van uw kind.
 Zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact met u op.
 We spreken maximaal vier wenmomenten af. Uw kind mag dan in de maand voor hij op
school komt kennis maken met de eigen groep en leerkracht.
 Via een brief sturen wij u praktische informatie.
 Op de Guido de Brès school werken wij met gemengde groepen. De nieuwkomers stromen in
bij een groep 1/2.
 We wensen alle nieuwkomers samen met hun ouders/ verzorgers een prettige tijd toe op onze
school.
3.2 Vakanties en vrije dagen 2014 / 2015
Herfstvakantie
20 oktober 2014
Kerstvakantie
22 december 2014
Voorjaarsvakantie
23 februari 2015
Paasweekend
3 april 2015
Koningsdag
27 april 2015
Meivakantie/Hemelvaart 4 mei 2015
Pinksterweekend
25 mei 2015
Zomervakantie
13juli 2015
Laatste middag
10 juli 2015
Studiedagen (leerlingen zijn vrij):
t/m
t/m
t/m
t/m
24 oktober 2014
2 januari 2015
27 februari 2015
6 april 2015
t/m 15 mei 2015
t/m 21 augustus 2015
Woensdag 17 september 2014
Maandag 17 november 2014
Woensdag 14 januari 2015
Vrijdag 12 juni 2015
Wijzigingen door omstandigheden zijn niet altijd uit te sluiten, dus enig voorbehoud moeten we maken.
Houdt u hiermee rekening in uw eigen planning. Zie opmerkingen hierover bij verzuim- en verlofregeling in
deze schoolgids. De overheid legt ons op om de regels nog strikter toe te passen in samenwerking met
de
leerplichtambtenaar
van
de
Gemeente
Baarn,
Mevrouw
S.
Kommers
(035-548 17 99).
3.3 Urenbesteding / Schooltijden
Leerlingen in het basisonderwijs moeten wettelijk gezien over 8 achtereenvolgende jaren in totaal
7.520 uur onderwijs krijgen. Groep 1 t/m 4 krijgt per week 23,50 uur onderwijs en de groepen 5 t/m 8
krijgen 26 uur onderwijs.
Ochtend middag
Groep 1 t/m 4 : ma.+ di.+ do.
8.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
Woensdag en vrijdag
8.30 - 12.00 uur
vrij
Groep 5 t/m 8 : ma.+ di.+ do. + vrij.
Woensdag
8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.30 uur
13.00 - 15.00 uur
Vrij
7
De kinderen van groep 1 en 2 mogen een kwartier voor het begin van de les naar binnen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen op afspraak vroeger naar binnen om te werken. Van eventuele
wijzigingen in de schooltijden wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld.
Het is voor alle groepen belangrijk dat we meteen om half negen kunnen beginnen.
Als u belangrijke mededelingen heeft voor de leerkracht kunt u van te voren even binnenkomen. Als er
zaken zijn die meer tijd vragen, maakt u dan een afspraak met de betreffende leerkracht of stelt u uw
vraag per e-mail.
3.4 Groepsorganisatie 2014/2015
Voor het schooljaar 2014/2015 ziet de groepsindeling er als volgt uit:
Groep 1/2a
Rianne Haas (ma, di.) Petrie Roolvink (wo, do, vr.)
Groep 1/2b
Annemiek van Mourik (ma, di, wo, do, vr.)
Groep 1/2c
Marijke Terluin (ma, di.) Henriette Koswee (wo, do, vr.)
Groep 3
Janine Breg (ma, di, wo.) Willemijn Kramer (do, vr.)
Groep 4a
Simone Gros (ma, di.) Marinda van Duijn (wo, do, vr.)
Groep 4b
Tamar Berends (ma, di, wo. vr.) Marjan van der Wal (do.)
Groep 5
Kitty van den Berg (ma, di.) Petra Osinga (wo.) Bouwien Buijtenhuis (do, vr.)
Groep 6
Jos Reijnhout (ma, di, wo, do, vr.)
Groep 7
Annelies van Manen (ma, di, wo.) Anne van ‘t Wout (do, vr.)
Groep 8
Marjan van der Wal (ma, di, wo.) Petra de Waard (do, vr.)
Begeleiding rugzak leerling:
IB-taken onderbouw/ zorgcoördinator/ waarnemend:
IB-taken bovenbouw (do.):
ICT:
ICO(interne coördinator opleidingen):
Bouwcoördinatoren:
Administratie:
Compensatieverlof Jos Rijnhout:
Compensatieverlof Marjan van der Wal:
Directie:
Willemijn Kramer
(wo.do.) Els Bours
Kitty van den Berg
Annelies van Manen.
Marjan van der Wal.
Marinda van Duijn (onderbouw)
Marjan van der Wal (bovenbouw)
Ineke Kerssies
Annelies van Manen.
Petra de Waard.
Jan Visscher.
Ook zullen in verschillende groepen komend schooljaar weer stagiaires aanwezig zijn. Wanneer duidelijk
is in welke groep zij gaan lesgeven zal dit in de nieuwsbrief worden vermeld. Juf Bouwien Buijtenhuis
vervangt juf Natascha Kooijmans.
3.5 Gym (bewegingsonderwijs)
De groepen 1 en 2 doen dit in hun eigen speelzaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben gymlessen in de
gymzaal de ‘Driesprong’ op dinsdag en op donderdag. De lessen worden gegeven door de eigen
leerkrachten.
De gymtijden zijn:
Dinsdag
Donderdag
8.35
9.15
9.55
10.35
11.15
Groep 8
Groep 6
Groep 5
Groep 7
Groep 6
Groep 8
Groep 7
8.35
9.15
9.55
10.35
11.15
13.00
13.40
14.20
Groep 3
Groep 4a
Groep 4b
13.00
13.40
14.20
Groep 5
Groep 3
Groep 4a
Groep 4b
8
3.6 Ouderraad
Aan de school is een ouderraad verbonden. De taak van de ouderraad is het bevorderen van het contact
tussen de ouders en de school en tevens het verrichten van hand- en spandiensten bij verschillende
schoolactiviteiten. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij de kerstviering, de paasviering, sinterklaas,
sportactiviteiten, de avondvierdaagse, de ouderavonden, excursies. De ouderraad regelt en beheert het
schoolfonds. Vanuit de ouderraad is in iedere groep één van de ouders aangewezen als klassenouder.
Deze ondersteunt de leerkracht bij diverse activiteiten in de groep en bij de communicatie met andere
ouders van deze groep. Op de website van de school vindt u meer informatie en kunt u zien wie de
leden zijn. De ouderraad is te bereiken via [email protected]
3.7 Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad hebben ouders inspraak op het schoolbeleid. Dit is geregeld in de
WMS, de Wet Medezeggenschap Scholen. De raad bestaat uit drie afgevaardigden namens de ouders
en drie namens het personeel. De directeur is adviserend lid. De MR toetst het schoolbeleid. Daarbij
maakt zij gebruik van haar adviesrecht en speciale gevallen van haar instemmingsrecht. Het adviesrecht
heeft geen bindend karakter, het instemmingsrecht wel. Een en ander is vastgelegd in het MR-reglement
van de school. Naast de MR op schoolniveau is er een gemeenschappelijke MR (GMR) op
bestuursniveau. Zodoende zijn ouders en leerkrachten bij beleidsvoorbereidende activiteiten betrokken.
De statuten van het huishoudelijk reglement van de MR en GMR liggen op school ter inzage. Op de
website van de school vindt u meer informatie en kunt u zien wie de leden zijn. De
medezeggenschapsraad is te bereiken via [email protected]
3.8 Oudercontact
U bent altijd welkom om over uw kind(eren) te spreken op school. Dit kan na schooltijd. Ook kunt u een
afspraak maken voor een gesprek.
Informatievoorziening op de Guido de Brès.
Iedere veertien dagen verschijnt de “Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès”. Deze ontvangt u digitaal.
De informatiecyclus ouder(s), verzorger(s) en school ziet er als volgt uit:
Oktober/ November:
In oktober of november wordt de informatieavond
Voortgezet Onderwijs groep 8 gepland (datum
volgt).
September/ Oktober:
- Woensdag 24 september 2014
Informatieavond groep 8. Start 19.00 uur.
- Woensdag 24 september 2014
Informatieavond groep 1/ 2 a,b en c. Start 20.00
uur. De leerkrachten vertellen over het nieuwe
schooljaar.
- Woensdag 24 september 2014. Informatie
betreffende het leesonderwijs in groep 3. Start
19.00 uur.
De gebruikelijke informatie over de dagelijkse
organisatie in de groepen ontvangt u per e-mail.
Eventuele vragen kunt u aan de leerkracht stellen.
November:
Op dinsdag 25 en donderdag 27 november 2014
voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8. De
leerkracht vertelt over het schoolwerk.
Februari/ Maart:
Woensdag 18 februari 2015 gaat het eerste
rapport mee (groep 1 t/m 8).
Op dinsdag 3 en donderdag 5 maart 2015
voortgangs-/rapportgesprekken (groep 1 t/m 8).
Juli:
Tweede rapport voor groep 2 t/m 8. Dit rapport
wordt op woensdag 8 juli 2015 door de leerlingen
van groep 1 t/m 7, samen met de ouders,
opgehaald bij de leerkracht.
- Op dinsdag 30 september en donderdag
2 oktober 2014 10 minutengesprekken voor groep
1 t/m 8.
De ouders/verzorgers vertellen over hun kind.
Informatie betreffende de planning van de
gesprekken volgt.
9
10 minuten gesprekken
Op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober wordt u uitgenodigd om de leerkracht te vertellen over uw kind.
Voor het gesprek kunnen de volgende vragen een handreiking zijn:
- Hoe functioneert uw kind?
- Hoe kijkt u naar uw kind?
- Hoe voelt uw kind zich?
- Wat is de beste aanpak?
- Wat kunnen we van elkaar leren?
- Wat vindt u belangrijk om aan ons te vertellen
over uw kind?
- Wat vindt u leuk aan uw kind?
- Wat vindt u minder prettig aan uw kind?
- Loopt u ergens tegenaan, waar u geen raad mee
weet?
