Depressie - Reed Business Events

Herkennen van DEPRESSIE
bij ouderen
… ook in relatie tot dementie en delier
Congres depressie bij ouderen, workshop, Ede, 22 april 2014
Jan Oudenes, verpleegkundig consulent geriatrie
Heeft u plezierig Pasen gevierd?
Wanneer was het Pasen?
Daar loopt de Paashaas!
Pasen interesseert me niet meer…
Pagina 2
Datum eerste Paasdag 2014?
Weet niet
25 maart
…. (geen reactie)
Pagina 3
Depressie of …
Rouw
(apathisch)
Delier
Mindere
dag
Dementie
Levensfase
Bipolaire
stoornis
Pagina 4
Angst
Depressie
Er is sprake van een depressie als iemand gedurende zeker 2
weken aaneengesloten, iedere dag, het grootste deel van de
dag last heeft van een depressieve stemming en/of een
duidelijke vermindering van interesse of plezier.
De somberheid is anders dan het verdriet of de somberheid die
iedereen wel eens voelt. De sombere stemming is niet of
nauwelijks te beïnvloeden. Ook als iets goed gaat, verbetert de
stemming niet of nauwelijks.
Pagina 5
Depressie, DSM IV
 Somberheid EN/OF
Anhedonie
(interesseverlies)
 Ten minste gedurende 2
weken
 Ten minste 4 van volgende
symptomen
• Moeheid
• Concentratieproblemen
• Besluiteloosheid
• Gewichtsverandering
• Verandering slaappatroon
• Dagschommeling
• Schuldgevoel
• Agitatie
• Remming
• Suïcidaliteit
Signalen depressie
• Sombere uitdrukking, veel zuchten, gebogen houding, …
• Negatieve uitspraken
• Verlies aan interesse
• Niet uit bed kunnen komen
• Antidepressiva in medicatielijst
• Apathie
• Gewichtsverlies
• Geheugenklachten
• Concentratieproblemen
• Slaapproblemen
• Traagheid in denken en doen
• Relatieproblemen
• Koelkast
• …………………
Pagina 7
Diagnostische vragen depressie
• Voelt u zich somber, depressief, down?
• Waar kijkt u naar uit?
• Hoe lang bestaan de klachten/aanleiding?
• Wat vinden anderen van uw stemming?
• Voelt u zich waardeloos/schuldig?
• Denkt u wel eens ik maak er een eind aan?
• Hoe is het met uw geheugen?
• Wat is voor u het gevolg van de klachten?
•
Effect op naasten?
Pagina 8
Geriatric Depression Scale (GDS)
• 15 ja/nee vragen (ook andere versies)
• Zelf afnemen of oudere laten invullen
• Let op:
soms is ‘ja’ een positieve score, bij andere vragen is dit ‘nee’
• Bij score van 6 of meer mogelijke depressie
• GDS werkt niet bij (gevorderde) dementie (mmse ≥ 15)
• Ook andere schalen als MADRS, Cornell
Pagina 9
Vragen uit GDS
Bent u innerlijke tevreden met uw leven?
Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is?
Verveelt u zich vaak?
Hebt u meestal een goed humeur?
Voelt u zich meestal wel gelukkig?
Voelt u zich vaak hopeloos?
Vindt u het fijn om te leven
Zie bijv meetinstrumentenzorg.nl of ouderenpsychiatrie.nl
Pagina 10
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
Dementie
Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar
zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen.
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie,
waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is.
www.alzheimer-nederland.nl
Pagina 11
DSM-IV-criteria voor dementie
1.
2.
3.
4.
Klachten van het geheugen
Stoornis in minstens één van onderstaande cognitieve
domeinen
• Taal (afasie)
• Handelen (apraxie)
• Visuele herkenning (agnosie)
• Uitvoerende functies (planmatig denken, organiseren,
abstract denken)
Stoornissen veroorzaken beperkingen in het dagelijks
functioneren
Geen delier
Zie o.a. NHG-Standaard Dementie (derde herziening).
Pagina 12
Signalen dementie
• Geheugenklachten
• Taalproblemen
• Moeite met complexe handelingen
• Verminderd ziekte-inzicht
• Head turning
• Apathie
• Gewichtsverlies
• Geheugenklachten
• Concentratieproblemen
• Slaapproblemen
• Traagheid in denken en doen
• Relatieproblemen
• Koelkast
• …………………
Pagina 13
Diagnostische vragen dementie
• Heeft u last van vergeetachtigheid?
