journaal

vsu
Nr. 2 - zomer 2014 - Jaargang 19
journaal
UTRECHTse sport
in beeld
Kernsportverenigingen:
8 op een rij
VSU Sportcongres topic:
duurzaamheid
VSU voor sportverenigingen en talentvolle sporters
Odile van Aanholt: naar de
Jeugd Olympische Spelen
Inhoud
10
Het Sportjournaal is een uitgave van de VSU
(Vereniging Sport Utrecht): een organisatie voor
Utrechtse sportverenigingen en talentvolle
sporters uit de regio Utrecht. Ruim 240 sportverenigingen uit de gemeente Utrecht zijn aangesloten bij de VSU. Daarnaast kunnen topsporters
en topsporttalenten uit de regio Utrecht bij VSU
Topsport terecht voor individuele begeleiding en
ondersteuning. De VSU maakt samen met Sportservice Midden Nederland deel uit van het Olympisch
4
Netwerk Midden Nederland van het NOC*NSF.
Belangenbehartiging
Als belangenbehartiger komt de VSU op voor de
BREEDTEsport
wensen en behoeftes van de verenigingen als het
gaat om accommodaties en sportsubsidies.
Voor de plaatselijke politici is de VSU de
spreekbuis van de georganiseerde sport en een
belangrijke belangenbehartiger en wordt gezien
als officiële adviesorgaan voor het college van
burgemeester en wethouders.
Breedtesport
Voor alle Utrechtse sportverenigingen biedt de
VSU ondersteuning op het gebied van verenigingsmanagement, organisatie, financiën, juridische
zaken, interculturalisatie, beleid, bestuur,
aangepast sporten, jeugdsport, ouderensport,
vrijwilligersbeleid en waarden en normen in de
Sociale
contacten zijn
van invloed
op duur
lidmaatschap
4
5
6
7
Maak kennis met het
VSU team breedtesport
Leden onder de loep
Utrechtse sportverenigingen
gaan voor duurzaamheid
Extern gerichte reclame
op sportcomplexen
26
sport. Daarnaast is aandacht voor actuele thema’s
zoals alcoholbeleid en wachtlijstproblematiek.
Tevens coördineert de VSU netwerkoverleggen
per tak van sport.
VSU Topsport
Om een optimale begeleiding te kunnen bieden
8 VSU Sportcongres
9 De 6 van Anne de Roos
10 VSU onderzoeken
12 Sport en alcohol / AED aanbieding
13 ZogeNAAMd: Mobie Duck
13 Sport en Alcohol / AED aanbieding
14 Langs de lijn
3 Voorwoord
18 Grand Depart
Utrecht 2015
32 Fotowedstrijd
33 Utrechtse sportagenda
34 VSU feliciteert
35 VSU Sportveld
aan topsporters en talenten maakt de VSU
Topsport gebruik van een groot faciliteiten- en
onderwijsnetwerk. Daarnaast kunnen talentvolle
sporters in aanmerking komen voor de topsport-
TOPSPORT
pas en gebruikmaken van het Sporttalentenfonds.
Ook biedt VSU Topsport ondersteuning aan
topsportverenigingen, kernsportverenigingen en
talentencentra.
Grebbeberglaan 5, 3527 VX Utrecht,
tel. (030) 284 07 70, [email protected]
sportutrecht.nl
Het Sportjournaal is duurzaam geproduceerd.
20
22
24
25
Ontmoet de kernsport­verenigingen
Ter plekke: Max en Huub Engelen
Scorebord: nieuws uit het
suppliersnetwerk
Samenwerking VV Utrecht
en FIT Professionals
26 Het kantoor als showroom
27 Zeilster Odile van Aanholt op weg naar de Jeugd Olympische Spelen
28 Langs de lijn
29 Weerzien met Marieke Westerhof
30 Logostiek: Top Judo Utrecht /
Sportief minuutje met Susanne Kos
31 De 6 van Floortje Engels
Colofon
Het Sportjournaal van de VSU wordt toegestuurd aan kaderleden van de bij de VSU aangesloten sportverenigingen en (top)sporters, de gemeente Utrecht en overige relaties van de VSU. FOTO’S shutterstock.com | Gabi Curelaru | Ciska Fessl | Nieuw Welgelegen | Michael Brunek | Marnix Schmidt | Willem Vernes | Bert Willems |
Tom Germann | Gertjan Kooij | Raymond Haan | Remko Kool | Cees Snel | A.U.S.R. Orca | Triton | WOC Talent Centraal | Kampong Hockey | XvO | U.W.&T.C. De Volharding
| Paul Raats | Hellas Utrecht | Dees van den Berg | Dennis van Ewijk | NOC*NSF VORMGEVING Chris Pollen EINDREDACTIE VSU Yvonne Mureau & Suzanne Wagterveld
2 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Voorwoord
Taskforce bezuinigingen
De gemeenteraad heeft zich op 3 juli gebogen
over de eindrapportage van de Taskforce die als
opdracht had om de voorgenomen bezuinigingen
op sport door de gemeente op een zo goed mogelijke manier te realiseren. Zij heeft hiertoe meerdere
voorstellen gedaan, die ik allemaal onderschrijf.
Het wegwerken van de wachtlijsten was voor de
gemeenteraad aanleiding om een wijziging aan te
brengen in de plannen. Dit houdt in dat de beschikbare middelen breder ingezet kunnen worden dan
alleen voor het pupillenvoetbal op zondag.
Duurzaamheid
Steef van den Boom
Aandachtspunten
als nieuwe directeur
Politiek Sportcafé
Tijdens het Politiek Sportcafé van 14 mei heeft de
Utrechtse sportwereld kennis kunnen maken met
zowel de nieuwe sportwethouder Paulus Jansen
als met de sportwoordvoerders van de politieke
partijen. Onder leiding van Jesper Rijpma vond een
boeiende discussie plaats tussen de volksvertegenwoordigers en het publiek. Ook de wethouder liet
zich in dit debat niet onbetuigd. Hij liet zien dat hij
beschikt over een goede dossierkennis en dat hij
staat voor een stevige positie van de gemeente in
de sport. Ik had - in mijn nieuwe functie als directeur van de VSU - de dankbare taak deze avond af te
sluiten. Het is voor mij helder dat de wachtlijstproblematiek aandacht verdient, het vrouwenvoetbal
een extra boost nodig heeft en dat er behoefte is
aan een visiedocument Sport opgesteld door de
Utrechtse sport samen met de gemeente Utrecht.
Hier wil ik mij – geflankeerd door alle kennis binnen
de VSU – de komende tijd graag voor in gaan zetten
en uiteraard de sportverenigingen hier een belangrijke rol in laten spelen.
" Ik kijk erg
uit naar de
Sportprijs
2015, het
mooie
sportfeestje
wat de
VSU gaat
organiseren"
Het thema duurzaamheid is een thema wat de
VSU heeft omarmd. De komende jaren wil de VSU
de Utrechtse sportverenigingen ondersteunen en
stimuleren om in te zetten op het verduurzamen
van hun sportaccommodaties. Het nemen van
energiebesparende maatregelen is niet alleen
goed voor het milieu, maar resulteert ook in lagere
energiekosten. Ik zie hier volop kansen voor de
Utrechtse sportverenigingen om minder uitgaven
te realiseren in een vrij korte periode. Ik begrijp dat
het thema duurzaamheid leeft binnen de clubs.
De VSU werkt hierin nauw samen met de gemeente
Utrecht en dit heeft inmiddels geresulteerd in de
ontwikkeling van de projectaanpak ‘Verduurzaming
Utrechtse sportverenigingen’. Deze aanpak wordt
tijdens het VSU Sportcongres op 22 september gepresenteerd aan de sportverenigingen. Ik hoop dat
de verenigingen in groten getale aanwezig zullen
zijn op dit congres dat geleid zal worden door Johan
Wakkie (directeur van de Koninklijke Nederlandse
Hockeybond).
Utrechtse Sportprijsuitreiking
Met veel trots kan ik tot slot melden dat de gemeente Utrecht de VSU heeft uitgekozen om de sportprijs
2015 van de gemeente Utrecht te organiseren. Ik
kijk erg uit naar dit mooie sportfeestje in 2015 waar
al die de Utrechtse sporters, ploegen, verenigingen
en vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.
Uiteraard ben ik nu al onder de indruk van die vele
mooie sportprestaties die logischerwijs ook een
mooie plek hebben gekregen in dit Sportjournaal.
Ik wens u veel leesplezier met deze vernieuwde
editie van het Sportjournaal - die duurzaam geproduceerd is - en vooral een sportieve zomer toe!
Steef van den Boom,
directeur
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 3
Maak kennis met:
VSU Team Breedtesport
De afdeling Breedtesport van de VSU bestaat uit een energiek en enthousiast team dat verenigings­onder­s­teuning en belangen­behartiging biedt aan alle Utrechtse sportverenigingen. Het doel is om door middel van
adequate ondersteuning verenigingen op een vitaal niveau te brengen en te houden.
Vrijwel alle backoffice
activiteiten worden door
administratief medewerk­
ster Susanne Appels
geregeld. Zij zorgt
o.a. voor de gege­
vens­registratie van de
verenigingen, ontvangt
de gasten en neemt de
telefoon op.
Projectmedewerker Nick
Nuijten wordt veelzijdig
ingezet. Hij houdt zich
bezig met de projecten
Sport en Roze, Pedago­
gisch Klimaat, Vereniging
in Bedrijf (p.17),
Werkgroep wet- en
regel­geving én het netwerk
voetbal. Zelf is hij een
fervent beoefenaar van
deze balsport. Ook
organi­seert hij muziek­
evenementen.
Manager breedtesport
Shams Raza heeft als taak om
de ruim 320 sportverenigingen
in de stad Utrecht, samen met
zijn team, de best mogelijke
ondersteuning te geven.
Zijn streven is om iedereen in
Utrecht, man, vrouw, oud,
jong, allochtoon, autochtoon,
homo of met een beperking,
te laten sporten en gezond te
laten leven. Met dusdanig
succes, dat veel verenigingen
kampen met wachtlijsten.
Ook daar ligt echter een taak
voor de VSU om naar
oplossingen te zoeken.
Sabine van den Assem zorgt
er met het Jeugdsportfonds
voor dat kinderen uit
gezinnen met een laag
inkomen toch kunnen
sporten. Daarnaast biedt ze
ondersteuning bij de
projecten Aangepast Sporten
en Sport en alcohol (p.8).
Sabine hockeyt op landelijk
niveau, loopt hard en geniet
van winter- en watersporten.
Ook Klaas Smink is mobiele verenigingsmanager.
Hij ondersteunt verenigingen bij specifieke vraagstuk­
ken over o.a. organisatie en financiën. Daarnaast
is hij projectleider van het convenant Sport en
alcohol en beheert hij de netwerken studentensport,
martial arts en wielrennen (p.14). Klaas zit zelf ook
regel­matig op de racefiets, is bovendien een groot
voetballiefhebber en besteedt zijn overige vrije tijd
graag aan een hele andere hobby: kippen.
4 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Gijs de Bruijn is mobiele
verenigingsmanager. Hij
besteedt zijn tijd vooral aan
de ondersteuning op maat
voor de Utrechtse sportvereni­
gingen (p.10/11).
Daarnaast is hij verantwoor­
delijk voor de VSU Sportver­
eniging Scan en begeleidt hij
de netwerken atletiek, korfbal
en ijs. In zijn vrije tijd voetbalt
Gijs, is hij bij zijn vereniging
zeer actief als vrijwilliger
en vind je hem altijd op de
tribune bij zijn favoriete club
NAC.
Nynke Terpstra houdt zich
samen met Hendrikjan
bezig met de organisatie
van het VSU Sportcongres
op 22 september (p.13)
en is daarnaast verant­
woordelijk voor het netwerk
tennis. Ze slaat na werktijd
graag een balletje op de
baan; met een tennisracket
of een softbal­knuppel.
Als coördinator breedte­
sport is Martijn Wellen
verantwoordelijk voor de
verenigingsondersteu­
ning. Martijn organiseert
netwerk- en themabijeen­
komsten en houdt zich
bezig met de inzet van de
mobiele verenigingsma­
nagers en externe experts
(p.14) om Utrechtse
sportverenigingen zo
optimaal mogelijk te
ondersteunen.
In z’n vrije tijd is hij fana­
tiek voetballer en tennisser
en als bestuurslid van een
tennisvereniging wil hij
zijn leden zorgeloos laten
sporten.
(niet op de foto)
Tot 1 juli was Hendrikjan Heijerman de man van Aangepast Sporten, het
VSU Sportcongres (p.8) en Vereniging in Bedrijf. Na 1 juli is zijn taken­
pakket uitgebreid met accommodatiezaken en begeleiding van diverse
netwerken. Zijn recreatieve hardloopcarrière staat door de geboorte van
zijn 2e kind tijdelijk op een lager pitje.
Leontien Honcoop
Raymond de Haan
>
>
Utrecht
Nederland telt het hoogste aantal lidmaatschappen van
60%
sportverenigingen binnen Europa. Het verenigingsleven is
40%
nergens zo populair als in de Nederlandse sportwereld:
20%
in 2013 was 25% van de Nederlandse bevolking lid van
één van de circa 24.000 verenigingen (Breedveld, 2014).
0%
0
Nederland
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
5
0
0
5
t 5 t 10 ot 1 ot 2 ot 2 tot 3 tot 3 ot 4 tot 4 tot 5 tot 5 tot 6 tot 6 tot 7 tot 7 ot 8 tot 8 tot 9 tot 9
t
t
to 0 t 5 t 0 t 5
0
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 9leeftijd
5
2
1
2
1
to
Ledenverhouding Utrecht - landelijk gemiddelde
Leden onder de loep
Skihelling: de Utrechtse piste
Uit de KISS-rapportage over de gemeente
Utrecht is af te leiden hoe de Utrechtse
sporter zich verhoudt tot het Nederlands
gemiddelde (zie tabel). Utrecht ligt met
een ledenpercentage van 22,7% net onder
het landelijke percentage. Hoe meer stedelijk een gebied is, hoe lager het aandeel
verenigingsleden (Van den Heuvel, 2011).
