(7 MB) pdf - Kerkrade

Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Anders &
Breder kijken
1
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Voorwoord
Na meer dan 16 jaar afwezigheid neemt D66 weer deel aan de raadsverkiezingen in Kerkrade.
Het is tijd voor een frisse wind in de gemeenteraad met ruimte voor nieuwe ideeën. D66 Kerkrade
wil met open vizier discussiëren over de toekomst van onze stad. Wij gaan uit van kansen in plaats
van onmogelijkheden.
Anders en Breder kijken
D66 is optimistisch en positief. Wij kijken daarom anders naar gemeentepolitiek. Voor ons is de
gemeenteraad geen machtsmiddel om individuele doelen te bereiken. Voor ons is de gemeenteraad geen
Tweede Kamer met een oppositie en een coalitie. Voor ons is de gemeenteraad een vertegenwoordiging
voor alle inwoners van de stad. En zo handelen wij ook in de gemeenteraad. In het belang van alle
burgers. Met scherpe keuzes als dat nodig is. Maar dan wel vanuit een breed gedragen belang.
D66 is internationaal en bovenlokaal. Wij kijken steeds vanuit dat brede perspectief. Ook gemeenten
staan niet alleen in de wereld. De gemeente werkt samen met ondernemers en maatschappelijke
instellingen. De gemeente werkt samen met burgers. De gemeente werkt samen met andere gemeenten
en andere overheden. De gemeente is partner in Parkstad. Dat betekent, dat de gemeenteraad nooit
alleen een besluit neemt. Dat doet ze altijd samen met anderen. En als het nodig is, neemt de gemeente
een besluit voor anderen. Maar dan altijd vanuit dat brede perspectief.
Eveline Engels,
Lijsttrekker D66 Kerkrade
2
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
> Inhoudsopgave
04 Wonen en werken
07 Ontspannen
10 Leven lang leren
13 Grenzeloos samenwerken
16 Uitdagend ondernemen
19 Zorg en welzijn
23 Financiële verantwoording
24 Nawoord
3
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Wonen
en werken
4
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Wonen en werken
Een mooie leefomgeving stelt mensen in staat om zich gezond te houden en te voelen en daarbij
tot optimale prestaties te komen. Iedereen in stadsregio Parkstad Limburg is op elkaar
aangewezen. Van onderwijs tot ziekenhuis en van bedrijventerrein tot woningbouw. Een stevige
verbinding van deze gemeenten, van ondernemers en maatschappelijke instellingen en van
inwoners is dus een randvoorwaarde voor nieuw elan, ondernemerschap, ambitie en frisse ideeën
voor Kerkrade.
Betrokkenheid van de burger
D66 Kerkrade wil ruimte voor ontwikkelingen,
niet alleen voor woningbouw, maar ook voor
bedrijvigheid. Wonen en werken binnen
dezelfde gemeente levert een doelmatig
gebruik op van de ruimte. D66 Kerkrade wil de
burgers nog meer betrekken bij de
besluitvorming die leidt tot dergelijke
afspraken. Zij zijn tenslotte van grote invloed
op de leefbaarheid van het eigen stadsdeel.
D66 Kerkrade wil daarom nog meer aandacht
voor de communicatie met en participatie van
inwoners en belanghebbenden. Wij vinden
het
belangrijk
om
bewoners
en
belanghebbenden duidelijk te betrekken bij de
ontwikkelingen op stadsdeelniveau of in de
gemeente als geheel: Hoe kun je samen
werken aan een betere woon- en
leefomgeving? D66 Kerkrade wil ook aandacht
voor burgerbetrokkenheid bij de opvolging en
evaluatie van trajecten die op basis van het
horen van betrokken burgers zijn gerealiseerd.
D66 Kerkrade vindt dat daaraan nu
onvoldoende aandacht wordt besteed.
Invullen en benutten van onze ruimte
Ruimte is in Nederland en dus ook in Kerkrade
niet vanzelfsprekend. Ruimte is per definitie
schaars. Tegelijkertijd heeft iedereen, nu en in
de toekomst, ruimte nodig. Ruimte voor ons
zelf om te wonen, ruimte voor onze kinderen
om te spelen, ruimte om te bouwen en
verbouwen, ruimte om onze economie te
laten groeien en ruimte om onze natuur haar
gang te kunnen laten gaan. De spanning
tussen ruimte als essentiële voorwaarde om te
leven en te groeien en ruimte als schaars goed
vraagt om scherpe en duurzame politieke
keuzes op het terrein van ruimtelijke
ordening. D66 Kerkrade kiest voor ruimte voor
iedereen, niet alleen voor hen die haar nu
bezitten. Wij willen de beschikbare ruimte
beter benutten door deze duurzaam in te
richten en te gebruiken. Concreet betekent dit
5
voor Nederland en dus ook voor Kerkrade het
vergaand hervormen van de woningmarkt.
Krimp als kans
De krimp van de bevolking biedt ook een kans
op meer ruimte en nieuwe kwaliteit. Kerkrade
is een sterk vergrijzend gebied dat nog te
weinig ruimte biedt voor duurzame
nieuwbouw en ontwikkelingen van andere
woon- en werkvormen. D66 Kerkrade wil
daarbij bijzondere aandacht voor vitale
voorzieningen als zorg en onderwijs van
voldoende kwaliteit, die voor iedereen
toegankelijk zijn en blijven. D66 Kerkrade wil
ruimte creëren voor deze ontwikkelingen door
sneller een bestuurlijk akkoord af te geven.
D66 Kerkrade is daarom voorstander van een
gemeentelijke
coördinatieregeling,
een
instrument dat verschillende procedures kan
combineren voor een bepaald ruimtelijk
project, waardoor procedures sneller kunnen
lopen. Snelheid, overzicht en transparantie
zijn hierin de kernwoorden!
