TELECLASSING: TIPS VOOR DE DOCENT

Vrije Universiteit Brussel
TELECLASSING: TIPS VOOR DE DOCENT
VOORBEREIDING
●
Laat een eerste les bij voorkeur face to face doorgaan; op die manier kan u de studenten
afdoende informeren over de te verwachten gang van zaken en kan u daarbij de nodige
afspraken maken.
●
Zorg voor een goede visuele ondersteuning, zeker voor de onderdelen waarbij u zelf een tijdje
aan het woord bent. Dit kan door te werken met een (PowerPoint)presentatie, relevante figuren
en modellen te bespreken, een illustratieve website te bezoeken, een berekening gezamenlijk
op het bord uit te werken, enzovoort. Zaak is vooraf een doordachte en functionele keuze te
maken wat betreft ondersteunend materiaal, en de implicaties bij het werken via de
teleclassinginfrastructuur steeds te doordenken.
●
Plaats de hand-outs van een (PowerPoint)presentatie op voorhand op PointCarré en
communiceer dit naar uw studenten. Zo beschikken zij tijdig over de slides en kunnen ze
gemakkelijker de les volgen en notities nemen. Ook wanneer het beeld van de presentatie
(even) niet duidelijk is, beschikken de studenten toch over het nodige lesmateriaal. Wanneer
studenten nog ander materiaal dienen mee te brengen naar de les geeft u hen dit eveneens
tijdig door.
Departement Onderwijsbeleid – Cel Interne Kwaliteitszorg en Innovatie
1
Vrije Universiteit Brussel
TIPS VOOR EEN VLOT LESVERLOOP
●
Hou een lijst met de namen (+ evt. foto) van de studenten op beide sites bij de hand -> op die
manier is het gemakkelijker om hen persoonlijk aan te spreken en bij de les te betrekken.
●
Test voor aanvang van de les alle apparatuur, in overleg met de technisch medewerker. Zorg er
ook voor dat u tijdens de les steeds in beeld blijft; bekijk met de technisch medewerker over
hoeveel beweegruimte u beschikt.
●
Vraag de studenten bij aanvang van de les om vooraan te komen zitten op beide locaties. Zo
kan de camera hen goed in beeld brengen en kan u de studenten op de andere locatie
voldoende onderscheiden. Hoe beter u de studenten ziet, hoe makkelijker het is hen bij de les te
betrekken en ‘voeling’ met hen te creëren.
●
Spreek bij het begin van een teleclassingles beide studentengroepen aan. Dit verhoogt de
betrokkenheid op beide locaties en zorgt er ook voor dat u onmiddellijk kan checken of de
beeld- en geluidsverbinding goed is. Idealiter zorgt u tijdens de eerste les voor een ‘ijsbreker’:
een activiteit die ervoor zorgt dat studenten aan de teleclassingsituatie - inclusief camera’s en
microfoons - kunnen wennen. Dit hoeft niet noodzakelijk een kennismakingsmoment te zijn. U
kunt bijvoorbeeld op een creatieve manier de voorkennis van de studenten in kaart brengen of
andere motiverende activiteiten inlassen. Het voornaamste is dat de studenten leren om via de
microfoons en camera’s te communiceren.
●
Maak de studenten bij aanvang van de les duidelijk dat ze vragen mogen stellen door even te
onderbreken en het woord te vragen. Het ‘vragen door handopsteking’ is immers moeilijk
realiseerbaar wegens niet altijd zichtbaar op beeld. Studenten moeten dus een alternatieve
manier van vragen stellen aanleren. Herhaal als lesgever ook steeds de gestelde vraag voor alle
studenten, alvorens deze te behandelen. Ter aanvulling kan u ook werken met vraagmomenten:
momenten waarop de studenten (van beide sites) tijd krijgen om vragen te stellen. Stel bij
voorkeur inhoudelijke vragen waarop zeker een antwoord moet komen i.p.v. te vragen of
studenten nog vragen hebben.
●
Hanteer een rustig spreektempo in combinatie met een duidelijke articulatie en een helder
stemgebruik; op die manier bent u vlot verstaanbaar voor alle studenten.
●
Kijk in de richting van de camera bij het stellen van vragen aan de studenten op de remote
locatie; op die manier krijgen de studenten het gevoel dat de vraag naar hen gericht wordt.
●
Bij teleclassing zit er een vertraging op het geluid van circa 2 seconden. Wanneer u een vraag
stelt aan de studenten, kan het soms lijken alsof ze niet onmiddellijk (willen) antwoorden. Hou
er dus rekening mee dat studenten iets meer tijd dan ‘gewoonlijk’ moeten krijgen om een vraag
te beantwoorden.