Globaal gezien volgen de Utrechtse en
landelijke cijfers hetzelfde patroon: de
zogeheten ‘skihelling’. Hierin neemt het
lidmaatschapspercentage tot 15 jaar snel
toe, om vervolgens tot 30 jaar weer fors
te dalen. Daarna volgt een geleidelijk dalende lijn. Voor het Utrechtse sportbestuur
lijkt het dus de grootste uitdaging om in te
spelen op de wensen van sporters tussen
de 15 en 30 jaar. Het artikel over onderzoeken vanuit de VSU in dit Sportjournaal
(p. 11) biedt hier enkele aanknopingspunten voor.
WIJKVERDELING
KISS maakt het ook mogelijk om in te zoomen op wijkniveau. Met andere woorden:
hoe verhouden de Utrechtse wijken zich
tot elkaar qua lidmaatschappen bij sportverenigingen? De oostkant van Utrecht
levert een grote bijdrage aan het totaal
aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen. Ook de westkant van Utrecht met
Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern scoort
hoog. Toch hebben juist verenigingen
aan de oost- en westkant van Utrecht te
maken met wachtlijsten. Dus juist op de
plaatsen waar de sportparticipatie al hoog
ligt, willen nog meer mensen sporten.
De voornaamste uitdaging op het gebied
van sportparticipatie ligt in Overvecht.
Hier blijft het lidmaatschapspercentage
duidelijk achter ten opzichte van andere
delen van Utrecht. Dit geldt ook voor de
wijken Zuid en Zuidwest, zij het in mindere mate. Vanuit de VSU is in Overvecht
onderzoek uitgevoerd naar sportmotieven
van 12-18 jarige scholieren. (p. 10 - 11)
Sportdeelname vindt echter ook veel
plaats buiten de sportvereniging. Veel
mensen nemen deel aan anders georganiseerd sportaanbod, zoals zwemmen,
fitness of hardlopen. In het volgende
Sportjournaal wordt hier nader op in
gegaan en op motieven om te sporten.
Waar liggen voor Utrechtse sportverenigingen kansen om sportieve inwoners aan
zich te binden?
[email protected]
KISS
NOC*NSF is sinds 2010 bezig met de
ontwikkeling van KISS (Kennis Informatie Systeem Sport): een systeem om
de ledencijfers van de Nederlandse
sportbonden te monitoren. De informatie uit dit artikel is voor een groot deel
gebaseerd op de KISS-rapportage voor
de gemeente Utrecht. De privacy wordt
gewaarborgd op basis van de geldende
privacywetgeving, waardoor informatie niet te herleiden is tot individuele
sporters. Er kan op buurtniveau worden
ingezoomd op trends, effecten en kansen op het gebied van sportdeelname.
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 5
Utrechtse sport­verenigingen
gaan voor
duurzaamheid
De Utrechtse gemeenteraad heeft in 2008 al de ambitie uitgesproken om te gaan besparen op
energie en CO2. Via het uitvoeringsprogramma ‘Utrechtse Energie!’ zijn er diverse subsidie­maat­
regelen beschikbaar waar Utrechtse sportverenigingen van kunnen profiteren. Het nemen van deze
maatregelen is niet alleen goed voor het milieu, maar resulteert ook in lagere energie­kosten.
In een tijd waarin subsidies en sponsorinkomsten teruglopen ligt hier een kans voor de Utrechtse
sportverenigingen. De VSU gaat de verenigingen ondersteunen om deze kans te verzilveren.
Stimuleringsmaatregelen
gemeente Utrecht
Sportverenigingen hebben verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor duurzaamheidsaanpassingen aan sportaccommodaties.
Tevens kan voor het treffen van energiemaatregelen in de sportaccommodaties - zoals het
aanbrengen van HR-glas, spouw-, dak- en vloerisolatie - aanspraak worden gemaakt op de subsidie
‘energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed’.
Daarmee wordt de energierekening voor de gebruikers lager en vermindert de CO2 -uitstoot.
Ook kan een aanvraag worden gedaan bij het
Energiefonds Utrecht. Dit fonds maakt grote investeringen voor energiebesparende maatregelen en
duurzame energie voor sportverenigingen mogelijk.
Via het Energiefonds kunnen sportverenigingen
financiële hulp krijgen bij bijvoorbeeld het isoleren
van het clubhuis, de toepassing van LED-verlichting
of het investeren in zonne-energie. Het fonds biedt
faciliteiten vanaf € 5000 in de vorm van een lening,
borgstelling of participatie. Naast gemeentelijke
maatregelen zijn er ook op provinciaal en landelijk
niveau mogelijkheden om duurzame aanpassingen
aan sportaccommodaties te stimuleren.
Ondersteuning VSU
Tennisvereniging PVDV
is een van de verenigingen
met LED-verlichting
Ten eerste kan een Klimaatscan worden uitgevoerd.
Daarmee worden kansen ten aanzien van energiebesparing in beeld gebracht op basis van gedrags- en
fysieke maatregelen. Bij de Klimaatscan geldt een
eigen bijdrage van € 200 die de vereniging retour
krijgt wanneer zij daadwerkelijk maatregelen naar
aanleiding van de scan uitvoert.
6 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
In gesprekken met Utrechtse sportverenigingen
blijkt dat het thema duurzaamheid leeft en dat men
graag overgaat tot actie om energiebesparende
maatregelen te treffen. Wat bestuurders echter
weerhoudt om daadwerkelijk actie te ondernemen,
is het gebrek aan tijd, kennis en financiën. De VSU
heeft dit signaal opgepakt en de samenwerking met
de gemeente Utrecht gezocht. Dit heeft inmiddels
geresulteerd in een intentieverklaring tussen de
gemeente en de VSU. Hierin hebben beide partijen
uitgesproken om de Utrechtse sportverenigingen
Extern gerichte
reclame op
sportcomplexen
De afgelopen periode heeft de VSU in de werkgroep
wet- & regelgeving onder andere het onderwerp
(extern gerichte) reclame op sportcomplexen
behandeld. Sanne Scholten (D66) heeft dit vervolgens op
3 juni in de vergadering van de raadscommissie Mens
Vrijdag 14 maart tekenden
wethouder Rijk en de vice­­
voorzitter van de VSU Marina
van Huissteden-Kaspers een
intentieverklaring
en Samenleving besproken.
aan te jagen en te ondersteunen om verenigingen
optimaal gebruik te laten maken van de mogelijk­
heden die de markt en overheid bieden.
De uitgesproken intentie vanuit de gemeente
Utrecht en de VSU heeft er al toe geleid dat er een
Klimaatscan is uitgevoerd bij vier Utrechtse verenigingen. Voor MHC Fletiomare, Zwaluwen Utrecht
1911, Tennisvereniging At Risk en USV Hercules zijn
de kansen voor energiebesparingsmaatregelen in
beeld gebracht. Met deze verenigingen wordt op
dit moment gekeken naar wat er nodig is om de
maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.
VSU Sportcongres
Op maandag 22 september 2014 vindt het VSU
Sportcongres plaats. Centraal staat het thema
‘duurzaamheid: investeer in de toekomst van uw
sportvereniging!’ Tijdens het Sportcongres worden
goede voorbeelden op het gebied van duurzame
accommodaties gepresenteerd en wordt inzicht
gegeven in de mogelijkheden om dit in Utrecht te
realiseren.
Stadion Galgenwaard
De gemeente Utrecht staat positief tegenover verruiming van de
mogelijkheden voor dergelijke reclame. Wethouder Jansen legt de
bal graag bij de verenigingen om hiervoor concrete ideeën aan te
dragen. De VSU zal deze ideeën verzamelen en daarna overdragen
aan de gemeente.
Ook interesse?
Reclame op uw vereniging?
De VSU ontvangt dus graag de concrete plannen voor het voeren
van reclame op verenigingen die zichtbaar is vanaf de openbare
ruimte. De gemeente zal deze ideeën vervolgens individueel
beoordelen, omdat de consequenties van reclame-uitingen per
sportcomplex kunnen verschillen.
Wilt u als vereniging ook werken aan duurzaamheid
binnen uw sportvereniging en het verlagen van de
energielasten? Neem dan contact op met de VSU
zodat op maat onderzocht kan worden welke maatregelen voor uw vereniging interessant zijn.
Wil uw vereniging graag reclame-uitingen plaatsen aan de
buitenzijde van het sportcomplex? Bent u benieuwd naar voor­
beelden elders in het land of wenst u meer informatie over de
procedure? Neem dan contact op met Gijs de Bruijn.
[email protected]
[email protected]
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 7
Maandag 22 september is het weer zo ver: het tweejaarlijkse VSU Sportcongres! Dit jaar
is het thema ‘Duurzaamheid: investeer in de toekomst van uw sportvereniging!’ Naast
het plenaire gedeelte onder leiding van Johan Wakkie, het buffet, de bedrijvenmarkt en
een sportieve Rabobank spinning clinic, kunt u als verenigingsbestuurder kiezen uit acht
interactieve workshops.
Kom ook naar het
VSU Sportcongres 2014
In de workshop van Arjen Godthelp krijgt u
informatie over het verduurzamen van uw sport­
accommodatie. Geld om hierin te investeren kan
onder andere opgehaald worden door middel van
crowdfunding; hier gaat Peter van Baak meer over
vertellen. Of vraag tips aan Willem de Feijter van de
Rabobank over het aanpakken van financiële
uitdagingen. Maikel Waardenburg gaat in op
uitdagingen voor moderne sportverenigingen: is
verduurzaming een mooie ambitie om als (traditionele) vereniging op te pakken? Duurzaamheid kan
ook op het gebied van talentontwikkeling plaatsvinden: Ewout Schröder vertelt meer over het
battle
Heeft uw vereniging
een mooi sportief plan
waar geld voor
nodig is?
Stuur dit plan dan
voor 20 augustus in
voor de crowdfunding
battle en win een
startbijdrage van
€250!
[email protected]
8 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
herkennen en ontwikkelingen van talent. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot Olympische sporters;
Kees-Jan van der Klooster haakt hierop in door de
invloed van de omgeving op een Olympische
sporter te behandelen. En heeft uw vereniging niet
genoeg vrijwilligers om dergelijke ambities op te
pakken? Denk ook eens aan de jeugdleden als
vrijwilliger, hier weet Ted van der Bruggen alles van.
Of maak gebruik van een van de vier soorten
sportprofessionals in Utrecht, waar Tom Schrurs
en Nick Nuijten op in gaan.
sportutrecht.nl/VSUsportcongres
De 6 van
Anne de Roos
Anne de Roos (1968) uit Utrecht is sinds 2008 voorzitter bij de Utrechtse korfbalclub Synergo waar ze al bijna haar
hele leven lid van is. Ze trekt medicatieveiligheidsprojecten in ziekenhuizen, zeilt wedstrijden én is actief in de
Spanker­zeil­klasse. Woont samen met Geert in Lopik. Verbindt, stimuleert en activeert. Want werken met mensen is leuk!
1
2
3
4
5
6
1. Groeien = boeien!
Onder deze slogan gaf Synergo het startsein
voor het werven van jonge jeugd. En we
kunnen enorm trots zijn op het succes. Van
40 kinderen toen, spelen er nu ruim 160
kinderen competitie! We knallen uit ons
ene kunstgrasveld en zijn gestart met een
visieontwikkeling op ons 'sportpark van
de toekomst'. Dit jaar deden 1200 kinderen
mee aan ons schoolkorfbaltoernooi. Ik geniet volop op deze dagen, alles komt samen:
lol, mijn favoriete sport en de inzet van heel
veel vrijwilligers. Synergo dat zijn wij!
2. Omdenken
Kijk-denk-creëer! Toen ik voorzitter werd,
gaf ik alle leden een koffiekopje onder het
motto ‘het kopje is altijd halfvol’. Omdenken (Berthold Gunster) vind ik nog toepasselijker, waar ik ook ben. Met een groepje
mensen komen tot creatieve ideeën en
daar ‘ja’ tegen zeggen. Het Griftpark vind
ik een mooi voorbeeld. Hoe maak je van
een gifpark een park waar elke dag honderden mensen recreëren? De oplossing:
‘inpakken-beheersen-controleren’.
Mooi omgedacht toch?
3. JCI-patiëntveiligheidscertificaat
Kippenvel. Dat kreeg ik toen het UMC in
juli 2013 van het internationale auditteam te horen kreeg dat ze in één keer het
JCI-patiëntveiligheidscertificaat behaalde.
Een enorme inspanning van 11.000 medewerkers die in een enorme flow vanuit
hun drive voor de patiënt twee jaar lang
keihard werkten om aantoonbaar het veiligste ziekenhuis in Nederland te worden.
4. Fantastische moeder
‘Ik heb een gezegend leven’. Dat is een zeer
recente uitspraak van mijn moeder. In haar
leven verloor ze al vroeg een nier, verloor
ze op haar 44e haar man, doorstond ze 4
hersen- c.q. hartinfarcten, raakte ze half verlamd en moest ze op haar 75e ook nog borstkanker krijgen. Mijn moeder is fantastisch.
5. Ultieme ontspanning
Samen met mijn vriend Geert ben ik weekenden op het water om zo snel mogelijk
alle boeien (liefst als eerste) te ronden.
Windje 4, 5 in plané over dat water, wind
op je kop, water in je gezicht, alleen denken aan de volgende slag. Ook als er geen
wind staat en we liggen te wachten bij de
start is zeilen de ultieme ontspanning.
6. Thuiskomst
Een van de mooiste momenten van elke
dag is thuiskomen in Lopik. We hebben
een fantastische plek. Een stuk bos, mooi
huis, boomgaard, moestuin en veel gras.
Uilen, fazanten, spechten, kip, koekoek,
buizerds en de poes laten graag horen dat
ze er zijn. Mijn zes ‘highlights’ bedenken
deed ik nog niet eerder en deed ik hier in
Lopik. Het deed me goed. Een aanrader!
synergo.nl
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 9
Stage bij de VSU:
van onderzoek
naar ondersteuning
Gedurende het hele jaar biedt de VSU studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om bij de VSU een
(afstudeer)stage te lopen. Deze studenten ondersteunen de bureaumedewerkers bij allerlei breedte- en
topsport­activiteiten, financiën en communicatie. Een aantal van hen voert tevens een (afstudeer)onderzoek uit
voor de VSU. In dit artikel worden de resultaten van ­twee van deze onderzoeken gepresenteerd.
