12 februari 2014

Vergadering # 23 Begeleidingsgroep Bosbeheerplan Gemeente Ede
12-02-2014, 19.30 uur, raadhuis vergaderkamer 404 (bestuursingang)
Aanwezig:
Evert van Amerongen (vz), Marlies Sanders (not.),
Ben C olenbrander, Maarten Zijp, Rinus Boortman, Dick Spijker, Suzette
Stumpel, Kees Olieman, Jochem van Gooswilligen, Marcel Baartmans,
Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Geen Broere, Pouw Jongbloed
Afwezig: Geoske Sanders,
Agenda
1. Welkom, ingekomen/uitgegane stukken en mededelingen,
2. Verslag van de vorige vergadering,
3. Mededelingen Jochem en Rinus,
4. Bomenbeleidsplan (Evert / Suzette),
5. Bosbrandpreventieplan (Jochem),
6. Verdere invulling burgerparticipatie bosbeheer,
7. Voorbereiden bezoek wethouder (Evert / Rinus),
8. Werkgroep zonering
9. Agendapunten voor volgende vergadering,
10. Rondvraag en sluiting.
Verslag
1. Welkom en ingekomen/uitgegane stukken en mededelingen.
Evert heet iedereen welkom.
2. Verslag van de vorige vergadering
• Pouw Jongbloed was ook aanwezig
• N.a.v.: Herman Pieter heeft gehoord dat de nieuwe wildkansel 8 ton kost en vindt dat
wel erg veel geld. Jochem antwoordt dat de wildkansel aan vervanging toe was, maar
dat hij zich niet kan voorstellen dat het zo duur is. Er is gekozen voor een simpele
constructie. Eerder was er een idee om er ook te kunnen vergaderen en er water en
elektriciteit naar toe te brengen, maar dat idee is niet door gegaan. Jochem stuurt ons
het ontwerp ter informatie.
• Geen zegt dat de vrijwilligers uit heel Ede komen en niet aan het werk gaan op de
Veldhuizerheide maar op de Eder heide. Hij vertelt dat er overleg met de ecologen van
defensie is geweest over de werkzaamheden.
• N.a.v.: Evert heeft van Suzette niets gekregen over het bomenplan en heeft zelf niets
gedaan.
De notulen van vergadering #22 worden hierbij na wijziging goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van de blesexcursie. Niemand heeft vragen over de excursie. Er was een minimale
opkomst, maar omdat de excursie zeer informatief was, gaan we er toch mee door.
3. Mededelingen Jochem en Rinus.
• Bert Budding was het met Kees eens dat de ecoberm in Kernhem er nu niet goed
uitziet. Hij zal zorgen dat het olifantenpaadje netjes wordt gemaakt en de rest wordt in
1
•
•
•
•
•
•
•
april opnieuw ingezaaid. Kees vraagt zich af of de witte strepen die er staan betekenen
dat de bochten in het pad recht getrokken zullen worden. De bochten vindt hij juist zo
leuk. Jochem vermoedt dat een rechter pad betekent dat er een beter onderscheid is
tussen het pad en het groen.
De banken die op de hei van defensie stonden, zijn verdwenen. Daar kreeg de
gemeente klachten over. De gemeente heeft daarom contact met defensie gezocht en
zij zijn tot overeenstemming gekomen. De banken komen weer terug en zijn inmiddels
al besteld.
Een kerkelijke vrijwilligersgroep, A Rocha genaamd, heeft contact gezocht met
Jochem omdat ze iets willen doen voor de natuur. Jochem gaat samen met hen aan de
slag op het terrein van het MOB complex aan de Franse Kampweg. Ze gaan 1 maart
starten tot het broedseizoen begint en dan weer verder in de herfst.