Samenwerken
Wonen en werken is een Parkstadzaak. Dit
motto is leidend voor het beleid van de
gemeenteraden binnen de Stadsregio
Parkstad Limburg. Deze gemeenten maken
hierover bindende afspraken. D66 Kerkrade
vindt dat in plaats van te concurreren om
voorzieningen aan te trekken of behouden, de
gemeente Kerkrade binnen de stadsregio
Parkstad Limburg moet blijven samenwerken
om kwaliteit en toegankelijkheid te
waarborgen. D66 Kerkrade vindt ook dat de
reeds ingezette landelijke trajecten om te
komen tot een hervorming van de
woningmarkt meer aandacht verdienen. D66
Kerkrade verwelkomt daarom ook het
(landelijke)
initiatief
vanuit
het
maatschappelijk
middenveld
(wooncorporaties, de Woonbond, Vereniging Eigen Huis
en enkele makelaarsorganisaties) om te
komen tot een integraal woonplan. Op
Verkiezings programma D66 Kerkrade 2014 - 2018
bovenlokaal niveau willen wij dergelijke
initiatieven stimuleren
Hergebruik
D66 Kerkrade wil hergebruik van onroerend
goed stimuleren en mede daardoor leegstand
voorkomen. D66 Kerkrade wil dat vooral
initiatieven vanuit de burger worden
gewaardeerd en serieus worden genomen.
D66 Kerkrade vindt dat vernieuwende
initiatieven op het gebied van hergebruik van
leegstaande (winkel)panden en vrijkomende
locaties bij sloop, meer aandacht verdienen.
D66 Kerkrade wil dat dit verder gaat dan de
weinig inspirerende “oplossingen” zoals het
aanleggen van een buurtparkje bij sloop of het
vullen van etalages. D66 Kerkrade vindt dat
bijvoorbeeld de huisvesting van studenten, al
dan niet uit Aken, binnen Kerkrade extra
aandacht verdient. Er zijn immers voldoende
locaties aanwezig die met een goede
infrastructurele verbinding naar bijvoorbeeld
de RWTH in Aken ideale studentenhuisvesting
kunnen bieden.
Opgroeien in Kerkrade
De demografische krimp is in Kerkrade
merkbaar. D66 Kerkrade vindt daarom dat het
investeren in de jongeren steeds belangrijker
wordt. Kinderen moeten veilig buiten kunnen
spelen. Woonwijken kunnen niet zonder goed
onderhouden speelvoorzieningen. Jongeren
hebben ruimte nodig. Ruimte om zich te
kunnen ontwikkelen en ontplooien. D66
maakt zich daar sterk voor. Kerkrade moet
jeugd en jongeren meer bieden en dus binden.
Jongeren kunnen worden gebonden door hun
actief te blijven betrekken bij beleid, meer op
jongeren gerichte voorzieningen aan te
trekken en activiteiten in de wijk samen met
de jongeren te bedenken en uit te voeren.
Jongeren- en welzijnsorganisaties moeten,
naast het aanbod dat zij nu al aanbieden,
proberen nog meer jongeren te bereiken. D66
Kerkrade wil zich daarom sterk maken voor
betere
samenwerking
tussen
jongerenorganisaties, buurtplatforms en
scholen. D66 Kerkrade vindt dat de gemeente
jeugd en de jongeren meer serieus moet
nemen en meer moet betrekken bij de
besluitvorming. Voor veel jongeren heeft
Kerkrade momenteel niet het imago van een
gezellige jongerenstad. Hoewel veel jeugd
buiten Kerkrade op stap gaat, zijn er ook in
Kerkrade genoeg evenementen waarop veel
jongeren afkomen. Het oprichten van een
denktank voor jeugd, gericht op het imago van
de stad, kan leiden tot nieuwe en goede
6
initiatieven om de stad aantrekkelijker te
maken. D66 Kerkrade vindt dat er in ieder
geval meer aandacht moet uitgaan naar:
bereikbaarheid van het onderwijs, ruimte
voor jeugdcultuur in de openbare ruimte, het
uitgaansleven voor jongeren, sportieve
evenementen, een aantrekkelijk centrum en
het
openbaar
vervoer
naar
uitgaansgelegenheden buiten het centrum
en/of de stad. D66 Kerkrade vindt dat de
gemeente de initiatieven serieus moet nemen
en moet meewerken om veranderingen te
realiseren.
Veiligheid
Voor D66 Kerkrade is veiligheid meer dan lage
criminaliteitscijfers, veiligheid hangt in onze
visie nauw samen met de beleving van
veiligheid. Beide aspecten zijn van belang.
Veiligheid komt niet alleen tot stand door
meer blauw op straat, maar ook door
nadenken over hoe je een stad inricht.
Samenwerking en overleg tussen politie en
gemeentelijke diensten op het gebied van
openbare orde en veiligheid, welzijn en
ruimtelijke ordening kunnen gevoelens van
onveiligheid verminderen. De bestrijding van
criminaliteit is in de eerste plaats een taak van
de politie, maar er is veel te winnen als de
politie meer gaat samenwerken met bedrijven
en bevolking. D66 Kerkrade vindt dat de
gemeente burgers en ondernemers meer
moet betrekken bij het aanpakken van
concrete problemen op het gebied van
veiligheid. D66 Kerkrade pleit voor het meer
betrekken van burgers en ondernemers bij het
opstellen van integrale veiligheidsplannen.
