Bijlagen

PERSBERICHT
Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen
Eenmalige boekwinst leidt tot uitzonderlijk hoog nettoresultaat in moeilijke markt.
Ontwikkelingen in hoofdlijnen:
• Genormaliseerd EBITDA-resultaat gestegen van € 49,3 miljoen naar € 60,1 miljoen dankzij
kosteningrepen. Operationele marge toegenomen van 8,9% naar 11,1%.
• Additionele reorganisatielasten van € 37 miljoen drukken bedrijfsresultaat (EBIT): daling van
€ 16,2 miljoen positief over 2012 naar € 10,3 miljoen negatief over 2013.
• Lagere opbrengsten: van € 555,8 miljoen naar € 542,2 miljoen door daling inkomsten uit
advertenties en oplage. Opbrengsten uit digitale en radioactiviteiten en omzet uit distributie
voor derden lieten (sterke) stijging zien, met name dankzij e-commerce en Dichtbij.nl.
• Gedurende 2013 zijn verschillende bedrijfsactiviteiten beëindigd, of is beslissing genomen
deze te verkopen; omzet en genormaliseerd EBITDA-resultaat bedroegen respectievelijk
€ 12 miljoen (2012: € 21,3 miljoen) en € 4 miljoen negatief (2012: € 8,8 miljoen negatief).
• Kostenbesparingsprogramma 2012-2016 met € 50 miljoen opgevoerd tot totaal van € 120
miljoen. Ultimo 2013 is hiervan reeds € 68 miljoen gerealiseerd.
• Boekwinst op verkoop belang ProSiebenSat.1 Media AG van € 218,3 miljoen leidt tot
uitzonderlijk hoog nettoresultaat van € 177,9 miljoen.
• Na uitkering interim-dividend in augustus (€ 0,50 per aandeel) en november (€ 6,00 per
aandeel) wordt voorgesteld het slotdividend te passeren. Bij Algemene Vergadering van
Aandeelhouders zal nieuw dividendbeleid worden voorgesteld waarbij koppeling wordt
gemaakt met operationele kasstroom.
• Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen.
De jaarcijfers zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen. De geconsolideerde winst- en
verliesrekening is op basis van voortgezette activiteiten. Het resultaat van beëindigde activiteiten dan
wel aangehouden voor verkoop is afzonderlijk gepresenteerd in 2013. Het betreft de activiteiten van
Keesing Games, Mobillion, Relatieplanet, Hyves social Network, Moviebites en Nobiles (segment
online activiteiten niet printgerelateerd). De vergelijkende cijfers 2012 zijn hiervoor aangepast. De
vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast voor IAS 19R, verdere toelichting is te vinden in de
geconsolideerde jaarrekening.
pagina 1 van 5
Cees van Steijn, CEO ad interim van Telegraaf Media Groep: “Het medialandschap is structureel
veranderd. Dit betekent dat wij onszelf opnieuw moeten uitvinden. In het afgelopen jaar zijn hiervoor
belangrijke stappen gezet. Onze kosten zijn structureel verlaagd en de organisatie is sterk
vereenvoudigd. We maken duidelijke keuzes in onze activiteiten en richten ons op onze sterke merken
en journalistieke relevantie. Binnen deze ontwikkelingen zien wij dat de opbrengsten uit digitale en uit
radioactiviteiten een positieve trend laten zien. Alhoewel de komende periode ook nog in het teken zal
staan van de reeds aangekondigde reorganisaties, kunnen we ons nu ook heel nadrukkelijk richten op
mogelijkheden voor nieuwe groei. Zo zullen wij verder investeren in digitale initiatieven en een budget
vrijmaken voor een oplage impuls van de landelijke en regionale dagbladen. Op deze manier blijven
wij onze positionering als leidend mediabedrijf waarmaken.”
Ontwikkelingen 2013
Over 2013 heeft Telegraaf Media Groep het resultaat verbeterd. Alhoewel de omzet gedurende het
jaar met € 13,6 miljoen is gedaald naar € 542,2 miljoen mede door het negatieve effect van de
economische omstandigheden op de advertentie- en oplage-inkomsten, is met name door de
kostenbesparingsprogramma’s een substantiële stijging van de genormaliseerde EBITDA van € 49,3
miljoen in 2012 naar € 60,1 miljoen in 2013 behaald. Door de boekwinst van € 218,3 miljoen die
gemaakt werd op de verkoop van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1), was het
nettoresultaat uitzonderlijk hoog en bedroeg € 177,9 miljoen.