Onderzoek: afnemende
sport­parti­cipatie 12- tot 18-jarigen
Koen van Es, student aan de opleiding Sport,
Ge­zondheid en Management (Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen), heeft in opdracht van de VSU
onderzocht wat sportverenigingen kunnen doen om
de sportparticipatie onder jongeren te verhogen.
De focus lag hierbij op het aanbod en functioneren
van sportverenigingen en op motieven om wel
of niet te stoppen met het sporten bij een vereniging. Waar voor hun 12e namelijk nog 70% van de
jongeren sport bij een vereniging, is dit na hun 18e
nog slechts 34%. Met behulp van een vragenlijst
zijn de meningen van 290 Utrechtse jongeren uit de
‘probleemcategorie’ 12-18 jaar geïnventariseerd.
Sportvereniging als verplichting
Uit de resultaten is gebleken dat voor sommige
jongeren het sportaanbod van de vereniging te
verplicht voelt; een flexibeler sportaanbod kan van
positieve invloed zijn op de sportparticipatie.
Zo staan jongeren positief tegenover de mogelijkheid om op vrijdagavond of zondag competitie te
spelen in plaats van op zaterdag, om zo de combinatie met bijbaantjes mogelijk te maken. Verder geven
jongeren aan extra sportaanbod van verenigingen
te waarderen, zoals het verzorgen van trainingen
door verenigingen tijdens de gymlessen op school.
Participeren
Ook is gebleken dat de cultuur & sfeer binnen de
vereniging van grote invloed kunnen zijn op de
sportparticipatie. Jongeren geven daarbij aan het
belangrijk te vinden dat zij mogen meedenken en
meehelpen met wat er gebeurt binnen de club.
Ze vinden het belangrijk om gehoord te worden en
mee te praten. Hierdoor voelt de sportvereniging
ook als hun vereniging.
Plezier belangrijke factor
Het onderzoek geeft tevens inzicht in de motieven
van jongeren om wel, niet of te stoppen met sporten bij een vereniging. Zo blijken zij voornamelijk te
sporten vanwege lichaamsbeweging, gezelligheid
en plezier. Als zij niet sporten ligt dit aan de lastige
combinatie met werk en/of school, de mening dat
zij al voldoende lichaamsbeweging hebben en/of
het gebrek aan bekenden bij een vereniging. Als
zij zijn afgehaakt bij een vereniging lag dit voornamelijk aan een gebrek aan plezier, het feit dat zij
andere dingen leuker vonden of dat hun vrienden
ook stopten met sporten.
10 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Onderzoek: denksportverenigingen
Als student Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en groot sportliefhebber is Sebastiaan de Cocq
ruim twee maanden als stagiair verbonden geweest
aan de VSU. Het doen van onderzoek naar de wijze
waarop Utrechtse bridge- en schaakverenigingen in
hun functioneren geconfronteerd worden met maatschappelijke veranderingen stond hierin centraal.
Door tal van maatschappelijke veranderingen als
individualisering, commercialisering en veranderende sportwensen, blijken traditionele sportverenigingen steeds meer onder druk te komen staan.
Sportvereniging gerelateerd onderzoek focust zich
veelal op beweegsporten, maar uit de gehouden
interviews met bridge- en schaakverenigingen blijkt
dat ook denksportverenigingen geconfronteerd
worden met maatschappelijke veranderingen.
Pleidooi voor gezamenlijke aanpak
EN investeren in hechte teams
Het werven, binden en behouden van (jeugd)leden
is ter behoud en continuïteit van deze traditionele
denksporten daardoor van groot belang.
Met de nadruk op het werven en binden voor de
bridgesport en behouden voor de schaaksport,
maar met gevoel voor huidige moderne sportwensen. De verenigingen kunnen dit echter niet alleen.
Door onder andere sterke (volwassen) verenigingsculturen, de groeiende moeite om (bestuurs)
vrijwilligers te mobiliseren en beperkte financiële
middelen lijkt ondersteuning en een integrale
aanpak gewenst. De VSU kan, als spin in het
Utrechtse sportweb, het startsein geven ter
realisatie van deze gezamenlijke aanpak.
Veranderende sportwensen
Jongere generaties kenmerken zich onder andere
door de wens zoveel mogelijk te ervaren in een zo
kort mogelijke tijd. De klassieke denksporten lijken, door haar relatieve complexiteit ten opzichte
van andere sporten, daarom per definitie lijnrecht
tegenover deze veranderende sportwensen te
staan. Dit beeld wordt bevestigd dankzij de interviews bij Utrechtse bridge- en schaakverenigingen
en krijgt onder andere gestalte in het gebrek aan
jeugdbridgers en het verloop van jeugdschakers
(forse afname na het elfde levensjaar). De mate van
sociale binding met teamgenoten blijkt een zeer
belangrijke factor in de overweging wel of geen
lid te blijven bij een (denk)sportvereniging. Klassieke beweegsportverenigingen kunnen daardoor
de huidige generaties simpelweg beter voorzien
in deze sociale binding door de mogelijkheid meer
sportmomenten aan te bieden.
Sociale
contacten
zijn van
invloed
op duur
lidmaat­
schap
Lopende onderzoeken
Er lopen nog een aantal onderzoeken waar later de
resultaten van beschikbaar komen:
• 25 eerstejaars studenten van de masteropleiding
Sportbeleid en Sportmanagement (Universiteit
Utrecht) doen onderzoek naar de impact van deelname aan een VSU-thematraject op de vereniging,
één jaar na deelname. Het betreft de trajecten
‘Besturen met een Visie’, ‘Meer Vrijwilligers in
Kortere Tijd’ en ‘Meer Leden in Kortere Tijd’.
• VSU-medewerkers Sabine van den Assem en
Menno Hornman zijn tweedejaars studenten aan
diezelfde masteropleiding. Sabine doet momen-
teel onderzoek naar de manier waarop sportverenigingen in de alledaagse praktijk omgaan met
alcoholgebruik, om een bijdrage te leveren aan de
discussie omtrent alcoholbeleid in sportkantines.
Menno onderzoekt hoe gemeentelijke ondersteuningsorganisaties in de sport in tijden van
recessie omgaan met een terugloop in financiële
overheidssteun.
Meer info over (de resultaten van) deze onderzoeken? Neem dan contact op met Gijs de Bruijn.
[email protected]
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 11
AED aanbieding
voor VSU leden
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen
getroffen door een plotselinge hartstilstand. Ook op sport­vere­ni­
Verenigingen convenant
Sport en alcohol
ontvangen barbordjes
In het kader van het convenant Sport
en alcohol hebben 20 Utrechtse
verenigingen in mei ieder twee bar­
bordjes ontvangen. De inhoud en
opmaak van de bordjes is door de VSU
voor alle verenigingen op maat verzorgd.
Zo is per bordje het eigen logo van de verenigingen
afgebeeld en zijn de vermelde richtlijnen
afgestemd op het beleid dat de verenigingen
voeren. Daarnaast kunnen de schenktijden door
de clubs zelf op het bordje worden ingevuld
met de bijgeleverde whiteboardstift . Door het
zichtbaar ophangen van deze barbordjes draagt
de vereniging bij aan de derde doelstelling van het
convenant: ‘Het nemen van preventieve maatregelen om overmatig alcoholgebruik in sportkantines
te voorkomen’. In het kader van het convenant
staan in de komen­de periode twee belangrijke
gebeurtenissen op de planning.
Ten eerste is de projectgroep op dit moment bezig
met een gespreksronde langs de clubs. Het doel
van de gesprekken is om te achterhalen op welke
manier de verenigingen het best ondersteund kunnen worden bij het streven naar een verantwoord
alcoholbeleid. Input van de clubs is immers van
belang om de dienstverlening vanuit het convenant zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
wensen van de verenigingen.
De tweede activiteit waar de komende periode op
wordt ingezet, is de BobSport-campagne 2014.
Deze campagne sluit aan bij de tweede doelstelling van het convenant: ‘Het voorkomen van rijden
met alcohol op na een bezoek aan de sportkantine’. Bij de start van het nieuwe sportseizoen
sluiten 17 verenigingen vanuit het convenant aan
bij dit initiatief. Met behulp van BobSport promotiemateriaal en ludieke acties gaan de verenigen
ook dit jaar weer aan de slag om de Bob-boodschap te verspreiden: ‘100% Bob 0% op!’.
12 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
gingen vinden deze voorvallen plaats. Door direct te beginnen met
een hartmassage en gebruik te maken van een AED (Automatische
Externe Defibrilator) kunnen levens gered worden.
Korting voor leden VSU
De VSU heeft afspraken gemaakt met QRS CriticalCare zodat leden van de VSU
korting krijgen op de aanschaf van een AED. QRS biedt sportverenigingen een
Mindray AED met Safe & Sure ontzorgpakket aan voor een totaalprijs van
€ 1.395 (excl. 6% BTW).
Het AED pakket bestaat uit:
• Mindray Beneheart D1 met full size color display
• AED Binnenkast met alarm
• gratis gebruiksinstructie op locatie
• 1e jaar gratis ontzorgpakket Safe & Sure inclusive, daarna € 125 per jaar
• AED rescue kit
• AED sticker set
QRS ontzorgt volledig
QRS CriticalCare is al meer dan 10
jaar gespecialiseerd in AED’s. Om
een optimale inzetbaarheid te
garanderen, voeren zij een jaarlijkse
controle uit bij de AED’s op sport­
verenigingen. QRS zorgt ook voor
het periodiek vervangen van elektrodes en batterijen. Na een inzet
wordt geregeld dat de AED wordt
uitgelezen en weer gebruiksklaar is.
Kortom, QRS ontzorgt sportverenigingen volledig. Neem voor meer
informatie over de AED en gebruikerstraining contact op met Peter
Bevers van QRS CriticalCare.
qrscc.nl
[email protected]
(06) 46 01 19 09
ZogeNAAMd
Mobie Duck
Mobie Duck is een zwemvereniging in Utrecht die sinds 2001 deze naam draagt. Daarvoor bestond al wel de
mogelijkheid om met een beperking of handicap te zwemmen, maar was het een onderdeel van de VSGU
(Vereniging Sporten Gehandicapten Utrecht). In 2001 zijn alle takken van sport van de VSGU zelfstandig gaan
draaien en moest er dus ook een naam verzonnen worden voor het onderdeel 'zwemmen’. Er is toen aan alle
leden gevraagd mee te denken over een naam en zo is de vereniging Mobie Duck aan zijn naam gekomen.
Mobie Duck wil dat
iedereen, hoe beperkt
ook, de kans krijgt om
stoom af te blazen
‘Alle eendjes zwemmen in het water’
Mobieduckers
Het verhaal van Moby Dick is redelijk bekend: de
grote walvis of potvis uit het verhaal, geschreven
door de Amerikaan Herman Melville in 1851, veroorzaakte onder de walvisvaarders vele rampen (verminkingen aan benen en armen en zelfs de dood),
waardoor het dier uitgroeide tot een mythe.
Nu wil Mobie Duck natuurlijk niet dat dit ook met
de leden gaat gebeuren, integendeel, maar wel dat
iedereen - hoe beperkt ook - de kans krijgt om lekker
door het warme water te glijden en stoom af te
blazen van de wekelijkse beslommeringen. Mensen
zijn een stuk kleiner dan een walvis of potvis. Één
exemplaar zou dan ook het hele bad in beslag
nemen. Hoe leuk is de woordspeling dan ook dat er
van Moby Dick Mobie Duck is gemaakt. Zo van ‘alle
eendjes zwemmen in het water’.
De thuisbasis van de Mobieduckers is altijd het
revalidatiebad in De Hoogstraat geweest. In en
om het zwembad is alles goed aangepast en voor
veel mensen (leden) dus geschikt. Omdat Revalidatiecentrum De Hoogstraat in de verbouwing
zit, zijn de Mobieduckers gaan uitzwermen en
tijdelijk terechtgekomen in het UMC. Daar kan in
de eigen groep, onder begeleiding van studenten
of afgestudeerde fysiotherapeuten, gezwommen
en geoefend worden in heerlijk warm water in een
redelijk aangepaste omgeving. Mobie Duck bestaat
nu alweer 13 jaar en als het aan de edele waterstand der Mobieduckers ligt, blijft Mobie Duck nog
heel lang bestaan.
mobieduck.nl
Bij de VSU zijn zo’n 250 sportverenigingen lid. Al deze clubs hebben elk een eigen en unieke naam die soms minder eenvoudig uit te leggen is of een
boeiende historie kent. ZOGENAAMD gaat in op de betekenis van of het verhaal achter de naam van een sportvereniging of tak van sport.
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 13
LANGS DE LIJN
Clubbezoeken
Dennis van Ewijk
De VSU heeft 251 leden en onderhoudt met een
groot aantal verenigingen ook intensief contact.
Dit gebeurt onder meer via netwerken, thema­
bijeenkomsten en individuele ondersteuning.
Om de dienstverlening en belangenbehartiging echt zo goed mogelijk in te richten, is het
belangrijk om te weten wat er bij onze volledige
achterban speelt. Daarom streeft de afdeling
breedtesport ernaar om in 2014 alle leden van de
VSU persoonlijk te bezoeken. Kijk dus niet raar
op als dit jaar contact met u wordt opgenomen
door één van de medewerkers van de afdeling
breedtesport. De VSU doet dit zodat we samen
de Utrechtse verenigingen nog vitaler kunnen
maken!
Nieuwe netwerken
[email protected]
De VSU kent al jaren netwerkbijeenkomsten voor bestuurders per tak van
sport. In onder meer atletiek, badminton, hockey, korfbal, martial arts, tennis
en voetbal worden gezamenlijke onderwerpen besproken en initiatieven
ontplooid. De Utrechtse sportwereld blijft echter volop in ontwikkeling.
De komst van de Tour de France in 2015 heeft ertoe geleid dat nu ook bestuurders van de vijf wielerverenigingen op regelmatige basis bijeenkomen.
