toelichting gemeenteraad van 19 februari 2014

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 19
FEBRUARI 2014 OM 20 UUR
OPENBARE ZITTING
O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting – goedkeuring.
Ligt voor ter goedkeuring de notulen van de zitting van 29 januari 2014.
O 2 Gemeenteboekhouding – meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing: overzicht van de
budgethouders – besluit.
In een schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, ontvangen op 23 januari 2014, betreffende
het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 werd verzocht om hen enkele bijkomende elementen te
bezorgen. Voor wat betreft het onderdeel ‘interne organisatie’ van de toelichting van het meerjarenplan
specifiek was het overzicht van de budgethouders niet opgenomen.
Na overleg met het Agentschap is beslist dit op te nemen in het document zelf en de gemeenteraad hiervan op
de hoogte te brengen.
O 3 Gemeenteboekhouding – budgetwijziging 1/2014 – vaststelling – besluit.
De eerste budgetwijziging van 2014 is een “technische” budgetwijziging: er werden enkel kredieten
opgenomen waarover in 2013 reeds een beslissing werd genomen. Enkel het investeringsbudget werd
gewijzigd, het exploitatiebudget blijft ongewijzigd.
1) Hernomen kredieten uit het investeringsprogramma 2013. In 2013 werden deze uitgaven niet meer
gegund.
BUDGET 2014
ActieNR
Beleidsit AR
em
IE
ACT-537
0290-00 2200200
ACT-537
0290-00 1500000
IE2014-18 Onbebouw Aanleg fietspad Heirbaan: aankoop stroken grond +
de
woningen langs N446 : saldo B2013
terreinen niet
bebouwde
bouwgrond
en gemeensch
apsgoeder
en
IE2014-18 Investering Gewestbijdrage inname gronden voor aanleg fietspaden
ssubsidies langs de Heirbaan (N446)
en schenkinge
n in
kapitaal
met
vordering
op korte
termijn
IE2014-41 Riolering
Rioleringswerken wijk Geem fase 2: Toekomststraat en
ACT-1089 0310-00 2280000
AR
Omschrijving actie
omschrijv
ing
Kleine Geemstraat: erelonen en werken: heropname krediet
B2013
Gewestbijdrage voor rioleringswerken wijk Geem fase 2:
Toekomststraat en Kleine Geemstraat
ACT-1089 0310-00 1500000
IE2014-41 Riolering
Overig
beleid
IE2014-02 Meubilair - Jeugddienst: burelen, kasten, inforekken + burelen
gemeensch jeugdhuis: heropname krediet B2013
apsgoeder
en
0750-00 2400000
1.841.609 1.331.140 3.172.749
U/O
Raming
Uitgaven
Ontvangsten
BW 1 Bedrag na
BW1
U
1.500.000 1.500.000
O
-1.500.000 -1.500.000
U
975.000
975.000
O
-567.962
-567.962
U
15.000
15.000
2) Hernomen kredieten uit het investeringsprogramma 2013. In 2013 werden deze uitgaven gegund,
maar nog niet uitgevoerd en/of gefactureerd.