D66 Kerkrade is voor het behoud van de
wijkagent. D66 Kerkrade erkent het nut van
cameratoezicht, maar vindt dit geen
vervanging van wijkagenten. Om de overlast
die jongeren soms veroorzaken tegen te gaan,
wil D66 Kerkrade dat iedere wijk in overleg
met de jongeren zelf een eigen plek krijgen
voor hun activiteiten. D66 Kerkrade wil dat
jongeren zelf betrokken worden bij opzet en
exploitatie van hun verblijfplaatsen. Wij
pleiten ervoor dat de politie in samenwerking
met de scholen probleemjongeren de kans
geeft om een week stage te lopen op een van
de politiebureaus in de regio. D66 Kerkrade
vindt dat ouders aansprakelijk moeten
worden gesteld voor het gedrag van hun
overlast veroorzakende kinderen. Ouders met
probleemkinderen
moeten
worden
ondersteund. Hiervoor is nodig dat politie,
school en jeugdzorg beter en sneller met
elkaar overleggen.
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Ontspannen
7
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Ontspannen
Sport en cultuur geven ons de kans onze passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Daarom vindt D66 sportverenigingen en cultuurinstellingen van groot belang. Ze bevorderen
zelfvertrouwen, ze verbinden en ze dragen bij aan samenhang in wijken en buurten. Mensen
kunnen elkaar hier ontmoeten en ontspannen. Daarom vindt D66 dat deze organisaties omarmd
moeten worden en dat de gemeente ze moet ondersteunen.
Ons Kerkraads erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 wil dat
inwoners dit historisch besef met zich meedragen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om
het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen.
Samenwerken bij sport en cultuur
Sport en cultuur zijn bij uitstek bindende
factoren in de samenleving. Voetbal als
breedtesport, samen met handbal, hockey en
volleybal
teamsporten
die
samenspel
bevorderen en voor de jeugd inhoud geven aan
begrippen als samenwerken, iets voor elkaar
over hebben, taken van elkaar overnemen,
samen doelen stellen en bereiken, maar ook
saamhorigheid, vrijwilligerswerk voor de club
en elkaar steunen en gezelligheid bieden een
tegenwicht
voor
de
verdergaande
individualisering van de maatschappij. Culturele
clubs, zoals muziekverenigingen, dansverenigingen, de schutterijen, hobbyclubs,
carnavalsverenigingen en toneelgezelschappen
werken aan groepsgevoel en samen
uitvoeringen
geven
die
als
individu
onbereikbaar zijn. Vergrijzing, krimp en
individualisering brengen de ledenaantallen van
de genoemde verenigingen tot niveaus waarbij
doelen niet meer bereikt kunnen worden, of
zelfs het bestaansrecht in het geding komt. We
moeten simpelweg over grenzen heenstappen,
wijkgrenzen, stadsgrenzen, gemeentegrenzen,
maar ook historische grenzen, om sport en
cultuur in stand te houden. De politiek mag hier
geen
enkele
belemmering
opwerpen.
Integendeel, samenwerking met andere
gemeenten binnen Parkstad en waar nodig ook
daarbuiten moet worden gezocht om zoveel
mogelijk facetten van sport en cultuur in stand
te houden. Parkstadgemeenten hebben kennis
van demografische ontwikkelingen en moeten
deze samenwerkingsprocessen starten of
stimuleren.
8
Natuur en biodiversiteit
Kerkrade is een groene stad. Het heeft prachtige
natuur in de buitengebieden, zoals de Groene
Long, de Bende en het Berenbos, mooi
verzorgde stadsparkjes in en rondom de wijken
en
een
prachtige
dierentuin
(met
mogelijkheden voor uitbreiding). Een groene
stad is ook een leefbare en mooie stad. In de
visie van D66 moet groen erkend worden als
een integraal onderdeel van de ruimtelijke
kwaliteit van de stad. D66 Kerkrade hecht
daarom veel waarde aan biodiversiteit. Nog
altijd neemt de totale rijkdom aan planten en
diersoorten in Nederland, dus ook in Kerkrade,
af. Veel levensvormen in de natuur zijn
afhankelijk van elkaar. De gemeente heeft grote
invloed op de inrichting en onderhoud van onze
leefomgeving en daarmee op de biodiversiteit.
Het biedt kansen voor het creëren van een
mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een
verbetering van het vestigingsklimaat voor
bedrijven en bewoners, een uitbreiding van het
recreatieve palet en een versterking van de
eigen identiteit van de gemeente. Een
biodiverse woon- en werk-omgeving heeft
kwaliteit, is aantrekkelijk en aangenaam om in
te verblijven en recreëren. Dat vertaalt zich ook
in economische voordelen. Natuur verbetert
dus uiteindelijk het vestigingsklimaat van de
stad. D66 Kerkrade wil dan ook dat de
gemeente met grote zorg omgaat met ons
‘groen en ons blauw (beken en vijvers)’. D66
Kerkrade vindt dat de gemeente zich moet
onderscheiden met een volwaardig beleid
gericht op behoud en duurzaam gebruiken van
biodiversiteit in alle stedelijke functies, op het
stedt
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
volledige grondgebied van de gemeente en in
relatie tot haar wijdere omgeving. De burgers,
de inwoners van de gemeente, moeten volgens
D66 Kerkrade een belangrijke rol krijgen bij elke
vorm van biodiversiteitsbeleid. Zij kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken
van gemeentelijke doelen, niet alleen rond
Eigen huis en tuin maar ook bij het gemeentelijk
groenbeheer, bij het inventariseren van
(stads)natuur en als bron van kennis bij de
beleidsontwikkeling.
Prioriteit voor ons culturele erfgoed
D66 Kerkrade ziet het als een belangrijke
overheidstaak om het cultureel erfgoed goed te
borgen tegen de politieke en economische
waan van de dag. Erfgoed vormt een brug
waande
9
tussen verleden en toekomst, en draagt bij aan
een algemeen historisch besef. D66 Kerkrade
vindt daarom dat het hoog tijd dat de
Parkstadgemeenten ons culturele erfgoed tot
prioriteit gaan verheffen: Er is nog steeds géén
fatsoenlijk mijnmuseum, géén streekmuseum
of carnavalsmuseum. Ons roemrijke, prachtige
mijnbouwverleden, de gemeenschappelijke
historie van alle Parkstadgemeenten, moet bij
elkaar worden gebracht in een mooi historisch
gebouw. Tenslotte vragen wij ook speciale
aandacht voor het Kerkraads erfgoed. Of het nu
gaat om het Kerkraads dialect, de Vasteloavend,
Roda JC of het WMC; De overheid heeft de
verantwoordelijkheid om het behoud van ons
cultureel erfgoed te borgen en te blijven
beschermen.