Daarnaast is uit de VSU-clubbezoeken een wens naar voren gekomen voor twee
nieuwe netwerken: ‘ijs’ voor de zeven verenigingen die gebruik maken van de
Vechtsebanen en 'tafeltennis' voor de vier Utrechtse tafeltennisverenigingen.
Hoe meer verenigingen samen optrekken, hoe sterker de positie van sport!
Word ook
U-pas aanbieder!
Wijziging
gemeentelijke Subsidie
Sportverenigingen
Als gevolg van een raadsbesluit wijzigt de Subsidie
Sportverenigingen (SSV) vanaf 2015; de aanvraag­
periode, het budget en de leeftijdsgroepen wijzigen.
Deze veranderingen zijn het voortvloeisel van de
bezuinigingsmaatregelen op het budget van Sport.
Alleen verenigingen met jeugdleden tussen de 4-24 jaar
en leden met een functiebeperking kunnen nog een
subsidie­aanvraag indienen voor 2015. Na volgend jaar is
er alleen nog subsidie voor leden met een functiebeperking. Alle sportverenigingen die dit jaar de SSV hebben
ontvangen, zijn hierover per brief geïnformeerd door de
gemeente Utrecht. Een aanvraag indienen kan van 15
september tot 1 november 2014.
utrecht.nl/subsidiesportverenigingen
14 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Dees van den Berg
sportutrecht.nl/netwerken
€
Op woensdag 11 juni organiseerde de VSU in
samenwerking met Bureau U-pas een informatiebijeenkomst over de U-pas en het Jeugdsportfonds.
De U-pas is een gratis kortingspas ter bevordering
van de maatschappelijke participatie van mensen
met een laag inkomen. Het budget op de pas (€225
voor t/m 17 jaar en €120 voor 18+) kan besteed
worden aan ruim 700 sport- en cultuuractiviteiten
naar keuze! Dus ook om de contributie van een
sportvereniging te bekostigen. Dit kan uw vereniging nieuwe leden opleveren en als U-pas aanbieder
kunt u uw aanbod promoten via de U-pas communicatiekanalen: website, social media en nieuwsbrief!
U-pas aanbieder worden? Neem contact op!
u-pas.nl
[email protected]
(088) 203 06 30
LANGS DE LIJN
Pimp my site
wederom een succes!
Samen met de opleiding Digitale Media en Communicatie van de
Hogeschool Utrecht organiseerde de VSU dit jaar voor de tweede
keer het websiteproject ‘Pimp my site’.
Zo’n 50 eerstejaars studenten van deze opleiding ontwikkelden
nieuwe websites voor de sportverenigingen VC Majella en
Hellas. Na een proces van 4 maanden presenteerden studenten
op 19 juni hun ontwerpen aan de clubs. De volleybal- en atletiekvereniging kozen uiteindelijk uit alle ontwerpen een website die
het beste aansloot bij hun wensen wat betreft functionaliteiten
en design. De verenigingen waren uitermate te spreken over het
eindresultaat en de studenten sloten hun eerste studiejaar af met
een zeer leerzame en leuke opdracht!
vcmajella.nl
hellasutrecht.nl
Onthulling
convenantbord
De Utrechtse verenigingen toonden zondag 18 mei daadkracht
achter de slogan van hun voetbalconvenant: ‘Sportiviteit wint
altijd’. Tijdens de Utrechtse Fair Play Cup onthulde sport­
wethouder Jansen het nieuwe convenantbord. Dit bord krijgt
bij alle Utrechtse voetbalverenigingen een bijzondere plek op
de vereniging en creëert zichtbaarheid en bewustzijn voor
spor­tiviteit en respect op en rondom de velden. Speciale dank
voor het ontwikkelen van het bord aan: Sporting ’70, SV Nieuw
Utrecht, Odysseus ’91 en V.V. De Meern. Het convenantbord is
mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, de KNVB en de
VSU.
sportutrecht.nl/voetbalconvenant
Afscheid Michel Bosch Reitz
van Zaalverdelingscommissie
De Zaalverdelingscommissie (ZVC)
verdeelt trainings- en competitieuren van de 15 sportzalen in Utrecht.
Binnen de ZVC zijn de meest beoefende sporten vertegenwoordigd en
worden in onderling overleg afspraken gemaakt over het gebruik van de
sportzalen. ‘Pater Familias’ Michel
Bosch Reitz heeft jarenlang de basketbalsport vertegenwoordigd en was
door zijn hart voor de basketbalsport,
het meedenken aan oplossingen en
zijn onderkoelde humor een markante persoonlijkheid. Met zijn kennis
maar ook zijn eigen wijze van communiceren maakte hij veel indruk.
Tijdens de laatste ZVC-vergadering
werd hij door voorzitter Gerard Pot
bedankt voor zijn inzet.
U-track: 10 jaar
OVVO De Kroon: 80 jaar
Utrecht Dominators: 10 jaar
Cangeroes: 50 jaar
Domstad Dodgers: 50 jaar
RTC De Domstad 45 jaar
Utregs Toernooi: 10 jaar
Van harte gefeliciteerd!
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 15
LANGS DE LIJN
InspanningLoont: Een leven lang gezond in beweging!
Naast de individuele begeleiding van InspanningLoont op het gebied van inspanning,
herstel, mindset en voeding, zijn nu in samenwerking met verschillende organisaties
twee unieke concepten ontwikkeld.
SportKompas – onderbouwd sportkeuzeadvies voor basisschool kinderen
Steeds meer kinderen zitten te veel en bewegen te weinig waardoor meer blessures
ontstaan. Het is dan ook een hot item om
kinderen van jongs af aan te stimuleren
om meer te bewegen. Kinderen vanaf de
basisschool verwijzen naar een passende
sportvereniging vergroot de kans dat ze
meer plezier ervaren en de sport langer
beoefenen. Daarnaast groeien actieve kinderen vaker op als actieve volwassenen.
Ook biedt SportKompas, ontwikkeld i.s.m.
Universiteit Gent en Gemeente Rotterdam,
vakdocenten Lichamelijke Opvoeding
meer inzicht in hun kinderen en gemeenten unieke gezondheidsdata.
BlueLife – gezond ouder worden door
de juiste balans
Mensen worden steeds ouder. Als ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
met lokale oplossingen is het in ieders voordeel. Er zijn vijf plekken ter wereld waar
mensen significant gezond ouder worden:
de blauwe zones. Men leeft daar volgens
een bepaald ritme waar lichaam, voeding
en geest in balans zijn. BlueLife is ontwikkeld met Stichting SpringLab en NISB en
bevat de BlueLife-Test: 55+ers krijgen persoonlijk advies over gezond en actief ouder
worden met hulp/kortingen van lokale
organisaties. Lokale gezondheidsprofessionals voeren de tests uit en gemeenten
krijgen inzicht in hun “healthy city”.
inspanningloont.nl
Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911
kreeg tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF de Pierre de Coubertin
Trophy van het Internationaal Olympisch
Comité overhandigd.
De vereniging ontving deze prijs voor
de manier waarop zij het Olympisme
en de Olympische waarden (excelleren,
vriendschap en respect) uitdragen, onder
andere door de slogan ‘we winnen veel
met sport’. NOC*NSF-voorzitter André
Bolhuis: “Respect is voor omnivereniging
Zwaluwen Utrecht 1911 bewust een van
de belangrijkste waarden en te vinden in
alle lagen van de vereniging. Vriendschap
wordt belichaamd door de verbinding die
de omnivereniging op diverse manieren
legt en onderhoudt met de bewoners en
NOC*NSF
Pierre de Coubertin Trophy
voor Zwaluwen Utrecht 1911
partijen in omliggende buurten. Excelleren doet Zwaluwen Utrecht 1911 als ‘open
club’ en in het overdragen van kennis en
ervaringen aan andere sportaanbieders,
sportbonden en gemeenten”.
zwaluwenutrecht1911.nl
Welkom nieuwe VSU-leden
• Mobie Duck (aangepast zwemmen)
• S.O.B. '87 (sporten voor hartpatiënten)
• Fighting4Power (thaibokstraining voor
vrouwen)
16 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
• Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn
• ITCCA Utrecht (Tai Chi Chuan)
De teller staat hiermee op 251 VSU-leden.
SportU wordt
Jong030 Pas
Wegens gemeentelijke bezuinigingen
stopt SportU per september.
Om de faciliteiten te blijven benutten is
er in Jong030 een nieuwe partner gevonden. Jong030 wordt uitgevoerd door JoU
(evenals SportU) en ClickF1 in opdracht
van de gemeente Utrecht. SportU wordt
omgebouwd tot Jong030 Pas.
Met deze pas kunnen Utrechtse jongeren
van 12-23 jaar deelnemen aan allerlei
sport- en beweegacties (zoals bekend van
SportU) én vrije tijd (win)acties. Met de
nieuwe Jong030 Pas hoopt SportU nog
meer dan de nu al bijna 9.000 jongeren te
bereiken. Voor alle partners van SportU
verandert er niets: de bestaande acties
verhuizen mee.
jong030.nl
jong030
jong030
LANGS DE LIJN
Vereniging in Bedrijf
Het project ‘Vereniging in Bedrijf’ wil
de vitaliteit van tien amateurvoetbalclubs in Utrecht verhogen.
Dit initiatief is in de zomer van 2012
gestart door samenwerking van het
lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) van
Hogeschool Utrecht in samenwerking
met de KNVB, het Mulier Instituut, de
Universiteit Utrecht en de VSU.
Uitvoering is mogelijk dankzij een
subsidie van SIA RAAK-mkb. Voor dit
project deden studenten onderzoek
bij verschillende voetbalverenigingen. De onderzoeksresultaten zijn
gebundeld in het boek ‘Hoe de bal
blijft rollen’. “Betrokken leden met
uiteenlopende (culturele) achter-
gronden en ideeën maken amateurvoetbalclubs sterker. Daarnaast leidt
betrokkenheid tussen mensen die
(soms sterk) van elkaar verschillen tot
een betere sfeer en beter vermogen
tot aanpassing aan veranderende
omstandigheden.”
Dit is de belangrijkste conclusie van
de onderzoekers op basis van meer
dan honderd interviews, observaties
en dagelijkse ervaringen. VSU-voorzitter Jan Boessenkool en project­
medewerker breedtesport Nick
Nuijten schreven gezamenlijk een
hoofdstuk over de identiteit en missie
van voetbalverenigingen in het boek.
[email protected]
Kracht van
Sport Utrecht
De Kracht van Sport Utrecht is een project dat op
1 januari 2014 van start is gegaan en gefinancierd
wordt door het Oranje Fonds.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met
sportverenigingen, het Leger des Heils, Moviera en
de SBWU. Cliënten uit de maatschappelijke opvang
hebben dikwijls een grote afstand tot de maatschappij. Participeren leidt tot herstel en sport is
een middel om sociaal isolement te doorbreken.
Door middel van georganiseerde activiteiten
binnen een sportvereniging kan men onbetaalde
werkervaring opdoen. Sportverenigingen in Utrecht
die meedoen zijn AV Phoenix, AT Risk en LadyFit.
Meer weten over dit project? Neem contact op met
Hendrikjan Heijerman.
Richard Bosman
[email protected]
VSU op Radio 1
Nieuwe aanwas
leden & vrijwilligers
Afgelopen voorjaar hebben twaalf Utrechtse verenigingen nieuwe leden en/of
vrijwilligers kunnen verwelkomen. De deelnemende projectgroepen aan de
thematrajecten ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ en ‘Meer Leden in Kortere
Tijd’ zijn voorbereid op het uitvoeren van succesvolle wervingsacties. Vrijwel
alle verenigingen hebben hun vooraf gestelde doelstellingen (ruimschoots)
behaald! Daarnaast hebben vier andere verenigingen eind april het traject
‘Besturen met een Visie’ afgerond. In de eindpresentaties toonden zij de mooie
resultaten van enkele maanden werk. Nu staan zij voor de uitdaging om de beleidsvisies te implementeren binnen hun vereniging, waarbij de VSU hen indien
nodig zal begeleiden.
sportutrecht.nl/voor-sportvereniging
Eind mei zijn onze twee mobiele verenigingsmanagers een dag gevolgd door een verslaggeefster van Radio 1. Voor het programma
‘De Ochtend’ heeft zij een vijfdelige reportageserie gemaakt over verenigingsbestuurders, op
welke problemen zij in de praktijk stuiten en hoe
de VSU hen daarbij kan ondersteunen.
Hiervoor is zij met de verenigingsmanagers
op bezoek geweest bij Tai Chi-school ITCCA en bij
UVV Honk- & Softbal. Daarnaast heeft ze
een bezoek gebracht aan turnzaal
Welgelegen en woonde ze de
Open Club Sessie van NOC*NSF bij.
De programmaserie zal
naar verwachting in
september worden
uitgezonden.
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 17
Tourdirecteur Christian Prudhomme, burgermeester
Jan van Zanen en wethouder Jeroen Kreijkamp
voor Le Grand Vélo op de Stadshuisbrug
In 2015 kleurt de Domstad geel met de
start van de Tour de France. Van 1 t/m
5 juli zullen zo’n 200 renners in ruim 20
ploegen, geflankeerd door een kilo­
meters­lange reclamekaravaan en
vergezeld door duizenden journalisten
en wielerfans naar Utrecht komen voor
dit wielerfestijn. Op 28 maart 2015 – 100
dagen voor Le Grand Départ – klinkt het
startsein voor allerlei festiviteiten op het
gebied van cultuur, educatie, economie
en natuurlijk sport.
Sinds de wereldwijde bekendmaking van Le Grand
Départ Utrecht vorig jaar november, is een enorme
stroom van ideeën en initiatieven op gang gekomen.
De Tourkoorts is flink aangewakkerd. Utrecht gaat
zich van zijn beste kant laten zien en het fietsen
wordt in alle facetten, zoals sport, vervoersmiddel,
attribuut of onderwerp van toneel, gepromoot.
Bijdrage VSU
De VSU heeft van de organisatie van Le Tour Utrecht
opdracht gekregen om de activiteiten vanuit de
sportverenigingen te coördineren. Samen met de
vijf wielerverenigingen (CS030, USWV De Domrenner, RTC De Domstad, WV Het Stadion en U.W. & T.C.
