Beroep sociaal pedagogisch hulpverlener

Beroep sociaal pedagogisch hulpverlener
Domein Maatschappij en Recht
Juni 2014
1
Inhoud
1. Wat is sociaal pedagogische hulpverlening? ............................................................................... 3
2. Visie op beroep ................................................................................................................................. 4
3. Het beroep in zijn context ............................................................................................................... 6
4. Wisselwerking theorie - praktijk...................................................................................................... 7
5. De SPH'er in het beroepenveld ...................................................................................................... 7
2
1. Wat is sociaal pedagogische hulpverlening?
Hoe ziet je toekomstige werk eruit als sociaal pedagogisch hulpverlener? Wat moet je eigenlijk allemaal kennen
en kunnen om een goede SPH ‘er te worden? Wat vraagt deze studie en dit werk van je als persoon? Al deze
vragen zul je jezelf stellen. In de loop van dit studiejaar en van je opleiding zul je leren steeds betere antwoorden
op deze vragen te vinden. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het beroep sociaal pedagogisch hulpverlener
en van de kwalificaties waaraan je moet voldoen als je start met je werk als SPH‘er.
De opleiding SPH levert studenten af met een bachelordiploma Social Work, opleiding SPH. Social Work is de
brede opleiding, waarbij het opleiden tot het werken met mensen centraal staat. De opleiding SPH is in Nederland
de grootste opleiding binnen Social Work en is sterk verbonden met de twee andere opleidingen die opleiden tot
de Bachelor of Social Work: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Cultureel Maatschappelijke
Vorming (CMV).
Sociaal pedagogische hulpverlening is onderdeel van het sociaal pedagogisch werk, dat in het beroepenveld
omschreven wordt als: 'Hulp- en dienstverlening in het kader van de primaire -al dan niet vervangende- woon- en
leefsituatie'. Sociaal pedagogisch hulpverleners zijn op hbo-niveau opgeleide sociaal pedagogisch werkers.
In 2009 heeft het landelijk overleg van SPH-opleidingen een nieuw opleidingsprofiel vastgesteld: ‘De creatieve
professional: met afstand het meest nabij’. In dit nieuwe opleidingsprofiel worden 15 kwalificaties beschreven.
Aan de hand van deze kwalificaties worden studenten opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar (zie hoofdstuk
5). SPH Amsterdam heeft hier nog één kwalificatie aan toegevoegd onder kerntaak 4 (zie paragraaf 5.2).
Doelgroep
De doelgroep waar de hulp- en dienstverlening van de SPH’er zich op richt, bestaat uit mensen uit alle
leeftijdscategorieën. Jong en oud. Het gaat om die mensen die door een combinatie van factoren en
omstandigheden tijdelijk of duurzaam aangewezen zijn op professionele ondersteuning om te kunnen
functioneren in hun woon- en leefsituatie. Dat kan bijvoorbeeld komen door een handicap, ziekte, stoornissen,
relatie- of gezinsproblemen of ontwikkelingsproblemen.
Woon- en leefsituatie
Onder woon- en leefsituatie verstaan we het geheel van activiteiten, relaties en voorzieningen van en voor de