• Laat uw geheugen u wel eens in de steek?
• Voorbeelden van uw geheugenproblemen?
• Invloed op dagelijks functioneren?
• Sinds wanneer bestaan de klachten?
• Stabiel of progressie?
• Wat vinden anderen van uw geheugen?
• (Ongemerkte) testvragen?
•
•
•
(weet recente sportuitslagen en nieuwsfeiten)
Observeer taal, praxis
Heef u angst voor dementie?
Groot belang: heteroanamnese
Pagina 14
Instrumenten
•
•
•
Observatielijst voor vroege symptomen van dementie: OLD
Mini Mental State Examination: MMSE
Kloktekentest
Pagina 15
Delier: de weg kwijt
Een delier is een tijdelijke, psychische stoornis die wordt
veroorzaakt door één of meer somatische verstoringen of het
gebruik dan wel de onttrekking van (genees)middelen.
Kwetsbare ouderen, VMS veiligheidsprogramma, 2009
Pagina 16
Delier, definitie DSM IV TR (2000)
•
•
•
•
Bewustzijnsstoornis
Verandering in cognitieve functie of waarnemingsstoornis
Stoornis ontwikkelt zich in korte tijd, neigt te fluctueren
Veroorzaakt door algemeen medische aandoening, waaronder
ook medicatie effecten
Screeningsinstrument:
Delier Observatie Schaal; DOS
Pagina 17
Depressie en/of (hypoactief) delier
Overlappende symptomen zoals langzaam spreken, apathie,
moeheid.
•
•
Delier ontstaat acuut en heeft somatische oorzaak
Bij depressie doorgaans geen bewustzijns- en
waarnemingsstoornissen
Delier vraagt om acuut handelen!
Pagina 18
Depressie of Rouw
Als rouw niet goed verloopt kan depressie ontstaan
Mogelijk depressie tgv rouw indien:
• Rouw duurt langer dan verwacht
• Klachten worden niet minder
• Iemand die niet te troosten is
• Voorspelbare emoties (bij rouw vaak wisselende emoties)
• Situatie wordt als uitzichtloos ervaren
Pagina 19
Depressie
•
•
•
•
•
&
Bewust van klachten
Client klaagt
Geen interesse in zelfzorg
‘Weet niet’ bij testvraag
Cognitieve stoornissen
beperkt
• Geen
apraxie/agnosie/afasie
• Genezing mogelijk
Dementie
•
•
•
•
•
Beperkt inzicht
Omgeving klaagt
Fouten in zelfzorg
Fout antwoord
Cognitieve stoornissen van
invloed op dgls leven
• Wel apraxie/agnosie/afasie
• Progressief
Dementie
Depressie
Delier
Aanvang
Sluipend
Geleidelijk
Life-event
Acuut
Beloop
Langzaam
progressief
DagFluctuatie per
schommelingen etmaal
Bewustzijn
en aandacht
Helder
(in begin)
Helder
Wisselend
Oriëntatie
Gestoord
Meestal
Ongestoord
Gestoord
Geheugen
Gestoord
Licht gestoord
KTG gestoord
Hallucinaties
en wanen
Afwezig
(in begin)
Zelden
Vaak aanwezig
(vluchtig)
Spraak
Woordvind
problemen
Monotoon
Onsamenhangend
Belangrijk om te weten
Komt relatief vaak voor dat depressie ontstaat bij dementie!
Dementie risicofactor voor delier!
3D’s tegelijk ook mogelijk: eerst delier behandelen!
Mogelijkheden bij onduidelijkheid diagnose:
• Doorverwijzen
• Neuro psychologisch onderzoek
• Proefdosering antidepressiva
• Afwachten maar wel … volgende dia
Pagina 22
Doen bij Depressie & Dementie
Pagina 23
GERIATRIE Radboudumc
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie
Christa Hummelen – van Vessem, hoofdverpleegkundige
Jan Oudenes, verpleegkundig consulent geriatrie
Reinier Postlaan 4, 6525 GC Nijmegen
Postbus 9101, huispost 928
024-3668282
[email protected]
Websites:
www.umcn.nl/zorg/afdelingen/geriatrie
www.netwerk100.nl
Pagina 24