- Wat vindt uw kind leuk om te doen?
- Welke hobby’s heeft uw kind?
- Gaat uw kind graag naar school?
- Hoe komt uw kind uit school?
- Heeft u tips voor ons in de omgang met uw kind?
-Wat zijn uw verwachtingen van uw kind?
- ………………………………………………..?
3.9 Stagiaires
Jaarlijks begeleiden we enkele studenten van de pedagogische academie. Dat kunnen eerste-, tweedeof derdejaars zijn. Tevens kan er in een schooljaar een vierdejaars student bijkomen, die ‘leraar in
opleiding’ (LIO-er) wordt genoemd en vijf maanden (zelfstandig met coaching van de eigen leerkracht van
de kinderen) in een groep gaat werken.
3.10 Vervanging
In onze school proberen wij eerst intern de problemen op te lossen, door een beroep te doen op
collega’s met andere taken dan groepstaken of met een parttime baan. Het vraagt meestal veel extra’s
van de andere collega’s en het kan ten koste van de leerlingenzorg/remedial teaching. Om niet altijd
bij ziekte een beroep te hoeven doen op eigen leerkrachten, zijn wij aangesloten bij de organisatie
IPPON (Inval Personeel Primair Onderwijs Nederland). Ippon is een bemiddelingskantoor voor
scholen in het basisonderwijs.
Er kunnen zich ook situaties voordoen dat er noch intern, noch extern oplossingen zijn te vinden. Dan
zijn we in het uiterste geval genoodzaakt een groep vrij te geven. Gelukkig hebben we het over, voor
onze school tot nu toe, zeer uitzonderlijke gevallen.
Het hieronder beschreven beleid/protocol geeft u een beeld van de stappen die genomen moeten en
kunnen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.
Protocol/Beleid bij ziektevervanging
1.
Bij ziektemelding trachten we eerst in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.
2.
Indien er eigen vervangers binnen de Stichting PCBO Baarn/Soest zijn, deze eerst proberen
te benaderen.
3.
Proberen of er parttime leerkrachten van de andere scholen van het bestuur bereid zijn in te
vallen.
4.
Eventueel contact opnemen met de coördinerend directeur personeelszaken (Centraal
Meldpunt).
5.
Indien er op korte termijn geen vervanging kan worden geregeld, dienen andere
mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden, zoals:
Verschuiving:
als er een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen.
gym- en/of levensbeschouwelijke lessen verschuiven of clusteren.
indien een LIO-er aanwezig is, de vrij geroosterde leerkracht inzetten.
Ruilen:
de ADV van leerkrachten, taakrealisatie of uren interne begeleiding
ruilen.
Verdelen:
de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag en alleen als het
redelijkerwijs mogelijk is).
10
6.
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan hoeft de
desbetreffende groep niet op school te komen, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie,
met daarbij de volgende afspraken:
in principe niet de eerste dag;
alleen in het uiterste geval ertoe over gaan;
ouders schriftelijk op de hoogte stellen;
voor de leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen.
N.B. Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op
opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.
11
4. Gewoonten en afspraken op een rij
4.1 Gymnastiek en spel
 Het dragen van gymschoenen (geen zwarte zolen) is verplicht. In verband met de veiligheid geen
balletschoenen.
 Het dragen van gymkleding is verplicht voor de groepen 3 t/m 8, voor de groepen 1 en 2
gewenst.
 Naam in kleding en tas is aan te bevelen.
 Het dragen van sieraden, horloges e.d. is verboden; niet omdoen is de beste oplossing (voor
schade en vermissing draagt de school geen verantwoordelijkheid).
 Douchen na de gymles voor de groepen 6 t/m 8 gebeurt op basis van vrijwilligheid.
4.2 Uitstapjes/excursies
Het gebeurt regelmatig dat groepen excursies, uitstapjes e.d. maken
waarbij gebruik gemaakt moet worden van de auto. Wij houden ons
aanbevolen voor uw assistentie met uw vervoermiddel. De oudere
kinderen gaan soms ook met de fiets op pad. Ook dan beschikken wij
graag over extra begeleiding.
Het kan zijn dat u via de groepsouders gevraagd wordt voor assistentie bij de begeleiding van uitstapjes /
excursies.
4.3 Kleuterdag/schoolreis/schoolkamp
- Voor de groepen 1 en 2 wordt een kleuterdag georganiseerd
kosten: € 10,00
- De groepen 3 t/m 7 gaan een dag op schoolreis
kosten: € 25,00
- Groep 8 gaat op schoolkamp
kosten: € 75,00
Wij willen u vragen om de kosten in één keer te betalen per bank/giro, graag z.s.m. en uiterlijk
voor 1 januari 2015.
De bedragen kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL89SNSB0908075405 t.n.v.
Guido de Brès (met vermelding van de voornaam en achternaam van het kind en de vermelding
schoolreis, schoolkamp of kleuterdag).
4.4 Goede doelen
Een aantal keren per jaar wordt er geld ingezameld voor een goed doel. Afgelopen jaar is het paasproject
gekoppeld aan de voedselbank.
4.5 Kinderopvang
4.5.1 Tussenschoolse Opvang (= overblijven): TSO
Overblijven bij Brood & Spelen
De tussenschoolse opvang op deze school wordt verzorgd door Brood
& Spelen. De overblijfcoördinator Trea Viet in dienst van Brood &
Spelen is het vaste aanspreekpunt voor de kinderen, ouders,
leerkrachten en directie voor wat betreft overblijfzaken. Op deze
school kunt u haar bereiken via telefoonnummer 06-39 110 580 en via
[email protected]
Voor vragen over facturen kunt u bellen naar het hoofdkantoor
033-258 86 84 op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Uw kind inschrijven? Voor ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik wenst te maken van de
tussen schoolse opvang dienen de ouders een contract aan te gaan met Brood & Spelen. Er zijn twee
vormen van overblijven;
- een strippenkaart voor kinderen die af en toe overblijven.
- een abonnement voor kinderen die regelmatig op dezelfde dag in de week overblijven.
12
Informatie over inschrijvingen, mutaties, algemene voorwaarden en prijzen leest u in de informatie
setjes die op school beschikbaar zijn en op veel scholen ook op de website van de school. U kunt ook
contact opnemen met de schoolcoördinator. Uw kind is definitief ingeschreven wanneer het
inschrijfformulier is ontvangen. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn ten opzichte van
de bij ons bekende gegevens verzoeken wij u dit tijdig door te geven. Dit kan met een
mutatieformulier. Op www.broodspelen.nl kunt u diverse benodigde formulieren downloaden.
Hoe verloopt de overblijf?
Onder begeleiding van onze leid(st)ers wordt er gegeten, gedronken en gespeeld. Kinderen nemen
zelf hun eten en drinken van huis mee (graag goed sluitende bekers gebruiken). Wij vinden gezonde
voeding belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de tussenschoolse opvang dan
ook niet toegestaan.
Eten is een sociaal gebeuren; de kinderen eten samen. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en
wordt er naar elkaar geluisterd. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen om te eten
of te drinken. Leidsters proberen kinderen tenminste 1 boterham te laten eten. Kinderen krijgen
voldoende tijd om te kunnen eten en drinken. Kleuters hebben hier wat meer tijd voor nodig dan
kinderen uit midden- of bovenbouw. Na het eten is er gelegenheid voor ontspanning. Er wordt binnen
en/of buiten gespeeld. Brood & Spelen stelt twee keer per jaar een speelgoedbudget beschikbaar aan
de schoolcoördinator om nieuw speelgoed voor de kinderen aan te schaffen. Kinderen mogen tijdens
het overblijven het plein niet verlaten. Er is altijd toezicht.
Wie zijn de overblijfkrachten van uw kind?
Al onze overblijfmedewerkers hebben bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aangevraagd bij de Gemeentelijke instantie. Vanuit de organisatie wordt pedagogische begeleiding
aangeboden en ieder schooljaar worden diverse cursussen aangeboden om medewerkers bij te
scholen. Nieuwe medewerkers worden wegwijs gemaakt in de tussenschoolse opvang door
inwerkinstructie IBI (Instructie Bij Introductie) waardoor er een constante bezetting en eenduidige
begeleiding naar de kinderen kan worden nagestreefd.
Op- of aanmerkingen? Ook minder leuke zaken over de overblijf moeten bespreekbaar zijn. Heeft u
een probleem, bespreek dit dan direct met de schoolcoördinator. Hij of zij neemt uw klacht serieus en
probeert hier ten alle tijden een passende oplossing voor te vinden. Lukt dit niet dan wordt de regio
coördinator ingeschakeld om te kijken naar de mogelijkheden.
4.5.2 Buitenschoolse opvang: BSO
Op basis van wet- en regelgeving hebben de besturen van basisscholen een inspanningsverplichting om
een regeling te treffen m.b.t. de voor- en naschoolse opvang. Aangezien de meeste scholen niet over de
geschikte inrichting, middelen en deskundigheid beschikken, wordt er een beroep gedaan op de reeds
aanwezige stichtingen van kinderopvang. Dat geldt ook voor de Baarnse scholen.
De Baarnse scholen die zijn aangesloten bij de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs BaarnSoest (PCBO), zijn, met alle andere basisscholen in Baarn een convenant aangegaan met de
Stichting Kinderopvang Baarn (SKOB). Dit betekent dat de Guido de Brès en de andere scholen in het
kader van de BSO een verwijsfunctie zullen vervullen. De Buitenschoolse opvang wordt dus geregeld
door de SKOB. De rol van “verwijzer” (ook wel makelaarsfunctie genoemd) houdt in dat u als
ouder/verzorger op school een formulier kunt vragen, waarmee u na invulling zelf in contact treedt met
de SKOB voor de buitenschoolse opvang van uw kind.
4.6 Verjaardagen
De verjaardagen van de jongste kinderen worden op school uitgebreid gevierd. Het is voor de kleuter
altijd een heel gebeuren waar hij/zij lang van tevoren naar uitziet. Wij proberen daar met een
verjaardagslied en een feestmuts een gezellig moment van te maken. Uiteraard wordt aan de verjaardag
van de oudere kinderen ook de nodige aandacht besteed.