De Volharding), de KNWU en de stichting Ronde van
Midden Nederland bekijkt de VSU momenteel hoe
een Utrechtse wielerwedstrijd in aanloop naar Le
Tour Utrecht te realiseren is. Ook wordt onderzocht
welke andere manieren er zijn om de ontwikkeling
van het Utrechtse wielrennen een verdere impuls
18 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Grand Départ
2015
Programma
• Zaterdag 28 maart
Aftrap 100 dagen
tot de Tour
• Zondag 28 juni Toertocht Grand
Départ
• Woensdag 1 juli
Opening ontvangstcentrum Jaarbeurs
• Donderdag 2 juli
Ploegenpresentatie
in Park Lepelenburg
• Zaterdag 4 juli
1e etappe van 13,7
kilometer door
Utrecht
• Zondag 5 juli
2e etappe van 185
kilometer van onder
de Dom naar Neeltje
Jans in Zeeland
te geven. Sommige wielerverenigingen hebben hier
zelfs al een ware ‘Tour de France commissie’ voor
ingericht.
Kans voor sportverenigingen
Ook voor andere sportverenigingen biedt Le Tour
Utrecht een prachtige kans om dit spektakel van
dichtbij mee te maken, of om er daadwerkelijk onderdeel van te zijn: bijvoorbeeld door vrijwilligers
(Tourmakers) te leveren. Want ook Le Tour Utrecht
kan niet zonder het cement van de Utrechtse sport:
de vrijwilligers.
Wil je meer informatie of ben je een vrijwilliger
of sportvereniging met een goed idee? Neem dan
contact op met Klaas Smink.
[email protected]
tourdefranceutrecht.com
letourutrecht
LeTourUtrecht
Stamboom: Tour de France
Zaterdag 4 juli 2015 is het zover, de start van de Tour de France in Utrecht. Onder het
Op de Stadhuisbrug is
een gigantische Le Tour
Utrecht fiets genaamd
Le Grand Vélo onthuld
die blijft staan tot juli 2015
toeziend oog van de Dom racen ’s werelds beste wielrenners door de Utrechtse straten.
Ruim 100 jaar geleden ging het er ook al heftig aan toe. Een terugblik.
Vanaf 20 juli 2014 fietste
een groep kinderen van 11
t/m 14 jaar in 7 dagen van
Utrecht naar de Champs
Elysées in Parijs
Op 23 juli 2014 fietsten
vrouwen van Utrecht naar
Parijs om onder andere
Marianne Vos aan te
moedigen tijdens La Course
Een groep Utrechters reed
een deel van de Tour de
France 2014 mee in
de reclamekaravaan om
Le Tour Utrecht te promoten
Harten voor Sport is bezig
om een activiteiten­
programma in wijken en op
scholen op te zetten
➜
De tweede editie van de
Ronde van Frankrijk leek
meer op een Italiaanse
operette dan op een
wielerwedstrijd. Zo barricadeerden omwonenden
het parcours omdat ze
Om de herkenbaarheid
van de leider in het
klas­sement te vergroten
kwam Desgrange in 1919
met de majot jeune,
oftewel de gele trui, op
de proppen. L’Auto werd
immers op geel papier
gedrukt. Eugène Christophe was de allereerste
geletruidrager.
In 1984 werd voor het
eerst de Tour de France
voor vrouwen georganiseerd. Met ingang van
2014 is Le Tour Féminin
omgedoopt tot La Course
by Le Tour. Deze bestaat
uit één etappe die wordt
verreden op de slotdag
van de mannentour.
Theo Middelkamp was de
eerste Nederlander die
in 1936 – hij reed op een
stalen ros zonder versnellingen – een etappe won.
Hij zou uiteindelijk als
23e in het klassement
eindigen. Jan Janssen was
in 1968 de eerste Nederlander die in Parijs het
geel om zijn schouders
mocht hangen.
In 2006 raffelden de
renners de Ronde van
Frankrijk af met een
ongelooflijk gemiddelde
van 41 km/uur.
Het is de zesde keer dat
de Tour de France in
Nederland start.
Na Amsterdam (1954),
Scheveningen (1973),
Leiden (1978), Den Bosch
(1996) en Rotterdam
(2010) is het nu de beurt
aan Utrecht (2015).
De renners moeten in
Utrecht vol aan de bak
met een tijdrit van 13,7
kilometer. Start en finish
is achter de Jaarbeurs
voor de deur van Nieuw
Welgelegen.
➜
Op 1 juli 1903 galmde het
eerste startschot door de
straten van Parijs. Zestig
renners werden in gang
geschoten voor de eerste
Tour de France ooit. Na
zes stofhappende etappes kwam de Fransman
Maurice Garin uiteindelijk als sterkste uit de
strijd. Zijn gemiddelde
snelheid? Zo’n 25 km/uur.
dertien keer een plek bij
de beste tien, waarvan
zes tweede plekken.
➜
In aanloop naar Le Grand
Départ wordt een internationale wedstrijd aangepast
wielrennen in Utrecht
georganiseerd
In 1910 en 1911 doken
de eerste Alpen en Pyre­­
neeën bergpassen in de
Ronde van Frankrijk op.
De renners waren iets
minder blij met deze
slingerende geitenpaden.
Toen Octave Lapize, een
van de latere bergetappewinnaars, langs Desgrange reed, schreeuw­de hij:
"Assassin."
De Tour de France uit
1926 doet de huidige editie (3.656 kilometer) verbleken tot een eenvoudig
zondagsritje. Met maar
liefst 5.745 kuitenbijtende kilometers was dit de
langste Tour ooit. In de jaren ’20 keken ze sowieso
niet op een kilometertje
meer of minder. In 1920
mochten de renners hun
tanden stukbijten op een
monsteretappe van 482
kilometer.
➜
De VSU stuurt in aanloop
naar Le Grand Départ
Utrechtse wielrenners en
topsporters langs scholen
om te vertellen over het leven
van een topsporter
Henri Desgrange (18851940) was de Maarten
Ducrot van zijn tijd. Na
zijn carrière als wielrenner – hij was de eerste
Franse kampioen op de
weg – ging hij aan de
slag als journalist.
Als hoofdredacteur van
het l’Auto-Vélo (het latere
l’Équipe) kwam hij op het
idee om een wielerronde
door heel Frankrijk te
organiseren. Desgrange
hoopte op deze manier
vooral de oplage van zijn
sportblad op te krikken.
bang waren dat de Tourkaravaan hun nachtrust
verstoorde. In de straten
van Nîmes werden renners zelfs getrakteerd op
stokslagen. Het drama
bereikte een hoogtepunt
toen bleek dat de eerste
vier van het eindklassement de trein hadden
genomen, stukken hadden afgesneden en zich
door auto’s hadden laten
voorttrekken.
In 1980 won Joop ‘De Eeuwige Tweede’ Zoetemelk
eindelijk de Ronde van
Frankrijk. Hij behaalde
Zondag 5 juli zet het
peloton vanuit de
Domstad koers richting
Zeeland. Verwacht wordt
dat de profs in Utrecht
door één miljoen mensen
worden aangemoedigd.
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 19
Ontmoet de
kernsportverenigingen
A.U.S.R. ORCA
U.S.R Triton
Sport roeien | Starttijd 1970 | Teamgrootte 685 | Standplaats Loods De Driewerf
Sport roeien | Starttijd 1880 | Teamgrootte 700 | Standplaats Loods De Driewerf
Trots op: Orca is trots op het moment dat zij de cultuuromslag
maakte van een normale studentenroeivereniging naar een
professionele en ambitieuze studentenroeivereniging met een
enorm hart voor hard roeien, maar ook op de ontwikkeling als
vereniging en de vele overwinningen. Uitgesproken droom:
hofleverancier zijn van studentroeiers aan de KNRB, voorbeelden
zijn Claudia Belderbos en Inge Janssen.
Trots op: U.S.R. Triton is trots op Kaj Hendriks. Kaj werd vorig
seizoen wereld- en Europees kampioen in de vier-zonder-stuur.
Hiervoor ontving hij de sportpenning van de gemeente Utrecht
en werd hij gekroond tot Sportman van het Jaar 2013. Zonder
goede coaching had hij zijn talent niet volledig kunnen ontwikkelen, daarom zijn de beste coaches in dienst bij het RTC die
de subtoproeiers begeleiden.
WOC Talent Centraal
UW& TC De Volharding
Sport waterpolo | Starttijd 2006 | Teamgrootte 164 | Standplaats KNZB bad Zeist
Sport wielrennen | Starttijd 1930 | Teamgrootte 250 | Standplaats Nedereindse Berg
Trots op: WOC Talent Centraal is trots om een bijdrage te kunnen
leveren in het ontwikkelpad dat talentvolle spelers doorlopen om
het hoogst haalbare niveau na te streven. WOC Talent Centraal is
ontstaan om talentvolle jeugdspelers van verschillende verenigingen extra faciliteiten en uitdaging te bieden in hun talentontwikkeling. WOC is een opmaat naar de Jong Oranje selecties.
Trots op: UW & TC De Volharding is trots op het internationale
opleidingsprogramma welke renners de kans geeft het maximale
uit zichzelf te halen. UW & TC De Volharding wil winnen, maar
blijft het belangrijkste in oog houden: plezier in wielrennen. De
goede onderlinge sfeer zorgt ervoor dat de renners SAMEN grote
overwinningen binnenhalen, zoals een wereldtitel in 2013.
20 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Kernsporten zijn sporten waar Utrecht sterk in is en waar extra in wordt geïnvesteerd. Voor de periode van
2012-2016 zijn vijf kernsporten aangewezen: atletiek, hockey, roeien, waterpolo en wielrennen. Verenigingen
en talentcentra die deze sporten aanbieden kunnen - mits ze voldoen aan een aantal strenge criteria - een
kernsportstatus aanvragen welke recht geeft op subsidie en ondersteuning. Hieronder de acht verenigingen
RTC Midden-Nederland
GertjanKooij
met deze kernsportstatus.
UZSC
Sport waterpolo | Starttijd 1912 | Teamgrootte 630 | Standplaats Zwembad Krommerijn
Trots op: Het RTC roeien is trots op de talentontwikkeling die
plaats vindt in de Utrechtse kweekvijver. Vorig seizoen behaalden
tien van de veertien roeiers een internationale uitzending op
het WK onder de 23 jaar. Het succes bleef niet onopgemerkt en
daarom stroomden er september 2013 vijf roeiers door naar de
nationale roeibond.
Trots op: UZSC is trots op het feit dat de heren en damesteams
zich sinds een paar jaar tot de Nederlandse waterpolotop in de
hoofdklasse kunnen rekenen. UZSC start met ingang van het
seizoen 2014-2015 een waterpoloschool.
HELLAS
Jos van Sonderen
Sport roeien | Starttijd 2010 | Teamgrootte 15 | Standplaats Loods De Driewerf
SV Kampong hockey
Sport atletiek | Starttijd 1925 | Teamgrootte 1200 | Standplaats Atletiekbaan
Sport hockey | Starttijd 1935 | Teamgrootte 2993 | Standplaats Sportpark
Overvecht / Maarschalkerweerd / Amalia / Sportcentrum Galgenwaard
Maarschalkerweerd
Trots op: Hellas is trots op de talentontwikkeling van jonge talen­
ten. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de kleine blonde Dafne
Schippers, die ooit bij de Hellas pupillen trainde, zich kan meten
met de internationale top. Ze zette bij de meerkamp een nieuw
nationaal record neer en liep onlangs in Glasgow met 11,03 de
stokoude toptijd van Nelli Cooman op de 100 meter uit de boeken.
Trots op: Bij Kampong staat de individuele (technische, tactische,
mentale en fysieke) ontwikkeling van talent centraal. Daarom is
Kampong Hockey trots op het feit dat er in juni 2014 dertien
Kampong talenten zijn geselecteerd als jeugd international!
sportutrecht.nl/kernsporten
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 21
Ter plekke
Door Suzanne Wagterveld
Max & Huub Engelen
Motorcross: spanning, trots, doorzetten en keihard werken
Door zijn oudere broer Tom kwam Max met motorcross in
Al snel klaar voor het 'echte' werk
aanraking. Op een camping tijdens vakantie spotte zijn
Huub Het begon allemaal met een motortje om in
de tuin te rijden, maar mijn zoons wilden al snel
naar een echte crossbaan. Dat werkte niet, want die
kleine motoren kwamen de bult niet eens op. Tijd
dus voor een echte motor. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat er zaterdags wat rondjes werden gereden op de club. Maar Max werd beter, reed steeds
vaker vooraan en ging dus meer trainen.
Max In het begin vond ik motorcross niet eens zo
leuk en was ik er ook helemaal niet goed in. Maar na
een nieuwe motor ging het ineens een stuk beter.
Huub Ja, toen ging het hard. Max reed steeds makkelijker en won regelmatig wedstrijden. Ook in een
soort regiocompetitie werd hij telkens eerste. En
dan word je enthousiast, dat is het probleem.
broer motorcrossers. Na een half jaar zeuren kreeg Tom
zijn eerste speelgoedmotor. Voor de toen 7-jarige Max
werd eveneens een kleine motor aangeschaft. Nu 10 jaar
later heeft Max het motortje van toen ingeruild voor een
heuse 125CC machine en doet hij mee aan wedstrijden
op Europees niveau als lid van het HSF Logistics Motorsport
Team. Lees hier over de crossbelevingen van Max en zijn
vader Huub. Wat heb je nodig om een goede crosser te
zijn? Hoe is het om vader te zijn van een topsporter?
22 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Ik was apetrots op zijn overwinningen. Ik vind het
zo mooi en geniet altijd als hij aan het rijden is. Ik
ga mee naar alle wedstrijden. Ik moet er niet aan
denken dat ik er één mis.
Max Het is altijd leuk als mijn ouders erbij zijn, maar
eigenlijk ben ik niet anders gewend. Het is wel wat
meer relaxed denk ik. Ik hoef mijn eigen brood niet
te smeren of ergens druk om te maken tussen de
wedstrijden door.
Motorcross is meer dan rondjes rijden
Huub Veel mensen denken dat je maar een beetje
op een motortje zit, wat rondrijdt en dat de motor
al het werk doet. Maar dat is toch echt niet zo.
