Verslag overleg gemeenten en klankbordgroep aanbieders

Verslag overleg gemeenten en klankbordgroep aanbieders Begeleiding
Datum:
02-07-2014
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Locatie:
Stadskantoor Middelburg
Aanwezig:
Dhr P. de Boevere (Zorgstroom), Mw. M. Stijnman (Emergis), Mw. T. Speijer (Werkt voor
Ouderen Zorg), Dhr. H. Overdam (Gors), Mw. J. Kleinepier (IriZ), Dhr. E. de Boer (Zorgstroom),
Dhr. M. Houkamp (Weerwerk), Dhr. J. Flohil (Travalje Subiet), Dhr. J. Louwerse (Travalje
Subiet), Mw. J. Schardijn (Zeeuws Maatwerk), Maurice Valkenburg (Stichting Samenwerkende
Zorgboeren Zuid), Arno vd Heijde (gemeente Veere), Cindy de Jonge (gemeente Middelburg),
Mariët Kaptein (gemeente Vlissingen)
1.
Verslag vorige keer
Tekstueel blad 1 Campen met C en Kloet zonder S
Verslag akkoord
Naar aanleiding van het verslag wordt meegedeeld dat op verzoek van de klankbordgroep de website
Walcherenvoorelkaar.nl is aangepast. Dit zal als communicatiemiddel gebruikt worden, ook naar andere
zorgaanbieders.
2.
Budget 2015
Budgetten worden toegelicht. Meicirculaire is ontvangen. Hierin is vastgesteld wat de gemeenten zullen
ontvangen. Vlissingen ontvangt ongeveer de helft van Middelburg. Dit is zeer zorgelijk. Productie is nagenoeg
gelijk. Nu is met redelijk zekerheid te zeggen dat dit een fout is, en dat het ongeveer even hoog als Middelburg.
Er is nog veel onduidelijkheid over de definitieve bedragen en de definitieve productie en klantgegevens. Dit
heeft grote gevolgen voor de gemeente en daarmee ook voor de zorgaanbieders. Indicatief tekort van
ongeveer 5 miljoen voor Walcheren.
Dit gremium beperkt zich tot de inkoop van de begeleiding. Gemeentelijke uitvoeringskosten van toegang
worden zoveel mogelijk gedekt uit bestaande middelen en maakt geen onderdeel uit van deze beraadslaging.
Tarieven berekeningen zijn lopend. Zodra bekend, worden die met de aanbieders gedeeld. Tegelijkertijd wordt
een doorrekening gemaakt betreffende de kostendekkendheid.
Twee varianten voor tariefbepaling worden nu onderzocht.
3.
Inkoopstrategie 2015
Vorige week is de stuurgroep Walcheren voor Elkaar bijeen geweest. Zij hebben besloten in 2015 zoveel
mogelijk de bestaande situatie handhaven. Contracten aangaan met bestaande aanbieders.
Keuze voor Zeeuws model. Criteria voor toelating sluiten aan bij huidige en de prijs wordt door de gemeente
bepaald. Nieuwe klant kan kiezen uit de aanbieders met raamcontract of via PGB. Na 2016 meer vernieuwing.
Dus wel HKZ, voor nieuwe kleine aanbieders dus nu nog niet. Omdat 2015 overgangsjaar is worden er nog niet
heel veranderingen aangebracht.
Aandacht wordt gevraagd voor de middelen die nodig zijn voor de certificering. Kan ook in een werkgroep als
onderwerp worden meegenomen. Onderaanneming kan ook in 2015 blijven bestaan.
4.
Communicatie
Eenduidige communicatie. In kader van communicatie wordt nu Zeeuws breed opgepakt. Voorstel ligt nu bij de
college’s. Er zijn ondanks de verschillen ook veel overeenkomsten dus waar mogelijk gezamenlijke
communiceren. Er ontstaat een discussie over MEE Zeeland. Aandacht wordt gevraagd voor de
clientondersteuning van de totale doelgroep aangezien MEE Zeeland nu niet alle cliënten (ouderen bv)
behartigt.