Alle jarigen mogen voor hun groep een traktatie (bij voorkeur een ‘gezonde’) verzorgen. Voor de
leerkrachten hoeft u niet iets apart te doen.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen voor hun jarige papa of mama, opa of oma een kleurplaat maken.
Wilt u daarvoor vroegtijdig de data van de verjaardagen aan de groepsleidsters doorgeven en /of op de
verjaardagskalender noteren.
13
4.7 Speelgoeddag groepen 1 en 2
Tijdens speciale speelgoeddagen mogen de kinderen van groep 1 en 2 eigen speelgoed meenemen. De
ouders worden hierover door de leerkrachten geïnformeerd.
4.8 Eten en drinken
Het is voor alle kinderen toegestaan om in de pauze iets te eten en te drinken dat zij zelf hebben
meegebracht.
Voor de jongste kinderen wordt halverwege de morgen ruimte gegeven om gezellig in een kring wat te
drinken en/of te eten (melk, brood, fruit o.i.d.). De overige leerlingen nemen meestal fruit en/of een sneetje
brood mee (geen snoepgoed!). Om bij te dragen aan een gezonde leefstijl is de woensdag uitgeroepen
tot fruitdag. Bekers en trommeltjes moeten goed gesloten zijn en voorzien van naam.
Wilt u de kinderen geen koolzuurhoudende dranken meegeven, en let u vooral op de hoeveelheid want
de pauze duurt maar 15 minuten.
4.9 Gebruik van boeken en materialen
Soms is het nodig dat er boeken mee naar huis worden genomen. Dit mag alleen, wanneer er met zorg
mee wordt omgegaan. De boeken moeten netjes worden vervoerd, liefst in een stevige tas. Voor slordig
behandelde boeken kan een vergoeding worden gevraagd. Overigens geldt voor alle leer- en
hulpmiddelen dat wij tegen de kostprijs een schadevergoeding vragen als er door
onvoorzichtigheid of wangedrag iets kapot gaat.
Het gebruik van een etui is vanaf groep 4 bij ons op school verplicht. Voor de kinderen van groep 8 is een
agenda wenselijk.
4.10 Op de fiets naar school...........? Nee.......... tenzij.
Er zijn nogal wat kinderen, die op de fiets naar school komen. Wij zijn in verband
met ruimtegebrek en de veiligheid genoodzaakt dit te beperken en daarom
hebben wij een fietsgrens ingesteld voor die kinderen die zonder begeleiding naar
school gaan. Onze fietsgrens is als volgt:
De Sparrenlaan - Verbindingsweg- de Oosterstraat oversteken- stukje
Noorderstraat-Zuiderstraat- Piet Heinlaan, vervolgens het Jacht- de Bark- de Gondel- de Lepelaarstraat.
Kinderen die buiten deze grens wonen mogen zonder toestemming met de fiets naar school komen.
Kinderen die incidenteel wegens bijzondere omstandigheden op de fiets moeten komen, kunnen
toestemming vragen bij de directie, en moeten dit vervolgens melden bij hun leerkracht. Andere vormen
van dispensatie zijn alleen mogelijk na overleg tussen ouders/verzorgers en directie. De school is op geen
enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal.
Vijf Gouden Verkeersregels rondom school
1.
2.
3.
4.
5.
Veiligheid voor iedereen om en bij de Guido de Brès.
Neem de SCHOOLZONE in acht. Dit bord betekent: U nadert een school, pas
uw snelheid aan (max.15 km/u) en let op overstekende personen!
Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
Mocht u toch met de auto komen, parkeer op de daarvoor bestemde plaatsen. Zorg dat kruisingen
en oversteekplaatsen rondom de school vrij blijven zodat iedereen veilig de straat kan oversteken.
Neem de tijd om uw kind naar school te brengen. Dit levert een rustiger en minder gehaast
verkeersbeeld rond de school op.
4.11 Mobiele telefoons
Steeds meer leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Dit is in principe toegestaan,
hoewel de leerlingen altijd in de gelegenheid worden gesteld om in dringende gevallen naar huis te bellen
met de schooltelefoon. Wel hanteren we de spelregel dat de telefoons zowel binnen als op het school -en
teerplein uit staan. De school is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken
van het toestel.
4.12 Gevonden voorwerpen
Allereerst willen wij u vragen erop toe te zien dat uw kind zijn/haar spullen mee naar huis
neemt en niet op school laat liggen. De eventueel ‘gevonden’ voorwerpen worden door ons
gedurende een bepaalde periode in een daarvoor bestemde kist in de hal bewaard. Als u
wat mist kunt u voor of na schooltijd terecht bij de betreffende leerkracht of bij de directie.
Voor elke vakantie maken wij u en de kinderen er nog een keer op attent Onze laatste
poging is de uitstalling tijdens de rapportmiddagen/avonden. Wat dan nog blijft liggen gaat
naar de Kringloopwinkel.
14
4.13 Mededelingen
In beide gebouwen wordt op de ramen bij de ingangen nuttige informatie opgehangen. In het
kleutergebouw hangen ook vaak mededelingen aan de lokaaldeuren.
Nuttige aankondigingen of algemene mededelingen kunt u in overleg met ons daarop aanbrengen.
4.14 Informatiebronnen
Vanuit de school:
De ‘Nieuwsbrief’ ontvangt u één keer in de 14 dagen op vrijdag digitaal. Het is
belangrijk dat u de school het juiste mailadres verstrekt. Ook staan de
nieuwsbrieven op de website van de Guido. (www.guidodebres.nl ) De kinderen
krijgen in de laatste maand van het schooljaar een schoolkrant mee. Overige
berichten per groep worden in de meeste gevallen ook digitaal verstuurd.
Van u als ouder(s)/verzorger(s):
Wij stellen het op prijs om bij bijzondere gebeurtenissen in gezin of naaste familie als school, en zeker als
betreffende groepsleerkracht op de hoogte te worden gebracht. Dat geldt voor zowel blijde als droevige
zaken. We kunnen dan als groep met uw kind meeleven en het opvangen.
4.15 Hoofdluizencontrole
Na elke vakantie die een week of langer duurt, wordt er een luizencontrole
gehouden. Dat wordt gedaan door enkele ouders. Wanneer er bij uw kind luizen
worden gesignaleerd, geeft de controleouder dat door aan de betreffende
leerkracht en die neemt vervolgens contact op met u, zodat u uw
kind zo spoedig mogelijk kunt behandelen. Deze behandeling is
van groot belang om de kinderen luisvrij te krijgen en te houden.
Hoofdluis is een lastig, maar ‘normaal-overal-voorkomend-verschijnsel’!
Overigens gaan we er van uit dat u zelf uw kind geregeld controleert. Constateert u
voorafgaand aan de schoolcontrole dat uw kind luizen of neten heeft, begint u dan zo
spoedig mogelijk met de behandeling en geeft u ons dat dan door. Dus: hoofdluis direct
melden op school.
4.16 Huisbezoeken
U als ouder/verzorger kunt aan de leerkracht kenbaar maken dat u een huisbezoek op
prijs stelt, of noodzakelijk acht. Omgekeerd kan het verzoek om een huisbezoek ook
van de leerkracht komen. Uiteraard kunt u, als de situatie daarom vraagt, altijd een
afspraak maken met de leerkracht van uw kind.
Op het moment dat u een huisbezoek aanvraagt, ontvangt u een formulier waarop u
kunt aangeven welke zaken u met de leerkracht van uw kind graag wilt bespreken,
terwijl omgekeerd de leerkracht ook aandachtspunten kan aangeven. Dit om het huisbezoek zinvol te
laten verlopen.
4.17 Verzuim
Wanneer een leerling door ziekte of om andere "gewichtige redenen" niet naar school kan komen, dan
dient u hiervan de school in kennis te stellen. De meldingen ontvangen we graag voor schooltijd. Vindt er
geen melding plaats dan belt de leerkracht of directie de betreffende ouders/verzorgers op om te
informeren waarom de leerling niet op school is gekomen.
Als er om speciale redenen geen melding kon plaatsvinden en de leerkracht of directie geen gehoor
hebben gekregen, dan moet het kind een briefje meenemen als het weer op school komt met de reden
van afwezigheid, of de ouder/verzorger belt achteraf op met een verklaring.
Geregeld ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan
na een berisping een boete tot gevolg hebben.
4.18 Schorsing/verwijdering
Als uiterste maatregel kan worden overgegaan tot het tijdelijk schorsen van een leerling of zelfs het
verwijderen van een leerling van school. Schorsing is een maatregel die niet als doel heeft een leerling te
verwijderen, maar als waarschuwing om in samenspraak met de leerling en zijn ouders/verzorgers naar
een dusdanige oplossing te zoeken dat herhaling van ongewenst gedrag wordt voorkomen.
De directie is gerechtigd om een leerling enkele dagen te schorsen en meldt dat bij het bestuur.
Uitsluitend het bestuur kan een leerling, na verzoek van de directie daartoe, verwijderen. Procedures voor
15
deze strafmaatregelen zijn wettelijk vastgelegd. Voor dit alles is een protocol op school voorhanden in
overeenstemming met de wettelijke verplichting.
4.19 Verlofregeling
De wetgever heeft ten aanzien van. verlof een aantal regels opgesteld voor “extra vakantie” en voor
“verlof wegens gewichtige omstandigheden”.
a. Extra vakantie buiten de reguliere vakanties om.
Dergelijk verlof mag alleen verleend worden als de aard van het beroep van de ouders hier aanleiding
toe geeft, d.w.z. indien een gezamenlijke vakantie gedurende de afgelopen 52 weken niet mogelijk is
geweest. Afspraken met collega´s, vakantierooster door de werkgever vastgesteld en dergelijke, zijn
op voorhand geen redenen om extra vakantieverlof toe te staan. Een werkgever dient rekening
houden met de leerplichtwet.
Dit verlof mag eenmaal per schooljaar verleend worden, niet langer duren dan tien schooldagen en
mag niet plaatsvinden in de eerste twee schoolweken van het schooljaar. Voor verzoeken voor
langere periodes zal de leerplichtambtenaar van de Gemeente Baarn ingeschakeld worden. Een
verzoek dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school voorgelegd te worden.