De Prunusbestrijding op de Noord Ginkel is bijna klaar en ten noorden van de
Westerbergerlaan is al klaar. De verwijderde Prunus wordt dit najaar naar de
biomassacentrale gebracht. Rinus vraagt of we interesse hebben om een kijkje te
nemen in de biomassacentrale. Dat willen we graag en Rinus gaat dat voor ons
organiseren.
De houtoogst is afgerond en voor 15 maart is 99% hout afgevoerd. De paden zijn
hersteld maar door het natte weer zijn er nog veel sporen. Daarom zal er in het
voorjaar als het droger is nog een herstelronde worden uitgevoerd. Maarten vraagt of
er klachten waren. Jochem kreeg 5-10 klachten vooraf van mensen die over de
uitvoering geïnformeerd wilden worden. Achteraf hebben nog 10-15 mensen geklaagd
over beschadigde paden. Jochem heeft hen uitgelegd dat de paden nog hersteld gaan
worden.
De gemeente heeft nog een bosje aan de Dunantlaan in Bennekom. De bewoners van
de naastgelegen wijk hebben de gemeente verzocht om bosje op te knappen. Voorheen
moesten de struiken het zicht op de snelweg beperken en gebeurde er op verzoek van
de bewoners niets, maar nu begint het bos open en rommelig te worden. Jochem heeft
er geblesd en laat er nog voor 15 maart een laagdunning uitvoeren. Het is een
wandelbos, dus de grote bomen blijven.
Rinus vertelt ook dat er langs de Heinrich Witteweg wordt gewerkt. Dit bos is van de
vereniging ‘willen is kunnen’ uit Katwijk. Er was 30 -40 jaar niet beheerd en het bos
werd rommelig. Rinus heeft de eigenaren overtuigd om de gemeente er wat aan te
laten doen.
Rinus vertrouwt ons toe dat de bezuiniging nog groter zullen zijn dan verwacht. Ze
zullen alle zeilen moeten bijzetten om de normale bedrijfsvoering overeind te houden.
Marlies vraagt of we geen brief kunnen schrijven waarbij we onze zorgen uitspreken?
Rinus denkt van wel omdat de uitvoering van het bosbeheerplan in gevaar komt. Er
zijn er zelfs die zich afvragen waarom de gemeente nog bos heeft. Evert vindt wel dat
we dan meer moeten weten van de bezuinigingen en de mogelijke consequenties om
beslagen ten ijs te komen. We moeten het negatief effect wel kunnen vaststellen. De
plannen van de gemeenteraad zijn openbaar en de over de jaren toegekende budgetten
kunnen worden vergelijken. Rinus levert ons de benodigde informatie aan.
4. Bomenbeleidsplan (Evert / Suzette),
Suzette heeft Evert iets toegestuurd, maar Evert heeft het niet ontvangen. Onderwerp blijft
staan voor de volgende keer. Termijn voor inspraak is waarschijnlijk echter verstreken.
Jochem vraagt naar de sluitingsdatum.
5. Bosbrandpreventieplan (Jochem),
2
Jochem heeft geen vragen van de begeleidingsgroep meer gekregen. Het plan is klaar en kan
verspreid worden. Suzette denkt dat brandgangen interessant plekken zijn voor lage vegetatie.
Jochem antwoordt dat de brandgangen minimaal 8 meter moeten zijn zodat twee brandweer
auto’s elkaar kunnen passeren. Meestal zijn ze breder met mooie bermen met heide of schrale
grazige vegetatie zoals langs de Westerbergerlaan.
6. Verdere invulling burgerparticipatie bosbeheer
Evert heeft een stuk over burgerparticipatie rondgestuurd.
Suzette heeft het gelezen maar ze ziet er niets in. Hiervoor is ze niet bij de club gegaan. Ze wil
het bosbeheerplan ten uitvoer zien doen en wat daar voor nodig is. Ze wil graag daarbij
adviseren maar te gaan participeren om het participeren, vindt ze niets. Suzette denkt dat ze
niet voldoende kennis heeft om mee te beslissen. Besturen is ook een vak. Jan is het met
Suzette eens. Hij wil een meer controlerende werking en niet veel vergaderen.