ActieNR
Beleidsit AR
em
IE
AR
Omschrijving actie
omschrijv
ing
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
0200-00 2240000
IE-3
Wegen
0200-00 2240000
IE-3
Wegen
0200-00 2240000
IE-3
Wegen
0200-00 2240000
IE-3
Wegen
0200-00 2300000
IE-3
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
Overig
beleid
0310-00 2280000
IE-3
Install.,
machines
en
uitrusting
Riolering
0310-00 2280000
IE-3
Riolering
0310-00 2280000
IE-3
Riolering
0310-00 2280007
IE-3
Riolering
0310-00 2280000
IE-3
0310-00 1500000
IE-3
Overig
beleid
0750-02 2210500
IE-3
Overig
beleid
0750-00 2300000
IE-3
U/O
Raming
Uitgaven
Ontvangsten
BW 1 Bedrag na
BW1
Model T: herneming BB 8204/10: renovatie wegen 2010: De
Vlieger Theo BVBA
Model T: herneming BB 4906/11: erelonen verkaveling
Buntstraat: Irtas BVBA
Model T: herneming BB 2873/13: herstelling wegenis op
afroep: De Vlieger Theo BVBA
Model T: herneming BB 4440/13: voetpaden 2012: Hudi
Klinkerwerken BVBA
Model T: herneming BB 4517/13: camerabewaking
Zwaarveld: Seris Technology NV
U
38.165
38.165
U
10.785
10.785
U
51.995
51.995
U
242.603
242.603
U
209.417
209.417
Model T: herneming BB 4629/10: erelonen voor sanering
buitengebieden: Grontmij Vlaanderen
Model T: herneming BB 1973/13: werken sanering
buitengebieden: Certysterck NV
Model T: herneming BB 3302/13: Geemstraat: Aclagro NV
U
6.810
6.810
U
173.449
173.449
U
78.753
78.753
U
8.006
8.006
U
135.000
135.000
O
-135.000
-135.000
U
87.923
87.923
U
1.196
1.196
Model T: herneming BB 1864/13: afkoppelingsstudie
Kastel: Aquafin NV
Riolering
Model T: herneming BB 6088/11: IBA op afroep:
overeenkomst Belle-Aqua
Investering Gewestbijdrage IBA's
ssubsidies
en schenkinge
n in
kapitaal
Gebouwen - Model T: herneming BB 1056/12: bouw JC Meulenbroek:
culturele
Serck NV
gebouwen gemeensch
apsgoeder
en
Installaties Model T: herneming BB 8119/13: uitleendienst: Keymusic
, machines NV
en
uitrusting
O 4 Reglement gemeentelijke uitleendienst – aanpassing – besluit.
Naast een actualisatie van het retributiereglement van de gemeentelijke uitleendienst was ook het hernieuwen
van het uitleenreglement aan de orde. Dit reglement omvat een aantal algemene bepalingen (wie kan
ontlenen, gebruik materialen, verwijzing naar retributiereglement, …), de uitleenprocedure en de
aansprakelijkheid.
O 5 Retributie en/of borgstelling op het gebruik van de gemeentelijke uitleendienst – besluit.
Gezien in het vorige reglement erkende verenigingen enkel een borg dienden te betalen en geen retributie,
barstte dit systeem stilaan uit zijn voegen, zodat beslist werd ook een kleine vergoeding te vragen aan de
verenigingen.
Particulieren kunnen niet ontlenen.
Nadars ontleend voor de openbare veiligheid zijn gratis.
De borg bedraagt maximaal 500 euro per ontlening.
O 6 Reglement subsidiëring jeugd- en jongerenbewegingen – aanpassing – besluit.
Het voorliggende subsidiereglement omvat de erkennings- en subsidiëringscriteria voor de betoelaging van
de plaatselijke particuliere jeugd- en jongerenbewegingen. Inzake criteria en berekeningswijze worden geen
wijzigingen aangebracht en heeft dit dus geen invloed op de bepaling van het subsidiebedrag. Enkel in de
slotbepalingen (artikels 19 en 20) wordt de ingangsdatum gewijzigd en verwezen naar het meerjarenplan (en
dus niet meer naar het jeugdbeleidsplan). In een latere fase worden ook de reglementen voor de
vakantiespeelpleinwerkingen en jeugdhuizen voorgelegd. Deze zijn nu nog in bespreking.
O 7 Gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing – besluit.
Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving betreffende de lokale rechtspositieregeling dient de
rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW Hamme geactualiseerd te worden. Dit dossier werd
voorbereid in overleg met het managementteam van de gemeente en voorafgaandelijk voor advies
overgemaakt aan de raad voor maatschappelijk welzijn en besproken op het gemeenschappelijk
vakbondsoverleg.
De wijzigingen en de motiveringen zijn apart aangeduid in de verschillende artikels om het document
leesbaar te maken. Een gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling wordt opgesteld.
Ook de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die een bijlage vormen aan de rechtspositieregeling
werden geactualiseerd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gewijzigde rechtspositieregeling met bijlagen vast te stellen.
O 8 Gemeentepersoneel – wijziging formatie – besluit.
Voorstel om een aantal functies in de formatie te wijzigen omwille van wijzigingen in de interne organisatie.
Een functie van deskundige burgerzaken wordt omgezet naar hoofdmedewerker, een functie van
hoofdmedewerker jeugddienst wordt omgezet naar diensthoofd. Een contractuele functie van stafmedewerker
algemene diensten die reeds buiten de formatie bestond, wordt nu formeel in de gewone formatie
opgenomen. De functie van cultuurbeleidscoördinator werd decretaal geschrapt en wordt ook geschrapt in de
functietitel van cultuurbeleidscoördinator-directeur CC.