Voeg altijd een werkgeversverklaring toe.
b. Gewichtige omstandigheden.
De directeur van de school mag toestemming geven voor schoolverzuim wegens gewichtige
omstandigheden. Hierbij valt te denken aan: verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloeden/of aanverwanten, een huwelijksjubileum en andere gewichtige omstandigheden te beoordelen door
de directeur van de school. Voor de meeste van deze omstandigheden kan er één dag verlof gegeven
worden. Dit verlof dient voor het ontstaan van het verlof aangevraagd te worden bij de directeur van de
school.
Hoe te handelen? In alle gevallen verzoeken wij u uw aanvraag voor een verlofperiode schriftelijk bij ons
in te dienen. Formulieren die hiervoor gebruikt worden, kunt u halen bij de directie van de school of
downloaden van de website. Na het indienen van een verzoek tot verlof, krijgt u zo snel mogelijk bericht of
het verlof al dan niet wordt toegestaan. Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht
de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te stellen. Tegen die ouders die hun kinderen zonder
toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
4.20 Dossiervorming
Ook op onze school geldt de Wet PersoonsRegistratie (WPR). In deze wet zijn de rechten van de
ouders/verzorgers vastgelegd. Zo hebben ouder/verzorger de volgende rechten:·
 Recht van kennisgeving: ouders dienen op de hoogte te zijn van de geregistreerde gegevens van
hun kind.
 Recht op kennisneming: gegevens van oud-leerlingen dienen vijf jaar na het verlaten van de
school bewaard te blijven.
 Recht op inzage: iedere ouder of verzorger heeft te allen tijde het recht alle gegevens van zijn
eigen kind die verzameld zijn in te zien.
 Recht op corrigeren: ouders hebben het recht om verandering in de persoonsgegevens te laten
aanbrengen.
 Recht van kennisneming van verstrekking: overdracht van kennis aan derden kan alleen na
schriftelijke toestemming van de ouders.
4.21 Wat te doen bij klachten of problemen
Ondanks alle goede bedoelingen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets dat met de
school te maken heeft. Waar veel gebeurt, kunnen kleine of grote conflicten ontstaan. Wij hopen
samen met u hier goed mee om te gaan.
Het is belangrijk om op tijd met de leerkracht van uw kind over uw onvrede te praten. Het is nog wel
eens verhelderend om het probleem van verschillende kanten te bekijken. Als u er met de leerkracht
niet uitkomt, kunt u een afspraak met de directeur maken. Het werkt beter als u dit ook bij de
leerkracht meldt. In overleg met de directeur kunnen we kijken of er een oplossing te vinden is. Als we
er dan nog niet uitkomen, kunt u de volgende weg bewandelen:
16
U gaat naar de contactpersoon van de school en legt het probleem aan haar voor. Voor onze school is
waarnemend directeur mw. Els Bours de contactpersoon. Zij kan u verder helpen op schoolniveau of u
doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting.
De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en helpt u verder met uw probleem. Samen met deze
vertrouwenspersoon wordt, afhankelijk van zijn of haar advies en uw oordeel daarover, een
vervolgpad uitgestippeld. Dat kan de weg terug naar de school zijn, of naar de klachtencommissie.
Dit is een grote en lastige stap. Het is te hopen dat deze stap niet genomen hoeft te worden. Maar
voor het geval dat het echt nodig is, moet deze weg er wel zijn. De vertrouwenspersoon kan u helpen
bij deze formele weg naar de Landelijke Klachtencommissie. Het adres daarvan is:
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.klachtencommissie.org
Tel.: 070 - 386 16 97
Op de website van de Guido de Brès vindt u de “Klachtenregeling” van de Stichting PCBO BaarnSoest.
17
5. Het onderwijs/Vak- en vormingsgebieden
In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is beschreven wat de leerlingen op de basisschool moeten
leren. Die vakken zijn:
 Zintuiglijke en lichamelijke opvoeding
 Nederlandse taal
 Rekenen en wiskunde
 Engelse taal
 Expressieactiviteiten, in ieder geval aandacht voor: bevordering van het taalgebruik, muziek,
tekenen, handvaardigheid, spel en beweging
 Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
 Bevordering van gezond gedrag
 Enkele kennisgebieden, in ieder geval voor: aardrijkskunde; geschiedenis; de natuur, waaronder
biologie; maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting; geestelijke stromingen.
Veel vakken op de basisschool staan niet op zichzelf. De samenhang tussen de vakken wordt zichtbaar
gemaakt door onderwerpen uit de lessen te koppelen aan actuele gebeurtenissen. Leerlingen wordt niet
alleen feitenkennis bijgebracht. De sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van de kinderen
worden binnen de genoemde gebieden ontwikkeld. We denken dan aan het leren opkomen voor de eigen
mening, leren luisteren, zelfstandig leren werken, zelf problemen leren oplossen, leren bewegen en leren
samenwerken.
5.1 De groepen, ons onderwijs en de vakgebieden
Op de Guido de Brès werken we met tien groepen. We hebben drie heterogene kleutergroepen en in het
komende jaar verder enkele groepen, waarvan twee groepen 4. De drie kleutergroepen beginnen met
ongeveer twintig leerlingen en groeien tijdens het schooljaar verder uit door de binnenkomst van nieuwe
leerlingen. De groepen werken veelal aan een eigen programma. Er is echter veel overleg tussen de
parallelgroepen en er worden ook activiteiten samen gedaan. In bouwvergaderingen (onderbouw en
bovenbouw) wordt de inhoud van het onderwijs en de wijze waarop les wordt gegeven regelmatig
besproken en waar nodig op elkaar afgestemd. Het komt ook met regelmaat voor dat leerlingen van
verschillende groepen samen werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens creatieve opdrachten, bij projecten
of vieringen, of als er leesgroepjes gevormd worden om het lezen te oefenen.
In de eerste groepen wordt er veelal vanuit de kring in hoeken gewerkt of aan tafels, in de speelzaal of op
het plein. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een kiesbord. Daarop zijn de activiteiten zichtbaar en
worden de leerlingen ingedeeld. Leerlingen kunnen ook zelf een keuze maken. Zo leren ze om samen te
werken en rekening te houden met elkaar. Leerstof wordt in thema’s aangeboden en er wordt veelal
spelend geleerd. Een aantal activiteiten is bedoeld als voorbereiding op lezen, rekenen en schrijven.
In de hogere groepen wordt de dag ingedeeld met verschillende vakgebieden.
Wij geven ons onderwijs op een handelingsgerichte manier. Dit handelingsgericht werken kent een
cyclus wat een hulpmiddel is om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op
groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een
groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben. Ondanks alle zorg die door de groepsleerkracht aan een leerling gegeven wordt, kan
het voorkomen dat de ontwikkeling van een leerling een extra impuls nodig heeft. Samen met de
groepsleerkracht brengt de intern begeleider (I.B.-er), die de leerlingenzorg coördineert, door middel
van toetsen en/of observaties de situatie zo nauwkeurig mogelijk in beeld.
Vervolgens wordt aan de hand van de verkregen gegevens een groeidocument voor het kind
opgesteld. Hierin wordt vooral omschreven wat werkt en waar de kracht van leerling, ouders en school
ligt. Wanneer een kind extra hulp nodig heeft, wordt dit door de groepsleerkracht gegeven. Dit gebeurt
veelal aan de instructietafel in de eigen groep. Na een van tevoren bepaalde tijd wordt de extra hulp
geëvalueerd. Hierna kan besloten worden om de extra hulp te verlengen, dan wel te beëindigen. Ook
voor kinderen die bovengemiddeld presteren, zijn er speciale programma’s op school.
Soms komen we tot de conclusie, dat alle extra inzet meer afstemming behoeft. De I.B.-er kan dan in
samenwerking met de ouders en leerkrachten besluiten externe hulp aan te vragen. Deze hulp wordt
aangevraagd via het nieuw ingerichte samenwerkingsverband De Eem.
Dit ondersteuningsplatform helpt ons vanaf 1 augustus 2014 bij het realiseren van passend onderwijs.
Vanuit het samenwerkingsverband ( zie hoofdstuk externe instanties) helpt de onderwijsondersteuner
18
bij het verhelderen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, school en ouders.
Zij helpt ook bij de vertaling naar het dagelijks handelen in de groep van de leerling.
5.2 Godsdienstige vorming
Hiervoor gebruiken we 'Kind op Maandag’, een methode voor godsdienstige vorming in tijdschriftvorm,
welke wordt uitgegeven door de NZV/Kwintessens. In deze methode vinden we uitgewerkte verhalen
op drie niveaus. De kinderen leren hoe verhalen uit de bijbel van toepassing kunnen zijn op hun
dagelijkse leven. Daarbij worden liedsuggesties gegeven, verwerkingsmogelijkheden en
achtergrondinformatie aangeboden.
Op de dagen dat er niet verteld wordt is er tijd voor het aanleren van een lied of het verwerken van de
verhalen. De Christelijke feestdagen worden gezamenlijk gevierd met de Bijbelverhalen als leidraad.
5.3 Actief burgerschap en sociale integratie
Actief burgerschap is het kúnnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het om
DOEN. Een actieve burger, hoe jong ook, heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie
bevorderen, niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs.
Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken al deel uit van andere vakken. U
kunt daarbij denken aan vakken als godsdienst, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. De groep 7
en 8 maken gebruik van het schoolweekjournaal. Als het gaat om waarden en normen, om gedrag,
dan komt dat uiteraard ook aan de orde bij kringgesprekken die in de groepen gevoerd worden. Vooral
in de dagelijkse omgang tussen leerkrachten en leerlingen komt dit tot uiting.