Gedurende het jaar heeft Telegraaf Media Groep belangrijke stappen gezet om zich klaar te maken
voor de toekomst. De organisatie opereerde in een onverminderd uitdagende markt, waarbij de
economie bleef krimpen en de veranderingen in de mediawereld elkaar in snel tempo opvolgden.
Terwijl de advertentie- en oplage-inkomsten verder onder druk kwamen, is stevig ingezet op de
vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Dit draagt bij aan de wendbaarheid en flexibiliteit van de
onderneming, die nodig is om maximaal ruimte te bieden aan ondernemerschap. De toekomst zal
gebouwd zijn rondom de kracht van de merken, die zonder uitzondering een prominente positie
innemen in het Nederlandse medialandschap.
In 2012 werd het kostenbesparingsprogramma 2012 - 2016 ingezet, waarmee uiteindelijk op jaarbasis
zo’n € 70 miljoen moet worden bespaard. In augustus 2013 werd een additioneel programma gestart
ter grootte van ongeveer € 50 miljoen. Terwijl het eerste programma duidelijk vóór loopt op schema en
inmiddels heeft geleid tot een kostenbesparing van € 68 miljoen, zullen de effecten van het nieuwe
programma voor een groot deel in 2014 in de resultaten doorwerken. In totaal zal het
personeelsbestand door deze besparingen met 700 FTE worden gereduceerd, waarvan inmiddels al
een groot deel gerealiseerd is (410 FTE). De lopende reorganisaties zullen naar verwachting in 2014
afgerond zijn, en de volledige effecten ervan zullen in 2015 in het resultaat tot uiting komen.
pagina 2 van 5
Begin 2013 werd het besluit genomen ons te concentreren op het kernbedrijf. De
marktomstandigheden waren fundamenteel gewijzigd en als gevolg hiervan moest de organisatie
gereed gemaakt worden voor de toekomst. Begin 2014 is de ingezette vereenvoudiging van de
organisatiestructuur op hoofdlijnen afgerond. De merken zijn centraal gezet om maximaal ruimte te
bieden aan ondernemerschap. Waar mogelijk is de organisatie versimpeld en verkleind. Hierbij zijn
geen concessies gedaan aan de journalistieke kwaliteit. De krimp vond met name plaats op andere
plekken in de organisatie. Binnen de nieuwe structuur wordt nu gewerkt aan de verdere uitbouw van
de merken, de transformatie naar online-activiteiten en initiatieven gericht op groei.
Financiële toelichting per bedrijfsonderdeel
De verschillende bedrijfsonderdelen van TMG lieten in 2013 wisselende resultaten zien. Vooral bij de
dag- en huis-aan-huisbladen deden zich omzetdalingen voor in zowel de oplage- als
advertentieopbrengsten, al valt bij de advertentieomzet van de huis-aan-huisbladen in de laatste
maanden van 2013 een broos herstel te constateren. De omzetdaling van de dagbladen werd
gedeeltelijk gecompenseerd door ruim € 7 miljoen hogere inkomsten uit digitale activiteiten en € 4,5
miljoen hogere opbrengsten uit de radiomarkt. Dit laatste doordat Sky Radio Group erin is geslaagd
de gestegen luistercijfers om te zetten in hogere opbrengsten.
Voor wat betreft Keesing Media Groep (Keesing) is in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de
strategische opties van deze activiteit, waarna het besluit is genomen Keesing binnen de groep te
behouden. Keesing past met sterke merken als Denksport in Nederland en Sport Cérébral/Megastar
in België en Frankrijk binnen de merkportefeuille van Telegraaf Media Groep en het is een gezond en
zeer winstgevend bedrijfsonderdeel.
Realisatie aandeelhouderswaarde
Terwijl gewerkt is aan de interne organisatie, is in 2013 een substantieel deel van de
aandeelhouderswaarde die binnen Telegraaf Media Groep aanwezig is, gerealiseerd. In augustus
werd een interim-dividend van € 0,50 per aandeel aan de aandeelhouders uitgekeerd, en na de
verkoop van het 6%-belang in ProSiebenSat.1 Media AG, waarmee een netto-opbrengst werd
gerealiseerd van ruim € 390 miljoen, is in november een additioneel interim-dividend van € 6,00 per
aandeel uitgekeerd. Naast de dividenduitkeringen, werd de opbrengst van het belang in
ProSiebenSat.1 ook aangewend voor aflossing van de bankschulden, waarmee de balans is versterkt.