Maarten vindt dat als je de kans krijgt om iets verder op pad te gaan samen, hij dat wel wil
doen. We moeten niet bang zijn om beslissingen te nemen. Zijn die mensen die beslissen beter
dan wij? Wat is het risico? Suzette is bang voor te veel vergaderingen maar zou het wel fijn
vinden als er wat met onze inhoudelijke adviezen gedaan wordt. Maarten vindt wel dat het
voorstel wat ver gaat. Ben denkt dat we daar over kunnen discussiëren en het stapje voor
stapje doen.
Suzette vindt dat het nu nog steeds niet zo goed gaat. Het zou beter zijn als we eerder op de
hoogte werden gebracht, ipv te laat zoals met de zanddijk en de ecoberm. De gemeente heeft
ons nog nooit om advies gevraagd. En wat doen ze met onze adviezen?
Herman Pieter vindt dat je moet accepteren dat er niets met de adviezen gebeurd.
Marcel vindt dat we wel erg laag op de participatieladder staan. Dat kan hoger zonder dat we
een groter of breder takenpakket krijgen. In de breedte stellen we niets voor, volgens hem
moeten we speerpunten hebben. Als er niets met onze adviezen is gebeurd, waarvoor zitten
we hier dan.
Dick stelt voor om te beginnen met evalueren. Wat hebben we bereikt en wat is onze ambitie?
Willen we dit of willen we meer. De notitie gaat over veranderkundige uitgangpunten en
valkuilen. Er is nog geen sprake van verbreding van het takenpakket.
Pouw vindt het prima om op dit niveau door te gaan. Het is een illusie dat op een hoger
niveau men wel alle adviezen opvolgt. Pouw wil wel mee gaan, maar als het meer tijd gaat
kosten dan houdt het een keer op.
Marlies denkt dat burgerparticipatie ook een mode-woord is, als het puntje bij paaltje komt is
het vaak een lege huls. Ze heeft een knipsel meegenomen uit Ede stad waarin de politieke
partijen zeggen dat burger participeren maar ook dat die burgers niet naar hen willen luisteren.
Ze wil het wel proberen.
Maarten wil graag een SWOT analyse.
Dick heeft ervaring op Rottumeroog. Nu de budgetten krimpen, wordt er steeds meer naar de
burgers geluisterd. Misschien gaat dat hier ook zo.
3
Rinus vraagt ons of we weten hoeveel man van de gemeente er werken aan het bosbeheer. Dat
zijn er maar 3 plus 1 op toezicht. Er werken wel meer mensen in het bosbeheer, maar die zijn
van de Permar. Jochem doet de regie. Daarom kan de gemeente de inzet van de
begeleidingsgroep goed gebruiken.
Evert stelt vast dat we op zijn minst de startfase in gaan. Afspraak: Iedereen zet op papier hoe
hij of zij de resultaten van de eerste drie jaar van de begeleidingsgroep waardeert. En denkt na
of we een hoger ambitieniveau willen. Dat inventariseren we op de volgende vergadering.
Dick helpt ons daarbij.
7. Voorbereiden bezoek wethouder (Evert / Rinus),
De voorbereiding verzetten we naar een volgende keer. Eerst proberen we helderheid te
krijgen over onze ambities.