5.4 Methodes
Rekenen
Wij werken met de nieuwe versie van de rekenmethode ‘Wereld in Getallen’. Het is een moderne
methode met aandacht voor verschillen tussen leerlingen. De methode werkt met het principe van
realistisch rekenen. Dat betekent dat het rekenen niet alleen bestaat uit sommetjes maken, maar dat de
start van iets nieuws gemaakt wordt vanuit de dagelijkse praktijk en dat veel bewerkingen vertaald worden
naar realistische voorbeelden. Er is ruimte voor verschillende oplossingsmethodes van kinderen. Er is ook
ruimte voor differentiatie. Door het maken van toetsen worden de vorderingen goed gevolgd en wordt er
eventueel extra geoefend.
Taal en Spelling
Er wordt gewerkt met de methode ‘Taal actief’. Een methode voor de taal -en spellingontwikkeling, die
aansluit bij de belevingswereld van het kind. Er wordt gewerkt met het basis-, herhalings- en
verdiepingsmodel. Taalonderwijs is veel omvattend. De kinderen leren de ‘taalregels’, waarbij zij zich door
middel van taal:
mondeling en schriftelijk leren uiten
leren naar elkaar te luisteren
informatie opnemen
selecteren en verwerken.
Lezen
Structureel leren lezen start in groep 3 met de methode ‘Veilig leren lezen’. Maar het komt ook vaak voor
dat een aantal leerlingen al eerder de beginselen onder de knie heeft gekregen. Er zijn bij de start al
verschillen tussen leerlingen, maar daar wordt binnen de methode en door de aanpak rekening mee
gehouden. De vorderingen op leesgebied worden systematisch in de gaten gehouden. Na het technisch
leren lezen wordt de aandacht geleidelijk verschoven naar begrijpend lezen en andere leesvormen.
Wij vinden ook dat bij kinderen liefde voor boeken moet worden bijgebracht. Daar worden in het
schooljaar verschillende activiteiten voor georganiseerd, bijvoorbeeld rond de Kinderboekenweek, of
boekbesprekingen in de groep. Vanaf groep 6 brengen de leerlingen iedere twee weken met de hele
groep een bezoek aan de bibliotheek. De leerlingen kiezen dan een stilleesboek op hun niveau.
19
Engels
Hiervoor wordt de methode ‘Take it easy’ gebruikt in groep 5,6,7 en 8. Kinderen leren al veel Engelse
woorden van radio en televisie, maar bij Engels op school wordt de woordenschat verder uitgebreid. De
lessen worden op het digibord gegeven door een native speaker, waardoor van begin tot het einde van de
les British Engels wordt gesproken.
Schrijven
In groep 1 en 2 wordt gestart met schrijven. De methode ‘Schrijfdans’ wordt hiervoor gebruikt. De
schrijfdansbeweging wordt eerst “gevoeld” met het eigen lijf, waarbij de kinderen bewegen in de ruimte.
Daarna komt diezelfde beweging terug op het papier, of op het bord. De basisbewegingen worden
geoefend op muziek waarbij herhaling het toverwoord is. De basisbewegingen gaan van groot naar klein,
van het werken met twee handen, naar het werken met één hand. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de
methode ‘Pennenstreken’. ‘Pennenstreken’ is gekoppeld aan de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. De
kinderen schrijven de letters die ze in de leesles hebben leren lezen. Op deze manier ontwikkelen de
leerlingen het technisch schrijven als een functionele vaardigheid. Ze brengen wat ze geleerd hebben
meteen in praktijk. In groep 4 komen daar de hoofdletters bij. Dit wordt in de volgende leerjaren
onderhouden. In groep 5 en 6 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook het
schrijven op tempo aan bod komt.
Wereldoriëntatie
Hoewel veel onderwerpen elkaar overlappen, werken wij met verschillende methodes voor geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en techniek. Wij volgen het programma zoals dat in de methode
staat aangegeven, maar maken ook ruimte voor actualiteiten. Bij deze vakken proberen we voor de
leerlingen de wereld om hen heen duidelijk te maken en een indeling te geven. Kennis over leefgebieden,
over vroeger en nu, over natuurkundige verschijnselen als het weer zijn hier voorbeelden van. Ook de
vakgebieden godsdienstige vorming, verkeer, gezond gedrag en veiligheid zijn onderdelen van de lessen
wereldoriëntatie. Groep 5 en 6 maakt gebruik van het programma Nieuws uit de natuur.
Creatieve vakken
Hieronder verstaan we muziek, tekenen en handvaardigheid.(creatief). Deze vakken worden in de eigen
groep op het programma gezet. Bij deze vakken wordt gewerkt met een de methode: ‘Moet je doen’.
Verkeer
Voor de verkeerslessen wordt gebruik gemaakt van de methodes ‘Rondje Verkeer’ (groep 1,2 en 3), ‘Stap
vooruit’ (groep 4) , ‘Op voeten en Fietsen’ (groep 5 en 6) en ‘Jeugd Verkeerskrant’ (groep 7 en 8).
Leerlingen uit alle groepen kunnen op hun eigen niveau aan de slag met verkeer en verkeersveiligheid.
Deze verkeerseducatielijn wordt elk jaar vernieuwd en is daarmee altijd actueel. Het schriftelijk- en
praktisch verkeersexamen wordt afgenomen in groep 7. Daarnaast verzorgt de verkeerscommissie acties
ter bevordering van de veiligheid van en voor onze leerlingen. De school heeft het Utrechts
Verkeersveiligheids Label.
Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1 en 2 bewegen de hele dag. Meer gericht bewegingsonderwijs krijgen zij in de
speelzaal of op het schoolplein. Vanaf groep 3 gaan de kinderen twee keer per week naar de gymzaal
‘De Driesprong’ naast de school. Hier volgen wij de methode ‘Planmatig bewegingsonderwijs’, een
jaarprogramma voor alle groepen. Jaarlijks worden de leerlingen van groep 3 motorisch gescreend.
ICT-onderwijs
We beschikken op de Guido de Brès over een modern en goed uitgerust computernetwerk waar de
kinderen achter de computer kunnen werken. De kinderen werken op de computer als verwerking van
bijv. begrijpend leeslessen, als extra ondersteuning bij vakgebieden of als keuzewerk. Internet is als
informatiebron overal beschikbaar. Al werkende leren de kinderen om te gaan met de techniek en
programma’s.
Huiswerk
Om onze leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs hebben we afspraken gemaakt
omtrent huiswerk en werkstukken. Ons doel is om de kinderen een juiste attitude ten aanzien van
planning en organisatie van huiswerk aan te leren. Leerkrachten integreren spreekbeurten en
werkstukken ook in het wekelijks aanbod. In groep 6 geven we wekelijks één keer huiswerk mee naar
huis. In groep 7 breiden we dit uit tot twee keer en in groep 8 breiden we het huiswerkaanbod voor de
20
laatste maal uit tot drie keer per week. Ook het maken van een planning met behulp van een agenda is
goed om te leren. De aanschaf van een eenvoudige schoolagenda is dus zinvol. Het is een belangrijk
hulpmiddel voor de kinderen om te leren plannen en het opgegeven huiswerk niet te vergeten.
Dag- en weektaak
In alle groepen wordt gewerkt met de een weektaak.
Het doel van de weektaak is tweeledig. In de eerste plaats heeft de weektaak een pedagogisch doel;
leerlingen begeleiden om hun zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Wanneer
leerlingen een heldere passende weektaak krijgen, kun je als leraar het proces van plannen( en je
houden aan de planning) van leerlingen volgen, begeleiden en bespreken.
In de tweede plaats heeft de weektaak een organisatorisch doel; omdat de leerlingen voor langere tijd
zonder de bijdrage van de leraar zelfstandig kunnen werken, heeft deze de tijd systematische
ondersteuning in te plannen voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat kunnen leerlingen zijn die nog
wat extra hulp nodig hebben zodat ze kunnen blijven aanhaken in de instructiegroep. Het kunnen ook
leerlingen zijn die meer aankunnen en behoefte hebben aan uitdaging.
21
Lijst met methodes op PCBS Guido de Brès.
Titel
Vak
Kind op Maandag
Kijk en beleef
KIJK!
Schrijfdans
Schatkist
Klankkast
Veilig leren lezen
Veilig de wereld in
Estafette
Taal Actief 3
Goed gelezen
Wereld in getallen 4
Met sprongen vooruit
Pennenstreken
Wereld van verschil
Tijdstip
Wijzer door de natuur
Kind op maandag
Planmatig bewegen
Take it easy
Verkeereducatielijn VVN (Veilig
Verkeer Nederland)
Moet je doen
Blits
Groep
Godsdienst
Sociaal emotioneel
Sociaal emotioneel
Schrijven
Rekenen en Taal
Sociaal emotioneel
Aanvankelijk lezen en taal
Wereldoriëntatie
Technisch lezen
Taal en spelling
Begrijpend lezen
Rekenen
Rekenen
Schrijven
Aardrijkskunde/ wereldoriëntatie
Geschiedenis
Natuur /Techniek
Godsdienst
Bewegingsonderwijs
Engels
Verkeer
1-8
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
3
3
3-8
4-8
5-8
1-8
3-6
3-8
3-8
5-8
4-8
3-8
3-8
5-8
1-8
Creatieve vakken
Informatieverwerking
3-8
7-8
Software
Titel
Vak
Groep
Veilig leren lezen
Pennenstreken
Taal Actief 3
Wereld in getallen 4
Bloon
Schoolpakket Ambrasoft
Wereld van verschil
Kind op Maandag
Take it easy
Verkeerseducatielijn VVN
Office pakket
Aanvankelijk lezen en taal
Schrijven
Spelling
Rekenen
Spelling
Rekenen en taal
Aardrijkskunde/ wereldoriëntatie
Godsdienst
Engels
Verkeer
Computervaardigheid
3
3
4-8
3-8
4-8
1-8
5-8
1-8
5-8
1-8
5-8
5.5 Het leerlingvolgsysteem
De Guido de Brès kent twee Intern Begeleiders (IB-ers). Juf Els Bours (groep 1 t/m 4) en juf Kitty van den
Berg (groep 5 t/m 8). Zij volgen samen met de leerkracht de leerlingen. Er worden groepsbesprekingen
gehouden waarin ieder kind individueel en de groep als geheel wordt besproken. Als het nodig is, wordt
een leerling uitgebreider besproken in een leerling-bespreking. Hieruit volgt vaak een gesprek tussen
ouders, leerkracht en Intern Begeleider. Samen wordt gekeken hoe we kunnen bijdragen aan een zo
optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind.
