Grazige hellingen vol zeldzaamheden Grazige hellingen vol

© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 16 september 2014
DE LIMBURGSE LANDSCHAPPEN: DEEL 1
De redactie inventariseert in een gezamenlijk project
met de Stichting Limburgs Landschap
Landschap, wat de
natuurgebieden van de stichting te bieden hebben.
geld een
er
foto Jacques Peeters
kenr
Grazige hellingen vol zeldzaamheden
De Bemelerberg, een
complex van smalle
stroken steil grasland
en hier en daar wat
hellingbos ten
noorden van het dorp
Bemelen, is een van
de meest soortenrijke
natuurgebieden van
Limburg. En erg kwetsbaar, juist omdat het
zo smal is. Maar door
gestage uitbreiding
en herinrichting krijgt
het domein van de
bloemrijke graslanden
steeds meer ‘body’.
door Guus Urlings
H
et is een van de meest
fotogenieke plekjes in
Zuid-Limburg.
De Bemelerberg. Eigenlijk een kralenketting
van graslanden en hellingbos op
de steile randen van het plateau
van Margraten, ten noorden en
oosten van het dorp, doorspekt
met de geheimzinnige donkere
openingen van een tiental grote
en kleinere mergelgrotten.
Mergelgroeves, eigenlijk, want in
tegenstelling tot échte grotten, die
op natuurlijke wijze ontstaan, zijn
deze het resultaat van menselijke
arbeid. Zoals eigenlijk de hele
Bemelerberg een lange geschiedenis van menselijk ingrijpen verraadt. Als de natuur hier haar gang
had kunnen gaan, was de hei - zoals het gebied in het dorp wordt
genoemd - nu een hellingbos
geweest.
Aan het begin van de 20ste eeuw oude foto’s bewijzen het - is de
Bemelerberg kaal. De bomen zijn
door generaties dorpelingen
‘geoogst’ en het ontboste terrein
wordt gebruikt om vee te laten
grazen. Schapen vooral, die geen
moeite hebben met de steile hellin-
foto Limburgs Landschap
gen. Schapen vreten nagenoeg
alles, dus opschietende struiken en
woekerende grassen krijgen geen
kans. Wat de weg vrijmaakt voor
een bonte collectie zeldzaamheden, planten en insecten die het
op de schrale (voedselarme) hellingen prima naar hun zin hebben.
Zeker omdat die hellingen (op het
zuiden) ook nog eens optimaal
profiteren van de zon, een eigen
sub-klimaat ontwikkelen. In 1923
vertrekt de laatste herder van
Bemelen, Wum Vroom, naar
Frankrijk. De schapen verdwijnen
uit beeld. En de graslanden van de
Bemelerberg groeien binnen de
kortste keren dicht. Zeldzame planten maken nauwelijks een kans
tegen het snelgroeiende ‘gepeupel’,
zoals de gevinde kortsteel, een
woekerende grassoort. Overal
schieten bomen en struiken op.
In 1942 koopt de stichting
Limburgs Landschap een deel van
de Bemelerberg, vooral om de
enige groeiplaats in Nederland van
één zeldzaam plantje, de berggamander, veilig te stellen. Het terrein wordt tot natuurreservaat gebombardeerd en met prikkeldraad
afgezet. Maar achter dat prikkeldraad gebeurt lange tijd nagenoeg
niets. Een of twee keer per jaar
staat ‘de hei’ in brand - vaak kwajongenswerk - en kijkt Bemelen
uit op zwartgeblakerde hellingen.
De woekergroeiers nemen al snel
het heft weer in handen, lijken
vooral te profiteren van het opruimen van overjarig en verdord
plantaardig afval. Natuurbehoud is
in die jaren precies wat de naam
zegt: behouden wat er is, en ter
bescherming een hek eromheen.
Punt.
Maar de tijden veranderen.
In de loop van de jaren ’70 wordt
een begin gemaakt met het herstel
van de oude glorie van de Bemelerberg. Bomen en struiken worden
gekapt en de schapen keren terug
om dienst te doen als natuurlijke
maaimachines. Bijzondere scha-
pen. Het uitgestorven Mergellandschaap, taai en pezig, tevreden met
weinig, is door de inspanningen
van liefhebbers weer teruggefokt
uit schapen die nog sporen van
het oorspronkelijke ras vertonen
en maakt zijn comeback op de hei.
Met succes. Zowel de bijzondere
planten als de daarbij horende insecten winnen voetje voor voetje
het verloren terrein terug.
Niet dat daarmee alles weer in
orde is.
De Bemelerberg blijft een kwetsbaar smalle strook natuur, ingeklemd in agrarisch gebied, akkers
boven, weilanden beneden. Wat er
in het boerenland gebeurt - denk
aan overbemesting - beïnvloedt de
natuur in het reservaat. Een buffer
ontbreekt.
De Bemelerberg moet, om te overleven, meer body krijgen. Ook al
omdat de typische bloemrijke graslanden van de hei - deels op een
ondergrond van grind, zand en
löss, deels op kalkrijke bodem
waar de mergel heel dicht onder
de oppervlakte ligt - in Nederland
maar heel weinig voorkomt.
In 2007 worden twee percelen agrarisch grasland aan de oostzijde van
de Bemelerberg onder handen
genomen. Het terrein wordt er
foto Diana Scheilen
20 tot 30 centimeter afgeplagd, zodat de voedselrijkste grond verdwenen is. Daarna wordt er hooi uitgestrooid, hooi dat afkomstig is van
een bloemrijk grasland elders,
hooi waarin - is de verwachting voldoende zaden aanwezig zijn
om de typische plantengroei van
schrale hei- en kalkgraslanden
weer terug te laten keren. Een
soort natuurtransplantatie, zeg
maar. Het werkt. Planten als de
vleugeltjesbloem, bevertjes en de
harige ratelaar keren al snel
massaal terug en ook de zeer zeldzame veldparelmoervlinder maakt
zijn opwachting.
Aanleiding voor de stichting Limburgs Landschap om het natuurgebied met nóg eens zeven hectare
grasland uit te breiden. In 2013
worden ook die terreinen afgeplagd en gedeeltelijk ‘ingezaaid’
met maaisel van (onder meer) de
in 2007 al ingerichte graslanden.
Dit jaar is het project afgerond. Er
ligt nu op en rond de Bemelerberg
een ecologisch zeer waardevol en
aaneengesloten - dus robuust en
minder kwetsbaar - schraallandreservaat van 15 hectare.
De soortenrijkdom van de Bemelerberg groeit zienderogen naar
het niveau van vroeger, gaat daar mede dankzij de opwarming van
de aarde - misschien nog wel overheen. Dan gaat het niet alleen om
planten, maar ook om dieren.
Er zijn in het natuurgebied 35 soorten dagvlinders geturfd, 328 soorten bijen en wespen, 175 soorten
wantsen. Om maar wat te noemen. Maar ook zeldzame soorten
loopkevers en schaarse verschijningen als de veldkrekel, de hazelworm en de levendbarende hagedis profiteren volop van het werk
van de terreinbeheerders.
Zo scheppen mensen op de Bemelerberg opnieuw de mogelijkheden voor de natuur om zich op
haar best te laten zien.
http://www.limburgs-landschap.nl/