2014-09-16 DEF inspectierapport NO DOV Kumari

Inspectierapport
Kinderdagverblijf Kumari (KDV)
Kruis 21a
5591 LA HEEZE
Registratienummer 164574116
Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Definitief vastgesteld op:
GGD Brabant-Zuidoost
HEEZE-LEENDE
16-09-2014
Nader onderzoek
Definitief
23-09-2014
Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 5
Personeel en groepen ....................................................................................................... 6
Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 7
Accommodatie en inrichting .............................................................................................. 8
Ouderrecht ..................................................................................................................... 9
Inspectie-items .................................................................................................................. 10
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 12
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 12
2 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Kindercentrum Kumari is een kleinschalig kinderdagverblijf aan de rand van het dorp Heeze.
“Kumari is Nepalees voor ‘puur’, en zo willen wij onze kinderopvang typeren”, zegt de houder. Dit
krijgt onder andere vorm in de keuze voor een televisie- en computervrije opvang, het veel buiten
zijn en de keuze voor kleine groepen en vaste beroepskrachten, die bijna allemaal full-time
werken. De houder is erg betrokken bij de kinderen, hun ouders en de beroepskrachten en zij
werkt zelf op de groep. Het kinderdagverblijf werkt al jaren met een vast team.
Op de locatie aan Kruis 21 A zijn 4 dagopvang groepen en 2 groepen buitenschoolse (bso) opvang
gehuisvest. De twee verticale groepen van 0-4 jaar worden opgevangen op de benedenverdieping.
Tussen deze groepen liggen 4 slaapkamers. Op de bovenverdieping hebben de twee peutergroepen
een eigen ruimte. Eén peutergroep is alleen in de ochtend open.
Op het kindercentrum wordt gewerkt met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het programma
Peuterplein dat gebruikt wordt is een methode die jonge kinderen door een combinatie van spelen,
werken en leren op een speelse manier in hun ontwikkeling stimuleert. Er zijn jaarlijkse
oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind. De gesprekken hebben juist plaatsgevonden.
Tijdens de observatie is gezien dat een ouder enthousiast daarover spreekt met de houder.
Inspectie 2014
Tijdens de inspectie op 14-04-2014 is geconcludeerd dat het kindercentrum niet voldeed aan de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De volgende overtredingen werden
geconstateerd:

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is niet compleet.

De beroepskracht-kind-ratio wordt niet juist gehanteerd.

De risico-inventarisatie veiligheid is niet volledig.

Op één peutergroep worden meer kinderen geplaatst dan wettelijk is toegestaan in
verband met de vierkante meters per kind.

De houder heeft de ouders niet geïnformeerd over de taak die hen is toebedeeld in verband
met het vierogenprincipe.
Handhaving
De gemeente Heeze-Leende heeft op 06-06-2014 een aanwijzingsbrief gestuurd naar de houder
om de overtreding binnen een gestelde termijn op te lossen. De gemeente heeft de GGD opdracht
gegeven voor een nader onderzoek.
Nader onderzoek op 16-09-2014
Tijdens het nader onderzoek heeft een observatie op locatie plaatsgevonden, gesprekken met de
beroepskrachten en de houder en documenten zijn beoordeeld.
Conclusie
Tijdens het nader onderzoek is geconcludeerd dat, op twee items na, wordt voldaan aan de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor verdere toelichting zie daarvoor het
onderstaand ‘advies aan College en B&W’.
3 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Conclusie
Tijdens de inspectie zijn op de volgende items een overtreding geconstateerd:
1.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze,
de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
2.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
4 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit nader onderzoek is het pedagogisch beleidsplan getoetst op inhoud. Er zijn drie items
bekeken die tijdens de vorige inspectie niet waren opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.
Tevens is gekeken naar de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen tijdens de voorschoolse educatie.
Pedagogisch beleid
Conclusie
Naar aanleiding van de vorige inspectie heeft de houder het pedagogisch beleid aangepast. De
aangepaste versie voldoet nog niet volledig. Drie items zijn in dit nader onderzoek beoordeeld. Er
is één item niet juist beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De andere twee items zijn correct
beschreven.
Eén item onjuist beschreven
De indeling van de stamgroepen voor de dagopvang is niet correct beschreven. Er wordt gesproken
over vijf stamgroepen, terwijl in de praktijk er vier stamgroepen zijn.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde nog niet
is hersteld:
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze,
de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
Twee items correct beschreven