Ook worden de leerlingen gevolgd door middel van een uitgebreid systeem van toetsen voor alle vak- en
vormingsgebieden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van zowel methodes als Cito-toetsen. De totale
ontwikkeling wordt bij de kleuters gevolgd met het observatie-registratiesysteem ‘KIJK!’. Bij de groepen 3
t/m 8 wordt de sociaal emotionele ontwikkeling geregistreerd met behulp van het programma ‘ZIEN!’. De
resultaten worden opgeslagen in ons digitale systeem, genaamd Parnassys. Deze resultaten worden
gebruikt om ons onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen.
22
5.6 Overgang naar het voortgezet onderwijs
Als uw kind in groep 8 zit, krijgt u eind december een aantal brochures over het onderwijs na de
basisschool en over de zogenaamde “scholenmarkten” en “open dagen”, waar de diverse scholen
voor voortgezet onderwijs zich presenteren. In januari wordt een informatieavond gehouden over dit
onderwerp. De groepsleerkracht zal een advies uitbrengen voor het meest geschikte type
vervolgonderwijs. Criteria die gehanteerd worden bij het vaststellen van het schooladvies zijn o.a.
schoolvorderingen, leerhouding, intelligentie, de algemene houding, medische omstandigheden.
In februari wordt meegedaan aan de landelijke CITO-eindtoets voor het basisonderwijs. Wanneer er
een duidelijk verschil is tussen het schooladvies en de CITO-uitslag vindt er overleg plaats met het
Voortgezet Onderwijs.
De scholen voor voortgezet onderwijs vragen de basisschool inlichtingen over de aangemelde leerling
te geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Van alle formulieren wordt een kopie
bewaard in het leerlingendossier. Eind maart moeten de kinderen zijn aangemeld bij de nieuwe
school. Voor juli worden de ouders geïnformeerd over de plaatsing.
Na onze basisschool stromen de kinderen door naar verschillende typen voortgezet onderwijs. 38
leerlingen hebben groep 8 hebben in 2014 onze school verlaten en zijn naar het voortgezet onderwijs
gegaan. Dit zijn meestal scholen in onze regio. De scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn: Griftland
College in Soest, Waldheim MAVO in Baarn, Baarnsch Lyceum in Baarn, Groot Goylant in Hilversum,
De Brink in Laren, Vathorst College in Amersfoort, Wellant College in Amersfoort, Werkplaats in
Bilthoven, SG Guido de Brès in Amersfoort, Prisma College in Amersfoort en Hilfertstheem Beatrix in
Amersfoort.
In het schooljaar 2013/2014 was de verdeling van het schooladvies naar schooltype als volgt:
 VMBO BK/G
3 leerlingen (8,34%)
 VMBO TL
9 leerlingen (25%)
 HAVO/VMBO TL 2 leerlingen (5,6%)
 HAVO
8 leerlingen (22,22%)
 VWO/Havo
3 leerlingen (8,34%)
 VWO
11 leerlingen (30,56%)
De schoolscore Eindtoets Cito 2014 was 537.9 (landelijk gemiddelde 534.4).
Cito eindtoets
2012
School
Schoolrapport zonder correctie
Schoolrapport correctie LG
536.3
535.7
Schoolrapport correctie LG + BL
534.9
LG= leerlinggewicht. BL= begrijpend lezen.
L. Gem.
2013
2014
School
L. Gem.
School
535.1
535.3
534.6
534.1
534.7
534.8
537.9
536.7
L.
Gem.
534.4
534.6
535.2
534.4
534.7
535.1
534.4
5.7 Dyslectische leerlingen
De school kent een ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’. In het protocol staat voor de groepen 1 t/m
8 vermeld, op welke manier de (voorbereidende) leesresultaten van de kinderen worden gevolgd.
Wanneer de leesontwikkeling van een kind lijkt te stagneren, wordt door de leerkracht een
handelingsplan opgesteld. Mogelijk start er ook begeleiding buiten de groep. Met behulp van de
toetsen die gericht zijn op het tekstlezen (AVI) en toetsen die gericht zijn op het woordlezen (DMT,
EMT, Klepel) wordt de effectiviteit van de begeleiding vastgesteld. Is er na inzet van extra hulp geen
sprake van (voldoende) vooruitgang, dan volgt er een oudergesprek met de Intern Begeleider.
Als de zorg om het lezen (en de spelling) blijft bestaan en er is vermoedelijk sprake van dyslexie, dan
wordt ouders aangeraden om een onderzoek naar dyslexie aan te vragen. De intern begeleider
beschikt over een lijstje met adressen die gedegen onderzoek kunnen bieden. Ouders kunnen voor
vergoeding van de onderzoekskosten aanspraak maken op hun zorgverzekering. De procedure is dan
als volgt:
 De school bespreekt met de ouders het vermoeden van dyslexie.
 De ouders nemen contact op met de zorgverzekering en vragen welke gegevens school en
ouders moeten aanleveren en met welke behandelaars de zorgverzekering is verbonden.
 De school en de ouders vullen de gevraagde papieren in.
 De ouders leveren deze papieren in bij de behandelende instantie en soms ook bij de
23
zorgverzekeraar.
Het onderzoek vindt buiten school plaats.
De ouders ontvangen een verslag van het onderzoek, de school ontvangt graag een kopie.
In geval van dyslexie wordt buitenschoolse begeleiding gestart door de instantie die ook het
onderzoek heeft uitgevoerd. Alleen wanneer onderzoek en behandeling door dezelfde
instelling plaatsvinden, gaat de zorgverzekering over tot vergoeding.
Als uit onderzoek blijkt, dat een leerling dyslectisch is, wordt door de Intern Begeleider een
begeleidingsplan opgesteld voor de rest van de basisschoolperiode. Hierin staat omschreven welke
hulp het kind krijgt aangeboden bij het lezen en het spellen. Ook staat er hoe het onderwijs wordt
aangepast, zodat de leerling zo min mogelijk hinder ondervindt van het dyslexieprobleem.



Er kan een ‘daisyspeler’ worden aangeschaft waarop de luisterversie van de lesboeken wordt gezet,
die kinderen in de klas zelfstandig kunnen lezen. Toetsen die veel leeswerk vragen, kunnen door de
leerkracht worden voorgelezen aan dyslectische kinderen, of mondeling worden afgenomen in plaats
van schriftelijk. Voor de Cito-toetsen in groep 7 en 8 geldt dat de kinderen gebruik mogen maken van
een luisterversie (CD) van de toetsopgaven of ervoor mogen kiezen om de teksten te laten voorlezen.
Dit gebeurt doorgaans door één van de teamleden. Bij spellingproblemen kunnen afspraken worden
gemaakt, waarbij de schrijfwijze in bepaalde gevallen niet wordt meegeteld (bijvoorbeeld bij
topografie). In het begeleidingsplan staat ook omschreven, welke hulp de leerling buiten de school
krijgt voor lezen en /of spelling.
5.8 Plusklas
Binnen onze stichting is een plusklas opgezet. In deze klas kunnen kinderen
deelnemen, van alle scholen binnen de stichting, die hoogbegaafd zijn. Zij
bezoeken de klas één ochtend in de week. Zij worden in contact gebracht met
andere hoogbegaafde leerlingen waar zij samen werken aan verrijkende en
uitdagende opdrachten. Er wordt uitdaging geboden in de vorm van projecten
gericht op kennis en vaardigheden. Ook worden er groepsgerichte activiteiten
aangeboden die gericht zijn op de sociale, culturele en emotionele ontwikkeling. Om in aanmerking te
komen wordt bij het kind eerst een intelligentietest afgenomen. Dit gaat in overleg met de leerkracht,
Intern Begeleider en ouders. Deze kosten worden door de ouders betaald. De toelatingscommissie
beslist of het kind geplaatst wordt in de plusklas.
24
6. Externe instanties
Soms is de hulpvraag zo specifiek, dat de school handelingsverlegen is. De school kan dan hulp
aanvragen bij het SamenWerkingsVerband de Eem. Advies wordt dan gevraagd aan de
onderwijsondersteuner. Verdere informatie kunt u vinden op www.swvdeeem.nl . Soms lopen er al
externe trajecten voor kinderen bij specialisten. Het is in eerste instantie de intern begeleider die
contacten onderhoudt met deze partijen. Voordat een externe instantie betrokken raakt bij een leerling is
er al veelvuldig overleg geweest met de ouders. Samen proberen ouders en school een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van kansen en bedreigingen in de ontwikkeling van het kind.
Passend onderwijs – Samenwerkingsverband De Eem
Passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school,
aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs kijkt
vooral naar de mogelijkheden van kinderen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij
past. Onderwijs op maat is nodig om elk kind tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt
deze ruimte, ook in financiële zin. In samenwerking met ouders en onderwijsondersteuner van het
samenwerkingsverband, wordt bepaald welke extra ondersteuning er voor een kind nodig is. De
afspraken van de extra ondersteuning en middelen worden beschreven in een arrangement die door
het samenwerkingsverband voor een bepaalde periode afgegeven kan worden. De leerlinggebonden
financiering (de zogeheten rugzak) verdwijnt.
Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders .
Telefoon: 033-7601191
Email: [email protected]
6.1 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling & de verwijsindex
Per 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de sectoren in Nederland verplicht om te werken volgens
de afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Belangrijk hierbij is dat
iedereen die werkt met kinderen en/of ouders tijdig signalen van zorg leert herkennen. Door snel met
ouders rond de tafel te gaan zitten, kunnen lichte zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden.
Hiermee kan hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’ lastige situatie thuis of op school in de loop
der tijd toch ernstiger wordt. Het kan zijn dat we op school merken dat uw kind niet lekker in zijn of
haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag vertoont of we zien iets anders dat bijzonder is. Daar willen
we natuurlijk met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we eraan kunnen doen om het
beter te laten gaan. Gezamenlijk komen we tot de beste oplossing! De school maakt gebruik van het
hulpmiddel ‘verwijsindex’, zodat de professional kan laten zien dat ze betrokken is bij uw kind. Indien
nodig zullen we uw kind bespreken met bijvoorbeeld het Buurtteam of in een multidisciplinair overleg.