Max Het is echt een zware sport. Volgens mij wordt
altijd gezegd dat triatlon het zwaarste is, gevolgd
door roeien en daarna motorcross.
Huub Je moet een enorme conditie hebben om dit
een half uur vol te houden. Er wordt naast het rijden daarom ook veel getraind op conditie en kracht.
Max Ik train inderdaad elke dag. Goede crossers op
het VO2max niveau (maximale zuurstofopname)
zitten op het niveau van een profwielrenner. Op dat
niveau zit ik nu ook.
Huub Ik heb respect voor hoeveel werk hij erin
stopt. Ik sta zelf veel liever langs de zijlijn, het is
super zwaar.
Max Je hebt ook veel zelfvertrouwen nodig om een
goede motorcrosser te zijn.
Huub En talent, inzet, discipline.
Max Ja, discipline is ook belangrijk. Ik hoef gelukkig
niets te laten voor het crossen. Na schooltijd doe
ik niets anders dan motorcrossen. Ik ben best veel
weg van school, maar ik ben toch echt wel van plan
om te slagen havo-examen. Als de cross daarna nog
goed gaat neem ik een tussenjaar om me er volledig
op te focussen. Door al het reizen is het lastig te
combineren met een opleiding.
Vallen, opstaan en weer door
Huub Het is best spannend om vader te zijn van een
motorcrosser op topniveau. Je bent er behoorlijk
druk mee, want je wil gewoon dat hij wint en zonder kleerscheuren over de finishlijn komt.
Max Als er een ongeluk gebeurt, is je eerste gedachte: “Ik stop ermee.” Maar daarna wil je al snel
weer gaan rijden. Niet alleen omdat er geen tijd
is om over na te denken, maar vooral omdat ik er
zoveel plezier in heb.
Huub Er gaat van alles door je hoofd als je ziet of
hoort dat hij is gecrasht. Ik voel me ook verantwoordelijk, ik gaf hem immers die motor en stimuleerde
hem om harder te rijden en meer risico’s te nemen.
Als er wat gebeurt denk ik wel eens: “Wat doe je je
kind toch aan! Moeten we niet stoppen?”
Max Nee, ik stop echt niet. Ik weet niet wat ik zonder de cross zou moeten!
Ik geniet
echt als
Max rijdt
en ben
apetrots
op zijn over­
winningen
– Huub
Elke keer
als ik die
beker zie,
denk ik:
Yes, mooi!
– Max
Huub Het eerste wat hij zegt na een blessure: “Wanneer kan ik weer crossen? Hoe lang gaat dit duren?”
Max Het rijden geeft elke keer zo’n enorme kick. Je
bent vrij, kunt doen wat je wil en je bent op jezelf
aangewezen.
Huub Het team zorgt ervoor dat alles met de motor
goed zit en zelf ben je de belangrijkste factor in de
race.
Max Die prestatie zet je zelf neer, maar je kunt niet
zonder je team. Als je op de baan bent, wil je laten
zien wat je kunt. Als er een team achter je staat
helpt het enorm, maar het geeft ook extra druk.
Volgend jaar wil je toch ook weer deel uit maken
van het team.
De eerste twee EK-wedstrijden van dit jaar
verliepen minder goed doordat Max nog niet
helemaal fit was. Op de derde EK-wedstrijd in
Valkenswaard zette hij daarna een topprestatie
neer en haalde een bronzen medaille!
Huub Het EK in Valkenswaard vind ik nog steeds de
meest spannende wedstrijd van het jaar. Thuispubliek, grote Grand Prix, 27.000 man en het was
echt van: “Hier moet Max het laten zien.” Terwijl de
eerste manche niet eens zo goed ging. Max zakte
van vier naar acht, maar de twee manche……
Max Toen had ik ook helemaal geen last van de
spanning. Het ging super en ik werd derde.
Huub Je komt dan even in een roes; alles gaat langs
je heen. Ik had het totaal niet verwacht en ik gunde
het hem zo!
Max Het ging supersnel voorbij, maar het was
speciaal. Elke keer als ik die beker zie, denk ik :
“Yes, mooi!”
Huub Ik vond het heel bijzonder. Je hoopt altijd dat
hij het goed doet en op het podium komt, dat het
trainen en vele werk een keer beloond wordt. Een
enorme verrassing, zo gaaf!
hsfmotorsport.nl
MaxEngelen
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 23
Nieuws uit het suppliersnetwerk
Fit Academie Bokkeduinen krijgt een
vernieuwde sporthal met verschillende
moderne snufjes.
Medicort S&OC heeft het Nederlands
softbalteam begeleid tijdens een
trainingskamp in Florida en verzorgt
fysiotherapie voor de sportbonden
KNZB, KNLTB, KNBSB en NKBV.
Somatic is in april gestart met
Virtualgym, een online fitness platform met bijbehorende mobiele apps
De Hart- en vaatbeweegdag bij
Sportcentrum Olympos trok
maar liefst 650 bezoekers.
Eelco Bakermans van
annatommie was als
fysiotherapeut van de
Beslist schaatsploeg mee
naar de Olympische Spelen
in Sotsji.
MTC maakt tegenwoordig gebruik van
de Cloud van Technogym waardoor het
mogelijk is om sporters op afstand de
oefeningen te laten uitvoeren.
Martin Pet gaf rond de Olympische
Spelen commentaar in Hart van Nederland over de mentaliteit van Sven
Kramer.
Hercules is gepromoveerd naar de
Topklasse van het zondagamateurvoetbal en Trias verzorgt hier al jaren de
medische begeleiding.
Sportsmind is verhuisd naar Bussum
en zit nu in dezelfde accommodatie als
OTC Fysiotherapie.
9 van de 18 Eredivisieclubs in het voetbal maakt gebruik van de producten
van Nutrisense.
Sportcentrum Oudenrijn heeft
een nieuwe website:
sportcentrumoudenrijn.nl
Gerrit Zoomer van Preaz was mee
met het Nationale Roeiteam naar het
EK in Belgrado. Hier heeft Nederland
maar liefst 6 medailles binnengehaald.
Bij SMC KNVB kun je ook als niet
voetballer terecht.
Michael Brunek
SMA Amersfoort heeft analyse van
de hardloopbeweging als speciaal
aandachtspunt. In een consult krijg
je advies van 3 professionals: een
fysiotherapeut, een loopexpert en een
sportarts.
Sportpodotherapie
Houten heeft nu ook een
loopanalyse-opstelling
met een speciale loopband, highspeedcamera’s
en analyse-software.
Newstyle heeft nu ook een vestiging in
De Meern.
24 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
werkenindesport.nl: de nieuwe website
is gelanceerd; een samenwerking tussen
NOC*NSF, Werkgevers in de Sport (WOS),
FNV Sport, CNV en De Unie met Randstad
als Partner in Sport van NOC*NSF.
Vanaf september gaat Sportcentrum Olympos
over naar een ‘Olympas’, een all-in sportkaart
waarmee je gebruik kunt maken van bijna het
hele aanbod op Olympos: fitness, groepslessen,
cursussen, klimmen etc.
Samenwerking VV Utrecht
en Fit Professionals
VSU Topsport beschikt al jaren over een uitgebreid faciliteiten­
netwerk met suppliers die zich inzetten voor de ondersteuning
van topsporters en talenten in de regio Utrecht. Ook ondersteunen zij de verschillende kern- en topsportverenigingen. Achterliggende gedachte hierbij is het opzetten van een samenwerking
tussen verenigingen en suppliers om optimale omstandigheden te
creëren voor de topsport. Een voorbeeld hiervan is de begeleiding
van sportschool Fit Professionals aan de volleybalselecties van
VV Utrecht sinds 2012.
OTC-therapeuten zijn nu ook RunningSmartcoach en helpen om blessurevrij te sporten
doormiddel van een nieuwe methode waarbij
de zwakke schakels in je beweegpatroon
duidelijk worden.
SMA Midden Nederland heeft een nieuw logo
en een vernieuwde website.
De begeleiding van Fit Professionals
richt zich bij het Heren 1 en Dames
1 team van Utrechtse volleybalclub
vooral op het opbouwen van de fysieke belastbaarheid. Daarin zijn voornamelijk de dames behoorlijk vooruit
gegaan wat vorig jaar resulteerde
in promotie. Dames 1 speelt nu op
landelijk niveau in de 1e divisie, net
onder de landelijke top. VV Utrecht
wil graag de stap omhoog maken.
Dit vereist niet alleen een hoog
volleybalniveau, maar ook een hoge
mate van ´fitheid´.
Goede match
Ook Fit Professionals vindt het prettig
om de volleyballers over de vloer te
hebben. Ze passen goed binnen hun
doelgroep. Het zijn gemotiveerde
dames en heren die naast hun sportieve talent ook rekening houden met
de recreanten en patiënten. Bij Fit
Professionals kan iedereen sporten
zonder het gevoel bekeken te worden
of gedwongen even zwaar te moeten
trainen als de topsporters. Kortom, er
is respect voor elkaar.
´Ik zie Fit Professionals als een zeer betrouw­
bare partner die voor ons de perfecte
randvoorwaarden creëert om ook sportief
de volgende stap te kunnen zetten.´
Bas Rauwerdink - Trainer/coach VV Utrecht
Janneke Pieterson van Sportkeuken
gaat in september de opleiding Master
in Coaching aan het Johan Cruijf College
volgen en presentaties verzorgen over
sportvoeding en haar ervaringen tijdens
de Tour en de Vuelta.
Samenwerking loont
Gedurende het seizoen traint de selectie elke dinsdagavond op de locatie
van het fitnesscentrum. Zowel over
de locatie in stadion Galgenwaard als
het maatwerk van de oefeningen is
VV Utrecht erg te spreken. Bovendien
traint het team meer samen en is bij
de dames de conditie sterk verbeterd.
Eveneens werpt de gerichte krachttraining zijn vruchten af waardoor
er afgelopen seizoen aantoonbaar
minder blessures waren. De fitheid
van speelsters werd ook het hele
seizoen op peil gehouden.
Naast VV Utrecht trainen ook de
Dames 1 en Heren 1 van SV Kampong
en de jonge talenten van UBALL bij
Fit Professionals.
VSU Topsport zet zich continu in om
dit soort matches te maken.
Meer weten? Neem dan contact op
met Joost Kock.
vvutrecht.nl / fitprofessionals.nl
[email protected]
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 25
Het kantoor
als showroom
Maxtension is een Print & Sign bedrijf met een breed assortiment aan producten en
diensten en is partner van vele sportclubs. Sinds 2014 is Maxtension partner van de
VSU en lid van de VSU Topsport Businessclub. Door bij verschillende bijeenkomsten
aanwezig te zijn, heeft Maxtension kunnen ervaren op welke wijze zij als supplier
diensten aan de Utrechtse sportwereld aan kunnen bieden.
Kwaliteit, professionaliteit,
snelheid en persoonlijkheid
Robert Jan Boogaard, directeur van Maxtension, is
voormalig hoofdklasse hockeyer bij SCHC. Hij weet
als geen ander hoe belangrijk sport is en draagt
sport in het algemeen een warm hart toe. Met de
werkzaamheden in de sportbranche ondersteunt
Maxtension zowel topsport als breedtesport.
De uitgangspunten in hun producten en dienstverlening zijn dan ook: kwaliteit, professionaliteit,
snelheid en persoonlijkheid. Vanuit de sportvisie
staat kwaliteit voorop.
Maxtension richt zich zowel op de aankleding van
het clubhuis tot de professionele sponsoruitingen
als boarding, spandoeken en bewegwijzering in en
rondom het sportpark. Voor vele sportclubs en organisaties uit de sportwereld zijn al diverse reclameuitingen verzorgd.
Ook NOC*NSF wordt in haar uitingen voor verschillende beurzen ondersteund, zoals tijdens de
Support beurs. Daarnaast zorgt Maxtension dat
de boarding langs de velden van Kampong er bij
aanvang van het seizoen weer strak bij ligt.
VSU kantoor gepimpt
Ook het VSU kantoor is door Maxtension onder
handen genomen. Zo heeft de missie ‘Iedereen kan
sporten in een vitale vereniging op zijn/haar niveau
waarbij talentvolle sporters gestimuleerd worden
om unieke prestaties te leveren’ een mooie plek
gekregen in het kantoor. Ook de talenten worden op
de vernieuwde fotowand op unieke wijze gepresenteerd.
maxtension.nl
[email protected]
De VSU Topsport
Business Club streeft
er naar om de talent­
ontwikkeling naar
een hoger niveau te
brengen. Utrechtse
toppers krijgen net
dat extra duwtje in de
rug, zodat de talenten
en topsporters weer
een stapje dichter bij
het verwezenlijken
van hun topsportdroom komen.
De financiële bijdrage
vanuit het Utrechtse
bedrijfsleven komt
ten goede aan de VSU
Topsport projecten
‘Regionale Talenten
Centra (RTC)’ en ‘VSU
Sporttalentenfonds’.
Talentbegeleider Simone Koot voor de Talentenwand
26 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Door Suzanne Wagterveld
"Ik wil een medaille
winnen, net als
mijn broer."
Zeilster
Odile van
Aanholt
op weg naar de Jeugd Olympische Spelen
Odile (16) begon op haar zesde met wedstrijdzeilen, komt uit een echte zeilfamilie van Curaçao én werd dit jaar
wereldkampioene Byte CII. Tussen 16 en 28 augustus 2014 neemt ze deel aan de Jeugd Olympische Spelen in
het Chinese Nanjing namens Nederland. Odile is de vierde uit het gezin die op de Olympische Spelen uitkomt.
Je hoort dat je mee mag, en dan..
Zeilfamilie
Presteren tijdens de Spelen
“Het was vooral een opluchting. Ik was
blij dat de stress eraf was en ik het had
gehaald! Ik heb er veel ingestopt en was er
bijna een jaar mee bezig. Je hebt ook het
hele jaar het gevoel van ‘ik moet presteren’. Als je het dan niet haalt voelt het toch
als falen.”