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Leven
lang leren
10
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Leven lang leren
Het aanpakken van krimpproblemen in bepaalde wijken door het sluiten en/of fuseren van
scholen is geen zaak van een bestuur of betreffende gemeente alleen. Krimp treft hoe dan ook,
ons allen. In plaats van achter de feiten aan te lopen, is anticiperen op de toekomst het beste
antwoord. Door intensief op regionaal niveau na te denken over ontwikkelingen, spreiding en
ambities, kunnen we de krimp het hoofd bieden.
Door een samenwerking van gemeentes, onderwijsbesturen, instellingen en ondernemers kan de
krimp ook leiden tot nieuwe kansen voor de regio. Een nieuw gezamenlijk en breed gedragen
Masterplan met actiepunten kan zelfs het vliegwiel zijn voor veel nieuw ontwikkelingen in
Parkstad. Investeren in onderwijs betekent voor D66 Kerkrade dan ook investeren in een nieuwe
toekomst
Onderwijs algemeen
Investeren in Onderwijs is de motor van ieders
ontwikkeling en geluk. En de sleutel tot succes
en persoonlijke groei voor alle mensen.
Samenwerkende onderwijsbesturen, kennisinstellingen en erkende leerbedrijven moeten
volgens D66 Kerkrade gaan samenwerken om
de nieuwe ambities van Parkstad te realiseren.
Doelen als een hoger kennisniveau, meer
talentenkracht en Euregionale samenwerking
leiden tot innovatiemogelijkheden en nieuwe
banen in de regio. Met belangrijke pijlers als
administratie, ICT, duurzaamheid, design,
technologie en toerisme is Parkstad
onderscheidend genoeg maar ook complementair aan de nieuwe Kennis-As van Limburg.
D66 Kerkrade wil dat de gemeentes een
gezamenlijke overleg initiëren met alle
kennispartners op Parkstadniveau. Doel van het
gesprek is een nieuw gemeentegrensoverschrijdend Masterplan Onderwijs
op
Parkstadniveau. Bij het ontwerp van het plan
werken alle gemeentes, schoolbesturen,
kennisinstellingen en leerbedrijven samen om
te komen tot een gemeenschappelijk beleid
voor Onderwijs in de regio. De samenwerking
biedt niet alleen de mogelijkheid om de
diversiteit en de bereikbaarheid van het aanbod
naar de toekomst toe te garanderen. Het biedt
ook
mogelijkheden
om
tot
kwaliteitsverbetering en innovatie te komen.
Kwaliteit van onderwijs
Goed onderwijs is de basis voor een
samenleving waarin iedereen tot zijn recht
komt en alle mensen de kans krijgen het beste
11
uit zichzelf te halen. Onderwijs is de beste
garantie voor verdere ontwikkeling, persoonlijk,
maatschappelijk
en
economisch.
De
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs
moet liggen bij de scholen zelf. D66 Kerkrade is
er voor dat onderwijsverbeteringen zoveel
mogelijk door de scholen zelf worden
ingevoerd. Scholen kunnen zo meer op maat
hun leerlingen bedienen. Scholen die goede
ideeën hebben, moeten niet worden geremd
door een overheid die belemmeringen opwerpt,
maar worden gestimuleerd in de uitvoering van
die ideeën. Wie zelf verantwoording neemt, kan
zelf ook verantwoordelijkheid afleggen. Scholen
leggen die verantwoording in eerste instantie af
aan degenen waar het om gaat: leerlingen en
ouders.
Hoewel de verantwoordelijkheid over kwaliteit
van
onderwijs
valt
onder
de
schoolbesturen, vindt D66 Kerkrade dat de
gemeente een duidelijke rol heeft om mee te
denken over kwaliteitsverbetering. D66
Kerkrade wil dat er een actief gemeentebeleid
komt om ideeën van scholen voor
kwaliteitsverbetering te ondersteunen en te
versterken. Hierbij gaat het zowel om de inhoud
als om de faciliteiten zoals gebouwen. D66 wil
dat
de gemeente zich
inzet
voor
kwaliteitsverbetering van scholen door
het organiseren van ronde tafelgesprekken
tussen de verschillende partijen. Ook moet de
gemeente investeren
in innovatieve en
gesubsidieerde projecten voor scholen in de
stad. Belangrijke projecten die volgens D66
Kerkrade bijdragen aan de kwaliteit van het
onderwijs en belangrijk zijn voor de regio:
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Voortzetten taal- en leesachterstanden
(zoals b.v. ’Moelejaan’), Tweetaligheid op
scholen in de grensregio, Grensoverschrijdende
samenwerking met scholen in de Euregio,
Ondernemerschap
op
school
(leren
ondernemen), Aandacht voor kunst, cultuur,
sport en bewegen (zie thema Ontspannen in
Kerkrade) en Talentontwikkeling t.a.v. de
kennispijlers van Parkstad (administratie,
ICT, duurzaamheid, design, technologie en
toerisme).
Onderwijsvoorzieningen
Kerkrade kent 10 basisscholen en twee speciale
scholen die goed zijn verspreid over de
gemeente. Enkele scholen zijn onlangs geheel
verbouwd en ingericht als brede voorziening.