De verwijsindex (VI) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners
en begeleiders kunnen aangeven dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeugdige tussen 0 en 23
jaar. U wordt over het afgeven van het signaal geïnformeerd. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van
een VI landelijk verplicht.
Waarom de verwijsindex?
In Nederland zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten
deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten
meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met
elkaar overleggen over het kind. De VI zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er
betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de VI zorgt voor vroegtijdige signalering van
zorgen bij kinderen en jongeren. Ook zorgt de VI voor overzicht, samenwerking en goede afspraken
tussen de verschillende professionals en ouders. Samenwerking tussen professionals en de ouders is
heel belangrijk omdat op die manier uw kind en/of uw gezin goed geholpen kan worden.
Wat zijn de voordelen?
Met de VI hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt
voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet
weten. Zo wordt voorkomen dat u verschillende adviezen krijgt. Daarnaast wordt er bepaald welke
partij de regie op zich neemt en daarmee aanspreekpunt is voor u en overige partijen.
25
Hoe werkt de verwijsindex?
De intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de leidster van de peuterspeelzaal, iemand van
jeugdhulpverlening of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij verbindt zich
aan het kind door een signaal af te geven in de VI. Alleen de naam van de professional, gekoppeld
aan de naam van het kind, wordt in het systeem gezet, geen inhoudelijke informatie. De VI is alleen
toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die zorg over hetzelfde kind
hebben en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen deze mensen een email,
zodat ze met u en met elkaar kunnen gaan afstemmen. Op het moment dat professionals informatie
met elkaar delen, bent u als ouder hiervan op de hoogte en wordt u betrokken bij de informatieuitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om uw kind en eventueel het gezin verder te
helpen.
Recht op privacy
Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige
tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt
het signaal uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VI is alleen
beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen.
Dat is wettelijk geregeld.
Wat als zorg kindermishandeling of huiselijk geweld betreft?
Meestal kan een vorm van tijdelijke ondersteuning in het gezin of aan uw kind ervoor zorgen dat het
beter gaat. Samen kijken we wat er het beste bij u past. Soms zijn de omstandigheden zo zwaar en
moeilijk, dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dan is school bij wet verplicht om
hier actie op te ondernemen, bv. een melding doen bij het AMK (Advies Meldpunt Kindermishandeling)
van Bureau Jeugdzorg. We hopen echter dat we eerder samen een oplossing kunnen vinden!
Welke rechten heeft de jeugdige?
De jeugdige en zijn of haar ouders worden geïnformeerd over signalen in de verwijsindex. Als de ouders
of jeugdige dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij kunnen bezwaar aantekenen
tegen opname in de verwijsindex. Hiervoor dienen ouders of jeugdige een schriftelijk bezwaar in te
dienen bij het college van burgemeester en wethouders in de gemeente waarin zij wonen.
Kijk voor meer informatie op www.samenwerkenvoordejeugd.nl
6.2 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld?
Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en
kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken de jeugdgezondheidszorg
0-19 jaar van GGD Midden-Nederland en andere organisaties, zoals het maatschappelijk werk, nauw
met elkaar samen.
Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de e-mail of telefoon. U kunt ook
binnenlopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als
telefonisch) zijn te vinden op de website van het CJG van onze gemeente: www.cjgbaarn.nl.
De GGD is kernpartner binnen het CJG.
De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde
groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. De GGD onderzoekt alle kinderen op
verschillende leeftijden om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen.
Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg.
Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een
jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.
Gezondheidsonderzoeken
U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor een onderzoek. De standaard
preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in groep 2 van
het basisonderwijs, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de
26
bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of nog een vervolgafspraak met een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige wordt aangeboden. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar
het spreekuur te komen.
Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige
De spreekuren vinden plaats in het wijkgebouw. Alle ouders en kinderen kunnen gebruikmaken van
het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of
voor onderzoek of een gesprek.
U kunt gebruikmaken van het spreekuur, als:
- u zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind.-het consultatiebureau
aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is.
- de leerkracht zich zorgen maakt, in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit
doorgeeft aan de GGD.
- het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek.
In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie gevallen
ontvangt u een uitnodiging van de GGD.
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen
met de GGD Midden-Nederland. U wordt dan (zo mogelijk dezelfde dag nog) door een
jeugdverpleegkundige teruggebeld. U kunt de GGD maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden
bereiken op telefoonnummer (033) 460 00 46. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de
e-mail: [email protected] en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via
@deschoolarts.
Vaccinaties DTP en BMR
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen
krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof,
mazelen en rode hond.
Meer informatie:
www.ggdmn.nl of mail naar [email protected]
27
7. Financiën
7.1 Schoolfonds
Zoals u weet worden de kosten van het basisonderwijs betaald uit de kas van het rijk. Per jaar wordt een
bedrag per leerling beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur. Verder is er een bedrag waarmee het
bestuur haar scholen moet exploiteren. Tot deze exploitatiekosten behoren onder andere de kosten van
normaal onderhoud, verwarming, verlichting, schoonhouden en natuurlijk de aanschaf van leer- en
hulpmiddelen.
Voor realisatie van alle geplande activiteiten, die niet kunnen worden bekostigd uit de rijksmiddelen is
het schoolfonds ingesteld. De school beschikt al jaren over dit schoolfonds, dat door de ouders in
stand wordt gehouden. Natuurlijk hopen wij dat u daarmee door gaat, elk kind profiteert hier van.
Jaarlijks wordt door de directie en de penningmeester van de ouderraad een begroting opgesteld. In
het najaar wordt een financieel verslag gemaakt om de inkomsten en uitgaven te verantwoorden. De
gehele financiële administratie wordt gecontroleerd door de kascommissie. In het najaar wordt een
financieel verslag gemaakt om de inkomsten en uitgaven te verantwoorden. Dit is opvraagbaar via de
penningmeester of via de website www.guidodebres.nl, onder kopje ‘school & ouders’.
Het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Baarn-Soest, waartoe ook
onze school behoort, bepaalt elk jaar het streefbedrag van de ouderbijdrage voor alle onder de
stichting ressorterende scholen. Voor de goede orde: uw bijdrage is en blijft vrijwillig, maar hard nodig.
We realiseren ons dat niet voor iedereen een dergelijk bedrag op te brengen is. Voor die gezinnen
bestaat er een reductieregeling. U kunt desgewenst hier informatie over opvragen via de directie, de
website of de penningmeester. Het rekeningnummer van het schoolfonds van de Guido de Brès is
NL56SNSB0908171544.
De stichting PCBO heeft het streefbedrag per kind gesteld op €50,00. Rekening houdend met uw
bijdrage is de begroting als volgt opgesteld:
7.2 Begroting schooljaar 2014-2015
1.
Algemene kosten
(kosten administratie, bankieren)
2.
Vieringen
(sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8)
3.
Informatiebronnen
(schoolgids, website)
4.
Onderhoud
(klussen, handgeld groepen, EHBO)
5.
Representatie
(attenties, oudercontact)
6.
Activiteiten
(sport & spel,schoolreisje)
7.
Cultuureducatie
(Kunst & Cultuur, kinderboekenweek, excursies)
8.
Onvoorzien
Totaal
€
550,-
€
2.950,-
€
1.100,-
€
750,-
€
600,-
€
1.600,-
€
1.900,-
€
750,-
€
10.200,-
Met uw bijdrage hopen we weer veel projecten te kunnen realiseren. Speerpunten zijn kunst & cultuur,
oudercontact en de jaarlijkse vieringen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouder(s) en/of verzorger(s) de nota voor het
schoolfonds van de penningmeester van de Ouderraad.
Meer informatie over ‘’school en ouders’’ vindt u op de website www.guidodebres.nl
28
BIJLAGEN:
1.
2.
SCHOOLREGELS
VEILIGHEIDSPLAN IN GROTE LIJNEN
29
1. Schoolregels
Basisschool Guido de Brès Baarn
Voorwoord
De missie van de school is……………: “Ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil en waarom. Ik
maak keuzes om dit voor elkaar te krijgen”.
De Guido de Brès wil een school zijn waar leerkrachten, leerlingen en ouders van de leerlingen elkaar
accepteren en zich veilig voelen. Wederzijds respect draagt bij aan een open communicatie. Om
kinderen de kans te geven, “om te groeien”, “om zichzelf te ontplooien”, willen wij hen zoveel mogelijk
ruimte geven. Praktische zaken waar we in het dagelijks schoolleven mee te maken hebben helpen
ons hierbij om hier invulling aan te geven.
De Guido de Brès, een protestants christelijke basisschool
De Guido de Brès is een protestants christelijke basisschool. Op de Guido de Brès laten wij kinderen
kennismaken met het christelijk geloof. Vanuit die identiteit willen wij omgaan met elkaar en zullen
regelmatig activiteiten worden georganiseerd waaronder vieringen, al dan niet in de kerk. Hieraan
nemen alle kinderen van de school deel.
Schoolregels
Zo gaat het ……….met elkaar.
- We doen een ander geen pijn.
- We gaan respectvol met elkaar om.
- We delen met elkaar.
- We zorgen voor elkaar.
- Iedereen telt mee.
- We geven elkaar de ruimte, zodat je voor je eigen mening kan uitkomen.
- Kinderen hebben niet alleen rechten maar ook plichten.
- Vloeken, schelden – schoppen - slaan is verboden, dat doen we niet.
- Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, zeg het tegen hem/haar (Stop…..hou op!). Kom je
er samen niet uit, roep dan een leerkracht.
- De juf of meester spreek je netjes aan.
- Wees je bewust van elkaars kwaliteiten en maak daar ‘gebruik’ van.
Zo gaat het………. met werken.
- We werken zo netjes mogelijk.
- Als het teken op rood staat, dan mogen we de meester of juf niet storen.