Daarnaast worden de lopende reorganisaties hiermee gefinancierd.
pagina 3 van 5
Samenstelling Raad van Commissarissen
Mevrouw M. Tiemstra en de heer J.G. Drechsel hebben besloten als commissaris af te treden in de
Algemene vergadering van 2014. Daarnaast treedt de heer D.H.H.D. Ropers af volgens rooster.
De heer Ropers heeft aangegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De Raad is mevrouw
Tiemstra en de heren Drechsel en Ropers bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage en enorme inzet
gedurende de tijd dat zij als commissaris aan Telegraaf Media Groep verbonden waren. Als nieuwe
leden van de Raad zullen in de Algemene Vergadering van 24 april 2014 worden voorgedragen
mevrouw S.G. Brummelhuis en mevrouw A. van den Belt. Mevrouw Brummelhuis wordt voorgedragen
vanwege haar bestuurlijke kwaliteiten, kennis van en ervaring in digitale media en mergers &
acquisitions. Mevrouw Van den Belt wordt voorgedragen vanwege haar bestuurlijke kwaliteiten en
kennis van en ervaring in digitale media en de uitgeverswereld.
Dividendbeleid en -voorstel
In de afgelopen jaren heeft het bedrijfsresultaat onder druk gestaan als gevolg van lagere advertentieen oplageopbrengsten en hoge reorganisatielasten. Het uitgekeerde dividend werd vooral bepaald
door de relatief stabiele inkomsten uit de puzzelactiviteiten en het ontvangen netto-dividend van
ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1). Het belang in ProSiebenSat.1 is in september 2013
verkocht, waardoor het huidige dividendbeleid aanpassing behoeft. Tijdens de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders, te houden op 24 april, zal derhalve aan de aandeelhouders worden voorgesteld
om het dividend vanaf het boekjaar 2014 afhankelijk te maken van de genormaliseerde operationele
kasstroom, zijnde de genormaliseerde EBITDA van de totale activiteiten (voortgezette en in dat jaar
beëindigde activiteiten) onder aftrek van de verschuldigde licentielasten van Sky Radio Group (cash
out), belastingen, rente en vervangingsinvesteringen.
Uitgangspunt zal zijn een uitkering ter grootte van 30% - 40% van deze netto operationele kasstroom.
Wanneer dit dividendbeleid over het afgelopen jaar toegepast zou zijn, zou de reguliere
dividenduitkering over 2013 circa € 0,30 zijn geweest (exclusief resultaat ProSiebenSat.1). Gezien het
feit dat enerzijds in 2013 reeds € 6,50 aan interim-dividend is uitgekeerd in relatie tot de verkoop van
de deelneming in ProSiebenSat.1 per september 2013 en het ontvangen dividend uit deze
deelneming en anderzijds de hoge reorganisatie-uitkeringen komend boekjaar, wordt voorgesteld om
over 2013 het slotdividend te passeren.
Vooruitzichten
Voor het jaar 2014 wordt een verdere daling van de oplage- en advertentie-inkomsten verwacht ten
opzichte van 2013, zowel bij de landelijke als de regionale dagbladen door de structureel gewijzigde
markt waarin mediabedrijven opereren. De inkomsten uit radioactiviteiten zullen naar verwachting
stabiel blijven. De inkomsten uit digitale activiteiten zullen hun groei voortzetten. Bij de
puzzelactiviteiten wordt een geringe daling van de omzet verwacht.
pagina 4 van 5
Om nieuwe groeimogelijkheden aan te boren zal over 2014 circa € 5 miljoen worden geïnvesteerd in
digitale initiatieven en zal een extra budget worden vrijgemaakt voor een oplage-impuls van de
landelijke en regionale dagbladen. Tegenover de naar verwachting lagere omzet staan forse
kostenbesparingen als gevolg van het kostenreductieplan van € 120 miljoen, waarvan nog
€ 52 miljoen wordt gerealiseerd in 2014/2015.