cliënt, die te maken hebben met wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. De woon- en leefsituaties en
cliëntsystemen verschillen veel van elkaar. Eenduidige sociale, culturele en levensbeschouwelijke kaders
behoren meestal tot het verleden. De woon- en leefsituatie van cliënten kenmerkt zich door omstandigheden of
problemen, die zorgen voor stagnatie in de ontwikkeling of zelfs bedreiging van het functioneren van de cliënt of
het cliëntsysteem, als geen professionele ondersteuning beschikbaar is. De professionele ondersteuning is in
principe aanvullend op de opvoeding en op (mantel)zorg door betekenisvolle anderen.
Complexe hulpvragen
Hulpvragen hebben vaak een complex karakter, dat bepaald wordt door een combinatie van fysieke,
intrapsychische, psychosociale en maatschappelijke factoren. Deze factoren beïnvloeden de zelfredzaamheid en
het probleemoplossend vermogen van de cliënt zodanig, dat ondersteuning in de thuissituatie of een
vervangende vorm daarvan nodig is.
Hulp- en dienstverlening
De hulp- en dienstverlening kan verschillende vormen aannemen, zoals begeleiding bij het wonen, bij
dagbesteding en ondersteuning van ontwikkeling en opvoeding. Zij bevat aspecten van verzorging, begeleiding
en behandeling, die veelal in combinatie met elkaar voorkomen en aspecten van preventie in zich dragen. De
sociaal pedagogische context verwijst naar een bepaalde mate van bescherming die de situatie van hulp- en
dienstverlening kenmerkt.
Werkvelden
De SPH 'er werkt in verschillende functies en in uiteenlopende werkvelden binnen ambulante, residentiële en
semiresidentiële omgevingen. Hij werkt vanuit een instelling op het terrein van de volgende sectoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jeugdzorg
Psychiatrie
Verslavingszorg
Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg
Maatschappelijke opvang en vluchtelingenwerk
3
7.
Justitiële hulpverlening
Functies
De functies die de SPH 'er kan vervullen zijn zeer divers. Voorbeelden zijn: groepsleider, mentor, pedagogisch
medewerker, ambulant hulpverlener, activiteitenbegeleider, sociotherapeut, teambegeleider, teamcoördinator,
trajectcoördinator, zorgcoördinator, hometrainer, casemanager, afdelingshoofd, zelfstandige (zzp’er), etc.
Sommige van deze voorbeelden zijn doorgroeifuncties, maar ook deze vormen een referentiekader voor de
opleiding SPH. Ongetwijfeld zullen de inhouden van functies in de sociaal pedagogische hulpverlening blijven
verschuiven en zal de naamgeving ervan mee veranderen. Maar de 'kern' van het beroep zal zichtbaar blijven.
2. Visie op beroep
De opleiding SPH-Amsterdam leidt studenten op tot professionals die vanuit een systeemgerichte benadering en
mede vanuit een politiek-maatschappelijk bewustzijn, begeleiding bieden aan mensen die door bijzondere
omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren in hun leefsituatie. De opleiding gaat
daarbij uit van een emancipatorische visie, gericht op het versterken en ontwikkelen van de cliënt¹, waarbij
nabijheid, empathie en professionaliteit kernwaarden zijn. Zingeving staat in de begeleiding centraal. Het
(functioneren in het) alledaagse bestaan is zowel middel als doel.
Dit vraagt om SPH’ers die midden in de samenleving staan en zich verhouden tot een maatschappij die continu in
beweging is. Dit omvat:






maatschappelijk inzicht en systeemgericht denken en handelen;
flexibiliteit ten aanzien van de veranderingen rondom zorg en hulpverlening, de transfer maken van de
ene methode, ervaring of aanpak naar een nieuwe situatie;
een sensitieve en assertieve houding ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen;
zich inleven in, aansluiten bij en zich verhouden tot waarden en gevoelens van anderen;
om kunnen gaan met complexiteit en chaos, schakelen en buiten de kaders denken en handelen;
veerkracht, bewegelijkheid, creativiteit, co-creatie, innovatief en overstijgend denken en een
ondernemende geest.
De professionele bagage van de SPH’er als generalist
De SPH’er is in eerste instantie een generalist: breed opgeleid, in staat tot transfer en van ‘alle markten thuis’,
een spin in het web en in staat om de regie te nemen.
De specifieke professionele bagage van de SPH’er, voortvloeiend uit de geformuleerde visie, missie en
voorwaarden, ziet er in de beroepscontext als volgt uit:

Begeleiden van (groepen) mensen in de directe leefsituatie bij het alledaagse leven
De SPH’er is deskundig in het begeleiden van mensen en groepen mensen in hun leefsituatie. Deze
omvat de directe (primaire) en de wijdere leefomgeving. De begeleiding is gericht op het leven van
alledag en op alle verschillende aspecten van het leven. De SPH’er komt in actie wanneer er in de
leefsituatie sprake is van een hulpvraag of een problematische situatie: een disharmonie, een
disfunctioneren, een stagnatie van of een probleem in de ontwikkeling. De SPH’er heeft alle levensgebieden van de cliënt / het cliëntsysteem / de cliëntengroep in beeld en heeft overzicht. Hij werkt
ontwikkelingsgericht: sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn, ten behoeve van
zelfregulatie, zelfzorg, kwaliteit van leven, zingeving en betekenisgeving. Hij streeft naar een optimale,
persoonlijke levenssfeer van de cliënt, c.q. ondersteunt het vermogen om, binnen de persoonlijke
beperkingen, de eigen leefsituatie optimaal in te richten. Hij ondersteunt de cliënt daarom bij het
wegnemen van blokkades. Dat kan ook betekenen dat hij de cliënt leert om te gaan met deficiënties,
handicaps, gebreken, situaties die zelf niet (meer) te veranderen zijn en helpt bij het ontwikkelen van
andere perspectieven.
De SPH’er legt hierbij rekenschap af over de grenzen van de cliënt wat betreft de mogelijkheden tot
(zelf)ontwikkeling. Zo nodig en in overleg kan de SPH’er (tijdelijk) de regie over het eigen leven
‘overnemen’. Hij helpt mensen met andere woorden om te leven en werkt aan herstel of behoud van het
gewone leven. Vanzelfsprekend trekt hij hierin samen op met de cliënt. Deze SPH’er is betrokken, sluit
aan bij wat de cliënt beweegt en ‘wil’, verbindt en stelt zich kritisch op.

Systeemgericht werken
De SPH’er zorgt eerst ‘dat' (namelijk: dat cliënten maximaal eigen kracht en netwerken benutten) en
zorgt in tweede instantie ‘voor’. Hij werkt hierbij voorwaardenscheppend en systeemgericht en betrekt de
4
context. De leefomgeving is van invloed op de cliënt en diens welbevinden, en vice versa is het
welbevinden van de cliënt van invloed op de leefomgeving. De SPH’er richt zich daarom op het creëren
van sociale samenhang:
° stimuleert netwerken die cliënten ondersteunen of creëert netwerken bij een ontbreken daarvan;
° voert de regie daarin én bevordert dat cliënten zelf de regie terugkrijgen;
° streeft naar deelname aan de samenleving door cliënten die dat niet zelfstandig kunnen;
° slaat een brug tussen de instelling en de samenleving in het kader van de vermaatschappelijking van
de zorg;
° oefent invloed uit op de samenleving door problemen te signaleren.
De SPH’er brengt zo op constructieve wijze coalities tot stand tussen het formele en het informele
netwerk van de cliënt, sluit waar relevant aan bij wijk- en buurtontwikkelingen. Hij waardeert formele en
informele interventies gelijkelijk en stemt deze op elkaar af. Daarbij zijn vrijwel altijd ook
groepsdynamische processen in het geding.

Multidisciplinair samenwerken
De SPH’er kijkt over de grenzen van de eigen discipline heen, maakt integrale samenwerking mogelijk
en verwijst, indien nodig, snel door.
De SPH’er functioneert doorgaans in interdisciplinaire teams rond langdurige ondersteuning, levert een
bijdrage aan participatie en inclusie, in samenspel met informele steunstructuren, maar kan, waar nodig,
solistisch werken en is dan ‘manager van zichzelf’, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