- We werken rustig en stil, zodat anderen ook goed kunnen nadenken.
- Als we er zelf niet uitkomen, vragen we het even aan iemand anders in ons groepje.
- We doen ons werk zo goed als we kunnen.
Zo gaat het………. met goede gewoontes.
- De leerkracht groet de kinderen bij binnenkomst.
- We komen rustig de school en onze klas binnen.
- We voelen ons verantwoordelijk voor mensen en dingen om ons heen.
- Afval hoort in de prullenbak.
- Houd rekening met andere groepen, we zijn niet alleen.
- Als we wat willen zeggen, steken we onze vinger op. We wachten onze beurt af.
Zo gaat het ……… met spullen en materiaal.
- We ruimen onze rommel op en helpen anderen daarbij.
- We zijn zuinig op ‘onze’ spullen en die van een ander.
- Als we iets van een ander willen, vragen we of we het mogen lenen.
- Spullen die we lenen, brengen we ook weer netjes terug.
30
Slotwoord:
Deze regels dragen ertoe bij dat we op de Guido de Brès de opvang en de begeleiding van de
leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkrachten
zien. Samen scheppen we een zo gunstig mogelijk klimaat op ‘onze’ school.
31
Veiligheidsplan in grote lijnen
De Guido de Brès een veilige school!
Op iedere school moet een veiligheidsplan liggen. En dat betekent veiligheid in de breedste zin van
het woord. Wij zullen u in deze schoolgids informeren over de grote lijnen van dit veiligheidsplan.
Indien u meer gedetailleerde informatie wilt, ligt het complete plan op school ter inzage. U kunt zich
dan wenden tot onze veiligheidscoördinator Jos Reijnhout.
“Werken aan een veilige school”……………een plan in ontwikkeling!
Inleiding
Als school werken we met leraren en leerlingen aan goed onderwijs. Om dit mogelijk te maken, zorgen
we voor veiligheid. Dat is méér dan de afwezigheid van geweld. Dat is èchte aandacht en goed
gedrag, met beleid. Maar dan nog…
“Op een school in deze samenleving, zit de samenleving op school”. Op onze Christelijke Basisschool,
de Guido de Brès, geven we iets mee, als voorbeeld van waarden en normen, van een wereld waarin
iedereen telt. Waarin geloof, hoop en liefde meetellen. Waarin de Bijbel, als Gods Woord, voor ons
richtinggevend is in onderwijs en opvoeding. Voor ons is het dan ook belangrijk vanuit deze identiteit
voortdurend te blijven werken aan een goed pedagogisch werk- en leefklimaat, zodat iedereen zich
binnen onze schoolgemeenschap veilig voelt.
Wat doen we nu eigenlijk om voor iedereen een veilige school te zijn en te blijven?
Een aantal zaken wordt genoemd, dat is wat wij doen en van elkaar verwachten, in alle duidelijkheid.
1. Regels en afspraken
Als we daadwerkelijk aandacht willen besteden aan veiligheid, dan mogen duidelijke afspraken niet
ontbreken. Daarin leggen we de waarden en normen van onze school vast. De volgende zaken zijn
hiervoor geregeld:
 Protocol Sociaal Gedrag
 Schoolregels
2. Sociale veiligheid
Als er zaken niet deugen, moeten we de moed hebben onze mond open te doen. Dat vraagt om een
klimaat dat bescherming biedt aan iedereen die aan de bel trekt met een verhaal. Het is het recht van
iedereen om de klok te luiden als veiligheid en welbevinden op school worden aangetast. Het is de
plicht van iedereen in en om de school, om zijn ogen en oren open te houden en melding te maken
van pestgedrag of plannen om schade toe te brengen aan een individu, een groep of de school.
Gewelddadig gedrag kan leiden tot verwijdering van school: verbaal, laat staan fysiek geweld wordt
niet getolereerd. Op onze school lossen we conflicten op met praten, en indien nodig met hulp van
buitenaf.
Als samenleving in het klein geven we met respect ruimte aan elkaar. We willen graag een goed
voorbeeld zijn.
De volgende zaken zijn hiervoor ontwikkeld:
 Pestprotocol
 Protocol contact Meldpunt Kindermishandeling
 Vertrouwenspersoon zowel intern als extern
 Klachtenregeling
 Toezichtbeleid
 Verwijderingbeleid
 Schoolregels
 Protocol Sociaal Gedrag
3. Communicatie
Kinderen zijn op de school aangewezen voor het zich eigen maken van kennis, vaardigheden,
omgangsvormen en gedrag. Maar dat betekent niet dat ze daarmee ‘het huis uit’ zijn.
Ouders blijven verantwoordelijk tot het moment dat hun kind volwassen is en op eigen benen staat.
School en ouders begeleiden die ontwikkeling samen; slaan de handen ineen om ieder zich optimaal
te laten ontplooien. De school kan niet zonder de ouders om effectief die persoonlijke begeleiding
32
vorm te geven. En omgekeerd kunnen de ouders niet buiten de school om weten waar hun kind mee
bezig is, in welke omstandigheden en met wie. Wederzijds vertrouwen tussen school en thuis
bevordert bij het kind het gevoel van veiligheid. Wij willen helder communiceren met de ouders en
verwachten van hen actieve betrokkenheid en medewerking.
N.B. De communicatie naar ouders staat vermeld in ons School- en Zorgplan.
4. Sociale vaardigheden
Hoe drukker en ingewikkelder de wereld om ons heen is, hoe moeilijker het is om daadwerkelijk zo
samen te leven dat niemand zich in het nauw gedreven voelt. Daarom willen we elkaars regels en
gewoontes leren begrijpen, zodat we daardoor beter met elkaar om kunnen gaan. Het gaat op onze
school niet alleen om cijfers en letters of hoe goed we zijn in de verplichte vakken, maar ook om onze
sociale vaardigheden en conflicthantering. Spelregels over hoe we met elkaar omgaan.
De volgende zaken zijn of worden hiervoor ontwikkeld:
 Gewoonteregels/afspraken
 Gebruik godsdienstmethode Kind op Maandag
5. Pedagogisch werk- en leefklimaat.
Onze school is een plek waar het prettig werken is en waar humor zorgt voor relativering en
ontspanning. Dat is merkbaar aan de inrichting van de school en aan de (buitenschoolse) activiteiten
waar we aan deelnemen of die we organiseren.
Boven alles is onze school een gemeenschap. Dat betekent, dat we samen werken aan een prettige
werk- en leer- omgeving. Waar leerlingen ervaren dat er naar hen geluisterd wordt, waar leraren de
kans krijgen om ook echt wat te zeggen. Wij willen een school zijn, waar iedereen welkom is, en
zijn/haar steentje daaraan bijdraagt.
De volgende zaken zijn hiervoor ontwikkeld:
 Pestprotocol.
 Schoolregels
 Protocol Sociaal gedrag
 Zorgplan voor leerlingen, die zorg op maat nodig hebben
6. Veiligheid en omgeving
Ook als het gaat om de omgeving van de school zelf (het plein, de fietsenhokken, de gangen, enz.)
houden we de zaak in de gaten. Want een veilige school vraagt ook dat we er simpelweg niet
struikelen over de troep. Of dat er gevaar ontstaat omdat iets stuk is. We zorgen ervoor dat alles heel
is, we voldoen aan de voorschriften voor (brand-)veiligheid en oefenen daarmee. Die oefeningen zijn
verplicht voor iedereen die op dat moment op school aanwezig is. Passende veiligheidsmaatregelen,
overzichtelijke ruimtes, goede verlichting enz., dat past bij een veilige school.
De veiligheid van onze leerlingen, naar en van school, is voor een deel eigen verantwoordelijkheid van
de leerlingen en de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Toch willen we als school ook hier
niet onze verantwoordelijkheid uit de weg gaan.
De volgende zaken zijn hiervoor ontwikkeld:
 Voldoende BHV-ers binnen het team.
 Tweemaal per jaar een ontruimingsoefening houden.
 Regelmatige check-up van zaken die gerepareerd c.q. aangepast dienen te worden.
 Een ontruimingsplan hebben.
 Het stellen van een fietsgrens.
 Protocollen: gebruik speelplaats, excursievervoer, gebruik gymzaal, interne en externe sport- en
spelactiviteiten en vieringen, schoolkamp/schoolreis/kleuterdag.
 Het in bezit zijn van het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel i.s.m. 3VO(Vereniging Verkeers Veilige
Organisatie)
 Verkeerslessen in de groepen, met in groep 7 het praktisch -en theoretisch verkeersexamen.
33
Ons doel met de verkeerseducatie is het beïnvloeden van het gedrag van kinderen, om i.s.m.
de ouders de kinderen te leren en te stimuleren zich een dusdanig verkeersgedrag eigen te
maken, dat ze zich veilig voelen in het verkeer en dat ze daarbij ook rekening houden met
anderen.
-
-
Het verkeersonderwijs van 4-8 jarigen is nog niet gericht op kennisoverdracht. Het bevat de
volgende onderwerpen: aanleren van voetgangersregels, eenvoudige oversteekstrategieën,
oversteekgedrag en speelgedrag.
Het verkeersonderwijs van 9-12 jarigen ziet er als volgt uit:
 het aanleren oversteekgedrag in complexe, onbekende situaties;
 het aanleren basisvaardigheden op de fiets;
 het aanleren van verkeersregels voor de fietser;
 het aanleren van fietsgedrag in onbekende situatie;
 het verkrijgen van inzicht in verkeersgedrag en regels in het algemeen m.b.v. concrete
voorbeelden;
 de voorbereiding verkeersproef landelijk examen.
Om een (verkeers)veilige omgeving te creëren hebben we de medewerking van ouders/verzorgers
nodig, in de zin van “goed voorbeeld doet goed volgen”. De veiligheidscoördinator stemt met enkele
verkeersouders en in overleg met de gemeente en de politie af wat er structureel en incidenteel moet
gebeuren om de omgeving van de school verkeersveilig te maken en te houden.
In dit kader past de één keer in het jaar te houden verkeersweek, waarin we het deelnemen aan het
verkeer bij kinderen en ouders extra onder de aandacht brengen.
34