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe ondersteuning wordt gegeven wanneer één
beroepskracht wordt ingezet.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft met betrekking tot het beleid over het
vierogenprincipe de risicoruimten en risicotijden met bijhorende maatregelen. Tevens is de
toebedeelde rol voor de ouders tijdens haal- en brengtijden opgenomen.
Voorschoolse educatie
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en
het feitelijk aantal aanwezige kinderen tijdens de voorschoolse educatie klopt. Er is ten minste één
beroepskracht per acht kinderen. De overtreding is opgelost.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Y. van den Broek, houder en tevens

beroepskracht)

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (dinsdag 16-09-2014)

Pedagogisch beleidsplan (mei 2014)

Presentielijsten, inclusief roosters (week 35, 36, 37 en 38)
5 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Personeel en groepen
Binnen dit nader onderzoek is gekeken naar de verhouding inzet beroepskrachten en feitelijk
aanwezige kinderen.
Beroepskracht-kindratio
Conclusie
Uit de bezettingslijsten, inclusief de roosters blijkt dat niet altijd voldoende beroepskrachten
worden ingezet. Bijvoorbeeld:
Datum
03-09-2014
10-09-2014
groep
groep 4
groep 1
aantal kinderen
13
6
aantal beroepskrachten
(2 - 4 jarigen)
(0 - 4 jarigen)
2
1
aantal benodigde
beroepskrachten:
3
2
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde nog niet
is hersteld:
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Y. van den Broek, houder en tevens

beroepskracht)

Interview anderen (beroepskrachten)

Presentielijsten, inclusief personeelsrooster (week 35, 36, 37 en 38)
6 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Veiligheid en gezondheid
Binnen dit nader onderzoek is de risico-inventarisatie veiligheid gecontroleerd op inhoud en
volledigheid.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Conclusie
De risico-inventarisatie veiligheid is in mei 2014 uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke
ruimtes. Tevens zijn alle ruimtes geïnventariseerd op basis van de leeftijden van de kinderen in de
dagopvang. De overtreding is opgelost.
Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2014)

Actieplan veiligheid (mei 2014)
7 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Accommodatie en inrichting
Binnen dit nader onderzoek zijn de binnenruimtes beoordeeld op de wettelijke eis met betrekking
tot de vierkante meters per kind.
Binnenruimte
Conclusie
Uit de bezettingslijsten komt naar voren dat niet meer dan 14 kinderen worden opgevangen in
groep 4 (bovenverdieping, voorzijde pand). Er zijn voldoende vierkante meters voor maximaal 14
kinderen. De overtreding is opgelost.
Gebruikte bronnen:
Presentielijsten ( week 35, 36, 37 en 38)
8 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Ouderrecht
Binnen dit nader onderzoek is gekeken of de houder de ouders heeft geïnformeerd over het
vierogenprincipe en de specifieke toegekende rol aan de ouders tijdens haal- en brengtijden.
Informatie
Conclusie
De ouders zijn in mei 2014 middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht over het beleid
vierogenprincipe en de specifieke aan hen toegekende rol tijdens de haal- en brengtijden. De
overtreding is opgelost.
Gebruikte bronnen:

Nieuwsbrieven (april en mei 2014)
9 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van
de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het
vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Voorschoolse educatie
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
Personeel en groepen
Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
10 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
11 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE
Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
:
:
:
:
Kinderdagverblijf Kumari
http://www.kumariheeze.nl
62
Ja
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
:
:
:
:
:
Kinderdagverblijf Kumari
Kruis 21a
5591 LA HEEZE
www.kumariheeze.nl
17128859
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
:
:
:
:
:
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR EINDHOVEN
088 0031 377
H. Sol
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
: HEEZE-LEENDE
: Postbus 10000
: 5590 GA HEEZE
Gegevens toezicht
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
:
:
:
:
:
16-09-2014
17-09-2014
Niet van toepassing
23-09-2014
25-09-2014
: 25-09-2014
: 16-10-2014
12 van 12
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-09-2014
Kinderdagverblijf Kumari te HEEZE