De maatschappelijke opdracht van de SPH’er
De samenleving heeft weinig oog voor de impact van het disfunctioneren van mensen op hun
persoonlijke leefsituatie en op de persoon zelf – en dus ook weinig oog voor de maatschappelijke
potentie en betekenis van de specifieke ontwikkelingsgerichte benadering van de SPH’er. Het gaat vaak
om mensen die gemarginaliseerd zijn of dreigen te raken of wiens gedrag afwijkt van het zogenoemde
normaalgedrag.
SPH bestrijkt een breed werkveld en speelt een rol in maatschappelijk actuele en belangrijke kwesties.
De SPH’er houdt hierbij zowel het perspectief van de cliënt in het oog, als een eventuele
maatschappelijke opdracht. Hij bevindt zich daarbij in het spanningsveld tussen leefsituatie en
systeemwereld. Hij zet zich hierbij in voor meer dan gemiddeld kwetsbare burgers, c.q. burgers in een
kwetsbare positie, brengt het belang van en voor deze burgers over het voetlicht en wacht niet af tot hen
ruimte gegeven wordt, maar creëert deze ruimte of eist deze zo nodig op (maakt kwartier). De SPH’er
beoordeelt sociaal-politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op hun betekenis voor de cliënt, diens
ontwikkelingsmogelijkheden en leefomgeving. Dit houdt in dat de SPH’er in staat is maatschappelijke en
sociaal-politieke invloeden te onderscheiden en benoemen en de omgeving van de cliënt en het
bevoegd gezag te beïnvloeden. De SPH’er kan ten slotte de maatschappelijke betekenis van het beroep
legitimeren en uitdragen.

Evenwicht tussen waarden en normen van cliënt, SPH’er en maatschappij
De SPH’er staat enerzijds voor de uitdaging zich te verhouden tot de nieuwe zakelijkheid en het
marktdenken en moet voldoen aan protocollen en resultaten. Anderzijds moet hij zich verhouden tot de
leefsituatie van de cliënten, is daar vaak onderdeel van en wordt van hem gevraagd in zijn begeleidende
rol gelijkwaardige, wederkerige relaties aan te gaan. Hij heeft zich hierbij te verhouden tot de belevingen,
opvattingen en waarheden van cliënt / cliëntsysteem / cliëntengroep, die niet per definitie stroken met
het eigen beeld van de werkelijkheid of dat van de samenleving.

Breed methodisch handelingsrepertoire
De SPH’er schakelt vanuit een breed methodisch handelingsrepertoire. Hij werkt vanuit het
biopsychosociaal model en een agogische body of knowledge, en beheerst zowel sociaalagogische als
muzisch-agogische middelen ten behoeve van deze methodische begeleiding. Door gebruik te maken
van muzische middelen als spel, sport en kunst, dan wel door het speels en creatief benaderen van de
alledaagse werkelijkheid, leren cliënten 'spelenderwijs' hun mogelijkheden kennen om opnieuw, en
mogelijk vernieuwend, vorm en betekenis te geven aan hun eigen leven.
Deze SPH’er bezit veerkracht, flexibiliteit, innovatiekracht en een ondernemende geest, kan co-creëren
5
en anticiperen en werkt verbindend. Vanuit een sterke agogische basis, past hij zich snel en creatief aan
nieuwe ontwikkelingen of situaties aan en kan de transfer soepel maken.

Diverse rollen
De SPH’er is sociaal ondernemend en is in staat om op inventieve wijze, ook met beperkte (financiële)
middelen, de autonomie van de cliënt te versterken. Hij is ondersteunend (regisseur), verbindend
(netwerker, intermediair), begeleidend (coach), behandelend (therapeut), verzorgend (groepswerker of
individueel ondersteuner) of werkt preventief. De SPH’er ziet wat nodig is en is daadkrachtig.
De lerende professional en de gespecialiseerde generalist
Uit bovenstaande blijkt dat in de beroepspraktijk schapen met zes poten nodig zijn en dat is niet reëel. Elke
SPH’er bezit generieke basiscompetenties en zal daarnaast een eigen ‘profiel’ hebben, waarbij sommige
aspecten sterk aanwezig zijn en andere wat minder. De basis hiervoor wordt gelegd in de opleiding, het echte
‘groeien in’ het beroep heeft tijd nodig en vindt na de opleiding in de praktijk plaats: de SPH’er is een lerende
professional en is nooit uitgeleerd en uitgegroeid.
Daarnaast kiest de generalistische SPH’er, over het algemeen tijdens de opleiding (middels stages, minor en/of
een uitstroomprofiel) of na de opleiding, één doelgroep als speerpunt en wordt zo een brede professional die
daarnaast ook specifiek opgeleid is. Hierbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, GGZ-agogen, SPH’ers in de
zorg voor mensen met een beperking, in de residentiële zorg of met verpleegkundige kennis en vaardigheden.
Een echte specialisatie groeit na de opleiding met de werkervaring door de jaren heen, aangevuld met cursussen
en post-bachelor scholing. Dit kan verbredend zijn (één professional die ‘alles’ doet rond een cliënt) of verdiepend
(rond één specifieke, afgebakende doelgroep of vanuit één specifieke methode). Zo kan de SPH’er uitgroeien tot
een gespecialiseerde generalist.
¹ Overal waar ‘de cliënt’ staat, kun je lezen ‘de cliënt / het cliëntsysteem’
3. Het beroep in zijn context
Methodiek en methodiekontwikkeling
Een aan SPH-Amsterdam afgestudeerde SPH’er heeft een gedegen basis op het gebied van methodiek en
methodiekontwikkeling. SPH-Amsterdam staat voor het verder ontwikkelen en uitdragen van de sociaal
pedagogische hulpverlening als professie en draagt daarom ook bij aan SPH-methodiekontwikkeling.


