Download - Gemeente Deventer

OPENBARE NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum:
26 augustus 2014
Aanwezig:
A.P. Heidema, burgemeester
A.L.C.S. Lantain, gemeentesecretaris
R. Hartogh Heys, L. Grijsen, J.J. Kolkman en F. Rorink, wethouders
J. Teesink, adjunct-secretaris
Vaststelling openbare notulen van 19 augustus 2014
BESLUIT:
conform vastgesteld.
Nummer
:
BO
Afdeling
:
BO
Portefeuille
:
HEI
Onderwerp
:
Uitnodigingen
BESLUIT
:
a.
Dat burgemeester Heidema aanwezig zal zijn bij de open-huis-bijeenkomst, Historisch Museum De Waag,
op vrijdag 29 augustus;
b.
Dat wethouder Kolkman de open dag zal bezoeken van wijk- en speeltuinvereniging De IJssel op zaterdag
30 augustus;
c.
dat het college verhinderd is om de opening bij te wonen van het nieuw academisch jaar, Universiteit
Twente, op 1 september 2014;
d.
dat wethouders Kolkman en Grijsen de uitnodiging voor een bezoek aan de Wereldhavendag op
6 september 2014 in beraad houden;
e.
dat wethouder Kolkman de stakeholdersbijeenkomst van woonbedrijf Ieder1 zal bijwonen op maandag 8
september;
f.
dat wethouder Hartogh Heys zal aanzitten aan de lunch van de Deventer Kring Werkgevers op woensdag
10 september;
g.
dat wethouder Rorink aanwezig zal zijn op de receptie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
Katholieke Bond van en voor Ouderen op woensdag 17 september 2014;
h.
dat burgemeester Heidema de openingshandeling zal verrichten op de Geert Groote Dag op donderdag 2
i.
dat wethouder Grijsen onder voorbehoud de thuiswedstrijd zal bijwonen op vrijdag 29 augustus tussen Go
j.
dat wethouder Kolkman de opening zal bijwonen in Kulturhus Hof van Salland ter gelegenheid van de
oktober 2014;
Ahead Eagles en Willem II;
opening van de bibliotheek op maandag 1 september 2014.
Nummer
:
2014-000236
Afdeling
:
SAB
Portefeuille
:
HEI
Onderwerp
:
ontslag en benoeming gemeentearchivaris gemeente Deventer
BESLUIT
:
1.
De heer H. de Beer per 1-6-2014 te ontheffen van zijn verplichtingen als gemeentearchivaris gemeente
Deventer, i.v.m. pensionering;
2.
de heer D. Hertogs (tijdelijk) ingaande per 15-8-2014 te benoemen als gemeentearchivaris gemeente
Deventer.
Nummer
:
2014-001313
Afdeling
:
WK
Portefeuille
:
HEI
Onderwerp
:
Evaluatie Opstart WijDeventer
BESLUIT
:
1.
Kennis te nemen van de Evaluatie Opstart WijDeventer;
2.
de raadsmededeling Evaluatie Opstart WijDeventer vast te stellen.
Nummer
:
2014-001364
Afdeling
:
BAD
Portefeuille
:
KOL
Onderwerp
:
jaarverslag Budget Adviesbureau Deventer 2013 en preventienota 2014 en verder
BESLUIT
:
1.
Het Jaarverslag Budget Adviesbureau Deventer 2013 vast te stellen;
2.
De preventienota 2014 en verder ("Voorkomen en vroegtijdig aanpakken van financiële problemen") vast te
stellen;
3.
De raadsmededeling vast te stellen;
4.
De stukken aan te bieden aan de raad;
5.
Nota en besluit openbaar te maken.
Nummer
:
2014-001279
Afdeling
:
JZI
Portefeuille
:
HEI
Onderwerp
:
Mandatering van de beslissing op bezwaar
BESLUIT
:
1.
De beslissingsbevoegdheid op bezwaarschriften die via de Algemene bezwaarschriftencommissie zijn
behandeld conform het bepaalde in artikel 10:3 Awb te mandateren aan de algemeen directeur;
2.
de beslissingsbevoegdheid op bezwaarschriften die kennelijk niet-ontvankelijk zijn eveneens te mandateren
aan de algemeen directeur;
3.
te bepalen dat dit mandaat niet van toepassing is in gevallen waarbij het advies van de Algemene
BW Notulen openbaar 26 augustus 2014
2
bezwaarschriftencommissie afwijkt van het bestreden besluit, tenzij dit advies in overeenstemming is met
het standpunt van het verwerende team;
4.
voorts te bepalen dat dit mandaat eveneens niet van toepassing is in gevallen waarin het bestreden besluit
door het college zelf is genomen;
5.
in te trekken het mandaatbesluit van 21-8-2007 met kenmerk 2007.11721.
Nummer
:
2014-001182
Afdeling
:
RE
Portefeuille
:
GRIJ
Onderwerp
:
Zandwetering Schalkhaar
BESLUIT
:
1.
Het Plan van Aanpak herinrichting Zandwetering Schalkhaar van Waterschap Groot Salland te
onderschrijven;
2.
de raad te informeren over bovenstaand besluit middels Raadsmededeling.
Nummer
:
2014-001212
Afdeling
:
OV
Portefeuille
:
ROR
Onderwerp
:
Instemmen publicatie samenvatting BRZO inspecties door Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
mandatering verdere afhandeling
BESLUIT
1.
:
In te stemmen met het publiceren van samenvattingen van BRZO inspecties op de website
http://www.brzoplus.nl;
2.
de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) te machtigen deze publicaties te laten plaatsen;
3.
in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur de ODRN mandaat te verstrekken tot het nemen van
besluiten conform de daarvoor geldende wettelijke procedures zoals door de ODRN vastgelegd in de
'Procedure openbaar maken samenvatting inspectieverslagen BRZO', inclusief de afhandeling van
eventuele zienswijzen doch exclusief de afhandeling van eventuele bezwaarschriften;
4.
de nota en het besluit openbaar te maken.
Nummer
:
2014-001294
Afdeling
:
DIR
Portefeuille
:
HEI
Onderwerp
:
veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost Nederland en Meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018
BESLUIT
:
1.
De raad via bijgaande raadsmededeling in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te
maken over de veiligheidsstrategie 2015-2018 en het meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018.
BW Notulen openbaar 26 augustus 2014
3
Nummer
:
2014-001351
Afdeling
:
ROB
Portefeuille
:
GRIJ
Onderwerp
:
Ontwerp omgevingsvergunning Oosterhuisweg 7b
BESLUIT
:
1.
De ontwerp-omgevingsvergunning, die voorziet in de bouw van een woning op het perceel
Oosterhuisweg 7b te Okkenbroek, incl. de ruimtelijke onderbouwing 'Omgevingsvergunning
Oosterhuisweg 7b' vast te stellen;
2.
de procedure tot afwijken van het bestemmingsplan te starten, conform het bepaalde in artikel 2.12 lid 1
sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
3.
indien er geen zienswijzen zijn ingediend, de teammanager Ondernemen en Vergunningen te
mandateren de omgevingsvergunning (met afwijking van het bestemmingsplan) te verlenen;
4.
de nota en het besluit openbaar te maken nadat de aanvrager is geïnformeerd.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 september 2014
secretaris,
burgemeester,
drs. A.L.C.S. Lantain
ir. A.P. Heidema
BW Notulen openbaar 26 augustus 2014
4