O 9 Gemeentepersoneel – wijziging organogram – besluit.
Naar aanleiding van de wijzigingen in de personeelsformatie in voorgaand punt en van oktober 2013, worden
de functies ook analoog aangepast in het organogram.
O 10 Gemeentelijk basisonderwijs – schoolreglement/afsprakennota – goedkeuring – besluit.
De bestaande schoolreglementen en afsprakennota’s van de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven en
van de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen worden ingetrokken. De nieuwe geactualiseerde
schoolreglementen en afsprakennota’s van de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven en van de
gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen Moerzeke, worden goedgekeurd.
O 11 Aansnijden woonuitbreidingsgebied Vuurkruisenlaan door particulier – advies principieel
akkoord – besluit.
Met haar schrijven van 22/11/2013 vraagt de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen
advies over een aanvraag tot principieel akkoord, afkomstig van particulieren. De procedure voor de
aanvraag tot principieel akkoord wordt ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze
procedure heeft betrekking op aanvragen, niet afkomstig van een sociale bouwmaatschappij, over de
mogelijkheid tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in een
woonuitbreidingsgebied op het gewestplan.
Indien de aanvrager beschikt over een principieel akkoord van de deputatie, kan een dergelijke vergunning
worden afgeleverd in woonuitbreidingsgebied. Een principieel akkoord verbindt de gemeente ertoe om
binnen het jaar een voorontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken voor de bestemmingswijziging
van woonuitbreidingsgebied naar woongebied.
De deputatie beslist over deze aanvragen, maar dient hierover advies in te winnen van de gemeenteraad. Dit
advies is bindend voor zover negatief en dient uitgebracht te worden binnen de 90 dagen na de betekening
van de adviesvraag, zoniet kan aan deze adviesvereiste worden voorbij gegaan.
De betreffende aanvraag tot principieel akkoord heeft betrekking op een perceel grond langs de
Vuurkruisenlaan, gelegen in woonuitbreidingsgebied. Op het perceel staat de woning van de aanvrager. Het
betreft een open bebouwing. De aanvrager wenst vooraan het perceel twee loten voor halfopen bebouwing te
creëren, aansluitend bij de aanpalende bebouwing die gelegen is in een goedgekeurde verkaveling. De
bestaande woning van de aanvrager, die dieper op het perceel gelegen is, blijft behouden.
Het woonuitbreidingsgebied Vuurkruisenlaan is gelegen aan de rand van de kern van Hamme. Het
woonuitbreidingsgebied is langs weerszijden van de straat reeds ontwikkeld. In de omgeving komt
voornamelijk open bebouwing voor. De visie op het woonbeleid binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan steunt op drie pijlers, namelijk verdichting door woonvernieuwing, opvullen van het
woongebied en het realiseren van strategische inbreidingsprojecten. Voorgestelde aansnijding van het
woonuitbreidingsgebied Vuurkruisenlaan kadert binnen de pijler ‘opvullen van het woongebied’ en kan
beschouwd worden als een verderzetting van de aanwezige bebouwing langs de Vuurkruisenlaan. In die zin
kan de aanvraag beschouwd worden als zijnde in overeenstemming met het gemeentelijk woonbeleid.
Het college heeft in zitting van 4 februari 2014 aan de gemeenteraad voorgesteld om voorwaardelijk gunstig
advies te verlenen, met als voorwaarde dat het college geen RUP wenst op te maken voor de omzetting van
woonuitbreidingsgebied naar woongebied. Het opmaken van een RUP in functie van een particulier initiatief
druist namelijk in tegen de taken van het gemeentebestuur inzake algemeen belang.
O 12 Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda voor de gelijktijdige verkiezingen van
het Europees Parlement, het federaal Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van
25 mei 2014 – goedkeuring – besluit.
Gelet op de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014, dient het reglement op het voeren van verkiezingspropaganda
opnieuw gestemd te worden.
Het reglement van de vorige verkiezingen werd als basis genomen.
Het artikel met betrekking tot het gebruik van de sandwichborden aan de stemlocaties werd gewijzigd, in die
zin dat er panelen kunnen geplaatst worden om de affiches met lijstnaam en –nummer aan te plakken. Deze
werkwijze neemt voor de dienst gemeentewerken minder tijd in beslag, zodat zij de vrijgekomen tijd kunnen
benutten om de stem- en telbureaus op te bouwen.