De Vliert - RIS Oosterhout

H? JUL 20U
Aan de Gemeenteraad van Oosterhout
PostbuslOlSO
4900 GB Oosterhout
Iľllll M l i l llľ II III
10.14346 95 18/07/2014
Betreft: Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Dorst, herziening 1 (De Vliert)
Dorst, 16 juli 2014
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Voor mijn zienswijze ter zake van c.q. mijn bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan Dorst,
herziening 1 (De Vliert), wil ik verwijzen naar de bij uw Raad reeds ingediende zienswijze, gedateerd
10 juli 2014, van de heer J.A. Sprangers. Ik maak die aldus geformuleerde zienswijze en de
aangedragen argumenten geheel tot ook de mijne.
Ik ben van mening dat met de belangen van direct omwonenden van het project De Boswachterij
(ook ik ben een direct omwonende) totaal geen rekening wordt gehouden.
Aanvullend:
Met betrekking tot de "bufferzone" is al eerder aangegeven (inspraakreactie stedenbouwkundig plan
De Vliert/De Boswachterij d.d. 10 april 2014) dat door het ontbreken van de bufferzone de privacy
van een aantal geduide percelen, o.a. ook mijn perceel (De Elzent 12), ernstig wordt aangetast. Aan
dat bezwaar wordt wel heel gemakkelijk voorbij gegaan.
In dit verband wil ik nadrukkelijk naar voren brengen dat toen ik in 1995 het perceel/huis De Elzent
12 kocht, de bufferzone achter het perceel er nog was in zijn oorspronkelijke staat van "agrarisch
onbebouwd". Ik heb destijds nog navraag gedaan, óók bij de gemeente. Er waren geen plannen
bekend om dienaangaande iets te wijzigen. Uiteindetijk is dat voor mij toentertijd medebepalend
geweest (vrijheid, privacy) het perceel/huis te kopen.
Ik voel mij nu ernstig in mijn belangen geschaad. Ik stel mij op het standpunt dat ik bij het
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, zoals dat thans in ontwerp voorligt, in een
nadeliger positie kom te verkeren dan onder de werking van het toentertijd (en ook nu nog)
vigerende bestemmingsplan. Ik behoud mij dan ook het recht voor om een beroep te doen op
planschade en daarom een verzoek om planschadevergoeding in te dienen.
Eerst en vooral bepleit ik evenwel een wijziging op dit punt in het ontwerpbestemmingsplan in die
zin, dat tussen de geplande nieuwbouw/nieuw uitte geven percelen en de bestaande aangrenzende
percelen van De Elzent een bufferzone opgenomen wordt, een en ander conform hetgeen wordt
bepleit in de inspraakreactie aan het College van B&W d.d. 10 april 2014.
Ŵ
Ik moge uw Raad verzoeken ook mijn belangen in uw afwegingen te betrekken.
Met vriendelijke gro»*
E.J.J. Loontjens
De Elzent 12
4849 RH Dorst
Bijlage:
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Dorst, herziening 1 (De Vtîert) d.d. 10 juli 2014 van J A
Sprangers.
if
C
JUL m
Loo
-ƒ7
W.
W W
w
9 —
e
Oosterhout
Ontvangstbewijs poststuk
Naam:...!
Datum:..
Tüd:
h'':;::..ľ.::\..-:cť::;l'
Aard van poststuk:.....
T.a.v. afdeling:
Naam medewerker:
ľ;!