Studenten leren gedurende de opleiding bij alle methodiekprogramma’s om gereflecteerde praktijkervaringen en theoretische en normatief-ethische uitgangspunten met elkaar te confronteren en te
verbinden. Studenten leren vanaf een afstand het eigen handelen in de praktijk te bekijken, te
onderzoeken en te abstraheren. Het zijn vaak deze gereflecteerde praktijkervaringen die, mits
geëxpliciteerd en gesystematiseerd, een nabije bron van kennis vormen voor de hbo’er. Het gaat hierbij
zowel om een theoretische en normatieve reflectie op het eigen handelen, als om het ontwikkelen van
handelingsalternatieven op basis van theoretische kennis en modellen.
Studenten leren een eigen bijdrage te leveren aan de methodiekontwikkeling binnen de eigen instelling,
zowel wat betreft SPH-methodiek als instellingsmethodiek.
Grootstedelijke omgeving
SPH-Amsterdam concentreert zich op hulpverleningsvraagstukken in de grootstedelijke omgeving in de ruimste
zin van het woord. Deze grootstedelijke leefomgeving doet een specifiek appel op cliënten. De grootstedelijke
omgeving wordt gekenmerkt door onder andere: diversiteit op alle mogelijke diversiteitsdimensies, veel mensen
en verkeer, verscheidenheid in bebouwing, afwezigheid van natuur, andere vormen van sociale controle. In
vergelijking met ‘de provincie’ wordt ‘de grote stad’ gekenmerkt door:





meer problemen rond alle verschillende diversiteitsdimensies;
meer acute psychiatrische hulpvragen;
meer vraagstukken inzake integratie en reïntegratie van sociaal zwakkeren;
meer vraagstukken inzake de multiculturele leefomgeving;
meer scholen met zowel leerlingen met problemen, als problemen in de ouder-school-relatie.
6
Onderzoek
SPH-Amsterdam profileert zich als opleiding met expliciete aandacht voor de ontwikkeling van een op onderzoek
gerichte attitude en onderzoeksvaardigheden. De opleiding ziet een onderzoekende grondhouding als een
professionele kwalificatie van de SPH’er. Onderzoek richt zich op praktisch-maatschappelijke
(ontwikkelingsgerichte) vraagstukken en beroepsvraagstukken (methoden).
Studenten doen (praktijkgericht) onderzoek en docenten worden gefaciliteerd om onderzoek te doen en te
publiceren.
De opleiding initieert onderzoek dat uitgevoerd wordt door het onderzoeksinstituut Kenniscentrum Maatschappij
en Recht, dat aan de sociaalagogische opleidingen verbonden is. De resultaten uit deze onderzoeken en uit
universitaire onderzoeken worden, waar zinvol, in het onderwijs geïmplementeerd.
4. Wisselwerking theorie - praktijk
Een kernactiviteit van de opleiding is het geven van inhoud aan de wisselwerking tussen opleiding en
beroepspraktijk. Zeker voor een beroepsopleiding die haar studenten zo goed mogelijk wil ondersteunen bij het
ontwikkelen van voor het beroep relevante competenties, is het essentieel om op verschillende niveaus samen te
werken met het werkveld. In het onderwijsprogramma zelf gebeurt dit vooral bij methodiek en door aan te sluiten
bij de praktijkkennis en -ervaringen van studenten. Opdrachten zijn altijd gerelateerd aan de beroepspraktijk. Het
product dat je (samen met je medestudenten) maakt, dient steeds beroepsrelevant te zijn. SPH Amsterdam tracht
deze directe koppeling met de beroepspraktijk te versterken door:


beroepsbeoefenaren regelmatig te vragen feedback te geven op de (project)resultaten van studenten;
studenten te laten werken aan opdrachten uit de praktijk.
De opleiding stimuleert studenten hun praktijkkennis en -ervaringen in alle onderdelen van het programma in te
brengen. Niet alleen als illustratie van leerstof, maar ook als uitgangspunt om te leren. Studenten doen ook
kennis op en ontwikkelen zich door kennis te nemen van werkervaringen van medestudenten.
5. De SPH'er in het beroepenveld
Het sociaalagogische beroepenveld wordt onderverdeeld in twee hoofdsegmenten, respectievelijk ‘verpleging en
verzorging’ en ‘sociaalagogisch werk’. Daar tussenin zit een gedeeld gebied.
In het beroepenveld worden zes domeinen van het menselijk functioneren onderscheiden (Vele takken een stam,
2008):
I.
Menselijk bestaan op zich
II.
Vitale levensverrichtingen
III.
Algemene dagelijkse levensverrichtingen
IV.
Functioneren in de primaire leefsituatie
V.
Functioneren in de sociale omgeving
VI.
Functioneren als lid van de samenleving
Domeinen I en II horen voornamelijk bij ‘verpleging en verzorging’ en domeinen V en VI bij ‘sociaalagogisch
werk’. De domeinen III en IV horen bij het gedeelde gebied.
Positionering van de beroepsgroepen in het sociaalagogische beroepenveld
De zes beroepsgroepen die in dit beroepenveld werken, hebben ieder een eigen focus op deze domeinen. Het
gaat om Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Creatieve Therapie (CT), Culturele en
Maatschappelijke Vorming (CMV), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Godsdienstig Pastoraal werk
7
(GPW). Nieuwkomer Toegepaste Psychologie is (nog) niet gepositioneerd en Sociaal Juridische Dienstverlening
(SJD) heeft wel raakvlakken, maar valt er net buiten.
In 2009 is de positionering van deze zes beroepen in ‘Vele takken een stam’ vastgelegd. Gezien de
ontwikkelingen in het werkveld kiest SPH-Amsterdam ervoor om het bereik van de opleiding naar beide zijden uit
te breiden. De kern van SPH ligt op de domeinen ‘Algemene dagelijkse levensverrichtingen’ en ‘Functioneren in
de primaire leefsituatie’. De SPH’er krijgt echter in toenemende mate verantwoordelijkheid voor verpleegkundige
handelingen (domeinen: ‘Menselijk bestaan op zich’ en ‘Vitale levensverrichtingen’) en de ambulant werkende
SPH’er krijgt steeds meer taken op de domeinen: ‘Functioneren in de sociale omgeving’ en ‘Functioneren als lid
van de samenleving’. De toekomstige of de pas afgestudeerde SPH’er maakt zelf een keuze voor zijn of haar
specialisatie: op welke domeinen van het menselijk functioneren wil hij/zij zich richten?
De SPH’er in het beroepenveld
De SPH’er is sociaalagoog en maakt dus onderdeel uit van het gehele sociaalagogische beroepenveld. Binnen
de sociaalagogische hulpverlening zijn er meerdere beroepen die aan elkaar raken, elkaar deels overlappen en
dezelfde soort begeleiding aan dezelfde doelgroepen bieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor HBO-Pedagogie, MWD
en HBO-V. De focus van deze beroepsbeoefenaars is echter verschillend. Uitgangspunt van de SPH’er is steeds
het werken in de (primaire) leefsituatie en het gebruikmaken van het dagelijkse leven met de inzet van alle
verschillende sociaalagogische middelen.
8