Bijlagen:
1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2013.
2. Geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat 2013.
3. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie per 31 december 2013.
4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013.
5. Genormaliseerd EBITDA 2013.
De verkorte jaarrekening zoals gepresenteerd in de bijlagen van dit persbericht is afkomstig uit de
jaarrekening per 31 december 2013, welke is gepubliceerd. In overeenstemming met BW titel 2:395
verklaren wij dat Deloitte Accountants B.V. een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven bij
deze jaarrekening. Voor een juiste interpretatie van de financiële positie en resultaten van Telegraaf
Media Groep N.V. en omvang van de controle van Deloitte Accountants B.V., dient dit persbericht te
worden gelezen in samenspraak met de jaarrekening waar het betrekking op heeft en de
controleverklaring afgegeven op 11 maart 2014. Deze documenten zijn op 12 maart 2014 in digitale
vorm gepubliceerd en beschikbaar via www.tmg.nl. De jaarrekening dient nog te worden goedgekeurd
door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering zal worden gehouden op donderdag 24 april aanstaande te Amsterdam.
Vandaag vindt vanaf 14.00 uur een bespreking plaats van de resultaten van Telegraaf Media Groep
met bedrijfsanalisten. Graag nodigen wij u uit om de audiowebcast van de bijeenkomst live te volgen
via www.tmg.nl.
_______________________________________________________________
Niet voor publicatie - Contactinformatie:
Hans Elekan, Hoofd Investor Relations & Woordvoering
Telefoon: 088 - 824 1630 (buiten kantooruren doorgeschakeld naar mobiel nummer).
Indien u geen prijs meer stelt op toezending van de persberichten van TMG kunt u dat laten weten
aan [email protected] Uw e-mailadres wordt dan per direct verwijderd uit het
verzendbestand.
14-01
pagina 5 van 5
Bijlage 1 / persbericht ‘TMG Jaarresultaten 2013’
geconsolideerde
winst- en verliesrekening
Bedragen in duizenden euro’s
2013
20121)
Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Opbrengsten
542.230555.850
Overige bedrijfsopbrengsten
8820
Som der bedrijfsopbrengsten
542.318
555.870
Grond- en hulpstoffen
42.65646.325
Personeelskosten
231.454203.241
Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen
31.39233.723
Overige bedrijfskosten
247.162256.359
Som der bedrijfslasten
552.664
539.648
Bedrijfsresultaat-10.346 16.222
Resultaat deelnemingen
230.34417.880
Financiële baten
178154
Financiële lasten
-4.593-4.765
Financiële baten en lasten
225.929
13.269
Resultaat uit voorgezette activiteiten vóór belastingen
215.583
29.491
Winstbelasting
-4.985-3.998
Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
220.568
33.489
Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting
Nettoresultaat -42.694-44.692
177.874
-11.203
Nettoresultaat toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.
177.597-10.602
Minderheidsbelang
277-601
Nettoresultaat 177.874
-11.203
Nettoresultaat per aandeel
Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
177.597-10.602
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen
46.350.00046.433.464
Gewoon en verwaterd resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel (EUR)
4,750,73
Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)
3,83-0,23
1)
Aangepast in verband met stelselwijziging pensioenen (IAS 19R) en vergelijking voortgezette activiteiten.
Bijlage 2 / persbericht ‘TMG Jaarresultaten 2013’
geconsolideerd overzicht van
het totaalresultaat
Bedragen in duizenden euro’s
2013
Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening
177.874
20121)
-11.203
Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening
Actuariële resultaten bij toegezegd personeelsregelingen
-3.093-6.707
Winstbelasting
7731.677
-2.320-5.030
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de
winst en verliesrekening
Veranderingen in de reële waarde van financieel
instrument (aangehouden voor verkoop)
218.275-
Realisatie waardeverandering financieel instrument
-218.275
--
-Overig resultaat na belasting
-2.320
-5.030
Totaalresultaat175.554-16.233
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.