Departement Onderwijsbeleid – Cel Interne Kwaliteitszorg en Innovatie
2
Vrije Universiteit Brussel
●
Zorg voor voldoende afwisseling (!) en interactiviteit doorheen een les; dit om de studenten aan
beide zijden aandachtig, betrokken en actief te houden. Dit kan u o.a. doen door
○ feedback te vragen/inhoudelijke vragen te stellen aan de studenten op beide locaties;
○ discussies uit te lokken;
○ door te vragen wanneer studenten een antwoord geven (bijvoorbeeld om te testen tot
op welk niveau ze inhoudelijk mee zijn, hen bij een foutief antwoord in de goede
richting te laten denken, enz.);
○ vragen van studenten door te spelen aan andere studenten;
○ oefeningen/opdrachten in te voegen (die studenten alleen, per twee of in groep moeten
uitvoeren) -> het bespreken van deze oefeningen/opdrachten kan door de oplossingen
van verschillende studenten te vergelijken, groepen met elkaar in discussie te laten
gaan, na te gaan hoe studenten tot hun antwoord zijn gekomen, enz.
○ goede voorbeelden / illustrerende anekdotes te vertellen (en studenten ook zelf
voorbeelden te laten aanreiken);
○ …
Vraag uzelf hierbij steeds af: zorgt deze werkvorm / dit ondersteunend materiaal / deze leerstof
ervoor dat één of meerdere van mijn lesdoelstellingen sneller, efficiënter en op een meer
aangename manier worden bereikt?
●
Werken met studenten op twee (of meerdere) locaties vereist goede
klasmanagementsvaardigheden. Hou de verschillende studentengroepen ‘onder controle’ en
betrokken, roep rumoerige studenten tijdig en consequent tot de orde, enzovoort.
●
Het gebruik van een laser pointer is niet zichtbaar voor de studenten op de andere locatie. Voeg
extra markeringen toe en/of gebruik de muispijl om belangrijke elementen in uw presentatie
aan te duiden.
●
Bij het les geven via teleclassing heeft u het als lesgever mogelijk niet onmiddellijk door
wanneer er problemen zijn met het geluid of met het beeld; spreek daarom af met uw
studenten dat ze u hier onmiddellijk op attent maken mocht dit voorvallen. (Tip: geef het
telefoonnummer van het leslokaal door waar u zich bevindt en maak ook afspraken rond te
ondernemen stappen bij technische problemen.)
●
Draag qua kledij best geen felle kleuren of drukke motieven; dit om de beeldkwaliteit zo hoog
mogelijk te houden.
Departement Onderwijsbeleid – Cel Interne Kwaliteitszorg en Innovatie
3
Vrije Universiteit Brussel
OPVOLGING
●
Zorg er voor dat u ook buiten de lessen bereikbaar bent. Veel studenten maken normaal gebruik
van de pauze of het moment net na de les om u persoonlijk aan te spreken; deze mogelijkheid
valt weg voor de studenten op de remote site. Maak zodoende concrete afspraken met uw
studenten omtrent wanneer en hoe u bereikbaar bent, en op welke manier/binnen welke
tijdspanne ze een antwoord mogen verwachten.
U kan ervoor opteren:
○ via mail te werken
○ het forum binnen PointCarré te activeren en studenten daar hun vragen te laten stellen
-> uw antwoorden zijn dan ook onmiddellijk zichtbaar voor de andere studenten
○ de doorgestuurde vragen tijdens de les te behandelen
○ een online ’spreekuur’ te organiseren (bv. via Skype) waarvoor studenten zich vooraf
kunnen inschrijven
○ ...
●
Las na elke les een reflectiemoment in: Wat ging vlot en welke componenten droegen hiertoe
bij? Welke verbeteringen zijn mogelijk? -> Bepaal op basis van deze evaluatie de meest
effectieve strategie naar de volgende sessie toe en breng van daaruit de nodige
(onderwijsmethodische) aanpassingen aan in uw lesvoorbereiding.
Bij benodigde aanpassingen op technisch vlak contacteert u tijdig de technisch
verantwoordelijken:
●
○
Campus Etterbeek:
Sven Goetkint: Tel: +32 2 629 16 07; E-mail: [email protected]
○
Campus Jette:
Jeroen Van Laer: Tel: +32 2 477 44 83; E-mail: [email protected]
Voor onderwijsdidactische hulp neemt u contact op met
Joke Van den Broeck: Tel: +32 2 629 21 83; E-mail: [email protected]
Departement Onderwijsbeleid – Cel Interne Kwaliteitszorg en Innovatie
4