“Mijn broer Just is in 2010 naar de Jeugd
Olympische Spelen geweest, dus hij heeft
wel dingen verteld. Ik denk dat je daardoor
beter kunt visualiseren hoe het is, zodat
je minder indrukken krijgt en meer kunt
focussen op het zeilen. Maar het legt ook
druk op je; drie gezinsleden zijn op de Spelen geweest en hebben het goed gedaan,
dus dan moet ik het ook goed doen. Mijn
vader (in 2000) en zus Philipine (in 2012)
eindigden als 36e op de Olympische Spelen, Just als derde.”
“Ik ben er wel mee bezig. De vorige keer
won de Nederlandse Daphne van der
Vaart zilver en mijn broer dus brons. Ik wil
daarom ook graag een medaille winnen,
maar als het geen podiumplaats wordt,
ben ik alsnog blij dat ik mocht deelnemen
en het heb mogen ervaren. Dat is het
belangrijkste. Als je naast het eremetaal
grijpt is het op dat moment verschrikkelijk,
maar ik denk dat ik na een maand wel weer
een beetje bedaard ben en dan door heb
dat het heel cool was allemaal.
De voorbereiding
De Jeugd Olympische Spelen is een heel
ander evenement dan het gewonnen WK,
maar mensen zullen wel denken ‘oh zij
is wereldkampioen dus heeft kans om te
winnen’.” Vader Cor van Aanholt reageert
hierop en zegt: ”Bij het zeilen zijn zoveel
wijzigende omstandigheden: wind, regen,
temperatuur, zee/meer etc., dat iemand
wereldkampioen kan worden bij windkracht 6 en bij windkracht 2 niet eens bij
de eerste tien komt.”
Uitkomen voor Nederland in plaats
van de Nederlandse Antillen
“De Nederlandse Antillen zijn uit elkaar
gevallen waarna Curaçao een apart land
werd zonder Olympisch comité. Je mag
dus niet op Olympische evenementen
uitkomen voor Curaçao. Iedere Curaçaose
sporter moest daarom kiezen om voor
Nederland of Aruba uit te komen. Als ik
Olympisch wil gaan, moet ik in de toekomst eigenlijk een tweemansboot gaan
varen omdat ik klein ben. In Nederland
zeilen meer mensen op hoog niveau, dus
meer kans op een goede partner. Daarnaast woon ik deels in Nederland en met
Aruba heb ik eigenlijk niet zo veel. Daarom
was deze keuze logisch.”
“Deze zomer zeil ik veel, maar niet heel
veel meer dan normaal.” Coach Sietse-Jan
Sietzema vult aan: “Het is meer de andere
boot die je erbij hebt. Dus elk uurtje in die
Byte CII (boot tijdens de Spelen) is iets anders dan wat je normaal zou doen.” “En ik
heb met een voedingsdeskundige gepraat
wegens de warmte en de lange dagen. De
warmte ben ik wel gewend, op Curaçao is
het ook altijd 30 graden, maar we moeten
heen en terug twee uur reizen met de bus.”
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 27
LANGS DE LIJN
VSU Topsport tekent
overeenkomst met
Mountain Network
Mediatraining sporttalenten
In samenwerking met RTV Utrecht organiseerde VSU Topsport op
7 april de 2e ‘Meet the media’. Deze avond bezochten 13 Utrechtse
sporttalenten de studio’s van RTV Utrecht. De sporters maakten
onder begeleiding van de medewerkers van RTV Utrecht kennis
met de verschillende vormen van media: een radio-interview, een
interview voor de uitzending van ‘Namen & Rugnummers’, een tv
flash interview, de visagie en een rondetafelgesprek. Tijdens deze
leerzame avond zijn de sporttalenten klaargestoomd voor de soms
toch wel lastige mediamomenten die de sportcarrière met zich mee
kan brengen.
rtvutrecht.nl
Mountain Network ontwikkelt een nieuw landelijk klimen bergsportcentrum op de Blokhoeve tussen Utrecht en
Nieuwegein. Om dit te realiseren heeft Mountain Network
enkele maanden geleden een overeenkomst gesloten met
de gemeente Nieuwegein en Woningbouwvereniging Jutphaas en onlangs ook een overeenkomst met VSU Topsport
ondertekend. Het centrum wordt een optimale en veelzijdige sportlocatie voor klim- en bergsporters, gecombineerd
met huisvesting en trainingsfaciliteiten voor talentvolle
sporters van VSU-Topsport. Mountain Network heeft met
deze formule reeds uitgebreid ervaring opgedaan op haar
locatie te Amsterdam. Doelstelling is het creëren van een
woon-, leef- en sport­klimaat waarin (top)sportende studenten / jongeren kunnen wonen, studeren en sporten.
eretribune.nl
Poolbiljart op topniveau bij NTC
Veel Nederlandse jongeren spelen regelmatig een gezellig potje poolbiljart met
vrienden, maar er zijn ook duizenden personen die wekelijks pool spelen als sport.
Jaarlijks worden er vele competities geor­
ganiseerd, van eredivisie tot regionale
klasses en individuele toernooien door
de KNBB Sectie Pool. Recreatieve spelers
weten vaak niet dat Nederland een van de
sterkste poollanden ter wereld is. Zo hebben ‘we’ al meerdere Europese- en wereld­
titels in de verschillende spelsoorten die
binnen poolbiljart gespeeld worden. Dit
zijn 8-ball, 9-ball, 10-ball en straight pool.
NTC Poolbiljart
De topspelers zijn onderdeel van de Nationale selectie die in het Nationale Trai-
28 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
technische staf bestaande uit de trainers
Alex Lely en Johny Vanrijkel gegeven.
De selectie
ningscentrum in Nieuwegein dagelijks hun
trainingen en voorbereidingen doen. Op dit
NTC poolbiljart, dat onderdeel uitmaakt van
het Bondsbureau van de KNBB, staan vier
verschillende wedstrijdtafels opgesteld.
De trainingen en begeleiding die zij vanuit
de biljartbond ontvangen, wordt door de
Momenteel bestaat de selectie uit regerend wereldkampioen 10-ball Huidji See,
meervoudig Europees kampioenen Nick
van den Berg en Niels Feijen en vier spelers
uit de talentenselectie (meervoudig
Nederlands kampioenen): Ivo Aarts,
Marc Bijsterbosch, Jelle Kijlstra en Marco
Teutscher. Op het onlangs gespeelde EK
werden Niels Feijen, Nick van den Berg
en Niels Feijen kampioen. Een zilveren
medaille ging naar Ivo Aarts en eveneens
Nick van den Berg.
knbb.nl / biljart.tv
Weerzien met...
Door Suzanne Wagterveld
Marieke Westerhof
Ex-toproeister Marieke Westerhof heeft het topsportwereldje al enige tijd achter zich gelaten,
maar is nog steeds actief in de sportwereld. Sinds 2014 is Marieke bestuurslid Topsport bij de VSU.
Hoe zag haar sportcarrière eruit en wat was haar beweegreden om het bestuur in te gaan?
Tijdens de introductietijd in Utrecht, destijds de
A en B dagen, stuitte Marieke op de Utrechtse
roeivereniging A.U.S.R. Orca. Ondanks dat ze al op
NK-niveau zwom, was ze gelijk enthousiast over de
roeisport. In eerste instantie om haar conditie te
verbeteren, maar na twee maanden werd het wedstrijdzwemmen volledig aan de kant gezet. “Roeien
was toch echt veel leuker. Veel meer dan aan de
riemen rukken was het in het begin niet, maar in die
boot over dat water glijden vond ik meteen fantastisch”, aldus Marieke.
Zilver op Olympische Spelen
Tijdens de Olympische Spelen in Atlanta (1996) en Sydney (2000) roeide Marieke in de Nederlandse Vrouwen Acht. In Atlanta eindigde de roeiploeg op een
teleurstellende zesde plek. De revanche kwam in
Sydney door met zilver naar huis te gaan; en dat met
een hernia. Deze Spelen waren de roeiwedstrijden in
de eerste week, dus er was genoeg tijd om te feesten
en te genieten van het sfeervolle Olympisch dorp.
Na de Spelen in 2000 kwam een eind aan haar topsportcarrière. Vorig jaar werd nog één laatste keer
geroeid met de oude Sydneyploeg. Dit resulteerde
echter opnieuw in rugklachten. Het roeien is nu volledig vervangen door mountainbiken, racefietsen en
hardlopen. “Hier raak ik niet geblesseerd van.”
“Het is belangrijk
dat topsport en
breedtesport elkaar
blijven versterken.”
Keuze bestuur
Tijdens haar sportcarrière heeft Marieke veel gehad
aan ondersteuning vanuit de roeivereniging en
NOC*NSF en veel plezier beleefd in de Utrechtse
sport. Daarvoor wil ze nu iets terugdoen: “Het is
belangrijk dat topsport en breedtesport elkaar
blijven versterken. Topsport kan niet zonder verenigingen, maar andersom worden verenigingen
versterkt door bezig te zijn met talentontwikkeling.
Topsporters zijn ambassadeurs van de sport én de
vereniging(en).” Marieke ziet het aanbod van VSU
Topsport als een hele mooie aanvulling op het al
uitgebreide pakket van NOC*NSF.
Begeleiding topsport
Tegenwoordig zijn de - in 2000 al goede - randvoorwaarden verbeterd en extra faciliteiten gekomen.
Dit maakt niet dat topsport makkelijker is, maar
een goede begeleiding neemt zorgen weg. “Extra
fysiotherapie is voor veel sporters niet te betalen.
Een overkoepelende organisatie die dat kan faciliteren is dan zeer welkom, evenals de persoonlijke
gesprekken.” Als tip voor aanstormend talent zegt
ze: “Er wordt van alle kanten aan je getrokken, maar
blijf goed naar jezelf luisteren. Wat wil jij? Wat is
goed voor jou? Ligt hier mijn ambitie? Dat is ontzettend belangrijk.” Zelf luisterde ze ook niet altijd
naar zichzelf. Hiermee is ze wel op de Olympische
Spelen beland, maar raakte overtraind en geblesseerd. Na Atlanta nam ze het heft in eigen hand en
haar sportplezier werd vergroot; dit is wat ZIJ wou!
Marieke Westerhof (2e roeister) in de Vrouwen Acht tijdens de Olympische Spelen 2000 in Sydney
[email protected]
MariekWesterhof
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 29
Logostiek
Sportief minuutje met
Logo’s … ieder bedrijf, instelling,
Susanne Kos
Leeftijd
14 jaar
Woonplaats
Huizen
Sport
Beach- en zaalvolleybal
Trainer's
Margo Wiltens
Vereniging
Beach Team Nederland
Opleiding
Mavo
Hobby's
Volleybal
Muziek
Alle muziek
Eten
Sushi
Lievelings tv-programma
MTV
Vakantieland
KroatiE
Op welke leeftijd ben jij begonnen
met jouw sport? Ik ben op mijn
achtste begonnen met volleybal.
Wat is je beste prestatie tot nu toe?
Ik was geselecteerd voor het Jeugd
Beach Team Nederland om de WK
kwalificatie <17 jaar te spelen in Portugal. Het kwam heel onverwacht,
maar ik vond het ook erg leuk. Omdat mijn beachpartner en ik brons
hebben behaald tijdens deze WK
kwalificatie mogen wij tussen 15 en
20 juli de wereldkampioenschappen
gaan spelen in Mexico.
Wat vind je het leukst aan jouw
sport? Dat je met z’n tweeën een
wedstrijd speelt. Je moet alles
kunnen en doen, zoals verdedigen,
aanvallen en serveren. Blokkeren
doet mijn partner en ik verdedig
meer. Beachvolley is heerlijk om te
doen. Vooral als het mooi weer is.
Wat is je mooiste ervaring?
In de afgelopen drie jaar ben ik twee
30 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
keer Nederlands kampioen geworden met zaalvolleybal en twee keer
Nederlands kampioen met beachvolleybal. Dit zijn mooie ervaringen,
omdat je uiteindelijk dat jaar de
beste bent van Nederland. Zowel als
team in de zaal als met je beachpartner op het zand.
Wat wil je verder nog bereiken in
jouw sport? Op dit moment is dat
wereldkampioen worden in Acapulco, Mexico deze zomer. En dat ik nog
mooie toernooien mag spelen voor
Beach Team Nederland. Olympisch
goud is mijn droom.
Wie is je grote voorbeeld in de
sportwereld? Het Nederlands team
zowel in de zaal als de toppers van
Beach Team Nederland.
volleybal.nl/beachvolleybal/
beach-team-nederland
vereniging of fonds heeft er een. Maar
wat zit er eigenlijk achter het logo?
Wat zegt het over een organisatie en
waarom is er juist daarvoor gekozen?
Dit keer het verhaal van Top Judo Utrecht.
Top Judo Utrecht is een organisatie die judo­
talenten uit Utrecht en omgeving extra training
en begeleiding biedt waardoor zij kunnen
uitgroeien tot topniveau. Omdat het een onafhankelijke stichting betreft, mocht het logo dan
ook niet lijken op het logo van een van de bij Top
Judo Utrecht aangesloten verenigingen.
Zo waren er nog een aantal andere voorwaarden
waar rekening mee moest worden gehouden.
"Het logo moest strak,
maar vooral tijdloos zijn"
“We zijn met onze vormgever om de tafel gaan
zitten en hebben een lijst opgesteld van eigenschappen waaraan het logo in onze ogen moest
voldoen”, zegt Sander Khouw namens Top Judo
Utrecht. “Logo’s van judoverenigingen zijn vaak
nogal clichématig ontworpen, met bijvoorbeeld
Japanse karakters of een druk getekend figuurtje.
Wij wilden dat juist niet. In onze ogen moest het
logo van Top Judo Utrecht strak, maar vooral ook
tijdloos zijn. Uiteraard moest het als judo herkenbaar zijn en daarom hebben we gekozen voor een
bijna abstracte weergave van twee figuren waarbij de een de ander werpt. De typografie moest
daar vanzelfsprekend op aansluiten. We hebben
gekozen voor de kleur blauw omdat dit mooi
contrasteert met de witte judokleding. Al met al
zijn we erg tevreden met ons logo en kunnen we
er nog vele jaren mee vooruit.”
topjudoutrecht.nl
TopJudoUtrecht
De 6 van
Floortje Engels
Floortje Engels (1982) is sinds het schooljaar 2013/2014 één van de Toppers van het project ‘Toppers bij jou op
school’. Tot en met 2014 stond een groot deel van haar leven in het teken van hockey op topniveau. Lees hier
over de hoogtepunten uit haar hockeycarrière, over haar werk en waar ze nog meer van geniet.