175.301-15.632
Minderheidsbelang
253-601
Totaalresultaat175.554-16.233
1)
Aangepast in verband met stelselwijziging pensioenen (IAS 19R)
Bijlage 3 / persbericht ‘TMG Jaarresultaten 2013’
geconsolideerd overzicht van de
financiële positie
per 31 december
Bedragen in duizenden euro’s
2013
20121)
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa
309.440364.356
Materiële vaste activa
67.54066.880
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
334231.371
Latente belastingvorderingen
34.50721.878
Overige vorderingen
2.3432.502
Totaal vaste activa
414.164
686.987
Vlottende activa
Voorraden
7.08813.736
Belastingvorderingen
-1.683
Handels- en overige vorderingen
84.72881.208
Geldmiddelen
41.3119.062
Activa aangehouden voor verkoop
9.0607.532
Totaal vlottende activa
142.187
113.221
Totaal activa
556.351
800.208
PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
11.58811.938
Overige reserves
287.198412.822
Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.
298.786
424.760
Minderheidsbelang
-2.164-2.417
Totaal eigen vermogen
296.622
422.343
Verplichtingen
Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen
28.53178.782
Personeelsbeloningen
8.97614.389
Reorganisatievoorziening
-10.535
Latente belastingverplichtingen
20.25124.791
Totaal langlopende verplichtingen
57.758
128.497
Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen
9.19247.178
Handelsschulden en overige verplichtingen
152.013176.068
Reorganisatievoorziening
35.11221.919
Belastingverplichtingen
4.7424.203
Passiva aangehouden voor verkoop
912Totaal kortlopende verplichtingen
201.971
249.368
Totaal verplichtingen
259.729
377.865
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
556.351
800.208
1)
Aangepast in verband met stelselwijziging pensioenen (IAS 19R)
Bijlage 4 / persbericht ‘TMG Jaarresultaten 2013’
geconsolideerd
kasstroomoverzicht
Bedragen in duizenden euro’s
2013
20121)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Nettoresultaat177.874-11.203
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
12.49910.974
Amortisatie immateriële activa
23.46323.699
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa
29.12636.500
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa
5.4235.188
Netto financieringslasten
4.4684.610
Boekwinst op verkochte materiële vaste activa
-88-20
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de “equity” methode
-12.224-17.541
Overige resultaten deelnemingen
-212.238-766
Winstbelasting
-11.371-10.325
16.93241.116
Mutatie voorraden
6.6485.299
Mutatie handels- en overige vorderingen
-5.3849.285
Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen
-21.937564
Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen
-6.161-26.398
-9.90229.866
Ontvangen rente
Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen
Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
24098
-3.310-2.865
-2.493-5.122
-15.465
21.977
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen dividend
Investeringen in immateriële activa
Investeringen materiële vaste activa
Verwerving van bedrijfsactiviteit, na aftrek van verworven geldmiddelen
Verwerving van geassocieerde deelnemingen
Desinvestering van geassocieerde deelnemingen
Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
Desinvesteringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
70.69313.686
-5.772-3.056
-16.896-24.052
--19.621
--143
390.565-1.495
-503473313
438.560
-34.368
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend
Inkoop eigen aandelen
Opname langlopende verplichtingen
Aflossing langlopende verplichtingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-301.275-21.830
--2.501
-79.243
-88.879
-48.431
-390.154
6.481
Nettomutatie geldmiddelen
32.941
-5.910
Geldmiddelen per 1 januari
9.06214.972
Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop
-692Geldmiddelen per 31 december 41.311
9.062
1)
Aangepast in verband met stelselwijziging pensioenen (IAS 19R)
Bijlage 5 / persbericht ‘TMG Jaarresultaten 2013’
(genormaliseerd) EBITDA
resultaten (voortgezette activiteiten)
(genormaliseerd) EBITDA
Bedragen in duizenden euro’s
2013 2012
Opbrengsten
542.230555.850
Overige bedrijfsopbrengsten
8820
Grond- en hulpstoffen
-42.656-46.325
Personeelskosten
-231.454-203.241
Overige bedrijfskosten
-247.162-256.359
EBITDA21.046
49.945
Normalisaties
Reorganisatiekosten
37.008386
Overig
2.012-1.050
Totaal normalisaties
39.020
-664
Genormaliseerde EBITDA
60.066
49.281
Afschrijving
-10.612-10.614
Amortisatie
-18.080-17.896
Bijzondere waardevermindering
vaste activa -2.700-5.213
Bedrijfsresultaat-10.346
16.222
Genormaliseerde EBITDA-Marge
11,1%
8,9%
Aantal personeelsleden ultimo (fte)
2.459
2.745