8. Werkgroep zonering
De werkgroep zonering is afgelopen maandag bijeen geweest. Dit keer was Jochem ook
aanwezig. We hebben over knelpunten en mogelijke oplossingen gesproken. Jochem gaf aan
dat er 4 plekken zijn met knelpunten waaronder de parkeerplaats bij de schaapskooi en de
parkeerplaats bij de Langenbergweg. Het gebruik is al wel gezoneerd rondom de
parkeerplaatsen maar op drukke dagen ‘kookt het over’. Op sommige plekken treden
conflicten op met hondenlosloopgebieden en wandelaars, paarden en fietsers. Het is echter erg
lastig om oplossingen te vinden. Hondenlosloopgebieden kunnen niet zomaar verplaatst
worden vanwege bestaande afspraken en de Natuurwetgeving. Ook het verleggen van
wandelroutes is door gewoonte niet eenvoudig (er zijn bijv. opgenomen in VVV-folders en
boekjes). Jochem weet ook niet direct een oplossing Maar hij vindt dat we wel iets moeten
doen. Nu kunnen we nog sturen. Later wordt er voor ons besloten.
De discussie gaat al snel over de problemen met loslopende honden. Maar het gaat er juist
over of we door het hondenlosloopgebied te veranderen de druk op die parkeerplaatsen
kunnen verlagen. Of dat gaat werken, is niet zeker. Bovendien willen we niet meer
hondenlosloopgebieden. Toch lijken de wilde dieren er zich niet aan te storen. Er is een
dassenburcht vlak bij de parkeerplaats aan de Langenbergweg en ook reeën worden daar vaak
gezien.
Handhaving is moeilijk door gebrek aan mankracht. Bovendien wil de gemeente niet te
negatief optreden. Het groepje zonering heeft gedacht over een gerichte controle actie bij
parkeerplaatsen en op loslopende honden in ecologisch belangrijke gebieden. Dat zou je
vooraf kunnen aankondigen en uitleggen in een artikel in Ede stad.
Hoe kan je er voor zorgen dat belangen niet conflicteren maar parallel gaan lopen? Pouw
heeft goede ervaringen met het verleggen van ruiterroutes. Herman Pieter heeft wel ideeën
over hoe je mensen kan leiden bijv. bij de schaapskooi. Kees ziet veel in een slagboom met
parkeergeld. Jochem zegt dat gebieden afsluiten tegen de beginselen van de gemeente in gaat.
Marlies stelt voor de volgende keer een brainstorm over mogelijke oplossingen uit te voeren.
Het is alleen lastig discussiëren als het probleem en de randvoorwaarden niet helemaal
duidelijk zijn. Hoeveel druk is er nu en hoeveel druk willen we daar hebben? Als de wilde
dieren er geen probleem mee hebben, wat is dan het probleem precies? Kunnen we die
problemen beter benoemen? Rinus en Jochem gaan 1 parkeerplaats kiezen en het probleem
4
inventariseren en beschrijven. Dan gaan we de volgende keer brainstormen over mogelijke
oplossingen.
9. Agendapunten voor volgende vergadering,
• demo Pouw. – keer later
• brainstorm zonering
• burgerparticipatie.
10. Rondvraag en sluiting.
• Suzette vraagt of Marlies de agenda in apart document kan zetten. Ze vindt het te veel
werk om dat steeds zelf te doen.
• Marcel: Bedankt Jochem en Rinus voor het leuk kerstcadeautje. Iedereen vond de film
op de DVD prachtig.
• Kees kondigt aan dat dit zijn laatste vergadering is.
• Jan bedankt ons namens zijn vrouw voor de kaart.
Evert bedankt Kees voor zijn inzet en zijn bijdrage.
Afspraken
• Jochem stuurt ons het ontwerp van de wildkansel op.
• Jochem stelt samen met Rinus 3 brieven op waarin Pouw wordt aangemeld en Arend
en Arjen officieel worden afgemeld.
• Afspraak: Iedereen zet op papier hoe hij of zij de resultaten van de eerste drie jaar van
de begeleidingsgroep waardeert. En denkt na of we een hoger ambitieniveau willen.
• Rinus levert ons de benodigde informatie over de bezuinigingen aan.
• Rinus organiseert excursie biomassacentrale.
• Jochem vraagt naar de sluitingsdatum bomenplan
• Rinus en Jochem gaan 1 parkeerplaats kiezen en het probleem inventariseren en
beschrijven
5