D66 Kerkrade is voorstander van deze brede
scholen die naast goed onderwijs, ook
kinderopvang,
voorschoolse
educatie,
buitenschoolse opvang, sport en cultuur
bieden. Door dit brede aanbod kan de school
beter inspelen op de individuele behoeften van
een kind, talenten stimuleren en eventuele
achterstanden tijdig signaleren.
Voor het voortgezet onderwijs is er binnen de
gemeentegrenzen van Kerkrade geen volledig
aanbod. Hiervoor zijn de kinderen van Kerkrade
aangewezen op scholen in naburige gemeenten
12
in de Parkstadregio. Het is op dit moment (nog)
niet realistisch om een volledig aanbod binnen
onze gemeentegrenzen te realiseren. Toch wil
D66 Kerkrade dat in een nieuw gemeentegrensoverschrijdend Masterplan Onderwijs een
kennisplattegrond
van
Parkstad
wordt
toegevoegd. Deze nieuwe plattegrond moet
zorgen voor een evenwichtige spreiding van
scholen in de Parkstadregio.
Kwaliteit,
bereikbaarheid (infrastructuur en veiligheid) en
diversiteit zijn voor D66 Kerkrade belangrijke
uitgangspunten. D66 Kerkrade is tevens
voorstander van meer leren op de werkplek
waarbij praktijkcentra ook in de buurt kunnen
worden gerealiseerd.
Omdat de overstap van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs in Kerkrade op dit
moment erg groot is, zou D66 Kerkrade ook met
de scholen in de naburige gemeenten willen
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om
dependances te realiseren. Hierdoor zouden de
kinderen voor het eerste jaar in Kerkrade
onderwijs kunnen volgen. Ook voor nieuwe
initiatieven
zoals
de
zogenaamde
‘Superscholen’ staat D66 Kerkrade, mits de
kwaliteit is gewaarborgd, open. Het initiatief
voor zulke innovatieve concepten ligt volgens
D66 Kerkrade zowel bij de schoolbesturen als
ook bij inwoners van Kerkrade.
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Grenzeloos
samenwerken
13
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Grenzeloos samenwerken
D66 Kerkrade kijkt anders en breder naar de samenwerkingsverbanden van de gemeente. We
zien kansen in het samenwerken binnen Parkstad, maar kijken ook over de landsgrenzen heen.
D66 Kerkrade ziet Parkstad als een grootstedelijk gebied dat op strategisch niveau een groot
aantal ruimtelijke, economische en sociale thema’s kent die vanaf dat stedelijk niveau moeten
worden benaderd. Daarom is het D66 verkiezingsprogramma in Parkstad Limburg op belangrijke
onderwerpen gelijk; de lokale doorvertaling is terug te vinden in de drie programma’s voor
Heerlen, Kerkrade en Brunssum.
Een krachtige stadsregio
Kerkrade is onderdeel van de stadsregio
Parkstad. Samenwerken op Parkstad niveau is
voor Kerkrade van groot belang. Door
vergrijzing en ontgroening daalt het
inwoneraantal en nemen de voorzieningen
langzaam af. Omdat de krimp geen rekening
houdt met gemeentegrenzen, vindt D66
Kerkrade dat er op Parkstad niveau gezamenlijk
moet worden gekeken naar nieuwe
mogelijkheden. D66 Kerkrade ziet vooral kansen
in nieuw spreidingsbeleid en het vergroten van
draagkracht van voorzieningen en het
gezamenlijk versterken van werkgelegenheid in
de regio. Om tot een gezamenlijke krachtige
regio te komen, moeten we de retoriek van
concurrerende steden in Parkstad en
investeringsagenda’s overstijgen. Door een
beter spreidingsbeleid en gezamenlijke
investeringen kunnen we onze voorzieningen
bereikbaar houden en de kwaliteit waarborgen.
Omdat de bezuinigingen van het huidige
Kabinet een aantal decentralisatiemaatregelen
met zich meebrengen, ziet D66 ook kansen voor
een aanpak op Parkstad niveau. Tenslotte zorgt
het samenwerken op bestuurlijk niveau niet
alleen voor meer kennisdeling maar ook op
financieel gebied voor meer voordelen.
Burgerparticipatie
D66 staat voor democratie en burgerparticipatie. D66 Kerkrade stelt zich dan ook als
doel de regio-en gemeentepolitiek zo in te
richten dat die optimaal dienstbaar zou zijn aan
de wil en de belangen van de burger. D66
Kerkrade heeft helaas moeten constateren dat
het huidige samenwerkingsverband (Parkstad
Limburg) vooral een bestuurlijk project is
geworden met nauwelijks aandacht voor
maatschappelijk draagvlak. Door een te grote
invloed van externe adviesbureaus en
bestuurlijke onderonsjes is het samenwerken
vooral gebaseerd op mogelijke investeringen en
hoogdravende concepten die los zijn gegroeid
van het lokale bestuur en inwoners.
14
Hoewel D66 Kerkrade innovatieve projecten
zoals de IBA toejuicht, voorziet D66 ook hier
mogelijke bestuurlijke dwalingen en onderlinge
afspraken over de enorme budgets die zijn
gereserveerd. Belangrijke vragen worden,
volgens D66 Kerkrade, bij dergelijke enorme
projecten niet goed beantwoord: wie heeft nu
eindelijk de regie? Is het voor de burgers wel
duidelijk wat nu precies de IBA inhoudt en op
welke manier zij door middel van eigen
initiatieven invloed uitoefenen om de
leefbaarheid in hun wijk, buurt of stad te
verbeteren?
Voordat
allerlei
adviesbureaus
op
projectmatige basis initiatiefvoorstellen doen
richting gemeentes, vindt D66 Kerkrade dat er
eerst moeten worden gekeken op welke manier
de samenwerkende gemeentes de regierol naar
de burgers zouden kunnen verschuiven. D66
Kerkrade vindt dat de gemeente moet beginnen
met het uitnodigen van de inwoners om deel te
nemen aan de regionale agendavorming en
uitvoeringspraktijk. Dergelijke initiatieven
moeten volgens D66 Kerkrade door gemeente
Kerkrade worden geïnitieerd en gefaciliteerd.