1
2
3
4
5
6
1. Ballen stoppen vanaf 12 jaar
Vanaf mijn 7e zit ik op hockey en op mijn
12e besloot ik te gaan keepen. Eerst miste
ik het scoren en rennen over het veld,
maar al snel wou ik niks liever dan ballen
stoppen! Tot mijn 18e heb ik bij Amersfoort
gespeeld. Daarna ben ik naar SCHC in
Bilthoven en Amsterdam gegaan.
2. Landskampioen!!!
In 2009 werden we met Amsterdam landskampioen!!! Wat een fantastisch gevoel!
De beste van Nederland! Ik heb de playoffs altijd de allermooiste wedstrijden van
het seizoen gevonden! Als team strijden,
vechten en alles geven en dan de ontlading als het gelukt is!
3. Kinderfysiotherapie
Ik ben na mijn studie fysiotherapie meteen
als kinderfysiotherapeut gaan werken.
Nu werk ik bij kinderfysiotherapie praktijk
‘de Tuimelaar’ in Utrecht. Ik vind het een
mooie uitdaging om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Ik werk op een
school voor kinderen met een verstandelijke beperking en in onze praktijk in
Wittevrouwen.
4. Het Nederlands Elftal
Van 2004 tot 2012 heb ik in het Nederlands
Elftal gespeeld. Acht hele mooie, bijzondere en intensieve jaren! Hoogtepunten
waren de Olympische Spelen in Beijing en
Londen waar we als team goud gewonnen
hebben. Mijn broer maakte deze fantastische foto.
5. Zweven is leven!
In de zomer ga ik heel graag naar de
Parade, het liefst in Utrecht. Genieten van
theater, dans en muziek. De sfeer op het
terrein is lekker creatief en gezellig! Ik
vind het heel leuk om naar theater te gaan
kijken. Maar het leukste blijft toch wel de
zweefmolen want: Zweven is leven!
6. Laatste hoofdklasse wedstrijd
30 maart 2014 keepte ik mijn laatste hoofdklasse wedstrijd bij Kampong. Ik heb besloten te stoppen met tophockey. Een dubbel
gevoel; ik ga het keepen en de teamsport
missen, maar verheug me ook op meer tijd
voor ander dingen. Bij de laatste wedstrijd
waren veel mensen aanwezig waarmee ik
de afgelopen jaren mijn sport beleefd en
gedeeld heb, heel bijzonder!
floortjeengels.nl
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 31
Samen met het Mulier Instituut heeft de VSU de fotowedstrijd ‘Utrechtse sport in beeld’ georganiseerd.
Uit 107 deelnemende foto’s heeft de vakjury een selectie samengesteld van 15 foto’s welke onder andere op
het Europese sportcongres voor sportsociologen en tijdens het Politiek Sportcafé zijn tentoongesteld.
Utrechtse sport in beeld
Publieksprijs
Naast de vakjuryprijs was er ook een publieksprijs.
Deze ging naar de foto met de meeste likes op Facebook.
Remko Kool heeft 713 likes verzameld met zijn foto van
Joniek Bonnes in tranen, gemaakt na afloop van de aller­
laatste wedstrijd in het bestaan van de FC Utrecht vrouwen.
1
De eerste prijs was voor Raymond Haan. Het fanatieke koppie van de jonge honkballer,
het mooie onscherpe publiek én het zie in het logo van de club maakte deze foto tot
winnaar. De jury noemt het breedtesport ten voeten uit; ouders die naar hun sportende
kinderen kijken.
2
De tweede plek werd gewonnen door Cees Snel. "Een foto met
knallende kleuren en precies op het juiste moment gemaakt om de
intense aandacht van de scheidsrechter goed weer te geven," aldus
de jury. De nadruk ligt op de sporters en niet op de omgeving.
3
Sportieve aankleding nodig voor uw
evenement of ruimte?
De banners met de mooiste foto’s
zijn gratis te leen!
De derde plaats was voor Gertjan Kooij. Volgens de jury "een krachtige
compositie van de doelpaal, de keepster en de bal, zonder storende
elementen." De foto wordt dynamisch door de bewegingsonscherpte in
de handen en bal, wat wordt versterkt door de druppels en de ge­zichts­
uitdrukking.
Stuur je beste sportfoto van 2014 op naar [email protected]
32 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Utrechtse sportagenda
Ronde van Midden-Nederland
VSU Clubloop
31
augustus
2014
28
september
2014
De Ronde van Midden-Nederland is een internationale eendaagse
wielerklassieker. Naast de Ronde is er ook een jeugd­variant, een
kampioenschap, de Ride for Kika en een ronde voor Bedrijventeams. ­
De afstanden (35, 75, 100 en 150 km) verschillen per onderdeel.
Inschrijven via:
rondevanmiddennederland.nl
28 september organiseert de VSU in samenwerking met UtrechTrent de 5 km VSU Clubloop als onderdeel van de Singelloop tegen
Reuma. De vijf snelste lopers maken kans op de wisselbeker! Deze
sportieve strijd is een unieke gelegenheid om andere VSU-relaties
te ontmoeten. sportutrecht.nl/vsuclubloop
G-Challenge Toernooi
Pheidippidesloop
18
oktober
2014
25
oktober
2014
Uniek G-voetbalevenement op sportcomplex Zuilenselaan. Traditie­
getrouw opent Jean Paul de Jong, boegbeeld van Stichting Klein
Galgenwaard, dit toernooi voor ruim 200 G-voetballers uit de regio
Utrecht met een warming-up.
sportutrecht.nl/gchallenge
De Pheidippidesloop op atletiekbaan Maarschalkweerd is een
estafette marathon met twee etappes van 4,1 km en vijf etappes van
6,8 km. Teams van zeven personen (met minimaal twee vrouwen)
zijn welkom. u-track.nl/pheidippidesloop
Nationale
Sport Week
Politiek
Sportcafé 2014
Fair Play
Cup
Nieuw Wel­
gelegen Loop
Relatieavond
VSU Topsport
19-26 april 2014
14 mei 2014
18 mei 2014
4 juni 2014
16 jun i 2014
Op een grauwe woensdag
vond de Nieuw Welgelegen Loop plaats. Via een
mooi parcours door Transwijk liepen zo’n 900 deelnemers - vooral leerlingen
van Globe College, MBO
Utrecht en UniC - een kleine 5 km in het teken van
het goede doel: ‘Edukans
Going Global – Alle kinderen recht op onderwijs’.
VSU Topsport organiseerde voor ruim 40 relaties
een relatieavond in het
teken van het WK voetbal.
Marieke Dijkstra leidde
een workshop ‘Spelen
met talent’ en voetbaltopper Hélène Heemskerk
verzorgde een sportieve
voetbalclinic.
Michael Brunek
De 11e editie van de
Nationale Sport Week was
een succes! Met het thema
‘Ik neem je mee’ vonden
in Utrecht 267 activiteiten
plaats, georganiseerd door
59 verschillende sportaanbieders.
Gabi Curelaru
Tien partijen waren aanwezig op deze jaarlijkse
debatavond. Er werd stilgestaan bij het coalitieprogramma - Utrecht maken
we samen 2014-2018 - en
kennisgemaakt met de
nieuwe sportwethouder
Paulus Jansen en de sportwoordvoerders van de
verschillende partijen.
Ciska Fessl
Alle voetbalverenigingen
met pupillenvoetbal
namen 18 mei deel aan
de 3e Fair Play Cup. Ruim
2000 jonge voetballertjes
zwoegden zich naar de
finales. Hierbij werd niet
alleen gekeken naar de
winst, maar telde ook het
sportieve gedrag op het
veld mee.
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 33
VSU feliciteert
Prestaties van VSU-sporters t/m juni 2014
Europese kampioenen
• Alexandra Heerbaart
– zaalhockey: 1e
• Inge Janssen – roeien:
3e dubbel-twee
• Michael Korrel – judo:
1e <21 jaar <90 kg
• Laurien Leurink –
zaalhockey: 1e
• Timothy Petersen – karate:
3e < 84 kg, 3e landenteam
• Miriam Visser – roeien:
3e meisjes dubbel vier
Internationale wedstrijden
• Max Engelen – motorcross:
3e EK wedstrijd 125 cc
• Lisa van den Berg, Kim Schra­
ven­dijk – synchroonzwemmen:
1e Synchro Cup Jong Oranje 2
• Jorik van Egdom – triathlon:
1e ETU Junior Cup race Tsjechië
sprint triathlon
• Michael Korrel – judo:
2e European Cup <21 jaar <90 kg
• Susanne Kos – beachvolleybal:
2e WK kwalificatietoernooi
<17 jaar
• Dafne Schippers – atletiek:
2e Sainsbury's Indoor Grand Prix
verspringen
• Wayne Tessels – motorsport:
3e EK Superstock 600 wedstrijd
Assen
• Vasco van der Valk – motorsport: 3e Moriwaki 250 Juniorcup
Teamprestaties
• Bowls Club Oudenrijn – bowls:
1e NK mixed pairs bowls,
1e NK triples indoor, 1e en 2e NK
bowls fours outdoor
• IJCU Dragons - ijshockey: 1e NK
U12 jongens
• Hercules – voetbal: 1e hoofdklasse C heren 1
Dafne Wils
Diede de Groot
Wayne Tessels
Fleur den Dekker
Susanne Kos
Willem Hoolwerf
Bert Willems
Dit overzicht is
slechts een selectie
van alle topprestaties.
Ga voor een volledig
overzicht naar
sportutrecht.nl/
kampioenenoverzicht
Geslaagden (Topsportvriendelijke en Topsport Talentscholen)
• Comenius College:
Just van Aanholt, Pepijn Amse,
Jessie Heeman, Tijn Jansen,
Joost Köster, Rik Langhout,
Michel Offerman, Romy
Pansters, Bram Selderijk,
Max van der Storm,
Jeroen van Zanten
• Leidsche Rijn College:
Lisa Bunschoten, Peter Gla,
Lamar Kiel, Ties Ludden,
Collin Seedorf,
Derron Whitbread
• Schoonoord Doorn:
Iva van der Linden
• Via Nova College:
Dave Borsboom
Tom Germann
Wereldkampioenen hockey dames
• Kampong hockey – zaalhockey:
1e NK MA 1 meisjes, 2e plaats
NK heren heren, 1e plaats NK
jongens C1
• RUS - rugby: 1e NK dames
• UFC Utrecht – floorball:
1e NK B1
• Utrechtse Golfclub Amelisweerd – golf: 2e NK dames 1
Paul Raats
Willem Vernes
Nederlandse kampioenen
• Vera van Boheemen – tafeltennis: 1e dubbel, 2e enkel
• Anouk van Bommel - tandemwielrennen: 2e
• Casper Bonapart – tennis: 1e
• Fleur den Dekker – judo:
2e <18 jaar <57 kg
• Jorik van Egdom – triathlon:
1e sprint
• Bas van Empelen – judo:
2e <21 jaar <90 kg
• Suzanne Hoogendoorn –
schaatsen: 3e afstanden
neo-senioren 3000 meter
• Joanneke Jansen – roeien:
1e lichte dames vier
• Daan Klomp – roeien: 1e kleine
nummers lichte senioren B skiff
<23 jaar
• Djanne van Kooten – atletiek:
1e indoor verspringen meisjes
junioren A
• Margriet Lantink – roeien:
1e in de vier <23, 2e in de vier
• Eric Pang – badminton:
1e heren
• Jesse Puts – zwemmen:
2e 50 meter rugslag
• Dafne Schippers – atletiek:
1e indoor verspringen
• Vivian Sevenich – waterpolo: 1e
• Tim de Vries - handbike: 1e
• Daphne Wils – schoon­springen:
1e NJK team / 1 meter / 3 meter
IJCU Dragons
34 - VSU Sportjournaal - zomer 2014
Tim de Vries
Vasco van der Valk
Vivian Sevenich
XvO fotografie
Wereld kampioenen
• Odile van Aanholt – zeilen:
1e jeugd Byte CII
• Roos Drost, Caia van
Maas­akker, Xan de Waard
– hockey: 1e
• Diede de Groot – rolstoel­tennis:
1e junioren
• Constantijn Jonker, Robbert
Kemperman, Sander de Wijn
– hockey: 2e
• Willem Hoolwerf – schaatsen:
2e allround junioren 3000 meter
• Sanne Timmerman – rolstoelbasketball: 3e
Joanneke Jansen
VSU sportveld
VSU merken
RTC en NTC
Samenwerkingspartners
stichting
sport en
samenleven
SPORTSERVICE
PROVINCIE UTRECHT
Suppliers Breedtesport
stichting
sport en
samenleven
utrecht
stichting
sport en
samenleven
utrecht
stichting
sport en
samenleven
utrecht
utrecht
MiddenOost
R o e i e n
VSU Topsport Business Club
Suppliers Topsport
Onderwijs
Kernsportverenigingen
zoek
je
__________
een
_____
kamer?
_________
kÿk op:
www.sshutrecht.nl
U. S . R .
TRITON
C H RI S T E L IJ K E S C H O L E N GE M E E N S C H A P
G YM NA S IU M | AT H E N E U M | H AV O | V M B O
gymnasium
atheneum
havo
R o e i e n
VSU Sportjournaal - zomer 2014 - 35
22-09-2014
VSU SPORTCONGRES
Duurzaamheid
Investeer in de toekomst
van uw sportvereniging!
battle
Heeft uw vereniging
een mooi sportief plan
waar geld voor
nodig is?
Stuur dit plan dan
voor 20 augustus in
voor de crowdfunding
battle en win een
startbijdrage van
€250!
[email protected]
Programma
16:30 - 17:30 Spinning clinic
19:30 - 20:00 Plenair gedeelte o.l.v. Johan Wakkie
17:00 - 19:30 Bedrijvenmarkt
17:30 - 19:00 Buffet
20:00 - 21:00 Workshops
21:00 - 23:00 Afsluiting en borrel
Info en inschrijven via sportutrecht.nl/VSUsportcongres