5.
Te contracteren vormen van begeleiding
Verslag overleg gemeenten en klankbordgroep aanbieders Begeleiding (05-06-2014)
Wat ga je in de verschillende schillen van begeleiding doen. Dagbesteding en thuisbegeleiding. Waar hebben
we het over. Welke functies zullen worden ingekocht. Voorbeelden worden genoemd uit Oosterschelde regio.
Er is een onderscheid gemaakt in de producten en geconstateerd dat het erg lijkt op Oosterschelderegio. Wij
willen hier zoveel mogelijk bij aanhaken.
Opslag voor vervoer bij dagbesteding. Aanbieders geven aan dat dit niet zo gaat in de Oosterschelde regio. Dit
thema wordt meegenomen in de Provinciale werkgroep inkoop.
6.
Thema’s uit te werken voor contractering voor 1 januari 2015 en rol zorgaanbieders
Waarin hebben de aanbieders nu nog invloed? Onderwerp kan zijn de kwaliteitseisen. Er komt een landelijke
set beschikbaar in oktober. Oosterschelderegio heeft al iets vastgesteld. Wie: Tanja Speijer (WvO Zorg),
Maurice Valkenburg (Samenwerkende zorgboeren Zuid) en J. Schardijn (Zeeuws Maatwerk) en een
contactpersoon vanuit de gemeente (Tanja de Bruin, gemeente Middelburg).
Afhandeling van klachten laagdrempelig en hoe om te gaan met medezeggenschap van cliënten. Maakt
onderdeel uit van de kwaliteitseisen. Dit zal worden meegenomen door de werkgroep.
Er is een inkoopstrategie document. Het inkoopdocument wordt besproken. Ruimte voor professionals, wordt
dat vertaald in het inkoopdocument? Rekening houden met het overgangsjaar waar nog niet heel veel
verandering zal zijn.
Tarief gedifferentieerd. Er worden veel producten samengevoegd. Aanbieders bieden aan mee te denken bij de
tariefsbepaling. Gemeenten beraden zich hierover. De drie gemeentelijke administratie-afdelingen Wmo
samenvoegen en er wordt aangesloten bij I-Wmo (standaard berichtenuitwisseling tussen gemeente en
aanbieders). Streven is zo weinig mogelijk administratieve last die leidt tot kostenbesparing.
Er wordt al veel landelijk ontwikkeld. Gepleit wordt hierbij aan te sluiten.
Visie hoe er mee omgegaan wordt met de uitvoering van zorg Op hoofdlijnen of bijvoorbeeld een uitspraak van
het niveau van de in te zetten medewerker. Hier wordt op teruggekomen.
7.
Thema’s uit te werken voor contractering na 1 januari 2015 en rol aanbieders
Dit komt later dit jaar op de agenda.
8.
Inrichting werkgroepen
Hier is reeds bij stilgestaan.
9.
Monitoring, verantwoording, resultaten
Hiermee willen we in de vernieuwing aan de slag. Vraag is aan aanbieders mee te denken in een later stadium.
10.
Tarieven PGB
Hier is nog geen duidelijkheid over
11.
Route zorgvrager tot zorg
Porthos is het loket voor toegang tot zorg en ook via het gebiedsteam. In de Walcherse gemeenten komen
meerdere gebiedsteams. Klantondersteuners zijn in dienst van Porthos. Er is verwarring ontstaan over een
experiment dat draait in Goes.
Er wordt gevraagd of een cliënt niet direct bij de zorgaanbieder terecht kan. Bedoeling is dat dit toch juist via
Porthos loopt. Er wordt gepleit voor een scheiding tussen toegang en uitvoering. En voor minder bureaucratie.
12.
Kwaliteit
Voldoende besproken
13.
Soort contract
Voldoende besproken
14.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
Volgende week op 9 juli 2014 is er een bijeenkomst voor alle zorgaanbieders.
15.
Volgende vergadering Klankbordgroep: 23 juli om 14.00-16.00 uur
Verslag overleg gemeenten en klankbordgroep aanbieders Begeleiding (05-06-2014)