Een actieve burgerbetrokkenheid is volgens D66
niet alleen informeren van burgers maar vooral
ook gezamenlijk nadenken over duurzame
ontwikkeling en innovatie voor buurten, wijken
en de gehele stad. D66 Kerkrade pleit ook
binnen de IBA voor duidelijke maatschappelijke
zelfsturing en bottom-up gebiedsontwikkeling
door middel van burgerforums, ontwerpteams
van burgers in samenwerking met bedrijven en
specialisten.
Tenslotte wil D66 Kerkrade dat ook de
communicatie van de gemeente richting de
burger verbeterd. Over veel visieprojecten,
waaraan welwillende Kerkraadse burgers in het
verleden hebben meegewerkt, is weinig tot
niets meer vernomen. D66 Kerkrade vindt dat,
indien burgers worden betrokkenen bij
visieontwikkeling
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
visieontwikkeling, zij ook moeten worden
geïnformeerd in hoeverre zij daadwerkelijk
invloed hebben gehad op besluitvorming. Om
echte invloed van burgers op zowel buurt, wijk
en stadniveau te versterken pleit D66 Kerkrade
dan ook voor het gebruik van mogelijke
referenda voor burgers.
Eurode & Europa
D66 Kerkrade is zich ervan bewust dat Kerkrade
door haar ligging als grensstad een gebied is met
veel potentieel. D66 gelooft in een sterk Europa.
In het geval van Kerkrade is Europa dichterbij
dan vaak wordt gedacht. Zowel historisch als op
cultureel gebied hebben we veel met
Herzogenrath gemeen. Daarnaast heeft ook de
samenwerking tussen hulpdiensten zich al
ruimschoots bewezen. Volgens D66 Kerkrade is
er echter op economisch vlak voor Kerkrade nog
veel winst te halen uit het samenwerkingsverband met onze Duitse buren. Deze
grensoverschrijdende samenwerking is een
thema dat niet gekoppeld kan worden aan een
bestaande portefeuille. Het is een thema dat
(vrijwel) alle aspecten van het gemeentelijk
beleid
15
beleid raakt. Om die reden wil D66 Kerkrade
pleiten voor een nieuwe portefeuille voor
grensoverschrijdende
samenwerking
met
Herzogenrath en Aken.
In het kader van duurzaamheid en
werkgelegenheid ziet D66 Kerkrade nieuwe
kansen om de samenwerking te versterken.
Gezien de recente vorderingen van Duitsland op
o.a. het gebied van duurzame energiewinning,
heeft de samenwerking volgens D66 Kerkrade
nog lang niet haar volledige potentieel bereikt.
D66 Kerkrade pleit dan ook voor een
samenwerking tussen euregionale onderwijsen kennisinstellingen en ondernemers en
bedrijven. Projecten om Duitse taal op
Nederlandse scholen en Nederlandse taal op
Duitse scholen te bevorderen, moeten volgens
D66 Kerkrade worden versterkt. Tenslotte
kunnen ook grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen scholen (op het gebeid
van duurzaamheid, techniek en toerisme)
bijdragen aan een sterkere internationale en
economische regio voor de toekomst.
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Uitdagend
ondernemen
16
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Uitdagend ondernemen
Ondanks de krimp bieden zowel de internationale ligging als ook het unieke karakter van de regio
vele mogelijkheden voor economie en werkgelegenheid. Als Parkstadgemeente moet ook
Kerkrade investeren in ondernemerschap. Zowel in de stad als ook in de regio kunnen we ‘nieuwe
generatie’ ondernemers de ruimte en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. De focus van
de gemeente moet ook gericht zijn op de bestaande ondernemers, die hun waarde voor Parkstad
en dus ook voor Kerkrade, bewijzen. Dit geldt voor eenmanszaken, ZZP-ers, midden- en
kleinbedrijf en grote bedrijven. Zij vormen onze economische kracht.
Verbeteren ondernemersperspectief
Het is de ambitie van D66 Kerkrade om het
ondernemersklimaat van Kerkrade zodanig te
verbeteren dat Kerkrade het imago krijgt van
een echte ondernemersstad. Een stad die voor
nieuwe ondernemers aantrekkelijk is en
perspectief biedt voor zowel bestaande als
nieuwe ondernemers. D66 Kerkrade maakt zich
zo sterk voor een Kerkrade waar men als
ondernemer met open armen wordt ontvangen
en ondernemen laagdrempelig en succesvol
maakt.
Om deze ambitie na te streven, vindt D66
Kerkrade het nodig om een uitgebreide
servicebalie voor ondernemers op te zetten
waar (startende) ondernemers terecht kunnen
met hun vragen die vervolgens beantwoord
worden door een team van experts. Ook vindt
D66 Kerkrade dat er een platform moet worden
opgezet in samenwerking met de gemeenten,
provincie,
experts
van
ondernemers,
adviesorganen (o.a. IMK), opleidingsinstituten,
werkbemiddelaars en gemeenten op parkstaden euregioniveau. Dit daadkrachtige platform
dient als stimulator om ondernemers en de
lokale en regionale markt te binden. Hierbij
spelen stimuleringsregelingen een belangrijke
rol: Stimuleren van duurzaam en innovatief
ondernemen, stimuleren van een koppeling
opleiding, werk en terugkeer naar werk als ook
het verstrekken van microkredieten voor
startende ondernemers. Het platform heeft
beslissingsbevoegdheden en zal zelf de
financiering van dit plan regelen, met financiële
ondersteuning van gemeenten, provincie en
ondernemers. Het doel van dit plan is om de
continuïteit en de vooruitgang te waarborgen
van Kerkrade als ondernemende stad. Op deze
manier kan de gemeente een deel van de
weggevallen Kamer van Koophandel-functie
invullen en toespitsen op de behoeften van de
lokale ondernemers.
17
D66 Kerkrade is van mening dat een meer
actieve houding van de gemeente in de
bemiddeling
tussen
verhuurders
van
leegstaande winkelpanden en startende
ondernemers het ondernemersklimaat zal
verbeteren. D66 Kerkrade wil er op toezien dat
de gemeente blijft (mee)werken aan het vinden
van creatieve oplossingen voor leegstaande
panden. D66 Kerkrade vindt dat de gemeente
minder moet betuttelen middels regelgeving en
meer bereidheid moet tonen voor initiatieven
van ondernemers waarbij de gemeente de
(potentiele) ondernemer meer ziet als klant dan
als product. D66 Kerkrade wil ook meer budget
vrijmaken voor ondernemersverenigingen, voor
reclame en beveiliging. Tenslotte vindt D66
Kerkrade dat de gemeente meer open moet
staan voor het uitbreiden van openingstijden.
Participatiewet en kansen
Door de transitie naar de gemeenten zal het
budget om mensen in de Bijstand en Wajongers
te begeleiden bij scholing en werk, beperkter
worden. Het vraagt ondernemerschap van de
gemeente om deze mensen arbeidskansen te
bieden, in en buiten Kerkrade en binnen de
Euregio. D66 Kerkrade is van mening dat het
nuttig is sterke samenwerkingsrelaties te
realiseren tussen praktijkopleidingen, reintegratiewerkers , bedrijven, ondernemers en
uitkeringsgerechtigden. De gemeente moet
ondernemers meer stimuleren om leerplekken
te creëren voor uitkeringsgerechtigden met
benutbare mogelijkheden te scholen. Ook op
het gebied van (om)scholingskansen denkt D66
Kerkrade dat er een rol is weggelegd voor het
platform.
Ondernemerschap in het onderwijs
Het beste onderwijs en volop ruimte voor
ondernemerschap zijn de sleutels naar meer
werk, welvaart en geluk. D66 Kerkrade ziet goed
Verkiezingsprogramma D66 Kerkrade 2014 - 2018
onderwijs en een goed ondernemersklimaat als
succesfactoren voor de Parkstadregio. Hiermee
wordt de regio aantrekkelijk om prettig in te
leven, werken en wonen. Voor D66 Kerkrade
staan goed onderwijs en verantwoord en
innovatief ondernemerschap in elkaars
verlengde. D66 Kerkrade vindt dat de
gemeente, in samenwerking met het
bedrijfsleven en kennisinstellingen, initiatieven
moet gaan ontwikkelen om ondernemerschap
in het onderwijs te stimuleren en het onderwijs
en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.
Volgens D66 Kerkrade begint dit al op de
basisschool en krijgt het een vervolg in het
voortgezet onderwijs.
18
Ook in het kader van de maatschappelijke
vorming moeten leerlingen al in een vroeg
stadium kennis maken en in contact komen met
de wereld van het werk en het bedrijfsleven, en
inzicht verwerven in de rol die ondernemers in
de samenleving spelen. D66 Kerkrade vindt
tevens dat er duidelijke verbindingen moeten
worden gelegd met de aanwezige ondernemers
in de regio. Deze ondernemers zijn partners in
kennis en toonbeelden van vaardigheden en
competenties die jonge mensen dienen te
ontwikkelen. Door middel van excursies op
locatie en gastlessen op scholen kunnen ze
leerlingen tevens enthousiasmeren voor een
beroep in de sector.
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
Zorg en
welzijn
19
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Zorg en welzijn
Gezond leven en gezond oud worden is een groot goed. Een individu alleen kan het risico van
ongezondheid niet dragen, daarom geloven wij in solidariteit en onderlinge zorg. De uitdaging
voor de toekomst is hoe we onze gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden.
Zodat mensen die echt zorg nodig hebben, altijd op de juiste behandeling of ondersteuning
kunnen rekenen. In de komende jaren zal de gezondheidszorg veranderen. D66 ziet in deze
veranderingen kansen. Kansen op meer zelfbeschikking, op meer ervaren gezondheid, op meer
zeggenschap en ook op meer onderlinge verbondenheid en menselijke maat.
Verantwoordelijk voor zorg
De gemeenten krijgen in het kader van
decentralisatie van zorg, met ingang van 2015,
de verantwoordelijkheid op het gebied van zorg
en welzijn. Taken op het gebied van zorg voor
zieken en ouderen, zorg voor gehandicapten
en de jeugdzorg worden overgeheveld naar de
gemeenten. Door deze overgang (ook ‘transitie’
genoemd)
krijgt
de
WMO
(Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) nog meer
taken toebedeeld. Er is sprake van een grote
uitdaging voor de gemeenten om al die nieuwe
taken goed te organiseren, daarbij te streven
naar kwaliteit en zoveel mogelijk zorg op maat
en dat binnen het beschikbare budget. D66
Kerkrade wil dat de gemeente kwalitatief
goede en doelmatige zorg levert. Doelmatig wil
zeggen zorg, hulpmiddelen etc. die in de
gegeven situatie echt nodig zijn.
D66 Kerkrade wil er op toezien dat de gemeente
Kerkrade de kaders (vastgelegd in het
zogenaamde transitiearrangement) die het rijk
ten behoeve van de overgang aanbiedt,
optimaal
naleeft.
Daarbij
mag
bovengemeentelijke
samenwerking,
bijvoorbeeld door gezamenlijke zorginkoop, er
niet toe leiden dat vervolgens niemand meer
aanspreekbaar is. Daarom vindt D66 Kerkrade
dat
duidelijk
moet
zijn
wie
waarvoor verantwoordelijk is en door de
gemeenteraad aangesproken kan worden.
Tenslotte wil D66 Kerkrade waarborging van de
positie en inspraak van cliënten en direct
betrokkenen via cliënt- vertegenwoordigers.
Zorgpreventie
Verdere bezuinigingen op het zorgbudget zal de
(kwaliteit) van de hulpverlening verder onder
druk zetten. Het gevaar bestaat dat cliënten van
20
de juiste (preventieve) zorg verstoken blijven.
D66 heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen
en/of projecten binnen de zorg gericht op het
bereiken van zorg die adequaat (op maat) is en
desondanks kostengunstiger kan zijn. Een
voorbeeld hiervan is het onderzoek naar
zogenaamde ‘blauwe zorg’, specialistische zorg
waar
mogelijk
integreren
met
de
huisartsenzorg.
Gezondheidsproblemen,
armoede en sociaal isolement, een combinatie
van factoren waarvan bekend is dat ze een
versterkend effect op elkaar hebben en die
zeker niet alleen bij ouderen in Kerkrade
voorkomen. D66 Kerkrade wil er daarom op
toezien dat de gemeente op een actieve manier
ondersteuning biedt en daar waar nodig
kwalitatieve zorg blijft bieden voor de meest
kwetsbare Kerkradenaren die hiertoe zelf
(tijdelijk) niet in staat zijn. Verder wil D66
Kerkrade:
• Initiatieven stimuleren die bij Kerkradenaren
leiden tot een gezondere levensstijl, met
extra aandacht voor de lage inkomensgroep.
• Initiatieven stimuleren die bijdragen tot
meer bewustwording van het bestaan van
eenzaamheidsproblematiek
in
alle
leeftijdscategorieën en inzetten op het
doorbreken daarvan, om de kans op
eenzaamheid op latere leeftijd als wel
gezondheidsproblemen te verkleinen.
• Initiatieven stimuleren die het doorbreken
van eenzaamheidsproblematiek nastreven
en
inwoners
aanmoedigen
tot
maatschappelijke participatie.
Vanuit sociaal liberaal oogpunt dient daarbij de
regie en verantwoordelijkheid zoveel als
mogelijk in handen van de cliënt te blijven
liggend
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
liggen. In dialoog gaan en blijven met de
(potentiële) cliënt en zijn directe omgeving is
daarbij noodzakelijk. D66 Kerkrade staat er
bovenal voor dat Kerkrade een samenleving is
waaraan iedereen op een zo gezond mogelijke
manier, zo lang mogelijk kan blijven deelnemen.
Mantelzorg
Bij de decentralisering van de zorg wordt onder
andere gekort op het budget voor hulp bij het
huishouden en zorgbehoeftige mensen moeten
langer thuis blijven wonen. Mantelzorgers
worden zo mogelijk nog belangrijker dan ze
21
waren. Mantelzorg
mag echter niet
automatisch gevonden worden. Mantelzorg
dient op vrijwillige basis plaats te vinden. D66
Kerkrade
wil
voorkomen
dat
mantelzorgers uitvallen door overbelasting
(zorg burn-out). Daarom moeten zij zo
goed
mogelijk
ondersteund
worden,
bijvoorbeeld door tijdelijke overname van zorg
door beroepskrachten en/of inzet van
vrijwilligers.
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Financiën
Ook in Kerkrade staan de financiering van alle voornemens en activiteiten onder aanzienlijke druk door
de rijksbezuinigingen. Het betreft de decentralisatie Jeugd, Werk en langdurige zorg. De
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zullen hun invloed hebben op de voornemens en
activiteiten zoals deze nu in de Gemeentebegroting 2014 zijn opgenomen. De verkiezingen zullen hierop
hun invloed hebben en leiden tot een actueel collegeprogramma. De effecten van de
bevolkingsontwikkeling blijven een permanent aandachtspunt bij het realiseren of in standhouden van
voorzieningen, dit alles tegen een achtergrond van de investeringsambities van Kerkrade.
22
•
D66 Kerkrade wil aandacht voor het frequent monitoren van de reeds ingezette trajecten om de
herstructuringsvisie van 2009 en de daarop ontwikkelde structuurvisies te borgen. Rekenen aan,
het controleren en instrumenteren van deze visies vinden wij heel belangrijk. Alleen zó kan
adequaat en tijdig worden ingegrepen om – waar nodig - transities en ombuigingen te maken.
•
Alle fractieleden van D66 Kerkrade zijn kundig op één of meerdere beleidsvelden, als
professioneel deskundige en / of ervaringsdeskundige. Met een keuze voor D66 Kerkrade weet
u zeker dat de nieuwe opgaven die door rijksbezuinigingen gedecentraliseerd bij de gemeente
worden neergelegd, op een juiste wijze kunnen worden beoordeeld. Dit biedt zekerheid voor een
kwalitatief goed uitgevoerde controletaak door onze raadsleden.
•
Ook de realisatie van onze ambities en plannen moeten steeds gekoppeld worden aan de
financiële positie van onze gemeente. Dit noodzaakt steeds tot het maken van keuzes en
herprioritering van het investeringsprogramma. Wij zullen ons sterk maken en aandacht blijven
houden voor ontwikkelingen rondom onderwijs, sociale (werk)voorzieningen, jeugdbeleid en
ondernemerschap. Alles vanuit een sociaal en liberaal oogpunt!
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
>
Nawoord
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol
in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik
gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in
hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en
meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd?
Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte
beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op hun
daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een
steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat
begint met stemmen; stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien.
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen
in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van
mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen,
individueel en samen.
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in mensen
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u er,
samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker
hier in Kerkrade, in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart.
Beter nog; stem D66!
Alexander Pechtold
23
Verkiezings programma D 66 Kerk rade 2014 - 2018
24